Zákon o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru 110/2004 účinný od 01.05.2023

Platnosť od: 04.03.2004
Účinnosť od: 01.05.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Bezpečnosť a obrana štátu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD13DS3EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 110/2004 s účinnosťou od 01.05.2023 na základe 97/2023


§ 8
Výbor pre obranné plánovanie

(1)
Výbor pre obranné plánovanie pri koordinácii plánovania opatrení zameraných na zachovanie bezpečnosti Slovenskej republiky
a)
podieľa sa na koordinácii medzinárodnej spolupráce v oblasti obranného plánovania,
b)
podieľa sa na koordinácii obranného plánovania vykonávaného ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy,
c)
prerokúva návrhy predkladané Bezpečnostnej rade, ktoré súvisia s plnením jej úloh v oblasti obranného plánovania,
d)
vypracúva odborné stanoviská vzťahujúce sa na obranné plánovanie a predkladá ich Bezpečnostnej rade,
e)
posudzuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na obranné plánovanie, ktoré sú predložené na prerokovanie Bezpečnostnej rade.
(2)
Vymenovanie predsedu výboru pre obranné plánovanie a jeho odvolanie na návrh ministra obrany Slovenskej republiky schvaľuje Bezpečnostná rada. Predsedu výboru pre obranné plánovanie vymenúva a odvoláva predseda. Podpredsedom výboru pre obranné plánovanie je člen výboru poverený predsedom výboru pre obranné plánovanie; poverenie zanikne, ak predseda výboru pre obranné plánovanie poverí výkonom funkcie podpredsedu tohto výboru iného člena výboru.
(3)
Členom výboru pre obranné plánovanie je Bezpečnostnou radou schválený a predsedom vymenovaný zástupca
a)
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
b)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
c)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
d)
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
e)
Ministerstva financií Slovenskej republiky,
f)
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
g)
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
h)
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
i)
Úradu vlády Slovenskej republiky,
j)
Národného bezpečnostného úradu,
k)
Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
l)
Národnej banky Slovenska.
(4)
Odvolanie člena výboru pre obranné plánovanie schvaľuje na návrh toho orgánu uvedeného v odseku 3, ktorého zástupcom je tento člen, Bezpečnostná rada; ak Bezpečnostná rada odvolanie člena výboru pre obranné plánovanie schváli, predseda ho odvolá.
zobraziť paragraf
§ 10b
Výbor pre kybernetickú bezpečnosť

(1)
Výbor pre kybernetickú bezpečnosť pri koordinácii plánovania opatrení zameraných na zachovanie bezpečnosti Slovenskej republiky v kybernetickom priestore (ďalej len „kybernetická bezpečnosť“)
a)
vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete v oblasti kybernetickej bezpečnosti; správu o výsledkoch vyhodnotení zasiela bezodkladne, najmenej jedenkrát ročne Kancelárii Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky,
b)
pripravuje pre Bezpečnostnú radu návrhy opatrení na zníženie alebo odstránenie rizík ohrozenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
c)
podieľa sa na formovaní politiky Slovenskej republiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj na vypracúvaní koncepčných dokumentov,
d)
hodnotí aktuálny stav kybernetickej bezpečnosti s dôrazom na kritickú informačnú a komunikačnú infraštruktúru; výsledky hodnotení predkladá Bezpečnostnej rade najmenej jedenkrát ročne,
e)
predkladá Bezpečnostnej rade návrhy opatrení na zvyšovanie politického, právneho, hospodárskeho a vzdelanostného povedomia v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
f)
prerokúva návrhy predkladané Bezpečnostnej rade, ktoré súvisia s plnením úloh v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
g)
vypracúva odborné stanoviská vzťahujúce sa na kybernetickú bezpečnosť a predkladá ich Bezpečnostnej rade,
h)
posudzuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv vzťahujúcich sa na kybernetickú bezpečnosť, ktoré sú predložené na prerokovanie Bezpečnostnej rade,
i)
podieľa sa na spracovaní správy podľa § 2 písm. a) tretieho bodu časti týkajúcej sa kybernetickej bezpečnosti.
(2)
Vymenovanie predsedu výboru pre kybernetickú bezpečnosť a jeho odvolanie na návrh riaditeľa Národného bezpečnostného úradu schvaľuje Bezpečnostná rada. Predsedu výboru pre kybernetickú bezpečnosť vymenúva a odvoláva predseda. Podpredsedom výboru pre kybernetickú bezpečnosť je člen výboru poverený predsedom výboru pre kybernetickú bezpečnosť; poverenie zanikne, ak predseda výboru pre kybernetickú bezpečnosť poverí výkonom funkcie podpredsedu tohto výboru iného člena výboru.
(3)
Členom výboru pre kybernetickú bezpečnosť je Bezpečnostnou radou schválený a predsedom vymenovaný zástupca
a)
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
b)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
c)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
d)
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
e)
Ministerstva financií Slovenskej republiky,
f)
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
g)
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
h)
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
i)
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
j)
Úradu vlády Slovenskej republiky,
k)
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky,
l)
Národného bezpečnostného úradu,
m)
Slovenskej informačnej služby,
n)
Národnej banky Slovenska.
(4)
Členom výboru pre kybernetickú bezpečnosť môže byť aj Bezpečnostnou radou schválený a predsedom vymenovaný zástupca osoby, ktorej predmetom činnosti je ochrana kybernetického priestoru.
(5)
Odvolanie člena výboru pre kybernetickú bezpečnosť, ktorý je zástupcom orgánu uvedeného v odseku 3 alebo zástupcom osoby uvedenej v odseku 4, schvaľuje na návrh tohto orgánu alebo osoby Bezpečnostná rada; ak Bezpečnostná rada odvolanie člena výboru pre kybernetickú bezpečnosť schváli, predseda ho odvolá.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 10c
Výbor pre hybridné hrozby

(1)
Výbor pre hybridné hrozby pri koordinácii plánovania opatrení zameraných na zachovanie bezpečnosti a budovanie odolnosti Slovenskej republiky voči pôsobeniu hybridných hrozieb
a)
vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete v oblasti hybridných hrozieb s dôrazom na hodnotenie hybridného pôsobenia na odolnosť štátu a odolnosť spoločnosti; správu o výsledkoch vyhodnotenia zasiela bezodkladne, najmenej jedenkrát ročne Kancelárii Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky,
b)
pripravuje pre Bezpečnostnú radu návrhy opatrení na zvýšenie odolnosti štátu a spoločnosti voči rizikám hybridného pôsobenia,
c)
podieľa sa na formovaní politiky Slovenskej republiky, ako aj na vypracúvaní koncepčných dokumentov v oblasti hybridných hrozieb,
d)
podieľa sa na koordinácii medzirezortnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti hybridných hrozieb,
e)
predkladá Bezpečnostnej rade návrhy opatrení na zvyšovanie celospoločenského povedomia o hybridných hrozbách,
f)
prerokúva návrhy predkladané Bezpečnostnej rade, ktoré súvisia s plnením úloh v oblasti hybridných hrozieb,
g)
vypracúva odborné stanoviská vzťahujúce sa na hybridné hrozby a predkladá ich Bezpečnostnej rade,
h)
posudzuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv vzťahujúcich sa na hybridné hrozby, ktoré sú predložené na prerokovanie Bezpečnostnej rade,
i)
podieľa sa na spracovaní správy podľa § 2 písm. a) tretieho bodu časti týkajúcej sa hybridných hrozieb.
(2)
Vymenovanie predsedu výboru pre hybridné hrozby a jeho odvolanie na návrh ministra obrany Slovenskej republiky schvaľuje Bezpečnostná rada. Predsedu výboru pre hybridné hrozby vymenúva a odvoláva predseda. Podpredsedom výboru pre hybridné hrozby je člen výboru poverený predsedom výboru pre hybridné hrozby; poverenie zanikne, ak predseda výboru pre hybridné hrozby poverí výkonom funkcie podpredsedu tohto výboru iného člena výboru.
(3)
Členom výboru pre hybridné hrozby je Bezpečnostnou radou schválený a predsedom vymenovaný zástupca
a)
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
b)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
c)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
d)
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
e)
Ministerstva financií Slovenskej republiky,
f)
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
g)
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky,
h)
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
i)
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,
j)
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,
k)
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
l)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
m)
Úradu vlády Slovenskej republiky,
n)
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky,
o)
Národného bezpečnostného úradu,
p)
Slovenskej informačnej služby,
q)
Slovenskej informačnej služby riadiaci analytické, komunikačné a kooperačné pracovisko v oblasti bezpečnostných hrozieb,
r)
Vojenského spravodajstva,
s)
Policajného zboru.
(4)
Odvolanie člena výboru pre hybridné hrozby, ktorý je zástupcom orgánu uvedeného v odseku 3, schvaľuje na návrh tohto orgánu Bezpečnostná rada; ak Bezpečnostná rada odvolanie člena výboru pre hybridné hrozby schváli, predseda ho odvolá.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore