Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov 162/2023 účinný od 15.05.2023

Platnosť od: 11.05.2023
Účinnosť od: 15.05.2023
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov 162/2023 účinný od 15.05.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 162/2023 s účinnosťou od 15.05.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. e) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení vyhlášky č. 95/2012 Z. z., vyhlášky č. 223/2015 Z. z., vyhlášky č. 433/2015 Z. z., vyhlášky č. 411/2020 Z. z., vyhlášky č. 306/2022 Z. z. a vyhlášky č. 403/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Počet miest analytikov určuje ministerstvo.“.

2.
§ 9a sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Počet miest analytikov určuje ministerstvo.“.

3.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Počet miest analytikov určuje ministerstvo.“.

4.
Príloha č. 2a znie:

„Príloha č. 2a k vyhláške č. 149/2011 Z. z.
POČET ZAMESTNANECKÝCH MIEST NA ÚSEKU VÝKONU SÚDNICTVA SPRÁVNY SÚD

Súdne oddelenie sudcu
Hlavná súdna agenda Sudca Vyšší súdny úradník Súdny tajomník Asistent
Agenda správneho súdnictva 1 2/3 1/5 2/3
Všeobecné súdne oddelenie
Kategória/zamestnanecké miesto do 30 miest sudcov nad 30 miest sudcov
Štátna služba Zamestnanec elektronickej podateľne 2
Dozorný úradník 1 2
Tajomník informačného centra 1
“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2023.

v z. Edita Pfundtner v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore