Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.02.2023 do 30.06.2023

Platnosť od: 15.11.1991
Účinnosť od: 01.02.2023
Účinnosť do: 30.06.2023
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Živnostenské podnikanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST114JUD73134DS122EUPP14ČL7

Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.02.2023 do 30.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 455/1991 s účinnosťou od 01.02.2023 na základe 8/2023

Legislatívny proces k zákonu 8/2023§ 10
Živnostenské oprávnenie

(1)
Oprávnenie prevádzkovať živnosť (ďalej len „živnostenské oprávnenie“) vzniká právnickým osobám už zapísaným do obchodného registra, právnickým osobám, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú, a fyzickým osobám dňom ohlásenia, alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom; za deň ohlásenia sa považuje deň, ktorým má ohlásenie všetky náležitosti podľa § 45, 45a a 46, ak § 45, 45a a 46 neustanovujú inak. Fyzickým osobám s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území Slovenskej republiky, vzniká živnostenské oprávnenie najskôr dňom udelenia povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky. Podanie, ktoré spĺňa náležitosti ohlásenia a obsahuje predmet podnikania, na ktorý už podnikateľovi vzniklo živnostenské oprávnenie alebo ktorý nie je živnosťou, nie je ohlásením.
(2)
Živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie živností uvedených v prílohe č. 4a vzniká právnickej osobe, ktorá sa zakladá zjednodušeným spôsobom a podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby, ktorá sa zriaďuje zjednodušeným spôsobom28a) a zapisuje sa do obchodného registra, dňom zápisu právnickej osoby, podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra.
(3)
Preukazom živnostenského oprávnenia je
a)
osvedčenie o splnení podmienok ustanovených týmto zákonom na prevádzkovanie živností (ďalej len „osvedčenie o živnostenskom oprávnení“); do vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením,
b)
výpis zo živnostenského registra.
(4)
Ak tento zákon neustanovuje inak, zahraničným právnickým osobám,28a) ktoré chcú na území Slovenskej republiky prevádzkovať živnosť, sa pri splnení určených podmienok vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného registra. Pri nesplnení určených podmienok sa im o tom vydá rozhodnutie.
(5)
Na žiadosť zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis slovenskej právnickej osoby do obchodného registra, vydá živnostenský úrad osvedčenie o živnostenskom oprávnení pred zápisom do tohto registra, ak je preukázané, že právnická osoba bola založená a spĺňa určené podmienky; ustanovenie § 6 ods. 3 druhej vety sa v tomto prípade nepoužije. Pri nesplnení určených podmienok sa im o tom vydá rozhodnutie.
(6)
Osobám uvedeným v odsekoch 4 a 5 vzniká živnostenské oprávnenie dňom zápisu do obchodného registra, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(7)
Živnostenské oprávnenie nemožno preniesť na inú osobu. Iná osoba ho môže vykonávať, len ak to ustanovuje tento zákon.
(8)
Právnickej osobe, podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby uvedenej v odseku 2 vydá živnostenský úrad osvedčenie o živnostenskom oprávnení bezodkladne po vykonaní zápisu právnickej osoby, podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra.
(9)
Živnostenské oprávnenie možno vykonávať na celom území Slovenskej republiky.
(10)
Ohlásenie, ktorým vzniklo živnostenské oprávnenie, nemožno vziať späť.
zobraziť paragraf
§ 25

(1)
Voľné živnosti sú živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 a ich označenie nezodpovedá obsahu živností uvedených v týchto prílohách.
(2)
Pre prevádzkovanie týchto živností musia byť splnené všeobecné podmienky. Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje.
(3)
Zoznam voľných živností na účely založenia právnickej osoby a zriadenia podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom28a) je uvedený v prílohe č. 4a.
(4)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní na svojej internetovej stránke zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Ohlasovateľ živnosti si pri ohlasovaní inej živnosti ako živnosti podľa odseku 3 môže zvoliť aj inú voľnú živnosť, ktorá nie je uvedená v zozname voľných živností podľa prílohy č. 4a.
zobraziť paragraf
§ 45

(1)
Kto hodlá prevádzkovať živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby. Pre zahraničnú osobu je príslušným živnostenský úrad podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo adresy miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Ak je na území Slovenskej republiky zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku zahraničnej osoby, príslušnosť živnostenského úradu sa riadi podľa voľby zahraničnej osoby. Pri právnickej osobe, podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby podľa § 10 ods. 2 povinnosť ohlásenia prevádzkovania živnosti podľa prílohy č. 4a plní registrový súd po vzniku právnickej osoby, podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby.
(2)
Slovenská fyzická osoba v ohlásení uvedie
a)
meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko (ďalej len „osobné údaje"), rodné priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
b)
obchodné meno,
c)
predmet podnikania,
d)
identifikačné číslo organizácie (ďalej len „identifikačné číslo"), ak bolo pridelené,
e)
miesto podnikania,
f)
adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
g)
dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
h)
deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.
(3)
Slovenská právnická osoba v ohlásení uvedie
a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj osobné údaje osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať,
b)
identifikačné číslo,
c)
predmet podnikania,
d)
adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
e)
dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
f)
deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.
(4)
Fyzické osoby a právnické osoby s výnimkou osôb uvedených v § 11 ods. 8 uvedú v ohlásení aj osobné údaje a rodné číslo osoby ustanovenej za zodpovedného zástupcu.
(5)
Zahraničná osoba v žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení alebo v ohlásení uvedie
a)
identifikačné údaje a ďalšie údaje
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, rodné číslo, ak jej bolo pridelené, alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, štátnu príslušnosť, pohlavie, bydlisko mimo územia Slovenskej republiky, adresu pobytu na území Slovenskej republiky, ak má oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu, a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
2.
ak ide o právnickú osobu, právnu formu, sídlo, meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, štátnu príslušnosť, bydlisko a adresu pobytu na území Slovenskej republiky, ak má oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu alebo bydlisko mimo územia Slovenskej republiky, osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať,
b)
obchodné meno zahraničnej osoby,
c)
predmet podnikania podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
d)
identifikačné číslo podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ak bolo pridelené,36ca)
e)
označenie podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ak je odlišné od obchodného mena zahraničnej osoby a adresu miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky,
f)
osobné údaje vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, dátum narodenia, rodné číslo, ak bolo pridelené, alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa zániku jeho funkcie a jeho oprávnenia,
g)
adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
h)
dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
i)
deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia,
j)
osobné údaje a rodné číslo zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, s výnimkou osôb uvedených v § 11 ods. 8,
k)
označenie obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaná zahraničná osoba, ak právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, a číslo zápisu.
(6)
Fyzická osoba s trvalým pobytom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí uvedie aj svojho splnomocnenca v tuzemsku pre doručovanie.
(7)
Ak fyzická osoba alebo právnická osoba uvádza v ohlásení viacero predmetov podnikania, uvedie na prvom mieste ten predmet podnikania, ktorý považuje za hlavný.
(8)
Zakladatelia alebo iné osoby a orgány uvedené v § 10 ods. 5 uvedú údaje podľa odseku 3 písm. a) až e) a pripoja doklad o tom, že právnická osoba bola založená alebo zriadená.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
§ 1 a 2 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon).§ 1 ods. 1 a § 3 zákona č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov.§ 1 ods. 1 dekrétu prezidenta republiky č. 50/1945 Zb. o opatreniach v oblasti filmu.
1a)
§ 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch. Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb. (úplné znenie č. 247/1990 Zb.)
2a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení zákona č. 578/2004 Z. z. Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 25 ods. 1 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb. Zákon ČNR č. 240/1991 Zb. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat. Zákon SNR č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat v znení zákona SNR č. 256/1991 Zb.
4)
Zákon ČNR č. 128/1990 Zb. o advokácii. Zákon SNR č. 132/1990 Zb. o advokácii.
5a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
6)
Zákon č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch.
6a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
7)
Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
8)
Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
8a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov.
8b)
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
§ 11 a § 13 ods. 1 až 4 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.
9a)
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
9b)
§ 4, 4a a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
9d)
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.
11)
Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11a)
Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11b)
§ 4 a 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
12a)
§ 81 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12b)
§ 63 zákona č. 492/2009 Z. z.
12c)
§ 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z.
12d)
§ 45 ods. 1 a 3, § 47, § 52 ods. 2, § 53, § 54 ods. 1 a § 55 zákona č. 492/2009 Z. z.
12f)
§ 2 písm. i), k) a l) a § 6 a 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009).
14b)
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15)
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16)
§ 2 a § 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
17)
§ 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe v znení zákona č. 42/1980 Zb. Nariadenie ministra dopravy č. 75/1953 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o námornej plavbe. Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
21)
§ 62 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva ČR č. 284/1990 Zb. o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 386/1990 Zb. o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky. Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR č. 86/1989 Zb. o povoľovaní overovania, výroby, dovozu a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR č. 188/1989 Zb. o povoľovaní výroby, dovozu, overovania a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov.
22)
§ 34 a 35 nariadenia vlády ČSR č. 192/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády ČR č. 182/1990 Zb.§ 34 a 35 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády SR č. 232/1990 Zb.
22a)
Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23a)
§ 6, 7 a 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
23b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
23c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 497/1991 Zb.
23d)
§ 5 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23da)
Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23e)
Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).
23f)
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23fa)
§ 3 zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
23g)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z.
23ha)
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z.
23i)
§ 141 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
23j)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
23k)
§ 84 ods. 4 a 5 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23l)
§ 84 ods. 4 a 6 zákona č. 106/2018 Z. z.
23m)
§ 11 ods. 3 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.
23n)
§ 7 ods. 1 zákona č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
23pb)
§ 73 zákona č. 106/2018 Z. z.
23pc)
§ 74 zákona č. 106/2018 Z. z.
23pd)
§ 75 zákona č. 106/2018 Z. z.
23pe)
§ 76 zákona č. 106/2018 Z. z.
23pf)
§ 77 zákona č. 106/2018 Z. z.
23pg)
§ 84 ods. 4 a 7 zákona č. 106/2018 Z. z.
23ph)
§ 88 zákona č. 725/2004 Z. z.
23q)
Zákon č. 8 /2005 Z. z. o správcoch a zmene a doplnení niektorých zákonov.
23qa)
§ 10 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23qb)
§ 84 ods. 4 a 8 zákona č. 106/2018 Z. z.
23qc)
§ 26 ods. 4 a § 28 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 9/2019 Z. z.
23qd)
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
23r)
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.
24)
Napríklad § 73 ods. 4 a 5 a § 75 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 231/1992 Zb., § 7 ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe, § 23 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 48 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z. z.
24a)
§ 3 a 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
24b)
§ 42 až 57 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24e)
§ 69 a 70 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
24f)
Napríklad § 25 ods. 2 č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25)
Zákon č. 498/1990 Zb. o utečencoch.
26)
Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27)
§ 5 zákona č. 328/1991 Zb.
28)
Zákon ČNR č. 200/1990 Zb. o priestupkoch. Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.
28a)
§ 21 ods. 6 a § 110a Obchodného zákonníka.
28aa)
§ 2a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.
28ab)
Zákon č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28b)
§ 3 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.
29a)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
29b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení zákona č. 142/2000 Z. z.
31)
§ 9 ods. 1 a 2 a § 25 ods. 1 a 7 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
31a)
Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31b)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
31c)
Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32)
Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, § 20 až 24 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 54/2000 Z. z.
32a)
Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
33)
§ 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.§ 14 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
34)
Zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii.
36)
§ 11 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva ČSR č. 91/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášky č. 204/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. v znení vyhlášky č. 54/2000 Z. z.
36c)
Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
36ca)
§ 27 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
36cb)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
36cc)
§ 12 zákona č. 253/1998 Z. z. v znení zákona č. 206/2008 Z. z.
36d)
§ 31 ods. 1 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
36e)
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36f)
§ 27 ods. 2 Obchodného zákonníka.
36g)
§ 6 ods. 1 písm. b) a c) a § 6 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36h)
§ 5, § 5b a nasl. a § 15d ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
36i)
Zákon č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36j)
§ 23 ods. 7 zákona č. 218/2013 o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36ja)
§ 154 ods. 8 zákona č. 106/2018 Z. z.
36jb)
§ 96 ods. 2 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36k)
§ 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
37)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
37a)
§ 62 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).
37b)
§ 7 ods. 1 zákona č. 272/2015 Z. z. v znení zákona č. 52/2018 Z. z.
37c)
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
37d)
§ 20 ods. 1 písm. e) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z.
37da)
§ 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti ogánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
37e)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
38)
Druhá časť a tretia časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
39)
§ 2 písm. a) zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 23c ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
39a)
§ 23c zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39b)
§ 6 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
40)
§ 118 Trestného zákona.
41a)
§ 5 zákona č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
41ab)
Napríklad zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
41ac)
§ 31 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
41aca)
Napríklad § 5a a 13a zákona č. 15/2005 Z. z. v znení zákona č. 447/2012 Z. z.
41ad)
§ 6 ods. 1, § 8 ods. 1, § 23 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41ae)
§ 5b, 15d ods. 3 a 15g ods. 2 a 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 390/2019 Z. z.
41b)
Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Českou republikou, Estónskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Poľskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.
41ba)
§ 2 písm. k) zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
41bb)
§ 2 písm. j) zákona č. 477/2002 Z. z.
41c)
§ 7 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.
42)
Dohoda o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore.
42a)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
42b)
§ 26 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z.
42c)
§ 19 a 20 zákona č. 293/2007 Z. z.
42d)
Zákon č. 422/2015 Z. z. v znení zákona č. 276/2017 Z. z.
43)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb.
44)
Zákon č. 29/1984 Zb. v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.
46)
§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 477/2002 Z. z.
47)
§ 352 až 354 Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb.
47a)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.
48)
§ 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
49)
Čl. 14 až 20, 22 a 40 nariadenia (ES) č. 1060/2009.
50)
§ 20 a § 26 ods. 3 a 4 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 4a k zákonu č. 455/1991 Zb.


Zoznam voľných živností na účely založenia právnickej osoby a zriadenia podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom

Por.
číslo Názov voľnej živnosti 1. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo 2. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava 3. Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov 4. Výroba krmív a kŕmnych zmesí 5. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov 6. Spracovanie kože, výroba obuvi, kožených a kožušinových výrobkov 7. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy 8. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov 9. Výroba koksu a rafinovaných produktov 10. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov 11. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov 12. Výroba výrobkov z gumy a plastov 13. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 14. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov 15. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok 16. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí 17. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely 18. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky 19. Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia 20. Výroba zdravotníckych pomôcok 21. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov 22. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 23. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 24. Prípravné práce k realizácii stavby 25. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 26. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla 27. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby 28. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 29. Záložne 30. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva 31. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva 32. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 33. Prevádzka malých plavidiel 34. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave 35. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok 36. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 37. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy 38. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce 39. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok 40. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 41. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy 42. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty 43. Verejné obstarávanie 44. Vedenie účtovníctva 45. Finančný lízing 46. Faktoring a forfaiting 47. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu 48. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 49. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 50. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 51. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 52. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 53. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy 54. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied 55. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky 56. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií 57. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu, konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií 58. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí 59. Čistiace a upratovacie služby 60. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne 61. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení 62. Mimoškolská vzdelávacia činnosť 63. Prevádzkovanie jaslí 64. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií 65. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu 66. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby 67. Poskytovanie sociálnych služieb 68. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 69. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 70. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť 71. Služby súvisiace so skrášľovaním tela 72. Poskytovanie služieb osobného charakteru 73. Pravidelná kontrola detského ihriska
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore