Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70983
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o ozbrojených silách Slovenskej republiky 321/2002 účinný od 01.02.2020


Platnosť od: 25.06.2002
Účinnosť od: 01.02.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST17 JUD121 DS12 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 321/2002 s účinnosťou od 01.02.2020 na základe 477/2019

Legislatívny proces k zákonu 477/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o ozbrojených silách Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje postavenie základných zložiek ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené ...

§ 2
Ozbrojené sily
(1)

Ozbrojené sily sa vytvárajú na zachovanie mieru, zaručovanie obrany Slovenskej republiky a na plnenie ...

(2)

Zloženie ozbrojených síl v stave bezpečnosti, v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového ...

(3)

Na plnení úloh ozbrojených síl sa podieľajú aj štátni zamestnanci a zamestnanci, ktorí tvoria civilný ...

(4)

Vnútorné organizačné členenie zväzkov, útvarov, jednotiek, úradov a zariadení ozbrojených síl a ich ...

(5)

Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky a Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky sú ...

(6)

Štát v konaní pred súdmi vo veciach ozbrojených síl zastupuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ...

(7)

Majetok štátu, ktorý je v užívaní ozbrojených síl, spravuje ministerstvo obrany.

(8)

Ozbrojené sily sú financované zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný ...

§ 3
Vojenská prísaha
(1)

Príslušník ozbrojených síl (ďalej len „vojak") skladá vojenskú prísahu, ktorá znie:

„Slávnostne prisahám, že budem verný Slovenskej republike. Sľubujem, že budem zodpovedne plniť úlohy, ...

(2)

Ak vojak mimoriadnej služby nezloží vojenskú prísahu podľa odseku 1, nemá to vplyv na plnenie jeho povinností. ...

§ 3a
Preukazovanie príslušnosti k ozbrojeným silám
(1)

Vojak preukazuje príslušnosť k ozbrojeným silám vojenskou rovnošatou označenou štátnym znakom Slovenskej ...

(2)

Vojak vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky preukazuje príslušnosť k ozbrojeným silám ...

(3)

Príslušnosť k Vojenskej polícii a Vojenskému spravodajstvu vojak preukazuje podľa osobitných predpisov.4c) ...

Úlohy a použitie ozbrojených síl
§ 4
(1)

Ozbrojené sily sú rozhodujúcim výkonným prvkom systému obrany štátu. Hlavnou úlohou ozbrojených síl ...

(2)

Ozbrojené sily sa podieľajú na zachovaní bezpečnosti Slovenskej republiky.5) Povinnosťou ozbrojených ...

(3)

Ozbrojené sily plnia úlohy aj mimo územia Slovenskej republiky v súlade s medzinárodným právom; plnia ...

(4)

Ozbrojené sily možno použiť na

a)
ochranu a obranu objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov v pôsobnosti ministerstva ...
b)
odstraňovanie následkov výnimočného stavu alebo núdzového stavu5a) a na riešenie mimoriadnych udalostí,7) ...
c)
boj proti terorizmu,
d)
pátranie po lietadlách a pri záchrane ľudských životov,8)
e)
zabezpečenie leteckej prepravy ústavných činiteľov určených vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), ...
f)
zabezpečenie leteckej zdravotníckej prepravy,
g)
zabezpečenie a vykonávanie leteckých navigačných služieb a riadenie špeciálnej letovej prevádzky,
h)
ochranu majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva obrany,
i)

poskytovanie podpory zahraničným ozbrojeným silám na území Slovenskej republiky,8a)

j)
plnenie opatrení Národného systému reakcie na krízové situácie,
k)
plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi8b) na zachovanie bezpečnosti Slovenskej republiky. ...
(5)

Pri plnení úloh ministerstva obrany a Vojenského spravodajstva v oblasti zabezpečovania obrany štátu ...

(6)

Na základe žiadosti štátnych orgánov, obcí alebo vyšších územných celkov môže veliteľ v rozsahu svojej ...

(7)

Rozsah pôsobnosti veliteľa, ak ním nie je hlavný veliteľ ozbrojených síl, na plnenie úloh podľa odseku ...

(8)

Ak v čase vojny alebo vojnového stavu a následnej vojenskej operácie boli rozhodnutím príslušnej bezpečnostnej ...

(9)

Vojenským zväzkom, vojenským útvarom alebo vojenským jednotkám ozbrojených síl určeným na základe rozhodnutia ...

(10)

Za obranu štátnej hranice zodpovedá veliteľ podľa odseku 9 až po zaujatí určeného priestoru obrany a ...

(11)

Postavenie a úlohy Vojenskej polície ako aj postavenie a úlohy Vojenského spravodajstva upravujú osobitné ...

(12)

Na plnení úloh ozbrojených síl sa podieľajú aj vojenské vysoké školy,11) vojenské orgány odborného dozoru ...

(13)

Ozbrojené sily sa podieľajú na príprave obyvateľstva na obranu štátu, na rozvíjaní vojenských tradícií ...

§ 4a
Na účely použitia ozbrojených síl na zabezpečovanie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej ...
a)

vzdušným objektom lietadlo13b) alebo iný neidentifikovaný vzdušný prostriedok,

b)

vojenským vzdušným objektom lietadlo vo vojenských službách alebo iný neidentifikovaný vzdušný prostriedok, ...

c)

činom protiprávneho zasahovania čin týkajúci sa vzdušného objektu vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky ...

d)

príslušným orgánom riadenia letovej prevádzky poskytovateľ letových prevádzkových služieb podľa pravidiel ...

e)

pohotovostným lietadlom lietadlo pohotovostných síl a prostriedkov ozbrojených síl určených na zabezpečovanie ...

§ 4b
(1)

Za podozrivého narušiteľa vzdušného priestoru sa považuje vzdušný objekt, ktorý sa stal objektom činu ...

(2)

Za podozrivého narušiteľa vzdušného priestoru sa považuje aj vzdušný objekt, na ktorého sa vzťahujú ...

a)
vzdušný objekt bez predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky prenikol do ...
b)
vzdušný objekt nekomunikuje s príslušným orgánom riadenia letovej prevádzky alebo nevykonáva pokyny ...
c)
vzdušný objekt náhle mení parametre letu alebo vykonáva neprimerané odchýlky od plánovanej dráhy letu, ...
d)
vzdušný objekt neodôvodnene mení kód odpovedača sekundárneho radaru alebo nadmerne využíva režim signálu ...
e)
posádka vzdušného objektu používa neštandardnú frazeológiu alebo sú zaznamenané iné zmeny v rádiovej ...
f)
kód odpovedača sekundárneho radaru vzdušného objektu signalizuje stav núdze v súlade s medzinárodne ...
g)
došlo k prerušeniu alebo k úplnej strate signálov z odpovedača sekundárneho radaru,
h)
od orgánov štátnej moci iných štátov, medzinárodných organizácií alebo od mimovládnych organizácií bolo ...
i)
bola prijatá informácia o neurčitej hrozbe násilia prostredníctvom tretej strany.
(3)

Za pravdepodobného narušiteľa vzdušného priestoru sa považuje vzdušný objekt,

a)
ktorého kód odpovedača signalizuje čin protiprávneho zasahovania na palube v súlade s medzinárodne ustanovenými ...
b)
kvalifikovaný ako podozrivý narušiteľ vzdušného priestoru podľa odseku 1 alebo 2, ktorý nevykonáva pokyny ...
(4)

Za potvrdeného narušiteľa vzdušného priestoru sa považuje vzdušný objekt, ak získané informácie potvrdzujú, ...

(5)

Narušiteľ režimu letu je vzdušný objekt, ktorý vybočí z priestoru plánovanej činnosti bez oznámenia ...

§ 4c
(1)

Ak sa vzdušný objekt pohybuje vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom ...

(2)

Proti narušiteľovi vzdušného priestoru uvedenému v § 4b ods. 1 až 4 sa môžu použiť tieto opatrenia:

a)
odklonenie letu,
b)
vynútenie pristátia,
c)
hrozba použitia zbrane,
d)
vystrelenie varovných výstrelov alebo varovných svetelných signálov mimo narušiteľa vzdušného priestoru, ...

ak ďalej nie je uvedené inak.

(3)

Pokiaľ z okolností jasne vyplýva, že vzdušný objekt by mal byť použitý proti životom ľudí alebo na spôsobenie ...

(4)

Z opatrení podľa odseku 2 sa môžu použiť tie opatrenia, ktoré najviac šetria životy a majetok osôb. ...

(5)

O použití ozbrojených síl na účel podľa odseku 2 rozhoduje minister obrany, ak ďalej nie je uvedené ...

(6)

Minister obrany môže poveriť prijatím opatrení podľa odseku 2 písm. a) až d) veliteľa vzdušných síl ...

(7)

O použití opatrenia podľa odseku 3 rozhoduje minister obrany a v čase jeho neprítomnosti na základe ...

(8)

O použití opatrenia podľa odseku 3 minister obrany alebo člen vlády poverený podľa odseku 7 bezodkladne ...

§ 4d
(1)

Ustanovenia § 4b a 4c sa nepoužijú pri narušení vzdušného priestoru Slovenskej republiky13g) vojenským ...

(2)

Ustanovenia § 4b a 4c sa nepoužijú v čase vojny a vojnového stavu.

(3)

V čase vojny a vojnového stavu alebo pri narušení vzdušného priestoru Slovenskej republiky vojenským ...

§ 5
Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky a Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky
(1)

Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky

a)
zabezpečuje úlohy súvisiace s
1.
výkonom funkcie prezidenta Slovenskej republiky ako hlavného veliteľa ozbrojených síl,
2.
velením Čestnej stráži prezidenta Slovenskej republiky,
3.
výkonom právomocí prezidenta Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3,
b)
podieľa sa na zabezpečovaní úloh súvisiacich s výkonom ústavných právomocí prezidenta Slovenskej republiky. ...
(2)

Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky

a)
vykonáva čestné stráženie sídla prezidenta Slovenskej republiky a hostí prezidenta Slovenskej republiky ...
b)
organizuje a vykonáva vojenské pocty, najmä pri oficiálnych návštevách predstaviteľov iných štátov a ...
c)
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu5a) plní úlohy ochrany prezidenta ...
§ 6
Riadenie ozbrojených síl
(1)

Riadenie ozbrojených síl je proces, v ktorom vláda a ministerstvo obrany v rozsahu svojej pôsobnosti ...

(2)

Vláda pri riadení ozbrojených síl

a)
schvaľuje návrhy koncepčných dokumentov, strategických dokumentov a dokumentov ustanovených osobitným ...
b)
rozhoduje o plánoch použitia ozbrojených síl v čase vojny alebo vojnového stavu,
c)
rozhoduje o rozmiestnení zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl a o celkových početných ...
d)
rozhoduje o počtoch hlavných druhov vojenských zbraní a vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky ...
e)
rozhoduje v ustanovenom rozsahu o použití vojakov,
f)
určuje ústavných činiteľov, pre ktorých ozbrojené sily zabezpečujú leteckú prepravu,
g)
schvaľuje návrh na určenie ozbrojených síl na plnenie úloh zabezpečenia nedotknuteľnosti vzdušného priestoru ...
(3)

Ministerstvo obrany pri riadení ozbrojených síl

a)
spracúva návrhy koncepčných dokumentov, strategických dokumentov a dokumentov ustanovených osobitným ...
b)
spracúva plány použitia ozbrojených síl alebo ich častí v čase vojny alebo vojnového stavu v súčinnosti ...
c)
navrhuje počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky ...
d)
navrhuje rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl a celkové početné stavy ...
e)
zodpovedá za doplňovanie ozbrojených síl vojakmi a zamestnancami,
f)
zabezpečuje ozbrojené sily vojenskými zbraňami, vojenskými zbraňovými systémami, vojenským materiálom ...
g)
zodpovedá za prípravu a riadenie mobilizácie ozbrojených síl,
h)
vykonáva vnútornú kontrolu v ozbrojených silách,
i)
vykonáva overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení a technických ...
j)
spracúva návrh na určenie ozbrojených síl na plnenie úloh zabezpečenia nedotknuteľnosti vzdušného priestoru ...
k)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.14)
§ 7
Velenie ozbrojeným silám
(1)

Velenie ozbrojeným silám je proces, v ktorom veliteľ vydáva v rozsahu svojej pôsobnosti vojenské rozkazy ...

(2)

Ozbrojeným silám v rozsahu svojej pôsobnosti velí

a)
prezident Slovenskej republiky,15)
b)
náčelník generálneho štábu,
c)
ostatní ustanovení velitelia,16)
d)
veliteľ organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom, podľa odseku ...
e)
veliteľ podľa odseku 12.
(3)

Prezident Slovenskej republiky

a)
vydáva vojenské rozkazy ozbrojeným silám,
b)
schvaľuje a vydáva základné vojenské poriadky,
c)
schvaľuje a vydáva organizačný poriadok Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
d)
zapožičiava čestné alebo historické názvy vojenským útvarom a vojenským zväzkom,
e)
zapožičiava vojenským útvarom a vojenským zväzkom bojové zástavy,
f)
na návrh ministra obrany vymenúva a odvoláva náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, ...
(4)

Velenie ozbrojeným silám odborne, organizačne a technicky zabezpečuje generálny štáb.

(5)

Na čele generálneho štábu je náčelník generálneho štábu, ktorý velí ozbrojeným silám. Náčelníka generálneho ...

(6)

Náčelník generálneho štábu je vymenovaný na štyri roky; vymenovanie je obmedzené naviac na dve funkčné ...

(7)

Náčelník generálneho štábu má počas vykonávania funkcie právo na bezplatné

a)
používanie jedného služobného motorového vozidla s prideleným vodičom alebo bez neho na vykonávanie ...
b)
poskytnutie a používanie jedného služobného mobilného telefónu na zabezpečenie dosiahnuteľnosti v čase ...
(8)

Limit bezplatného používania služobného mobilného telefónu podľa odseku 7 písm. b) určuje minister obrany. ...

(9)

Peňažné náležitosti17) náčelníka generálneho štábu, ako aj nároky vyplývajúce zo služobného pomeru18) ...

(10)

Na zabezpečenie velenia ozbrojeným silám v čase vojny alebo vojnového stavu generálny štáb vytvára hlavné ...

(11)

Príslušný veliteľ organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom, ...

(12)

Ozbrojeným silám vyslaným na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky môže veliť v súlade s medzinárodným ...

§ 8
Kontrola ozbrojených síl

Kontrolu ozbrojených síl vykonávajú štátne orgány v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.19)

§ 9
Príprava ozbrojených síl
(1)

Hlavným cieľom prípravy ozbrojených síl je sformovať, rozvíjať a zdokonaľovať vojenskú odbornú pripravenosť ...

(2)

Základnou metódou prípravy ozbrojených síl podľa odseku 1 je vojenské vyučovanie a výcvik vojakov.

(3)

Vojenské vyučovanie a výcvik vojakov sa uskutočňuje najmä na území Slovenskej republiky; možno ho uskutočniť ...

(4)

Ozbrojené sily sa pripravujú na obranu štátu aj spolu s ďalšími prvkami systému obrany štátu podľa osobitného ...

(5)

Zamestnanci, ktorí sa podieľajú na plnení úloh ozbrojených síl, sú povinní udržiavať, obnovovať, prehlbovať ...

§ 10
Mobilizácia ozbrojených síl
(1)

Mobilizácia ozbrojených síl je

a)
hromadné povolanie vojakov v zálohe a odvedených registrovaných občanov na výkon mimoriadnej služby,
b)
nariadenie výkonu mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, ktorí vykonávajú štátnu službu podľa osobitného ...
c)
poskytnutie vecných prostriedkov a ubytovania právnickými osobami, fyzickými osobami oprávnenými na ...
d)
plnenie pracovnej povinnosti fyzickými osobami.21)
(2)

Odvedení registrovaní občania a vojaci v zálohe sú odo dňa nariadenia mobilizácie prezidentom Slovenskej ...

(3)

Profesionálni vojaci, ktorí vykonávajú štátnu službu podľa osobitného predpisu,20) a vojaci v zálohe, ...

(4)

Mobilizácia ozbrojených síl môže byť všeobecná alebo čiastočná.

(5)

Všeobecná mobilizácia sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky, na všetkých registrovaných občanov, ...

(6)

Čiastočná mobilizácia sa môže vzťahovať na celé územie Slovenskej republiky alebo na jeho časť; vzťahuje ...

(7)

Mobilizácia ozbrojených síl sa nevzťahuje na občanov, ktorým vznikla branná povinnosť a ktorí sú od ...

(8)

Po nariadení mobilizácie ozbrojených síl sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky, právnické osoby, ...

a)
mobilizačnej výzvy, ktorá obsahuje rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o nariadení mobilizácie ...
b)
mobilizačného oznámenia, ktoré obsahuje pokyny pre právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie ...
c)
povolávacích rozkazov,
d)
rozhodnutia o poskytnutí vecných prostriedkov a ubytovania.
(9)

Mobilizačná výzva sa vyhlasuje prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Po nariadení mobilizácie ...

(10)

Po nariadení mobilizácie ozbrojených síl profesionálni vojaci vykonávajúci štátnu službu podľa osobitného ...

(11)

Ustanovenie odseku 10 sa nevzťahuje na profesionálnych vojakov, ktorí boli mimo územia Slovenskej republiky ...

(12)

Po vyhlásení mobilizácie ozbrojených síl sú registrovaní občania a vojaci v zálohe, ktorí sa zdržiavajú ...

§ 11
Medzinárodná spolupráca ozbrojených síl

Ozbrojené sily spolupracujú so zahraničnými ozbrojenými silami na základe medzinárodných zmlúv, ktorými ...

§ 12
Vyslanie ozbrojených síl mimo územia

Slovenskej republiky

(1)

O vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky rozhodujú príslušné ústavné orgány,24) a ...

a)
humanitárnej pomoci,
b)
vojenského cvičenia,
c)
mierovej pozorovateľskej misie,
d)
vojenskej operácie,
e)
plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu,24a)
f)
zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo plnenia úloh medzinárodného vojenského ...
g)
ďalšej spolupráce ozbrojených síl so zahraničnými ozbrojenými silami v súlade s medzinárodným právom. ...
(2)

Na účely tohto ustanovenia

a)
humanitárna pomoc ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky je činnosť zameraná na zmierňovanie ...
b)
vojenské cvičenie je výcvik ozbrojených síl uskutočňovaný so zahraničnými ozbrojenými silami mimo územia ...
c)
mierová pozorovateľská misia mimo územia Slovenskej republiky je činnosť ozbrojených síl uskutočňovaná ...
d)
vojenská operácia mimo územia Slovenskej republiky je činnosť vojenských jednotiek, vojenských útvarov, ...
(3)

Súhlas na vyslanie profesionálneho vojaka a vojaka mimoriadnej služby na plnenie úloh podľa odseku 1 ...

(4)

Návrh na vyslanie ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky vláde predkladá minister obrany; ...

a)
názvy zväzkov, útvarov a jednotiek alebo počet vysielaných vojakov a zamestnancov, ktorí sa podieľajú ...
b)
účel vyslania ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, ich úlohy a rozsah ich činnosti,
c)
systém velenia vyslaným ozbrojeným silám mimo územia Slovenskej republiky,
d)
orgány štátnej správy Slovenskej republiky, ktoré sú zodpovedné za spoluprácu s riadiacimi orgánmi príslušnej ...
e)
určenie vojenskej výzbroje, vojenskej techniky a vojenského materiálu vo vlastníctve Slovenskej republiky, ...
f)
termín odchodu a návratu vyslaných ozbrojených síl.
(5)

Čas, na ktorý sú ozbrojené sily vyslané mimo územia Slovenskej republiky, je určený trvaním mandátu ...

(6)

Ak treba skrátiť určený čas vyslania ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, o skrátení tohto ...

(7)

Vojakov a zamestnancov, ktorí sa podieľajú na plnení úloh ozbrojených síl, možno vyslať mimo územia ...

(8)

Požiadavky na úroveň vycvičenosti a odbornej pripravenosti vojakov ozbrojených síl a zamestnancov podľa ...

(9)

Výber vojakov a zamestnancov, ktorí sa podieľajú na plnení úloh ozbrojených síl mimo územia Slovenskej ...

(10)

Vojaci a zamestnanci, ktorí sa podieľajú na plnení úloh ozbrojených síl a pôsobia mimo územia Slovenskej ...

§ 13
Vojenská zbraň, vojenský zbraňový systém a ich použitie
(1)

Na základe vojenského rozkazu je vojak povinný použiť vojenskú zbraň alebo vojenský zbraňový systém ...

a)
zaručovania obrany Slovenskej republiky pred napadnutím cudzou mocou a plnenia úloh zachovania jej bezpečnosti ...
b)
plnenia úloh prípravy ozbrojených síl podľa tohto zákona,
c)
plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv vojenskej povahy, ktorými ...
(2)

Vojenskou zbraňou podľa odseku 1 je

a)
palná zbraň,27)
b)
bodná zbraň a sečná zbraň.
(3)

Vojenským zbraňovým systémom podľa odseku 1 je kombinácia jednej vojenskej zbrane alebo viacerých vojenských ...

(4)

Použitie vojenskej zbrane alebo vojenského zbraňového systému vojakmi vyslanými mimo územia Slovenskej ...

(5)

Použitie vojenskej zbrane alebo vojenského zbraňového systému na vystrelenie varovných výstrelov alebo ...

Druhy donucovacích prostriedkov a ich použitie
§ 14
(1)

Vojak môže pri plnení úloh ozbrojených síl vo výkone poriadkovej, strážnej, eskortnej alebo dozornej ...

a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
použitie služobného psa,
c)
úder zbraňou,
d)
hrozba zbraňou,
e)
varovný výstrel do vzduchu,
f)
vojenská zbraň podľa § 13 ods. 2.
(2)

Zamestnanec, ktorý sa podieľa na plnení úloh ozbrojených síl a je zaradený na výkon strážnej služby ...

(3)

Zamestnancom podľa odseku 2 môže byť osoba, ktorá je občanom len Slovenskej republiky, má trvalý pobyt ...

§ 15
(1)

Pred použitím donucovacích prostriedkov je vojak povinný osobu, proti ktorej zakročuje, vyzvať, aby ...

(2)

O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov vojak použije, rozhoduje podľa konkrétnej situácie tak, aby ...

(3)

Pri zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou chybou alebo chorobou ...

§ 16
Použitie vojenskej zbrane
(1)

Vojak môže použiť vojenskú zbraň podľa § 13 ods. 2 pri výkone poriadkovej, strážnej, eskortnej alebo ...

a)
ak ide o nutnú obranu30) alebo o krajnú núdzu,31)
b)
na odvrátenie nebezpečného útoku alebo na odvrátenie priamo hroziaceho nebezpečenstva útoku, ktoré ohrozujú ...
c)
na zamedzenie úteku zo stráženého objektu alebo stráženého stanovišťa ozbrojenej osobe alebo osobe dôvodne ...
(2)

Pred použitím vojenskej zbrane podľa odseku 1 je vojak povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, ...

(3)

Pri použití vojenskej zbrane podľa odseku 1 je vojak povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby čo ...

(4)

Použitie vojenskej zbrane podľa odseku 1 vojakmi vyslanými mimo územia Slovenskej republiky sa spravuje ...

§ 17
Povinnosti po použití vojenskej zbrane alebo iného donucovacieho prostriedku
(1)

Ak vojak alebo zamestnanec zistí, že pri použití vojenskej zbrane podľa § 16 ods. 1 alebo iného donucovacieho ...

(2)

Zákrok, pri ktorom vojak alebo zamestnanec použil vojenskú zbraň podľa § 16 ods. 1 alebo iný donucovací ...

(3)

O použití vojenskej zbrane podľa § 16 ods. 1 alebo iného donucovacieho prostriedku vyhotoví vedúci služobného ...

(4)

Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia vojenskej zbrane podľa § 16 ods. 1 ...

§ 17a
Zákaz používať označenie ozbrojených síl, vojenskú rovnošatu a osobnú identifikačnú kartu
(1)

Zakazuje sa inej osobe ako vojakovi na odeve, v písomnom styku, v názve domény webovej stránky a na ...

(2)

Ak osobitné predpisy31a) neustanovujú inak, zakazuje sa inej osobe ako vojakovi používať vojenskú rovnošatu ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na činnosti vykonávané s písomným súhlasom ministerstva obrany. ...

§ 17b
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto poruší zákaz používať

a)
označenie „ozbrojené sily Slovenskej republiky“, „ozbrojené sily SR“ alebo „OS SR“ (§ 17a ods. 1),
b)
vojenskú rovnošatu alebo odev označený štátnym znakom Slovenskej republiky a špecifickými znakmi, ktorý ...
c)
osobnú identifikačnú kartu alebo kartu, ktorá môže byť zameniteľná s osobnou identifikačnou kartou (§ ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 500 eur.

(3)

Priestupky podľa odseku 1 objasňuje a v blokovom konaní prejednáva Vojenská polícia.

(4)

Výnosy pokút za priestupky podľa odseku 1 sú príjmom štátneho rozpočtu.

(5)

Na priestupky podľa odseku 1 a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.31b)

§ 18
Prechodné ustanovenia
(1)

Vytvorením ozbrojených síl sa výkon povinnej vojenskej služby, prípravnej služby alebo profesionálnej ...

(2)

Vytvorením ozbrojených síl sa pracovnoprávne vzťahy zamestnancov, ktorí plnia úlohy Armády Slovenskej ...

(3)

Vojenská prísaha zložená vojakmi podľa doterajších predpisov sa považuje za vojenskú prísahu zloženú ...

(4)

Základnými zložkami ozbrojených síl sú do 31. decembra 2002 aj Vojská ministerstva vnútra a Železničné ...

(5)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov Vojsk ministerstva vnútra a zamestnancov ...

(6)

Do určenia novej organizačnej štruktúry ozbrojených síl podľa § 2 ods. 5 a § 6 ods. 2 písm. c) sa doterajšia ...

(7)

Do vymenovania náčelníka generálneho štábu podľa § 7 ods. 5 a 6 funkciu náčelníka generálneho štábu ...

(8)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „Armáda Slovenskej republiky", rozumejú ...

§ 19
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 540/1990 Zb. o Generálnom inšpektorovi ozbrojených síl Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, ...

2.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení ...

3.

§ 1 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej ...

4.

§ 175 až 178 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe.

§ 19a
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 59/2005 Z. z. o postupoch proti činom protiprávneho ...

§ 20
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002 s výnimkou § 14 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl.1 ods. 6 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 4)  § 206 a 208 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4a)  § 18 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 4b)  Napríklad Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými ...
 • 4c)  § 9 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 393/2008 Z. z.§ 8 zákona Národnej rady ...
 • 5)  Čl. 1 ods. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení ústavného zákona č. 566/2005 Z. z.
 • 5a)  Čl. 4 a 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5b)  Napríklad Severoatlantická zmluva (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. ...
 • 7)  Napríklad ústavný zákon č. 227/2002 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. ...
 • 8)  Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 8a)  § 26 ods. 8 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení zákona č. 306/2019 Z. z.
 • 8b)  Napríklad § 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 8c)  § 2 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej ...
 • 9)  Čl. 2 až 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 10)  Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. ...
 • 11)  Zákon č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o ...
 • 13a)  § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej ...
 • 13b)  § 2 písm. b) a c) zákona č. 143/1998 Z. z.
 • 13c)  § 2 písm. n) zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 544/2004 Z. z.
 • 13d)  § 8 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 544/2004 Z. z.
 • 13e)  § 4 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 544/2004 Z. z.
 • 13g)  Napríklad § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 143/1998 Z. z., čl. 3 písm. c) Dohovoru o medzinárodnom civilnom ...
 • 13h)  § 7 písm. c) a § 25 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...
 • 15)  Čl. 102 ods. 1 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
 • 16)  § 8 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 17)  § 156 zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. 69/2018 Z. z.
 • 18)  § 39 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 19)  Napríklad čl. 86 písm. a) a čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, § 2 a 45 zákona Národnej rady ...
 • 19a)  § 3 ods. 3 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Zákon č. 281/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20a)  § 19 ods. 6 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 21)  § 19 a 20 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky.
 • 24)  Čl. 86 a 119 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 24a)  Čl. 5 Severoatlantickej zmluvy (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 301/2004 ...
 • 25)  Napríklad mandát určený Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov, mandát rady splnomocnencov ...
 • 27)  Príloha č. 6 časť A písm. a), k), l) a q) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive ...
 • 29)  § 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení ...
 • 30)  § 25 Trestného zákona.
 • 31)  § 24 Trestného zákona.
 • 31a)  § 21 ods. 17 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 206 ods. 6 zákona č. 281/2015 Z. ...
 • 31b)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 32)  § 27 až 29 Zákonníka práce.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore