Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach zabíjania zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom strelnou zbraňou s voľným projektilom v mieste držby zvieraťa a na farmárskom bitúnku 154/2023 účinný od 15.05.2023

Platnosť od: 29.04.2023
Účinnosť od: 15.05.2023
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach zabíjania zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom strelnou zbraňou s voľným projektilom v mieste držby zvieraťa a na farmárskom bitúnku 154/2023 účinný od 15.05.2023
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 154/2023 s účinnosťou od 15.05.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach zabíjania zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom strelnou zbraňou s voľným projektilom v mieste držby zvieraťa a na farmárskom bitúnku

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 ods. 1 písm. h) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Základné ustanovenie

Táto vyhláška ustanovuje

a)

podrobnosti o podmienkach zabíjania zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom strelnou zbraňou s voľným projektilom, o náležitostiach žiadosti o povolenie podľa § 41 ods. 21 zákona (ďalej len „žiadosť“), o mieste určenom na zabitie zvieraťa a o činnostiach súvisiacich so zabíjaním zvieraťa,

b)

podrobnosti o podmienkach zabíjania zveri z farmového chovu a domácich kopytníkov na farmárskom bitúnku.

§ 2 - Žiadosť
(1)

Žiadosť obsahuje

a)

identifikačné údaje registrovaného držiteľa zvieraťa (ďalej len „žiadateľ“) v rozsahu

1.

názov, adresa sídla a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,

2.

meno, priezvisko, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

3.

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,

b)

registračné číslo chovu, pre ktorý sa žiada povolenie,

c)

plánovaný najväčší počet zvierat určených na zabitie a ich druh.1)

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)

posudok znalca podľa osobitného predpisu,2)

b)

pracovné postupy podľa § 41 ods. 22 písm. b) zákona, ktoré obsahujú opis postupu pri

1.

manipulácii so zvieraťom pred zabitím so strelnou zbraňou s voľným projektilom,

2.

manipulácii s telom zvieraťa po zabití,

3.

preprave tela zabitého zvieraťa do prevádzkarne schválenej regionálnou veterinárnou a potravinovou správou podľa § 41 ods. 5 písm. a) alebo § 41a zákona (ďalej len „bitúnok“) spolu s uvedením jej názvu a adresy,

4.

čistení a dezinfekcii miesta zabitia zvieraťa,

5.

čistení a dezinfekcii miesta vykrvenia a vykolenia tela zabitého zvieraťa zveri z farmového chovu alebo miesta vykrvenia a vykolenia tela zabitého zvieraťa hovädzieho dobytka, ak sa tieto činnosti môžu vykonať mimo mobilnej jednotky (§ 5 ods. 2 a 3),

c)

kópia zmluvy o zabezpečení prijatia a opracovania jatočného tela zvieraťa uzavretá medzi žiadateľom a bitúnkom, ak žiadateľ nie je súčasne prevádzkovateľom bitúnku.

§ 3 - Podrobnosti o podmienkach zabíjania zvierat
(1)

Povolenie podľa § 41 ods. 21 zákona možno vydať len pre chov, ktorý

a)

je registrovaný na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,

b)

je pravidelne veterinárne kontrolovaný a sú splnené požiadavky na dobré životné podmienky zvierat,

c)

má vhodný priestor, podmienky a zariadenia na zabíjanie, vykrvenie a vykolenie, a ak je to potrebné, na ošklbanie,3)

d)

má zvieratá identifikované a evidované podľa osobitných predpisov.4)

(2)

Na zabíjanie zvieraťa a na činnosti súvisiace so zabíjaním5) sa vzťahujú podmienky podľa osobitného predpisu.6)

(3)

Pri zabíjaní viacerých zvierat pri jednej príležitosti nasledujú pracovné postupy podľa osobitného predpisu.7) Počet zvierat hovädzieho dobytka zabíjaných pri jednej príležitosti nesmie byť vyšší ako počet podľa osobitného predpisu.8)

(4)

Pri zabíjaní zvieraťa musí byť k dispozícii náhradná funkčná strelná zbraň s voľným projektilom.

(5)

Prehliadku ante mortem vykoná úradný veterinárny lekár najskôr 24 hodín pred zabitím zvieraťa. Na vykonanie prehliadky ante mortem zveri z farmového chovu sa vzťahuje požiadavka podľa osobitného predpisu.9) Pri zabíjaní zvieraťa hovädzieho dobytka musí byť prítomný úradný veterinárny lekár, ktorý vykonal prehliadku ante mortem.10)

(6)

Zviera určené na zabitie musí byť čisté.11)

(7)

Zabíjanie zvierat sa realizuje len za denného svetla.

(8)

Ak sa na zviera zveri z farmového chovu nevzťahuje povinnosť individuálneho identifikačného označenia podľa osobitného predpisu,4) zviera sa bezodkladne po zabití označí spôsobom podľa § 7 ods. 5 na ľavú končatinu.

§ 4 - Miesto určené na zabitie zvieraťa
(1)

Miesto určené na zabitie zvieraťa je priestor podľa osobitného predpisu.2)

(2)

Na mieste určenom na zabitie zvieraťa sa vykoná kontrola znakov smrti a ak sa zistí, že zviera nie je zabité, vykonajú sa opatrenia. Na mieste určenom na zabitie zvieraťa možno vykonať aj prehliadku zvieraťa pred zabitím, vykrvenie, vykolenie a ošklbanie.3)

§ 5 - Vykrvenie a vykolenie
(1)

Vykrvenie a vykolenie zvieraťa sa vykoná bezprostredne po poškodení mozgu s následným potvrdením znakov smrti spôsobom, ktorý zabraňuje kontaminácii mäsa a je v súlade s požiadavkami podľa osobitného predpisu;12) pri hovädzom dobytku možno vykonať vykolenie len v rozsahu podľa osobitného predpisu.13)

(2)

Na vykrvenie tela zabitého zvieraťa hovädzieho dobytka sa použije mobilná jednotka, ak odsek 3 neustanovuje inak. Vykolenie tela zabitého zvieraťa hovädzieho dobytka sa vykoná na mieste vykrvenia.

(3)

Vykrvenie tela zabitého zvieraťa hovädzieho dobytka mimo mobilnej jednotky sa môže vykonať na mieste určenom na zabitie zvieraťa alebo v priestore priľahlom k miestu určenému na zabitie zvieraťa, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu14) a regionálna veterinárna a potravinová správa vydala povolenie na vykrvenie mimo mobilnej jednotky podľa § 8 ods. 3 písm. t) zákona.

(4)

Vykrvenie a vykolenie tela zabitého zvieraťa zveri z farmového chovu sa vykoná na mieste určenom na zabitie zvieraťa alebo v priestore priľahlom k miestu určenému na zabitie zvieraťa.

§ 6 - Nakladanie so špecifikovaným rizikovým materiálom
(1)

Ak ide o zabíjanie zvieraťa hovädzieho dobytka staršieho ako 12 mesiacov, miesto priestrelu lebky zvieraťa sa nepriepustne uzatvorí na zabránenie kontaminácie tela zvieraťa a prostredia mozgovým tkanivom a ak sa získava mäso z hlavy hovädzieho dobytka staršieho ako 12 mesiacov, je potrebné aj utesnenie foramen magnum spôsobom podľa osobitného predpisu.15)

(2)

Ak pri prieniku projektilu do lebky zvieraťa podľa odseku 1 dôjde k rozsiahlemu poškodeniu lebky a nie je možné zabezpečiť nepriepustné uzatvorenie priestrelu, na zabránenie kontaminácie mozgovým tkanivom sa celá hlava zvieraťa zabalí do nepriepustného obalu.

§ 7 - Preprava tela zabitého zvieraťa
(1)

Zabité a vykrvené telo zvieraťa sa hygienickým spôsobom a bez zbytočného odkladu prepraví na bitúnok a pritom musí byť dodržaná požiadavka na chladenie tela zabitého zvieraťa podľa osobitného predpisu.16) Telo zabitého zvieraťa hovädzieho dobytka sa prepravuje v mobilnej jednotke, ktorá bola použitá na jeho vykrvenie.

(2)

Informácia o potravinovom reťazci musí byť doručená prevádzkovateľovi bitúnku podľa osobitného predpisu.17)

(3)

Certifikát zdravia zvieraťa sprevádza telo zabitého zvieraťa na bitúnok alebo môže byť doručený prevádzkovateľovi bitúnku pred prijatím tela zvieraťa, a to písomne alebo elektronickými prostriedkami; kvalifikovaný elektronický podpis sa nevyžaduje.

(4)

Telo zabitého zvieraťa sprevádza na bitúnok identifikačné označenie a pri zveri z farmového chovu aj s prehlásením žiadateľa podľa osobitného predpisu.18)

(5)

Identifikačným označením podľa odseku 4 pre zviera zveri z farmového chovu, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť individuálneho identifikačného označenia podľa osobitného predpisu,4) je identifikačná značka z odolného materiálu voči vlhkosti, mechanickému poškodeniu a zmazaniu údajov, na ktorej sú uvedené a lomkami oddelené údaje o registračnom čísle farmového chovu, dátume zabitia zvieraťa a poradovom čísle zvieraťa zabitého v daný deň; identifikačná značka sa umiestni na telo zabitého zvieraťa spôsobom podľa § 3 ods. 8.

(6)

Vzory dokumentov podľa odsekov 2 až 4 sú zverejnené na webovom sídle Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

(7)

Čistenie a dezinfekciu dopravných prostriedkov na prepravu tiel zabitých zvierat a na prepravu vedľajších jatočných produktov vykonáva bitúnok, ktorý má schválené miesto so zariadením na čistenie a dezinfekciu dopravných prostriedkov na prepravu zvierat, alebo schválené zariadenie podľa § 8 ods. 3 písm. z) prvého bodu zákona.

§ 8 - Podrobnosti o podmienkach zabíjania na farmárskom bitúnku

Z požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie bitúnku podľa osobitného predpisu19) nemusí farmársky bitúnok mať

a)

primerané a hygienické ustajňovacie priestory alebo čakacie ohrady, ak je zviera na farmársky bitúnok presunuté z chovu vzdialeného do 50 km privedené priamo do priestoru na zabíjanie,

b)

samostatné uzamykateľné zariadenia pre choré zvieratá alebo podozrivé zvieratá,

c)

samostatnú miestnosť alebo priestor na zabíjanie a jatočné opracovanie jednotlivých druhov zvierat a samostatnú miestnosť na vykonávanie rozrábania rôznych druhov mäsa, ak sa tieto činnosti vykonávajú časovo oddelene,

d)

samostatnú miestnosť na vyprázdňovanie a čistenie žalúdkov a čriev, ak sa tieto činnosti vykonávajú časovo oddelene od ostatných činností tak, že sa zabráni kontaminácii mäsa,

e)

samostatné miesto s vhodným zariadením na čistenie a dezinfekciu dopravných prostriedkov na prepravu zvierat, ak nevykonáva prepravu zvierat na farmársky bitúnok,

f)

šatne s hygienickou slučkou, ak je v budove farmárskeho bitúnku mimo prevádzkových priestorov dostatočný počet skriniek na osobný a pracovný odev, ktoré sú usporiadané tak, že sa chránia čisté časti budovy pred kontamináciou,

g)

samostatné miestnosti na oddelené skladovanie mäsa nebaleného, nechráneného a mäsa baleného a chráneného v druhom obale, ak sa ich skladovanie vykonáva časovo oddelene.

§ 9 - Záverečné ustanovenie

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.20)

§ 10 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2023.

Samuel Vlčan v. r.

Poznámky

 • 1)

  Príloha III oddiel I kapitola VIa a oddiel III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45).

 • 2)

  § 6 ods. 3 a príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 202/2014 Z. z.

 • 3)

  Príloha III oddiel III ods. 3 písm. f) nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení.

 • 4)

  Čl. 112, 117 a 118 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31. 3. 2016) v platnom znení. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2035 z 28. júna 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zariadení, ktoré držia suchozemské zvieratá, a liahní a vysledovateľnosti určitých držaných suchozemských zvierat a násadových vajec (Ú. v. EÚ L 314, 5. 12. 2019) v platnom znení. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  Čl. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania (Ú. v. EÚ L 303, 18. 11. 2009) v platnom znení.

 • 6)

  § 3 a 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 202/2014 Z. z.

 • 7)

  Príloha III bod 3.1. nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009 v platnom znení.

 • 8)

  Príloha III oddiel I kapitola VIa nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení.

 • 9)

  Príloha III oddiel III ods. 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení.

 • 10)

  Príloha III oddiel I kapitola VIa písm. d) nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení.

 • 11)

  Príloha III oddiel I kapitola IV ods. 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení.

 • 12)

  Príloha III oddiel I kapitola VIa písm. f) a oddiel III ods. 3 písm. h) nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení.

 • 13)

  Príloha III oddiel I kapitola VIa písm. f) nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení.

 • 14)

  Príloha III oddiel I kapitola VIa písm. e) nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení.

 • 15)

  Príloha V bod 8.1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorou sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Ú. v. ES L 147, 31. 5. 2001; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 32) v platnom znení.

 • 16)

  Príloha III oddiel I kapitola VIa písm. g) a oddiel III ods. 3 písm. h) nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení.

 • 17)

  Príloha II oddiel III ods. 2 a 7 nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení.

 • 18)

  Príloha III oddiel III ods. 3 písm. i) nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení.

 • 19)

  Čl. 13 ods. 3 a ods. 4 písm. b) a príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení. Čl. 10 ods. 3 a ods. 4 písm. b) a príloha III nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení.

 • 20)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).

Načítavam znenie...
MENU
Hore