Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o obsahových náležitostiach vnútorného poriadku v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria 143/2023 účinný od 01.05.2023

Platnosť od: 26.04.2023
Účinnosť od: 01.05.2023
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o obsahových náležitostiach vnútorného poriadku v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria 143/2023 účinný od 01.05.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 143/2023 s účinnosťou od 01.05.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

o obsahových náležitostiach vnútorného poriadku v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11b ods. 9 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Vnútorný poriadok zdravotníckeho zariadenia v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria (ďalej len „zdravotnícke zariadenie“) obsahuje najmä

a)

identifikačné údaje zdravotníckeho zariadenia v rozsahu názov zdravotníckeho zariadenia, sídlo zdravotníckeho zariadenia a identifikačné číslo organizácie,

b)

kontaktné údaje zdravotníckeho zariadenia v rozsahu korešpondenčná adresa zdravotníckeho zariadenia, telefónne číslo a emailová adresa zdravotníckeho zariadenia,

c)

základnú charakteristiku zdravotníckeho zariadenia vrátane opisu typu a režimu ošetrovacej jednotky alebo oddelenia,

d)

podrobnosti o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení,

e)

určenie spôsobu zabezpečenia práv pacienta a režimových opatrení v zdravotníckom zariadení.

§ 2

Vo vnútornom poriadku zdravotníckeho zariadenia sa podľa § 1 písm. d) uvedú najmä podrobnosti

a)

o postupe pri prijímaní pacienta do zdravotníckeho zariadenia,

b)

o dennom režime zdravotníckeho zariadenia a týždennom režime zdravotníckeho zariadenia,

c)

o liečebnom režime a o vypracovaní individuálneho liečebného plánu a jeho priebežnom vyhodnocovaní v spolupráci s pacientom,

d)

o spôsobe a výške úhrad za poskytovanie služieb, ktoré sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia,

e)

o postupe pri prepustení pacienta zo zdravotníckeho zariadenia.

§ 3
(1)

Vo vnútornom poriadku zdravotníckeho zariadenia sa podľa § 1 písm. e) uvedú najmä podrobnosti

a)

o postupe pri poskytovaní informácií o zdravotnom stave pacienta podľa § 6, § 24 a 25 zákona,

b)

o nakladaní s osobnými vecami pacienta,

c)

o nakladaní so zakázanými vecami, ktorými by mohol byť ohrozený život, zdravie, majetok alebo bezpečnosť pacienta alebo iných osôb,

d)

o zásadách osobnej hygieny a o pravidlách odievania pacienta,

e)

o stravovaní pacienta,

f)

o návštevách, o vychádzkach, o odchode zo zdravotníckeho zariadenia a o svojvoľnom opustení zdravotníckeho zariadenia pacientom,

g)

o korešpondencii, o telefonovaní a o elektronickej komunikácii pacienta,

h)

o spôsobe zabezpečenia duchovných služieb,

i)

o fajčení,

j)

o pravidlách správania sa pacienta a o postupe pri porušení vnútorného poriadku,

k)

o podávaní a vybavovaní sťažností,

l)

o spôsobe plnenia povinnej školskej dochádzky a vykonávania záujmových činností.

(2)

Prílohu vnútorného poriadku zdravotníckeho zariadenia tvorí katalóg práv pacienta podľa § 11 a 11a zákona.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2023.

v z. Michal Palkovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore