Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 122/2023 účinný od 01.05.2023

Platnosť od: 15.04.2023
Účinnosť od: 01.05.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske a politické práva, Evidencia obyvateľstva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 122/2023 účinný od 01.05.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 122/2023 s účinnosťou od 01.05.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z., zákona č. 112/2010 Z. z., zákona č. 29/2015 Z. z. a zákona č. 95/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 6b vrátane nadpisu znie:

㤠6b
Európska iniciatíva občanov
(1)
Na postup pri organizovaní a podpore európskej iniciatívy občanov, ako aj na podmienky výkonu európskej iniciatívy občanov sa vzťahujú osobitné predpisy.5a)

(2)
Úrad vlády Slovenskej republiky plní úlohy kontaktného miesta5aa) na bezplatné poskytovanie informácií a pomoci skupine organizátorov.5ab)

(3)
Vyhlásenie o podpore európskej iniciatívy občanov možno podať aj v elektronickej podobe, ktorá musí byť autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom5ac) alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu.5ad)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a, 5aa, 5ab, 5ac a 5ad znejú:

„5a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 130, 17. 5. 2019) v platnom znení.
§ 22 ods. 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

5aa) Čl. 4 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/788 v platnom znení.

5ab) Čl. 5 nariadenia (EÚ) 2019/788 v platnom znení.

5ac) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.
Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení zákona č. 211/2019 Z. z.

5ad) § 23 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 238/2017 Z. z.“.

2.
§ 6c a 6d sa vypúšťajú.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5b až 5f sa vypúšťajú.

3.
V nadpise § 6e sa za slovo „podpory“ vkladá slovo „európskej“.
4.
V § 6e ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

5.
V § 6e ods. 1 písm. a) sa slová „organizátorovi,5g) ak pri“ nahrádzajú slovami „členovi skupiny organizátorov, ak pri plnení povinností podľa osobitného predpisu5b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b) Čl. 5 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/788 v platnom znení.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5g sa vypúšťa.

6.
V § 6e ods. 1 písm. a) prvom bode sa vypúšťajú slová „plnení povinností podľa osobitného predpisu5a)“.
7.
V § 6e ods. 1 písm. a) druhom bode sa za slovo „organizovaní“ vkladá slovo „európskej“.
8.
V § 6e ods. 1 písm. b) sa slovo „organizátorovi“ nahrádza slovami „členovi skupiny organizátorov“ a slová „písmena b)“ sa nahrádzajú slovami „písmena a)“.
9.
Za § 9c sa vkladá § 9d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023
Na postup pri posudzovaní elektronického systému zberu vyhlásení8) o podpore iniciatívy občanov zaregistrovanej do 31. decembra 2022 sa vzťahujú predpisy účinné do 30. apríla 2023.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Čl. 11 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2019/788 v platnom znení.“.

10.
Príloha sa vypúšťa.

Čl. II

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 454/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 216/2008 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 254/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z. a zákona č. 222/2022 Z. z. sa mení takto:

V § 22 odsek 3 znie:

„(3)
Ministerstvo overuje vyhlásenia o podpore európskej iniciatívy občanov a vydáva osvedčenie podľa osobitného predpisu.8a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Čl. 12, čl. 20 ods. 2 a príloha VI. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 130, 17. 5. 2019) v platnom znení.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2023.

Zuzana Čaputová v. r.Boris Kollár v. r.Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore