Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 117/2023 účinný od 01.05.2023

Platnosť od: 12.04.2023
Účinnosť od: 01.05.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo, Prokuratúra, Trestné konanie, Trestné činy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 117/2023 účinný od 01.05.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 117/2023 s účinnosťou od 01.05.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 161/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 38/2019 Z. z., zákona č. 214/2019 Z. z., zákona č. 420/2019 Z. z., zákona č. 474/2019 Z. z., zákona č. 288/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 236/2021 Z. z., zákona č. 357/2021 Z. z., zákona č. 105/2022 Z. z. a zákona č. 111/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 305a ods. 2 písmeno c) znie:

„c)
na zvierati osobitne chránenom zákonom alebo na zvierati používanom na liečebné, športové alebo rekreačné účely, alebo“.

2.
Za § 305a sa vkladá § 305aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠305aa
Usmrtenie spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu
(1)
Kto bez primeraného dôvodu ustanoveného osobitným predpisom usmrtí spoločenské zviera alebo z usmrteného spoločenského zvieraťa vyrába produkt živočíšneho pôvodu alebo živočíšny vedľajší produkt, obchoduje s ním alebo ho inak scudzí, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
na viacerých zvieratách,

b)
verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti,

c)
z osobitného motívu, alebo

d)
hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený.“.

3.
V § 305d sa za slovo „mačka,“ vkladajú slová „koňovité zviera,“.
4.
Doterajší text § 305d sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Na účely § 305aa sa spoločenským zvieraťom rozumie pes, mačka alebo fretka.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2023.

Zuzana Čaputová v. r.Boris Kollár v. r.Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore