Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 627/2005 účinný od 01.05.2023

Platnosť od: 29.12.2005
Účinnosť od: 01.05.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Miestna štátna správa, Náhradná starostlivosť
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST20JUD22DS12EUPP18ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 627/2005 s účinnosťou od 01.05.2023 na základe 132/2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1 - Úvodné ustanovenia
(1)

Tento zákon upravuje poskytovanie príspevkov, ktorými štát podporuje náhradnú starostlivosť o dieťa (ďalej len „príspevok“), ako sociálnych dávok, ak náhradnú starostlivosť o dieťa vykonáva osobne na základe rozhodnutia súdu1) iná fyzická osoba ako rodič.

(2)

Náhradná starostlivosť o dieťa podľa tohto zákona je

a)

zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča,3)

b)

pestúnska starostlivosť,4)

c)

poručníctvo,5) ak sa poručník osobne stará o dieťa; to neplatí, ak sa poručník osobne stará o dieťa, ktorého rodičia nie sú plnoletí,

d)

zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia,6) ak súd koná o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti tejto fyzickej osobe podľa písmena a), b) alebo c),

e)

zverenie dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti,6a) alebo

f)

zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia,6) ak súd koná o zverení dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti.

(3)

Náhradný rodič podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti podľa odseku 2.

§ 2 - Druhy príspevkov

Príspevky sú

a)

jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti (ďalej len „jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti“),

b)

jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti (ďalej len „jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti“),

c)

opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti (ďalej len „opakovaný príspevok dieťaťu“),

d)

príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov,

e)

opakovaný príspevok náhradnému rodičovi,

f)

osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi,

g)

príspevok na vzdelávanie náhradného rodiča (ďalej len „príspevok na vzdelávanie“).

§ 3 - Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti
(1)

Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti je určený na podporu zabezpečenia základného osobného vybavenia dieťaťa, najmä na zabezpečenie jeho ošatenia, obuvi, hygienických potrieb, nevyhnutného nábytku a iných vecí na uspokojenie potrieb dieťaťa.

(2)

Nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti má dieťa,

a)

ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až c),

b)

ktorého náhradný rodič sa začal oň osobne starať a

c)

ktoré ku dňu zverenia do náhradnej starostlivosti je v ústavnej starostlivosti alebo v ochrannej výchove.

(3)

Nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti má aj dieťa,

a)

ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. d) až f) a pri podaní návrhu na zverenie do náhradnej starostlivosti bolo mladšie ako šesť mesiacov,

b)

ktorého náhradný rodič sa začal o neho osobne starať a

c)

na ktoré nebol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa podľa osobitného predpisu.6b)

(4)

Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti možno poskytnúť aj dieťaťu, ktorému nebola pred zverením do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až c) nariadená ústavná starostlivosť alebo uložená ochranná výchova, ak pri začatí vykonávania náhradnej starostlivosti nemá zabezpečené základné osobné vybavenie podľa odseku 1.

(5)

Nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti na tú istú oprávnenú osobu tomu istému náhradnému rodičovi vzniká iba raz; to platí aj vtedy, ak dieťa je zverené do spoločnej starostlivosti manželov a jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti bol vyplatený jednému z nich.

(6)

Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti je vo výške príspevku pri narodení dieťaťa poskytovaného na dieťa narodené z prvého pôrodu až štvrtého pôrodu.6c)

§ 4 - Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti
(1)

Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti je určený na podporu osamostatnenia sa dieťaťa.

(2)

Nárok na jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti má plnoleté dieťa, ak náhradná starostlivosť podľa § 1 ods. 2 písm. a) až c) trvala aspoň jeden rok pred dosiahnutím jeho plnoletosti.

(3)

Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti je vo výške 10,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

§ 5 - Opakovaný príspevok dieťaťu
(1)

Opakovaný príspevok dieťaťu je určený na podporu uspokojovania potrieb dieťaťa, najmä na úhradu nákladov na výživu, výchovu, vzdelávanie a bývanie dieťaťa.

(2)

Nárok na opakovaný príspevok dieťaťu má nezaopatrené dieťa7) zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až d) a plnoleté nezaopatrené dieťa,7) ktoré do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 a žije v domácnosti s fyzickou osobou, ktorá do dosiahnutia jeho plnoletosti bola jeho náhradným rodičom, ak nezaopatrené dieťa

a)

nemá príjem podľa odseku 4 alebo

b)

má príjem podľa odseku 4 nižší, ako je suma opakovaného príspevku dieťaťu podľa odseku 3 písm. a).

(3)

Opakovaný príspevok dieťaťu je

a)

pre nezaopatrené dieťa uvedené v odseku 2 písm. a)

1.

do 10 rokov veku vo výške dvojnásobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne,

2.

nad 10 rokov veku do 15 rokov veku vo výške 2,3-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne,

3.

nad 15 rokov veku vo výške 2,5-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne,

b)

vo výške rozdielu medzi sumou podľa písmena a) a príjmom dieťaťa podľa odseku 4, ak ide o nezaopatrené dieťa uvedené v odseku 2 písm. b).

(4)

Príjem dieťaťa podľa tohto zákona je

a)

súdom určené výživné rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať dieťaťu výživné,

b)

náhradné výživné, na ktorého výplatu vznikol nárok z dôvodu, že

1.

dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok8) alebo

2.

úhrn súm sirotského dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku po jednom rodičovi je nižší ako suma ustanovená osobitným predpisom,8a)

c)

sirotský dôchodok podľa osobitného predpisu,9)

d)

pozostalostná úrazová renta podľa osobitného predpisu,10)

e)

sirotský výsluhový dôchodok a sirotský dôchodok podľa osobitného predpisu11) alebo obdobná dávka podľa písmen b) až d) vyplácaná z cudziny.

§ 5a - Príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov
(1)

Príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov je určený na úhradu zvýšených výdavkov spojených s uspokojovaním potrieb dieťaťa súvisiacich s jeho

a)

zdravotným stavom alebo špeciálnymi potrebami, a to najmä výdavky na lieky, zdravotnícke pomôcky a špeciálne edukačné pomôcky,

b)

umeleckou činnosťou, a to najmä výdavky na umelecké potreby alebo umelecký materiál, umeleckú prípravu alebo na účasť na umeleckých vystúpeniach,

c)

športovou činnosťou, a to najmä výdavky na športové potreby alebo športový materiál, športovú prípravu alebo na účasť na športových súťažiach.

(2)

Nárok na príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov má dieťa, ktoré

a)

je zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až d) a

b)

preukáže úhradu zvýšených výdavkov podľa odseku 1.

(3)

Príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov je vo výške preukázanej úhrady zvýšených výdavkov podľa odseku 1, najviac 500 eur v kalendárnom roku.

§ 6 - Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
(1)

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je určený na podporu vykonávania osobnej starostlivosti o dieťa, ktoré má náhradný rodič zverené do náhradnej starostlivosti.

(2)

Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi má náhradný rodič, ak

a)

mu bolo zverené dieťa do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až c),

b)

sa začal osobne starať aspoň o jedno zverené dieťa,

c)

má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a

d)

nevykonáva náhradnú starostlivosť v zariadení pestúnskej starostlivosti.13)

(3)

Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi podľa odseku 2 nevzniká, ak

a)

náhradný rodič alebo manžel náhradného rodiča má pri osobnej starostlivosti o zverené dieťa nárok na materské podľa osobitného predpisu14) alebo nárok na obdobnú dávku ako materské v cudzine; to neplatí, ak náhradnému rodičovi boli do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až c) zverené deti, ktoré sú súrodenci,

b)

náhradnému rodičovi alebo manželovi náhradného rodiča sa pri starostlivosti o zverené dieťa poskytuje rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu15) alebo dávka toho istého druhu v cudzine; to neplatí, ak náhradnému rodičovi boli do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až c) zverené deti, ktoré sú súrodenci, alebo

c)

dieťa zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až c) je jeho príbuzným v priamom rade.16)

(4)

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je vo výške 1,95-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak odsek 6 neustanovuje inak.

(5)

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi podľa odseku 4 sa zvyšuje o

a)

0,975-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič podľa odseku 2 stará o dve deti, ktoré sú súrodenci,

b)

1,95-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič podľa odseku 2 stará o tri deti, ktoré sú súrodenci,

c)

2,925-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič podľa odseku 2 stará o štyri deti, ktoré sú súrodenci,

d)

3,9-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič podľa odseku 2 stará o päť detí, ktoré sú súrodenci,

e)

4,875-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič podľa odseku 2 stará o šesť detí, ktoré sú súrodenci,

f)

5,85-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič podľa odseku 2 stará o sedem detí alebo viac detí, ktoré sú súrodenci.

(6)

Ak sa náhradný rodič podľa odseku 2 stará o deti, ktoré sú súrodenci a náhradný rodič alebo manžel náhradného rodiča má pri osobnej starostlivosti o zverené dieťa nárok na materské podľa osobitného predpisu14) alebo nárok na obdobnú dávku ako materské v cudzine, alebo sa náhradnému rodičovi alebo manželovi náhradného rodiča pri starostlivosti o zverené dieťa poskytuje rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu15) alebo dávka toho istého druhu v cudzine, opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je vo výške

a)

0,975-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa stará o dve deti, ktoré sú súrodenci,

b)

1,95-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa stará o tri deti, ktoré sú súrodenci,

c)

2,925-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa stará o štyri deti, ktoré sú súrodenci,

d)

3,9-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa stará o päť detí, ktoré sú súrodenci,

e)

4,875-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa stará o šesť detí, ktoré sú súrodenci,

f)

5,85-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa stará o sedem detí alebo viac detí, ktoré sú súrodenci.

§ 7 - Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
(1)

Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je určený na podporu vykonávania osobnej starostlivosti o dieťa zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až d), ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím.17)

(2)

Nárok na osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi má náhradný rodič,

a)

ktorému bolo zverené dieťa do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až d),

b)

ktorý sa začal osobne starať o dieťa, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím,17) a

c)

ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

(3)

Nárok na osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi podľa odseku 2 nevzniká, ak

a)

sa náhradnému rodičovi poskytuje za starostlivosť o dieťa peňažný príspevok za opatrovanie,18)

b)

náhradný rodič poskytuje dieťaťu opatrovateľskú službu19) alebo

c)

dieťaťu sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu.20)

(4)

Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je vo výške 2,4-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne za starostlivosť o každé zverené dieťa, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím.17)

§ 7a - Príspevok na vzdelávanie
(1)

Príspevok na vzdelávanie je určený na podporu celoživotného vzdelávania20aa) náhradného rodiča zameraného na doplnenie, obnovenie, rozšírenie alebo prehĺbenie poznatkov o potrebách dieťaťa a o právach dieťaťa, poznatkov alebo zručností v oblasti starostlivosti o dieťa alebo v oblasti riešenia záťažových situácií v rodine a ďalších poznatkov a zručností potrebných na zlepšenie kvality starostlivosti o dieťa.

(2)

Nárok na príspevok na vzdelávanie má náhradný rodič, ak

a)

mu bolo zverené dieťa do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až c) a

b)

preukáže úhradu nákladov vynaložených na absolvovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania, ktorý je svojím obsahom zameraný na činnosti podľa odseku 1.

(3)

Príspevok na vzdelávanie je vo výške preukázanej úhrady nákladov vynaložených na absolvovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania, ktorý je svojím obsahom zameraný na činnosti podľa odseku 1, najviac 100 eur v kalendárnom roku.

§ 7b - Vylúčenie nároku na príspevky

Nárok na opakovaný príspevok dieťaťu, opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi nevzniká, ak sa dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti poskytuje, z dôvodu výkonu rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia alebo ochrannej výchovy alebo z dôvodu výkonu neodkladného opatrenia súdu, starostlivosť pobytovou formou v

a)

zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo

b)

špeciálnom výchovnom zariadení.20ab)

§ 8 - Oprávnená osoba
(1)

Oprávnená osoba na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti, opakovaný príspevok dieťaťu a na príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.

(2)

Oprávnená osoba na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi, osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a na príspevok na vzdelávanie je náhradný rodič. Ak je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti manželom, nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a na osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi si môže uplatniť len jeden z nich.

§ 9 - Posudzovanie príjmu
(1)

Príjem podľa § 5 ods. 4 na posudzovanie nároku na opakovaný príspevok dieťaťu je príjem dosiahnutý v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa poskytuje opakovaný príspevok dieťaťu. Príjem v cudzej mene sa prepočítava na eurá podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska20a) v prvý deň v mesiaci, za ktorý si oprávnená osoba uplatňuje nárok na opakovaný príspevok dieťaťu. Prepočet príjmu z cudzej meny na eurá sa prehodnocuje vždy k 1. januáru a k 1. júlu bežného roka.

(2)

Príjem podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 10 - Preddavkové priznanie opakovaného príspevku dieťaťu
(1)

Opakovaný príspevok dieťaťu možno priznať preddavkovo, ak sa začalo konanie o výživnom, konanie o náhradnom výživnom pre oprávnenú osobu, ktorej nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok8) alebo ktorej úhrn súm sirotského dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku po jednom rodičovi je nižší ako suma ustanovená osobitným predpisom,8a) konanie o sirotskom dôchodku a pozostalostnej úrazovej rente podľa osobitného predpisu,10) konanie o sirotskom výsluhovom dôchodku podľa osobitného predpisu11) alebo o obdobnej dávke v cudzine.

(2)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného v konaní podľa odseku 1 úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu náhradného rodiča (ďalej len „platiteľ“) rozhodne o opakovanom príspevku dieťaťu, o doplatení opakovaného príspevku dieťaťu alebo o jeho vrátení za obdobie, v ktorom opakovaný príspevok dieťaťu poskytoval preddavkovo.

§ 11 - Výplata príspevkov
(1)

Platiteľ vyplatí jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti, príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov a príspevok na vzdelávanie najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom si oprávnená osoba uplatnila nárok na tieto príspevky.

(2)

Platiteľ vypláca opakovaný príspevok dieťaťu, opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si oprávnená osoba uplatnila nárok na tieto príspevky.

(3)

Platiteľ vypláca opakovaný príspevok dieťaťu, opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na tieto príspevky boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.

(4)

Platiteľ poukazuje príspevky na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky21) alebo na žiadosť oprávnenej osoby vypláca príspevok v hotovosti.

(5)

Príspevky sa nevyplácajú do cudziny. V prípade pobytu zvereného dieťaťa alebo náhradného rodiča v cudzine dohodne oprávnená osoba s platiteľom spôsob poukazovania príspevku.

(6)

Ak vzniknú dôvodné pochybnosti, či oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu, platiteľ rozhodne o zastavení výplaty príspevku od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa tento príspevok už vyplatil.

(7)

Platiteľ rozhodne o obnovení výplaty príspevku, ak oprávnená osoba preukáže, že zanikli dôvodné pochybnosti, pre ktoré bola jeho výplata zastavená. Platiteľ obnoví výplatu príspevku od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na zastavenie jeho výplaty. Platiteľ doplatí príspevok za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na príspevok boli splnené počas tohto obdobia.

(8)

Ak náhradná starostlivosť zanikla smrťou náhradného rodiča a opakovaný príspevok dieťaťu nebol ku dňu smrti náhradného rodiča vyplatený, platiteľ vyplatí tento príspevok ďalšej fyzickej osobe, ktorej súd dieťa zveril do starostlivosti.

§ 12 - Odňatie a vrátenie príspevkov
(1)

Platiteľ odníme príspevok, ak zanikol nárok na príspevok alebo ak zistí, že sa príspevok priznal neoprávnene.

(2)

Ak platiteľ vyplácal príspevok neoprávnene, hoci oprávnená osoba splnila povinnosti podľa tohto zákona, príspevok odníme od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý príspevok vyplatil.

(3)

Ak platiteľ nevyplácal príspevok, hoci oprávnená osoba splnila podmienky podľa tohto zákona, platiteľ doplatí príspevok za čas, za ktorý ho nevyplácal. Nárok na doplatenie príspevku zaniká uplynutím jedného roka od posledného kalendárneho mesiaca, za ktorý mal platiteľ vyplatiť príspevok.

(4)

Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že platiteľ vyplatil príspevok neoprávnene, je povinná vrátiť príspevok alebo jeho časť. Nárok na vrátenie príspevku alebo jeho časti vyplatených neoprávnene zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr však uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty príspevku alebo jeho časti.

(5)

Ak je oprávnená osoba povinná na základe vykonateľného rozhodnutia vrátiť sumy neoprávnene prijaté, môžu sa zrážať aj z bežne vyplácaného príspevku alebo neskôr priznaného príspevku, zo mzdy, z platu, z inej odmeny za prácu, z náhrad z týchto plnení a z náhrad za pracovnú pohotovosť, z náhrad za služobnú pohotovosť, z náhrad za pohotovosť, z príplatku za pohotovosť alebo z dávok sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu,10) z dôchodku starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu22) a z dávok sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu11) do sumy, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.23)

(6)

Príspevok nepodlieha výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu.24)

§ 13 - Zánik nároku
(1)

Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý patril.

(2)

Nárok na príspevok zaniká smrťou oprávnenej osoby.

§ 14 - Konanie
(1)

Na konanie o nároku na príspevok sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní25) okrem § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 61 až 68 zákona o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok podaním písomnej žiadosti alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom platiteľovi. Oprávnenú osobu, ktorá je maloletá, zastupuje v konaní o nároku na príspevok jej náhradný rodič.

(3)

Žiadosť o príspevok musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu pobytu a rodné číslo náhradného rodiča a zvereného dieťaťa. Na spracovanie osobných údajov náhradného rodiča a zvereného dieťaťa sa nevyžaduje ich súhlas.26) Platiteľ na účely rozhodovania o príspevku môže získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.

(4)

O priznaní príspevku a o zvýšení príspevku sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie.

(5)

Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí príspevku, proti rozhodnutiu o znížení príspevku a proti rozhodnutiu o zastavení výplaty príspevku nemá odkladný účinok.

§ 15 - Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok, je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny, ktoré majú vplyv na nárok na príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu, alebo do ôsmich dní podať o týchto zmenách platiteľovi oznámenie elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Platiteľ od oprávnenej osoby nežiada preukazovanie skutočností, ktoré sú mu známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže získať z dostupného informačného systému verejnej správy.

§ 16 - Súčinnosť a spolupráca pri poskytovaní príspevku

Orgány štátnej správy, obce, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, školy, školské zariadenia a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby sú povinné spolupracovať s platiteľom a na jeho žiadosť podávať informácie a oznámenia vo veci nároku na príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu v rozsahu svojej pôsobnosti.

Spoločné ustanovenia
§ 17

Platiteľ vypláca príspevky podľa § 2 písm. a), c) a d) za dieťa, ktoré je maloleté, náhradnému rodičovi, ktorý je oprávnený nimi disponovať.

§ 18

Sumy podľa § 3 ods. 6, § 4 ods. 3, § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 až 6 a § 7 ods. 4 sa zaokrúhľujú na celých desať eurocentov nahor.

§ 19 - Prechodné ustanovenia
(1)

Ak sa uplatňuje nárok na príspevky pestúnskej starostlivosti za obdobie pred 1. januárom 2006, posudzuje sa nárok na tieto príspevky podľa predpisu účinného v období, za ktoré sa uplatňuje.

(2)

Platiteľ najneskôr do 28. februára 2006 prehodnotí a rozhodne o príspevku z vlastného podnetu, ak nárok na výplatu príspevkov pestúnskej starostlivosti podľa predpisu účinného do 31. decembra 2005 trvá aj po tomto dni, a za obdobie od 1. januára 2006 do rozhodnutia o príspevku doplatí rozdiel medzi vyplatenou sumou príspevkov pestúnskej starostlivosti a sumou príspevku podľa tohto zákona. Ak suma príspevku podľa tohto zákona je nižšia ako vyplatené príspevky pestúnskej starostlivosti, rozdiel sa nevracia.

(3)

Fyzickej osobe, ktorej po 31. decembri 2005 trvá nárok na výplatu odmeny pestúna podľa predpisu účinného do 31. decembra 2005, a ak zverené dieťa je jej príbuzný v priamom rade,16) poskytuje sa táto odmena do zániku zverenia tohto dieťaťa, najviac v sume podľa § 6 ods. 4 a 5, ak pri starostlivosti o zverené dieťa nemá táto fyzická osoba ani jej manžel nárok na rodičovský príspevok.15)

§ 19a - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

Ak dieťa bolo zverené do náhradnej starostlivosti pred 1. januárom 2014, podmienky nároku na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti sa posudzujú podľa zákona účinného do 31. decembra 2013.

§ 19b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Ak bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča3) pred 1. januárom 2016 a súd rozhodne o povinnosti poukazovať výživné dieťaťa zvereného do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča3) platiteľovi, suma opakovaného príspevku dieťaťu sa upraví najskôr od 1. januára 2016 a prvýkrát sa vyplatí najskôr vo februári 2016 za január 2016.

(2)

Suma opakovaného príspevku dieťaťu vyplácaná za obdobie do 31. decembra 2015 sa upraví podľa zákona účinného do 31. decembra 2015, ak súd rozhodne o zmene výšky výživného za obdobie do 31. decembra 2015.

§ 19c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2022
(1)

Platiteľ z vlastného podnetu prehodnotí nárok na opakovaný príspevok dieťaťu, na ktorý trval nárok k 30. júnu 2022 a rozhodne o nároku na opakovaný príspevok dieťaťu podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2022 najneskôr do 30. septembra 2022. Odvolanie proti rozhodnutiu podľa prvej vety má odkladný účinok.

(2)

Do dňa právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1 sa podmienky nároku na opakovaný príspevok dieťaťu posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2022.

Záverečné ustanovenia
§ 20

Zrušuje sa zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 601/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z. a zákona č. 244/2005 Z. z.

§ 21

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 8) § 2 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 8a) § 2 ods. 1 písm. a) štvrtý bod zákona č. 201/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 1)

  § 45, 48 a § 56 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 360 a 365 Civilného mimosporového poriadku.

 • 3)

  § 45 až 47 zákona č. 36/2005 Z. z.

 • 4)

  § 48, § 50 až 52 zákona č. 36/2005 Z. z.

 • 5)

  § 56 až 59 zákona č. 36/2005 Z. z.

 • 6)

  § 360 a 365 Civilného mimosporového poriadku.

 • 6a)

  § 103 zákona č. 36/2005 Z. z.

 • 6b)

  Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 6c)

  § 4 ods. 1 písm. a) a § 15 zákona č. 383/2013 Z. z. v znení zákona č. 310/2021 Z. z.

 • 7)

  § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

 • 9)

  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 10)

  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 13)

  § 100 ods. 12 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 14)

  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 15)

  Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.

 • 16)

  § 117 Občianskeho zákonníka.

 • 17)

  § 51 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

 • 18)

  § 64a zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 19)

  § 15 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 20)

  § 58 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 20a)

  Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006). § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

 • 20aa)

  Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 20ab)

  § 120 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 21)

  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 22)

  Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 23)

  Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 89/1997 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy povinného pri výkone rozhodnutia.

 • 24)

  Napríklad zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov, § 78 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 25)

  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 26)

  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore