Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.05.2023 85/1990 Zákon o petičnom práve 85/1990 účinný od 01.05.2023 122/2023
ZMENY6DS
2 01.05.2023 401/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice 401/1990 účinný od 01.05.2023 do 30.06.2023 115/2023
ZMENY6DS
3 01.05.2023 229/1991 Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 229/1991 účinný od 01.05.2023 do 31.03.2024 106/2023
ZMENY1DS
4 01.05.2023 308/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva 308/1993 účinný od 01.05.2023 110/2023
ZMENY1DS
5 01.05.2023 350/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 01.05.2023 do 19.03.2024 133/2023
ZMENY5DS
6 01.05.2023 253/1998 Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 253/1998 účinný od 01.05.2023 122/2023
ZMENY2DS
7 01.05.2023 564/2001 Zákon o verejnom ochrancovi práv 564/2001 účinný od 01.05.2023 110/2023
ZMENY19DS
8 01.05.2023 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.05.2023 do 30.06.2023 399/2022
ZMENY1DS2
9 01.05.2023 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.05.2023 do 31.07.2023 128/2023
65/2023
123/2023
ZMENY6DS1
10 01.05.2023 43/2004 Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.05.2023 do 31.07.2023 399/2022
ZMENY22DS1
11 01.05.2023 110/2004 Zákon o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru 110/2004 účinný od 01.05.2023 97/2023
ZMENY3DS1
12 01.05.2023 364/2004 Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 01.05.2023 do 30.12.2023 74/2023
ZMENY14DS5
13 01.05.2023 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.05.2023 do 31.05.2023 110/2023
ZMENY4DS1
14 01.05.2023 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.05.2023 do 30.06.2023 518/2022
ZMENY1DS1
15 01.05.2023 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.05.2023 do 30.06.2023 518/2022
ZMENY2DS1
16 01.05.2023 765/2004 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 765/2004 účinný od 01.05.2023 153/2023
ZMENYDS
17 01.05.2023 300/2005 Trestný zákon 300/2005 účinný od 01.05.2023 do 19.10.2023 117/2023
ZMENY3DS2
18 01.05.2023 301/2005 Trestný poriadok 301/2005 účinný od 01.05.2023 do 31.05.2023 111/2023
ZMENY1DS1
19 01.05.2023 627/2005 Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 627/2005 účinný od 01.05.2023 132/2023
ZMENY1DS
20 01.05.2023 469/2007 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú hranice horských oblastí, v ktorých vykonáva činnosť Horská záchranná služba 469/2007 účinný od 01.05.2023 145/2023
ZMENYDS
21 01.05.2023 447/2008 Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.05.2023 do 30.06.2023 96/2023
ZMENY1DS1
22 01.05.2023 544/2010 Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 01.05.2023 do 30.06.2023 65/2023
ZMENY3DS1
23 01.05.2023 22/2011 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22/2011 účinný od 01.05.2023 do 31.08.2023 144/2023
ZMENYDS
24 01.05.2023 383/2013 Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 383/2013 účinný od 01.05.2023 132/2023
ZMENY1DS2
25 01.05.2023 176/2015 Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov 176/2015 účinný od 01.05.2023 do 14.03.2024 110/2023
ZMENY9DS2
26 01.05.2023 400/2015 Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 400/2015 účinný od 01.05.2023 do 31.01.2024 133/2023
ZMENY6DS1
27 01.05.2023 57/2018 Zákon o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 57/2018 účinný od 01.05.2023 do 05.03.2024 123/2023
ZMENY6DS1
28 01.05.2023 96/2018 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete 96/2018 účinný od 01.05.2023 140/2023
ZMENYDS
29 01.05.2023 102/2020 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 102/2020 účinný od 01.05.2023 do 14.09.2023 114/2023
ZMENYDS
30 01.05.2023 79/2022 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach 79/2022 účinný od 01.05.2023 142/2023
ZMENYDS
31 01.05.2023 131/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 131/2022 účinný od 01.05.2023 155/2023
ZMENYDS
32 01.05.2023 399/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 399/2022 účinný od 01.05.2023 do 30.06.2023
nový predpis
ZMENY2DS1
33 01.05.2023 465/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny 465/2022 účinný od 01.05.2023 do 30.06.2023 139/2023
ZMENY3DS
34 01.05.2023 518/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 518/2022 účinný od 01.05.2023 do 30.06.2023
nový predpis
ZMENYDS1
35 01.05.2023 519/2022 Zákon o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov 519/2022 účinný od 01.05.2023 do 30.12.2023 124/2023
ZMENY4DS
36 01.05.2023 65/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 65/2023 účinný od 01.05.2023 do 30.09.2023
nový predpis
ZMENYDS1
37 01.05.2023 74/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 74/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS1
38 01.05.2023 96/2023 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 96/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
39 01.05.2023 97/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov 97/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
40 01.05.2023 106/2023 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov 106/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
41 01.05.2023 110/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 110/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
42 01.05.2023 111/2023 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 111/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
43 01.05.2023 114/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 114/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
44 01.05.2023 115/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 115/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
45 01.05.2023 117/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 117/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
46 01.05.2023 122/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 122/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
47 01.05.2023 123/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 123/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
48 01.05.2023 124/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 519/2022 Z. z. o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov 124/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
49 01.05.2023 125/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Pramenná oblasť Rimavy 125/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
50 01.05.2023 126/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Tisovský kras 126/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
51 01.05.2023 127/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Homoľa 127/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
52 01.05.2023 128/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 128/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
53 01.05.2023 132/2023 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov 132/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
54 01.05.2023 133/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 133/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
55 01.05.2023 134/2023 Zákon o poskytovaní dotácií na podporu obnovy historických dráhových vozidiel 134/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
56 01.05.2023 139/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov 139/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
57 01.05.2023 140/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete 140/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
58 01.05.2023 141/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach 141/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
59 01.05.2023 142/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach 142/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
60 01.05.2023 143/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o obsahových náležitostiach vnútorného poriadku v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria 143/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
61 01.05.2023 144/2023 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 144/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
62 01.05.2023 145/2023 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 469/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú hranice horských oblastí, v ktorých vykonáva činnosť Horská záchranná služba v znení vyhlášky č. 237/2016 Z. z. 145/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
63 01.05.2023 153/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov 153/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
64 01.05.2023 155/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov 155/2023 účinný od 01.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
65 05.05.2023 131/2023 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky 131/2023 účinný od 05.05.2023 do 15.05.2023 158/2023
ZMENY2DS
66 05.05.2023 158/2023 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 131/2023 Z. z., ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky 158/2023 účinný od 05.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
67 11.05.2023 164/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Aktov Svetovej poštovej únie pozostávajúcich z Jedenásteho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie, Tretieho dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru, Dohody o poštových platobných službách a Rokovacieho poriadku kongresov 164/2023 účinný od 11.05.2023 do 23.01.2024
nový predpis
ZMENYDS
68 13.05.2023 165/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch 165/2023 účinný od 13.05.2023 do 31.07.2023
nový predpis
ZMENYDS
69 13.05.2023 166/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – medveď hnedý 166/2023 účinný od 13.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
70 15.05.2023 543/2005 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 15.05.2023 do 31.05.2023 163/2023
ZMENY2DS
71 15.05.2023 149/2011 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy 149/2011 účinný od 15.05.2023 do 31.12.2023 162/2023
ZMENY4DS
72 15.05.2023 132/2017 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním 132/2017 účinný od 15.05.2023 161/2023
ZMENYDS
73 15.05.2023 154/2023 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach zabíjania zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom strelnou zbraňou s voľným projektilom v mieste držby zvieraťa a na farmárskom bitúnku 154/2023 účinný od 15.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
74 15.05.2023 161/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v znení neskorších predpisov 161/2023 účinný od 15.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
75 15.05.2023 162/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov 162/2023 účinný od 15.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
76 15.05.2023 163/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 163/2023 účinný od 15.05.2023 do 31.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
77 16.05.2023 167/2023 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 131/2023 Z. z., ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. 158/2023 Z. z. 167/2023 účinný od 16.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
78 20.05.2023 106/2018 Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 20.05.2023 do 30.06.2023 455/2021
ZMENY5DS2
79 20.05.2023 137/2018 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly 137/2018 účinný od 20.05.2023 do 30.06.2023 462/2021
ZMENYDS
80 20.05.2023 455/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 455/2021 účinný od 20.05.2023
nový predpis
ZMENYDS1
81 20.05.2023 462/2021 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov 462/2021 účinný od 20.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
82 23.05.2023 45/2016 Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 45/2016 účinný od 23.05.2023 154/2020
ZMENY4DS
83 23.05.2023 154/2020 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 154/2020 účinný od 23.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
84 24.05.2023 176/2023 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. mája 2023 č. S17024-2023-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2023 176/2023 účinný od 24.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
85 24.05.2023 177/2023 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 17. mája 2023 č. S16830-2023-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov 177/2023 účinný od 24.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
86 26.05.2023 218/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca 218/2022 účinný od 26.05.2023 do 07.12.2023 178/2023
ZMENY1DS
87 26.05.2023 178/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení neskorších predpisov 178/2023 účinný od 26.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
88 27.05.2023 480/2002 Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov 480/2002 účinný od 27.05.2023 180/2023
ZMENY3DS
89 27.05.2023 180/2023 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 15/2020 z 15. marca 2023 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 13 ods. 5 písm. c), § 13c ods. 4 písm. d), § 19a ods. 10 v časti „obsahujúce súhlas alebo nesúhlas s udelením azylu alebo s poskytnutím doplnkovej ochrany“ zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 180/2023 účinný od 27.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
90 30.05.2023 553/2003 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2003 účinný od 30.05.2023 do 30.03.2024 182/2023
ZMENY2DS2
91 30.05.2023 596/2003 Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 30.05.2023 do 31.08.2023 182/2023
181/2023
ZMENY4DS2
92 30.05.2023 597/2003 Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 597/2003 účinný od 30.05.2023 do 31.08.2023 182/2023
ZMENY13DS1
93 30.05.2023 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 30.05.2023 do 31.08.2023 182/2023
181/2023
ZMENY36DS1
94 30.05.2023 571/2009 Zákon o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 571/2009 účinný od 30.05.2023 do 31.07.2023 181/2023
ZMENY3DS
95 30.05.2023 138/2019 Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2019 účinný od 30.05.2023 do 31.08.2023 182/2023
ZMENY6DS
96 30.05.2023 415/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 415/2021 účinný od 30.05.2023 do 31.08.2024 182/2023
ZMENYDS1
97 30.05.2023 181/2023 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 181/2023 účinný od 30.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
98 30.05.2023 182/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 182/2023 účinný od 30.05.2023 do 31.08.2023
nový predpis
ZMENYDS
99 30.05.2023 184/2023 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku č. 10 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzatvoreného medzi Integrovaným odborovým zväzom a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzatvoreného medzi Združením odborárov energetiky Slovenska a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska 184/2023 účinný od 30.05.2023
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore