Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9/2023 účinný od 01.02.2023 do 31.03.2023

Platnosť od: 10.01.2023
Účinnosť od: 01.02.2023
Účinnosť do: 31.03.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daň z pridanej hodnoty, Spotrebné dane
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9/2023 účinný od 01.02.2023 do 31.03.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 9/2023 s účinnosťou od 01.02.2023

Legislatívny proces k zákonu 9/2023

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

K predpisu 9/2023, dátum vydania: 10.01.2023

Všeobecná časť

Vzhľadom na to, že štátu vznikajú značné hospodárske škody v dôsledku nepredvídateľných okolností spôsobených pandémiou koronavírusu a vojnovým konfliktom na Ukrajine, predkladá sa na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť dodatočné finančné zdroje na financovanie základných verejných funkcií štátu, ako je napríklad vzdelávanie, či hmotné zabezpečenie zamestnancov verejného sektora.

Navrhuje sa zvýšenie zdanenia alkoholických nápojov ako spoločensky významných negatívnych externalít.

Návrh zákona sa dotkne podnikateľských subjektov, ktoré vyrábajú, spracúvajú alebo podnikajú s alkoholickým nápojom, ktorým je lieh.

Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

Návrh zákona nebude mať vplyvy na služby verejnej správy pre občana.

Návrh zákona nebude mať vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Návrh zákona nebude mať vplyvy na životné prostredie.

Návrh zákona nebude mať sociálne vplyvy.

Návrh zákona nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.

Účinnosť zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Navrhuje sa zvýšiť základnú sadzbu dane na alkoholický nápoj, ktorým je lieh.

K bodu 2

Navrhuje sa zvýšiť zníženú sadzbu dane na alkoholický nápoj, ktorým je lieh. Navrhovaná sadzba dane bude aj po zvýšení predstavovať 50 % zo základnej sadzby na alkoholický nápoj, ktorým je lieh.

K bodu 3

Navrhuje sa upraviť prechodné ustanovenie tak, aby sa sadzba dane prvýkrát uplatnila za zdaňovacie obdobie začínajúce prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom tento zákon nadobudol účinnosť.

K čl. II

Z dôvodu naliehavosti hrozby ďalších hospodárskych škôd, ako dôsledku nepredvídateľných okolností spôsobených pandémiou koronavírusu a vojnovým konfliktom na Ukrajine, sa navrhuje účinnosť zákona dňom vyhlásenia.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan VETRÁK

2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

3.Predmet návrhu zákona:

a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,

b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,

c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.

DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV

A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné

A.2. Vplyvy:

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?

x

3. Sociálne vplyvy

x

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

x

– sociálnu exklúziu,

x

rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

x

4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

x

6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana

x

7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

x

A.3. Poznámky

bezpredmetné

A.4. Alternatívne riešenia

bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov

Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií Slovenskej republiky a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.

 

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore