Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach 79/2022 účinný od 01.04.2022

Platnosť od: 22.03.2022
Účinnosť od: 01.04.2022
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach 79/2022 účinný od 01.04.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 79/2022 s účinnosťou od 01.04.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných ...

§ 1
(1)

Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých ...

(2)

Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých ...

(3)

Popis hraníc ochranných pásiem a popis hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov a prírodných ...

(4)

Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na ...

§ 2

Druhy zakázaných činností v ochranných pásmach ustanovených podľa § 1 ods. 1 a 2 sú uvedené v prílohe ...

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 481/2001 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2022.

Vladimír Lengvarský v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 79/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - obrázok

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 79/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - obrázok

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 79/2022 Z. z.

  POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV A PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V RAJECKÝCH TEPLICIACH

  Ochranné pásmo I. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach ...

  Ochranné pásmo I. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach ...

  Ochranné pásmo I. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach ...

  Východná hranica začína v lomovom bode 1 na pravom brehu Kuneradského potoka na pozemku parcely registra ...

  Južná hranica vedie z lomového bodu 8 smerom na západ cez lomové body 9 a 10 po južných stranách pozemkov ...

  Západná hranica začína v lomovom bode 18 na križovatke Rajeckej cesty a Staničnej cesty, odkiaľ sa stáča ...

  Severná hranica vedie po západnej strane pozemku cez lomové body 25 a 26 do lomového bodu 27, z ktorého ...

  Ochranné pásmo I. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach ...

  Číslo X [m] Y [m] Číslo X [m] Y [m] 1 1 182 081,88 448 228,04 18 1 182 433,75 448 475,76 2 1 118 ...

  Ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých ...

  Ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých ...

  Ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých ...

  Začiatok hranice je na kóte Skalky 778 m n. m., odkiaľ pokračuje južným smerom po čiastkovej rozvodnici ...

  Ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých ...

  Číslo X [m] Y [m] Číslo X [m] Y [m] 1 1 180 798 447 974,00 13 1 188 509,00 449 407,00 2 1 182 243 ...

  POPIS HYDROGEOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV A PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V RAJECKÝCH ...

  Ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach ...

  Hydrogeologická štruktúra v Rajeckých Tepliciach je klasifikovaná ako otvorená štruktúra s infiltračnou, ...

  Výverová oblasť je polozakrytá, kolektory sú prekryté kvartérnymi a paleogénnymi sedimentami. Minerálnu ...

  Infiltračná oblasť sa nachádza na severovýchodných svahoch Strážovských vrchov, v priestore Fačkov – ...

  Akumulačná oblasť štruktúry Rajeckých Teplíc sa nachádza pod sedimentárnou výplňou Rajeckej kotliny. ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 79/2022 Z. z.

  DRUHY ZAKÁZANÝCH ČINNOSTÍ

  A. V ochrannom pásme I. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých ...

  1.

  nakladanie s nebezpečným odpadom okrem jeho zberu a odvozu,

  2.

  spaľovanie všetkých druhov odpadov, zriaďovanie a prevádzkovanie spaľovní odpadov,

  3.

  vykonávanie chemického posypu pozemných komunikácií,

  4.

  letecká aplikácia hnojív,1) prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov,

  5.

  vykonávanie nových odvodňovacích, melioračných a trhacích prác,

  6.

  vykonávanie výkopových prác do hĺbky väčšej ako 2 m,

  7.

  budovanie studní a iných vodných zdrojov, ktoré nesúvisia s využívaním prírodných liečivých zdrojov ...

  8.

  odber podzemných vôd bez posúdenia, ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných liečivých zdrojov a ...

  9.

  vypúšťanie odpadových vôd iným spôsobom ako do verejnej kanalizácie,

  10.

  vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a geologických prác bez posúdenia, ...

  11.

  vykonávanie ťažby štrku a zeminy,

  12.

  parkovanie mimo vyhradených parkovacích miest,

  13.

  budovanie nových železničných dráh, pozemných komunikácií a súvisiacich objektov bez podrobného inžinierskogeologického ...

  14.

  rekonštrukcia železničných dráh, pozemných komunikácií a súvisiacich objektov, ktorá svojou stavebnou ...

  15.

  budovanie podzemných garáží bez podrobného inžinierskogeologického prieskumu a hydrogeologického prieskumu ...

  B. V ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých ...

  1.

  odber podzemných vôd bez posúdenia, ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných liečivých zdrojov a ...

  2.

  zriaďovanie nových skládok odpadov,

  3.

  spaľovanie nebezpečného odpadu,

  4.

  letecká aplikácia hnojív,1) prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov,

  5.

  vykonávanie banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a geologických prác bez posúdenia, ...

  6.

  budovanie nových železničných dráh, pozemných komunikácií a súvisiacich objektov bez podrobného inžinierskogeologického ...

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. a) prvý bod zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 394/2015 Z. z.
 • 2)  § 4 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Načítavam znenie...
MENU
Hore