Zákon o petičnom práve 85/1990 účinný od 01.05.2023

Platnosť od: 29.03.1990
Účinnosť od: 01.05.2023
Autor: Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Občianske a politické práva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUD116DS5EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 85/1990 s účinnosťou od 01.05.2023 na základe 122/2023


§ 6b
Európska iniciatíva občanov

(1)
Na postup pri organizovaní a podpore európskej iniciatívy občanov, ako aj na podmienky výkonu európskej iniciatívy občanov sa vzťahujú osobitné predpisy.5a)
(2)
Úrad vlády Slovenskej republiky plní úlohy kontaktného miesta5aa) na bezplatné poskytovanie informácií a pomoci skupine organizátorov.5ab)
(3)
Vyhlásenie o podpore európskej iniciatívy občanov možno podať aj v elektronickej podobe, ktorá musí byť autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom5ac) alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu.5ad)
zobraziť paragraf
§ 6e
Pokuty na úseku podpory európskej iniciatívy občanov

(1)
Úrad vlády Slovenskej republiky uloží pokutu
a)
od 500 eur do 10 000 eur členovi skupiny organizátorov, ak pri plnení povinností podľa osobitného predpisu5b)
1.
poskytne nepravdivé vyhlásenie alebo
2.
použije údaje získané pri organizovaní európskej iniciatívy občanov na iný účel, než na ktorý boli poskytnuté,
b)
od 125 eur do 2 500 eur členovi skupiny organizátorov, ak poruší povinnosť ustanovenú osobitným predpisom,5a) za ktorú sa neukladá pokuta podľa písmena a).
(2)
Pri ukladaní pokuty Úrad vlády Slovenskej republiky prihliadne na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho konania, na opakované porušenie povinností alebo na porušenie viacerých povinností.
(3)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.
(4)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(5)
Pokutu možno uložiť do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(6)
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.5h)
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 9d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023


Na postup pri posudzovaní elektronického systému zberu vyhlásení8) o podpore iniciatívy občanov zaregistrovanej do 31. decembra 2022 sa vzťahujú predpisy účinné do 30. apríla 2023.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
Napríklad zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 17 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z.
2b)
§ 27 zákona č. 305/2013 Z. z.
2c)
§ 2 ods. 1 písm. u) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2d)
§ 34 zákona č. 305/2013 Z. z.
2e)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
2f)
§ 24 ods. 1 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
3)
§ 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.§ 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
3a)
§ 163 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 6 ods. 7 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve.
5)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 89 až 93b zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 130, 17. 5. 2019) v platnom znení.§ 22 ods. 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5aa)
Čl. 4 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/788 v platnom znení.
5ab)
Čl. 5 nariadenia (EÚ) 2019/788 v platnom znení.
5ac)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení. Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
5ad)
§ 23 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 238/2017 Z. z.
5b)
Čl. 5 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/788 v platnom znení.
5h)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad § 133 a 134 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
7)
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
8)
Čl. 11 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2019/788 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore