Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71783
Dôvodové správy: 2541
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 627/2005 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 29.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Miestna štátna správa, Náhradná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST15 JUD52 DS8 EU PP8 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 627/2005 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 61/2018

Legislatívny proces k zákonu 61/2018§ 3
Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti

(1)
Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti je určený na podporu zabezpečenia základného osobného vybavenia dieťaťa, najmä na zabezpečenie jeho ošatenia, obuvi, hygienických potrieb, nevyhnutného nábytku a iných vecí na uspokojenie potrieb dieťaťa.
(2)
Nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti má dieťa,
a)
ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až c) na základe rozhodnutia súdu,
b)
ktorého náhradný rodič sa začal oň osobne starať a
c)
ktoré ku dňu zverenia do náhradnej starostlivosti je v ústavnej starostlivosti alebo v ochrannej výchove.
(3)
Nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti má aj dieťa,
a)
ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. d) až f) a pri zverení do náhradnej starostlivosti je mladšie ako šesť mesiacov,
b)
ktorého náhradný rodič sa začal o neho osobne starať a
c)
na ktoré nebol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa podľa osobitného predpisu.6b)
(4)
Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti možno poskytnúť aj dieťaťu, ktorému nebola pred zverením do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až c) nariadená ústavná starostlivosť alebo uložená ochranná výchova, ak pri začatí vykonávania náhradnej starostlivosti nemá zabezpečené základné osobné vybavenie podľa odseku 1.
(5)
Nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti na to isté dieťa a tej istej oprávnenej osobe vzniká iba raz; to platí aj vtedy, ak dieťa je zverené do spoločnej starostlivosti manželov a jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti bol poskytnutý manželovi oprávnenej osoby.
(6)
Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti je vo výške 5,53-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.6c)
zobraziť paragraf
§ 4
Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti

(1)
Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti je určený na podporu osamostatnenia sa dieťaťa.
(2)
Nárok na jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti má plnoleté dieťa, ak náhradná starostlivosť podľa § 1 ods. 2 písm. a) až c) trvala aspoň jeden rok pred dosiahnutím jeho plnoletosti.
(3)
Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti je vo výške 10,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.
zobraziť paragraf
§ 5
Opakovaný príspevok dieťaťu

(1)
Opakovaný príspevok dieťaťu je určený na podporu uspokojovania potrieb dieťaťa, najmä na úhradu nákladov na výživu, výchovu, vzdelávanie a bývanie dieťaťa.
(2)
Nárok na opakovaný príspevok dieťaťu má nezaopatrené dieťa7) zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až d) rozhodnutím súdu1) a plnoleté nezaopatrené dieťa,7) ktoré do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 a žije v domácnosti s fyzickou osobou, ktorá do dosiahnutia jeho plnoletosti bola jeho náhradným rodičom, ak nezaopatrené dieťa
a)
nemá príjem podľa odseku 4 alebo
b)
má príjem podľa odseku 4 nižší, ako je suma opakovaného príspevku dieťaťu podľa odseku 3 písm. a).
(3)
Opakovaný príspevok dieťaťu je
a)
pre nezaopatrené dieťa uvedené v odseku 2 písm. a)
1.
do 10 rokov veku vo výške dvojnásobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne,
2.
nad 10 rokov veku do 15 rokov veku vo výške 2,3-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne,
3.
nad 15 rokov veku vo výške 2,5-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne,
b)
vo výške rozdielu medzi sumou podľa písmena a) a príjmom dieťaťa podľa odseku 4, ak ide o nezaopatrené dieťa uvedené v odseku 2 písm. b).
(4)
Príjem dieťaťa podľa tohto zákona je súdom určené výživné rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať dieťaťu výživné okrem výživného, ktoré povinná fyzická osoba poukazuje príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,8) sirotský dôchodok podľa osobitného predpisu,9) pozostalostná úrazová renta podľa osobitného predpisu,10) sirotský výsluhový dôchodok a sirotský dôchodok podľa osobitného predpisu11) alebo iná obdobná dávka vyplácaná z cudziny a príjem plnoletého nezaopatreného dieťaťa zdaňovaný podľa osobitného predpisu.12)
(5)
Za príjem podľa odseku 4 sa nepovažuje úhrn príjmov, ktorými sú príjem študenta vysokej školy v čase odbornej praxe a odmena za produktívnu prácu žiaka strednej odbornej školy12a) a príjem žiaka strednej školy alebo študenta vysokej školy, ktorí študujú dennou formou štúdia, získaný na základe dohody o brigádnickej práci študentov,12b) ak tento úhrn príjmov neprevyšuje trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu za 12 mesiacov.
(6)
Uložením povinnosti poukazovať výživné príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny8) prechádza nárok na výživné oprávneného dieťaťa na tento úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a do sumy poskytovaného opakovaného príspevku dieťaťu podľa odseku 3 je príjmom štátneho rozpočtu. Ak výživné podľa prvej vety je vyššie ako opakovaný príspevok dieťaťu, patrí dieťaťu aj rozdiel medzi výživným a týmto príspevkom. Ak nárok na opakovaný príspevok dieťaťu nevznikol, výživné podľa prvej vety príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poukazuje dieťaťu. Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny postupuje podľa druhej vety a tretej vety aj vtedy, ak rodič dieťaťa neplní súdom uloženú vyživovaciu povinnosť alebo ju plní čiastočne.
zobraziť paragraf
§ 6
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

(1)
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je určený na podporu vykonávania osobnej starostlivosti o dieťa, ktoré má náhradný rodič zverené do náhradnej starostlivosti.
(2)
Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi má náhradný rodič, ak
a)
mu bolo na základe rozhodnutia súdu1) zverené dieťa do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až c),
b)
sa začal osobne starať aspoň o jedno zverené dieťa,
c)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a
d)
nevykonáva náhradnú starostlivosť v zariadení pestúnskej starostlivosti.13)
(3)
Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi podľa odseku 2 nevzniká, ak
a)
náhradný rodič alebo manžel náhradného rodiča má pri osobnej starostlivosti o zverené dieťa nárok na materské podľa osobitného predpisu14) alebo nárok na dávku nemocenského poistenia, alebo nemocenského zabezpečenia toho istého druhu v cudzine,
b)
náhradnému rodičovi alebo manželovi náhradného rodiča sa pri starostlivosti o zverené dieťa poskytuje rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu15) alebo dávka toho istého druhu v cudzine, alebo.
c)
dieťa zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až c) je jeho príbuzným v priamom rade.16)
(4)
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je vo výške 1,95-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne.
(5)
Ak sa náhradný rodič osobne stará o tri deti a viac detí, ktoré sú súrodenci, opakovaný príspevok náhradnému rodičovi podľa odseku 4 sa zvyšuje o 1,39-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne.
(6)
Suma podľa odseku 5 patrí aj náhradnému rodičovi, ktorému nevzniká nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi podľa odseku 3 písm. a) a b), ak sa osobne stará o tri deti a viac detí, ktoré sú súrodenci.
zobraziť paragraf
§ 7
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

(1)
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je určený na podporu vykonávania osobnej starostlivosti o dieťa zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až d), ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím.17)
(2)
Nárok na osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi má náhradný rodič,
a)
ktorému bolo na základe rozhodnutia súdu1) zverené dieťa do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až d),
b)
ktorý sa začal osobne starať o dieťa, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím,17) a
c)
ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(3)
Nárok na osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi podľa odseku 2 nevzniká, ak
a)
sa náhradnému rodičovi poskytuje za starostlivosť o dieťa peňažný príspevok za opatrovanie,18)
b)
náhradný rodič poskytuje dieťaťu opatrovateľskú službu19) alebo
c)
dieťaťu sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu.20)
(4)
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je vo výške 0,8-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne za starostlivosť o každé zverené dieťa, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím.17)
zobraziť paragraf
§ 18

Sumy podľa § 3 ods. 6, § 4 ods. 3, § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a 5 a § 7 ods. 4 sa zaokrúhľujú na celých desať eurocentov nahor.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore