Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 115/2023 účinný od 01.05.2023

Platnosť od: 12.04.2023
Účinnosť od: 01.05.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Štátne územie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 115/2023 účinný od 01.05.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 115/2023 s účinnosťou od 01.05.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 109/1993 Z. z., zákona č. 222/2006 Z. z., zákona č. 273/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 354/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 386/2014 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z. a zákona č. 287/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 odseky 2 až 6 znejú:

„(2)
Mesto sa člení na mestské časti. Mestské časti vytvára, zrušuje, zlučuje alebo rozdeľuje mesto štatútom. Na prijatie uznesenia podľa predchádzajúcej vety je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva (§ 18 ods. 2). Návrh na uznesenie podľa druhej vety nemožno predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva v poslednom roku riadneho volebného obdobia orgánov samosprávy mesta.

(3)
Uznesenie podľa odseku 2 nadobudne účinnosť ku dňu konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí, ak sa Rada starostov do 60 dní odo dňa jeho schválenia neuznesie na jeho odmietnutí.

(4)
Ak Rada starostov uznesenie podľa odseku 2 odmietne, môže ho mestské zastupiteľstvo opätovne prerokovať a trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva prijať. V takom prípade uznesenie podľa odseku 2 nadobudne účinnosť ku dňu konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí aj napriek jeho odmietnutiu Radou starostov. Opätovne prijaté uznesenie podľa odseku 2 Rada starostov nemôže odmietnuť.

(5)
Ak mestské zastupiteľstvo uznesenie podľa odseku 2 do 60 dní od jeho odmietnutia Radou starostov opätovne neprijme, môže byť rovnaký návrh uznesenia predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva najskôr v ďalšom volebnom období orgánov samosprávy obcí.

(6)
Podrobné vymedzenie územia mestských častí ustanoví štatút. Zmeny hraníc mestských častí iné ako podľa odseku 2 schvaľuje mestské zastupiteľstvo uznesením, ktoré nadobudne účinnosť, ak ho schvália miestne zastupiteľstvá všetkých územne dotknutých mestských častí trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.“.

2.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Ak uznesenie prijaté podľa odseku 2 vyžaduje zmenu v zákonoch, ktorými je na mestské časti prenesený výkon štátnej správy, oznámi to primátor mesta do desiatich dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odseku 3 alebo odo dňa opätovného prijatia podľa odseku 4 vláde Slovenskej republiky; po doručení tohto oznámenia vláda bez zbytočného odkladu predloží Národnej rade Slovenskej republiky zodpovedajúci návrh zákona.“.

3.
V § 7a ods. 3 písmeno c) znie:

„c)
môže odmietnuť uznesenie mestského zastupiteľstva prijaté podľa § 3 ods. 2,“.

4.
V § 7a sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
k rozhodnutiam podľa § 10 ods. 3 písm. a) okrem vytvorenia, zrušenia, zlúčenia alebo rozdelenia mestských častí, písmen c) až e) môže predložiť v lehote do 15 dní odo dňa ich vyvesenia na úradnej tabuli svoje pripomienky a požiadať mestské zastupiteľstvo o ich opätovné prerokovanie a schválenie.“.

5.
V § 8a ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

6.
V § 8a odsek 2 znie:

„(2)
Miestne zastupiteľstvo môže vyhlásiť referendum mestskej časti o ďalších dôležitých veciach týkajúcich sa mestskej časti.“.

7.
V § 10 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)
schvaľovať štatút a jeho zmeny,“.

8.
V § 10 ods. 3 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:

„m)
schvaľovať rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva,“.

Doterajšie písmená m) a n) sa označujú ako písmená n) a o).

9.
V § 10 odsek 4 znie:

„(4)
Ak Rada starostov využije svoje právo podľa § 7a ods. 3 písm. d), rozhodnutia podľa odseku 3 písm. a) okrem vytvorenia, zrušenia, zlúčenia alebo rozdelenia mestských častí, písmen c) až e) môžu nadobudnúť účinnosť, len ak ich mestské zastupiteľstvo opätovne prerokuje a opätovne schváli.“.

10.
V § 18 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
určenie jednotlivých mestských častí a vymedzenie ich hraníc,“.

11.
Za § 27d sa vkladá § 27e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠27e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023
Mestské zastupiteľstvo vykoná zmeny štatútu podľa tohto zákona do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.

12.
Príloha k zákonu sa vypúšťa.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2023.

Zuzana Čaputová v. r.Boris Kollár v. r.Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore