Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru 110/2004 účinný od 01.01.2016


Platnosť od: 04.03.2004
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Bezpečnosť a obrana štátu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD27 DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 110/2004 s účinnosťou od 01.01.2016 na základe 346/2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje podrobnosti fungovania Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „Bezpečnostná ...

§ 2
Pôsobnosť Bezpečnostnej rady

Bezpečnostná rada v čase mieru pri

a)

vytváraní a realizácii bezpečnostného systému Slovenskej republiky

1.

podieľa sa na koordinácii plánovacích, prípravných a realizačných opatrení v oblasti bezpečnosti Slovenskej ...

2.

posudzuje návrhy plánovacích, prípravných a realizačných opatrení v oblasti bezpečnosti Slovenskej republiky ...

3.

posudzuje a raz ročne predkladá vláde na prerokovanie správu o bezpečnosti Slovenskej republiky s návrhmi ...

4.

podieľa sa na vypracovaní koncepčných dokumentov medzirezortného charakteru zameraných na zachovanie ...

5.

posudzuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov a návrhy medzinárodných zmlúv, ktoré sa vzťahujú ...

b)

plnení medzinárodných záväzkov v oblasti bezpečnosti

1.

posudzuje a predkladá vláde na prerokovanie návrhy súvisiace s plnením medzinárodných záväzkov Slovenskej ...

2.

posudzuje a predkladá vláde na prerokovanie návrhy súvisiace s účasťou Slovenskej republiky na činnosti ...

c)

vyhodnocovaní bezpečnostnej situácie

1.

vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete, a to aj s využitím informácií Situačného ...

2.

predkladá vláde návrhy opatrení na zníženie alebo odstránenie rizík ohrozenia bezpečnosti Slovenskej ...

d)

príprave návrhov opatrení na zachovávanie bezpečnosti Slovenskej republiky, na predchádzanie krízovým ...

1.

spolupracuje s ústredným krízovým štábom2) pri príprave opatrení na riešenie krízovej situácie,

2.

posudzuje návrhy opatrení na riešenie krízovej situácie predkladané ústredným krízovým štábom vláde, ...

3.

spolupracuje s bezpečnostnými radami krajov v oblasti bezpečnosti Slovenskej republiky; posudzuje návrhy ...

4.

berie na vedomie informácie o prijatých opatreniach bezpečnostnou radou kraja v období krízovej situácie ...

5.

posudzuje návrh plánu práce Bezpečnostnej rady na príslušný rok a predkladá ho vláde na schválenie do ...

§ 3
Zasadanie Bezpečnostnej rady
(1)

Zasadania Bezpečnostnej rady zvoláva predseda Bezpečnostnej rady5) (ďalej len „predseda“). Predseda ...

(2)

Ak zvolanie zasadania Bezpečnostnej rady navrhne prezident Slovenskej republiky, predseda zvolá jej ...

(3)

Zasadania Bezpečnostnej rady sú neverejné.

(4)

Na zasadaniach Bezpečnostnej rady sa zúčastňujú zástupcovia Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej ...

(5)

K jednotlivým bodom programu zasadania Bezpečnostnej rady sa zúčastňujú na pozvanie predsedu predkladatelia ...

(6)

Pri prerokúvaní bodov programu, ktorých predmetom sú aj utajované skutočnosti,7) predsedajúci obmedzí ...

§ 4
Predseda, podpredseda a ďalší členovia Bezpečnostnej rady
(1)

Predseda

a)
riadi činnosť Bezpečnostnej rady,
b)
zvoláva, vedie, prerušuje a zrušuje zasadania Bezpečnostnej rady a určuje termín jej zasadania alebo ...
c)
navrhuje program zasadania Bezpečnostnej rady,
d)
navrhuje uznesenia zo zasadaní Bezpečnostnej rady,
e)
podpisuje záznamy zo zasadaní Bezpečnostnej rady,
f)
informuje vládu o priebehu zasadania Bezpečnostnej rady a predkladá vláde uznesenia Bezpečnostnej rady, ...
g)
poveruje podpredsedu vlády výkonom funkcie podpredsedu Bezpečnostnej rady5) (ďalej len „podpredseda“), ...
h)
vymenúva a odvoláva predsedov výborov a ostatných členov výborov na základe schválenia Bezpečnostnou ...
(2)

Predsedu v čase neprítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností zastupuje podpredseda.

(3)

Člen

a)
môže navrhovať zvolanie zasadania Bezpečnostnej rady podľa § 3 ods. 1,
b)
môže predkladať návrhy na zmenu alebo doplnenie programu zasadania Bezpečnostnej rady,
c)
môže predkladať informácie a ďalšie materiály, ktoré sa prerokúvajú alebo sa majú prerokúvať na zasadaní ...
d)
môže sa vyjadrovať k materiálom, ktoré sa prerokúvajú na zasadaní Bezpečnostnej rady a zaujímať k nim ...
e)
má právo hlasovať.
§ 5
Materiál na zasadanie Bezpečnostnej rady
(1)

Materiál, ktorý má byť prerokovaný Bezpečnostnou radou, sa Bezpečnostnej rade predkladá najneskôr do ...

(2)

Ak vec neznesie odklad, môže Bezpečnostná rada na základe návrhu člena a so súhlasom predsedajúceho ...

Výbory
§ 6

Na prípravu a plnenie svojich úloh Bezpečnostná rada zriaďuje výbory, ktoré sú jej stálymi pracovnými ...

§ 7
Výbor pre zahraničnú politiku
(1)

Výbor pre zahraničnú politiku pri koordinácii plánovania opatrení zameraných na zahraničnú bezpečnostnú ...

a)
podieľa sa na koordinácii zahraničnej bezpečnostnej politiky štátu vykonávanej ministerstvami a ostatnými ...
b)
prerokúva návrhy predkladané Bezpečnostnej rade, ktoré súvisia s plnením jej úloh v oblasti zahraničnej ...
c)
vypracúva odborné stanoviská vzťahujúce sa na zahraničnú bezpečnostnú politiku štátu a predkladá ich ...
d)
posudzuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, ktoré sa vzťahujú na ...
(2)

Vymenovanie predsedu výboru pre zahraničnú politiku a jeho odvolanie na návrh ministra zahraničných ...

(3)

Členom výboru pre zahraničnú politiku je Bezpečnostnou radou schválený a predsedom vymenovaný zástupca ...

a)
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
b)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
c)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
d)
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
e)
Ministerstva financií Slovenskej republiky,
f)
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
g)
Úradu vlády Slovenskej republiky,
h)
Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
i)
Národného bezpečnostného úradu,
j)
Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
k)
Slovenskej informačnej služby,
l)
Národnej banky Slovenska.
(4)

Odvolanie člena výboru pre zahraničnú politiku schvaľuje na návrh toho orgánu uvedeného v odseku 3, ...

§ 8
Výbor pre obranné plánovanie
(1)

Výbor pre obranné plánovanie pri koordinácii plánovania opatrení zameraných na zachovanie bezpečnosti ...

a)
podieľa sa na koordinácii medzinárodnej spolupráce v oblasti obranného plánovania,
b)
podieľa sa na koordinácii obranného plánovania vykonávaného ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi ...
c)
prerokúva návrhy predkladané Bezpečnostnej rade, ktoré súvisia s plnením jej úloh v oblasti obranného ...
d)
vypracúva odborné stanoviská vzťahujúce sa na obranné plánovanie a predkladá ich Bezpečnostnej rade,
e)
posudzuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na obranné plánovanie, ktoré ...
(2)

Vymenovanie predsedu výboru pre obranné plánovanie a jeho odvolanie na návrh ministra obrany Slovenskej ...

(3)

Členom výboru pre obranné plánovanie je Bezpečnostnou radou schválený a predsedom vymenovaný zástupca ...

a)
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
b)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
c)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
d)
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
e)
Ministerstva financií Slovenskej republiky,
f)
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
g)
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
h)
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
i)
Národného bezpečnostného úradu,
j)
Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
k)
Národnej banky Slovenska.
(4)

Odvolanie člena výboru pre obranné plánovanie schvaľuje na návrh toho orgánu uvedeného v odseku 3, ktorého ...

§ 9
Výbor pre civilné núdzové plánovanie
(1)

Výbor pre civilné núdzové plánovanie pri príprave a koordinácii opatrení civilného núdzového plánovania9) ...

a)
podieľa sa na koordinácii medzinárodnej spolupráce v oblasti civilného núdzového plánovania,
b)
podieľa sa na koordinácii civilného núdzového plánovania vykonávaného ministerstvami a ostatnými ústrednými ...
c)
prerokúva návrhy predkladané Bezpečnostnej rade, ktoré súvisia s plnením jej úloh v oblasti civilného ...
d)
vypracúva odborné stanoviská vzťahujúce sa na civilné núdzové plánovanie a predkladá ich Bezpečnostnej ...
e)
posudzuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na civilné núdzové plánovanie, ...
(2)

Vymenovanie predsedu výboru pre civilné núdzové plánovanie a jeho odvolanie na návrh ministra vnútra ...

(3)

Členom výboru pre civilné núdzové plánovanie je Bezpečnostnou radou schválený a predsedom vymenovaný ...

a)
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
b)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
c)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
d)
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
e)
Ministerstva financií Slovenskej republiky,
f)
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
g)
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
h)
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
i)
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,
j)
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
k)
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
l)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
m)
Úradu vlády Slovenskej republiky,
n)
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky,
o)
Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
p)
Národnej banky Slovenska,
r)
Združenia miest a obcí Slovenska.
(4)

Odvolanie člena výboru pre civilné núdzové plánovanie schvaľuje na návrh toho orgánu uvedeného v odseku ...

§ 10
Výbor pre koordináciu spravodajských služieb
(1)

Výbor pre koordináciu spravodajských služieb pri koordinácii plánovania opatrení zameraných na zabezpečenie ...

a)
podieľa sa na koordinácii spravodajských služieb,
b)
prerokúva návrhy predkladané Bezpečnostnej rade v súvislosti s plnením úloh na úseku koordinácie spravodajských ...
c)
vypracúva odborné stanoviská vzťahujúce sa na koordináciu spravodajských služieb,
d)
posudzuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na koordináciu spravodajských ...
(2)

Predsedom výboru pre koordináciu spravodajských služieb je predseda Bezpečnostnej rady. Podpredsedom ...

(3)

Členom výboru pre koordináciu spravodajských služieb je

a)
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
b)
minister obrany Slovenskej republiky,
c)
minister vnútra Slovenskej republiky,
d)
riaditeľ Slovenskej informačnej služby,
e)
riaditeľ Vojenského spravodajstva,
f)
prezident Policajného zboru,
g)
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu.
§ 10a
Výbor pre energetickú bezpečnosť
(1)

Výbor pre energetickú bezpečnosť pri koordinácii plánovania opatrení zameraných na zachovanie bezpečnosti ...

a)
vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete na úseku energetiky10a) (ďalej len ...
b)
pripravuje pre Bezpečnostnú radu návrhy opatrení na zníženie alebo odstránenie rizík energetickej bezpečnosti, ...
c)
podieľa sa na formovaní politiky Slovenskej republiky týkajúcej sa energetickej bezpečnosti, ako aj ...
d)
podieľa sa na koordinácii medzinárodnej spolupráce týkajúcej sa energetickej bezpečnosti,
e)
spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy pri plánovaní opatrení zameraných ...
f)
prerokúva návrhy predkladané Bezpečnostnej rade, ktoré súvisia s plnením jej úloh týkajúcich sa energetickej ...
g)
vypracúva odborné stanoviská vzťahujúce sa na energetickú bezpečnosť a predkladá ich Bezpečnostnej rade, ...
h)
posudzuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na energetickú bezpečnosť ...
i)
podieľa sa na spracovaní správy podľa § 2 písm. a) tretieho bodu časti týkajúcej sa energetickej bezpečnosti. ...
(2)

Vymenovanie predsedu výboru pre energetickú bezpečnosť a jeho odvolanie na návrh ministra hospodárstva ...

(3)

Členom výboru pre energetickú bezpečnosť je Bezpečnostnou radou schválený a predsedom vymenovaný zástupca ...

a)
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
b)
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
c)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
d)
Úradu vlády Slovenskej republiky,
e)
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky,
f)
Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
g)
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
(4)

Členom výboru pre energetickú bezpečnosť môže byť aj Bezpečnostnou radou schválený a predsedom vymenovaný ...

(5)

Odvolanie člena výboru pre energetickú bezpečnosť, ktorý je zástupcom orgánu uvedeného v odseku 3 alebo ...

§ 10b
Výbor pre kybernetickú bezpečnosť
(1)

Výbor pre kybernetickú bezpečnosť pri koordinácii plánovania opatrení zameraných na zachovanie bezpečnosti ...

a)
vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete v oblasti kybernetickej bezpečnosti; ...
b)
pripravuje pre Bezpečnostnú radu návrhy opatrení na zníženie alebo odstránenie rizík ohrozenia v oblasti ...
c)
podieľa sa na formovaní politiky Slovenskej republiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj na ...
d)
hodnotí aktuálny stav kybernetickej bezpečnosti s dôrazom na kritickú informačnú a komunikačnú infraštruktúru; ...
e)
predkladá Bezpečnostnej rade návrhy opatrení na zvyšovanie politického, právneho, hospodárskeho a vzdelanostného ...
f)
prerokúva návrhy predkladané Bezpečnostnej rade, ktoré súvisia s plnením úloh v oblasti kybernetickej ...
g)
vypracúva odborné stanoviská vzťahujúce sa na kybernetickú bezpečnosť a predkladá ich Bezpečnostnej ...
h)
posudzuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv vzťahujúcich sa na kybernetickú ...
i)
podieľa sa na spracovaní správy podľa § 2 písm. a) tretieho bodu časti týkajúcej sa kybernetickej bezpečnosti. ...
(2)

Vymenovanie predsedu výboru pre kybernetickú bezpečnosť a jeho odvolanie na návrh riaditeľa Národného ...

(3)

Členom výboru pre kybernetickú bezpečnosť je Bezpečnostnou radou schválený a predsedom vymenovaný zástupca ...

a)
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
b)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
c)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
d)
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
e)
Ministerstva financií Slovenskej republiky,
f)
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
g)
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
h)
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
i)
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
j)
Úradu vlády Slovenskej republiky,
k)
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky,
l)
Národného bezpečnostného úradu,
m)
Slovenskej informačnej služby,
n)
Národnej banky Slovenska.
(4)

Členom výboru pre kybernetickú bezpečnosť môže byť aj Bezpečnostnou radou schválený a predsedom vymenovaný ...

(5)

Odvolanie člena výboru pre kybernetickú bezpečnosť, ktorý je zástupcom orgánu uvedeného v odseku 3 alebo ...

§ 11
Zasadanie výboru
(1)

Výbor prerokúva návrh plánu práce výboru na príslušný kalendárny rok a do 31. januára ho predkladá na ...

(2)

Zasadania výboru zvoláva jeho predseda a v čase jeho neprítomnosti podpredseda výboru.

(3)

Výbor je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.

(4)

Výbor rozhoduje v zbore; na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. ...

§ 12
Predseda výboru, podpredseda výboru a členovia výboru
(1)

Predseda výboru

a)
riadi činnosť výboru,
b)
zvoláva, vedie, prerušuje a zrušuje zasadania výboru a určuje termín jeho zasadania alebo jeho pokračovania, ...
c)
navrhuje program zasadania výboru,
d)
navrhuje uznesenia zo zasadania výboru,
e)
podpisuje záznamy zo zasadania výboru,
f)
informuje Bezpečnostnú radu o priebehu zasadania výboru a predkladá jej uznesenia výboru.
(2)

Predsedu výboru v čase neprítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností zastupuje podpredseda výboru.

(3)

Člen výboru

a)
môže navrhovať zvolanie zasadania výboru,
b)
môže predkladať návrhy na zmenu alebo doplnenie programu zasadania výboru,
c)
môže predkladať informácie a ďalšie materiály, ktoré sú alebo sa majú prerokúvať na zasadaní výboru,
d)
môže sa vyjadrovať k materiálom, ktoré sa prerokúvajú na zasadaní výboru a zaujímať k nim aj písomné ...
e)
má právo hlasovať.
§ 13
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 2)  § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny ...
 • 3)  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 4)  Čl. 9 ods. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 5)  Čl. 8 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 6)  Čl. 8 ods. 9 písm. a) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 7)  § 2 písm. a) zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8)  Zákon č. 241/2001 Z. z. v znení zákona č. 418/2002 Z. z. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe ...
 • 9)  § 2 písm. d) zákona č. 387/2002 Z. z.
 • 10)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...
 • 10a)  § 2 písm. a) prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore