Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach 141/2023 účinný od 01.05.2023

Platnosť od: 26.04.2023
Účinnosť od: 01.05.2023
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Zdravotná a liečebná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach 141/2023 účinný od 01.05.2023
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 141/2023 s účinnosťou od 01.05.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1
(1)

Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach je v okrese Prešov, v katastrálnych územiach Lipovce a Šindliar. Ochranné pásmo I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

(2)

Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach je v okrese Prešov, v katastrálnych územiach Lipovce, Šindliar, Lačnov a v okrese Levoča, v katastrálnom území Vyšný Slavkov. Ochranné pásmo II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

(3)

Popis hraníc ochranných pásiem a popis hydrogeologickej štruktúry prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.

(4)

Technickým podkladom na zaevidovanie hranice ochranného pásma podľa odseku 1 do katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu.

§ 2
(1)

V ochrannom pásme I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach sa zakazujú tieto činnosti:

a)

nakladanie s odpadom okrem jeho zberu a prepravy,

b)

spaľovanie všetkých druhov odpadov, zriaďovanie a prevádzkovanie spaľovní odpadov,

c)

skladovanie prioritných chemických látok, nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov,

d)

vypúšťanie znečisťujúcich látok do povrchových vôd a podzemných vôd,

e)

zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami bez realizácie opatrení na zabránenie ich vniknutiu do povrchových vôd a podzemných vôd alebo ohrozenia ich kvality,

f)

vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd iným spôsobom ako čistiarňami odpadových vôd alebo odvádzaním do verejnej kanalizácie okrem vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd na základe právoplatného povolenia orgánu štátnej vodnej správy vydaného do dňa nadobudnutia účinnosti vyhlášky,

g)

vykonávanie chemického posypu pozemných komunikácií,

h)

letecká aplikácia hnojív,1) prípravkov na ochranu rastlín2) a biocídnych výrobkov,3)

i)

vykonávanie intenzívnej poľnohospodárskej činnosti okrem realizácie opatrení v súvislosti so starostlivosťou o poľnohospodársku pôdu,

j)

umiestňovanie stavieb pre poľnohospodársku alebo chemickú výrobu,

k)

výstavba priemyselných budov, skladov alebo produktovodov,

l)

vykonávanie zemných prác vrátane odvodňovacích, melioračných a výkopových prác pod úroveň hladiny podzemnej vody bez hydrogeologického posúdenia, ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných minerálnych zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou podľa § 4 geologického zákona,

m)

vykonávanie geologických prác bez hydrogeologického posúdenia, ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných minerálnych zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou podľa § 4 geologického zákona,

n)

vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,

o)

povoľovanie odberu a odoberanie podzemných vôd bez hydrogeologického posúdenia, ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných minerálnych zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou podľa § 4 geologického zákona,

p)

odoberanie minerálnych vôd bez schválených množstiev v kategórii B.

(2)

V ochrannom pásme II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach sú zakázané tieto činnosti:

a)

vykonávanie lesohospodárskej činnosti inak ako odborným hospodárením v lesoch,

b)

zriaďovanie nových skládok odpadov,

c)

spaľovanie nebezpečných odpadov,

d)

skladovanie prioritných látok a nebezpečných látok bez realizácie opatrení na zabránenie ich vniknutiu do povrchových vôd a podzemných vôd alebo ohrozenia ich kvality a bez hydrogeologického posúdenia, ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných minerálnych zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou,

e)

vykonávanie odvodňovacích prác alebo úprav tokov, ktoré by mohli ohroziť prirodzený režim podzemných vôd okrem činností vykonávaných správcom vodného toku,

f)

vykonávanie banskej činnosti,

g)

realizovanie činnosti vykonávanej banským spôsobom do väčšej hĺbky ako 200 m bez hydrogeologického posúdenia, ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných minerálnych zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou podľa § 4 geologického zákona,

h)

budovanie zdrojov podzemnej vody s odberným množstvom vyšším ako 0,5 l.s-1 bez hydrogeologického posúdenia, ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných minerálnych zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou podľa § 4 geologického zákona,

i)

povoľovanie odberu a odoberanie podzemných vôd s odberným množstvom vyšším ako 0,5 l.s-1 bez hydrogeologického posúdenia, ktorým sa preukáže neovplyvnenie prírodných minerálnych zdrojov, vypracovaného oprávnenou osobou podľa § 4 geologického zákona,

j)

odoberanie minerálnych vôd bez schválených množstiev v kategórii B.

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 479/2001 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Lipovciach.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2023.

v z. Michal Palkovič v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 141/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V LIPOVCIACH

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 141/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V LIPOVCIACH

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 141/2023 Z. z.

  POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V LIPOVCIACH

  Ochranné pásmo I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach

  Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené na mapovom podklade Katastra nehnuteľností Mapového klienta Základnej bázy pre geografický informačný systém.

  Ochranné pásmo I. stupňa chráni územie výverovej oblasti hydrogeologickej štruktúry prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach a je určené uzavretým polygónom.

  Západná hranica ochranného pásma sa začína v lomovom bode 1 na ľavej strane potoka Lipovec, na juhozápadnej hranici pozemku parcely registra C číslo 595/5 v katastrálnom území Šindliar. Pokračuje severným smerom po ľavom brehu potoka Lipovec po celej dĺžke západných hraníc pozemkov parciel registra C čísla 595/6, 595/4, 595/14, 595/15, 595/3, 595/2 a 595/1 v katastrálnom území Šindliar. Na rozhraní katastrálnych území Šindliar a Lipovce, v časti Baniská, sa kolmo láme na západ a juhovýchodnou hranicou parcely registra C číslo 408 v katastrálnom území Lipovce prechádza na pravý breh potoka Lipovec. Pod uhlom 105° sa láme na severozápad a pokračuje po západnej hranici parcely registra C číslo 408 cez lomové body 2 a 3. V lomovom bode 3 sa stáča západným smerom. Pokračuje po juhozápadnej hranici parcely registra C číslo 433/2 v katastrálnom území Lipovce a južných hraniciach parciel registra C čísla 413/2 a 433/9 v katastrálnom území Lipovce do lomového bodu 4. Z lomového bodu 4 vedie západnou hranicou parcely registra C číslo 433/9 v katastrálnom území Lipovce na sever do lomového bodu 5. Pokračuje smerom na západ, pričom obchádza parcelu registra C číslo 433/4 v katastrálnom území Lipovce po juhozápadnej, západnej, severozápadnej a čiastočne severnej hranici cez lomové body 6, 7 a 8. Z lomového bodu 8 vedie po západných hraniciach parciel registra C čísla 433/3, 433/5, 430/2 v katastrálnom území Lipovce do lomového bodu 9.

  Severná hranica ochranného pásma sa začína v lomovom bode 9, odkiaľ pokračuje severovýchodným smerom nad miestnou časťou Na kliny po severnej hranici parcely registra C číslo 433/5 v katastrálnom území Lipovce. Prechádza na ľavý breh Kamenného potoka a severnou hranicou parcely registra C číslo 431 v katastrálnom území Lipovce pokračuje až ku okraju miestnej cesty do lomového bodu 10.

  Východná hranica ochranného pásma sa začína v lomovom bode 10, z ktorého sa kolmo láme na juhovýchod a ďalej vedie po východnej hranici parcely registra C číslo 431 v katastrálnom území Lipovce, pozdĺž miestnej cesty. Prechádza cez povrchový tok Lipovec na jeho ľavý breh a následne po severovýchodných hraniciach parciel registra C číslo 412/2, 412/1 a v dĺžke 40 m parcely registra C číslo 410/1 v katastrálnom území Lipovce smeruje do lomového bodu 11. Nepravidelným oblúkom sa stáča k štátnej ceste III. triedy číslo 3421, prechádza cez lomové body 12 a 13, ktoré sa nachádzajú na severovýchodnej hranici parcely registra C číslo 410/1 v katastrálnom území Lipovce. Z lomového bodu 13 sa hranica ochranného pásma láme pod uhlom 75° južným smerom. Pokračuje pozdĺž západného okraja štátnej cesty číslo 3421 južným smerom k severnej časti intravilánu obce Šindliar. Vedie po východných hraniciach parciel registra C čísla 410/1, 410/2, 402, 401/1 v katastrálnom území Lipovce cez lomový bod 14 a 595/1, 595/2, 595/3, 595/19, 595/15, 595/4, 595/5, 595/6 v katastrálnom území Šindliar do lomového bodu 15.

  Južná hranica ochranného pásma vedie z lomového bodu 15 do počiatočného lomového bodu 1. V tejto časti prechádza severnou hranicou parcely registra C číslo 595/8 v katastrálnom území Šindliar, západnou hranicou parciel registra C čísla 595/8 a 595/9 v katastrálnom území Šindliar, ďalej pokračuje juhozápadnou hranicou parciel registra C čísla 595/7 a 595/5 v katastrálnom území Šindliar.

  Ochranné pásmo I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach vytýčené lomovými bodmi 1 až 15 zameranými v „X“ a „Y“ súradniciach S – JTSK

  Lomové body číslo X [m] Y [m]
  1 1 202 694,82 284 068,89
  2 1 202 163,47 284 180,08
  3 1 201 995,19 284 232,48
  4 1 201 979,69 284 323,42
  5 1 201 803,56 284 311,66
  6 1 201 831,25 284 392,27
  7 1 201 798,13 284 406,71
  8 1 201 731,91 284 277,06
  9 1 201 576,66 284 255,37
  10 1 201 489,91 284 024,29
  11 1 201 707,24 283 888,02
  12 1 201 689,38 283 788,13
  13 1 201 792,77 283 695,73
  14 1 202 191,39 283 918,78
  15 1 202 701,72 283 976,01

  Ochranné pásmo II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach

  Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené na mapovom podklade Základnej mapy Mapového klienta Základnej bázy pre geografický informačný systém.

  Ochranné pásmo II. stupňa chráni územie infiltračnej a tranzitno-akumulačnej oblasti hydrogeologickej štruktúry prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach a je určené uzavretým polygónom.

  Západná hranica ochranného pásma sa začína v lomovom bode 1 na ľavom brehu Antolovho potoka pri lesnej ceste medzi vrstevnicami 900 a 910 m n. m., v miestnej časti Hejdov. Pokračuje severným smerom po severozápadnom svahu Smrekovice cez lomový bod 2 do údolia Antolovho potoka. Prechádza na jeho pravý breh a pokračuje smerom na sever do lomového bodu 3, ktorý je situovaný na vrstevnici 640 m n. m. Následne hranica obchádza lom a obec Vyšný Slavkov z východnej strany a v dĺžke 450 m vedie po hranici lesa nad sútok Podhorského potoka s pravostranným bezmenným tokom do lomového bodu 4, na vrstevnici 640 m n. m.

  Severná hranica ochranného pásma sa začína v lomovom bode 4, v ktorom sa pod uhlom 105° ostro láme na juhovýchod a pokračuje po chrbátnici na druhú stranu údolia k lesnej ceste do lomového bodu 5. Za lesnou cestou pokračuje smerom na východ po hranici lesa do lomového bodu 6, ktorý je situovaný na pravej strane údolia potoka Zubrík medzi vrstevnicami 810 a 820 m n. m. Ďalej pokračuje juhovýchodným až východným smerom na rozhranie katastrov Vyšný Slavkov a Lačnov, kde sa pripája na lesnú cestu a východným smerom pokračuje po vnútornom okraji lesnej cesty cez lomový bod 7 až k intravilánu katastra Lačnov. Hranica ochranného pásma vedie juhozápadným a východným ohraničením intravilánu katastra Lačnov po cestu III. triedy číslo 3421 do lomového bodu 8.

  Východná hranica ochranného pásma vedie z lomového bodu 8 pozdĺž cesty číslo 3421 k miestnej časti Kopytov, obchádza ju z juhu a po hranici lesa a lúk pokračuje k intravilánu obce Lipovce do lomového bodu 9. Obchádza poľnohospodárske družstvo zo západu a pokračuje západnou hranicou intravilánu obce. Pri juhozápadnom okraji intravilánu prechádza cez povrchový tok Lipovec na jeho ľavú stranu a stáča sa na severovýchod. Za križovatkou miestnej cesty s cestou číslo 3421 prechádza kolmo cez cestu a pokračuje juhovýchodným smerom na koniec zastavaného územia do lomového bodu 10. V lomovom bode 10 sa stáča na juh a paralelne s cestou pokračuje k obci Šindliar. Hranica sa pripája na východnú hranicu intravilánu obce Šindliar a pokračuje smerom na juh až do lomového bodu 11.

  Južná hranica ochranného pásma sa začína v lomovom bode 11, v ktorom sa stáča na severozápad a pokračuje po ľavej strane údolia Kopytovského potoka cez lomový bod 12 až po sútok so Suchým potokom. Nad sútokom pokračuje po východnej chrbátnici kóty Suchý vrch (796 m n. m.) do lomového bodu 13. Ďalej vedie cez lomový bod 14 severozápadným smerom na kótu Boldigáň (937 m n. m.) a severozápadnými svahmi Bodigáňa pokračuje do údolia Antolovho potoka. Vo vzdialenosti 70 m nad sútokom Antolovho potoka s bezmenným tokom sa stáča na juh a pokračuje v dĺžke 220 m údolím bezmenného toku do lomového bodu 15. Odtiaľ sa láme západným smerom pod uhlom 87° a pokračuje v dĺžke 1,08 km do počiatočného lomového bodu 1.

  Ochranné pásmo II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach vytýčené lomovými bodmi 1 až 15 zameranými v „X“ a „Y“ súradniciach S – JTSK

  Lomové body číslo X [m] Y [m]
  1 1 201 007,67 289 877,67
  2 1 200 449,28 290 020,64
  3 1 199 848,32 290 015,89
  4 1 198 454,83 289 326,31
  5 1 199 119,97 288 622,63
  6 1 198 923,30 287 766,12
  7 1 199 273,81 285 956,95
  8 1 199 570,85 285 002,99
  9 1 200 306,31 283 799,59
  10 1 201 701,24 283 397,34
  11 1 202 832,56 283 950,58
  12 1 202 320,76 284 888,62
  13 1 201 787,96 286 177,09
  14 1 201 083,16 287 152,99
  15 1 200 993,89 288 806,88

  Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach

  Ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach sa ustanovujú na základe výsledkov záverečnej správy geologickej úlohy: „Stanovenie obmedzení a zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach“ (Tupý, P., Dzúrik, J., Mészárosová, Z., Masiar, R., 2019: Stanovenie obmedzení a zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach, Archív Geofondu ŠGÚDŠ Bratislava, arch. č. 99676).

  Hydrogeologická štruktúra prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach je klasifikovaná ako otvorená, s predpokladanou infiltračnou, akumulačnou a výverovou oblasťou.

  Minerálna voda sa formuje v lačnovskej synklinále východo-západného smeru so sklonom na sever až severovýchod. Kolektorom minerálnej vody je prevažne dolomitický komplex stredného a vrchného triasu hlbšieho obehu.

  Lačnovskú synklinálu buduje mohutný komplex triasových dolomitov hronika (štureckého príkrovu) nasunutých od severu na obalové jednotky (mladšie paleozoikum – spodný trias). V západnej časti je synklinála budovaná ramsauskými dolomitmi a vo východnej časti vystupujú masívne dolomity stredného a vrchného triasu. Ohraničenie hydrogeologickej štruktúry lačnovskej synklinály je prevažne tektonické. Na juhu ju ohraničujú horniny kryštalinika a obalovej sekvencie (mladšie paleozoikum – spodný trias). Východné ohraničenie prebieha východne od zlomu severo-severovýchodno – juho-juhozápadneho smeru po svahu Petrušovej hory a ďalej na severe po svahu údolia potoka Lipovec. Za západné ohraničenie je možné považovať tektonické ohraničenie Braniska od centrálnokarpatského paleogénu Levočských vrchov (v oblasti styku dolomitického komplexu so zubereckým súvrstvím). Severné ohraničenie je nejednoznačné. Mezozoický komplex hornín sa tu ponára pod paleogénne sedimenty, kde mocnosť kolektora narastá o bazálne zlepence borovského súvrstvia. Hranica potom upadá smerom na sever s litologickým rozhraním borovského a zubereckého súvrstvia.

  Za infiltračnú oblasť hydrogeologickej štruktúry sú považované vrcholové a horské časti lačnovskej synklinály, kde dochádza k infiltrácii vôd meteorického pôvodu, ktoré následne postupujú po zónach tektonického porušenia do väčších hĺbok, kde dochádza k ich hlbinnému prúdeniu východným smerom.

  Tranzitno-akumulačná oblasť hydrogeologickej štruktúry sa nachádza vo vystúpených triasových dolomitoch lačnovskej synklinály. Vyčlenená je zo severu, východu a juhu, jej západné ohraničenie nie je jednoznačné. Rezervoár minerálnej vody sa nachádza v hĺbkach 700 – 1 000 m.

  Výverová oblasť hydrogeologickej štruktúry je detailne geologicky a tektonicky vyčlenená. Výstup minerálnych vôd je viazaný na zlomový systém severozápadného – juhovýchodného smeru, ktorý prechádza z karbonátov mezozoika do paleogénneho súvrstvia. Časť výverovej oblasti hydrogeologickej štruktúry je poloodkrytá (pramene vyvierajú v druhotných akumuláciách kvartérnych a paleogénnych sedimentov – Salvator I, Salvator II a Kadlub) a časť polozakrytá (zistená prieskumným vrtom SAL-3).

  Z genetického hľadiska sa prírodná minerálna voda zaraďuje k vodám s petrogénnou, karbonatogénnou mineralizáciou, ktorá je meteorického pôvodu. Hlavným mineralizačným procesom formovania chemického zloženia minerálnej vody je rozpúšťanie karbonátov, pri ktorom sa do roztoku uvoľňujú Ca2+, Mg2+ a HCO3- ióny, čo podmieňuje základný výrazný vápenato-horečnato-hydrogénuhličitanový typ chemického zloženia minerálnych vôd (Ca-Mg-HCO3 typ). Procesy mineralizácie sú intenzívnejšie v hlbinných zónach, kde dochádza k výronu oxidu uhličitého.

Poznámky

 • 1)

  § 2 písm. a) prvý bod zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 394/2015 Z. z.

 • 2)

  Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  Biocídny zákon.

Načítavam znenie...
MENU
Hore