Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 253/1998 účinný od 01.01.2022 do 30.11.2022

Platnosť od: 11.08.1998
Účinnosť od: 01.01.2022
Účinnosť do: 30.11.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Informácie a informačný systém, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST25JUD344DS16EUPPČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 253/1998 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 310/2021

Legislatívny proces k zákonu 310/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1 - Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a)

práva a povinnosti občanov Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) pri hlásení ich pobytu,

b)

práva a povinnosti obcí pri vedení evidencie pobytu občanov,

c)

zriadenie registra obyvateľov Slovenskej republiky (ďalej len „register“), centrálnej ohlasovne a registra ...

d)

úlohy štátnych orgánov a obcí súvisiace s vedením registra, registra fyzických osôb a centrálnej ohlasovne, ...

e)

poskytovanie údajov z evidencie pobytu občanov, z registra, registra fyzických osôb a centrálnej ohlasovne. ...

§ 2 - Pobyt
(1)

Občan hlási v rozsahu ustanovenom týmto zákonom miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu obci, v hlavnom ...

(2)

Pobytom na účely evidencie pobytu občanov sa rozumie trvalý pobyt a prechodný pobyt.

Trvalý pobyt
§ 3
(1)

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. ...

(2)

Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom2) alebo súpisným ...

(3)

Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove uvedenej v odseku 2 ani k jej vlastníkovi ...

(4)

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.

(5)

Ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu matky, rozumie sa miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho ...

(6)

Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia. ...

(7)

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí; pritom hlási údaje ...

(8)

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť

a)
platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;4c) ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá ...
b)
platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ...
c)
údaje podľa osobitného predpisu4d) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho ...
d)
písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo ...
1.
ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2.
ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
3.
ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa4g) vlastníka alebo
4.
vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom ...
(9)

Zariadenia sociálnych služieb,4a) v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie ...

§ 4
(1)

Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny.

(2)

Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ...

(3)

Za občana mladšieho ako 18 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť a ktorému sa poskytuje ...

(4)

Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. ...

(5)

Pri hlásení trvalého pobytu podľa odsekov 1 až 3 predloží ten, kto hlási trvalý pobyt, doklady uvedené ...

(6)

Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný

a)
vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, v ktorom uvedie
1.
meno, priezvisko a rodné priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
miesto narodenia,
4.
okres narodenia,
5.
štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
6.
rodné číslo,
7.
adresu nového trvalého pobytu v rozsahu podľa § 11 písm. e) až i),
8.
adresu predchádzajúceho trvalého pobytu v rozsahu podľa § 11 písm. e) až i), ak nejde o občana podľa ...
9.
dátum a podpis,
b)
uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúce sa vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov ...
1.
meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a adresa trvalého pobytu v rozsahu podľa § ...
2.
názov, identifikačné číslo právnickej osoby, sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej ...
(7)

Ten, kto hlási trvalý pobyt za občana mladšieho ako 18 rokov, je povinný za neho vyplniť a podpísať ...

(8)

Občana možno prihlásiť na trvalý pobyt až dňom splnenia podmienok podľa tohto zákona a na prihlasovacom ...

§ 5

Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) a ktorý sa nemôže prihlásiť ...

§ 6
(1)

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný ...

(2)

Občan je pri ohlásení skončenia trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého ...

(3)

Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území ...

§ 7
(1)

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší

a)
na základe oznámenia podľa § 10 písm. d),
b)
ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c)
na základe ohlásenia podľa § 6 ods. 1 a 3,
d)
ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na ...
e)
na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia ...
f)
na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove ...
g)
ak budova zanikla.
(2)

Pri podaní návrhu na zrušenie trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. f) musia byť ohlasovni predložené ...

a)
právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,
b)
dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vyporiadaní ...
c)
rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak bolo vydané,
d)
dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo ...
(3)

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu občana ...

(4)

Obec poverená viesť matriku oznamuje ohlasovniam príslušným podľa miesta trvalého pobytu narodenie dieťaťa, ...

§ 8 - Prechodný pobyt
(1)

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať ...

(2)

Občan má právo ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného ...

(3)

Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť doklady podľa § 3 ods. 8 písm. a), c) a d); ...

(4)

Pri hlásení prechodného pobytu občan hlási údaje uvedené v § 11 písm. a) až c), e) až i), l) a n) na ...

(5)

Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ...

(6)

Ohlasovňa zruší záznam o prechodnom pobyte na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy ...

§ 9 - Pobyt občana v zahraničí

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do ...

§ 10 - Povinnosti ohlasovne

Ohlasovňa je pri hlásení pobytu občana povinná

a)

overiť totožnosť osoby, ktorá hlásenie vykonáva,

b)

overiť úplnosť a správnosť ustanovených údajov a platnosť dokladov potrebných na hlásenie pobytu,

c)

urobiť záznam5b) o hlásení pobytu v evidencii pobytu občanov, ak sú splnené podmienky podľa § 3 ods. ...

d)

zaslať vyplnený odhlasovací lístok ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu občana o skončení tohto trvalého ...

e)

zaznamenať bezodkladne do registra údaje o hlásení pobytu, ak má zabezpečený priamy vstup do registra ...

f)

vydať na požiadanie občanovi potvrdenie o pobyte,

g)

zabezpečiť bezodkladné odovzdanie občianskeho preukazu, ktorý bol ohlasovni odovzdaný podľa § 6 ods. ...

§ 10a - Centrálna ohlasovňa
(1)

Centrálna ohlasovňa je informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého občan môže hlásiť ...

(2)

Ohlasovňa je povinná zmeny údajov o pobyte vykonané centrálnou ohlasovňou zaznamenať bezodkladne do ...

(3)

Občan je povinný pri hlásení pobytu prostredníctvom centrálnej ohlasovne vyplniť požadované elektronické ...

(4)

Podrobnosti a podmienky automatizovaného prístupu k údajom z centrálnej ohlasovne upravia vzájomnou ...

§ 11 - Evidencia pobytu občanov

Ohlasovňa v evidencii pobytu občanov vedie tieto údaje:

a)

meno, priezvisko a rodné priezvisko,

b)

dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,

c)

rodné číslo,

d)

národnosť a akademický titul, ak ich občan uvedie,

e)

okres pobytu,

f)

obec pobytu,

g)

časť obce,

h)

ulicu, ak sa obec člení na ulice,

i)

súpisné číslo a orientačné číslo domu a číslo bytu, ak sa dom člení na byty,

j)

druh pobytu,

k)

predchádzajúci trvalý pobyt v rozsahu podľa písmen e) až i),

l)

dobu prechodného pobytu,

m)

ak ide o občanov cestujúcich do zahraničia na viac ako 90 dní, štát, miesto a predpokladanú dobu pobytu, ...

n)

ak ide o občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, štát a miesto pobytu.

Register

§ 12
(1)

Register je informačným systémom verejnej správy,6) ktorý obsahuje súbor údajov o obyvateľoch Slovenskej ...

(2)

Register je zdrojom platných údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky pre potreby štátnych orgánov, ...

§ 13

Register tvorí centrálna evidencia obyvateľov Slovenskej republiky, ktorú vedie ministerstvo.

§ 14 - Register obsahuje údaje o
a)

občanoch s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,

b)

občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

c)

cudzincoch prihlásených na pobyt na území Slovenskej republiky,

d)

cudzincoch, ktorým bol udelený azyl na území Slovenskej republiky.

§ 15 - Register obsahuje o občanoch s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky tieto údaje:
a)

osobné údaje:

1.

meno,

2.

priezvisko,

3.

akademický titul,

4.

rodné priezvisko,

5.

rodné číslo,

6.

dátum narodenia,

7.

miesto narodenia,

8.

okres narodenia,

9.

štát narodenia,

10.

pohlavie,

11.

rodinný stav,

12.

národnosť,

13.

dátum a miesto úmrtia,

14.

podobu tváre,6a)

b)

údaje o pobyte:

1.

trvalý pobyt (dátum prihlásenia, skončenia):

1a.

názov okresu,

1b.

názov obce,

1c.

názov časti obce,

1d.

názov ulice,

1e.

orientačné číslo,

1f.

súpisné číslo,

1g.

číslo bytu,

2.

prechodný pobyt (dátum prihlásenia, dobu pobytu):

2a.

názov okresu,

2b.

názov obce,

2c.

názov časti obce,

2d.

názov ulice,

2e.

orientačné číslo,

2f.

súpisné číslo,

2g.

číslo bytu,

c)

údaje o vzťahoch k iným osobám:

1.

osobné údaje manžela (manželky):

1a.

meno,

1b.

priezvisko,

1c.

rodné priezvisko,

1d.

rodné číslo,

2.

osobné údaje otca:

2a.

meno,

2b.

priezvisko,

2c.

rodné priezvisko,

2d.

rodné číslo,

3.

osobné údaje matky:

3a.

meno,

3b.

priezvisko,

3c.

rodné priezvisko,

3d.

rodné číslo,

4.

osobné údaje dieťaťa:

4a.

meno,

4b.

priezvisko,

4c.

rodné priezvisko,

4d.

rodné číslo,

d)

administratívne údaje o osobe

1.

číslo a séria občianskeho preukazu,

2.

číslo a druh cestovného dokladu, ak bol vydaný,

3.

údaje o rozhodnutí súdu týkajúce sa spôsobilosti na právne úkony,

4.

údaje o rozhodnutí súdu o rozvode manželstva,

5.

údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení manželstva za neplatné,

6.

údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení občana za mŕtveho,

7.

údaje o zákaze pobytu,

8.

údaje o nadobudnutí štátneho občianstva Slovenskej republiky a údaje o strate štátneho občianstva Slovenskej ...

§ 16 - Register obsahuje o občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, tieto údaje:
a)

osobné údaje:

1.

meno,

2.

priezvisko,

3.

akademický titul,

4.

rodné priezvisko,

5.

rodné číslo,

6.

dátum narodenia,

7.

miesto narodenia,

8.

okres narodenia,

9.

štát narodenia,

10.

pohlavie,

11.

rodinný stav,

12.

národnosť,

13.

dátum a miesto úmrtia,

14.

podobu tváre,

b)

údaje o pobyte:

1.

začiatok pobytu v zahraničí,

2.

štát pobytu,

3.

miesto pobytu,

4.

údaj o prechodnom pobyte na území Slovenskej republiky,

5.

údaj o skončení trvalého pobytu,

c)

údaje o vzťahoch k iným osobám:

1.

osobné údaje manžela (manželky):

1a.

meno,

1b.

priezvisko,

1c.

rodné priezvisko,

1d.

rodné číslo,

2.

osobné údaje otca:

2a.

meno,

2b.

priezvisko,

2c.

rodné priezvisko,

2d.

rodné číslo,

3.

osobné údaje matky:

3a.

meno,

3b.

priezvisko,

3c.

rodné priezvisko,

3d.

rodné číslo,

4.

osobné údaje dieťaťa:

4a.

meno,

4b.

priezvisko,

4c.

rodné priezvisko,

4d.

rodné číslo,

d)

administratívne údaje o osobe

1.

číslo a druh cestovného dokladu, ak bol vydaný,

2.

údaje o rozhodnutí súdu týkajúce sa spôsobilosti na právne úkony,

3.

údaje o rozhodnutí súdu o rozvode manželstva,

4.

údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení manželstva za neplatné,

5.

údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení občana za mŕtveho,

6.

údaje o zákaze pobytu,

7.

údaje o nadobudnutí štátneho občianstva Slovenskej republiky a údaje o strate štátneho občianstva Slovenskej ...

§ 17

Register obsahuje údaje o cudzincoch prihlásených na pobyt na území Slovenskej republiky a o cudzincoch, ...

§ 18
(1)

Ohlasovňa zaznamenáva do registra údaje súvisiace so svojou činnosťou, ak sú predmetom evidencie v registri. ...

(2)

Ohlasovňa preberá a zaznamenáva do registra údaje od súdu týkajúce sa spôsobilosti na právne úkony, ...

§ 19 - Útvar Policajného zboru zaznamenáva do registra
a)

údaje o pobyte cudzincov a azylantov na území Slovenskej republiky,

b)

ďalšie údaje súvisiace so svojou činnosťou, ak sú predmetom evidencie v registri.

§ 20

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru preberá a bezodkladne zaznamenáva do registra údaje od štátnych ...

§ 21

Obvodný úrad v sídle kraja zaznamenáva do registra údaje o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky. ...

§ 22
(1)

Ministerstvo zaznamenáva do registra

a)
údaje o nadobudnutí štátneho občianstva Slovenskej republiky,
b)
údaje súvisiace s určením alebo so zmenou názvu obce,
c)
údaje súvisiace s činnosťou osobitnej matriky,8)
d)
ďalšie údaje súvisiace so svojou činnosťou, ak sú predmetnom evidencie v registri.
(2)

Ministerstvo oznamuje ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu osvojeného dieťaťa zrušenie tohto pobytu; ...

(3)

Ministerstvo overuje údaje o podpore občianskej iniciatívy a vydáva osvedčenie podľa osobitného predpisu.8a) ...

§ 22a
(1)

Štátne orgány, obce poverené viesť matriku a ohlasovne sú povinné zasielať údaje uvedené v § 18 ods. ...

(2)

Štátne orgány, obce poverené viesť matriku a ohlasovne sú povinné bezodkladne zaznamenať údaje uvedené ...

§ 23
(1)

Ministerstvo, okresné riaditeľstvá Policajného zboru a obce poskytujú na základe písomnej žiadosti právnickej ...

a)
meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť ...
b)
meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť, ...
c)
odôvodnenie žiadosti.
(2)

Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov podľa ...

(3)

O poskytnutí údajov podľa odseku 1 sa v registri alebo v evidencii pobytu občanov urobí záznam.

(4)

Orgán, ktorý poskytol informáciu o pobyte obyvateľa podľa odseku 1, je povinný na požiadanie obyvateľa ...

Register fyzických osôb
§ 23a
(1)

Register fyzických osôb je základný register verejnej správy, ktorý obsahuje súbor údajov o fyzických ...

(2)

Z registra fyzických osôb sa v rozsahu plnenia úloh podľa osobitných predpisov poskytujú údaje orgánom ...

(3)

Z registra fyzických osôb sa v rozsahu plnenia úloh podľa osobitných predpisov poskytujú údaje podľa ...

(4)

Údaje o fyzických osobách vedené v registri fyzických osôb sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, ...

§ 23b
(1)

Register fyzických osôb obsahuje údaje o

a)
občanoch s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky uvedené v § 15,
b)
občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, uvedené v § 16,
c)
cudzincoch prihlásených na pobyt na území Slovenskej republiky a o cudzincoch, ktorým bol udelený azyl ...
d)
cudzincoch bez pobytu na území Slovenskej republiky evidovaných v informačných systémoch vedených podľa ...
1.
meno,
2.
priezvisko,
3.
rodné priezvisko,
4.
dátum narodenia,
5.
miesto narodenia,
6.
štát narodenia,
7.
štátna príslušnosť,
8.
pohlavie,
9.
titul,
10.
rodinný stav,
11.
dátum úmrtia,
12.
miesto úmrtia,
13.
štát úmrtia,
14.
adresa posledného známeho pobytu,
15.
štát pobytu,
16.
identifikátor fyzickej osoby.
(2)

Správca informačného systému verejnej správy8b) vkladá do registra fyzických osôb všetky údaje o cudzincoch ...

1.

meno,

2.

priezvisko,

3.

pohlavie,

4.

štát pobytu,

5.

rok narodenia,

6.

miesto narodenia a štát narodenia; ak takéto údaje nevedie, tak štátnu príslušnosť.

(3)

Ak správca informačného systému verejnej správy vo svojom informačnom systéme nevedie alebo nemá uvedený ...

(4)

Pre osoby podľa odseku 1 písm. d) je na účely medzisystémovej identifikácie možné určiť jedinečnú sadu ...

§ 23c
(1)

Údaje do registra fyzických osôb o cudzincoch bez pobytu na území Slovenskej republiky sú povinní poskytovať ...

a)
správcovia informačných systémov verejnej správy, ktorí ich vedú podľa tohto zákona a osobitných predpisov,8b) ...
b)
ostatné evidencie verejnej správy na základe dohody medzi prevádzkovateľom registra fyzických osôb a ...
(2)

Údaje o fyzických osobách v rozsahu údajov podľa § 23b ods. 1 písm. a) až c) sa do registra fyzických ...

(3)

Fyzická osoba, o ktorej sa nevedie informácia v registri, môže požiadať o informáciu o svojich údajoch ...

(4)

Podrobnosti a podmienky poskytovania údajov do registra fyzických osôb a prístupu k údajom z registra ...

(5)

Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na informačné systémy verejnej správy, ktoré sa týkajú zabezpečenia ...

Spoločné ustanovenia
§ 24
(1)

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré poskytujú služby na základe zmluvy o ubytovaní,9) sú povinné ...

(2)

Údaje z knihy ubytovaných sú osoby podľa odseku 1 povinné poskytnúť štátnym orgánom, ktoré v rozsahu ...

§ 25
(1)

Ministerstvo je oprávnené zaznamenávať do evidencie pobytu občanov (§ 11) a do registra (§ 13) a vyberať ...

(2)

Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo sú oprávnené zaznamenávať do evidencie pobytu občanov ...

(3)

Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo a Policajný zbor sú oprávnené ...

§ 26
(1)

Ministerstvo riadi výkon štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra. Činnosť ...

(2)

Na postup štátnych orgánov, obcí, iných právnických osôb a fyzických osôb a na ich úkony vykonávané ...

(3)

Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia právnych predpisov o ochrane osobných údajov.13)

(4)

Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo sú na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov9a) ...

§ 26a - Opatrenia proti nečinnosti

Ak ohlasovňa alebo zariadenie sociálnych služieb nesplnia svoje povinnosti podľa § 3 ods. 9, § 7 ods. ...

§ 26b - Kontrola
(1)

Kontrolnú činnosť na úseku hlásenia pobytu vykonávajú obvodné úrady a ministerstvo.

(2)

Obvodný úrad vykonáva v ohlasovniach vo svojom územnom obvode kontrolu najmenej jedenkrát za rok.

(3)

Obvodný úrad je povinný každoročne predložiť ministerstvu správu o vykonaní kontroly, o zistených nedostatkoch ...

§ 27 - Prechodné ustanovenia
(1)

Hlásenie miesta, začiatku alebo skončenia trvalého pobytu občanov alebo hlásenie miesta, začiatku a ...

(2)

Práva a povinnosti z finančných, majetkových a iných vzťahov, vzniknuté z pôsobnosti útvarov Policajného ...

(3)

O prechode práv a povinností z finančných, majetkových a iných vzťahov, prechode správy hnuteľného majetku ...

(4)

Útvary Policajného zboru sú povinné do 1. júla 2006 odovzdať dokumentáciu potrebnú na hlásenie pobytu ...

(5)

Útvary Policajného zboru v Bratislave, ktoré viedli manuálnu evidenciu pobytu občanov do nadobudnutia ...

§ 27a

Úlohy obvodných úradov podľa § 10 písm. e), § 20 ods. 1, § 22a ods. 1, § 23 a § 26a plnia do 30. júna ...

§ 28 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov,

2.

vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 146/1982 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o hlásení a evidencii ...

§ 29 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2006 okrem § 27 ods. 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna ...

Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej ...
 • 2)  § 4 a 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 3)  § 43b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona ...
 • 4)  § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 4a)  § 18 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 4b)  § 43c ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 4c)  § 13 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 4ca)  § 1 ods. 7 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním ...
 • 4d)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ...
 • 4f)  § 31 ods. 4 až 6 a § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
 • 4g)  § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom ...
 • 5a)  § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
 • 5b)  § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov ...
 • 5c)  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 6)  § 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 6a)  § 29 ods. 2 písm. i) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7)  Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...
 • 8)  § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. ...
 • 8a)  Čl. 8, čl. 15 ods. 2 Prílohy VI. nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 211/2011, Ú. v. EÚ L 65, ...
 • 8aa)  Zákon č. 335/2014 Z. z. spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 8ab)  Napríklad § 89 ods. 7 a § 93a ods. 9 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8ac)  § 99 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8ad)  § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 8ae)  § 43 ods. 14 a § 56 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších ...
 • 8af)  § 54a ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení ...
 • 8b)  § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8ba)  § 3 písm. n) prvý bod zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...
 • 8c)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme ...
 • 9)  § 754 až 759 Občianskeho zákonníka.
 • 9a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...
 • 10)  Napríklad Trestný poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej ...
 • 11)  § 11 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z.§ 11 ods. 1 ...
 • 11a)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 12)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
 • 14)  § 69d ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore