Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2/2023 účinný od 01.02.2023 do 31.08.2023

Platnosť od: 04.01.2023
Účinnosť od: 01.02.2023
Účinnosť do: 31.08.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Ochrana životného prostredia, Odpadové hospodárstvo, Kataster nehnuteľností, Miestne poplatky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2/2023 účinný od 01.02.2023 do 31.08.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 2/2023 s účinnosťou od 01.02.2023

Legislatívny proces k zákonu 2/2023

Načítavam znenie...
MENU
Hore