Zákon o petičnom práve 85/1990 účinný od 01.05.2019

Platnosť od: 29.03.1990
Účinnosť od: 01.05.2019
Autor: Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD116DS5EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 85/1990 s účinnosťou od 01.05.2019 na základe 95/2019

Legislatívny proces k zákonu 95/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o petičnom práve

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republliky sa uznieslo na tomto zákone:

Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)

Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu ...

(2)

Na účely tohto zákona orgánmi verejnej moci sú

a)
štátne orgány,
b)
orgány územnej samosprávy,
c)
osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných ...
(3)

Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu.

(4)

Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu ...

§ 2

Vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť. Výkon tohto práva nesmie byť nikomu na ujmu.

§ 3
(1)

Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície orgánu verejnej moci môžu osoby ...

(2)

Petičný výbor nie je právnickou osobou.

(3)

V petícii sa určí osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 rokov veku ...

§ 4
Podpora petície
(1)

Každý má právo spôsobom neodporujúcim zákonu vyzývať iné osoby, aby svojimi podpismi petíciu podporili. ...

(2)

V petícii alebo v podpisovom hárku je osoba podporujúca petíciu povinná uviesť čitateľne svoje meno, ...

(3)

Petíciu možno podporiť aj v elektronickej podobe, pričom osoba podporujúca petíciu namiesto podpisu

a)
na účely potvrdenia podpory elektronickej petície uvedie svoju adresu elektronickej pošty,
b)
na účely potvrdenia podpory elektronickej petície uvedie svoju adresu elektronickej schránky,
c)
na účely potvrdenia podpory elektronickej petície pripojí svoj zaručený elektronický podpis, alebo
d)
vykoná potvrdenie podpory osobitným spôsobom prostredníctvom informačného systému pre elektronické zhromažďovanie ...
(4)

Osobitný zákon môže ustanoviť aj ďalšie náležitosti petície.1a) Ak osobitný zákon1a) ustanovuje najnižší ...

§ 4a
Zhromažďovanie podpisov pod petíciu
(1)

Požiadavky na petičný systém, spôsob ich posudzovania, spôsob identifikácie petičného systému a náležitosti ...

(2)

Petičný systém môže poskytovať svoju funkciu na účely podľa § 4 ods. 3 písm. d) iba na základe platného ...

(3)

Na účel uvedený v § 4 ods. 1 možno petíciu a podpisové hárky vystaviť na miestach prístupných verejnosti ...

(4)

Zhromažďovaním podpisov na mieste prístupnom verejnosti možno poveriť toho, kto dovŕšil 16 rokov veku. ...

(5)

Osobám podporujúcim petíciu sa musí umožniť, aby sa s obsahom petície riadne oboznámili pred jej podpísaním. ...

(6)

Ak petícia obsahuje podpisové hárky, musí osoba podávajúca petíciu uviesť pod jej textom počet priložených ...

a)
pri podpore podľa § 4 ods. 3 písm. a) priloží podpisové hárky zaznamenané na elektronickom nosiči dát ...
b)
pri podpore podľa § 4 ods. 3 písm. b) priloží podpisové hárky zaznamenané na elektronickom nosiči dát ...
c)
pri podpore podľa § 4 ods. 3 písm. c) priloží podpisové hárky v elektronickej podobe,
d)
pri podpore podľa § 4 ods. 3 písm. d) uvedie namiesto podpisových hárkov zoznam osôb podporujúcich petíciu ...
(7)

Orgán verejnej moci nemusí brať do úvahy podporu petície tých osôb, ktoré o sebe uviedli údaje nečitateľne, ...

Podanie a vybavenie petície
§ 5
(1)

Petícia musí byť písomná, označená slovom "petícia" a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného ...

(2)

Písomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom petičného systému ...

(3)

Orgán verejnej moci, ktorému bola petícia doručená, je povinný petíciu prijať. Ak z obsahu petície vyplýva, ...

(4)

Ak petícia nemá náležitosti podľa odseku 1, príslušný orgán verejnej moci do desiatich pracovných dní ...

(5)

Príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, ...

(6)

Ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa odseku 5, orgán verejnej moci príslušný ...

(7)

Orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle,2c) ak ho ...

§ 5a

Ak vznikne spor o príslušnosť na vybavenie petície, orgán verejnej moci, ktorý petíciu prijal, ju do ...

§ 5b

Ak petícia podaná v tej istej veci neobsahuje nové skutočnosti, orgán verejnej moci oznámi zástupcovi ...

§ 5c

Ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy, jej poslancov alebo štatutárneho orgánu ...

§ 5d
(1)

Ak petíciu podporí aspoň 10 000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celé ...

(2)

Iný vecne príslušný orgán verejnej moci ako orgán verejnej moci uvedený v odseku 1 prerokuje petíciu ...

(3)

Ak je petícia podľa odseku 2 určená obecnému zastupiteľstvu alebo zastupiteľstvu samosprávneho kraja, ...

(4)

Orgán verejnej moci nie je povinný prerokovať petíciu, ak jej obsahu vyhovie v plnom rozsahu.

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na Národnú radu Slovenskej republiky a vládu Slovenskej republiky. ...

§ 6

Ak vzišla petícia zo zhromaždenia,4) platia pre ňu ustanovenia § 1 až 3 a 5 tohto zákona s tým, že musí ...

§ 6a
Súčinnosť pri vybavovaní petície
(1)

Na výzvu príslušného orgánu verejnej moci je zástupca povinný do desiatich pracovných dní od doručenia ...

(2)

Orgány verejnej moci a nimi zriadené organizácie, ako aj štátne fondy a verejnoprávne inštitúcie sú ...

§ 6b
Podpora iniciatívy občanov členských štátov Európskej únie

Na postup pri organizovaní a podpore iniciatívy občanov členských štátov Európskej únie (ďalej len „občan“), ...

§ 6c
Posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov
(1)

Posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov vykonáva Úradom vlády ...

(2)

Posudzovateľ systému zberu je povinný vykonávať posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení ...

(3)

Ak žiadosť o posúdenie systému zberu neobsahuje náležitosti uvedené v prílohe, Úrad vlády Slovenskej ...

(4)

Žiadosť o posúdenie systému zberu, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v prílohe, Úrad vlády Slovenskej ...

(5)

Ak elektronický systém zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov spĺňa požiadavky podľa osobitného ...

(6)

Ak elektronický systém zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov nespĺňa požiadavky podľa osobitného ...

(7)

Náklady spojené s posudzovaním elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov uhrádza ...

(8)

Ak posudzuje elektronický systém zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov znalec alebo znalecký ...

§ 6d
Overovanie vyhlásení o podpore iniciatívy občanov

Na účely koordinácie procesu overovania a osvedčovania vyhlásení o podpore iniciatívy občanov v listinnej ...

§ 6e
Pokuty na úseku podpory iniciatívy občanov
(1)

Úrad vlády Slovenskej republiky uloží pokutu

a)
od 2 000 eur do 35 000 eur posudzovateľovi systému zberu, ak poruší povinnosť ustanovenú v § 6c,
b)
od 500 eur do 10 000 eur organizátorovi,5g) ak pri
1.
plnení povinností podľa osobitného predpisu5a) poskytne nepravdivé vyhlásenie alebo
2.
použije údaje získané pri organizovaní iniciatívy občanov na iný účel, než na ktorý boli poskytnuté,
c)
od 125 eur do 2 500 eur organizátorovi, ak poruší povinnosť ustanovenú osobitným predpisom,5a) za ktorú ...
(2)

Pri ukladaní pokuty Úrad vlády Slovenskej republiky prihliadne na závažnosť, spôsob, trvanie a následky ...

(3)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.

(4)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(5)

Pokutu možno uložiť do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

(6)

Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.5h)

Spoločné ustanovenia
§ 7
(1)

Každý, kto sa podieľa na vybavovaní petície, sám uhrádza trovy, ktoré mu vznikli s jej vybavovaním.

(2)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis6) neustanovuje inak, na prijímanie, evidovanie, vybavovanie a ...

§ 9

Na vybavovanie petícií podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,5h) ak tento ...

§ 9a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2010

Na petície, ktoré boli doručené orgánu verejnej moci pred 1. júlom 2010, a na ich vybavenie sa vzťahujú ...

§ 9b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2015
(1)

Úrad vlády Slovenskej republiky vydá všeobecne záväzný právny predpis podľa § 4a ods. 1 do 31. decembra ...

(2)

Na vybavenie petície, doručenej orgánu verejnej moci pred 1. septembrom 2015, sa vzťahuje právna úprava ...

§ 9c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2019
(1)

Osoba poverená Ministerstvom financií Slovenskej republiky na posudzovanie elektronického systému zberu ...

(2)

Konanie o žiadosti o posúdenie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov začaté ...

(3)

Osvedčenia o súlade elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov s osobitným ...

§ 10

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Havel v. r.Dubček v. r.Čalfa v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 85/1990 Zb.

  Prevziať prílohu - Príloha k zákonu č. 85/1990 Zb.

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 1a)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ...
 • 2)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 2a)  § 17 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...
 • 2b)  § 27 zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 2c)  § 2 ods. 1 písm. u) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 2d)  § 34 zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 2e)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2f)  § 24 ods. 1 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej ...
 • 3)  § 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 3a)  § 163 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4)  § 6 ods. 7 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve.
 • 5)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov (Ú. ...
 • 5b)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 5c)  Čl. 6 a príloha IV nariadenia (EÚ) č. 211/2011.
 • 5d)  Čl. 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 211/2011.
 • 5e)  Príloha IV nariadenia (EÚ) č. 211/2011.
 • 5f)  Čl. 8 a čl. 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 211/2011.
 • 5g)  Čl. 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 211/2011.
 • 5h)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 6)  Napríklad § 133 a 134 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku ...
 • 7)  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
Načítavam znenie...
MENU
Hore