Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69259
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o ozbrojených silách Slovenskej republiky 321/2002 účinný od 01.05.2019


Platnosť od: 25.06.2002
Účinnosť od: 01.05.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16 JUD12 DS11 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 321/2002 s účinnosťou od 01.05.2019 na základe 98/2019

Legislatívny proces k zákonu 98/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o ozbrojených silách Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje postavenie základných zložiek ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej ...

§ 2
Ozbrojené sily
(1)

Na zachovanie mieru a bezpečnosti Slovenskej republiky a na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných ...

(2)

Personálne zloženie ozbrojených síl a ich organizačné zloženie v mieri, v čase vojny, vojnového ...

(3)

Na plnení úloh ozbrojených síl sa podieľajú aj štátni zamestnanci a zamestnanci, ktorí tvoria ...

(4)

Vnútorné organizačné členenie zväzkov, útvarov, jednotiek, úradov a zariadení ozbrojených ...

(5)

Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky a Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky ...

(6)

Štát v konaní pred súdmi vo veciach ozbrojených síl zastupuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ...

(7)

Majetok štátu, ktorý je v užívaní ozbrojených síl, spravuje ministerstvo obrany.

(8)

Ozbrojené sily sú financované zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte ...

§ 3
Vojenská prísaha
(1)

Príslušník ozbrojených síl (ďalej len „vojak") skladá vojenskú prísahu, ktorá znie:

„Slávnostne prisahám, že budem verný Slovenskej republike. Sľubujem, že budem zodpovedne plniť ...

(2)

Ak vojak mimoriadnej služby nezloží vojenskú prísahu podľa odseku 1, nemá to vplyv na plnenie ...

§ 3a
Preukazovanie príslušnosti k ozbrojeným silám
(1)

Vojak preukazuje príslušnosť k ozbrojeným silám vojenskou rovnošatou označenou štátnym znakom ...

(2)

Vojak vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky preukazuje príslušnosť k ozbrojeným ...

(3)

Príslušnosť k Vojenskej polícii a Vojenskému spravodajstvu vojak preukazuje podľa osobitných ...

Úlohy a použitie ozbrojených síl
§ 4
(1)

Ozbrojené sily sú rozhodujúcim výkonným prvkom systému obrany Slovenskej republiky. Hlavnou úlohou ...

(2)

Poslaním a povinnosťou ozbrojených síl je podieľať sa na plnení úloh v čase výnimočného ...

(3)

Ozbrojené sily v rámci poskytovania humanitárnej pomoci a v rámci vojenských cvičení plnia úlohy ...

(4)

Ozbrojené sily možno použiť na

a)
ochranu štátnej hranice Slovenskej republiky,6)
b)
ochranu a obranu stavieb a budov, ktoré boli určené rozhodnutím vlády Slovenskej republiky (ďalej ...
c)
odstraňovanie následkov výnimočného stavu alebo núdzového stavu5) a na riešenie mimoriadnych ...
d)
boj proti terorizmu,
e)
pátranie po lietadlách a pri záchrane ľudských životov,8)
f)
zabezpečenie leteckej prepravy ústavných činiteľov určených vládou,
g)
zabezpečenie leteckej zdravotníckej prepravy,
h)
zabezpečenie a vykonávanie leteckých navigačných služieb a riadenie špeciálnej letovej prevádzky, ...
i)
ochranu majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva obrany.
(5)

Na základe žiadosti štátnych orgánov, obcí alebo vyšších územných celkov môže veliteľ ...

(6)

Rozsah pôsobnosti veliteľa, ak ním nie je hlavný veliteľ ozbrojených síl, na plnenie úloh podľa ...

(7)

Ak v čase vojny alebo vojnového stavu a následnej vojenskej operácie boli rozhodnutím príslušnej ...

(8)

Vojenským zväzkom, vojenským útvarom alebo vojenským jednotkám ozbrojených síl určeným na ...

(9)

Za obranu štátnej hranice zodpovedá veliteľ podľa odseku 8 až po zaujatí určeného priestoru ...

(10)

Postavenie a úlohy Vojenskej polície ako aj postavenie a úlohy Vojenského spravodajstva upravujú ...

(11)

Na plnení úloh ozbrojených síl sa podieľajú aj vojenské vysoké školy,11) vojenské orgány ...

(12)

Ozbrojené sily sa podieľajú na príprave občanov na obranu štátu, na výchove obyvateľstva k ...

§ 4a
Na účely použitia ozbrojených síl na zabezpečovanie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej ...
a)

vzdušným objektom lietadlo13b) alebo iný neidentifikovaný vzdušný prostriedok,

b)

vojenským vzdušným objektom lietadlo vo vojenských službách alebo iný neidentifikovaný vzdušný ...

c)

činom protiprávneho zasahovania čin týkajúci sa vzdušného objektu vo vzdušnom priestore Slovenskej ...

d)

príslušným orgánom riadenia letovej prevádzky poskytovateľ letových prevádzkových služieb ...

e)

pohotovostným lietadlom lietadlo pohotovostných síl a prostriedkov ozbrojených síl určených na ...

§ 4b
(1)

Za podozrivého narušiteľa vzdušného priestoru sa považuje vzdušný objekt, ktorý sa stal objektom ...

(2)

Za podozrivého narušiteľa vzdušného priestoru sa považuje aj vzdušný objekt, na ktorého sa ...

a)
vzdušný objekt bez predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky ...
b)
vzdušný objekt nevykonáva pokyny príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky alebo pokyny ...
c)
vzdušný objekt náhle mení parametre letu alebo vykonáva neprimerané odchýlky od plánovanej dráhy ...
d)
vzdušný objekt neodôvodnene mení kód odpovedača sekundárneho radaru alebo nadmerne využíva ...
e)
posádka vzdušného objektu používa neštandardnú frazeológiu alebo sú zaznamenané iné zmeny ...
f)
kód odpovedača sekundárneho radaru vzdušného objektu signalizuje stav núdze alebo protiprávny ...
g)
došlo k prerušeniu alebo k úplnej strate signálov z odpovedača sekundárneho radaru,
h)
od orgánov štátnej moci iných štátov, medzinárodných organizácií alebo od mimovládnych organizácií ...
i)
bola prijatá informácia o neurčitej hrozbe násilia prostredníctvom tretej strany.
(3)

Za pravdepodobného narušiteľa vzdušného priestoru sa považuje vzdušný objekt kvalifikovaný ...

a)
podľa odseku 1 alebo 2, ktorý opakovane nevykonáva pokyny príslušného orgánu riadenia letovej ...
b)
podľa odseku 2, ak je dôvodné podozrenie, že je alebo sa stane objektom činu protiprávneho zasahovania. ...
(4)

Za potvrdeného narušiteľa vzdušného priestoru sa považuje vzdušný objekt, ak získané informácie ...

(5)

Narušiteľ režimu letu je vzdušný objekt, ktorý vybočí z priestoru plánovanej činnosti bez ...

§ 4c
(1)

Ak sa vzdušný objekt pohybuje vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom ...

(2)

Proti narušiteľovi vzdušného priestoru uvedenému v § 4b ods. 1 až 4 sa môžu použiť tieto ...

a)
odklonenie letu,
b)
vynútenie pristátia,
c)
hrozba použitia zbrane,
d)
vystrelenie varovných výstrelov alebo varovných svetelných signálov mimo narušiteľa vzdušného ...

ak ďalej nie je uvedené inak.

(3)

Pokiaľ z okolností jasne vyplýva, že vzdušný objekt by mal byť použitý proti životom ľudí ...

(4)

Z opatrení podľa odseku 2 sa môžu použiť tie opatrenia, ktoré najviac šetria životy a majetok ...

(5)

O použití ozbrojených síl na účel podľa odseku 2 rozhoduje minister obrany, ak ďalej nie je ...

(6)

Minister obrany môže poveriť prijatím opatrení podľa odseku 2 písm. a) až d) veliteľa vzdušných ...

(7)

O použití opatrenia podľa odseku 3 rozhoduje minister obrany a v čase jeho neprítomnosti na základe ...

(8)

O použití opatrenia podľa odseku 3 minister obrany alebo člen vlády poverený podľa odseku 7 bezodkladne ...

§ 4d
(1)

Ustanovenia § 4b a 4c sa nepoužijú pri narušení vzdušného priestoru Slovenskej republiky13g) ...

(2)

Ustanovenia § 4b a 4c sa nepoužijú v čase vojny a vojnového stavu.

(3)

V čase vojny a vojnového stavu alebo pri narušení vzdušného priestoru Slovenskej republiky vojenským ...

§ 5
Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky a Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky ...
(1)

Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky

a)
zabezpečuje úlohy súvisiace s
1.
výkonom funkcie prezidenta Slovenskej republiky ako hlavného veliteľa ozbrojených síl,
2.
velením Čestnej stráži prezidenta Slovenskej republiky,
3.
výkonom právomocí prezidenta Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3,
b)
podieľa sa na zabezpečovaní úloh súvisiacich s výkonom ústavných právomocí prezidenta Slovenskej ...
(2)

Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky

a)
vykonáva čestné stráženie sídla prezidenta Slovenskej republiky a hostí prezidenta Slovenskej ...
b)
organizuje a vykonáva vojenské pocty, najmä pri oficiálnych návštevách predstaviteľov iných ...
c)
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu5) plní úlohy ochrany prezidenta ...
§ 6
Riadenie ozbrojených síl
(1)

Riadenie ozbrojených síl je proces, v ktorom vláda a ministerstvo obrany v rozsahu svojej pôsobnosti ...

(2)

Vláda pri riadení ozbrojených síl

a)
schvaľuje návrhy základných koncepčných dokumentov pre rozvoj a výstavbu ozbrojených síl, najmä ...
b)
rozhoduje o plánoch na použitie ozbrojených síl v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
c)
rozhoduje o rozmiestnení zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl a o celkových ...
d)
rozhoduje o počtoch hlavných druhov vojenských zbraní a vojenských zbraňových systémov a bojovej ...
e)
rozhoduje v ustanovenom rozsahu o použití vojakov,
f)
určuje ústavných činiteľov, pre ktorých ozbrojené sily zabezpečujú leteckú prepravu,
g)
schvaľuje návrh na určenie ozbrojených síl na plnenie úloh zabezpečenia nedotknuteľnosti vzdušného ...
(3)

Ministerstvo obrany pri riadení ozbrojených síl

a)
spracúva základné koncepčné dokumenty pre rozvoj a výstavbu ozbrojených síl, najmä Bezpečnostnú ...
b)
spracúva plány použitia ozbrojených síl alebo ich časti v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
c)
navrhuje počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky ...
d)
navrhuje rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl a celkové početné ...
e)
zodpovedá za doplňovanie ozbrojených síl vojakmi a zamestnancami,
f)
zabezpečuje ozbrojené sily vojenským materiálom a bojovou technikou na plnenie úloh ozbrojených ...
g)
zodpovedá za prípravu a riadenie mobilizácie ozbrojených síl,
h)
vykonáva vnútornú kontrolu v ozbrojených silách,
i)
vykonáva overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení a technických ...
j)
spracúva návrh na určenie ozbrojených síl na plnenie úloh zabezpečenia nedotknuteľnosti vzdušného ...
k)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.14)
§ 7
Velenie ozbrojeným silám
(1)

Velenie ozbrojeným silám je proces, v ktorom veliteľ vydáva v rozsahu svojej pôsobnosti vojenské ...

(2)

Ozbrojeným silám v rozsahu svojej pôsobnosti velí

a)
prezident Slovenskej republiky,15)
b)
náčelník generálneho štábu,
c)
ostatní ustanovení velitelia,16)
d)
veliteľ organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom, ...
(3)

Prezident Slovenskej republiky

a)
vydáva vojenské rozkazy ozbrojeným silám,
b)
schvaľuje a vydáva základné vojenské poriadky,
c)
schvaľuje a vydáva organizačný poriadok Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
d)
zapožičiava čestné alebo historické názvy vojenským útvarom a vojenským zväzkom,
e)
zapožičiava vojenským útvarom a vojenským zväzkom bojové zástavy,
f)
na návrh ministra obrany vymenúva a odvoláva náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej ...
(4)

Velenie ozbrojeným silám odborne, organizačne a technicky zabezpečuje generálny štáb.

(5)

Na čele generálneho štábu je náčelník generálneho štábu, ktorý velí ozbrojeným silám. ...

(6)

Náčelník generálneho štábu je vymenovaný na štyri roky; vymenovanie je obmedzené naviac na ...

(7)

Náčelník generálneho štábu má počas vykonávania funkcie právo na bezplatné

a)
používanie jedného služobného motorového vozidla s prideleným vodičom alebo bez neho na vykonávanie ...
b)
poskytnutie a používanie jedného služobného mobilného telefónu na zabezpečenie dosiahnuteľnosti ...
(8)

Limit bezplatného používania služobného mobilného telefónu podľa odseku 7 písm. b) určuje ...

(9)

Peňažné náležitosti17) náčelníka generálneho štábu, ako aj nároky vyplývajúce zo služobného ...

(10)

Na zabezpečenie jednotného velenia ozbrojeným silám v čase vojny a vojnového stavu sa vytvára ...

(11)

Príslušný veliteľ organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika ...

§ 8
Kontrola ozbrojených síl

Kontrolu ozbrojených síl vykonávajú štátne orgány v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.19) ...

§ 9
Príprava ozbrojených síl
(1)

Hlavným cieľom prípravy ozbrojených síl je sformovať, rozvíjať a zdokonaľovať vojenskú odbornú ...

(2)

Základnou metódou prípravy ozbrojených síl podľa odseku 1 je vojenské vyučovanie a výcvik vojakov. ...

(3)

Vojenské vyučovanie a výcvik vojakov sa uskutočňuje najmä na území Slovenskej republiky; možno ...

(4)

Zamestnanci, ktorí sa podieľajú na plnení úloh ozbrojených síl, sú povinní udržiavať, obnovovať, ...

§ 10
Mobilizácia ozbrojených síl
(1)

Mobilizácia ozbrojených síl je

a)
hromadné povolanie vojakov v zálohe a odvedených registrovaných občanov na výkon mimoriadnej služby, ...
b)
nariadenie výkonu mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, ktorí vykonávajú štátnu službu ...
c)
poskytnutie vecných prostriedkov a ubytovania právnickými osobami, fyzickými osobami oprávnenými ...
d)
plnenie pracovnej povinnosti fyzickými osobami.21)
(2)

Odvedení registrovaní občania a vojaci v zálohe sú odo dňa nariadenia mobilizácie prezidentom ...

(3)

Profesionálni vojaci, ktorí vykonávajú štátnu službu podľa osobitného predpisu,20) a vojaci ...

(4)

Mobilizácia ozbrojených síl môže byť všeobecná alebo čiastočná.

(5)

Všeobecná mobilizácia sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky, na všetkých registrovaných ...

(6)

Čiastočná mobilizácia sa môže vzťahovať na celé územie Slovenskej republiky alebo na jeho ...

(7)

Mobilizácia ozbrojených síl sa nevzťahuje na občanov, ktorým vznikla branná povinnosť a ktorí ...

(8)

Po nariadení mobilizácie ozbrojených síl sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky, právnické ...

a)
mobilizačnej výzvy, ktorá obsahuje rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o nariadení mobilizácie ...
b)
mobilizačného oznámenia, ktoré obsahuje pokyny pre právnické osoby, fyzické osoby oprávnené ...
c)
povolávacích rozkazov,
d)
rozhodnutia o poskytnutí vecných prostriedkov a ubytovania.
(9)

Mobilizačná výzva sa vyhlasuje prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Po nariadení ...

(10)

Po nariadení mobilizácie ozbrojených síl profesionálni vojaci vykonávajúci štátnu službu podľa ...

(11)

Ustanovenie odseku 10 sa nevzťahuje na profesionálnych vojakov, ktorí boli mimo územia Slovenskej ...

(12)

Po vyhlásení mobilizácie ozbrojených síl sú registrovaní občania a vojaci v zálohe, ktorí ...

§ 11
Medzinárodná spolupráca ozbrojených síl
(1)

Ozbrojené sily spolupracujú s ozbrojenými silami iných štátov na základe medzinárodných zmlúv, ...

(2)

Ozbrojené sily sa zúčastňujú na vojenských operáciách pod velením medzinárodných vojenských ...

§ 12
Vyslanie ozbrojených síl mimo územia

Slovenskej republiky

(1)

O vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky rozhodujú príslušné ústavné orgány,24) ...

a)
humanitárnej pomoci,
b)
vojenského cvičenia,
c)
mierovej pozorovateľskej misie,
d)
vojenskej operácie,
e)
plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu.
(2)

Na účely tohto ustanovenia

a)
humanitárna pomoc ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky je činnosť zameraná na zmierňovanie ...
b)
vojenské cvičenie je výcvik ozbrojených síl uskutočňovaný s ozbrojenými silami iných štátov ...
c)
mierová pozorovateľská misia mimo územia Slovenskej republiky je činnosť ozbrojených síl uskutočňovaná ...
d)
vojenská operácia mimo územia Slovenskej republiky je činnosť vojenských jednotiek, vojenských ...
(3)

Súhlas na vyslanie profesionálneho vojaka a vojaka mimoriadnej služby na plnenie úloh podľa odseku ...

(4)

Návrh na vyslanie ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky vláde predkladá minister obrany; ...

a)
názvy zväzkov, útvarov a jednotiek, počet vysielaných vojakov a zamestnancov, ktorí sa podieľajú ...
b)
účel vyslania ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, ich úlohy a rozsah ich činnosti, ...
c)
systém riadenia a velenia vyslaným ozbrojeným silám a orgán medzinárodnej organizácie, ktorému ...
d)
orgány štátnej správy Slovenskej republiky, ktoré sú zodpovedné za spoluprácu s riadiacimi orgánmi ...
e)
určenie vojenskej výzbroje, vojenskej techniky, vojenského materiálu a poskytovanie služieb,
f)
spôsob a termín odchodu a návratu vyslaných ozbrojených síl.
(5)

Čas, na ktorý sú ozbrojené sily vyslané mimo územia Slovenskej republiky, je určený trvaním ...

(6)

Ak treba skrátiť určený čas vyslania ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, o skrátení ...

(7)

Vojakov a zamestnancov, ktorí sa podieľajú na plnení úloh ozbrojených síl, možno vyslať mimo ...

(8)

Požiadavky na úroveň vycvičenosti a odbornej pripravenosti vojakov ozbrojených síl a zamestnancov ...

(9)

Výber vojakov a zamestnancov, ktorí sa podieľajú na plnení úloh ozbrojených síl mimo územia ...

(10)

Vojaci a zamestnanci, ktorí sa podieľajú na plnení úloh ozbrojených síl a pôsobia mimo územia ...

§ 13
Vojenská zbraň, vojenský zbraňový systém a ich použitie
(1)

Na základe vojenského rozkazu26) je vojak povinný použiť vojenskú zbraň alebo vojenský zbraňový ...

a)
zaručovania obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky pred jej vonkajším ozbrojeným napadnutím ...
b)
plnenia úloh prípravy ozbrojených síl podľa tohto zákona,
c)
plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv vojenskej povahy, ...
(2)

Vojenskou zbraňou podľa odseku 1 je

a)
palná zbraň,27)
b)
bodná zbraň a sečná zbraň.
(3)

Vojenským zbraňovým systémom podľa odseku 1 je kombinácia jednej vojenskej zbrane alebo viacerých ...

(4)

Použitie vojenskej zbrane alebo vojenského zbraňového systému vojakmi vyslanými mimo územia Slovenskej ...

(5)

Použitie vojenskej zbrane alebo vojenského zbraňového systému na vystrelenie varovných výstrelov ...

Druhy donucovacích prostriedkov a ich použitie
§ 14
(1)

Vojak môže pri plnení úloh ozbrojených síl vo výkone poriadkovej, strážnej, eskortnej alebo ...

a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
použitie služobného psa,
c)
úder zbraňou,
d)
hrozba zbraňou,
e)
varovný výstrel do vzduchu,
f)
vojenská zbraň podľa § 13 ods. 2.
(2)

Zamestnanec, ktorý sa podieľa na plnení úloh ozbrojených síl a je zaradený na výkon strážnej ...

(3)

Zamestnancom podľa odseku 2 môže byť osoba, ktorá je občanom len Slovenskej republiky, má trvalý ...

§ 15
(1)

Pred použitím donucovacích prostriedkov je vojak povinný osobu, proti ktorej zakročuje, vyzvať, ...

(2)

O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov vojak použije, rozhoduje podľa konkrétnej situácie tak, ...

(3)

Pri zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou chybou alebo chorobou ...

§ 16
Použitie vojenskej zbrane
(1)

Vojak môže použiť vojenskú zbraň podľa § 13 ods. 2 pri výkone poriadkovej, strážnej, eskortnej ...

a)
ak ide o nutnú obranu30) alebo o krajnú núdzu,31)
b)
na odvrátenie nebezpečného útoku alebo na odvrátenie priamo hroziaceho nebezpečenstva útoku, ...
c)
na zamedzenie úteku zo stráženého objektu alebo stráženého stanovišťa ozbrojenej osobe alebo ...
(2)

Pred použitím vojenskej zbrane podľa odseku 1 je vojak povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, ...

(3)

Pri použití vojenskej zbrane podľa odseku 1 je vojak povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä ...

(4)

Použitie vojenskej zbrane podľa odseku 1 vojakmi vyslanými mimo územia Slovenskej republiky sa spravuje ...

§ 17
Povinnosti po použití vojenskej zbrane alebo iného donucovacieho prostriedku
(1)

Ak vojak alebo zamestnanec zistí, že pri použití vojenskej zbrane podľa § 16 ods. 1 alebo iného ...

(2)

Zákrok, pri ktorom vojak alebo zamestnanec použil vojenskú zbraň podľa § 16 ods. 1 alebo iný ...

(3)

O použití vojenskej zbrane podľa § 16 ods. 1 alebo iného donucovacieho prostriedku vyhotoví vedúci ...

(4)

Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia vojenskej zbrane podľa § 16 ods. ...

§ 17a
Zákaz používať označenie ozbrojených síl, vojenskú rovnošatu a osobnú identifikačnú kartu ...
(1)

Zakazuje sa inej osobe ako vojakovi na odeve, v písomnom styku, v názve domény webovej stránky a ...

(2)

Ak osobitné predpisy31a) neustanovujú inak, zakazuje sa inej osobe ako vojakovi používať vojenskú ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na činnosti vykonávané s písomným súhlasom ministerstva ...

§ 17b
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto poruší zákaz používať

a)
označenie „ozbrojené sily Slovenskej republiky“, „ozbrojené sily SR“ alebo „OS SR“ (§ ...
b)
vojenskú rovnošatu alebo odev označený štátnym znakom Slovenskej republiky a špecifickými znakmi, ...
c)
osobnú identifikačnú kartu alebo kartu, ktorá môže byť zameniteľná s osobnou identifikačnou ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 500 eur.

(3)

Priestupky podľa odseku 1 objasňuje a v blokovom konaní prejednáva Vojenská polícia.

(4)

Výnosy pokút za priestupky podľa odseku 1 sú príjmom štátneho rozpočtu.

(5)

Na priestupky podľa odseku 1 a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.31b) ...

§ 18
Prechodné ustanovenia
(1)

Vytvorením ozbrojených síl sa výkon povinnej vojenskej služby, prípravnej služby alebo profesionálnej ...

(2)

Vytvorením ozbrojených síl sa pracovnoprávne vzťahy zamestnancov, ktorí plnia úlohy Armády Slovenskej ...

(3)

Vojenská prísaha zložená vojakmi podľa doterajších predpisov sa považuje za vojenskú prísahu ...

(4)

Základnými zložkami ozbrojených síl sú do 31. decembra 2002 aj Vojská ministerstva vnútra a ...

(5)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov Vojsk ministerstva vnútra a zamestnancov ...

(6)

Do určenia novej organizačnej štruktúry ozbrojených síl podľa § 2 ods. 5 a § 6 ods. 2 písm. ...

(7)

Do vymenovania náčelníka generálneho štábu podľa § 7 ods. 5 a 6 funkciu náčelníka generálneho ...

(8)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „Armáda Slovenskej republiky", ...

§ 19
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 540/1990 Zb. o Generálnom inšpektorovi ozbrojených síl Českej a Slovenskej Federatívnej ...

2.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky ...

3.

§ 1 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej ...

4.

§ 175 až 178 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe.

§ 19a
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 59/2005 Z. z. o postupoch proti činom protiprávneho ...

§ 20
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002 s výnimkou § 14 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 1 ods. 6 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového ...
 • 2)  Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 3)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení ...
 • 4)  § 206 a 208 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení ...
 • 4a)  § 18 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4b)  Napríklad Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými ...
 • 4c)  § 9 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 393/2008 Z. z.§ 8 zákona Národnej ...
 • 5)  Čl. 4 a 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 6)  § 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 7)  Napríklad ústavný zákon č. 227/2002 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 ...
 • 8)  Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 9)  Čl. 2 až 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 10)  Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 ...
 • 11)  Zákon č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, ...
 • 13a)  § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej ...
 • 13b)  § 2 písm. b) a c) zákona č. 143/1998 Z. z.
 • 13c)  § 2 písm. n) zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 544/2004 Z. z.
 • 13d)  § 8 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 544/2004 Z. z.
 • 13e)  § 4 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 544/2004 Z. z.
 • 13g)  Napríklad § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 143/1998 Z. z., čl. 3 písm. c) Dohovoru o medzinárodnom civilnom ...
 • 14)  Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej ...
 • 15)  Čl. 102 ods. 1 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z. ...
 • 16)  § 13 zákona č. 370/1997 Z. z.
 • 17)  § 138 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej ...
 • 18)  § 28 zákona č. 346/2005 Z. z.
 • 19)  Napríklad čl. 86 písm. a) a čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, § 2 a 45 zákona Národnej ...
 • 20)  Zákon č. 346/2005 Z. z.
 • 20a)  § 19 ods. 6 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 21)  § 19 a 20 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky.
 • 22)  Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby.
 • 24)  Čl. 86 a 119 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 25)  Napríklad mandát určený Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov, mandát rady splnomocnencov ...
 • 27)  § 2 písm. c) prvý, desiaty, jedenásty a pätnásty bod zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach ...
 • 28)  § 4 ods. 2 písm. a) až g) zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o ...
 • 29)  Zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, ...
 • 30)  § 13 Trestného zákona.
 • 31)  § 14 Trestného zákona.
 • 31a)  § 21 ods. 17 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 206 ods. 6 zákona č. 281/2015 ...
 • 31b)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 32)  § 27 až 29 Zákonníka práce.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore