Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.02.2023 do 30.04.2023

Platnosť od: 27.11.2003
Účinnosť od: 01.02.2023
Účinnosť do: 30.04.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Dôchodkové zabezpečenie, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST141JUD>999966DS132EUPP39ČL53

Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.02.2023 do 30.04.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 461/2003 s účinnosťou od 01.02.2023 na základe 352/2022

Legislatívny proces k zákonu 352/2022Nový paragraf
§ 293fz
Prechodné ustanovenie účinné od 1. februára 2023

(1)
Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť predpísané penále, ktoré sa viaže na dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu1) za celé obdobie pred 1. júlom 2022, splatné do 31. januára 2023, ak toto dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie boli v plnom rozsahu zaplatené do 31. augusta 2023; § 170 ods. 21 posledná veta sa vzťahuje rovnako.
(2)
Pôsobnosť podľa odseku 1 patrí vecne príslušnej pobočke, ktorá rozhoduje o uložení penále podľa § 178 ods. l písm. a) deviateho bodu.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore