Zákon, ktorým sa mení zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov 132/2023 účinný od 01.05.2023

Platnosť od: 20.04.2023
Účinnosť od: 01.05.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Rodičovské práva, Náhradná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov 132/2023 účinný od 01.05.2023
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 132/2023 s účinnosťou od 01.05.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa slovo „tretieho“ nahrádza slovom „štvrtého“.
2.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „zo štvrtého“ nahrádzajú slovami „z piateho“.

Čl. II

Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. 561/2008 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 383/2013 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 269/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 107/2022 Z. z. a zákona č. 397/2022 Z. z. sa mení takto:

V § 3 ods. 6 sa slovo „tretieho“ nahrádza slovom „štvrtého“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2023.

Zuzana Čaputová v. r.Boris Kollár v. r.Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore