Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 20.05.2023 do 30.06.2023

Platnosť od: 13.04.2018
Účinnosť od: 20.05.2023
Účinnosť do: 30.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Ochrana spotrebiteľa, Správne poplatky, Pozemné komunikácie, Živnostenské podnikanie, Odpady, nakladanie s odpadmi
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD9DS9EUPPČL1

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 20.05.2023 do 30.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 106/2018 s účinnosťou od 20.05.2023 na základe 455/2021

Legislatívny proces k zákonu 455/2021
Legislatívny proces k zákonu 106/2018§ 74
Povinnosti a oprávnenia technickej služby technickej kontroly

(1)
Technická služba technickej kontroly je povinná
a)
overovať počiatočné plnenie podmienok na vykonávanie technickej kontroly a o výsledku spracovať správu; o vykonaných počiatočných overeniach vedie evidenciu v automatizovanom informačnom systéme technických kontrol s celoštátnou pôsobnosťou (ďalej len „celoštátny informačný systém technických kontrol“),
b)
vykonávať najneskôr raz za dva roky pravidelné priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly a o výsledku spracovať správu; o vykonaných priebežných overeniach vedie evidenciu v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol,
c)
vykonávať odborný dozor podľa tohto zákona a vykonávacieho právneho predpisu podľa § 136 ods. 3 písm. k) a zaznamenávať údaje o vykonaných odborných dozoroch v jednotnom informačnom systéme cestnej dopravy77) (ďalej len „cestný informačný systém“),
d)
overovať
1.
vhodnosť zariadení na použitie pri technickej kontrole a o výsledku spracovať správu; o vykonaných overeniach vedie evidenciu v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol,
2.
spôsobilosť osôb na získanie osvedčení odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení (§ 79), o výsledku spracovať správu a o vykonaných overeniach viesť evidenciu v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol; technická služba technickej kontroly môže pôsobiť ako odborne spôsobilá osoba na kalibráciu zariadení podľa § 79 ods. 5 písm. a),
e)
zabezpečovať
1.
základné školenia, rozširovacie školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie technickej kontroly, vydávať potvrdenia o ich absolvovaní a zaznamenávať o nich údaje v cestnom informačnom systéme,
2.
školenia na vykonávanie administratívnych činností v stanici technickej kontroly, vydávať potvrdenia o absolvovaní školenia a viesť o nich údaje v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol,
f)
zabezpečovať v spolupráci s typovým schvaľovacím orgánom skúšky z odbornej spôsobilosti technikov technickej kontroly a zaznamenávať o nich údaje v cestnom informačnom systéme,
g)
zabezpečovať skúšky overenia znalostí o vozidlách a viesť o nich údaje v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol,
h)
spravovať údaje o výsledkoch technickej kontroly, vyhodnotení technického stavu vozidiel a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na prevádzku v cestnej premávke v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol a poskytovať ich osobám ustanoveným vykonávacím právnym predpisom; technická služba technickej kontroly umožňuje na svojom webovom sídle overenie platnosti technickej kontroly a so súhlasom ministerstva dopravy môže zverejňovať tieto údaje z celoštátneho informačného systému technických kontrol na svojom webovom sídle alebo poskytovať tretím osobám v elektronickej podobe,
i)
zabezpečiť vývoj a prevádzku celoštátneho informačného systému technických kontrol, integrovať ho cez poskytnuté rozhranie s cestným informačným systémom a poskytovať do cestného informačného systému všetky údaje uvádzané v protokole o technickej kontrole,
j)
zabezpečovať
1.
výrobu, predaj a distribúciu tlačív dokladov a pečiatok používaných pri technickej kontrole podľa ustanovených technických požiadaviek,
2.
evidenciu a uskladnenie tlačív dokladov a pečiatok podľa prvého bodu,
3.
inventarizáciu uskladnených tlačív dokladov a pečiatok podľa prvého bodu v ustanovených lehotách a pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení je povinná postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g),
4.
evidenciu a likvidáciu znehodnotených tlačív dokladov alebo pečiatok podľa prvého bodu prijatých od oprávnenej osoby technickej kontroly a pri ich zničení, strate alebo odcudzení ohlásenom oprávnenou osobou technickej kontroly je povinná postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g),
5.
prijatie pečiatok, nespotrebovaných tlačív dokladov podľa prvého bodu od oprávnenej osoby technickej kontroly, ktorej bolo oprávnenie na výkon technickej kontroly zrušené alebo zaniklo, a postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g),
k)
viesť v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol
1.
zoznam vydaných povolení na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec staníc technickej kontroly podľa § 104 ods. 6 písm. a) až c) (ďalej len „povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete“),
2.
zoznam vydaných povolení na zriadenie stanice technickej kontroly,
3.
zoznam staníc technickej kontroly,
4.
zoznam oprávnených osôb technickej kontroly,
5.
zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie technickej kontroly,
6.
zoznam schválených zariadení na vykonávanie technickej kontroly,
7.
zoznam odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení,
l)
zabezpečovať spracovávanie návrhov metodík súvisiacich s technickou kontrolou,
m)
podieľať sa na vývoji nových metód vykonávania technickej kontroly,
n)
požiadať o zmenu v udelenom poverení na vykonávanie technickej služby, ak sa zmena týka podmienok, údajov a dokladov ustanovených ako návrh na udelenie poverenia, a predložiť o nich doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku týchto zmien,
o)
vykonávať činnosti v súlade s udeleným poverením a udeleným rozsahom akreditácie,
p)
počas celej doby platnosti udeleného poverenia dodržiavať podmienky podľa § 71 ods. 1 a plniť podmienky uvedené v poverení,
q)
z celoštátneho informačného systému technických kontrol o všetkých vykonaných technických kontrolách bezodplatne poskytovať informácie o prevádzkových záznamoch vozidiel vrátane údajov z odometrov motorových vozidiel do registra prevádzkových záznamov vozidiel podľa § 48, a to nepretržite a priamo aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka,
r)
zastupovať Slovenskú republiku v medzinárodnej organizácii pre kontroly technického stavu vozidiel v oblasti technických kontrol,
s)
vykonávať činnosti prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov78) v oblasti technickej kontroly; technická služba technickej kontroly získané údaje spracováva bez súhlasu dotknutej osoby podľa odseku 5.
(2)
Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností podľa odseku 1 písm. a) a b), písm. d), písm. h), písm. j) druhého až piateho bodu technickou službou technickej kontroly ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. g).
(3)
Technická služba technickej kontroly je oprávnená požadovať poskytovanie informácií z informačných systémov, ktoré vedie Policajný zbor podľa osobitného predpisu,79) o tom, či je v pátraní odcudzená tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo osobitným evidenčným číslom alebo či je v pátraní doklad o evidencii vozidla. Tieto informácie sa poskytujú v súvislosti s plnením jej úloh podľa odseku 1 písm. h) a úloh oprávnených osôb technickej kontroly podľa tohto zákona, a to bezodplatne nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka. Technická služba technickej kontroly je oprávnená získané informácie poskytovať oprávneným osobám technickej kontroly na účely plnenia ich povinností podľa tohto zákona.
(4)
V celoštátnom informačnom systéme technických kontrol, ktorý musí spĺňať požiadavky ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g), sa okrem údajov uvedených vykonávacím právnym predpisom môžu viesť aj osobné údaje o
a)
žiadateľoch o počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol v rozsahu,
1.
ak ide o fyzickú osobu,
1a.
meno a priezvisko,
1b.
dátum narodenia,
1c.
adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
1d.
podpis,
2.
ak ide o právnickú osobu,
2a.
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
2b.
podpis štatutárneho orgánu,
b)
žiadateľoch o overenie vhodnosti zariadenia v rozsahu údajov podľa písmena a),
c)
štatutárnom orgáne oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním splnomocnenej osoby na príjem tlačív a pečiatok v rozsahu podľa písmena a) prvého bodu,
d)
kontaktných osobách stanice technickej kontroly určených oprávnenou osobou technickej kontroly v rozsahu meno a priezvisko,
e)
technikoch technickej kontroly v rozsahu údajov podľa písmena a) prvého bodu,
f)
žiadateľoch a absolventoch základného školenia, rozširovacieho školenia a doškoľovacieho kurzu v rozsahu údajov podľa písmena a) prvého bodu,
g)
žiadateľoch a absolventoch školenia na vykonávanie administratívnych činností v rozsahu údajov podľa písmena a) prvého bodu,
h)
žiadateľoch o skúšku overenia znalostí o vozidlách v rozsahu údajov podľa písmena c).
(5)
Na účely tohto zákona a na účely zaznamenania transparentného výsledku technickej kontroly technická služba technickej kontroly spracováva podľa osobitných predpisov78) v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol bez súhlasu technikov technickej kontroly, prevádzkovateľov vozidiel a osôb zdržiavajúcich sa v priestore kontrolnej linky stanice technickej kontroly monitorovanej monitorovacím záznamovým zariadením
a)
údaje a záznamy z monitorovacieho záznamového zariadenia,
b)
údaje a záznamy o vozidle a záznamy z vozidla, na ktorom sa vykonáva technická kontrola.
(6)
Technická služba technickej kontroly vykonáva odbornú prípravu na skúšky overenia znalostí o vozidlách a školenie kontroly upevnenia nákladu vrátane skúšky.
(7)
Technická služba technickej kontroly v súvislosti s vykonávaním cestnej technickej kontroly je povinná
a)
zabezpečovať základné školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie cestnej technickej kontroly, vydávať potvrdenia o ich absolvovaní a viesť o nich údaje v celoštátnom informačnom systéme cestných technických kontrol,
b)
zabezpečovať v spolupráci s typovým schvaľovacím orgánom skúšky z odbornej spôsobilosti technikov cestnej technickej kontroly a viesť o nich údaje v celoštátnom informačnom systéme cestných technických kontrol,
c)
spravovať údaje o výsledkoch cestnej technickej kontroly, vyhodnotení technického stavu vozidiel a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na prevádzku v cestnej premávke v celoštátnom informačnom systéme cestných technických kontrol,
d)
zabezpečiť vývoj a prevádzku celoštátneho informačného systému cestných technických kontrol,
e)
zabezpečiť spracovávanie návrhov metodík súvisiacich s cestnou technickou kontrolou,
f)
podieľať sa na vývoji nových metód vykonávania cestnej technickej kontroly,
g)
z celoštátneho informačného systému cestných technických kontrol o všetkých vykonaných cestných technických kontrolách bezodplatne poskytovať informácie o prevádzkových záznamoch vozidiel vrátane údajov z odometrov motorových vozidiel do registra prevádzkových záznamov vozidiel podľa § 48, a to nepretržite a priamo aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka,
h)
zastupovať Slovenskú republiku v medzinárodnej organizácii pre cestné technické kontroly.
(8)
V celoštátnom informačnom systéme cestných technických kontrol, ktorý musí spĺňať požiadavky ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. e), sa okrem údajov uvedených vykonávacím právnym predpisom môžu viesť osobné údaje o
a)
dopravnom podniku alebo držiteľovi vozidla, ak ide o fyzickú osobu, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,
b)
vodičovi vozidla v rozsahu meno a priezvisko,
c)
fyzickej osobe vykonávajúcej cestnú technickú kontrolu v rozsahu meno a priezvisko.
(9)
Technická služba technickej kontroly je oprávnená požadovať poskytovanie informácií z
a)
informačných systémov, ktoré vedie Policajný zbor podľa osobitného predpisu,79) o tom, či je vozidlo v pátraní z dôvodu jeho odcudzenia alebo či je v pátraní odcudzená tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo osobitným evidenčným číslom alebo či je v pátraní doklad o evidencii vozidla vrátane overenia dokladov s elektronickými údajmi,
b)
medzinárodného informačného systému vozidiel,
c)
medzinárodného informačného systému vodičských preukazov,24)
d)
vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy.
(10)
Osoby, ktoré prevádzkujú informačné systémy a registre podľa odseku 9, sú povinné poskytnúť technickej službe technickej kontroly informácie v súvislosti s vykonávaním cestných technických kontrol, a to bezodplatne nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka. Technická služba technickej kontroly je oprávnená získané informácie poskytovať oprávneným osobám vykonávajúcim cestnú technickú kontrolu.
(11)
Technická služba technickej kontroly je povinná pred zvýšením poplatkov za svoje služby poskytované oprávneným osobám technickej kontroly týkajúcich sa prístupu do celoštátneho informačného systému technických kontrol a distribúcie tlačív požiadať typový schvaľovací orgán o schválenie zvýšenia poplatkov spolu s odôvodnením a preukázaním primeranosti zvýšenia poplatkov.
(12)
Technická služba technickej kontroly prostredníctvom celoštátneho informačného systému technických kontrol vykonáva zber údajov a vykazovanie údajov získaných za skutočných jazdných podmienok a zasiela ich Európskej komisii a Európskej environmentálnej agentúre.79a) Pri zbere údajov a vykazovaní údajov získaných za skutočných jazdných podmienok sa dodržiavajú povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov podľa osobitného predpisu.79b)
(13)
Technická služba technickej kontroly je povinná
a)
počas celej doby poverenia disponovať nevýhradnou a prevoditeľnou licenciou na zmeny a prevádzku celoštátneho informačného systému technických kontrol a neustále udržiavať dokumentáciu k celoštátnemu informačnému systému technických kontrol v aktuálnom stave,
b)
bezodplatne poskytnúť licenciu podľa písmena a) k celoštátnemu informačnému systému technických kontrol vrátane poskytnutia zdrojových kódov aplikačného programového vybavenia, ktoré sú súčasťou celoštátneho informačného systému technických kontrol, všetkých spravovaných údajov podľa odseku 1 písm. h) a dokumentácie týkajúcej sa celoštátneho informačného systému technických kontrol typovému schvaľovaciemu orgánu na zabezpečenie činností výhradne súvisiacich s technickou službou technickej kontroly podľa § 70 ods. 2 v deň zrušenia poverenia podľa § 72 ods. 3 alebo v deň zániku poverenia podľa § 72 ods. 4.
zobraziť paragraf
§ 75
Povinnosti a oprávnenia technickej služby emisnej kontroly

(1)
Technická služba emisnej kontroly je povinná
a)
overovať počiatočné plnenie podmienok na vykonávanie emisnej kontroly a o výsledku spracovať správu; o vykonaných počiatočných overeniach vedie evidenciu v automatizovanom informačnom systéme emisných kontrol s celoštátnou pôsobnosťou (ďalej len „celoštátny informačný systém emisných kontrol“),
b)
vykonávať najneskôr raz za tri roky pravidelné priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie emisnej kontroly a o výsledku spracovať správu; o vykonaných priebežných overeniach vedie evidenciu v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol,
c)
vykonávať odborný dozor podľa tohto zákona a vykonávacieho právneho predpisu podľa § 136 ods. 3 písm. k) a zaznamenávať údaje o vykonaných odborných dozoroch v cestnom informačnom systéme,
d)
overovať
1.
vhodnosť zariadení na použitie pri emisnej kontrole a o výsledku spracovať správu; o vykonaných overeniach vedie evidenciu v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol,
2.
spôsobilosť osôb na získanie osvedčení odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení (§ 79), o výsledku spracovať správu a o vykonaných overeniach viesť evidenciu v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol; technická služba emisnej kontroly môže pôsobiť ako odborne spôsobilá osoba na kalibráciu zariadení podľa § 79 ods. 5 písm. b),
e)
zabezpečovať
1.
základné školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie emisnej kontroly, vydávať potvrdenia o ich absolvovaní a zaznamenávať o nich údaje v cestnom informačnom systéme,
2.
školenia na vykonávanie administratívnych činností na pracovisku emisnej kontroly, vydávať potvrdenia o absolvovaní školenia a viesť o nich údaje v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol,
f)
zabezpečovať v spolupráci s typovým schvaľovacím orgánom skúšky z odbornej spôsobilosti technikov emisnej kontroly a zaznamenávať o nich údaje v cestnom informačnom systéme,
g)
zabezpečovať skúšky overenia znalostí o vozidlách a viesť o nich údaje v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol,
h)
spravovať údaje o výsledkoch emisnej kontroly, vyhodnotení technického stavu vozidiel a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na prevádzku v cestnej premávke, o vydaných emisných plaketách pre konkrétne vozidlo v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol a poskytovať ich osobám ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h); technická služba emisnej kontroly umožňuje na svojom webovom sídle overenie platnosti emisnej kontroly a so súhlasom ministerstva dopravy môže zverejňovať tieto údaje z celoštátneho informačného systému emisných kontrol na svojom webovom sídle alebo poskytovať tretím osobám v elektronickej podobe,
i)
zabezpečiť vývoj a prevádzku celoštátneho informačného systému emisných kontrol, integrovať ho cez poskytnuté rozhranie s cestným informačným systémom a poskytovať do cestného informačného systému všetky údaje uvádzané v protokole o emisnej kontrole,
j)
zabezpečovať
1.
výrobu, predaj a distribúciu tlačív dokladov a pečiatok používaných pri emisných kontrolách podľa ustanovených technických požiadaviek,
2.
evidenciu a uskladnenie tlačív dokladov a pečiatok podľa prvého bodu,
3.
inventarizáciu uskladnených tlačív dokladov a pečiatok podľa prvého bodu v ustanovených lehotách a pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení je povinná postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h),
4.
evidenciu a likvidáciu znehodnotených tlačív dokladov alebo pečiatok podľa prvého bodu prijatých od oprávnenej osoby emisnej kontroly a pri ich zničení, strate alebo odcudzení ohlásenom oprávnenou osobou emisnej kontroly je povinná postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h),
5.
prijatie pečiatok, nespotrebovaných tlačív dokladov podľa prvého bodu od oprávnenej osoby emisnej kontroly, ktorej bolo oprávnenie na výkon emisných kontrol zrušené alebo zaniklo, a postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h),
6.
výrobu, predaj, distribúciu, evidenciu a uskladnenie emisných plakiet, ktoré majú charakter ceniny, podľa ustanovených technických požiadaviek,
7.
inventarizáciu uskladnených emisných plakiet v ustanovených lehotách a pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení je povinná postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h),
k)
viesť v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol
1.
zoznam vydaných povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly nad rámec pracovísk emisnej kontroly podľa § 113 ods. 5 písm. a) až c) (ďalej len „povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete“),
2.
zoznam vydaných povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,
3.
zoznam pracovísk emisnej kontroly,
4.
zoznam oprávnených osôb emisnej kontroly,
5.
zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie emisnej kontroly,
6.
zoznam schválených zariadení na vykonávanie emisnej kontroly,
7.
zoznam odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení,
l)
zabezpečovať spracovávanie
1.
návrhov metodík súvisiacich s emisnou kontrolou,
2.
návrhov metodík súvisiacich s cestnou technickou kontrolou v rozsahu emisnej kontroly,
m)
podieľať sa na vývoji nových metód vykonávania emisnej kontroly a vykonávania cestnej technickej kontroly v rozsahu emisnej kontroly,
n)
požiadať o zmenu v udelenom poverení na vykonávanie technickej služby, ak sa zmena týka podmienok, údajov a dokladov ustanovených ako návrh na udelenie poverenia, a predložiť o nich doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku týchto zmien,
o)
vykonávať činnosti v súlade s udeleným poverením a udeleným rozsahom akreditácie,
p)
počas celej doby platnosti udeleného poverenia dodržiavať podmienky podľa § 71 ods. 1 a plniť podmienky uvedené v poverení,
q)
z celoštátneho informačného systému emisných kontrol o všetkých vykonaných emisných kontrolách bezodplatne poskytovať informácie
1.
do celoštátneho informačného systému technických kontrol v rozsahu potrebnom na vykonávanie technickej kontroly, a to priamo a nepretržite aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka,
2.
o prevádzkových záznamoch vozidiel vrátane údajov z odometrov motorových vozidiel do registra prevádzkových záznamov vozidiel podľa § 48, a to priamo a nepretržite aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka,
r)
zastupovať Slovenskú republiku v medzinárodnej organizácii pre kontroly technického stavu vozidiel v oblasti emisných kontrol,
s)
vykonávať činnosti prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov78) v oblasti emisnej kontroly; technická služba emisnej kontroly získané údaje spracováva bez súhlasu dotknutej osoby podľa odseku 5.
(2)
Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností podľa odseku 1 písm. a) a b), písm. d), písm. h), písm. j) druhého až siedmeho bodu technickou službou emisnej kontroly ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. h).
(3)
Technická služba emisnej kontroly je oprávnená požadovať poskytovanie informácií z informačných systémov, ktoré vedie Policajný zbor podľa osobitného predpisu,79) o tom, či je v pátraní odcudzená tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo osobitným evidenčným číslom alebo či je v pátraní doklad o evidencii vozidla. Tieto informácie sa poskytujú v súvislosti s plnením jej úloh podľa odseku 1 písm. h) a úloh oprávnených osôb emisnej kontroly podľa tohto zákona, a to bezodplatne nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka. Technická služba emisnej kontroly je oprávnená získané informácie poskytovať oprávneným osobám emisnej kontroly na účely plnenia ich povinností podľa tohto zákona.
(4)
V celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol, ktorý musí spĺňať požiadavky ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h), sa okrem údajov uvedených vykonávacím právnym predpisom môžu viesť aj osobné údaje o
a)
žiadateľoch o počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie emisných kontrol v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. a),
b)
žiadateľoch o overenie vhodnosti zariadenia v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. a),
c)
štatutárnom orgáne oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo ním splnomocnenej osoby na príjem tlačív a pečiatok v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. c),
d)
kontaktných osobách pracoviska emisnej kontroly určených oprávnenou osobou emisnej kontroly v rozsahu meno a priezvisko,
e)
technikoch emisnej kontroly v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. c),
f)
žiadateľoch a absolventoch základného školenia a doškoľovacieho kurzu v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. c),
g)
žiadateľoch a absolventoch školenia na vykonávanie administratívnych činností v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. c),
h)
žiadateľoch o skúšku overenia znalostí o vozidlách v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. c).
(5)
Na účely tohto zákona a na účely zaznamenania transparentného výsledku emisnej kontroly technická služba emisnej kontroly spracováva podľa osobitných predpisov78) v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol bez súhlasu technikov emisnej kontroly, prevádzkovateľov vozidiel a osôb zdržiavajúcich sa v priestore pracoviska emisnej kontroly monitorovanom monitorovacím záznamovým zariadením
a)
údaje a záznamy z monitorovacieho záznamového zariadenia,
b)
údaje a záznamy o vozidle a záznamy z vozidla, na ktorom sa vykonáva emisná kontrola.
(6)
Technická služba emisnej kontroly vykonáva odbornú prípravu na skúšky overenia znalostí o vozidlách.
(7)
Technická služba emisnej kontroly v súvislosti s vykonávaním cestnej technickej kontroly je povinná
a)
zabezpečovať základné školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie cestnej technickej kontroly, vydávať potvrdenia o ich absolvovaní a viesť o nich údaje v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol,
b)
zabezpečovať v spolupráci s typovým schvaľovacím orgánom skúšky z odbornej spôsobilosti technikov cestnej technickej kontroly a viesť o nich údaje v celoštátnom informačnom systéme emisných kontrol.
(8)
Technická služba emisnej kontroly je povinná pred zvýšením poplatkov za svoje služby poskytované oprávneným osobám emisnej kontroly týkajúcich sa prístupu do celoštátneho informačného systému emisných kontrol a distribúcie tlačív požiadať typový schvaľovací orgán o schválenie zvýšenia poplatkov spolu s odôvodnením a preukázaním primeranosti zvýšenia poplatkov.
(9)
Technická služba emisnej kontroly je povinná
a)
počas celej doby poverenia disponovať nevýhradnou a prevoditeľnou licenciou na zmeny a prevádzku celoštátneho informačného systému emisných kontrol a neustále udržiavať dokumentáciu k celoštátnemu informačnému systému emisných kontrol v aktuálnom stave,
b)
bezodplatne poskytnúť licenciu podľa písmena a) k celoštátnemu informačnému systému emisných kontrol vrátane poskytnutia zdrojových kódov aplikačného programového vybavenia, ktoré sú súčasťou celoštátneho informačného systému emisných kontrol, všetkých spravovaných údajov podľa odseku 1 písm. h) a dokumentácie týkajúcej sa celoštátneho informačného systému emisných kontrol typovému schvaľovaciemu orgánu na zabezpečenie činností výhradne súvisiacich s technickou službou emisnej kontroly podľa § 70 ods. 2 v deň zrušenia poverenia podľa § 72 ods. 3 alebo v deň zániku poverenia podľa § 72 ods. 4.
zobraziť paragraf
§ 76
Povinnosti a oprávnenia technickej služby kontroly originality

(1)
Technická služba kontroly originality je povinná
a)
overovať počiatočné plnenie podmienok na vykonávanie kontroly originality a o výsledku spracovať správu; o vykonaných počiatočných overeniach vedie evidenciu v automatizovanom informačnom systéme kontrol originality s celoštátnou pôsobnosťou (ďalej len „celoštátny informačný systém kontrol originality“),
b)
vykonávať najneskôr raz za tri roky pravidelné priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie kontroly originality a o výsledku spracovať správu; o vykonaných priebežných overeniach vedie evidenciu v celoštátnom informačnom systéme kontrol originality,
c)
vykonávať odborný dozor podľa tohto zákona a vykonávacieho právneho predpisu podľa § 136 ods. 3 písm. k) a zaznamenávať údaje o vykonaných odborných dozoroch v cestnom informačnom systéme,
d)
overovať vhodnosť zariadení na použitie pri kontrole originality a o výsledku spracovať správu; o vykonaných overeniach vedie evidenciu v celoštátnom informačnom systéme kontrol originality,
e)
zabezpečovať základné školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie kontroly originality, vydávať potvrdenia o ich absolvovaní a zaznamenávať o nich údaje v cestnom informačnom systéme,
f)
zabezpečovať v spolupráci s typovým schvaľovacím orgánom skúšky z odbornej spôsobilosti technikov kontroly originality a zaznamenávať o nich údaje v cestnom informačnom systéme,
g)
spravovať údaje o výsledkoch kontroly originality, vyhodnotení vozidiel, vyhodnotení identifikátorov vozidiel, vyhodnotení požadovaných dokladov, vyhodnotení údajov v príslušných informačných systémoch podľa odseku 3 a záveroch o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidiel na prevádzku v cestnej premávke alebo záveroch o splnení podmienok, splnení podmienok s chybami alebo nesplnení podmienok vozidiel v cestnej premávke v celoštátnom informačnom systéme kontrol originality a poskytovať ich osobám ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i); technická služba kontroly originality umožňuje na svojom webovom sídle overenie výsledku kontroly originality a so súhlasom ministerstva dopravy môže zverejňovať tieto údaje z celoštátneho informačného systému kontrol originality na svojom webovom sídle alebo poskytovať tretím osobám v elektronickej podobe,
h)
spravovať údaje zasielané povinnými osobami podľa § 48 ods. 3 o prevádzkových záznamoch vozidiel vrátane údajov zobrazovanej hodnoty z odometrov cestných motorových vozidiel v registri prevádzkových záznamov vozidiel (§ 48) s celoštátnou pôsobnosťou pre kontrolu originality a pre medzinárodný informačný systém vozidiel, zabezpečiť vývoj a prevádzku registra prevádzkových záznamov vozidiel, údaje z registra poskytovať osobám ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i) a umožniť na webovom sídle overenie týchto údajov vo výpise z registra prevádzkových záznamov vozidiel zverejnením týchto údajov vzťahujúcich sa k vozidlu a k výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel,
i)
spracovávať údaje z vystaveného osvedčenia o zhode COC a dodatočných technických údajov potrebných na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel vyžadovaných jednotlivými členskými štátmi alebo zmluvnými štátmi v registri osvedčení o zhode COC (§ 13) s celoštátnou pôsobnosťou pre kontrolu originality a pre medzinárodný informačný systém vozidiel, zabezpečiť vývoj a prevádzku registra osvedčení o zhode COC a údaje z registra poskytovať osobám ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i),
j)
zabezpečiť vývoj a prevádzku celoštátneho informačného systému kontrol originality, integrovať ho cez poskytnuté rozhranie s cestným informačným systémom a poskytovať do cestného informačného systému všetky údaje uvádzané v odbornom posudku o kontrole originality,
k)
zabezpečovať
1.
výrobu, predaj a distribúciu tlačív dokladov a pečiatok používaných pri kontrole originality podľa ustanovených technických požiadaviek,
2.
evidenciu a uskladnenie tlačív dokladov a pečiatok podľa prvého bodu,
3.
inventarizáciu uskladnených tlačív dokladov a pečiatok podľa prvého bodu v ustanovených lehotách a pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení je povinná postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i),
4.
evidenciu a likvidáciu znehodnotených tlačív dokladov alebo pečiatok podľa prvého bodu prijatých od oprávnenej osoby kontroly originality a pri ich zničení, strate alebo odcudzení ohlásenom oprávnenou osobou kontroly originality je povinná postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i),
5.
prijatie pečiatok, nespotrebovaných tlačív dokladov podľa prvého bodu od oprávnenej osoby kontroly originality, ktorej bolo oprávnenie na výkon kontrol originality zrušené alebo zaniklo, a postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i),
l)
viesť v celoštátnom informačnom systéme kontrol originality
1.
zoznam vydaných povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality nad rámec pracovísk kontroly originality podľa § 122 ods. 3 písm. a) až c) (ďalej len „povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete“),
2.
zoznam vydaných povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality,
3.
zoznam pracovísk kontroly originality,
4.
zoznam oprávnených osôb kontroly originality,
5.
zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie kontroly originality,
6.
zoznam schválených zariadení na vykonávanie kontroly originality,
m)
zabezpečovať spracovávanie návrhov metodík súvisiacich s kontrolou originality,
n)
podieľať sa na vývoji nových metód vykonávania kontroly originality,
o)
požiadať o zmenu v udelenom poverení na vykonávanie technickej služby, ak sa zmena týka podmienok, údajov a dokladov ustanovených ako návrh na udelenie poverenia, a predložiť o nich doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku týchto zmien,
p)
vykonávať činnosti v súlade s udeleným poverením a udeleným rozsahom akreditácie,
q)
počas celej doby platnosti udeleného poverenia dodržiavať podmienky podľa § 71 ods. 1 a plniť podmienky uvedené v poverení,
r)
vykonávať činnosti prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov78) v oblasti kontroly originality; technická služba kontroly originality získané údaje spracováva bez súhlasu dotknutej osoby podľa odseku 7.
(2)
Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností podľa odseku 1 písm. a), b), d), g) až i) a písm. k) druhého až piateho bodu technickou službou kontroly originality ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. i).
(3)
Technická služba kontroly originality je oprávnená požadovať poskytovanie informácií nepretržite a priamo na účely vedenia celoštátneho informačného systému kontrol originality podľa odseku 1 písm. g) v čase výkonu kontroly originality a na účely registra prevádzkových záznamov vozidiel podľa odseku 1 písm. h) z
a)
informačných systémov, ktoré vedie Policajný zbor podľa osobitného predpisu,79) o tom, či je vozidlo v pátraní z dôvodu jeho odcudzenia alebo či je v pátraní odcudzená tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo osobitným evidenčným číslom alebo či je v pátraní doklad o evidencii vozidla alebo či je v pátraní doklad totožnosti fyzickej osoby alebo či doklad o evidencii vozidla je platný alebo či doklad totožnosti fyzickej osoby je platný vrátane overenia dokladov s elektronickými údajmi,
b)
medzinárodného informačného systému vozidiel,
c)
registra poistenia zodpovednosti od Slovenskej kancelárie poisťovateľov o povinnom zmluvnom poistení,
d)
notárskeho centrálneho registra záložných práv od Notárskej komory Slovenskej republiky80) o záložných právach vedených na vozidlá,
e)
centrálneho registra exekúcií vedeného Slovenskou komorou exekútorov81) o prevádzkovateľoch vozidiel, voči ktorým je vedené exekučné konanie.
(4)
Osoby, ktoré prevádzkujú informačné systémy a registre podľa odseku 3, sú povinné bezodplatne poskytnúť technickej službe kontroly originality informácie v súvislosti s plnením jej úloh podľa odseku 1 písm. g) a h) a úloh oprávnených osôb kontroly originality podľa tohto zákona, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka. Technická služba kontroly originality je oprávnená získané informácie poskytovať oprávneným osobám kontroly originality na účely plnenia ich povinností podľa tohto zákona.
(5)
Technická služba kontroly originality je oprávnená požadovať poskytovanie informácií o prevádzkových záznamoch vozidiel od osôb uvedených v § 48 ods. 3, ktoré sú povinné v rámci súčinnosti tieto informácie poskytnúť. Technická služba kontroly originality je oprávnená získané informácie poskytovať oprávneným osobám kontroly originality na účely plnenia ich povinností podľa tohto zákona.
(6)
V celoštátnom informačnom systéme kontrol originality, ktorý musí spĺňať požiadavky ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i), sa okrem údajov uvedených vykonávacím právnym predpisom môžu viesť aj osobné údaje o
a)
žiadateľoch o počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie kontrol originality v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. a),
b)
žiadateľoch o overenie vhodnosti zariadenia v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. a),
c)
štatutárnom orgáne oprávnenej osoby kontroly originality alebo ním splnomocnenej osoby na príjem tlačív odborných posudkov, protokolov a pečiatok v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. c),
d)
kontaktných osobách pracoviska kontroly originality v rozsahu meno a priezvisko,
e)
technikoch kontroly originality v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. c),
f)
žiadateľoch a absolventoch základného školenia a doškoľovacieho kurzu v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. c).
(7)
Na účely tohto zákona a na účely zaznamenania transparentného výsledku kontroly originality technická služba kontroly originality spracováva podľa osobitných predpisov78) v celoštátnom informačnom systéme kontrol originality bez súhlasu technikov kontroly originality, prevádzkovateľov vozidiel, osoby, ktorá pristavila vozidlo na vykonanie kontroly originality, a osôb zdržiavajúcich sa v priestore pracoviska kontroly originality
a)
údaje a záznamy o vozidle a záznamy z vozidla, na ktorom sa vykonáva kontrola originality,
b)
údaje osoby, ktorá pristavila vozidlo na vykonanie kontroly originality.
(8)
Technická služba kontroly originality je povinná pred zvýšením poplatkov za svoje služby poskytované oprávneným osobám kontroly originality týkajúcich sa prístupu do celoštátneho informačného systému kontrol originality a distribúcie tlačív požiadať typový schvaľovací orgán o schválenie zvýšenia poplatkov spolu s odôvodnením a preukázaním primeranosti zvýšenia poplatkov.
(9)
Technická služba kontroly originality je povinná
a)
počas celej doby poverenia disponovať nevýhradnou a prevoditeľnou licenciou na zmeny a prevádzku celoštátneho informačného systému kontrol originality a neustále udržiavať dokumentáciu k celoštátnemu informačnému systému kontrol originality v aktuálnom stave,
b)
bezodplatne poskytnúť licenciu podľa písmena a) k celoštátnemu informačnému systému kontrol originality vrátane poskytnutia zdrojových kódov aplikačného programového vybavenia, ktoré sú súčasťou celoštátneho informačného systému kontrol originality, všetkých spravovaných údajov podľa odseku 1 písm. h) a dokumentácie týkajúcej sa celoštátneho informačného systému kontrol originality typovému schvaľovaciemu orgánu na zabezpečenie činností výhradne súvisiacich s technickou službou kontroly originality podľa § 70 ods. 2 v deň zrušenia poverenia podľa § 72 ods. 3 alebo v deň zániku poverenia podľa § 72 ods. 4.
zobraziť paragraf
§ 77
Povinnosti technickej služby montáže plynových zariadení

(1)
Technická služba montáže plynových zariadení je povinná
a)
overovať počiatočné plnenie podmienok na vykonávanie montáže plynových zariadení a o výsledku spracovať správu; o vykonaných počiatočných overeniach vedie evidenciu v automatizovanom informačnom systéme montáže plynových zariadení s celoštátnou pôsobnosťou (ďalej len „celoštátny informačný systém montáže plynových zariadení“),
b)
vykonávať najneskôr v štvorročných lehotách pravidelné priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie montáže plynových zariadení a o výsledku spracovať správu; o vykonaných priebežných overeniach vedie evidenciu v celoštátnom informačnom systéme montáže plynových zariadení,
c)
vykonávať odborný dozor podľa tohto zákona a vykonávacieho právneho predpisu podľa § 136 ods. 3 písm. k) a zaznamenávať údaje o vykonaných odborných dozoroch v cestnom informačnom systéme,
d)
zabezpečovať
1.
základné školenia, rozširovacie školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie montáže plynových zariadení, vydávať potvrdenia o ich absolvovaní a zaznamenávať o nich údaje v cestnom informačnom systéme,
2.
školenia osôb vykonávajúcich opravy a servis
2a.
vozidiel s pohonom na skvapalnený ropný plyn (LPG),
2b.
vozidiel s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG),
2c.
vozidiel s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG),
2d.
vozidiel s pohonom na iný plyn, ako je uvedený v bodoch 2a. až 2c.,
2e.
plynových zariadení používaných vo vozidlách podľa bodov 2a. až 2d.,
e)
zabezpečovať v spolupráci s typovým schvaľovacím orgánom skúšky z odbornej spôsobilosti technikov montáže plynových zariadení a zaznamenávať o nich údaje v cestnom informačnom systéme,
f)
spravovať údaje o montáži plynových zariadení a o periodických inšpekciách plynových nádrží v celoštátnom informačnom systéme montáže plynových zariadení a poskytovať ich osobám určeným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j); so súhlasom ministerstva dopravy môže tieto údaje zverejniť na svojom webovom sídle alebo poskytovať tretím osobám,
g)
zabezpečiť vývoj a prevádzku celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení, integrovať ho cez poskytnuté rozhranie s cestným informačným systémom a poskytovať do cestného informačného systému všetky údaje uvádzané v protokole o montáži plynového zariadenia,
h)
zabezpečovať
1.
výrobu, predaj a distribúciu protokolov o montáži plynového zariadenia a pečiatok používaných pri montáži plynového zariadenia podľa ustanovených technických požiadaviek a výrobu protokolov o inšpekcii plynovej nádrže a inšpekčných nálepiek plynovej nádrže podľa ustanovených technických požiadaviek,
2.
evidenciu a uskladnenie tlačív dokladov, pečiatok a nálepiek podľa prvého bodu,
3.
inventarizáciu uskladnených tlačív dokladov, pečiatok a nálepiek podľa prvého bodu v ustanovených lehotách a pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení je povinná postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j),
4.
evidenciu a likvidáciu znehodnotených tlačív protokolov o montáži plynového zariadenia a pečiatok používaných pri montáži plynového zariadenia prijatých od oprávnenej osoby montáže plynových zariadení a pri ich zničení, strate alebo odcudzení ohlásenom oprávnenou osobou montáže plynových zariadení je povinná postupovať ustanoveným spôsobom; evidenciu a likvidáciu protokolov o inšpekcii plynovej nádrže a inšpekčných nálepiek plynovej nádrže a pri ich zničení, strate alebo odcudzení je povinná postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j),
5.
prijatie pečiatok a nespotrebovaných tlačív protokolov o montáži plynového zariadenia od oprávnenej osoby montáže plynových zariadení, ktorej bolo oprávnenie na výkon montáže plynových zariadení zrušené alebo zaniklo, a postupovať spôsobom ustanoveným vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j),
i)
viesť v celoštátnom informačnom systéme montáže plynových zariadení
1.
zoznam pracovísk montáže plynových zariadení,
2.
zoznam oprávnených osôb montáže plynových zariadení,
3.
zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie montáže plynových zariadení,
4.
zoznam schválených zariadení na vykonávanie montáže plynových zariadení,
j)
zabezpečovať spracovávanie návrhov metodík súvisiacich s montážou plynových zariadení a periodických inšpekcií plynových nádrží,
k)
vykonávať periodickú inšpekciu plynových nádrží v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j),
l)
požiadať o zmenu v udelenom poverení na vykonávanie technickej služby, ak sa zmena týka podmienok, údajov a dokladov ustanovených ako návrh na udelenie poverenia, a predložiť o nich doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku týchto zmien,
m)
vykonávať činnosti v súlade s udeleným poverením a udeleným rozsahom akreditácie,
n)
počas celej doby platnosti udeleného poverenia dodržiavať podmienky podľa § 71 ods. 1 a plniť podmienky uvedené v poverení,
o)
vykonávať činnosti prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov78) v oblasti montáže plynových zariadení; získané údaje spracováva bez súhlasu dotknutej osoby podľa odseku 4.
(2)
Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností podľa odseku 1 písm. a) a b), písm. f), písm. h) druhého až piateho bodu technickou službou montáže plynových zariadení ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. j).
(3)
V celoštátnom informačnom systéme montáže plynových zariadení, ktorý musí spĺňať požiadavky ustanovené vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. j), sa okrem údajov uvedených vykonávacím právnym predpisom môžu viesť aj osobné údaje o
a)
žiadateľoch o počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie montáže plynových zariadení v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. a),
b)
žiadateľoch o overenie vhodnosti zariadenia v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. a),
c)
štatutárnom orgáne oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo ním splnomocnenej osoby na príjem tlačív a pečiatok v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. c),
d)
kontaktných osobách pracoviska montáže plynových zariadení určených oprávnenou osobou montáže plynových zariadení v rozsahu meno a priezvisko,
f)
technikoch montáže plynových zariadení v rozsahu údajov podľa § 74 ods. 4 písm. c),
g)
žiadateľoch a absolventoch základného školenia, rozširovacieho školenia a doškoľovacieho kurzu v rozsahu podľa § 74 ods. 4 písm. c).
(4)
Na účely tohto zákona a na účely zaznamenania transparentného výsledku montáže plynového zariadenia technická služba montáže plynových zariadení spracováva podľa osobitných predpisov78) v celoštátnom informačnom systéme montáže plynových zariadení bez súhlasu technikov montáže plynových zariadení a prevádzkovateľov vozidiel údaje a záznamy o vozidle a záznamy z vozidla, na ktorom sa vykonáva montáž plynového zariadenia.
(5)
Technická služba montáže plynových zariadení je povinná pred zvýšením poplatkov za svoje služby poskytované oprávneným osobám montáže plynových zariadení týkajúcich sa prístupu do celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení a distribúcie tlačív požiadať typový schvaľovací orgán o schválenie zvýšenia poplatkov spolu s odôvodnením a preukázaním primeranosti zvýšenia poplatkov.
(6)
Technická služba montáže plynových zariadení
a)
počas celej doby poverenia disponovať nevýhradnou a prevoditeľnou licenciou na zmeny a prevádzku celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení a neustále udržiavať dokumentáciu k celoštátnemu informačnému systému montáže plynových zariadení v aktuálnom stave,
b)
bezodplatne poskytnúť licenciu podľa písmena a) k celoštátnemu informačnému systému montáže plynových zariadení vrátane poskytnutia zdrojových kódov aplikačného programového vybavenia, ktoré sú súčasťou celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení, všetkých spravovaných údajov podľa odseku 1 písm. f) a dokumentácie týkajúcej sa celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení typovému schvaľovaciemu orgánu na zabezpečenie činností výhradne súvisiacich s technickou službou montáže plynových zariadení podľa § 70 ods. 2 v deň zrušenia poverenia podľa § 72 ods. 3 alebo v deň zániku poverenia podľa § 72 ods. 4.
zobraziť paragraf
§ 148
Správne delikty

(1)
Ministerstvo dopravy uloží výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu pokutu
a)
150 eur, ak nesplní povinnosť
1.
podľa § 7 ods. 6; pokuta sa uloží za každé osvedčenie, alebo
2.
podľa § 20 ods. 1; pokuta sa uloží za každé typové schválenie,
b)
300 eur, ak
1.
vystaví a vydá osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vozidlu, ktoré nezodpovedá udelenému typovému schváleniu celého vozidla, alebo vozidlu, ktoré sa nezhoduje so skutočnými vyhotovením konkrétneho vozidla, alebo také osvedčenie vystaví a vydá vozidlu na základe neplatného osvedčenia o zhode COC alebo na základe neplatného základného technického opisu vozidla; pokuta sa uloží za každé osvedčenie,
2.
vystaví a vydá osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vozidlu, ktoré nemalo uznané typové schválenie EÚ celého vozidla; pokuta sa uloží za každé vozidlo,
3.
poruší povinnosť podľa § 12 ods. 4,
4.
poruší povinnosť podľa § 12 ods. 5 alebo zašle technické údaje vozidlu, ktoré nezodpovedá udelenému typovému schváleniu celého vozidla, alebo vozidlu, ktoré sa nezhoduje so skutočnými vyhotovením konkrétneho vozidla, alebo také osvedčenie vystaví a vydá vozidlu na základe neplatného osvedčenia o zhode COC alebo na základe neplatného základného technického opisu vozidla; pokuta sa uloží za každé vozidlo, alebo
5.
poruší niektorú z povinností podľa § 34 ods. 11 písm. a) až c); pokuta sa uloží za každé vozidlo,
c)
od 500 eur do 2 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 12 ods. 2 písm. a) alebo písm. b), § 14 ods. 9 alebo § 23 ods. 1 písm. n), ods. 3, 4 alebo ods. 9,
d)
od 1 000 eur do 3 000 eur, ak
1.
poruší podmienky určené v osvedčení [§ 7 ods. 5, § 9 ods. 5, § 10 ods. 4 písm. a), § 16 ods. 4 alebo § 17 ods. 6 písm. a), § 18 ods. 6, § 19 ods. 7 alebo § 34 ods. 8 písm. a) alebo ods. 18 písm. a)], v rozhodnutí (§ 11 ods. 3) alebo v povolení [§ 14 ods. 8 alebo § 34 ods. 4],
2.
poruší niektorú z povinností podľa § 23 ods. 1 písm. b), j) až l) alebo písm. m), ods. 6, 7 alebo ods. 8, alebo
3.
podal rovnaký návrh na udelenie typového schválenia EÚ aj v inom členskom štáte,
e)
od 3 000 eur do 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 21 ods. 1, 3 alebo ods. 5 alebo § 23 ods. 1 písm. c) až i), p), q) alebo písm. r), ods. 2 alebo ods. 5 alebo § 40 ods. 4,
f)
do 50 000 eur za každé vyrobené vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, ak poruší povinnosť podľa § 23 ods. 1 písm. a) alebo písm. o).
(2)
Ministerstvo dopravy uloží výrobcovi pokutu
a)
150 eur, ak poruší povinnosť podľa § 13 ods. 3, pokuta sa uloží za každé vozidlo,
b)
300 eur, ak poruší povinnosť podľa § 12 ods. 1 alebo vystaví a vydá osvedčenie o zhode COC vozidlu, ktoré nezodpovedá udelenému typovému schváleniu celého vozidla alebo vozidlu, ktoré sa nezhoduje so skutočnými vyhotovením konkrétneho vozidla; pokuta sa uloží za každé osvedčenie, alebo
c)
od 500 eur do 2 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 8 ods. 9.
(3)
Ministerstvo dopravy uloží držiteľovi povolenia skúšobnej prevádzky alebo povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla pokutu
a)
150 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 49 ods. 8 písm. f) alebo podľa § 52 ods. 7 písm. e) alebo písm. f),
b)
od 500 eur do 2 000 eur, ak poruší
1.
podmienky určené v povolení (§ 49 ods. 6 alebo § 52 ods. 6) alebo
2.
niektorú z povinností podľa § 49 ods. 8 písm. a) až e) alebo písm. g) alebo podľa § 52 ods. 7 písm. a) až d) alebo písm. g).
(4)
Ministerstvo dopravy uloží držiteľovi osvedčenia o schválení vhodnosti zariadenia pokutu
a)
150 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 78 ods. 5 písm. e),
b)
od 500 eur do 10 000 eur, ak poruší
1.
podmienky určené v osvedčení (§ 78 ods. 4) alebo
2.
niektorú z povinností podľa § 78 ods. 5 písm. a) až d).
(5)
Ministerstvo dopravy uloží odborne spôsobilej osobe na kalibráciu zariadení pokutu
a)
150 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 79 ods. 11 písm. g),
b)
od 500 eur do 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 79 ods. 11 písm. a) až f).
(6)
Ministerstvo dopravy uloží technickej službe pokutu
a)
150 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 73 ods. 1 písm. c), § 74 ods. 1 písm. n), § 75 ods. 1 písm. n), § 76 ods. 1 písm. o) alebo § 77 ods. 1 písm. l),
b)
od 1 000 eur do 10 000 eur, ak poruší
1.
podmienky určené v poverení (§ 71 ods. 4) alebo v osvedčení [§ 80 ods. 4 alebo § 81 ods. 4] alebo
2.
niektorú z povinností podľa § 73 ods. 1 písm. a), b), d) až g), § 74 ods. 1 písm. a) až m), o) až s), alebo ods. 7, § 75 ods. 1 písm. a) až m), o) až s) alebo ods. 7, § 76 ods. 1 písm. a) až n), p) až r) alebo § 77 ods. 1 písm. a) až k), m) až o),
c)
od 2 000 eur do 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 74 ods. 11, § 75 ods. 8, § 76 ods. 8 alebo § 77 ods. 5,
d)
od 5 000 eur do 20 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 74 ods. 13 písm. a), § 75 ods. 9 písm. a), § 76 ods. 9 písm. a) alebo § 77 ods. 6 písm. a),
e)
od 20 000 eur do 250 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 74 ods. 13 písm. b), § 75 ods. 9 písm. b), § 76 ods. 9 písm. b) alebo § 77 ods. 6 písm. b).
(7)
Ministerstvo dopravy uloží pokutu distribútorovi alebo dovozcovi pokutu od 3 000 eur do 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených osobitným predpisom18) podľa § 23 ods. 11.
(8)
Ministerstvo dopravy uloží pokutu výrobcovi, zástupcovi výrobcu, distribútorovi, dovozcovi alebo výrobcovi pôvodného zariadenia pokutu od 3 000 eur do 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených osobitným predpisom2) podľa § 24 ods. 1 alebo poruší povinnosť podľa § 24 ods. 2.
(9)
Ministerstvo dopravy uloží pokutu od 5 000 eur do 100 000 eur tomu, kto
a)
bez osvedčenia podľa tohto zákona vykonáva činnosti, ktoré je oprávnený vykonávať len výrobca alebo zástupca výrobcu, alebo vydáva doklady súvisiace s činnosťou výrobcu alebo zástupcu výrobcu,
b)
neoprávnene označí vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, nebezpečnú časť alebo vybavenie alebo spaľovací motor necestných pojazdných strojov schvaľovacou značkou alebo číslom schválenia,
c)
bez povolenia podľa tohto zákona vyrába, predáva, distribuuje alebo inak manipuluje s tlačivami osvedčení o evidencii časť II alebo technických osvedčení vozidla,
d)
bez poverenia podľa tohto zákona vykonáva činnosti, ktoré je oprávnená vykonávať len technická služba, alebo vydáva doklady súvisiace s činnosťou technickej služby,
e)
bez osvedčenia podľa tohto zákona vykonáva kalibrácie zariadení,
f)
bez osvedčenia podľa tohto zákona vykonáva technické kontroly, emisné kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení,
g)
bez oprávnenia podľa tohto zákona vykonáva technické kontroly, emisné kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení, alebo vydáva doklady s nimi súvisiace, alebo
h)
bez povolenia podľa tohto zákona vyrába, predáva, distribuuje alebo inak manipuluje s tlačivami dokladov alebo inšpekčných nálepiek používaných pri technických kontrolách, emisných kontrolách, kontrolách originality alebo montáži plynových zariadení.
(10)
Okresný úrad v sídle kraja uloží držiteľovi povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly alebo pracoviska emisnej kontroly alebo kontroly originality pokutu od 1 000 eur do 3 000 eur, ak poruší podmienky určené v povolení [§ 83 ods. 5 písm. a) šiesty bod, písm. b) šiesty bod alebo písm. c) piaty bod].
(11)
Okresný úrad v sídle kraja uloží držiteľovi oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, držiteľovi oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly, držiteľovi oprávnenia na vykonávanie kontroly originality alebo držiteľovi oprávnenia na montáž plynových zariadení pokutu od 1 000 eur do 3 000 eur, ak poruší podmienky určené v oprávnení [§ 84 ods. 5 písm. f), ods. 6 písm. e), ods. 7 písm. e) alebo ods. 8 písm. d)].
(12)
Okresný úrad v sídle kraja uloží oprávnenej osobe technickej kontroly, oprávnenej osobe emisnej kontroly, oprávnenej osobe kontroly originality alebo oprávnenej osobe montáže plynových zariadení pokutu
a)
150 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 86 ods. 1 písm. i), § 87 ods. 1 písm. i), § 88 ods. 1 písm. i), § 89 ods. 1 písm. k), § 106 ods. 5 alebo § 115 ods. 4,
b)
od 2 000 eur do 5 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 86 ods. 1 písm. a) až h), j) až q), ods. 2 alebo ods. 5, § 87 ods. 1 písm. a) až h), j) až q), ods. 2 alebo ods. 5, § 88 ods. 1 písm. a) až h), j) až n) alebo ods. 2, § 89 ods. 1 písm. a) až j), l) až o) alebo ods. 2; okresný úrad v sídle kraja pokutu neuloží, ak
1.
oprávnená osoba orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlásila zistené porušenie povinností podľa § 85 ods. 5 písm. a) šiesteho bodu alebo ôsmeho bodu, písm. b) šiesteho bodu alebo ôsmeho bodu, písm. c) šiesteho bodu alebo ôsmeho bodu alebo písm. d) šiesteho bodu alebo siedmeho bodu,
2.
oprávnená osoba orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlási do 15 dní od vykonania technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení zistené porušenie povinností technika technickej kontroly podľa § 95 ods. 1 písm. a), technika emisnej kontroly podľa § 96 ods. 1 písm. a), technika kontroly originality podľa § 97 ods. 1 písm. a) alebo technika montáže plynových zariadení podľa § 98 ods. 1 písm. a) alebo
3.
porušenie povinností podľa § 86 ods. 1 písm. g), § 87 ods. 1 písm. g), § 88 ods. 1 písm. g) alebo § 89 ods. 1 písm. i) bolo spôsobené individuálnym porušením povinností technika technickej kontroly podľa § 95 ods. 1 písm. a), technika emisnej kontroly podľa § 96 ods. 1 písm. a), technika kontroly originality podľa § 97 ods. 1 písm. a) alebo technika montáže plynových zariadení podľa § 98 ods. 1 písm. a).
(13)
Okresný úrad v sídle kraja uloží technikovi pokutu
a)
30 eur, ak poruší
1.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. a) alebo § 96 ods. 1 písm. a) a pokutu nemožno uložiť podľa písmena b) prvého bodu, písmena c) prvého bodu alebo písmena d) prvého bodu; pokuta sa uloží za každé vozidlo, alebo
2.
povinnosť podľa § 95 ods. 1 písm. e) alebo písm. f), § 96 ods. 1 písm. e) alebo písm. f), § 97 ods. 1 písm. e) alebo § 98 písm. a) alebo písm. e); pokuta sa uloží za každé vozidlo,
b)
60 eur, ak poruší
1.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. a) alebo § 96 ods. 1 písm. a) tým, že nezistí alebo nezaznamená ľahkú chybu alebo ju nesprávne vyhodnotí alebo nevykoná niektorý z kontrolných úkonov, pri ktorom je možné zistiť len ľahkú chybu alebo ho vykoná nesprávnym spôsobom; pokuta sa uloží za každé vozidlo,
2.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. b), § 96 ods. 1 písm. b), § 97 ods. 1 písm. b) alebo § 98 písm. b) alebo
3.
povinnosť podľa § 97 ods. 1 písm. a) a pokutu nemožno uložiť podľa písmena d) druhého bodu; pokuta sa uloží za každé vozidlo,
c)
210 eur, ak poruší
1.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. a) alebo § 96 ods. 1 písm. a) tým, že nezistí alebo nezaznamená vážnu chybu alebo ju nesprávne vyhodnotí alebo nevykoná niektorý z kontrolných úkonov, pri ktorom je možné zistiť najviac vážnu chybu alebo ho vykoná nesprávnym spôsobom; pokuta sa uloží za každé vozidlo, alebo
2.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. c), § 96 ods. 1 písm. c), § 97 ods. 1 písm. c) alebo § 98 písm. c); pokuta sa uloží za každé vozidlo,
d)
300 eur, ak poruší
1.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. a) alebo § 96 ods. 1 písm. a) tým, že nezistí alebo nezaznamená nebezpečnú chybu alebo ju nesprávne vyhodnotí alebo nevykoná niektorý z kontrolných úkonov, pri ktorom je možné zistiť nebezpečnú chybu alebo ho vykoná nesprávnym spôsobom, alebo akýmkoľvek spôsobom zasiahne do merania, nameraných údajov alebo hodnôt, či vyhodnotenia výsledku kontroly; pokuta sa uloží za každé vozidlo,
2.
povinnosť podľa § 97 ods. 1 písm. a) tým, že nesprávne vyhodnotí zhodnosť vozidla, identifikátory vozidla, požadované doklady, údaje v príslušných informačných systémoch, alebo nevykoná niektorý z kontrolných úkonov alebo ho vykoná nesprávnym spôsobom, alebo poruší § 97 ods. 1 písm. f); pokuta sa uloží za každé vozidlo,
3.
niektorú z povinností podľa § 95 ods. 1 písm. d) alebo ods. 2, § 96 ods. 1 písm. d) alebo ods. 2, § 97 ods. 1 písm. d) alebo ods. 2 alebo § 98 písm. d) alebo
4.
poruší povinnosť podľa § 107 ods. 11, § 116 ods. 8 alebo § 124 ods. 8; pokuta sa uloží za každé vozidlo,
e)
1200 eur, ak vykoná technickú kontrolu, emisnú kontrolu alebo kontrolu originality bez pristavenia vozidla; pokuta sa uloží za každé vozidlo.
(14)
Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi vozidla pokutu
a)
66 eur za každé vozidlo, ak
1.
nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej podľa § 43 ods. 7 písm. b) pri výmene technického osvedčenia vozidla,
2.
nepodrobí motorové vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole administratívnej podľa § 43 ods. 7 písm. b) pri výmene technického osvedčenia vozidla,
3.
nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej podľa § 45 ods. 1 písm. c),
4.
nepodrobí motorové vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole administratívnej podľa § 45 ods. 1 písm. c) alebo
5.
nepožiada v ustanovenej lehote o dočasné vyradenie vozidla z evidencie alebo o vyradenie vozidla z evidencie podľa § 47 ods. 6,
b)
165 eur za každé vozidlo, ak
1.
nepožiada v ustanovenej lehote o vydanie nového dokladu vozidla podľa § 34 ods. 12,
2.
v ustanovenej lehote nesplní povinnosť podľa § 34 ods. 16, § 35 ods. 9, § 36 ods. 8 alebo ods. 12, § 37 ods. 6 alebo § 43 ods. 7 písm. a),
3.
v ustanovenej lehote nepožiada o zápis zmeny údajov do dokladov vozidla podľa § 36 ods. 3 alebo ods. 9 alebo § 37 ods. 2,
4.
nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej podľa § 45 ods. 1 písm. b) prvého alebo tretieho bodu,
5.
nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole pravidelnej podľa § 45 ods. 1 písm. b) druhého alebo štvrtého bodu,
6.
poruší niektorú z povinností pri prevádzke vozidla v cestnej premávke podľa § 50 ods. 7 písm. a) až e),
7.
v ustanovenej lehote neodovzdá doklady a tabuľky s evidenčným číslom podľa § 50 ods. 7 písm. f), § 56 ods. 4 alebo ods. 5,
8.
poruší podmienky určené v povolení (§ 35 ods. 4), v rozhodnutí (§ 38 ods. 7) alebo v dočasnom povolení [§ 50 ods. 4 písm. a)],
9.
nepodrobí vozidlo nariadenej technickej kontrole podľa § 109 ods. 2,
10.
nepodrobí vozidlo nariadenej emisnej kontrole podľa § 118 ods. 2 alebo
11.
nepodrobí vozidlo nariadenej kontrole originality podľa § 125 ods. 2,
c)
498 eur za každé vozidlo, ak poruší niektorú z povinností pri prevádzke vozidla v cestnej premávke podľa § 45 ods. 2 písm. a) alebo písm. b).
(15)
Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi jednotlivo vyrobeného vozidla pokutu 165 eur za každé vozidlo, ak poruší
a)
podmienky určené v osvedčení [§ 25 ods. 5 písm. a) alebo § 26 ods. 5 písm. a)] alebo
b)
povinnosť podľa § 25 ods. 10 alebo § 26 ods. 8.
(16)
Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi jednotlivo dokončovaného vozidla pokutu 165 eur za každé vozidlo, ak poruší
a)
podmienky určené v osvedčení [§ 27 ods. 6 písm. a)] alebo
b)
povinnosť podľa § 27 ods. 8.
(17)
Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi jednotlivo dovezeného vozidla 165 eur za každé vozidlo, ak poruší
a)
podmienky určené v osvedčení [§ 29 ods. 8 písm. a)] alebo
b)
povinnosť podľa § 29 ods. 10.
(18)
Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi opätovne schváleného vozidla 165 eur za každé vozidlo, ak poruší povinnosť podľa § 30 ods. 9.
(19)
Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi dodatočne schváleného vozidla 165 eur za každé vozidlo, ak poruší povinnosť podľa § 31 ods. 9.
(20)
Okresný úrad uloží pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur za každé vozidlo tomu, kto poruší niektorú z povinností podľa § 44 ods. 15 alebo § 47 ods. 7 až 9.
(21)
Pri určení výšky pokuty podľa odseku 1 písm. c) až f), ods. 2 písm. c), ods. 3 písm. b), ods. 4 písm. b), ods. 5 písm. b), ods. 6 písm. b), ods. 7 až 11, ods. 12 písm. b) a ods. 20 správny orgán prihliada najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania a na opakované porušenie povinností podľa tohto zákona.
(22)
Ak sa páchateľ dopustil viacerých správnych deliktov, ktoré je príslušný prejednať ten istý správny orgán, prejednajú sa tieto správne delikty v spoločnom konaní, ak odseky 23 a 24 neustanovujú inak. Za viac správnych deliktov toho istého páchateľa prejednávaných v spoločnom konaní sa uloží pokuta podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Začaté konanie o správnom delikte nemožno spojiť s konaním o inom správnom delikte.
(23)
O viacerých správnych deliktoch toho istého páchateľa podľa odseku 12 písm. b) sa rozhodne a sankcia sa uloží vo viacerých samostatných konaniach osobitne pre každé porušenie povinnosti. Samostatné konania o správnych deliktoch podľa tohto odseku nemožno spojiť do spoločného správneho konania ani o takých správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.
(24)
O viacerých správnych deliktoch toho istého páchateľa podľa odsekov 13 až 19 sa rozhodne a sankcia sa uloží vo viacerých samostatných konaniach vedených podľa vozidla, v súvislosti s ktorým bol správny delikt spáchaný, a osobitne pre každé porušenie povinnosti. Samostatné konania o správnych deliktoch podľa tohto odseku nemožno spojiť do spoločného správneho konania ani o takých správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.
(25)
V konaní o správnych deliktoch prevádzkovateľa vozidla je prevádzkovateľom vozidla
a)
držiteľ osvedčenia, ak vlastník vozidla a osoba zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia sú rôzne osoby, a
b)
vlastník vozidla, ak držiteľ osvedčenia zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol bez právneho nástupcu.
(26)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný správny orgán dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(27)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Pokuta sa musí uhradiť na platobný účet uvedený v rozhodnutí. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(28)
Pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť osobe, ak k porušeniu povinností došlo v čase, keď táto osoba bola výrobcom alebo zástupcom výrobcu, a ktorej boli následne platnosť osvedčenia alebo správy o homologizácii typu zrušené rozhodnutím typového schvaľovacieho úradu alebo zanikli podľa § 20. Pokuty podľa odseku 13 možno uložiť aj fyzickej osobe, ak k porušeniu povinností došlo v čase, keď táto osoba bola technikom technickej kontroly, technikom emisnej kontroly, technikom kontroly originality alebo technikom montáže plynových zariadení, a ktorej následne bolo osvedčenie zrušené alebo zaniklo podľa § 91.
(29)
Pri opätovnom porušení povinnosti možno pokuty podľa odsekov 1 až 20 uložiť opakovane. Ak v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktorú bola pokuta uložená podľa odseku 1 písm. c) až f), ods. 2 písm. c), ods. 3 písm. b), ods. 4 písm. b), ods. 5 písm. b), ods. 6 písm. b), ods. 7 až 11, ods. 12 písm. b), ods. 13 alebo 20, možno uložiť pokutu až do trojnásobku hornej hranice pokút podľa týchto odsekov.
(30)
Ak v lehote do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 20 dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktorú už bola pokuta uložená, okresný úrad uloží pokutu opakovane až do výšky trojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej sadzby, pričom ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, zároveň podá na príslušný živnostenský úrad podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu.89a)
(31)
Ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba opakovane porušuje povinnosti podľa § 47 ods. 7 až 9, považuje sa také konanie za osobitné závažné porušenie povinností.89b)
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore