Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch 165/2023 účinný od 13.05.2023 do 31.07.2023

Platnosť od: 13.05.2023
Účinnosť od: 13.05.2023
Účinnosť do: 31.07.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Štátne orgány
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch 165/2023 účinný od 13.05.2023 do 31.07.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 165/2023 s účinnosťou od 13.05.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Toto nariadenie vlády upravuje pravidlá poskytovania podpory1) na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „opatrenie“) v sektore

a)

ovocia a zeleniny,2)

b)

mlieka a mliečnych výrobkov3) (ďalej len „mliečny výrobok“),

c)

bravčového mäsa,4)

d)

ovčieho a kozieho mäsa5) alebo

e)

ostatných výrobkov, ktoré sú zemiakmi6) (ďalej len „sektor zemiakov“).

(2)

Toto nariadenie vlády upravuje aj niektoré podmienky pre uznávanie právnických osôb ako organizácií výrobcov,7) združení organizácií výrobcov8) alebo skupín výrobcov9) v sektore podľa odseku 1.

§ 2 - Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a)

vedľajším produktom produkt vyprodukovaný pri zámernej produkcii iného produktu,

b)

oprávnenými výdavkami výdavky vynaložené v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti podľa osobitných predpisov,10) na pokrytie ktorých alebo na pokrytie časti ktorých možno podporu poskytnúť podľa osobitných predpisov.11)

§ 4 - Schvaľovanie poskytnutia podpory
(1)

Žiadosť o schválenie poskytnutia podpory na vykonávanie opatrení v sektore podľa § 1 ods. 1 (ďalej len „žiadosť o schválenie podpory“) podáva žiadateľ platobnej agentúre prostredníctvom formulára zverejneného na webovom sídle platobnej agentúry od dátumu, ktorý je zverejnený na jej webovom sídle, do 15. septembra kalendárneho roka bezprostredne predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa majú tieto opatrenia začať vykonávať. Na žiadosť o schválenie podpory podanú mimo tohto obdobia sa neprihliada.

(2)

Žiadosť o schválenie podpory obsahuje identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizácie a ďalšie informácie potrebné na identifikáciu žiadateľa podľa osobitných predpisov.17)

(3)

Prílohou k žiadosti o schválenie podpory sú:

a)

číslo rozhodnutia o uznaní žiadateľa ako

1.

organizácie výrobcov,

2.

združenia organizácií výrobcov alebo

3.

skupiny výrobcov,

b)

návrh operačného programu, prostredníctvom ktorého sa majú vykonávať opatrenia, na ktorých vykonávanie má byť schválené poskytnutie podpory, ktorý obsahuje

1.

popis opatrení,

2.

cieľ opatrení podľa príloh č. 1 až 5 s presným popisom, akým spôsobom opatrenia daný cieľ dosahujú,

3.

dobu trvania operačného programu,

c)

návrh na určenie referenčného obdobia18) žiadateľa,

d)

kópia zmluvy o vedení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o vedení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, s uvedením medzinárodného bankového čísla účtu, ktorý má slúžiť ako operačný fond na financovanie operačného programu podľa písmena b), alebo iný doklad o zriadení operačného fondu,

e)

plánovaný rozpočet na vykonávanie opatrení prostredníctvom operačného programu podľa písmena b) v jednotlivých kalendárnych rokoch jeho trvania vyhotovený s použitím formulára zverejneného na webovom sídle platobnej agentúry, ak ide o opatrenia v sektore podľa § 1 ods. 1 písm. b) až d) alebo písm. e),

f)

orientačný rozpočet na vykonávanie opatrení prostredníctvom operačného programu podľa písmena b) v jednotlivých kalendárnych rokoch jeho trvania vyhotovený s použitím formulára zverejneného na webovom sídle platobnej agentúry, ak ide o opatrenia v sektore ovocia a zeleniny,

g)

plán na získanie uznania žiadateľa, ktorý je skupinou výrobcov, ako organizácie výrobcov tých poľnohospodárskych výrobkov, ktoré patria do rovnakého sektoru, ako je sektor, v ktorom sa majú vykonávať opatrenia podľa písmena b),

h)

písomný súhlas s vykonávaním opatrení podľa písmena b) všetkých výrobných spoločníkov alebo výrobných členov žiadateľa a všetkých výrobných členov každého výrobného spoločníka žiadateľa, ak ide o žiadateľa podľa písmena a) druhého bodu; tieto písomné súhlasy možno nahradiť dokladom o rozhodnutí najvyššieho orgánu žiadateľa, ktorým sa vyslovuje súhlas s vykonávaním opatrení podľa písmena b).

(4)

Poskytnutie podpory na vykonávanie opatrení v sektore podľa § 1 ods. 1 možno schváliť len na vykonávanie opatrení, ktoré sú uvedené v prílohách č. 1 až 5.

(5)

Poskytnutie podpory možno schváliť len na vykonávanie opatrení počas obdobia bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, počas ktorých má trvať operačný program, prostredníctvom ktorého sa budú tieto opatrenia vykonávať. Poskytnutie podpory možno schváliť len na vykonávanie opatrení počas obdobia začínajúceho počas obdobia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „strategický plán“). Poskytnutie podpory možno schváliť aj na vykonávanie opatrení počas obdobia, ktoré sa skončí po skončení strategického plánu.

(6)

Schválením poskytnutia podpory na vykonávanie opatrení v sektore podľa § 1 ods. 1 v období po skončení strategického plánu nie je priznané právo na poskytnutie podpory na vykonávanie týchto opatrení v tomto období.

(7)

Schválením poskytnutia podpory na vykonávanie opatrení v sektore podľa

a)

§ 1 ods. 1 počas príslušného obdobia sa schvaľuje aj referenčné obdobie, na základe ktorého sa podľa osobitného predpisu19) určuje maximálna výška podpory na vykonávanie opatrení v jednotlivých kalendárnych rokoch trvania príslušného obdobia,

b)

§ 1 ods. 1 písm. b) až d) alebo písm. e) počas príslušného obdobia sa schvaľuje aj suma oprávnených výdavkov na vykonávanie opatrení v jednotlivých kalendárnych rokoch trvania tohto obdobia, na pokrytie časti ktorých sa týmto schválením poskytnutie podpory schvaľuje.

(8)

Schválenie poskytnutia podpory na vykonávanie opatrení v sektore podľa § 1 ods. 1 počas obdobia začínajúceho pred začatím strategického plánu sa považuje za schválenie poskytnutia tejto podpory na vykonávanie týchto opatrení počas obdobia, ktoré sa začalo začatím strategického plánu.

(9)

Schválenie poskytnutia podpory na vykonávanie opatrení v sektore podľa § 1 ods. 1 počas príslušného obdobia, počas ktorého trvá strategický plán, je schválením poskytnutia podpory na vykonávanie týchto opatrení aj počas tej časti tohto obdobia, ktorá trvala pred týmto schválením, ak v rozhodnutí o tomto schválení nie je určené inak.

(10)

Ak je schválené poskytnutie podpory na vykonávanie opatrení v sektore podľa § 1 ods. 1 písm. b) až d) alebo písm. e) počas príslušného kalendárneho roka na základe žiadostí podaných v jednom kalendárnom roku, a týmito schváleniami je schválené poskytnutie podpory na pokrytie časti takej úhrnnej sumy oprávnených výdavkov na vykonávanie opatrení v tomto sektore počas tohto kalendárneho roka, že by podľa dostatočne zisteného skutkového stavu veci na poskytnutie tejto podpory na pokrytie časti tejto úhrnnej sumy oprávnených výdavkov a do maximálnej výšky

a)

bola spotrebovaná celá suma finančných prostriedkov pridelených na poskytovanie tejto podpory na vykonávanie opatrení v tomto sektore počas tohto kalendárneho roka, ďalšie poskytnutie podpory na vykonávanie opatrení v tomto sektore počas tohto kalendárneho roka nemožno schváliť,

b)

nebola spotrebovaná celá suma finančných prostriedkov pridelených na poskytovanie tejto podpory na vykonávanie opatrení v tomto sektore počas tohto kalendárneho roka, ďalšie poskytnutia podpory na vykonávanie opatrení v tomto sektore počas tohto kalendárneho roka možno schváliť len za podmienok podľa odseku 11.

(11)

Podľa odseku 10 písm. b) možno ďalšie poskytnutia podpory na vykonávanie opatrení v príslušnom sektore počas príslušného kalendárneho roka schváliť len na pokrytie časti takej úhrnnej sumy oprávnených výdavkov, ktorá v úhrne s úhrnnou sumou oprávnených výdavkov na vykonávanie opatrení v tomto sektore počas tohto kalendárneho roka, na pokrytie časti ktorej je už poskytnutie podpory schválené na základe žiadostí podaných v jednom kalendárnom roku, nepresahuje úhrnnú sumu oprávnených výdavkov na vykonávanie opatrení v tomto sektore počas tohto kalendárneho roka tak, že by podľa dostatočne zisteného skutkového stavu veci na poskytnutie podpory na pokrytie časti tejto úhrnnej sumy oprávnených výdavkov a do maximálnej výšky nepostačovala celá suma finančných prostriedkov pridelených na poskytovanie tejto podpory na vykonávanie opatrení v tomto sektore počas tohto kalendárneho roka.

(12)

Časť úhrnnej sumy oprávnených výdavkov podľa odseku 10 alebo odseku 11 je časťou, na pokrytie ktorej možno podľa osobitného predpisu20) poskytnúť podporu.

(13)

Maximálna výška podpory podľa odseku 10 alebo odseku 11 je maximálnou výškou, v ktorej možno túto podporu poskytnúť,19) s prihliadnutím na najbližšie známe hodnoty predávanej produkcie21) žiadateľov, ktorým sa bude táto podpora poskytovať.

(14)

Ak je schválené poskytnutie podpory na vykonávanie opatrení v sektore podľa § 1 ods. 1 písm. b) až d) alebo písm. e) počas príslušného kalendárneho roka na základe žiadostí podaných v jednom kalendárnom roku a aj na základe žiadostí podaných v inom kalendárnom roku podľa odseku 10 písm. b), na schvaľovanie ďalších poskytnutí podpory na vykonávanie opatrení v tomto sektore počas tohto kalendárneho roka sa odseky 10 až 13 vzťahujú primerane.

(15)

Žiadosť o zmenu schválenia podpory na vykonávanie opatrení v sektore podľa § 1 ods. 1 (ďalej len „žiadosť o zmenu schválenia“) počas uplynulej časti kalendárneho roka podáva žiadateľ platobnej agentúre prostredníctvom formulára zverejneného na webovom sídle platobnej agentúry od dátumu, ktorý je zverejnený na jej webovom sídle, do 15. októbra tohto kalendárneho roka; na žiadosť o zmenu schválenia podanú mimo tohto obdobia sa neprihliada.

(16)

Žiadosť o zmenu schválenia obsahuje

a)

identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu názov, adresa sídla a identifikačné číslo organizácie a

b)

informáciu, či sa žiada o zmenu schválenia podpory na vykonávanie opatrení v sektore podľa § 1 ods. 1 počas uplynulej časti kalendárneho roka.

(17)

Prílohou k žiadosti o zmenu schválenia sú:

a)

návrh zmeny operačného programu podľa odseku 3 písm. b),

b)

informácia o zmene orientačného rozpočtu podľa odseku 3 písm. f) na vykonávanie opatrení v prebiehajúcom kalendárnom roku jeho trvania a v nasledujúcich kalendárnych rokoch jeho trvania.

(18)

Na základe žiadosti o zmenu schválenia možno schválenie poskytnutia podpory na vykonávanie opatrení v sektore podľa § 1 ods. 1 počas uplynulej časti kalendárneho roka zmeniť, len ak je táto žiadosť podaná v tomto kalendárnom roku.

(19)

Zmena schválenia poskytnutia podpory na vykonávanie opatrení v sektore podľa § 1 ods. 1 počas uplynulej časti kalendárneho roka je zmenou schválenia poskytnutia podpory na vykonávanie týchto opatrení počas tejto uplynulej časti kalendárneho roka, ktorá trvala pred touto zmenou.

(20)

Zmenou schválenia poskytnutia podpory na vykonávanie opatrení v sektore podľa § 1 ods. 1 počas uplynulej časti kalendárneho roka toto schválenie nemožno rozšíriť tak, aby ním bolo schválené poskytnutie podpory na vykonávanie nového opatrenia v tomto sektore, na ktorého vykonávanie počas uplynulej časti kalendárneho roka poskytnutie podpory týmto schválením pred touto zmenou schválené nebolo, a ktoré už bolo dokončené predtým, ako bola žiadosť o zmenu schválenia predložená platobnej agentúre.

(21)

Určenie referenčného obdobia a sumy oprávnených výdavkov podľa odseku 7 schválením poskytnutia podpory na vykonávanie opatrení v sektore podľa § 1 ods. 1 sa nepovažuje za určenie spôsobu vykonávania týchto opatrení, na ktoré je poskytnutie tejto podpory schválené.

(22)

Sumu oprávnených výdavkov na vykonávanie opatrení v sektore podľa § 1 ods. 1 písm. b) až d) alebo písm. e) počas príslušného kalendárneho roka, na pokrytie časti ktorých je schválené poskytnutie podpory, nemožno zmenou schválenia zvýšiť, ak by sa tým podľa dostatočne zisteného skutkového stavu veci znížila úhrnná suma podpory, ktorú možno podľa osobitného predpisu20) poskytnúť na pokrytie časti úhrnnej sumy oprávnených výdavkov na vykonávanie opatrení v tomto sektore počas tohto kalendárneho roka, na pokrytie časti ktorej je už poskytnutie podpory schválené, s prihliadnutím na najbližšie známe hodnoty predávanej produkcie žiadateľov, ktorí majú poskytnutie tejto podpory schválené, bez súhlasu všetkých týchto žiadateľov.

(23)

Poskytnutie podpory na vykonávanie opatrení v sektore podľa § 1 ods. 1 možno schváliť len organizácii výrobcov, združeniu organizácií výrobcov alebo skupine výrobcov tých poľnohospodárskych výrobkov, ktorých sa tieto opatrenia týkajú.

§ 5 - Určovanie hodnoty predávanej produkcie
(1)

Na účely určovania hodnoty predávanej produkcie poľnohospodárskych výrobkov v sektore podľa § 1 ods. 1 organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov sa umiestnenie veci na trh alebo jej stiahnutie z trhu komisionárom na základe komisionárskej zmluvy považuje za umiestnenie tejto veci na trh alebo za jej stiahnutie z trhu komitentom, s ktorým má túto komisionársku zmluvu uzavretú.

(2)

Ak sa hodnota predávanej produkcie poľnohospodárskych výrobkov organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov určuje vo fáze ich odoslania z dcérskej spoločnosti, a ak sa tým prispieva k plneniu povinných cieľov tejto organizácie výrobcov, tohto združenia organizácií výrobcov alebo tejto skupiny výrobcov podľa osobitných predpisov,22) dcérskou spoločnosťou sa na tento účel rozumie aj právnická osoba, v ktorej minimálne 90 % úhrnu podielov na základnom obchodnom imaní majú priamo alebo nepriamo výrobní členovia tejto organizácie výrobcov alebo tejto skupiny výrobcov, alebo výrobní členovia výrobných spoločníkov tohto združenia organizácií výrobcov.

(3)

Hodnota predávanej produkcie

a)

mliečnych výrobkov sa určuje vo fáze

1.

čerstvosti vo vzťahu k mliečnym výrobkom, ktoré sú surovým nespracovaným mliekom,

2.

prvého spracovania vo vzťahu k mliečnym výrobkom, ktoré sú plnotučným mliekom po prvom spracovaní, po ktorom sa toto mlieko obvykle umiestňuje na trh; prvým spracovaním mlieka sa na tento účel rozumie aj jeho chladenie,

3.

prvého spracovania vo vzťahu k mliečnym výrobkom, ktoré sú mliečnymi výrobkami inými ako mlieko podľa prvého bodu alebo druhého bodu, vyprodukovanými spracovaním tohto mlieka, a určuje sa z množstva mlieka podľa druhého bodu potrebného na vyprodukovanie týchto mliečnych výrobkov a z priemernej jednotkovej hodnoty tohto mlieka určenej podľa druhého bodu; ak sa celková táto hodnota predávanej produkcie neurčuje aj podľa druhého bodu, hodnota predávanej produkcie týchto mliečnych výrobkov sa určuje z priemernej jednotkovej hodnoty mlieka podľa druhého bodu

3a.

určenej na účely určovania hodnoty predávanej produkcie mliečnych výrobkov v priemere u ostatných organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov alebo skupín výrobcov mliečnych výrobkov, alebo

3b.

zistenej monitorovaním trhu podľa osobitného predpisu23) za posledné obdobie tohto zisťovania, ak sa ani celková hodnota predávanej produkcie mliečnych výrobkov ostatných organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov alebo skupín výrobcov neurčuje aj z hodnoty mlieka podľa druhého bodu,

b)

poľnohospodárskych výrobkov v sektore bravčového mäsa (ďalej len „bravčový výrobok“) sa určuje vo fáze

1.

čerstvosti vo vzťahu k bravčovým výrobkom, ktoré sú živými sviňami,24)

2.

prvého spracovania vo vzťahu k bravčovým výrobkom, ktoré sú jatočnými telami ošípaných na klasifikáciu jatočných tiel podľa stupnice Európskej únie,25) v stave dosiahnutom po prvom spracovaní živej svine (ďalej len „jatočné telo ošípanej“),

3.

prvého spracovania vo vzťahu k bravčovým výrobkom, ktoré sú bravčovými výrobkami inými ako živé svine alebo jatočné telá ošípaných, vyprodukovanými spracovaním živých svíň alebo jatočných tiel ošípaných, a určuje sa z množstva jatočných tiel ošípaných potrebných na vyprodukovanie týchto bravčových výrobkov a z priemernej jednotkovej hodnoty jatočných tiel ošípaných určenej podľa druhého bodu; ak sa celková táto hodnota predávanej produkcie neurčuje aj podľa druhého bodu, hodnota predávanej produkcie týchto bravčových výrobkov sa určuje z priemernej jednotkovej hodnoty jatočných tiel ošípaných podľa druhého bodu

3a.

určenej na účely určovania hodnoty predávanej produkcie bravčových výrobkov v priemere u ostatných organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov alebo skupín výrobcov bravčových výrobkov, alebo

3b.

zistenej monitorovaním trhu podľa osobitného predpisu23) za posledné obdobie tohto zisťovania, ak sa ani celková hodnota predávanej produkcie bravčových výrobkov ostatných organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov alebo skupín výrobcov neurčuje aj z hodnoty jatočných tiel ošípaných podľa druhého bodu,

c)

poľnohospodárskych výrobkov v sektore ovčieho a kozieho mäsa (ďalej len „ovčí alebo kozí výrobok“) sa určuje vo fáze

1.

čerstvosti vo vzťahu k ovčím alebo kozím výrobkom, ktoré sú živými ovcami alebo živými kozami,

2.

prvého spracovania vo vzťahu k ovčím alebo kozím výrobkom, ktoré sú jatočnými telami oviec na klasifikáciu jatočných tiel podľa stupnice Európskej únie,26) v stave dosiahnutom po prvom spracovaní živej ovce, alebo ktoré sú jatočnými telami kôz v stave dosiahnutom po prvom spracovaní živej kozy (ďalej len „jatočné telo ovce alebo kozy“),

3.

prvého spracovania vo vzťahu k ovčím alebo kozím výrobkom, ktoré sú ovčími alebo kozími výrobkami inými ako živé ovce alebo živé kozy alebo jatočné telá oviec alebo kôz, vyprodukovanými spracovaním živých oviec alebo živých kôz alebo jatočných tiel oviec alebo kôz, a určuje sa z množstva jatočných tiel oviec alebo kôz potrebných na vyprodukovanie týchto ovčích alebo kozích výrobkov a z priemernej jednotkovej hodnoty jatočných tiel oviec alebo kôz určenej podľa druhého bodu; ak sa celková táto hodnota predávanej produkcie neurčuje aj podľa druhého bodu, hodnota predávanej produkcie týchto ovčích alebo kozích výrobkov sa určuje z priemernej jednotkovej hodnoty jatočných tiel oviec alebo kôz podľa druhého bodu

3a.

určenej na účely určovania hodnoty predávanej produkcie ovčích alebo kozích výrobkov v priemere u ostatných organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov alebo skupín výrobcov ovčích alebo kozích výrobkov, alebo

3b.

zistenej monitorovaním trhu podľa osobitného predpisu23) za posledné obdobie tohto zisťovania, ak sa ani celková hodnota predávanej produkcie ovčích alebo kozích výrobkov ostatných organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov alebo skupín výrobcov neurčuje aj z hodnoty jatočných tiel oviec alebo kôz podľa druhého bodu.

§ 6 - Poskytovanie podpory
(1)

Žiadosť o poskytnutie podpory na vykonávanie opatrení v sektore podľa § 1 ods. 1 (ďalej len „žiadosť o poskytnutie podpory“) podáva žiadateľ platobnej agentúre prostredníctvom formulára zverejneného na webovom sídle platobnej agentúry od dátumu, ktorý je zverejnený na jej webovom sídle, do 15. februára kalendárneho roka bezprostredne nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom sa tieto opatrenia vykonali, alebo v ktorom sa uhradila splátka plnenia na dokončenie týchto opatrení, na splnenie ktorého bol prevzatý záväzok, ak ide o žiadosť o poskytnutie podpory na pokrytie časti oprávnených výdavkov podľa odseku 7 na úhradu tejto splátky. Na žiadosť o poskytnutie podpory podanú mimo tohto obdobia sa neprihliada.

(2)

Žiadosť o poskytnutie preddavku podpory na vykonávanie opatrení v sektore podľa § 1 ods. 1 (ďalej len „žiadosť o poskytnutie preddavku“) podáva žiadateľ platobnej agentúre prostredníctvom formulára zverejneného na webovom sídle platobnej agentúry od dátumu, ktorý je zverejnený na jej webovom sídle, do 31. januára, 30. apríla, 31. júla alebo 31. októbra kalendárneho roka, počas ktorého trvá operačný program, prostredníctvom ktorého sa tieto opatrenia vykonávajú. Na žiadosť o poskytnutie preddavku podanú mimo týchto období sa neprihliada.

(3)

Žiadosť o poskytnutie podpory alebo žiadosť o poskytnutie preddavku obsahuje

a)

identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizácie a ďalšie informácie potrebné na identifikáciu žiadateľa podľa osobitných predpisov,17)

b)

údaj o hodnote predávanej produkcie žiadateľa určenej na základe referenčného obdobia určeného schválením poskytnutia podpory, o poskytnutie ktorej alebo o poskytnutie preddavku ktorej sa žiada, a

c)

údaj o objeme produkcie ovocia a zeleniny a výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny27) (ďalej len „spracované ovocie a zelenina“) za prebiehajúci kalendárny rok a za tri bezprostredne predchádzajúce kalendárne roky, z ktorej by sa určovala hodnota predávanej produkcie ovocia a zeleniny žiadateľa, ak by tieto kalendárne roky boli jeho referenčným obdobím, ak sa žiada o poskytnutie podpory na vykonávanie opatrenia v sektore ovocia a zeleniny, ktorým je stiahnutie poľnohospodárskych výrobkov ovocia a zeleniny z trhu na bezplatnú distribúciu alebo iný účel, alebo o poskytnutie preddavku tejto podpory.

(4)

Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory alebo žiadosti o poskytnutie preddavku sú:

a)

písomné vyhlásenie žiadateľa, že nie je zrušený, a nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý je zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po skončení kalendárneho roka,

1.

na vykonávanie opatrení počas ktorého o poskytnutie tejto podpory žiada alebo

2.

v ktorom o poskytnutie tohto preddavku žiada,

b)

potvrdenie príslušného súdu, že právoplatne nerozhodol o zrušení žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace, ak toto potvrdenie nebolo platobnej agentúre predložené v rámci inej žiadosti o poskytnutie

1.

podpory na vykonávanie opatrení v sektore podľa § 1 ods. 1 počas toho istého kalendárneho roka alebo

2.

preddavku podanej v tom istom poľnohospodárskom finančnom roku,28) najneskôr pred začatím plynutia jeho posledných dvoch mesiacov,

c)

písomné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

d)

písomné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je uskutočňovaný nútený výkon exekučného titulu,29)

e)

údaje, ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa podľa osobitného predpisu,30) ak už neboli platobnej agentúre poskytnuté, a

f)

informácia o prípadnej zmene orientačného rozpočtu na vykonávanie opatrení v sektore ovocia a zeleniny prostredníctvom operačného programu, na ktoré má žiadateľ schválené poskytnutie tejto podpory, v prebiehajúcom kalendárnom roku trvania tohto operačného programu a v nasledujúcich kalendárnych rokoch jeho trvania.

(5)

Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory okrem príloh podľa odseku 4 sú:

a)

kópie dokladov preukazujúcich uskutočnenie nákladov alebo výdavkov na vykonanie príslušného opatrenia; ak osobitné predpisy31) ustanovujú povinnosť vyhotoviť tento doklad, tento doklad musí obsahovať slovné a číselné označenie, vymedzenie nákladov alebo výdavkov a označenie ich účastníkov, peňažnú sumu zodpovedajúcu nákladom alebo výdavkom alebo údaj o cene za mernú jednotku zodpovedajúcej nákladom alebo výdavkom a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia dokladu a dátum uskutočnenia nákladov alebo výdavkov, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia dokladu,

b)

kópie dokladov o úhrade nákladov alebo výdavkov podľa písmena a),

c)

podporné dokumenty podľa osobitného predpisu,32)

d)

písomné vyhotovenie najmenej dvoch ďalších cenových ponúk od iných dodávateľov porovnateľných tovarov alebo od iných poskytovateľov porovnateľných služieb alebo prác, na aké boli uskutočnené náklady alebo vynaložené výdavky podľa písmena a); tento doklad možno nahradiť čestným vyhlásením podľa § 39 správneho poriadku a

e)

písomné zdôvodnenie výberu dodávateľa tovarov alebo poskytovateľa služieb alebo prác, na aké boli uskutočnené náklady alebo vynaložené výdavky podľa písmena a), ak sú tieto náklady alebo výdavky vyššie ako náklady alebo výdavky od iných dodávateľov alebo poskytovateľov podľa písmena d).

(6)

Prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory na vykonávanie opatrenia,

a)

ktorým je propagácia, komunikácia alebo marketing, v rámci ktorého sa používajú propagačné materiály, je kópia vyhotovenia každého použitého propagačného materiálu,

b)

v sektore ovocia a zeleniny, ktoré zahŕňa obstaranie alebo výsadbu množiteľského materiálu ovocných drevín úradne uznaného podľa osobitného predpisu33) alebo materiálu spĺňajúceho podmienky na označenie ako konformný materiál (materiál CAC)34) (ďalej len „množiteľský materiál“) alebo ovocných drevín určených na produkciu ovocia a zeleniny úradne uznaných podľa osobitného predpisu33) alebo spĺňajúcich podmienky na označenie ako konformný materiál (materiál CAC) (ďalej len „ovocná drevina“), je kópia dokladov o úradnom uznaní množiteľského materiálu alebo ovocnej dreviny alebo dokladov o spĺňaní podmienok na označenie množiteľského materiálu alebo ovocnej dreviny ako konformný materiál (materiál CAC),

c)

v sektore ovocia a zeleniny alebo v sektore zemiakov, ktorým je investícia do zariadenia na aplikáciu závlahy pre rastliny na produkciu ovocia a zeleniny alebo zemiakov alebo do závlahového systému pre tieto rastliny,

1.

na ktorého vykonanie sa vyžaduje povolenie na osobitné užívanie vôd, je kópia rozhodnutia o udelení tohto povolenia alebo rozhodnutia o udelení integrovaného povolenia zahŕňajúceho toto povolenie,

2.

na ktorého vykonanie alebo povolenie sa vyžaduje rozhodnutie podľa osobitného predpisu,35) je kópia tohto rozhodnutia,

3.

je popis systému merania spotreby vody zavedeného u osoby, u ktorej sa toto opatrenie vykonalo,

d)

v sektore ovocia a zeleniny, ktorým je stiahnutie poľnohospodárskych výrobkov ovocia a zeleniny z trhu na bezplatnú distribúciu alebo iný účel, sú:

1.

vyhlásenie žiadateľa, že jemu alebo organizácii výrobcov, ktorá je jeho výrobným členom, za tieto poľnohospodárske výrobky ovocia a zeleniny stiahnuté z trhu v rámci vykonávania tohto opatrenia nebola poskytnutá žiadna kompenzácia od tretích strán, a ak jemu alebo tejto organizácii výrobcov takáto kompenzácia poskytnutá bola, vyhlásenie o výške tejto kompenzácie obsahujúce identifikáciu osoby, ktorá ju poskytla,

2.

vyhlásenie žiadateľa, že tieto poľnohospodárske výrobky ovocia a zeleniny spĺňajú obchodné normy, ktoré sú pre ne ustanovené v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov,36) a ktoré musia spĺňať podľa osobitných predpisov,37) a že spĺňajú minimálne požiadavky, ktoré sú pre ne ustanovené na účely tohto opatrenia,38)

3.

potvrdenie osoby, ktorej boli poľnohospodárske výrobky ovocia a zeleniny stiahnuté z trhu v rámci vykonávania tohto opatrenia dodané, že jej boli skutočne dodané, s uvedením množstva, v ktorom jej boli dodané, a informácie, či jej boli dodané bezplatne, a ak nie, za akú cenu,

4.

vyhlásenie osoby, ktorej boli poľnohospodárske výrobky ovocia a zeleniny stiahnuté z trhu v rámci vykonávania tohto opatrenia dodané, že

4a.

ich ďalej dodala alebo dodá fyzickým osobám, ktorým poskytuje starostlivosť, opateru, výchovu, vzdelávanie, ktoré stráži, alebo iným fyzickým osobám, ktorých plnenie potrieb zabezpečuje na základe predmetu svojej činnosti,

4b.

vedie osobitnú evidenciu o prijatiach a odovzdaniach týchto poľnohospodárskych výrobkov,

4c.

vedie daňovú evidenciu zahŕňajúcu evidenciu o daňových výdavkoch, ak jej tieto poľnohospodárske výrobky v rámci vykonávania tohto opatrenia neboli dodané bezplatne, ak ide o osobu, ktorá nevedie účtovníctvo.

(7)

Podpora na vykonávanie opatrenia v sektore podľa § 1 ods. 1 sa poskytuje na pokrytie časti oprávnených výdavkov na vykonanie opatrenia, na pokrytie ktorej ju možno poskytnúť podľa osobitného predpisu,39) a možno ju poskytnúť len na pokrytie časti oprávnených výdavkov, ktoré boli vynaložené najskôr 1. januára 2023. Oprávnenými výdavkami na vykonanie tohto opatrenia sú aj oprávnené výdavky na úhradu splátky plnenia na vykonanie opatrenia, na splnenie ktorého bol prevzatý záväzok. Oprávnenými výdavkami podľa druhej vety na uskutočnenie investície v rámci vykonávania opatrenia v sektore podľa § 1 ods. 1 nie sú výdavky na úhradu splátky plnenia na uskutočnenie tejto investície, na splnenie ktorého bol prevzatý záväzok, ak splatnosť celého plnenia presahuje obdobie, počas ktorého je členský štát podľa osobitného predpisu40) povinný zabezpečiť, že aktíva nadobudnuté touto investíciou zostanú v užívaní osoby, u ktorej sa táto investícia uskutočnila.

(8)

Oprávnenými výdavkami na dopravu v rámci vykonávania opatrenia v sektore ovocia a zeleniny, ktorým je stiahnutie poľnohospodárskych výrobkov ovocia a zeleniny z trhu na bezplatnú distribúciu, sú len oprávnené výdavky na dopravu do vzdialenosti 750 km, pričom za tieto oprávnené výdavky sa považuje súčet časti týchto oprávnených výdavkov na

a)

chladenie tohto dopravovaného ovocia a zeleniny v sume 8,5 eura/t, ak je dopravované vo vozidlách so zabezpečeným primeraným chladením ovocia a zeleniny, a

b)

samotnú dopravu pri vzdialenosti

1.

do 25 km v sume 18,2 eura,

2.

viac ako 25 km do 200 km v sume 41,4 eura,

3.

viac ako 200 km do 350 km v sume 54,3 eura,

4.

viac ako 350 km do 500 km v sume 72,6 eura,

5.

viac ako 500 km do 750 km v sume 95,3 eura.

(9)

Ak podiel úhrnu oprávnených výdavkov na vykonávanie opatrení v sektore ovocia a zeleniny počas obdobia trvania operačného programu, prostredníctvom ktorého sa tieto opatrenia vykonávajú, vynaložený na vykonávanie opatrení s cieľom podľa prílohy č. 1 písm. b) prvého bodu alebo na vykonávanie opatrení s cieľom podľa prílohy č. 1 písm. e) prvého bodu podbodu 1a., nedosiahne minimálny podiel úhrnu oprávnených výdavkov na vykonávanie opatrení v sektore ovocia a zeleniny prostredníctvom jedného operačného programu počas obdobia jeho trvania, ktorého vynaloženie na vykonávanie opatrení s týmito cieľmi je členský štát povinný zabezpečiť,41) na účely poskytovania podpory na pokrytie časti týchto oprávnených výdavkov podľa odseku 7 na vykonávanie opatrení v sektore ovocia a zeleniny počas príslušného kalendárneho roka prostredníctvom tohto operačného programu, sa za tieto oprávnené výdavky považuje len suma v rámci úhrnu oprávnených výdavkov podľa odseku 7 na vykonávanie opatrení v sektore ovocia a zeleniny počas ostatných kalendárnych rokov prostredníctvom tohto operačného programu, na pokrytie časti ktorých už bola poskytnutá podpora, s ktorou je tento minimálny podiel dosiahnutý; za oprávnené výdavky na vykonávanie opatrení v sektore ovocia a zeleniny počas ostatných kalendárnych rokov prostredníctvom tohto operačného programu sa považujú len sumy, ktoré sa za tieto oprávnené výdavky považujú podľa odsekov 7, 8 a 10.

(10)

Ak podiel oprávnených výdavkov na vykonávanie opatrenia, ktorým je propagácia, komunikácia alebo marketing týkajúci sa produkovaných poľnohospodárskych výrobkov v sektore podľa § 1 ods. 1 alebo na vykonávanie opatrenia, ktorým sú komunikačné akcie zamerané na zvyšovanie povedomia alebo informovanie spotrebiteľov o produkovaných poľnohospodárskych výrobkoch v sektore podľa § 1 ods. 1, počas kalendárneho roka prostredníctvom jedného operačného programu, ktoré boli vynaložené na pokrytie administratívnych nákladov alebo nákladov na zamestnancov, ktoré vznikli priamo prijímateľovi podpory na vykonávanie tohto opatrenia, presahuje maximálny podiel oprávnených výdavkov na vykonávanie tohto opatrenia,42) na účely poskytovania podpory na pokrytie časti týchto oprávnených výdavkov podľa odseku 7 na vykonávanie tohto opatrenia počas tohto kalendárneho roka prostredníctvom tohto operačného programu, sa za tieto oprávnené výdavky považuje len suma, v rámci ktorej nie je tento maximálny podiel prekročený.

(11)

Podpora na vykonávanie opatrenia v sektore podľa § 1 ods. 1 alebo jej preddavok sa poskytuje na vykonávanie opatrenia, na ktoré je poskytnutie podpory schválené, a ktoré boli vykonané počas obdobia strategického plánu. Podpora na vykonávanie opatrenia v sektore podľa § 1 ods. 1 sa poskytuje na jeho dokončenie v príslušnom kalendárnom roku, vrátane poskytnutia tejto podpory na pokrytie časti oprávnených výdavkov podľa odseku 7 na úhradu splátky plnenia na toto jeho dokončenie, na splnenie ktorého bol prevzatý záväzok. Pri poskytovaní podpory na vykonávanie opatrenia v sektore podľa § 1 ods. 1 sa zohľadňujú jej preddavky, ktoré už sú poskytnuté.

(12)

Na propagačné materiály v rámci vykonávania opatrenia v sektore podľa § 1 ods. 1, ktorým je propagácia, komunikácia alebo marketing, možno poskytnúť podporu, ak tieto propagačné materiály spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu.43)

(13)

Na vykonávanie opatrenia v sektore ovocia a zeleniny alebo sektore zemiakov, ktorým je investícia do zariadenia na aplikáciu závlahy pre rastliny na produkciu ovocia a zeleniny alebo zemiakov alebo do závlahového systému pre tieto rastliny, možno poskytnúť podporu, ak u osoby, u ktorej sa toto opatrenie vykonalo, je zavedený systém na meranie spotreby vody.

(14)

Na vykonávanie opatrenia v sektore ovocia a zeleniny, ktorým je stiahnutie poľnohospodárskych výrobkov ovocia a zeleniny z trhu na bezplatnú distribúciu alebo iný účel, možno poskytnúť podporu, len ak sú poľnohospodárske výrobky ovocia a zeleniny stiahnuté z trhu v rámci vykonávania tohto opatrenia dodané osobe, pri dodaní ktorej sa po splnení podmienok podľa pravidiel financovania strategického plánu44) zvyšuje podiel oprávnených výdavkov, na pokrytie ktorého možno poskytnúť podporu na vykonávanie tohto opatrenia, a ak ich táto osoba ďalej dodala alebo dodá fyzickým osobám podľa odseku 6 písm. d) štvrtého bodu podbodu 4a., ktorých zabezpečovanie plnenia potrieb je predmetom jej činnosti. Na vykonávanie tohto opatrenia možno poskytnúť podporu, len ak táto osoba vedie osobitnú evidenciu o prijatiach a odovzdaniach týchto poľnohospodárskych výrobkov. Ak tieto poľnohospodárske výrobky tejto osobe v rámci vykonávania tohto opatrenia nie sú dodané bezplatne, na vykonávanie tohto opatrenia možno poskytnúť podporu, len ak táto osoba vedie účtovníctvo alebo daňovú evidenciu zahŕňajúcu evidenciu o daňových výdavkoch. Táto osoba za tieto poľnohospodárske výrobky môže požadovať úhradu, len ak jej v rámci vykonávania tohto opatrenia neboli dodané bezplatne.

(15)

Podporu na vykonávanie opatrení v sektore podľa § 1 ods. 1 alebo jej preddavok možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý má poskytnutie tejto podpory schválené a

a)

ktorý nie je zrušený alebo nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý je zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po skončení kalendárneho roka,

1.

na vykonávanie opatrení počas ktorého o poskytnutie tejto podpory žiada alebo

2.

v ktorom o poskytnutie tohto preddavku žiada,

b)

ktorý má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

c)

proti ktorému nie je uskutočňovaný nútený výkon exekučného titulu a

d)

ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie45) alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.46)

(16)

Ak suma oprávnených výdavkov na vykonávanie opatrení v sektore podľa § 1 ods. 1 písm. b) až d) alebo písm. e), na ktorých vykonávanie je schválené poskytnutie podpory, presiahne sumu oprávnených výdavkov, na pokrytie časti ktorej je týmto schválením poskytnutie podpory schválené, na pokrytie časti tejto presahujúcej sumy oprávnených výdavkov podporu poskytnúť nemožno.

(17)

Ak úhrnná suma podpory na vykonávanie opatrení v sektore podľa § 1 ods. 1 písm. b) až d) alebo písm. e), ktorá je v poľnohospodárskom finančnom roku podľa dostatočne zisteného skutkového stavu veci oprávnene požadovaná, presahuje úhrnnú sumu finančných prostriedkov pridelených na poskytovanie tejto podpory v príslušnom poľnohospodárskom finančnom roku, suma tejto podpory, o ktorej poskytnutí sa v príslušnom poľnohospodárskom finančnom roku rozhodne, sa znižuje na podiel úhrnnej sumy finančných prostriedkov pridelených na poskytovanie tejto podpory v príslušnom poľnohospodárskom finančnom roku a úhrnnej sumy tejto podpory, o ktorej poskytnutí by sa v tomto poľnohospodárskom finančnom roku rozhodlo bez tohto zníženia.

(18)

Preddavky podpory na vykonávanie opatrení v sektore podľa § 1 ods. 1 písm. b) až d) alebo písm. e), ktoré sa poskytujú z finančných prostriedkov Európskej únie, možno v poľnohospodárskom finančnom roku poskytovať len z tých finančných prostriedkov Európskej únie, z ktorých sa v tomto poľnohospodárskom finančnom roku neposkytne podpora na dokončenie opatrení v tomto sektore v príslušnom kalendárnom roku podľa odseku 11.

§ 7 - Prechodné ustanovenia
(1)

Na žiadosť o schválenie podpory podľa § 4 na vykonávanie opatrení v sektore podľa § 1 ods. 1, ktoré sa začnú vykonávať alebo ktoré sa vykonávajú v kalendárnom roku 2023, podanú v kalendárnom roku 2022, sa prihliada a vybaví sa podľa tohto nariadenia vlády.

(2)

Poskytnutie podpory na vykonávanie opatrení v sektore podľa § 1 ods. 1 počas kalendárneho roka 2023 nemožno schváliť na základe žiadosti o schválenie podpory podľa § 4 podanej mimo kalendárneho roka 2022.

§ 8 - Implementačné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.

§ 9 - Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. augusta 2023.

Eduard Heger v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 165/2023 Z. z.

  OPATRENIA V SEKTORE OVOCIA A ZELENINY

  Poskytnutie podpory na vykonávanie opatrení v sektore ovocia a zeleniny možno schváliť len na

  a)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je

  1a.

  plánovanie alebo organizácia produkcie ovocia a zeleniny, prispôsobovanie produkcie dopytu, najmä pokiaľ ide o jej kvalitu alebo kvantitu, optimalizáciu nákladov na produkciu, návratnosť investícií týkajúcich sa produkcie, alebo stabilizáciu produkčných cien ovocia a zeleniny, alebo

  1b.

  zvýšenie obchodnej hodnoty alebo kvality produkovaného ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny, vrátane zlepšovania kvality alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov s chráneným označením pôvodu47) alebo chráneným zemepisným označením48) alebo poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahujú systémy kvality Európskej únie alebo systémy kvality členských štátov, ktoré členský štát uznáva, a

  2.

  ktorým je

  2a.

  investícia do zariadenia na zlepšenie kvality produkovaného ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny,

  2b.

  investícia do pozberovej technológie používanej na produkované ovocie a zeleninu,

  2c.

  investícia do obstarania linky na pozberovú úpravu produkovaného ovocia a zeleniny,

  2d.

  investícia do zariadenia na zlepšovanie hodnoty produkovaného ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny počas jeho skladovania,

  2e.

  investícia do zariadenia slúžiaceho na udržiavanie vhodnej klímy v skleníku na produkciu ovocia a zeleniny,

  2f.

  investícia do obstarania zariadenia alebo jeho súčastí, určených na zabezpečenie optimálneho umiestňovania produkcie ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny na trh, alebo na zabezpečenie optimalizácie nákladov na túto produkciu,

  2g.

  obstaranie služieb potrebných na uvedenie do prevádzky alebo inštaláciu zariadenia alebo veci podľa podbodu 2f.,

  2h.

  investícia do majetku slúžiaceho na zabezpečenie, udržanie alebo zlepšenie jednotného informačného systému vysledovateľnosti produkovaného ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny na všetkých úrovniach,

  2i.

  investícia do zariadenia používaného pri pestovaní ovocia a zeleniny vo vonkajších priestoroch,

  2j.

  investícia do zariadenia na kontrolu kvality produkovaného ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny, vrátane investície do zariadenia na jeho triedenie,

  2k.

  investícia do obstarania linky na balenie produkovaného ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny,

  2l.

  investícia do obstarania zariadenia na automatické váženie produkovaného ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny,

  2m.

  investícia do obstarania linky používanej v rámci produkcie spracovaného ovocia a zeleniny,

  2n.

  investícia do robotizácie týkajúcej sa produkcie ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny,

  2o.

  investícia do informačného systému alebo informatizácie týkajúcich sa produkcie ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny,

  2p.

  investícia do výstavby chladiarenského skladu na skladovanie produkovaného ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny,

  2q.

  investícia do obstarania zariadenia, ktorého uvedenie do prevádzky alebo inštalácia umožní alebo zvýši úroveň používania chladenia alebo riadenej atmosféry pri skladovaní produkovaného ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny,

  2r.

  investícia do zariadenia zabezpečujúceho predĺženie trvanlivosti ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny,

  2s.

  investícia do výsadby nového ovocného sadu na produkciu ovocia a zeleniny množiteľským materiálom,

  2t.

  investícia do zriadenia prevádzkarne, v ktorej sa s produkovaným ovocím a zeleninou alebo z neho produkovaným spracovaným ovocím a zeleninou obchoduje s treťou stranou,

  2u.

  investícia do zariadenia na aplikáciu kvapkovej závlahy pre rastliny na produkciu ovocia a zeleniny,

  2v.

  investícia do obstarania zariadení alebo komponentov, ktorých uvedením do prevádzky alebo inštaláciou sa zníži spotreba vody na produkciu ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny,

  2w.

  investícia do technológie na recykláciu vody používanej pri pozberovej úprave produkovaného ovocia a zeleniny,

  2x.

  investícia do zariadenia na zadržiavanie vody na jej využitie pri produkcii ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny alebo pri skladovaní produkcie,

  2y.

  investícia do vybavenia skleníka na produkciu ovocia a zeleniny, do vybavenia priestorov na skladovanie produkovaného ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny alebo do vybavenia priestorov na manipuláciu s produkovaným ovocím a zeleninou alebo z neho produkovaným spracovaným ovocím a zeleninou, ktorého uvedením do prevádzky alebo inštaláciou sa zníži spotreba energie na prevádzkovanie skleníka alebo priestorov alebo ktorého uvedením do prevádzky alebo inštaláciou sa zníži produkcia emisií oxidu uhličitého alebo freónu,

  2z.

  investícia do zariadenia na protimrazovú závlahu rastlín na produkciu ovocia a zeleniny vrátane opornej konštrukcie k týmto rastlinám, na ktorú sa toto zariadenie umiestňuje,

  2aa.

  investícia do obstarania siete na ochranu rastlín na produkciu ovocia a zeleniny proti ľadovcu alebo krupobitiu,

  2ab.

  investícia do obstarania fólie na ochranu rastlín na produkciu ovocia a zeleniny pred silným dažďom,

  2ac.

  investícia do obstarania ochrannej pomôcky alebo zariadenia na ochranu rastlín na produkciu ovocia a zeleniny pred poveternostnými podmienkami, iných, ako sú uvedené v podbodoch 2aa. a 2ab.,

  2ad.

  investícia do zariadenia na ochranu skleníka pred silným svetlom,

  2ae.

  investícia do zavlažovacieho zariadenia v skleníku, ktoré funguje aj ako chladiaca sústava,

  2af.

  investícia do zariadení na elektrický pohon používaných pri produkcii ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny alebo používaných pri skladovaní tejto produkcie, akými sú napríklad vysokozdvižné vozíky,

  2ag.

  investícia do zariadení používaných pri produkcii ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny alebo používaných pri skladovaní tejto produkcie, ktoré sú poháňané zdrojmi energie alternatívnymi k externe dodávanej elektrine alebo plynu, ako napríklad do zariadení poháňaných geotermálnou energiou alebo biomasou,

  2ah.

  investícia do zariadení na výrobu energie používanej pri produkcii ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny, používanej pri skladovaní tejto produkcie, alebo používanej pri jej umiestňovaní na trh,

  2ai.

  investícia do zdroja svetla potrebného pri produkcii ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny, potrebného pri skladovaní tejto produkcie, alebo potrebného pri jej umiestňovaní na trh, ktorého uvedením do prevádzky alebo inštaláciou sa zníži spotreba energie na zabezpečovanie tohto osvetlenia,

  2aj.

  investícia do výsadby rastlín na stabilizáciu pôdy určenej na pestovanie rastlín na produkciu ovocia a zeleniny, najmä na zabránenie jej erózii,

  2ak.

  analýza pôdy na výber plôch vhodných na pestovanie rastlín na produkciu ovocia a zeleniny, alebo na určenie zákrokov na zabezpečenie dlhodobého zvýšenia kvality tejto pôdy, ktorými možno zabezpečiť, že táto pôda bude čo možno najviac vhodná na pestovanie rastlín na produkciu ovocia a zeleniny,

  2al.

  investícia do obstarania zariadenia na ochranu pôdy určenej na pestovanie rastlín na produkciu ovocia a zeleniny alebo zariadenia na spracovanie prírodného poľnohospodárskeho materiálu na materiál, ktorý možno do tejto pôdy neškodne integrovať, vrátane ich príslušenstva, alebo

  2am.

  investícia do získania licencie na používanie počítačového programu alebo databázy, použiteľných pri prevádzkovaní prevádzkarne podľa podbodu 2al., do zabezpečenia zhotovenia tohto programu alebo databázy alebo investícia do zariadenia na prevádzkovanie tohto programu alebo databázy, príslušenstva tohto zariadenia alebo jeho súčasti,

  b)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je podporovanie, vývoj alebo uplatňovanie

  1a.

  metód alebo techník produkcie ovocia a zeleniny šetrných k životnému prostrediu, a ktorého cieľom je zároveň cieľ, ktorý je podľa osobitného predpisu49) pre opatrenia s týmto cieľom povinný,

  1b.

  postupov zabezpečujúcich odolnosť rastlín na produkciu ovocia a zeleniny proti škodcom alebo chorobám,

  1c.

  znižovania množstva odpadu produkovaného pri produkcii ovocia a zeleniny, pri skladovaní tejto produkcie alebo pri jej umiestňovaní na trh, alebo takého používania vedľajších produktov produkovaných pri týchto činnostiach alebo nakladania s týmito vedľajšími produktami, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, vrátane ich opätovného použitia alebo zhodnotenia, a ktorého cieľom je zároveň cieľ, ktorý je podľa osobitného predpisu49) pre opatrenia s týmto cieľom povinný, alebo

  1d.

  ochrany alebo zvyšovania biodiverzity alebo udržateľného využívania prírodných zdrojov pri produkcii ovocia a zeleniny, pri skladovaní tejto produkcie alebo pri jej umiestňovaní na trh, najmä pokiaľ ide o ochranu ovzdušia, vody alebo pôdy, a ktorého cieľom je zároveň cieľ, ktorý je podľa osobitného predpisu49) pre opatrenia s týmto cieľom povinný, a

  2.

  ktorým je investícia do

  2a.

  vybudovania vetrolamu na ochranu rastlín na produkciu ovocia a zeleniny, vrátane výsadby rastlín plniacich túto funkciu vetrolamu, alebo

  2b.

  výsadby živých plotov na ploche, na ktorej sa pestujú rastliny na produkciu ovocia a zeleniny, ktorou sa zvýši biodiverzita; na túto výsadbu možno použiť aj rastliny odrôd registrovaných v Slovenskej republike,50)

  c)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je

  1a.

  zlepšenie podmienok zamestnávania na vykonávanie práce potrebnej na produkciu ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny, na skladovanie tejto produkcie alebo na jej umiestňovanie na trh, alebo

  1b.

  presadzovanie povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní podľa podbodu 1a., vrátane povinností týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a

  2.

  ktorým je investícia do

  2a.

  obstarania ochranných odevov alebo ochranných pomôcok pre zamestnancov vykonávajúcich prácu potrebnú na produkciu ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny, na skladovanie produkcie alebo na jej umiestňovanie na trh, nad rámec požadovaný od zamestnávateľa podľa osobitných predpisov,51) alebo

  2b.

  zariadení alebo pomôcok, ktorých uvedením do prevádzky alebo inštaláciou dôjde k zlepšeniu pracovných podmienok zamestnancov pri vykonávaní práce podľa podbodu 2a., nad rámec požadovaný od zamestnávateľa podľa osobitných predpisov,51)

  d)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je

  1a.

  zlepšenie strednodobej alebo dlhodobej konkurencieschopnosti producenta ovocia a zeleniny, najmä prostredníctvom modernizácie, alebo

  1b.

  cieľ podľa písmena b) prvého bodu, a

  2.

  ktorým je investícia do

  2a.

  obstarania lapača hmyzu, najmä na báze feromónov, slúžiaceho na ochranu rastlín na produkciu ovocia a zeleniny,

  2b.

  zariadenia alebo pomôcky proti škodcom rastlín na produkciu ovocia a zeleniny, ktorými sú najmä rôzne pasce na týchto škodcov,

  2c.

  obstarania množiteľského materiálu alebo ovocných drevín odolnejších odrôd, ktorých vysadením namiesto pôvodných rastlín na produkciu ovocia a zeleniny dôjde k zvýšeniu odolnosti rastlín na produkciu ovocia a zeleniny proti škodcom alebo chorobám,

  2d.

  zariadenia alebo pomôcky na kontrolu zdravia rastlín na produkciu ovocia a zeleniny, vrátane plošnej vizuálnej kontroly,

  2e.

  zariadenia alebo pomôcky na aplikáciu surfaktantov na zadržiavanie vody v pôde určenej na pestovanie rastlín na produkciu ovocia a zeleniny, alebo

  2f.

  obstarania včelstiev na opeľovanie rastlín na produkciu ovocia a zeleniny, alebo do obstarania iného hmyzu na tento účel,

  e)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je

  1a.

  výskum alebo vývoj udržateľných metód produkcie ovocia a zeleniny, vrátane odolnosti proti škodcom, zmierňovania zmeny klímy alebo adaptácie na ňu, inovačných postupov alebo produkčných techník, ktoré posilňujú hospodársku konkurencieschopnosť alebo podnecujú vývoj na trhu,

  1b.

  zvyšovanie konzumácie produkovaného ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny, alebo

  1c.

  cieľ podľa písmena c) prvého bodu a

  2.

  ktorým je obstaranie poradenskej služby alebo technickej pomoci ohľadom

  2a.

  zariadení alebo pomôcok za účelom adaptácie produkcie ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny na zmenu klímy, alebo

  2b.

  možnosti zvýšenia hodnoty produkovaného ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny, alebo zníženia nákladov na túto produkciu,

  f)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je cieľ podľa písmena e) prvého bodu podbodu 1a.,

  2.

  ktorého cieľom je cieľ opatrenia v oblasti odborného poradenstva v sektore ovocia a zeleniny, ktorý je povinný podľa osobitného predpisu,52) ak je týmto opatrením odborné poradenstvo podľa tretieho bodu, a

  3.

  ktorým je poskytovanie odbornej prípravy ohľadom produkcie ovocia a zeleniny alebo skladovania produkcie, vrátane odborného poradenstva alebo výmeny najlepších postupov, v oblasti

  3a.

  pestovania takých rastlín na produkciu ovocia a zeleniny v klimatických podmienkach územia Slovenskej republiky, ktoré sa bežne pestujú v iných klimatických podmienkach,

  3b.

  produkčných postupov, ktorých zavedením pri produkcii ovocia a zeleniny sa zníži spotreba energie alebo vody, alebo ktorých zavedením pri tejto produkcii sa zlepší kvalita alebo hodnota produkcie,

  3c.

  výberu, uvedenia do prevádzky alebo inštalácie zariadení na ochranu rastlín na produkciu ovocia a zeleniny pred faktormi vyskytujúcimi sa v dôsledku klimatickej zmeny,

  3d.

  zvyšovania hodnoty produkcie ovocia a zeleniny, znižovania nákladov na produkciu alebo zabezpečovania súladu produkcie s požiadavkami na kvalitu alebo zdravotnú neškodnosť,

  3e.

  výmeny informácií o najlepších postupoch pri produkcii ovocia a zeleniny alebo pri skladovaní produkcie, alebo

  3f.

  predchádzania krízam s dopadom na produkciu ovocia a zeleniny, alebo opatrení v oblasti riadenia na pomoc pri vykonávaní opatrení, ktorých cieľom je predchádzanie týmto krízam alebo riadenie rizika so zameraním na prevenciu alebo riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny,

  g)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je

  1a.

  cieľ podľa písmena d) prvého bodu podbodu 1a.,

  1b.

  cieľ podľa písmena a) prvého bodu podbodu 1b., alebo

  1c.

  propagácia alebo marketing týkajúci sa produkovaného ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny,

  2.

  ktorého cieľom je cieľ opatrenia v oblasti propagácie, komunikácie alebo marketingu v sektore ovocia a zeleniny, ktorý je povinný podľa osobitného predpisu,53) a

  3.

  ktorým je propagácia, komunikácia alebo marketing týkajúci sa produkovaného ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny, vrátane akcií alebo činností zameraných najmä na zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov o systémoch kvality Európskej únie alebo o význame zdravého stravovania alebo na diverzifikáciu alebo konsolidáciu trhov, formou

  3a.

  reklamy, propagačného videa, propagačno-reklamných predmetov, propagačnej akcie, reklamnej brožúry, grafického zobrazenia, a to aj prostredníctvom počítačovej siete,

  3b.

  hľadania nových odberateľov produkovaného ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny alebo odberateľskej reťaze pre túto produkciu,

  3c.

  medziodvetvovej spolupráce alebo zabezpečenia vytvorenia informačnej siete s jednou alebo viacerými organizáciami výrobcov, ktoré prijímateľ podpory na toto opatrenie nezdružuje, a ktoré nezdružuje ani výrobný spoločník tohto prijímateľa podpory,

  3d.

  realizácie projektov pre podporovanie predaja alebo odbytu produkovaného ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny,

  3e.

  účasti na veľtrhoch alebo výstavách s medzinárodným významom,

  3f.

  organizovania ochutnávky produkovaného ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny,

  3g.

  obstarania stratégie tohto marketingu alebo grafického dizajnu na vykonávanie tohto opatrenia od fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorej predmet činnosti zahŕňa vypracovanie tejto stratégie alebo dizajnu, alebo

  3h.

  zabezpečenia vytvorenia označenia na jeho zápis ako ochrannej známky, vrátane zabezpečenia tohto zápisu,

  h)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je

  1a.

  cieľ podľa písmena a) prvého bodu, alebo

  1b.

  cieľ podľa písmena d) prvého bodu podbodu 1a. a

  2.

  ktorým je vykonávanie systémov kvality Európskej únie alebo systémov kvality Slovenskej republiky, ktoré sa vzťahujú na produkované ovocie a zeleninu alebo z neho produkované spracované ovocie a zeleninu, prostredníctvom

  2a.

  zavedenia týchto systémov kvality, napríklad zabezpečením vypracovania špecifikácie produkovaného ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny,

  2b.

  investície do zariadení alebo pomôcok na analýzu produkovaného ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny na určenie ich kvalitatívnych vlastností, alebo

  2c.

  zabezpečenia ochrany označenia pôvodu produkovaného ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny ako chráneného označenia pôvodu alebo ochrany zemepisného označenia týchto poľnohospodárskych výrobkov ako chráneného zemepisného označenia,

  i)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je cieľ podľa písmena a) prvého bodu podbodu 1b. a

  2.

  ktorým je vykonávanie systémov vysledovateľnosti alebo certifikácie produkovaného ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny alebo systémov certifikácie postupov pri tejto produkcii, najmä pokiaľ ide o sledovanie kvality týchto poľnohospodárskych výrobkov predávaných konečným spotrebiteľom,

  2a.

  zabezpečením posúdenia zhody54) systémov alebo postupov manažmentu kvality produkovaného ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny so špecifickými požiadavkami, vykonaného orgánom posudzovania zhody,55) ktorý je na toto posúdenie zhody akreditovaný56) vnútroštátnym akreditačným orgánom členského štátu,57)

  2b.

  poradenstvom na zabezpečenie posúdenia zhody podľa podbodu 2a. alebo jeho trvania,

  2c.

  kontrolou týkajúcou sa fungovania systémov manažmentu kvality produkovaného ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny,

  2d.

  zavedením systému kontroly kvality produkovaného ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny, vrátane systému analýz týchto poľnohospodárskych výrobkov na zistenie obsahu prípravkov na ochranu rastlín58) alebo biocídnych výrobkov59) alebo ich rezíduí v nich, alebo

  2e.

  zavedením alebo udržiavaním systému vysledovateľnosti produkovaného ovocia a zeleniny alebo z neho produkovaného spracovaného ovocia a zeleniny, najmä jednotného informačného systému vysledovateľnosti,

  j)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je predchádzanie krízam s dopadom na produkciu ovocia a zeleniny alebo riadenie rizika so zameraním na prevenciu alebo riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a

  2.

  ktorým je opätovná výsadba ovocného sadu na produkciu ovocia a zeleniny množiteľským materiálom alebo ovocnými drevinami, ak je to potrebné po jeho povinnom vyklčovaní, ktoré sa vykonalo zo zdravotných alebo rastlinolekárskych dôvodov na základe rozhodnutia podľa osobitného predpisu,60) alebo v záujme adaptácie na zmenu klímy,

  2a.

  uvedením pozemku, na ktorom sa má výsadba vykonať, do stavu vhodného na výsadbu,

  2b.

  investíciou do obstarania množiteľského materiálu alebo ovocných drevín, alebo

  2c.

  investíciou do vybudovania opornej konštrukcie pre rastliny alebo závlahových systémov pre rastliny,

  k)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je cieľ podľa písmena j) prvého bodu a

  2.

  ktorým je stiahnutie poľnohospodárskych výrobkov ovocia a zeleniny z trhu na bezplatnú distribúciu alebo iný účel; toto opatrenie sa týka len tých poľnohospodárskych výrobkov ovocia a zeleniny, na vykonanie tohto opatrenia stiahnutím ktorých osobitný predpis, ktorým sa ustanovujú dodatočné požiadavky na určité typy opatrení,61) ustanovuje maximálnu výšku podpory z finančných prostriedkov

  2a.

  Európskej únie a

  2b.

  organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov, ktorej sa na toto opatrenie táto podpora poskytuje, z finančných príspevkov jej výrobných spoločníkov alebo výrobných členov alebo z finančných príspevkov výrobných členov organizácie výrobcov, ktorá je výrobným spoločníkom tohto združenia organizácií výrobcov,

  l)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je cieľ podľa písmena j) prvého bodu a

  2.

  ktorým je poistenie úrody alebo produkcie produkovaného ovocia a zeleniny, ktoré prispieva k zaručeniu príjmov jeho producentov, ak nastanú straty na úrode alebo produkcii v dôsledku prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí, chorôb alebo napadnutia škodcami, a ktorým sa súčasne zaručuje, že prijímatelia podpory na toto opatrenie, ich výrobní spoločníci alebo výrobní členovia alebo výrobní členovia ich výrobných spoločníkov vykonajú potrebné zákroky na predchádzanie riziku týchto strát,

  m)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je cieľ podľa písmena j) prvého bodu a

  2.

  ktorým je vykonávanie alebo riadenie sanitárnych požiadaviek alebo rastlinolekárskych požiadaviek na produkované ovocie a zeleninu zo strany štátov, ktoré nie sú členskými štátmi, na území členského štátu, s cieľom uľahčiť prístup týchto poľnohospodárskych výrobkov na trhy v týchto štátoch, alebo

  n)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je cieľ podľa písmena j) prvého bodu a

  2.

  ktorým sú komunikačné akcie zamerané na zvyšovanie povedomia alebo informovanie spotrebiteľov o produkovanom ovocí a zelenine.

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 165/2023 Z. z.

  OPATRENIA V SEKTORE MLIEČNYCH VÝROBKOV

  Poskytnutie podpory na vykonávanie opatrení v sektore mliečnych výrobkov možno schváliť len na

  a)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je

  1a.

  plánovanie alebo organizácia produkcie mliečnych výrobkov, prispôsobovanie produkcie dopytu, najmä pokiaľ ide o jej kvalitu alebo kvantitu, optimalizáciu nákladov na produkciu, návratnosť investícií týkajúcich sa produkcie, alebo stabilizáciu produkčných cien mliečnych výrobkov,

  1b.

  koncentrácia ponuky mliečnych výrobkov a ich umiestňovanie na trh, a to aj prostredníctvom priameho marketingu,

  1c.

  zlepšenie strednodobej alebo dlhodobej konkurencieschopnosti producenta mliečnych výrobkov, najmä prostredníctvom modernizácie,

  1d.

  výskum alebo vývoj udržateľných metód produkcie mliečnych výrobkov, vrátane odolnosti proti škodcom, proti chorobám zvierat, zmierňovania zmeny klímy alebo adaptácie na ňu, inovačných postupov alebo produkčných techník, ktoré posilňujú hospodársku konkurencieschopnosť alebo podnecujú vývoj na trhu,

  1e.

  podporovanie, vývoj alebo uplatňovanie metód alebo techník produkcie mliečnych výrobkov šetrných k životnému prostrediu, a ktorého cieľom je zároveň cieľ, ktorý je podľa osobitného predpisu49) pre opatrenia s týmto cieľom povinný,

  1f.

  podporovanie, vývoj alebo uplatňovanie postupov zabezpečujúcich odolnosť zvierat na produkciu mliečnych výrobkov proti škodcom alebo chorobám,

  1g.

  podporovanie, vývoj alebo uplatňovanie noriem v oblasti zdravia alebo dobrých životných podmienok zvierat na produkciu mliečnych výrobkov, ktoré presahujú rámec minimálnych požiadaviek podľa osobitného predpisu,62)

  1h.

  podporovanie, vývoj alebo uplatňovanie znižovania množstva odpadu produkovaného pri produkcii mliečnych výrobkov, pri skladovaní tejto produkcie alebo pri jej umiestňovaní na trh, alebo používania vedľajších produktov produkovaných pri týchto činnostiach alebo nakladania s vedľajšími produktami, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, vrátane ich opätovného použitia alebo zhodnotenia, a ktorého cieľom je zároveň cieľ, ktorý je podľa osobitného predpisu49) pre opatrenia s týmto cieľom povinný,

  1i.

  podporovanie, vývoj alebo uplatňovanie ochrany alebo zvyšovania biodiverzity alebo udržateľného využívania prírodných zdrojov pri produkcii mliečnych výrobkov alebo pri skladovaní tejto produkcie, najmä pokiaľ ide o ochranu ovzdušia, vody alebo pôdy, a ktorého cieľom je zároveň cieľ, ktorý je podľa osobitného predpisu49) pre opatrenia s týmto cieľom povinný,

  1j.

  prispievanie k zmierňovaniu zmeny klímy v rámci produkcie mliečnych výrobkov alebo v rámci skladovania produkcie, alebo k adaptácii tejto produkcie alebo skladovania na zmenenú klímu, a ktorého cieľom je zároveň cieľ, ktorý je podľa osobitného predpisu49) pre opatrenia s týmto cieľom povinný,

  1k.

  zvýšenie obchodnej hodnoty alebo kvality produkovaných mliečnych výrobkov vrátane zlepšovania kvality alebo vývoja mliečnych výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením alebo mliečnych výrobkov, na ktoré sa vzťahujú systémy kvality Európskej únie alebo systémy kvality členských štátov, ktoré členský štát uznáva,

  1l.

  zlepšenie podmienok zamestnávania na vykonávanie práce potrebnej na produkciu mliečnych výrobkov, na skladovanie tejto produkcie alebo na jej umiestňovanie na trh, alebo

  1m.

  presadzovanie povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní podľa podbodu 1l. vrátane povinností týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a

  2.

  ktorým je

  2a.

  podporovanie vývoja na produkciu mliečnych výrobkov alebo skladovania tejto produkcie, tvorba nových druhov mliečnych výrobkov, alebo zavedenie nových metód výroby mliečnych výrobkov,

  2b.

  investícia do zlepšenia technológie skladovania alebo prepravy produkovaných mliečnych výrobkov, a to aj s ohľadom na ochranu klímy alebo znižovanie logistických nákladov,

  2c.

  investícia do špecializovaného zariadenia používaného pri produkcii mliečnych výrobkov alebo pri skladovaní produkcie vrátane príslušenstva tohto zariadenia,

  2d.

  investícia do ustajňovacích priestorov pre zvieratá na produkciu mliečnych výrobkov na zachovanie alebo zlepšenie kvality mliečnych výrobkov,

  2e.

  investícia do zariadení, pomôcok alebo komponentov, ktorých uvedením do prevádzky alebo inštaláciou sa zlepší technológia používaná na chladenie produkovaných mliečnych výrobkov,

  2f.

  investícia do zariadenia na čistenie priestorov, v ktorých sa produkujú mliečne výrobky,

  2g.

  investícia do zariadení, pomôcok alebo komponentov, ktorých uvedením do prevádzky alebo inštaláciou sa zlepší technológia skladovania alebo prepravy produkovaných mliečnych výrobkov, a to aj s ohľadom na ochranu klímy alebo znižovanie logistických nákladov,

  2h.

  investícia do zariadení, pomôcok alebo komponentov, ktorých uvedením do prevádzky alebo inštaláciou dôjde k zlepšeniu hygieny pri dojení mlieka, ktoré je produkovaným mliečnym výrobkom alebo ktoré je na ich produkciu používané,

  2i.

  investícia do zariadenia alebo pomôcky na spracovanie mlieka na produkované mliečne výrobky,

  2j.

  investícia do technického vybavenia pre výskumnú činnosť alebo vývoj v oblasti zlepšovania kvality produkovaných mliečnych výrobkov, v oblasti zvyšovania odolnosti zvierat na produkciu mliečnych výrobkov proti chorobám, v oblasti obmedzenia používania veterinárnych liekov vrátane antibiotík pre zvieratá na produkciu mliečnych výrobkov, alebo v oblasti znižovania produkcie odpadu pri produkcii mliečnych výrobkov, pri skladovaní produkcie alebo pri jej umiestňovaní na trh,

  2k.

  investícia do modernizácie spoločných zariadení prevádzkarne na produkciu mliečnych výrobkov, na skladovanie produkcie alebo na jej umiestňovanie na trh, určených pre zamestnancov vykonávajúcich prácu v tejto prevádzkarni,

  2l.

  investícia do nehmotného majetku v podobe práva na využívanie obchodného tajomstva alebo práva duševného vlastníctva na zvýšenie efektívnosti alebo udržateľnosti prepravy alebo skladovania mliečnych výrobkov, a to aj so zreteľom na zníženie emisií,

  2m.

  investícia do získania licencie na používanie počítačového programu alebo databázy, použiteľných pri produkcii mliečnych výrobkov, pri skladovaní produkcie alebo pri jej umiestňovaní na trh,

  2n.

  investícia do zariadení na výrobu energie používanej pri produkcii mliečnych výrobkov, pri skladovaní produkcie alebo pri jej umiestňovaní na trh,

  2o.

  investícia do zariadení používaných pri produkcii mliečnych výrobkov, používaných pri skladovaní produkcie alebo používaných pri jej umiestňovaní na trh, ktoré sú poháňané zdrojmi energie alternatívnymi k externe dodávanej elektrine alebo plynu,

  2p.

  investícia do zariadení, pomôcok alebo komponentov, ktorých uvedením do prevádzky alebo inštaláciou sa zníži spotreba energie používanej pri produkcii mliečnych výrobkov, používanej pri skladovaní produkcie alebo používanej pri jej umiestňovaní na trh, alebo ktorých uvedením do prevádzky alebo inštaláciou sa zvýši ochrana klímy v rámci produkcie, skladovania alebo umiestňovania na trh,

  2q.

  investícia do zariadení, pomôcok alebo komponentov, ktorých uvedením do prevádzky alebo inštaláciou sa zníži produkcia odpadu pri produkcii mliečnych výrobkov, pri skladovaní produkcie alebo pri jej umiestňovaní na trh, alebo ktorých uvedením do prevádzky alebo inštaláciou sa predíde časti produkcie odpadu, či už včasným zneškodňovaním odpadu, jeho zhodnocovaním, recykláciou alebo iným spôsobom, alebo

  2r.

  investícia do obstarania ochranných odevov alebo ochranných pomôcok pre zamestnancov vykonávajúcich prácu potrebnú na produkciu mliečnych výrobkov, na skladovanie produkcie alebo na jej umiestňovanie na trh, nad rámec požadovaný od zamestnávateľa podľa osobitných predpisov,51)

  b)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je cieľ podľa písmena a) prvého bodu podbodu 1c., 1j. až 1l. alebo podbodu 1m., a

  2.

  ktorým je

  2a.

  obstaranie poradenskej služby na energetickú účinnosť produkcie mliečnych výrobkov, skladovania produkcie alebo jej umiestňovania na trh,

  2b.

  obstaranie poradenskej služby na adaptáciu produkcie mliečnych výrobkov, skladovania produkcie alebo jej umiestňovania na trh na zmenu klímy alebo na zmierňovanie dopadov týchto činností na zmenu klímy,

  2c.

  obstaranie poradenskej služby na používanie veterinárnych liekov pre zvieratá na produkciu mliečnych výrobkov,

  2d.

  obstaranie poradenskej služby na znižovanie produkcie odpadu pri produkcii mliečnych výrobkov, pri skladovaní produkcie alebo pri jej umiestňovaní na trh,

  2e.

  obstaranie poradenskej služby na podmienky zamestnávania zamestnancov vykonávajúcich prácu potrebnú na produkciu mliečnych výrobkov, na skladovanie produkcie alebo na jej umiestňovanie na trh, na povinnosti zamestnávateľov týchto zamestnancov alebo na bezpečnosť alebo ochranu zdravia pri práci,

  2f.

  obstaranie poradenskej služby na plánovanie produkcie mliečnych výrobkov alebo na tvorbu nových druhov mliečnych výrobkov,

  2g.

  obstaranie poradenskej služby na zvyšovanie zručností pri obchodovaní s produkovanými mliečnymi výrobkami,

  2h.

  obstaranie poradenskej služby na manažment kvality produkcie mliečnych výrobkov,

  2i.

  obstaranie plánov na zabezpečenie energetickej efektívnosti produkcie mliečnych výrobkov, skladovania produkcie alebo jej umiestňovania na trh,

  2j.

  obstaranie plánov na zlepšenie nakladania s odpadom produkovaným pri produkcii mliečnych výrobkov, pri skladovaní produkcie alebo pri jej umiestňovaní na trh, alebo na znižovanie produkcie odpadu, alebo

  2k.

  zabezpečenie vypracovania analýzy používania energie pri produkcii mliečnych výrobkov, pri skladovaní produkcie alebo pri jej umiestňovaní na trh vrátane návrhov na zvýšenie efektivity používania energie pri týchto činnostiach,

  c)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je cieľ podľa písmena a) prvého bodu podbodu 1c.,

  2.

  ktorého cieľom je cieľ opatrenia v oblasti odborného poradenstva v sektore mliečnych výrobkov, ktorý je povinný podľa osobitného predpisu,52) ak je týmto opatrením odborné poradenstvo podľa tretieho bodu, a

  3.

  ktorým je poskytovanie odbornej prípravy na produkciu mliečnych výrobkov, skladovanie produkcie alebo jej umiestňovania na trh vrátane odborného poradenstva alebo výmeny najlepších postupov,

  d)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je cieľ podľa písmena a) prvého bodu podbodu 1c., alebo podbodu 1j. a

  2.

  ktorým je

  2a.

  obstaranie konceptov zameraných na zvýšenie efektívnosti alebo udržateľnosti prepravy produkovaných mliečnych výrobkov alebo na zvýšenie efektívnosti alebo udržateľnosti skladovania týchto mliečnych výrobkov, a to aj s ohľadom na zníženie emisií, alebo

  2b.

  investícia do zariadení, pomôcok alebo komponentov, ktorých uvedením do prevádzky alebo inštaláciou sa zlepší logistika procesu produkcie mliečnych výrobkov, skladovania tejto produkcie alebo jej umiestňovania na trh, investícia do nehmotného majetku v podobe práva na využívanie obchodného tajomstva alebo práva duševného vlastníctva do zlepšenia tejto logistiky, alebo obstaranie analýz na zlepšenie tejto logistiky,

  e)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je

  1a.

  cieľ podľa písmena a) prvého bodu podbodu 1b., alebo

  1b.

  propagácia alebo marketing týkajúci sa produkovaných mliečnych výrobkov,

  2.

  ktorého cieľom je cieľ opatrenia v oblasti propagácie, komunikácie alebo marketingu v sektore mliečnych výrobkov, ktorý je povinný podľa osobitného predpisu,53) a

  3.

  ktorým je propagácia, komunikácia alebo marketing týkajúci sa produkovaných mliečnych výrobkov, vrátane akcií alebo činností zameraných najmä na zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov o systémoch kvality Európskej únie alebo o význame zdravého stravovania alebo na diverzifikáciu alebo konsolidáciu trhov, formou

  3a.

  obstarania trhových analýz alebo prieskumu trhu,

  3b.

  reklamy alebo reklamných predmetov,

  3c.

  ochutnávok v prevádzkarňach, v ktorých sa uskutočňuje obchodovanie s produkovanými mliečnymi výrobkami,

  3d.

  prezentácie produkcie mliečnych výrobkov, zvýšenia rozpoznateľnosti ich producentov, zvýšenia rozpoznateľnosti prijímateľa podpory na toto opatrenie, ktorý týchto producentov združuje alebo ktorý združuje organizáciu výrobcov, ktorá týchto producentov združuje, alebo zvýšenia rozpoznateľnosti organizácie výrobcov, ktorá týchto producentov združuje, a ktorú zároveň združuje tento prijímateľ podpory,

  3e.

  účasti na výstavách,

  3f.

  zriadenia alebo úprav webového sídla prijímateľa podpory na toto opatrenie alebo organizácie výrobcov, ktorú združuje, alebo

  3g.

  zabezpečenia vytvorenia spoločnej marketingovej stratégie alebo komunikačnej stratégie prijímateľa podpory na toto opatrenie alebo organizácie výrobcov, ktorú tento prijímateľ združuje, alebo

  f)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je predchádzanie krízam s dopadom na produkciu mliečnych výrobkov alebo riadenie rizika so zameraním na prevenciu alebo riešenie narušenia trhu v sektore mliečnych výrobkov, a

  2.

  ktorým sú komunikačné akcie zamerané na zvyšovanie povedomia alebo informovanie spotrebiteľov o produkovaných mliečnych výrobkoch formou

  2a.

  obstarania propagačných materiálov,

  2b.

  vypracovania komunikačnej kampane alebo propagačnej kampane, alebo

  2c.

  prieskumu trhu alebo analýzy spotrebiteľského správania.

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 165/2023 Z. z.

  OPATRENIA V SEKTORE BRAVČOVÉHO MÄSA

  Poskytnutie podpory na vykonávanie opatrení v sektore bravčového mäsa možno schváliť len na

  a)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je

  1a.

  plánovanie alebo organizácia produkcie bravčových výrobkov, prispôsobovanie produkcie dopytu, najmä pokiaľ ide o jej kvalitu alebo kvantitu, optimalizáciu nákladov na produkciu, návratnosť investícií týkajúcich sa produkcie, alebo stabilizáciu produkčných cien týchto bravčových výrobkov,

  1b.

  koncentrácia ponuky bravčových výrobkov a ich umiestňovanie na trh, a to aj prostredníctvom priameho marketingu,

  1c.

  výskum alebo vývoj udržateľných metód produkcie bravčových výrobkov, vrátane odolnosti proti škodcom, proti chorobám zvierat, zmierňovania zmeny klímy alebo adaptácie na ňu, inovačných postupov alebo produkčných techník, ktoré posilňujú hospodársku konkurencieschopnosť alebo podnecujú vývoj na trhu,

  1d.

  podporovanie, vývoj alebo uplatňovanie metód alebo techník produkcie bravčových výrobkov šetrných k životnému prostrediu a ktorého cieľom je zároveň cieľ, ktorý je podľa osobitného predpisu49) pre opatrenia s týmto cieľom povinný,

  1e.

  podporovanie, vývoj alebo uplatňovanie postupov zabezpečujúcich odolnosť zvierat na produkciu bravčových výrobkov proti škodcom alebo chorobám,

  1f.

  podporovanie, vývoj alebo uplatňovanie noriem v oblasti zdravia alebo dobrých životných podmienok zvierat na produkciu bravčových výrobkov, ktoré presahujú rámec minimálnych požiadaviek podľa osobitného predpisu,62)

  1g.

  podporovanie, vývoj alebo uplatňovanie znižovania množstva odpadu produkovaného pri produkcii bravčových výrobkov, pri skladovaní produkcie alebo pri jej umiestňovaní na trh, alebo používania vedľajších produktov produkovaných pri týchto činnostiach alebo nakladania s vedľajšími produktami, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, vrátane ich opätovného použitia alebo zhodnotenia, a ktorého cieľom je zároveň cieľ, ktorý je podľa osobitného predpisu49) pre opatrenia s týmto cieľom povinný,

  1h.

  podporovanie, vývoj alebo uplatňovanie ochrany alebo zvyšovania biodiverzity alebo udržateľného využívania prírodných zdrojov pri produkcii bravčových výrobkov, pri skladovaní produkcie alebo pri jej umiestňovaní na trh, najmä pokiaľ ide o ochranu ovzdušia, vody alebo pôdy, a ktorého cieľom je zároveň cieľ, ktorý je podľa osobitného predpisu49) pre opatrenia s týmto cieľom povinný,

  1i.

  prispievanie k zmierňovaniu zmeny klímy pri produkcii bravčových výrobkov, pri skladovaní produkcie alebo jej umiestňovaní na trh, alebo k adaptácii produkcie, skladovania alebo umiestňovania na trh na zmenenú klímu, a ktorého cieľom je zároveň cieľ, ktorý je podľa osobitného predpisu49) pre opatrenia s týmto cieľom povinný,

  1j.

  zvýšenie obchodnej hodnoty alebo kvality produkovaných bravčových výrobkov vrátane zlepšovania kvality alebo vývoja bravčových výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením alebo bravčových výrobkov, na ktoré sa vzťahujú systémy kvality Európskej únie alebo systémy kvality členských štátov, ktoré členský štát uznáva,

  1k.

  zlepšenie podmienok zamestnávania na vykonávanie práce potrebnej na produkciu bravčových výrobkov, na skladovanie produkcie alebo na jej umiestňovanie na trh, alebo

  1l.

  presadzovanie povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní podľa podbodu 1k. vrátane povinností týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a

  2.

  ktorým je

  2a.

  investícia do dopravného prostriedku na prepravu vykonávanú na produkciu bravčových výrobkov, skladovanie produkcie alebo jej umiestňovanie na trh, a vykonávanú v priestoroch organizácie výrobcov, ktorou je prijímateľ podpory na toto opatrenie alebo ktorou je jeho výrobný spoločník,

  2b.

  investícia do vybavenia nákladného vozidla na prepravu vykonávanú na produkciu bravčových výrobkov, skladovanie produkcie alebo jej umiestňovanie na trh, výbavou umožňujúcou chladenie prepravovaného nákladu alebo výbavou umožňujúcou uchovávanie prepravovaného nákladu v kontrolovanej atmosfére,

  2c.

  podporovanie vývoja na produkciu bravčových výrobkov alebo skladovanie produkcie, tvorba nových druhov bravčových výrobkov, alebo zavedenie nových metód výroby bravčových výrobkov,

  2d.

  investícia do špecializovaného zariadenia používaného pri produkcii bravčových výrobkov alebo pri skladovaní produkcie, vrátane príslušenstva tohto zariadenia,

  2e.

  investícia do ustajňovacích priestorov pre zvieratá na produkciu bravčových výrobkov na zachovanie alebo zlepšenie kvality bravčových výrobkov,

  2f.

  investícia do zariadenia na čistenie priestorov, v ktorých sa produkujú bravčové výrobky,

  2g.

  investícia do zariadení, pomôcok alebo komponentov, ktorých uvedením do prevádzky alebo inštaláciou sa zlepší technológia používaná na chladenie produkovaných bravčových výrobkov,

  2h.

  investícia do technického vybavenia pre výskumnú činnosť alebo vývoj v oblasti zlepšovania kvality produkovaných bravčových výrobkov, v oblasti zvyšovania odolnosti zvierat na produkciu bravčových výrobkov proti chorobám, v oblasti obmedzenia používania veterinárnych liekov vrátane antibiotík pre zvieratá na produkciu bravčových výrobkov, alebo v oblasti znižovania vyčerpania zvierat na produkciu bravčových výrobkov pri produkcii,

  2i.

  investícia do modernizácie spoločných zariadení prevádzkarne na produkciu bravčových výrobkov, na skladovanie produkcie alebo na jej umiestňovanie na trh, určených pre zamestnancov vykonávajúcich prácu v tejto prevádzkarni,

  2j.

  investícia do získania licencie na používanie počítačového programu alebo databázy, použiteľných pri produkcii bravčových výrobkov, pri skladovaní produkcie alebo pri jej umiestňovaní na trh, alebo zabezpečenie zhotovenia tohto programu alebo databázy,

  2k.

  investícia do zariadení na výrobu energie používanej pri produkcii bravčových výrobkov, pri skladovaní produkcie alebo pri jej umiestňovaní na trh,

  2l.

  investícia do zariadení používaných pri produkcii bravčových výrobkov, používaných pri skladovaní produkcie alebo používaných pri jej umiestňovaní na trh, ktoré sú poháňané zdrojmi energie alternatívnymi k externe dodávanej elektrine alebo plynu, alebo

  2m.

  investícia do zariadení, pomôcok alebo komponentov, ktorých uvedením do prevádzky alebo inštaláciou sa zníži spotreba energie používanej pri produkcii bravčových výrobkov, používanej pri skladovaní produkcie alebo používanej pri jej umiestňovaní na trh, alebo ktorých uvedením do prevádzky alebo inštaláciou sa zvýši ochrana klímy v rámci produkcie, skladovania alebo umiestňovania na trh,

  b)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je

  1a.

  zlepšenie strednodobej alebo dlhodobej konkurencieschopnosti producenta bravčových výrobkov, najmä prostredníctvom modernizácie, alebo

  1b.

  cieľ podľa písmena a) prvého bodu podbodu 1i., a

  2.

  ktorým sú akcie zamerané na zvýšenie udržateľnosti alebo efektívnosti prepravy alebo skladovania bravčových výrobkov vo forme

  2a.

  investície do zlepšenia technológie skladovania alebo prepravy produkovaných bravčových výrobkov, a to aj s ohľadom na ochranu klímy alebo znižovanie logistických nákladov,

  2b.

  investície do nehmotného majetku v podobe práva na využívanie obchodného tajomstva alebo práva duševného vlastníctva na zvýšenie efektívnosti alebo udržateľnosti prepravy alebo skladovania bravčových výrobkov, a to aj so zreteľom na zníženie emisií, alebo

  2c.

  investície do zariadení, pomôcok alebo komponentov, ktorých uvedením do prevádzky alebo inštaláciou sa zlepší logistika procesu produkcie bravčových výrobkov, skladovania produkcie alebo jej umiestňovania na trh, investície do nehmotného majetku v podobe práva na využívanie obchodného tajomstva alebo práva duševného vlastníctva do zlepšenia logistiky, alebo obstarania analýz na zlepšenie logistiky, alebo

  c)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je

  1a.

  cieľ podľa písmena a) prvého bodu podbodu 1b., alebo

  1b.

  propagácia alebo marketing týkajúci sa produkovaných bravčových výrobkov,

  2.

  ktorého cieľom je cieľ opatrenia v oblasti propagácie, komunikácie alebo marketingu v sektore bravčového mäsa, ktorý je povinný podľa osobitného predpisu,53) a

  3.

  ktorým je propagácia, komunikácia alebo marketing týkajúci sa produkovaných bravčových výrobkov, vrátane akcií alebo činností zameraných najmä na zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov o systémoch kvality Európskej únie alebo o význame zdravého stravovania alebo na diverzifikáciu alebo konsolidáciu trhov formou

  3a.

  obstarania trhových analýz alebo prieskumu trhu,

  3b.

  reklamy alebo reklamných predmetov,

  3c.

  ochutnávok v prevádzkarňach, v ktorých sa uskutočňuje obchodovanie s produkovanými bravčovými výrobkami,

  3d.

  prezentácie produkcie bravčových výrobkov, zvýšenia rozpoznateľnosti ich producentov, zvýšenia rozpoznateľnosti prijímateľa podpory na toto opatrenie, ktorý týchto producentov združuje alebo ktorý združuje organizáciu výrobcov, ktorá týchto producentov združuje, alebo zvýšenia rozpoznateľnosti organizácie výrobcov, ktorá týchto producentov združuje, a ktorú zároveň združuje prijímateľ podpory,

  3e.

  účasti na výstavách, alebo

  3f.

  zriadenia alebo úprav webového sídla prijímateľa podpory na toto opatrenie alebo organizácie výrobcov, ktorú tento prijímateľ združuje.

  Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 165/2023 Z. z.

  OPATRENIA V SEKTORE OVČIEHO A KOZIEHO MÄSA

  Poskytnutie podpory na vykonávanie opatrení v sektore ovčieho a kozieho mäsa možno schváliť len na

  a)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je

  1a.

  plánovanie alebo organizácia produkcie ovčích alebo kozích výrobkov, prispôsobovanie produkcie dopytu, najmä pokiaľ ide o jej kvalitu alebo kvantitu, optimalizáciu nákladov na produkciu, návratnosť investícií týkajúcich sa produkcie, alebo stabilizáciu produkčných cien ovčích alebo kozích výrobkov,

  1b.

  koncentrácia ponuky ovčích alebo kozích výrobkov a ich umiestňovanie na trh, a to aj prostredníctvom priameho marketingu,

  1c.

  výskum alebo vývoj udržateľných metód produkcie ovčích alebo kozích výrobkov, vrátane odolnosti proti škodcom, proti chorobám zvierat, zmierňovania zmeny klímy alebo adaptácie na ňu, inovačných postupov alebo produkčných techník, ktoré posilňujú hospodársku konkurencieschopnosť alebo podnecujú vývoj na trhu,

  1d.

  zvýšenie obchodnej hodnoty alebo kvality produkovaných ovčích alebo kozích výrobkov, vrátane zlepšovania kvality alebo vývoja ovčích alebo kozích výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením alebo ovčích alebo kozích výrobkov, na ktoré sa vzťahujú systémy kvality Európskej únie alebo systémy kvality členských štátov, ktoré členský štát uznáva,

  1e.

  zlepšenie podmienok zamestnávania na vykonávanie práce potrebnej na produkciu ovčích alebo kozích výrobkov, na skladovanie produkcie alebo na jej umiestňovanie na trh, alebo

  1f.

  presadzovanie povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní podľa podbodu 1e. vrátane povinností týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a

  2.

  ktorým je

  2a.

  investícia do dopravného prostriedku na prepravu vykonávanú na produkciu ovčích alebo kozích výrobkov, skladovanie produkcie alebo jej umiestňovanie na trh, a vykonávanú v priestoroch organizácie výrobcov, ktorou je prijímateľ podpory na toto opatrenie alebo jeho výrobný spoločník,

  2b.

  investícia do vybavenia nákladného vozidla na prepravu vykonávanú na produkciu ovčích alebo kozích výrobkov, skladovanie produkcie alebo jej umiestňovanie na trh, výbavou umožňujúcou chladenie prepravovaného nákladu alebo výbavou umožňujúcou uchovávanie prepravovaného nákladu v kontrolovanej atmosfére,

  2c.

  podporovanie vývoja na produkciu ovčích alebo kozích výrobkov alebo skladovanie produkcie, tvorba nových druhov ovčích alebo kozích výrobkov, alebo zavedenie nových metód výroby ovčích alebo kozích výrobkov,

  2d.

  investícia do špecializovaného zariadenia používaného pri produkcii ovčích alebo kozích výrobkov alebo pri skladovaní produkcie, vrátane príslušenstva tohto zariadenia,

  2e.

  investícia do ustajňovacích priestorov pre zvieratá na produkciu ovčích alebo kozích výrobkov na zachovanie alebo zlepšenie kvality ovčích alebo kozích výrobkov,

  2f.

  investícia do zariadenia na čistenie priestorov, v ktorých sa produkujú ovčie alebo kozie výrobky,

  2g.

  investícia do technického vybavenia pre výskumnú činnosť alebo vývoj v oblasti zlepšovania kvality produkovaných ovčích alebo kozích výrobkov, v oblasti zvyšovania odolnosti zvierat na produkciu ovčích alebo kozích výrobkov proti chorobám, v oblasti obmedzenia používania veterinárnych liekov vrátane antibiotík pre zvieratá na produkciu ovčích alebo kozích výrobkov, alebo v oblasti znižovania vyčerpania zvierat na produkciu ovčích alebo kozích výrobkov pri produkcii, alebo

  2h.

  investícia do modernizácie spoločných zariadení prevádzkarne na produkciu ovčích alebo kozích výrobkov, na skladovanie produkcie alebo na jej umiestňovanie na trh, určených pre zamestnancov vykonávajúcich prácu v tejto prevádzkarni, alebo

  b)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je

  1a.

  cieľ podľa písmena a) prvého bodu podbodu 1b., alebo

  1b.

  propagácia alebo marketing týkajúci sa produkovaných ovčích alebo kozích výrobkov,

  2.

  ktorého cieľom je cieľ opatrenia v oblasti propagácie, komunikácie alebo marketingu v sektore ovčieho a kozieho mäsa, ktorý je povinný podľa osobitného predpisu,53) a

  3.

  ktorým je propagácia, komunikácia alebo marketing týkajúci sa produkovaných ovčích alebo kozích výrobkov, vrátane akcií alebo činností zameraných najmä na zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov o systémoch kvality Európskej únie alebo o význame zdravého stravovania alebo na diverzifikáciu alebo konsolidáciu trhov, formou

  3a.

  investície do získania licencie na používanie počítačového programu alebo databázy, použiteľných pri propagácii, komunikácii alebo marketingu, alebo zabezpečenia zhotovenia tohto programu alebo databázy,

  3b.

  obstarania zariadenia, na ktorom možno program alebo databázu podľa podbodu 3a. prevádzkovať,

  3c.

  obstarania stratégie propagácie, komunikácie alebo marketingu organizácie výrobcov, ktorá je prijímateľom podpory na toto opatrenie, alebo jeho výrobným spoločníkom, alebo na zlepšenie umiestňovania produkovaných ovčích alebo kozích výrobkov na trh,

  3d.

  zabezpečenia vytvorenia loga podľa podbodu 3c.,

  3e.

  investície do zariadení, pomôcok alebo komponentov, ktorých uvedením do prevádzky alebo inštaláciou sa zlepší získavanie alebo spracúvanie informácií použiteľných na prípravu produkovaných ovčích alebo kozích výrobkov tak, aby bola ich ponuka čo možno najviac prispôsobená dopytu a situácii na trhu, alebo investície do nehmotného majetku v podobe práva na využívanie obchodného tajomstva alebo práva duševného vlastníctva, ktorými sa získavanie alebo spracúvanie týchto informácií zlepší,

  3f.

  investície do zariadení, pomôcok alebo komponentov, ktorých uvedením do prevádzky alebo inštaláciou sa zlepší logistika propagácie, komunikácie alebo marketingu, investície do nehmotného majetku v podobe práva na využívanie obchodného tajomstva alebo práva duševného vlastníctva do zlepšenia logistiky, alebo obstarania analýz na zlepšenie tejto logistiky,

  3g.

  obstarania trhových analýz alebo prieskumu trhu,

  3h.

  reklamy alebo reklamných predmetov,

  3i.

  ochutnávok v prevádzkarňach, v ktorých sa uskutočňuje obchodovanie s produkovanými ovčími alebo kozími výrobkami,

  3j.

  prezentácie produkcie ovčích alebo kozích výrobkov, zvýšenia rozpoznateľnosti ich producentov, zvýšenia rozpoznateľnosti prijímateľa podpory na toto opatrenie, ktorý týchto producentov združuje alebo ktorý združuje organizáciu výrobcov, ktorá týchto producentov združuje, alebo zvýšenia rozpoznateľnosti organizácie výrobcov, ktorá týchto producentov združuje, a ktorú zároveň združuje tento prijímateľ podpory,

  3k.

  účasti na výstavách, alebo

  3l.

  zriadenia alebo úprav webového sídla prijímateľa podpory na toto opatrenie alebo organizácie výrobcov, ktorú tento prijímateľ združuje.

  Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 165/2023 Z. z.

  OPATRENIA V SEKTORE ZEMIAKOV

  Poskytnutie podpory na vykonávanie opatrení v sektore zemiakov možno schváliť len na

  a)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je

  1a.

  plánovanie alebo organizácia produkcie zemiakov, prispôsobovanie produkcie dopytu, najmä pokiaľ ide o jej kvalitu alebo kvantitu, optimalizáciu nákladov na produkciu, návratnosť investícií týkajúcich sa produkcie, alebo stabilizáciu produkčných cien týchto zemiakov,

  1b.

  koncentrácia ponuky zemiakov a ich umiestňovanie na trh, a to aj prostredníctvom priameho marketingu,

  1c.

  zlepšenie strednodobej alebo dlhodobej konkurencieschopnosti producenta zemiakov, najmä prostredníctvom modernizácie,

  1d.

  výskum alebo vývoj udržateľných metód produkcie zemiakov, vrátane odolnosti proti škodcom, zmierňovania zmeny klímy alebo adaptácie na ňu, inovačných postupov alebo produkčných techník, ktoré posilňujú hospodársku konkurencieschopnosť alebo podnecujú vývoj na trhu,

  1e.

  podporovanie, vývoj alebo uplatňovanie metód alebo techník produkcie zemiakov šetrných k životnému prostrediu, a ktorého cieľom je zároveň cieľ, ktorý je podľa osobitného predpisu49) pre opatrenia s týmto cieľom povinný,

  1f.

  podporovanie, vývoj alebo uplatňovanie postupov zabezpečujúcich odolnosť rastlín na produkciu zemiakov proti škodcom alebo chorobám,

  1g.

  podporovanie, vývoj alebo uplatňovanie znižovania množstva odpadu produkovaného pri produkcii zemiakov, pri skladovaní produkcie alebo pri jej umiestňovaní na trh, alebo takého používania vedľajších produktov produkovaných pri týchto činnostiach alebo nakladania s vedľajšími produktami, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, vrátane ich opätovného použitia alebo zhodnotenia, a ktorého cieľom je zároveň cieľ, ktorý je podľa osobitného predpisu49) pre opatrenia s týmto cieľom povinný,

  1h.

  podporovanie, vývoj alebo uplatňovanie ochrany alebo zvyšovania biodiverzity alebo udržateľného využívania prírodných zdrojov pri produkcii zemiakov alebo pri skladovaní produkcie, najmä pokiaľ ide o ochranu ovzdušia, vody alebo pôdy, a ktorého cieľom je zároveň cieľ, ktorý je podľa osobitného predpisu49) pre opatrenia s týmto cieľom povinný, alebo

  1i.

  prispievanie k zmierňovaniu zmeny klímy v rámci produkcie zemiakov alebo v rámci skladovania produkcie, alebo k adaptácii produkcie alebo skladovania na zmenenú klímu, a ktorého cieľom je zároveň cieľ, ktorý je podľa osobitného predpisu49) pre opatrenia s týmto cieľom povinný, a

  2.

  ktorým je investícia do

  2a.

  zariadenia na zlepšenie kvality produkovaných zemiakov,

  2b.

  zlepšenia technológie skladovania alebo prepravy produkovaných zemiakov, a to aj s ohľadom na ochranu klímy alebo znižovanie logistických nákladov,

  2c.

  zberovej alebo pozberovej technológie používanej na produkované zemiaky,

  2d.

  výstavby chladiarenského skladu na skladovanie produkovaných zemiakov,

  2e.

  zariadenia, ktorého uvedenie do prevádzky alebo inštalácia umožní alebo zvýši úroveň používania riadenej atmosféry pri skladovaní produkovaných zemiakov,

  2f.

  zariadenia na zlepšovanie hodnoty produkovaných zemiakov počas ich skladovania,

  2g.

  zariadenia zabezpečujúceho predĺženie trvanlivosti skladovaných zemiakov,

  2h.

  modernizácie spoločných zariadení prevádzkarne na produkciu zemiakov, na skladovanie produkcie alebo na jej umiestňovanie na trh, určených pre zamestnancov vykonávajúcich prácu v tejto prevádzkarni,

  2i.

  technického vybavenia pre výskumnú činnosť alebo vývoj nových druhov alebo odrôd zemiakov na ich pestovanie v klimatických podmienkach územia Slovenskej republiky,

  2j.

  zariadenia na aplikáciu kvapkovej závlahy pre rastliny na produkciu zemiakov,

  2k.

  obstarania zariadení alebo komponentov, ktorých uvedením do prevádzky alebo inštaláciou sa zníži spotreba vody pri jej používaní na závlahu rastlín na produkciu zemiakov,

  2l.

  zariadení na výrobu energie používanej pri produkcii zemiakov, pri skladovaní produkcie alebo pri jej umiestňovaní na trh,

  2m.

  zariadení používaných pri produkcii zemiakov, pri skladovaní produkcie alebo pri jej umiestňovaní na trh, ktoré sú poháňané zdrojmi energie alternatívnymi k externe dodávanej elektrine alebo plynu,

  2n.

  zariadení, pomôcok alebo komponentov, ktorých uvedením do prevádzky alebo inštaláciou sa zníži spotreba energie používanej pri produkcii zemiakov, pri skladovaní produkcie alebo pri jej umiestňovaní na trh, alebo ktorých uvedením do prevádzky alebo inštaláciou sa zvýši ochrana klímy v rámci produkcie, skladovania alebo umiestňovania na trh,

  2o.

  zariadení, pomôcok alebo komponentov, ktorých uvedením do prevádzky alebo inštaláciou sa zvýši ochrana klímy pri produkcii zemiakov, pri skladovaní produkcie alebo pri jej umiestňovaní na trh,

  2p.

  zariadení, pomôcok alebo komponentov, ktorých uvedením do prevádzky alebo inštaláciou sa zníži produkcia odpadu pri produkcii zemiakov, pri skladovaní produkcie alebo pri jej umiestňovaní na trh, alebo ktorých uvedením do prevádzky alebo inštaláciou sa predíde časti produkcie odpadu, či už včasným zneškodňovaním odpadu, jeho zhodnocovaním, recykláciou alebo iným spôsobom,

  2q.

  zariadení alebo pomôcok na kontrolu škodcov alebo chorôb rastlín na produkciu zemiakov, alebo do nehmotného majetku v podobe práva na využívanie obchodného tajomstva alebo práva duševného vlastníctva použiteľných na túto kontrolu,

  2r.

  obstarania ochranných odevov alebo ochranných pomôcok pre zamestnancov vykonávajúcich prácu potrebnú na produkciu zemiakov, na skladovanie produkcie alebo na jej umiestňovanie na trh, nad rámec požadovaný od zamestnávateľa podľa osobitných predpisov,51) alebo

  2s.

  obstarania zariadení alebo pomôcok, ktorých uvedením do prevádzky alebo inštaláciou dôjde k zlepšeniu pracovných podmienok zamestnancov pri vykonávaní práce podľa podbodu 2r., nad rámec požadovaný od zamestnávateľa podľa osobitných predpisov,51)

  b)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je

  1a.

  cieľ podľa písmena a) prvého bodu podbodu 1a. až 1d. alebo podbodu 1j.,

  1b.

  zvýšenie obchodnej hodnoty alebo kvality produkovaných zemiakov vrátane zlepšovania kvality alebo vývoja zemiakov s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením alebo zemiakov, na ktoré sa vzťahujú systémy kvality Európskej únie alebo systémy kvality členských štátov, ktoré členský štát uznáva,

  1c.

  zlepšenie podmienok zamestnávania na vykonávanie práce potrebnej na produkciu zemiakov, na skladovanie produkcie alebo na jej umiestňovanie na trh, alebo

  1d.

  presadzovanie povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní podľa podbodu 1c. vrátane povinností týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a

  2.

  ktorým je

  2a.

  obstaranie poradenskej služby na energetickú účinnosť produkcie zemiakov, skladovanie produkcie alebo jej umiestňovanie na trh,

  2b.

  obstaranie poradenskej služby na zmierňovanie dopadov produkcie zemiakov, skladovania produkcie alebo jej umiestňovania na trh na zmenu klímy,

  2c.

  obstaranie poradenskej služby na znižovanie produkcie odpadu pri produkcii zemiakov, pri skladovaní produkcie alebo pri jej umiestňovaní na trh,

  2d.

  obstaranie poradenskej služby na podmienky zamestnávania zamestnancov vykonávajúcich prácu potrebnú na produkciu zemiakov, na skladovanie produkcie alebo na jej umiestňovanie na trh, ohľadom povinností zamestnávateľov týchto zamestnancov alebo ohľadom bezpečnosti alebo ochrany zdravia pri práci,

  2e.

  obstaranie poradenskej služby na plánovanie produkcie zemiakov alebo tvorbu nových druhov zemiakov,

  2f.

  obstaranie poradenskej služby na zvyšovanie zručností pri obchodovaní s produkovanými zemiakmi,

  2g.

  obstaranie poradenskej služby na riadenie kvality produkcie zemiakov,

  2h.

  obstaranie plánov na zabezpečenie energetickej efektívnosti produkcie zemiakov, skladovania produkcie alebo jej umiestňovania na trh,

  2i.

  obstaranie plánov na zlepšenie nakladania s odpadom produkovaným pri produkcii zemiakov, pri skladovaní produkcie alebo pri jej umiestňovaní na trh, alebo na znižovanie produkcie odpadu, alebo

  2j.

  zabezpečenie vypracovania analýzy používania energie pri produkcii zemiakov, pri skladovaní produkcie alebo pri jej umiestňovaní na trh, vrátane návrhov na zvýšenie efektivity používania energie pri týchto činnostiach,

  c)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je

  1a.

  cieľ podľa písmena a) prvého bodu podbodu 1b., 1c. alebo podbodu 1f, alebo

  1b.

  propagácia alebo marketing týkajúci sa produkovaných zemiakov,

  2.

  ktorého cieľom je cieľ opatrenia v oblasti propagácie, komunikácie alebo marketingu v sektore zemiakov, ktorý je povinný podľa osobitného predpisu,53) a

  3.

  ktorým je propagácia, komunikácia alebo marketing týkajúci sa produkovaných zemiakov, vrátane akcií alebo činností zameraných najmä na zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov o systémoch kvality Európskej únie alebo o význame zdravého stravovania alebo na diverzifikáciu alebo konsolidáciu trhov, formou

  3a.

  obstarania trhových analýz alebo prieskumu trhu,

  3b.

  reklamy alebo reklamných predmetov,

  3c.

  propagačných akcií,

  3d.

  zabezpečenia vytvorenia spoločnej marketingovej alebo komunikačnej stratégie,

  3e.

  medziodvetvovej spolupráce alebo zabezpečenia vytvorenia informačnej siete s jednou alebo viacerými organizáciami výrobcov, ktoré prijímateľ podpory na toto opatrenie nezdružuje, a ktoré nezdružuje ani spoločník tohto prijímateľa podpory, alebo

  3f.

  účasti na veľtrhoch alebo výstavách s medzinárodným významom,

  d)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je cieľ podľa písmena b) prvého bodu podbodu 1f. a

  2.

  ktorým je vykonávanie systémov kvality Európskej únie alebo systémov kvality Slovenskej republiky, ktoré sa vzťahujú na produkované zemiaky, prostredníctvom

  2a.

  zavedenia týchto systémov kvality, napríklad zabezpečením vypracovania špecifikácie produkovaných zemiakov,

  2b.

  investície do zariadení alebo pomôcok na analýzu produkovaných zemiakov na určenie ich kvalitatívnych vlastností,

  2c.

  zabezpečenia vytvorenia označenia na jeho zápis ako ochrannej známky, vrátane zabezpečenia zápisu,

  2d.

  zabezpečenia ochrany označenia pôvodu produkovaných zemiakov ako chráneného označenia pôvodu alebo ochrany zemepisného označenia produkovaných zemiakov ako chráneného zemepisného označenia,

  2e.

  zabezpečenia posúdenia zhody systémov alebo postupov riadenia kvality produkovaných zemiakov so špecifickými požiadavkami, vykonaného orgánom posudzovania zhody, ktorý je na toto posúdenie zhody akreditovaný vnútroštátnym akreditačným orgánom členského štátu,

  2f.

  investície do zariadenia alebo pomôcky na kontrolu kvality produkovaných zemiakov po ich zbere, investície do nehmotného majetku v podobe práva na využívanie obchodného tajomstva alebo práva duševného vlastníctva použiteľných na túto kontrolu kvality, alebo obstarania analýz na zabezpečenie alebo zlepšenie kontroly kvality, alebo

  2g.

  zavedenia alebo udržiavania systému vysledovateľnosti produkovaných zemiakov, najmä informačných systémov použiteľných na zabezpečenie vysledovateľnosti, alebo

  e)

  opatrenie,

  1.

  ktorého cieľom je predchádzanie krízam s dopadom na produkciu zemiakov alebo riadenie rizika so zameraním na prevenciu alebo riešenie narušenia trhu v sektore zemiakov, a

  2.

  ktorým je poistenie úrody alebo produkcie produkovaných zemiakov, ktoré prispieva k zaručeniu príjmov ich producentov, ak nastanú straty na tejto úrode alebo produkcii v dôsledku prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí, chorôb alebo napadnutia škodcami, a ktorým sa súčasne zaručuje, že prijímatelia podpory na toto opatrenie, ich výrobní spoločníci alebo výrobní členovia alebo výrobní členovia ich výrobných spoločníkov vykonajú potrebné zákroky na predchádzanie riziku týchto strát.

  Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 165/2023 Z. z.

  ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení

  2.

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/232 z 15. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o určité aspekty spolupráce výrobcov (Ú. v. EÚ L 44, 19. 2. 2016) v znení

  3.

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/891 z 13. marca 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o sankcie, ktoré by sa mali uplatňovať v týchto sektoroch, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 (Ú. v. EÚ L 138, 25. 5. 2017) v znení

  4.

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v znení

  5.

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v znení

  6.

  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/126 zo 7. decembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 o dodatočné požiadavky na určité typy intervencie stanovené členskými štátmi v ich strategických plánoch SPP na obdobie 2023 až 2027 podľa uvedeného nariadenia, ako aj o pravidlá týkajúce sa pomeru pre normu dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu 1 (norma GAEC 1) (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022) v znení

  7.

  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/128 z 21. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022).

Poznámky

 • 1)

  § 2 ods. 1 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 411/2022 Z. z.

 • 2)

  Čl. 1 ods. 2 písm. i) a príloha I časť IX nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.

 • 3)

  Čl. 1 ods. 2 písm. p) a príloha I časť XVI nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

 • 4)

  Čl. 1 ods. 2 písm. q) a príloha I časť XVII nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

 • 5)

  Čl. 1 ods. 2 písm. r) a príloha I časť XVIII nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

 • 6)

  Čl. 1 ods. 2 písm. x) a príloha I časť XXIV oddiel 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

 • 7)

  Čl. 152 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

 • 8)

  Čl. 156 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

 • 9)

  Čl. 67 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v platnom znení.

 • 10)

  Čl. 33 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30. 7. 2018) v platnom znení.§ 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 323/2007 Z. z.

 • 11)

  Čl. 86 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 4 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení. Čl. 18, čl. 22 až 25 a príloha III delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/126 zo 7. decembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 o dodatočné požiadavky na určité typy intervencie stanovené členskými štátmi v ich strategických plánoch SPP na obdobie 2023 až 2027 podľa uvedeného nariadenia, ako aj o pravidlá týkajúce sa pomeru pre normu dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu 1 (norma GAEC 1) (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022) v platnom znení.

 • 12)

  § 10 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov.

 • 13)

  Príloha I Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).

 • 14)

  Čl. 155 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení. Čl. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/232 z 15. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o určité aspekty spolupráce výrobcov (Ú. v. EÚ L 44, 19. 2. 2016) v platnom znení. Čl. 13 ods. 1 a 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/891 z 13. marca 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o sankcie, ktoré by sa mali uplatňovať v týchto sektoroch, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 (Ú. v. EÚ L 138, 25. 5. 2017) v platnom znení.

 • 15)

  Príloha I časť XVI písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

 • 16)

  Príloha I časť XVIII nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

 • 17)

  Čl. 59 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v platnom znení. Čl. 44 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128 z 21. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022).

 • 18)

  Čl. 32 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/126 v platnom znení.

 • 19)

  Čl. 52 ods. 2, čl. 53 ods. 1 a čl. 68 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.

 • 20)

  Čl. 68 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.

 • 21)

  Čl. 30 až 32 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/126 v platnom znení.

 • 22)

  Čl. 152 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení. Čl. 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891 v platnom znení.

 • 23)

  § 3 písm. k) zákona č. 280/2017 Z. z. v znení zákona č. 503/2021 Z. z.

 • 24)

  Príloha I časť XVII nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

 • 25)

  Príloha IV časť B bod I. nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

 • 26)

  Príloha IV časť C bod I. nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

 • 27)

  Čl. 1 ods. 2 písm. j) a príloha I časť X nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

 • 28)

  Čl. 35 nariadenia (EÚ) 2021/2116 v platnom znení.

 • 29)

  Napríklad § 45 Exekučného poriadku, § 89 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.

 • 30)

  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

 • 31)

  Napríklad § 72 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, § 8 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 32)

  Čl. 23 ods. 1 a čl. 25 ods. 2 a ods. 3 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/126 v platnom znení.

 • 33)

  § 3 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh.

 • 34)

  § 3 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z.

 • 35)

  Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 36)

  Čl. 40 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

 • 37)

  Čl. 76 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení. Čl. 3 a príloha I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 157, 15. 6. 2011) v platnom znení.

 • 38)

  Čl. 29 a príloha VI delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/126 v platnom znení.

 • 39)

  Čl. 52 ods. 1, ods. 3 až 6 a čl. 68 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.

 • 40)

  Čl. 11 ods. 1 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/126 v platnom znení.

 • 41)

  Čl. 50 ods. 7 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.

 • 42)

  Čl. 23 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/126 v platnom znení.

 • 43)

  Čl. 14 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/126 v platnom znení.

 • 44)

  Čl. 52 ods. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.

 • 45)

  § 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 312/2020 Z. z.

 • 46)

  § 10 ods. 1 písm. g) zákona č. 91/2016 Z. z. v znení zákona č. 312/2020 Z. z.

 • 47)

  Čl. 5 ods. 1 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14. 12. 2012) v platnom znení.

 • 48)

  Čl. 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení.

 • 49)

  Čl. 12 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/126 v platnom znení.

 • 50)

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.

 • 51)

  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/2021 Z. z.

 • 52)

  Čl. 13 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/126 v platnom znení.

 • 53)

  Čl. 14 ods. 1 písm. a) až g) a j) delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/126 v platnom znení.

 • 54)

  Čl. 2 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008) v platnom znení.

 • 55)

  Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 765/2008 v platnom znení.

 • 56)

  Čl. 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 765/2008 v platnom znení.

 • 57)

  Čl. 2 ods. 11 nariadenia (ES) č. 765/2008 v platnom znení.

 • 58)

  Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24. 11. 2009) v platnom znení.

 • 59)

  Čl. 3 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27. 6. 2012) v platnom znení.

 • 60)

  § 9 ods. 2 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 • 61)

  Čl. 26 ods. 5 a príloha V delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/126 v platnom znení.

 • 62)

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore