Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71013
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o petičnom práve 85/1990 účinný od 01.05.2019


Platnosť od: 29.03.1990
Účinnosť od: 01.05.2019
Autor: Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD155 DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 85/1990 s účinnosťou od 01.05.2019 na základe 95/2019

Legislatívny proces k zákonu 95/2019§ 6b
Podpora iniciatívy občanov členských štátov Európskej únie


Na postup pri organizovaní a podpore iniciatívy občanov členských štátov Európskej únie (ďalej len „občan“), ako aj na podmienky výkonu iniciatívy občanov sa vzťahuje osobitný predpis.5a)
zobraziť paragraf
§ 6c
Posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov

(1)
Posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov vykonáva Úradom vlády Slovenskej republiky na tento účel poverená osoba (ďalej len „posudzovateľ systému zberu“), znalec alebo znalecký ústav v príslušnom odbore a odvetví.5b) Poverenie posudzovateľa systému zberu uskutočňuje Úrad vlády Slovenskej republiky na základe výzvy zverejnenej na svojom webovom sídle. Posudzovateľom systému zberu môže byť len osoba, ktorá spĺňa odborné predpoklady na posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov uvedené vo výzve podľa druhej vety. Posudzovateľ systému zberu je povinný spĺňať tieto predpoklady po celý čas vykonávania posudzovania elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov. Zoznam posudzovateľov systému zberu a jeho zmeny zverejňuje Úrad vlády Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Ak posudzovateľ systému zberu nemôže vykonávať posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov, je povinný túto skutočnosť s uvedením dôvodov bezodkladne oznámiť Úradu vlády Slovenskej republiky.
(2)
Posudzovateľ systému zberu je povinný vykonávať posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov v súlade s osobitným predpisom5c) na základe listinnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti o posúdenie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov (ďalej len „žiadosť o posúdenie systému zberu“) podanej Úradu vlády Slovenskej republiky. Vzor žiadosti o posúdenie systému zberu je uvedený v prílohe.
(3)
Ak žiadosť o posúdenie systému zberu neobsahuje náležitosti uvedené v prílohe, Úrad vlády Slovenskej republiky vyzve žiadateľa, aby v lehote piatich dní odstránil jej nedostatky. Ak žiadateľ v tejto lehote nedostatky neodstráni, Úrad vlády Slovenskej republiky žiadosť o posúdenie systému zberu vráti žiadateľovi a bezodkladne oznámi túto skutočnosť posudzovateľovi systému zberu. Posudzovateľ systému zberu je povinný bezodkladne po doručení tohto oznámenia vrátiť žiadateľovi uhradené náklady spojené s posudzovaním elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov.
(4)
Žiadosť o posúdenie systému zberu, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v prílohe, Úrad vlády Slovenskej republiky bezodkladne zašle posudzovateľovi systému zberu uvedenému v tejto žiadosti. Posudzovateľ systému zberu po posúdení elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov uvedie v žiadosti o posúdenie systému zberu vyjadrenie, či tento systém spĺňa, alebo nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.5d)
(5)
Ak elektronický systém zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu, Úrad vlády Slovenskej republiky vydá osvedčenie5e) o súlade elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov s osobitným predpisom a zašle ho žiadateľovi o posúdenie systému zberu do jedného mesiaca od podania úplnej žiadosti o posúdenie systému zberu.
(6)
Ak elektronický systém zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu, Úrad vlády Slovenskej republiky zamietne žiadosť o posúdenie systému zberu a oznámi túto skutočnosť žiadateľovi o posúdenie systému zberu s uvedením dôvodov nesplnenia týchto požiadaviek do jedného mesiaca od podania úplnej žiadosti o posúdenie systému zberu.
(7)
Náklady spojené s posudzovaním elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov uhrádza žiadateľ, ktorý uhradí tieto náklady pred podaním žiadosti o posúdenie systému zberu. Doklad o úhrade týchto nákladov je prílohou k žiadosti o posúdenie systému zberu. Posudzovateľ systému zberu je povinný bezodkladne po poverení podľa odseku 1 vypracovať a zaslať Úradu vlády Slovenskej republiky sadzobník úhrad nákladov spojených s posudzovaním elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov vrátane čísla účtu, na ktoré sa tieto náklady uhradia; Úrad vlády Slovenskej republiky tento sadzobník zverejní na svojom webovom sídle. Ak posudzovateľ systému zberu vypracuje zmeny tohto sadzobníka, je povinný ich bezodkladne zaslať Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý ich zverejní na svojom webovom sídle.
(8)
Ak posudzuje elektronický systém zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov znalec alebo znalecký ústav, podmienky výkonu znaleckej činnosti pri posudzovaní tohto systému a podmienky poskytnutia odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za túto činnosť ustanovuje osobitný predpis,5b) pričom ustanovenia odsekov 2, 3 prvej a druhej vety a odsekov 4 až 6 sa použijú rovnako a ustanovenie odseku 7 sa nepoužije.
zobraziť paragraf
§ 6d
Overovanie vyhlásení o podpore iniciatívy občanov


Na účely koordinácie procesu overovania a osvedčovania vyhlásení o podpore iniciatívy občanov v listinnej podobe podľa osobitného predpisu5f) je príslušným Úrad vlády Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 6e
Pokuty na úseku podpory iniciatívy občanov

(1)
Úrad vlády Slovenskej republiky uloží pokutu
a)
od 2 000 eur do 35 000 eur posudzovateľovi systému zberu, ak poruší povinnosť ustanovenú v § 6c,
b)
od 500 eur do 10 000 eur organizátorovi,5g) ak pri
1.
plnení povinností podľa osobitného predpisu5a) poskytne nepravdivé vyhlásenie alebo
2.
použije údaje získané pri organizovaní iniciatívy občanov na iný účel, než na ktorý boli poskytnuté,
c)
od 125 eur do 2 500 eur organizátorovi, ak poruší povinnosť ustanovenú osobitným predpisom,5a) za ktorú sa neukladá pokuta podľa písmena b).
(2)
Pri ukladaní pokuty Úrad vlády Slovenskej republiky prihliadne na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho konania, na opakované porušenie povinností alebo na porušenie viacerých povinností.
(3)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.
(4)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(5)
Pokutu možno uložiť do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(6)
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.5h)
zobraziť paragraf
§ 9

Na vybavovanie petícií podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,5h) ak tento zákon neustanovuje inak.
zobraziť paragraf
§ 9c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2019

(1)
Osoba poverená Ministerstvom financií Slovenskej republiky na posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov podľa predpisov účinných do 30. apríla 2019 je posudzovateľom systému zberu podľa tohto zákona. Konanie o poverenie osoby podľa prvej vety začaté podľa predpisov účinných do 30. apríla 2019 a právoplatne neukončené pred 1. májom 2019 dokončí Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa tohto zákona.
(2)
Konanie o žiadosti o posúdenie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov začaté podľa predpisov účinných do 30. apríla 2019 a právoplatne neukončené pred 1. májom 2019 sa dokončí podľa tohto zákona.
(3)
Osvedčenia o súlade elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov s osobitným predpisom vydané podľa predpisov účinných do 30. apríla 2019 sú osvedčeniami o súlade elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov s osobitným predpisom podľa tohto zákona.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore