Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 627/2005 účinný od 01.05.2023

Platnosť od: 29.12.2005
Účinnosť od: 01.05.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Miestna štátna správa, Náhradná starostlivosť
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST20JUD22DS12EUPP8ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 627/2005 s účinnosťou od 01.05.2023 na základe 132/2023


§ 3
Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti

(1)
Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti je určený na podporu zabezpečenia základného osobného vybavenia dieťaťa, najmä na zabezpečenie jeho ošatenia, obuvi, hygienických potrieb, nevyhnutného nábytku a iných vecí na uspokojenie potrieb dieťaťa.
(2)
Nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti má dieťa,
a)
ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až c),
b)
ktorého náhradný rodič sa začal oň osobne starať a
c)
ktoré ku dňu zverenia do náhradnej starostlivosti je v ústavnej starostlivosti alebo v ochrannej výchove.
(3)
Nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti má aj dieťa,
a)
ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. d) až f) a pri podaní návrhu na zverenie do náhradnej starostlivosti bolo mladšie ako šesť mesiacov,
b)
ktorého náhradný rodič sa začal o neho osobne starať a
c)
na ktoré nebol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa podľa osobitného predpisu.6b)
(4)
Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti možno poskytnúť aj dieťaťu, ktorému nebola pred zverením do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. a) až c) nariadená ústavná starostlivosť alebo uložená ochranná výchova, ak pri začatí vykonávania náhradnej starostlivosti nemá zabezpečené základné osobné vybavenie podľa odseku 1.
(5)
Nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti na tú istú oprávnenú osobu tomu istému náhradnému rodičovi vzniká iba raz; to platí aj vtedy, ak dieťa je zverené do spoločnej starostlivosti manželov a jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti bol vyplatený jednému z nich.
(6)
Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti je vo výške príspevku pri narodení dieťaťa poskytovaného na dieťa narodené z prvého pôrodu až štvrtého pôrodu.6c)
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore