Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71267
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 627/2005 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 29.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Miestna štátna správa, Náhradná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST15 JUD52 DS8 EU PP8 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 627/2005 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 61/2018

Legislatívny proces k zákonu 61/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)

Tento zákon upravuje poskytovanie príspevkov, ktorými štát podporuje náhradnú starostlivosť o dieťa ...

(2)

Náhradná starostlivosť o dieťa podľa tohto zákona je

a)
zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča,3)
b)
pestúnska starostlivosť,4)
c)
poručníctvo,5) ak sa poručník osobne stará o dieťa; to neplatí, ak sa poručník osobne stará o dieťa, ...
d)
zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia,6) ...
e)
zverenie dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti,6a) alebo
f)
zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia,6) ...
(3)

Náhradný rodič podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti ...

§ 2
Druhy príspevkov

Príspevky sú

a)

jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti (ďalej len „jednorazový príspevok ...

b)

jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti (ďalej len „jednorazový príspevok ...

c)

opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti (ďalej len „opakovaný príspevok dieťaťu“), ...

d)

opakovaný príspevok náhradnému rodičovi,

e)

osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi.

§ 3
Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti
(1)

Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti je určený na podporu zabezpečenia základného ...

(2)

Nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti má dieťa,

a)
ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až c) na základe rozhodnutia ...
b)
ktorého náhradný rodič sa začal oň osobne starať a
c)
ktoré ku dňu zverenia do náhradnej starostlivosti je v ústavnej starostlivosti alebo v ochrannej výchove. ...
(3)

Nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti má aj dieťa,

a)
ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. d) až f) a pri zverení do náhradnej ...
b)
ktorého náhradný rodič sa začal o neho osobne starať a
c)
na ktoré nebol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa podľa osobitného predpisu.6b)
(4)

Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti možno poskytnúť aj dieťaťu, ktorému nebola ...

(5)

Nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti na to isté dieťa a tej istej ...

(6)

Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti je vo výške 5,53-násobku sumy životného ...

§ 4
Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti
(1)

Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti je určený na podporu osamostatnenia sa dieťaťa. ...

(2)

Nárok na jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti má plnoleté dieťa, ak náhradná starostlivosť ...

(3)

Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti je vo výške 10,2-násobku sumy životného minima ...

§ 5
Opakovaný príspevok dieťaťu
(1)

Opakovaný príspevok dieťaťu je určený na podporu uspokojovania potrieb dieťaťa, najmä na úhradu nákladov ...

(2)

Nárok na opakovaný príspevok dieťaťu má nezaopatrené dieťa7) zverené do náhradnej starostlivosti podľa ...

a)
nemá príjem podľa odseku 4 alebo
b)
má príjem podľa odseku 4 nižší, ako je suma opakovaného príspevku dieťaťu podľa odseku 3 písm. a).
(3)

Opakovaný príspevok dieťaťu je

a)
pre nezaopatrené dieťa uvedené v odseku 2 písm. a)
1.
do 10 rokov veku vo výške dvojnásobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne,
2.
nad 10 rokov veku do 15 rokov veku vo výške 2,3-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa ...
3.
nad 15 rokov veku vo výške 2,5-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne,
b)
vo výške rozdielu medzi sumou podľa písmena a) a príjmom dieťaťa podľa odseku 4, ak ide o nezaopatrené ...
(4)

Príjem dieťaťa podľa tohto zákona je súdom určené výživné rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným ...

(5)

Za príjem podľa odseku 4 sa nepovažuje úhrn príjmov, ktorými sú príjem študenta vysokej školy v čase ...

(6)

Uložením povinnosti poukazovať výživné príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny8) prechádza ...

§ 6
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
(1)

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je určený na podporu vykonávania osobnej starostlivosti o dieťa, ...

(2)

Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi má náhradný rodič, ak

a)
mu bolo na základe rozhodnutia súdu1) zverené dieťa do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. ...
b)
sa začal osobne starať aspoň o jedno zverené dieťa,
c)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a
d)
nevykonáva náhradnú starostlivosť v zariadení pestúnskej starostlivosti.13)
(3)

Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi podľa odseku 2 nevzniká, ak

a)
náhradný rodič alebo manžel náhradného rodiča má pri osobnej starostlivosti o zverené dieťa nárok na ...
b)
náhradnému rodičovi alebo manželovi náhradného rodiča sa pri starostlivosti o zverené dieťa poskytuje ...
c)
dieťa zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až c) je jeho príbuzným v priamom ...
(4)

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je vo výške 1,95-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené ...

(5)

Ak sa náhradný rodič osobne stará o tri deti a viac detí, ktoré sú súrodenci, opakovaný príspevok náhradnému ...

(6)

Suma podľa odseku 5 patrí aj náhradnému rodičovi, ktorému nevzniká nárok na opakovaný príspevok náhradnému ...

§ 7
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
(1)

Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je určený na podporu vykonávania osobnej starostlivosti ...

(2)

Nárok na osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi má náhradný rodič,

a)
ktorému bolo na základe rozhodnutia súdu1) zverené dieťa do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. ...
b)
ktorý sa začal osobne starať o dieťa, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím,17) a
c)
ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(3)

Nárok na osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi podľa odseku 2 nevzniká, ak

a)
sa náhradnému rodičovi poskytuje za starostlivosť o dieťa peňažný príspevok za opatrovanie,18)
b)
náhradný rodič poskytuje dieťaťu opatrovateľskú službu19) alebo
c)
dieťaťu sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu.20)
(4)

Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je vo výške 0,8-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené ...

§ 8
Oprávnená osoba
(1)

Oprávnená osoba na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, na jednorazový príspevok ...

(2)

Oprávnená osoba na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a na osobitný opakovaný príspevok náhradnému ...

§ 9
Posudzovanie príjmu
(1)

Príjem podľa § 5 ods. 4 na posudzovanie nároku na opakovaný príspevok dieťaťu je príjem dosiahnutý v ...

(2)

Príjem podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 10
Preddavkové priznanie opakovaného príspevku dieťaťu
(1)

Opakovaný príspevok dieťaťu možno priznať preddavkovo, ak sa začalo konanie o výživnom, okrem výživného, ...

(2)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného v konaní podľa odseku 1 úrad práce, sociálnych vecí ...

(3)

Pri rozhodovaní podľa odseku 2 platiteľ prihliadne na výšku výživného, výšku sirotského dôchodku, výšku ...

§ 11
Výplata príspevkov
(1)

Platiteľ vyplatí jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti a jednorazový príspevok ...

(2)

Platiteľ vypláca opakovaný príspevok dieťaťu, opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a osobitný opakovaný ...

(3)

Platiteľ vypláca opakovaný príspevok dieťaťu, opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a osobitný opakovaný ...

(4)

Platiteľ poukazuje príspevky na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky21) alebo na žiadosť oprávnenej ...

(5)

Príspevky sa nevyplácajú do cudziny. V prípade pobytu zvereného dieťaťa alebo náhradného rodiča v cudzine ...

(6)

Ak vzniknú dôvodné pochybnosti, či oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu, ...

(7)

Platiteľ rozhodne o obnovení výplaty príspevku, ak oprávnená osoba preukáže, že zanikli dôvodné pochybnosti, ...

(8)

Ak náhradná starostlivosť zanikla smrťou náhradného rodiča a opakovaný príspevok dieťaťu nebol ku dňu ...

§ 12
Odňatie a vrátenie príspevkov
(1)

Platiteľ odníme príspevok, ak zanikol nárok na príspevok alebo ak zistí, že sa príspevok priznal neoprávnene. ...

(2)

Ak platiteľ vyplácal príspevok neoprávnene, hoci oprávnená osoba splnila povinnosti podľa tohto zákona, ...

(3)

Ak platiteľ nevyplácal príspevok, hoci oprávnená osoba splnila podmienky podľa tohto zákona, platiteľ ...

(4)

Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že platiteľ vyplatil príspevok neoprávnene, je povinná ...

(5)

Ak je oprávnená osoba povinná na základe vykonateľného rozhodnutia vrátiť sumy neoprávnene prijaté, ...

(6)

Príspevok nepodlieha výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu.24)

§ 13
Zánik nároku
(1)

Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho ...

(2)

Nárok na príspevok zaniká smrťou oprávnenej osoby.

§ 14
Konanie
(1)

Na konanie o nároku na príspevok sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní25) okrem § 18 ods. ...

(2)

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok podaním písomnej žiadosti alebo podaním žiadosti elektronickými ...

(3)

Žiadosť o príspevok musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu pobytu a rodné číslo náhradného ...

(4)

Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí príspevku, proti rozhodnutiu o znížení príspevku a proti rozhodnutiu ...

§ 15
Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok, je povinná preukázať splnenie podmienok nároku ...

§ 16
Súčinnosť a spolupráca pri poskytovaní príspevku

Orgány štátnej správy, obce, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, školy, školské zariadenia a ďalšie ...

Spoločné ustanovenia
§ 17

Platiteľ vypláca príspevky podľa § 2 písm. a) a c) za dieťa, ktoré je maloleté, náhradnému rodičovi, ...

§ 18

Sumy podľa § 3 ods. 6, § 4 ods. 3, § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a 5 a § 7 ods. 4 sa zaokrúhľujú na celých ...

§ 19
Prechodné ustanovenia
(1)

Ak sa uplatňuje nárok na príspevky pestúnskej starostlivosti za obdobie pred 1. januárom 2006, posudzuje ...

(2)

Platiteľ najneskôr do 28. februára 2006 prehodnotí a rozhodne o príspevku z vlastného podnetu, ak nárok ...

(3)

Fyzickej osobe, ktorej po 31. decembri 2005 trvá nárok na výplatu odmeny pestúna podľa predpisu účinného ...

§ 19a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

Ak dieťa bolo zverené do náhradnej starostlivosti pred 1. januárom 2014, podmienky nároku na jednorazový ...

§ 19b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Ak bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča3) pred 1. januárom 2016 ...

(2)

Suma opakovaného príspevku dieťaťu vyplácaná za obdobie do 31. decembra 2015 sa upraví podľa zákona ...

Záverečné ustanovenia
§ 20

Zrušuje sa zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti ...

§ 21

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 45, 48 a § 56 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 360 ...
 • 3)  § 45 až 47 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 4)  § 48, § 50 až 52 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 5)  § 56 až 59 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 6)  § 360 a 365 Civilného mimosporového poriadku.
 • 6a)  § 103 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 6b)  Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí ...
 • 6c)  § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 7)  § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom ...
 • 8)  § 45 a 51 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
 • 9)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 43/2004 Z. z. o ...
 • 10)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 12)  § 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 12a)  § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 61/2015 Z. z.
 • 12b)  § 227 a 228Zákonníka práce.
 • 13)  § 100 ods. 12 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene ...
 • 14)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 15)  Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 117 Občianskeho zákonníka.
 • 17)  § 51 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 64a zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 15 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 58 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20a)  Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky ...
 • 21)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 22)  Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej ...
 • 24)  Napríklad zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov, ...
 • 25)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore