Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 383/2013 účinný od 01.05.2023

Platnosť od: 20.11.2013
Účinnosť od: 01.05.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Právo sociálneho zabezpečenia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD3DS4EUPPČL0

Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 383/2013 účinný od 01.05.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 383/2013 s účinnosťou od 01.05.2023 na základe 132/2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa a poskytovanie príspevku na viac súčasne narodených detí.

(2)

Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

(3)

Príspevok na viac súčasne narodených detí je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva raz za rok na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti s riadnou starostlivosťou o

a)

súčasne narodené tri deti alebo súčasne narodených viac detí, alebo

b)

v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dve deti súčasne, alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodených viac detí súčasne.

§ 2 - Základné pojmy
(1)

Oprávnená osoba na poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa je

a)

matka dieťaťa,

b)

otec dieťaťa, ak

1.

matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie,1) alebo

2.

dieťa bolo zverené do osobnej starostlivosti otca na základe rozhodnutia súdu.

(2)

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí je

a)

rodič detí alebo

b)

fyzická osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu.

(3)

Starostlivosť nahrádzajúca starostlivosť rodičov na účely tohto zákona je

a)

náhradná starostlivosť,2)

b)

poručníctvo,3) ak sa poručník o dieťa osobne stará,

c)

predosvojiteľská starostlivosť,4)

d)

zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia,5)

e)

súdom uložená ochranná výchova dieťaťa.6)

(4)

Bydlisko na účely tohto zákona je miesto, kde má oprávnená osoba sústredené najdôležitejšie záujmy na základe objektívnych kritérií, ktorými sú:

a)

vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, sústavná príprava na povolanie štúdiom alebo starostlivosť o ďalšie dieťa do šesť rokov veku,

b)

dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

1.

so všeobecným lekárom podľa osobitného predpisu6a) a

2.

s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, ak ide o oprávnenú osobu podľa odseku 1 písm. a),

c)

povinné verejné zdravotné poistenie,

d)

návšteva školy alebo vysokej školy ďalšieho dieťaťa, ktoré má oprávnená osoba v starostlivosti.

DRUHÁ ČASŤ

PRÍSPEVOK PRI NARODENÍ DIEŤAŤA A PRÍSPEVOK NA VIAC SÚČASNE NARODENÝCH DETÍ

§ 3 - Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa
(1)

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 má nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, ak má trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky a dieťa sa narodilo. Podmienka bydliska na území Slovenskej republiky sa považuje za splnenú, ak oprávnená osoba spĺňa aspoň dve z kritérií podľa § 2 ods. 4.

(2)

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa na to isté dieťa vzniká len raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok pri narodení dieťaťa vzniká na každé dieťa.

(3)

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa nevzniká oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1, ak

a)

pre dieťa neuzatvorila dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,7)

b)

súhlasila s osvojením dieťaťa,

c)

dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,

d)

ďalšie dieťa oprávnenej osoby je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,

e)

dieťa sa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a príslušná inštitúcia štátu, v ktorom sa dieťa narodilo, vyplatila oprávnenej osobe príspevok pri narodení dieťaťa alebo inú dávku toho istého druhu alebo

f)

je maloletá a nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa.8)

(4)

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa nevzniká oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. a), ak

a)

od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu sa nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine; za účasť tejto oprávnenej osoby na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti tejto oprávnenej osobe v ústavnej zdravotnej starostlivosti, alebo

b)

po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanovením osobitného predpisu o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti.8a)

§ 4 - Suma príspevku pri narodení dieťaťa
(1)

Suma príspevku pri narodení dieťaťa je

a)

829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až štvrtého pôrodu,

b)

151,37 eura, ak ide o dieťa narodené z piateho pôrodu a ďalšieho pôrodu.

(2)

Ak sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku pri narodení dieťaťa podľa odseku 1 sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa.

§ 5 - Nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí
(1)

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 2 má nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí, ak

a)

najmenej tri z detí podľa § 1 ods. 3 sú vo veku najviac 15 rokov; u detí podľa § 1 ods. 3 písm. b) sa sleduje veková hranica detí, ktoré sa narodili prvé v poradí,

b)

riadne sa stará o deti podľa § 1 ods. 3 a

c)

trvalý pobyt a bydlisko tejto oprávnenej osoby je na území Slovenskej republiky; podmienka bydliska na území Slovenskej republiky sa považuje za splnenú, ak oprávnená osoba spĺňa aspoň dve z kritérií podľa § 2 ods. 4.

(2)

Riadna starostlivosť o dieťa podľa odseku 1 písm. b) je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä zabezpečenie primeranej výživy dieťaťa, hygieny dieťaťa, výchovy dieťaťa, vzdelávania dieťaťa a zdravotnej starostlivosti o dieťa.

(3)

Nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí vzniká na každé dieťa podľa § 1 ods. 3 v kalendárnom roku len raz.

(4)

Ak podmienky nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí spĺňa viac oprávnených osôb, nárok na výplatu príspevku na viac súčasne narodených detí má len jedna z nich určená podľa ich dohody, inak oprávnená osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí ako prvá.

§ 6 - Suma príspevku na viac súčasne narodených detí

Suma príspevku na viac súčasne narodených detí je 110,36 eura.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 7 - Vznik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí
(1)

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa a nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom na nárok na príspevok pri narodení dieťaťa a na nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí.

(2)

Nárok na výplatu príspevku pri narodení dieťaťa vzniká preukázaním splnenia podmienok na vznik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa. Nárok na výplatu príspevku na viac súčasne narodených detí vzniká splnením podmienok na vznik nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí a uplatnením nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí.

§ 8 - Uplatnenie nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí
(1)

Oprávnená osoba si uplatňuje a nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu podaním písomnej žiadosti. Žiadosť podľa prvej vety obsahuje osobné údaje oprávnenej osoby a dieťaťa, ktorými sú

a)

meno a priezvisko,

b)

rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené,

c)

adresa trvalého pobytu.

(2)

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí v každom kalendárnom roku ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom a mesiacom dátumu narodenia detí; prvýkrát si uplatňuje nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí pri dovŕšení jedného roku veku detí podľa § 1 ods. 3 písm. a) alebo pri dovŕšení jedného roku veku mladších detí podľa § 1 ods. 3 písm. b).

§ 9 - Výplata príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí
(1)

Úrad vyplatí príspevok

a)

pri narodení dieťaťa najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo preukázané splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa; narodenie dieťaťa mimo územia Slovenskej republiky sa považuje za preukázané aj doručením úradného prekladu rodného listu tohto dieťaťa vydaného v cudzine alebo iného obdobného dôkazu o jeho narodení do slovenského jazyka; úradný preklad z českého jazyka do slovenského jazyka sa nevyžaduje,

b)

na viac súčasne narodených detí najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba podala žiadosť o priznanie príspevku na viac súčasne narodených detí a preukázala splnenie podmienok nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí.

(2)

Úrad určí osobitného príjemcu a vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí osobitnému príjemcovi, ak

a)

sú odôvodnené pochybnosti o účelnom použití príspevku pri narodení dieťaťa a o účelnom použití príspevku na viac súčasne narodených detí,

b)

v čase rozhodovania o nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a o nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí sa vypláca prídavok na dieťa osobitnému príjemcovi z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok na dieťa nepoužíva na účel, na ktorý je určený, alebo

c)

oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo je fyzická osoba, ktorá sa spoločne posudzuje s osobou, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi a dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi sa poskytujú osobitnému príjemcovi.

(3)

Osobitný príjemca je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt, alebo, ak je to odôvodnené, iná osoba, ktorú určí úrad.

(4)

Osobitný príjemca zabezpečí účelné použitie príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí.

(5)

Osobitný príjemca na účel výkonu svojej funkcie môže získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.

(6)

Ak oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo je fyzická osoba, ktorá sa spoločne posudzuje s osobou, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, spôsob výplaty príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí určí úrad.

(7)

Úrad vyplatí oprávnenej osobe

a)

príspevok na viac súčasne narodených detí na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,10) alebo na žiadosť oprávnenej osoby v hotovosti na adresu určenú oprávnenou osobou na území Slovenskej republiky,

b)

príspevok pri narodení dieťaťa

1.

na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,10)

1a.

ktorý oprávnená osoba oznámila úradu,

1b.

na ktorý sa poukazuje tehotenské alebo tehotenské štipendium, ak nemožno postupovať podľa bodu 1a., alebo

2.

v hotovosti na adresu na území Slovenskej republiky,

2a.

ktorú oprávnená osoba oznámila úradu,

2b.

na ktorú sa poukazuje tehotenské, ak nemožno postupovať podľa bodu 2a. alebo prvého bodu,

2c.

na ktorú sa poukazuje iná opakovaná dávka poskytovaná úradom, ak nemožno postupovať podľa bodov 2a. a 2b. alebo prvého bodu.

(8)

Ak úrad vyplatil príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí v nižšej sume, ako mala oprávnená osoba nárok, doplatí rozdiel príspevku pri narodení dieťaťa do súm ustanovených v § 4 a rozdiel príspevku na viac súčasne narodených detí do sumy ustanovenej v § 6. Nárok na výplatu podľa prvej vety zaniká uplynutím jedného roka odo dňa výplaty príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí v nižšej sume.

(9)

Oprávnená osoba je povinná vrátiť príspevok pri narodení dieťaťa alebo príspevok na viac súčasne narodených detí alebo ich časť, ak bol poskytnutý neprávom alebo vo vyššej sume ako patril. Nárok na vrátenie príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí alebo ich časti podľa prvej vety zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa výplaty príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku pre viac súčasne narodených detí podľa prvej vety.

§ 10 - Zánik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí
(1)

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím dvanástich mesiacov od narodenia dieťaťa.

(2)

Nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí zaniká uplynutím šiestich mesiacov od vzniku nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí.

§ 11 - Pôsobnosť úradu
(1)

Úrad

a)

rozhoduje o

1.

príspevku pri narodení dieťaťa a o príspevku na viac súčasne narodených detí,

2.

určení osobitného príjemcu,

3.

povinnosti oprávnenej osoby vrátiť príspevok pri narodení dieťaťa alebo príspevok na viac súčasne narodených detí,

b)

vypláca príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí,

c)

zisťuje bydlisko oprávnenej osoby.

(2)

Úrad na účely rozhodovania o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí môže získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.

§ 12 - Konanie
(1)

Na konanie vo veciach príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí sa vzťahuje správny poriadok okrem § 18, § 33 ods. 2, § 62, § 65 až 68 správneho poriadku, ak v odsekoch 2 až 4 nie je ustanovené inak.

(2)

Konanie o príspevku pri narodení dieťaťa začína dňom

a)

doručenia informácie úradu o zápise dieťaťa do registra fyzických osôb alebo

b)

preukázania narodenia dieťaťa mimo územia Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 písm. a).

(3)

Úrad

a)

môže konanie prerušiť, ak bola oprávnená osoba vyzvaná podľa § 13 ods. 2,

b)

konanie zastaví, ak oprávnená osoba na výzvu úradu nesplnila v určenej lehote povinnosť podľa § 13 ods. 2 a bola o možnosti zastavenia konania poučená.

(4)

Obnovu konania vo veciach príspevku pri narodení dieťaťa ukončeného rozhodnutím, ktoré je právoplatné, úrad povolí na návrh účastníka konania alebo nariadi, ak sa preukážu skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku a výplatu príspevku pri narodení dieťaťa.

§ 13 - Povinnosti oprávnenej osoby
(1)

Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí, je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí; to neplatí na preukazovanie skutočností, ktoré sú úradu známe z jeho úradnej činnosti alebo ktoré môže úrad získať z dostupného informačného systému verejnej správy.

(2)

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 je povinná na výzvu úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku a na výplatu príspevku pri narodení dieťaťa, a to v lehote určenej úradom; to neplatí na preukazovanie skutočností, ktoré sú úradu známe z jeho úradnej činnosti alebo ktoré môže úrad získať z dostupného informačného systému verejnej správy.

§ 14 - Spolupráca pri poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí
(1)

Zdravotnícke zariadenia, obce a ďalšie osoby, ktoré plnia úlohy pri poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí alebo sú vecne príslušné na poskytovanie údajov potrebných na posúdenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí, sú povinné spolupracovať s úradom a bezplatne poskytovať informácie potrebné na posúdenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí.

(2)

Na žiadosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje bezplatne a elektronicky na účel výplaty príspevku pri narodení dieťaťa

a)

Sociálna poisťovňa údaj o účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky10) alebo o adrese na území Slovenskej republiky, na ktoré sa oprávnenej osobe poukazuje tehotenské,

b)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky údaj o účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,10) na ktorý sa oprávnenej osobe poukazuje tehotenské štipendium.

§ 15 - Úprava súm príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí

Sumu príspevku pri narodení dieťaťa podľa § 4 a sumu príspevku na viac súčasne narodených detí podľa § 6 môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť vláda Slovenskej republiky nariadením.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 16 - Prechodné ustanovenia
(1)

Ak sa dieťa narodilo pred 1. januárom 2014, podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a podmienky nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa sa posudzujú a ich suma sa určuje aj po 31. decembri 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013.

(2)

Ak nárok na príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne, vznikol pred 1. januárom 2014, podmienky nároku na tento príspevok sa posudzujú a jeho suma sa určuje aj po 31. decembri 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013.

§ 16a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2022
(1)

Ak sa dieťa narodilo pred 1. aprílom 2022, podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sa posudzujú a jeho suma sa určuje aj po 31. marci 2022 podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2022. Na konanie o príspevku pri narodení dieťaťa podľa prvej vety sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 31. marca 2022.

(2)

Na účel určenia sumy príspevku pri narodení dieťaťa podľa § 4 ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. apríla 2022 sa pri poradí pôrodu dieťaťa narodeného po 31. marci 2022 nezohľadňuje predchádzajúci pôrod dieťaťa, ktoré sa narodilo pred 1. aprílom 2022 a ktoré sa nedožilo 28 dní.

§ 17 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 601/2003 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 676/2006 Z. z., zákona č. 592/2007 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z. a zákona č. 468/2011 Z. z.

Čl. II

Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 664/2006 Z. z. a zákona č. 180/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/ zv. 5; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 141, 27. 5. 2011), zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov, zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a
Spracúvanie osobných údajov
(1)
Ministerstvo je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov spracúvaných na analytické účely a štatistické účely v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Ústredie a úrad poskytujú ministerstvu osobné údaje, ktoré spracúvajú podľa osobitných predpisov4) v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelov podľa prvej vety.

(2)
Ústredie a úrad si poskytujú osobné údaje spracúvané podľa osobitných predpisov4) na účel plnenia úloh v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti, na analytické účely a štatistické účely v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Osobné údaje získané kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií podľa osobitných predpisov4) sú ústredie a úrad oprávnené poskytovať si v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh podľa osobitných predpisov;4) to neplatí pri poskytovaní osobných údajov ministerstvu podľa odseku 1.“.

Čl. III

Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. 561/2008 Z. z. a zákona č. 468/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa slovo „alebo“.
2.
V § 1 ods. 2 písm. e) sa slová „bol súdu podaný návrh na začatie konania“ nahrádzajú slovami „súd koná“.
3.
V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f)
zverenie dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti,6a) alebo

g)
zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení predbežného opatrenia,6) ak súd koná o zverení dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)
§ 103 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

4.
V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti má aj dieťa,
a)
ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. d) až g) a pri zverení do náhradnej starostlivosti je mladšie ako šesť mesiacov,

b)
ktorého náhradný rodič sa začal o neho osobne starať a

c)
na ktoré nebol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa podľa osobitného predpisu.6b)“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

„6b)
Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

5.
V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti na to isté dieťa a tej istej oprávnenej osobe vzniká iba raz; to platí aj vtedy, ak dieťa je zverené do spoločnej starostlivosti manželov a jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti bol poskytnutý manželovi oprávnenej osoby.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

6.
V § 3 odsek 6 znie:

„(6)
Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti je 500 eur.“.

7.
V § 5 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „nezaopatrené dieťa7) zverené do náhradnej starostlivosti“ vkladajú slová „podľa § 1 ods. 2 písm. a) až e)“.
8.
V § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a) sa za slová „§ 1 ods. 2“ vkladajú slová „písm. a) až e)“.
9.
V § 14 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Platiteľ na účely rozhodovania o príspevku môže získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.“.
10.
V § 15 sa na konci pripája táto veta: „Platiteľ od oprávnenej osoby nežiada preukazovanie skutočností, ktoré sú mu známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže získať z dostupného informačného systému verejnej správy.“.
11.
V § 18 ods. 1 sa slová „§ 3 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 6“.
12.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠19a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Ak dieťa bolo zverené do náhradnej starostlivosti pred 1. januárom 2014, podmienky nároku na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti sa posudzujú podľa zákona účinného do 31. decembra 2013.“.

Čl. IV

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)

  § 2 ods. 1 písm. l) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 490/2001 Z. z.

 • 2)

  § 44 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 3)

  § 56 zákona č. 36/2005 Z. z.

 • 4)

  § 103 zákona č. 36/2005 Z. z.

 • 5)

  § 360 a 365 Civilného mimosporového poriadku.

 • 6)

  § 33, § 102 až 105 Trestného zákona.

 • 6a)

  § 8 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 660/2005 Z. z.

 • 7)

  § 12 ods. 1 a 7 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  § 29 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z.

 • 8a)

  § 9 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z.

 • 10)

  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore