Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 455/2022 účinný od 01.02.2023

Platnosť od: 20.12.2022
Účinnosť od: 01.02.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 455/2022 účinný od 01.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 455/2022 s účinnosťou od 01.02.2023

Legislatívny proces k zákonu 455/2022

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta HALÁKA, Jany ŽITŇANSKEJ a Márie ŠOFRANKO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

K predpisu 455/2022, dátum vydania: 20.12.2022

Dôvodová správa

A.Všeobecná časť

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Róbert Halák, Mária Šofranko a Jana Žitňanská.

Hlavným sledovaným cieľom je návrh spôsobu vyjasnenia kompetenčných oprávnení organizácií kolektívnej správy v prípade tzv. prekrytia oprávnení na výkon kolektívnej správy a to konkrétne v prípade zastupovania tzv. nezastupovaných nositeľov práv. Z tohto dôvodu návrh zákona uvádza ako riešenie možnosť dohody medzi jednotlivými organizáciami kolektívnej správy. V záujme transparentnosti sa informácia o dohode zverejní v evidencii vedenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Ak k takejto dohode nedôjde, považuje sa za určenú organizáciu kolektívnej správy tá, ktorá zastupuje najviac nositeľov práv podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej republiky a je takto uvedená v evidencii vedenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (tzv. reprezentatívna organizácia kolektívnej správy).

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, nebude mať žiadne sociálne vplyvy ani vplyvy na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana, manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

B.Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1.

Kvôli potrebe vyjasnenia, ktorá organizácia kolektívnej správy v prípade tzv. prekrytia oprávnení na výkon kolektívnej správy práv zastupuje tzv. nezastupovaných nositeľov práv, sa zavádza možnosť dohody medzi organizáciami kolektívnej správy. V záujme transparentnosti sa informácia o tom zverejní v evidencii vedenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Ak k takejto dohode nedôjde, považuje sa za určenú organizáciu kolektívnej správy tá, ktorá zastupuje najviac nositeľov práv podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej republiky a je takto uvedená v evidencii vedenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (tzv. reprezentatívna organizácia kolektívnej správy). Toto určenie na základe dohody alebo zákona platí dovtedy, pokým si nezastupovaný nositeľ práv písomne neurčí inú organizáciu kolektívnej správy. Možnosť voľby nositeľa práv je tak zachovaná.

K bodu 2.

V nadväznosti na predchádzajúci bod sú ustanovenia § 147 ods. 4 a 5 nadbytočné.

K bodu 3.

Informácie v evidencii sa menia v nadväznosti na zmenu § 147 ods. 2.

K bodu 4.

Ustanovenie sa dopĺňa z dôvodu väčšej právnej istoty, pokiaľ ide o režim premlčania nároku na zaplatenie odmeny alebo primeranej odmeny.

K bodu 5.

Nový paragraf za cieľ stanoviť v začatých konaniach podľa § 165 ods. 8, že premlčacia lehota na vydanie bezdôvodného obohatenia alebo zaplatenie odmeny alebo primeranej odmeny neplynie pre obe strany vedeného sporu.

K Čl. II

Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona od 1. januára 2023.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1. Navrhovateľ zákona:

poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Róbert Halák, Mária Šofranko a Jana Žitňanská

2. Názov návrhu zákona:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

3. Predmet návrhu zákona v práve Európskej únie upravený:

a)v primárnom práve

-nie je

b)v sekundárnom práve

-čl. 4 ods. 2 Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/789 zo 17. apríla 2019, ktorou sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré on-line vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov, a ktorou sa mení smernica Rady 93/83/EHS (Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019)

c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie

-nie je

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

-žiadne

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:

-úplne

Doložka vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné

A.2. Vplyvy:

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?

x

3. Sociálne vplyvy

x

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

x

– sociálnu exklúziu,

x

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

x

4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

x

6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana

x

7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

x

A.3. Poznámky

A.4. Alternatívne riešenia

bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov

Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.

 

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore