Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o podrobnostiach prenositeľnosti čísla 431/2022 účinný od 01.02.2023

Platnosť od: 07.12.2022
Účinnosť od: 01.02.2023
Autor: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 431/2022 s účinnosťou od 01.02.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

o podrobnostiach prenositeľnosti čísla

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) podľa § 88 ods. 17 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o

a)
prenositeľnosti čísla,
b)
zmluve o prenesení čísla,
c)
administratívnom postupe prenášania čísla,
d)
informáciách, ktoré musí podnik podľa § 3 písm. a) zákona (ďalej len „podnik“) poskytnúť koncovému užívateľovi podľa § 3 písm. i) zákona (ďalej len „koncový užívateľ“),
e)
požiadavkách na prenesenie čísla a na realizáciu prenesenia čísla spôsobom umožňujúcim vzdialený prístup, ak koncový užívateľ nepožaduje inak a ak je to technicky uskutočniteľné,
f)
oznámení odovzdávajúcemu podniku a účastníkovi podľa § 3 písm. j) zákona (ďalej len „účastník“) o neúspešnej aktivácii prenášaného čísla podľa § 88 ods. 10 zákona,
g)
kompenzácii poskytnutej účastníkovi pri oneskorenej aktivácii počas procesu prenosu čísla, alebo prenesenia čísla k inému podniku poskytujúcemu elektronickú komunikačnú službu podľa § 88 ods. 14 zákona.
§ 2 - Základné ustanovenia

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)
prenositeľnosťou čísla možnosť účastníka s poskytnutým číslom E.1641) (ďalej len „číslo“) z národného číslovacieho plánu, ktorý o to požiada, ponechať si svoje číslo nezávisle na podniku poskytujúcom elektronickú komunikačnú službu (ďalej len „služba“), ktorá je uskutočnená prenesením čísla,
b)
procesom prenosu čísla administratívne a technické úkony, okrem procesu overovania a potvrdzovania žiadosti podľa § 6 ods. 6 a 9, potrebné na zmenu podniku,
c)
žiadateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podá žiadosť o prenesenie čísla podľa § 88 ods. 4 zákona, ktorá je účastníkom podľa § 88 ods. 3 zákona,
d)
žiadosťou zámer žiadateľa o prenesenie čísla, ktorá má náležitosti podľa § 6 ods. 2, na základe ktorej prijímajúci podnik identifikuje súbor parametrov a dát vytvorený z údajov v žiadosti, ktorý je potrebný na uskutočnenie prenosu čísla,
e)
zmluvou o prenesení čísla zmluva medzi žiadateľom a prijímajúcim podnikom, na základe ktorej sa má uskutočniť prenesenie čísla do siete prijímajúceho podniku a jeho aktivácia; na základe zmluvy o prenesení čísla je možné preniesť účastnícke číslo alebo skupinové účastnícke číslo,
f)
preneseným číslom číslo, pri ktorom je na základe žiadosti úspešne realizovaná zmena podniku, a ktoré si účastník ponechá nezávisle od podniku,
g)
východiskovou sieťou sieť, v ktorej volanie alebo ostatná prevádzka na prenesené číslo začína alebo vzniká,
h)
cieľovou sieťou sieť, v ktorej je prenesené číslo aktuálne aktivované,
i)
skupinovým účastníckym číslom účastnícke čísla patriace do množiny najmenej dvoch účastníckych čísel, ktoré sú navzájom súvisiace logicky, technologicky alebo v rámci služby alebo číselné bloky, obvykle slúžiace na identifikáciu jedného spoločného prístupu ku koncovému zariadeniu účastníka; pre skupinové účastnícke číslo platí, že nie je možné zo skupiny alebo číselného bloku vyčleniť také samostatné číslo, ktoré je možné individuálne preniesť a zároveň zachovať nezmenenú funkčnosť a charakter pôvodného skupinového účastníckeho čísla,
j)
ostatnou prevádzkou služby iná ako hlasová komunikačná služba, napríklad SMS2), MMS3) a služby komunikácie stroj – stroj (M2M)4),
k)
tranzitom nepriame prepojenie dvoch elektronických komunikačných sietí prostredníctvom siete iného podniku.
§ 3
(1)

Preniesť je možné číslo pridelené účastníkovi z národného číslovacieho plánu, uvedené v § 4.

(2)

Prenesenie čísla je možné uskutočniť len na základe zmluvy o prenesení čísla. Spracovaná žiadosť sa zašle odovzdávajúcemu podniku na uskutočnenie prenosu účastníckeho čísla alebo skupinového účastníckeho čísla.

(3)

Ak je v zmluve o poskytovaní služby medzi odovzdávajúcim podnikom a účastníkom dohodnuté, že lehota podľa § 88 ods. 5 zákona je viac ako jeden mesiac od dátumu ukončenia zmluvy o poskytovaní služby, zabezpečí sa prenesenie čísla v tejto lehote. Horná hranica tejto lehoty sa určí tak, že sa len primerane dlho bráni v používaní čísla, ktoré nie je odovzdávajúcemu podniku pridelené, a zverejní sa vo všeobecných podmienkach podľa § 84 ods. 2 zákona.

(4)

Ak účastník v lehote podľa odseku 3 nepodá žiadosť o prenesenie čísla alebo neuzavrie novú zmluvu o poskytovaní služby, podnik, ktorému číslo nie je pridelené, vráti toto číslo najneskôr do 30 kalendárnych dní podniku, ktorý mal toto číslo pôvodne pridelené.

(5)

Skupinové účastnícke číslo sa prenáša ako jeden celok, nie je ho možné prenášať ako jednotlivé účastnícke čísla, a to aj pri spätnom prenose pri neúspešnej aktivácii skupinového účastníckeho čísla.

(6)

Ďalšie prenesenie toho istého čísla je možné začať až po ukončení procesu prenosu tohto čísla podľa § 6 ods.12.

§ 4 - Prenositeľné geografické čísla a negeografické čísla
(1)

Prenesenie geografického čísla medzi pevnými sieťami sa vzťahuje na národné číslo poskytnuté účastníkovi z množín národných čísel pre geograficky určené číslovacie oblasti začínajúce sa číslicami (0)2 až (0)5 podľa osobitného predpisu.5)

(2)

Prenesenie negeografického čísla medzi pevnými sieťami sa vzťahuje na národné číslo poskytnuté účastníkovi z množín národných čísel pre geograficky neurčené číslovacie oblasti pridelených na elektronickú komunikačnú službu hlas prostredníctvom internetového protokolu (0)650xxxxxx až (0)654xxxxxx, (0)690xxxxxx až (0)696xxxxxx, služby volania na účet volaného (0)800xxxxxx, služby hlasových informácií (0)806xxxxxx až (0)809xxxxxx, služby s rozdelením poplatkov (0)850xxxxxx až (0)887xxxxxx, (0)889xxxxxx, (0)891xxxxxx až (0)899xxxxxx a služby so zvýšenou tarifou (0)900xxxxxx, (0)97xxxxxxx až (0)98xxxxxxx podľa osobitného predpisu.5)

(3)

Prenesenie negeografického čísla medzi mobilnými sieťami sa vzťahuje na národné číslo poskytnuté účastníkovi z množín národných čísel pre geograficky neurčené číslovacie oblasti pridelených na komunikáciu stroj-stroj (M2M) (0)61xxxxxxxxxx až (0)63xxxxxxxxxx, služby volania na účet volaného (0)800xxxxxx, služby hlasových informácií (0)806xxxxxx až (0)809xxxxxx, služby s rozdelením poplatkov (0)850xxxxxx až (0)887xxxxxx, (0)889xxxxxx, (0)891xxxxxx až (0)899xxxxxx, služby so zvýšenou tarifou (0)900xxxxxx, (0)97xxxxxxx až (0)98xxxxxxx a očíslovanie účastníkov mobilných sietí (0)901xxxxxx až (0)919xxxxxx, (0)940xxxxxx až (0)959xxxxxx podľa osobitného predpisu.5)

§ 5 - Zabezpečenie prenosu čísla
(1)

Na získanie informácií sa navzájom umožňuje autorizovaný prístup z lokálnych databáz prenesených čísel do vlastných lokálnych databáz v sieťach podnikov. Lokálna databáza prenesených čísel obsahuje údaje súvisiace s procesom prenosu čísla a používajú sa na získanie smerovacej informácie6) na zabezpečenie správneho smerovania volaní a ostatnej prevádzky na prenesené čísla a výmenu informácií medzi podnikmi o číslach, ktoré sú prenesené. Zabezpečuje sa priebežná aktualizácia lokálnej databázy podniku o aktuálne aktivovaných prenesených číslach v sieti. Údaje potrebné na smerovanie volaní a ostatnej prevádzky na prenesené číslo sa môže zabezpečiť aj iným, vzájomne dohodnutým spôsobom pri splnení požiadaviek podľa prvej a tretej vety.

(2)

Prístup podľa odseku 1 umožňuje výmenu informácie o

a)
prenesenom čísle,
b)
prijímajúcom podniku, do ktorého je číslo prenesené,
c)
odovzdávajúcom podniku, z ktorého je číslo prenesené,
d)
časovom úseku na prenos čísla, ktorým je každý deň od 00.00 do 06.00 hodiny, alebo od 08.00 do 14.00 hodiny a dni prenosu čísla,
e)
evidencii žiadosti prijímajúcim podnikom,
f)
identifikačnom kóde žiadosti podľa § 6 ods. 3,
g)
overení žiadosti odovzdávajúcim podnikom,
h)
prijatí, zrušení alebo zamietnutí žiadosti,
i)
aktivácii prenášaného čísla prijímajúcim podnikom,
j)
uvoľnení prenášaného čísla odovzdávajúcim podnikom,
k)
aktuálne synchronizovaných údajoch podnikových lokálnych databáz,
l)
aktuálne aktivovaných prenesených číslach v sieti podniku,
m)
ďalších informáciách o prenesených číslach, ktoré sú potrebné na prenos čísla.
§ 6 - Postup prenosu čísla
(1)

Proces prenosu čísla sa začína uzavretím zmluvy o prenose čísla medzi žiadateľom a prijímajúcim podnikom na základe žiadosti podanej prijímajúcemu podniku. Prijatie žiadosti sa bezodkladne preukázateľne potvrdí žiadateľovi.

(2)

Žiadosť obsahuje

a)
prenášané číslo alebo zoznam prenášaných geografických čísel a negeografických čísel,
b)
údaje žiadateľa v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno a identifikačné číslo, ak je pridelené, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo obchodné meno a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
c)
označenie odovzdávajúceho podniku a prijímajúceho podniku,
d)
deň a predpokladaný časový úsek aktivácie služieb v sieti prijímajúceho podniku.
(3)

Žiadosti sa pridelí identifikačný kód. Tento kód slúži na jednoznačnú identifikáciu žiadosti v ďalšom postupe prenosu čísla. Bezodkladne sa aktualizujú údaje súvisiace s procesom prenosu čísla v lokálnych databázach podniku.

(4)

V deň prijatia žiadosti sa bezodkladne doručí žiadosť odovzdávajúcemu podniku. Ak je žiadosť doručená prijímajúcemu podniku mimo pracovný deň, za deň jej prijatia sa považuje najbližší pracovný deň.

(5)

Lehota na realizáciu všetkých administratívnych a technických činností potrebných na prenesenie čísla je dva pracovné dni a táto lehota začína plynúť odo dňa prijatia žiadosti odovzdávajúcim podnikom od prijímajúceho podniku. Administratívne a technické činnosti zahŕňajú činnosti uvedené v odsekoch 6 až 9 a ďalšie činnosti, ktoré je potrebné vykonať pred samotnou realizáciou procesu prenosu čísla.

(6)

Žiadosť môže byť odmietnutá na základe dôvodu podľa § 86 ods. 1 písm. c) zákona.

(7)

Po prijatí žiadosti od prijímajúceho podniku sa bezodkladne oznámia účastníkovi vopred dohodnutým spôsobom, a to telefonicky, krátkou textovou správou alebo e-mailom, podmienky ukončenia zmluvy o poskytovaní služieb.

(8)

Po uzavretí zmluvy o prenesení čísla sa bezodkladne informuje odovzdávajúci podnik o dohodnutom dátume podľa § 88 ods. 9 zákona. Ak nie je prenesenie čísla uskutočniteľné v určenom termíne zo závažného procesného dôvodu, informuje sa o tejto skutočnosti aj s uvedením dôvodu prijímajúci podnik do jedného pracovného dňa od prijatia informácie podľa prvej vety a s účastníkom sa dohodne nový dátum podľa § 88 ods. 9 zákona.

(9)

Žiadosť prijatá od prijímajúceho podniku sa overí a potvrdí sa prijímajúcemu podniku a účastníkovi vopred dohodnutým spôsobom, že neexistujú dôvody na jej odmietnutie alebo sa im oznámi jej odmietnutie s uvedením dôvodu odmietnutia žiadosti. Žiadosť sa môže odmietnuť, ak číslo nie je pridelené na užívanie, ak je prenesenie čísla uvedeného v žiadosti v rozpore so zákonom alebo s touto vyhláškou, alebo ak je žiadosť podľa odseku 2 neúplná.

(10)

Ak sa potvrdí prijímajúcemu podniku a účastníkovi, že neexistujú dôvody na odmietnutie žiadosti, zmluva o prenesení čísla sa stáva účinnou, ak sa žiadateľ s prijímajúcim podnikom nedohodnú inak.

(11)

V procese prenosu čísla sa poskytuje súčinnosť prijímajúcemu podniku a informuje sa o rozdelení prenášaných čísel na jednotlivé účastnícke čísla a skupinové účastnícke čísla.

(12)

Prenesené číslo sa neaktivuje vo svojej sieti skôr ako zmluva o prenesení čísla podľa § 88 ods. 8 zákona nadobudne účinnosť podľa odseku 10 alebo pred dátumom dohodnutým so žiadateľom v zmluve o prenesení čísla podľa § 88 ods. 9 zákona. Ak v zmluve o prenesení čísla nie je dohodnutý dátum aktivácie, aktivuje sa číslo účastníkovi najneskôr do jedného pracovného dňa od dňa, keď zmluva o prenesení čísla nadobudne účinnosť. Žiadateľ sa preukázateľne a bezodkladne informuje vopred dohodnutým spôsobom o dátume úspešnej aktivácie preneseného čísla. Úspešnou aktiváciou preneseného čísla sa končí proces prenosu čísla.

(13)

Opätovná aktivácia čísla sa pri neúspešnej aktivácii čísla prijímajúcim podnikom nevzťahuje na prípad, ak dochádza k prenosu čísla v lehote upravenej v § 88 ods. 5 zákona potom, ako je ukončená zmluva o poskytovaní služieb medzi účastníkom a odovzdávajúcim podnikom.

(14)

Pre vzájomnú sa informovanosť o vrátení čísla odovzdávajúcemu podniku z dôvodu neúspešnej aktivácie prenášaného čísla, sa dohodne spôsob komunikácie a oznámia sa kontaktné údaje osôb určených na takúto komunikáciu. Ak sa zastaví poskytovanie služieb účastníkovi pred aktiváciou čísla v sieti prijímajúceho podniku, doručí sa odovzdávajúcemu podniku v deň prenosu do konca časového úseku na prenos čísla informácia o neúspešnej aktivácii na zabezpečenie obnovenia poskytovania služieb odovzdávajúcim podnikom. Ak sa poskytuje služba účastníkovi kontinuálne až do úspešnej aktivácie prenášaného čísla v sieti prijímajúceho podniku, úkon podľa druhej vety nie je potrebný. Po neúspešnej aktivácii prenášaného čísla sa uskutoční bezodkladne nová aktivácia prenášaného čísla.

(15)

V zmluve o prenesení čísla sa dohodne spôsob vzájomného informovania sa, že prenášané číslo je vrátené odovzdávajúcemu podniku z dôvodu neúspešnej aktivácii prenášaného čísla; zároveň sa informuje žiadateľ o ďalšom postupe po neúspešnej aktivácii.

(16)

Po úspešnej aktivácii preneseného čísla v sieti prijímajúceho podniku, sa bezodkladne pridá toto číslo do zoznamu aktuálne aktivovaných prenesených čísiel v sieti prijímajúceho podniku a aktualizovaný zoznam sa poskytne ostatným podnikom. Ak prenesené číslo nepatrí do číselnej množiny pridelenej odovzdávajúcemu podniku, bezodkladne sa odoberie toto číslo zo zoznamu aktuálne aktivovaných prenesených čísiel v sieti odovzdávajúceho podniku a aktualizovaný zoznam sa poskytne ostatným podnikom.

(17)

Ak je to technicky možné a ak žiadateľ nepožaduje inak, umožní sa prenesenie čísla využitím vzdialeného prístupu prostredníctvom preprogramovania identifikátorov komunikačných zariadení bez nutnosti fyzického prístupu k týmto zariadeniam.

(18)

Ak sa získa informácia o tom, že číslo je prenesené proti vôli účastníka, táto informácia sa bezodkladne overí a ak sa potvrdí prenesené číslo sa bezodkladne vráti odovzdávajúcemu podniku a informuje sa o tom účastník.

§ 7 - Kompenzácia účastníkovi
(1)

Kompenzácia účastníkovi za každý aj začatý kalendárny deň je pri

a)
oneskorenom ukončení procesu prenosu čísla 10 eur a po uplynutí šiesteho kalendárneho dňa, ak proces prenosu čísla stále nie je ukončený, 20 eur,
b)
prenesení čísla k inému podniku proti vôli účastníka 30 eur.
(2)

Ak sa podnik dohodne s účastníkom, môže kompenzáciu poskytnúť aj v nepeňažnej forme, ktorej hodnota zodpovedá sume kompenzácie podľa odseku 1.

(3)

Ak dôjde k oneskorenému ukončeniu procesu prenosu čísla, účastník môže požiadať o kompenzáciu prijímajúci podnik. Ak je počas procesu prenosu čísla spôsobené, že číslo je prenesené oneskorene alebo nedostupnosť služby poskytovanej účastníkovi pri procese prenosu čísla trvá dlhšie ako jeden pracovný deň, poskytne sa účastníkovi kompenzácia do 60 dní od doručenia žiadosti o kompenzáciu, ktorú vyplatí účastníkovi prijímajúci podnik spôsobom uvedeným v žiadosti.

(4)

Ak dôjde k preneseniu čísla účastníka k inému podniku proti jeho vôli bez toho, že s podnikom uzatvorí zmluvu o prenesení čísla, účastník môže o kompenzáciu požiadať podnik, ktorý číslo prenesie proti jeho vôli. Podniky sa vzájomne informujú o žiadosti o kompenzáciu na jej vybavenie. Kompenzácia sa poskytne účastníkovi do 60 dní od doručenia žiadosti o kompenzáciu spôsobom v nej uvedeným.

§ 8 - Prechodné ustanovenie

Táto vyhláška sa vzťahuje na konanie o prenose čísla začaté po nadobudnutí jej účinnosti.

§ 9 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2023.

Ivan Marták v. r.

Poznámky

  • 1)  § 2 písm. d) vyhlášky č. 286/2022 Z. z. Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 12. augusta 2022 o národnom číslovacom pláne.
  • 2)  ETSI TS 123 040 (3GPP TS 23.040): Technical realization of the Short Message Service (SMS).
  • 3)  ETSI TS 122 140 (3GPP TS 22.140): Multimedia Messaging Service (MMS); Stage 1.
  • 4)  § 2 písm. t) vyhlášky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 286/2022 Z. z. o národnom číslovacom pláne.
  • 5)  Vyhláška č. 286/2022 Z. z.
  • 6)  § 15 a 24 vyhlášky č. 286/2022 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore