Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 133/2023 účinný od 01.05.2023

Platnosť od: 20.04.2023
Účinnosť od: 01.05.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štát, Ústava, ústavné zákony, Chyba údajov
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 133/2023 účinný od 01.05.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 133/2023 s účinnosťou od 01.05.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 odsek 2 znie:

„(2)
Ustanovenia § 2 ods. 3, § 4 ods. 3, § 6 ods. 2 a 3, § 7 ods. 1 písm. a), d), e), g), h) a i) a ods. 4 a 5, § 8 až 10 sa nevzťahujú na návrh ústavy, ústavného zákona a zákona, ktorý podáva výbor Národnej rady Slovenskej republiky alebo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.“.

2.
§ 5a sa vypúšťa.
3.
V § 7 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a analýzu vplyvov“.
4.
V § 7 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
analýzu vplyvov,“.

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená e) až h).

5.
V § 7 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „a pri preberaní alebo vykonávaní právne záväzného aktu Európskej únie aj tabuľku zhody návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie“.
6.
V § 7 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
tabuľku zhody návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie pri preberaní alebo vykonávaní právne záväzného aktu Európskej únie,“.

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).

7.
V § 7 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)
vplyvy na rozpočet verejnej správy,1aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) § 33 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

8.
V § 7 ods. 3 písm. b) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a deti“.
9.
V § 7 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane ich vyčíslenia“.
10.
V § 7 ods. 4 sa za slovo „detí,“ vkladajú slová „práva detí,“.
11.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Právny predpis, ktorý má podľa doložky vplyvov alebo analýzy vplyvov vplyv na podnikateľské prostredie, môže nadobudnúť účinnosť len 1. januára alebo 1. júla príslušného kalendárneho roka, pričom pri stanovení dátumu nadobudnutia jeho účinnosti sa dbá na to, aby bola zabezpečená primeraná legisvakancia podľa odseku 5. Ustanovenie o dni nadobudnutia účinnosti právneho predpisu podľa prvej vety sa nemusí uplatniť, ak
a)
o návrhu zákona Národná rada Slovenskej republiky rozhodla, že ho prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní,5a)

b)
právne záväzný akt Európskej únie, ktorý si vyžaduje implementáciu,5b) nadobúda účinnosť alebo sa má uplatňovať k inému dňu, ako by mal nadobudnúť účinnosť právny predpis podľa prvej vety,

c)
medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, si vyžaduje implementáciu k inému dňu, ako by mal nadobudnúť účinnosť právny predpis podľa prvej vety,

d)
ide o návrh ústavy alebo návrh ústavného zákona,

e)
ide o návrh zákona o štátnom rozpočte,

f)
ide o návrh právneho predpisu, ktorý má podľa doložky vybraných vplyvov pozitívne sociálne vplyvy alebo pozitívne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a iný deň nadobudnutia účinnosti právneho predpisu ako deň nadobudnutia účinnosti podľa prvej vety je uvedený v spoločnom stanovisku z plenárneho zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky,5c)

g)
ide o zákon vrátený prezidentom, ktorý bol prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5c znejú:

„5a) § 89 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

5b) Čl. 7 ods. 2 tretia veta Ústavy Slovenskej republiky.

5c) § 7 ods. 7 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite) v znení zákona č. 76/2021 Z. z.“.

12.
V § 27 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „§ 5a a“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 191/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 237/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z., zákona č. 1/2017 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 288/2021 Z. z., zákona č. 252/2022 Z. z. a zákona č. 264/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 68 odsek 3 znie:

„(3)
Dôvodová správa musí obsahovať náležitosti podľa osobitného zákona,54) doložku zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie a doložku vybraných vplyvov.54a) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sú povinné poskytnúť poslancom a výborom súčinnosť pri vypracovávaní doložky vybraných vplyvov formou zaslania potrebných podkladov. Pri návrhu zákona podanom výborom alebo poslancom treba návrh zákona vždy vopred prerokovať s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) z hľadiska jeho vplyvu na podnikateľské prostredie; súčasťou stanoviska ministerstva hospodárstva k návrhu zákona je aj vyčíslenie vplyvov na podnikateľské prostredie.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 54 a 54a znejú:

„54) § 7 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

54a) § 7 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 77 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „stanovisku Ministerstva financií Slovenskej republiky k vplyvu návrhu zákona na rozpočet verejnej správy a stanovisku ministerstva hospodárstva k vplyvu návrhu zákona na podnikateľské prostredie. Navrhovateľ zákona upraví účinnosť návrhu zákona s prihliadnutím na stanovisko ministerstva hospodárstva k vplyvu návrhu zákona na podnikateľské prostredie v súlade s osobitným predpisom.54b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 54b znie:

„54b) § 19 ods. 6 zákona č. 400/2015 Z. z. v znení zákona č. 133/2023 Z. z.“.

3.
V § 79 ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
informáciu o stanovisku vlády podľa § 70 ods. 2,“.

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).

4.
Za § 150f sa vkladá § 150g, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠150g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023
Návrhy zákonov predložené národnej rade pred 1. májom 2023 sa prerokujú podľa predpisov účinných do 30. apríla 2023.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2023.

Zuzana Čaputová v. r.v z. Peter Pčolinský v. r.Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore