Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Tisovský kras 126/2023 účinný od 01.05.2023

Platnosť od: 15.04.2023
Účinnosť od: 01.05.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Ochrana životného prostredia, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Príroda a krajina
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Tisovský kras 126/2023 účinný od 01.05.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 126/2023 s účinnosťou od 01.05.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa vyhlasuje chránený areál Tisovský kras

Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 1 a 4 a § 30 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1

Vyhlasuje sa chránený areál Tisovský kras (ďalej len „chránený areál“). Súčasťou chráneného areálu je územie európskeho významu SKUEV0282 Tisovský kras podľa osobitného predpisu1) a Chránené vtáčie územie Muránska planina – Stolica podľa osobitného predpisu.2) Hranica chráneného areálu je vymedzená v prílohe č. 1.

§ 2
(1)

Chránený areál sa nachádza v okrese Rimavská Sobota v katastrálnych územiach Klenovec a Tisovec.

(2)

Celková výmera chráneného areálu je 1 558,16 ha.

(3)

Hranica chráneného areálu vymedzená geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačuje v katastri nehnuteľností. Technickým podkladom na zápis priebehu hranice chráneného areálu do katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica chráneného areálu, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Banská Bystrica a Okresnom úrade Rimavská Sobota.

§ 3
(1)

Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany prírodných procesov a zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany chráneného areálu, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

(2)

Ciele starostlivosti o chránený areál, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia chráneného areálu upravuje program starostlivosti o chránené územie podľa § 54 ods.5 zákona.

§ 4
(1)

Vyhlasujú sa zóny A, C a D chráneného areálu. Mapa a grafické podklady, v ktorých sú zakreslené hranice zón chráneného areálu, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Banská Bystrica a Okresnom úrade Rimavská Sobota.

(2)

Zóna A má výmeru 37,72 ha a platí v nej piaty stupeň ochrany podľa § 16 zákona.

(3)

Zóna C má výmeru 368,03 ha a platí v nej tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.

(4)

Zóna D má výmeru 1 152,41 ha a platí v nej druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona.

(5)

Zákazy a obmedzenia podľa § 13, § 14 a 16 zákona na území chráneného areálu platia celoročne.

§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2023.3)

Eduard Heger v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 126/2023 Z. z.

  VYMEDZENIE HRANICE CHRÁNENÉHO AREÁLU

  Popis hranice chráneného areálu

  Hranica chráneného areálu sa začína z východiskového bodu Jasenina (kóta 515) v katastrálnom území Tisovec a pokračuje dolinou Furmanca, následne sa stáča smerom na juh Ridzoňovým jarkom a kopíruje hranicu parciel 6017/3, 6021, 6023/1 v katastrálnom území Tisovec, pokračuje na východ hranicou lesných porastov s trvalými trávnymi porastmi až po západný okraj intravilánu mesta Tisovec. Stáča sa juhozápadným smerom po hranici parciel 5956, 5952/1, 5933/1, 5933/2, 8260, 5895, 5885 v katastrálnom území Tisovec, pokračuje smerom na juh hranicou parciel 5886, 5475/5, 5454, 5456 v katastrálnom území Tisovec, stáča sa na sever po hranici parcely 5475/5, smeruje na západ po hranici parcely 8261/1, kopíruje hranicu parciel 5483/1, 5828/1, 5825, 5816, 6026, 5797/2 v katastrálnom území Tisovec, následne vedie dolinou Rejkovského potoka a obchádza z južnej strany Tisovskú Poľanu po kótu Poľana 882. Od kóty 882 kopíruje hranicu medzi katastrálnymi územiami Tisovca a Klenovca po lokalitu Šaragová, ktorú obchádza z jej južnej strany, juhozápadným smerom vedie nad lokality Za borovou a Kolešnisko po východnú hranicu dielca 109c, pokračuje na sever hranicou lesných porastov v lokalite Cirkevná jama, obchádza lokalitu Dankoška z jej západnej strany a pokračuje nad lokalitami Veľká Dobošová a Malá Dobošová. Kopíruje hranicu lesných porastov s lúkami Brndiarove lúky a Roveň, odtiaľ pokračuje smerom na severozápad hranicou lesných porastov pod lokalitou Nákovadlička po lesný sklad a odtiaľ smeruje na sever východnou hranicou lokality Kolegule po lokalitu Prieslopka na lesnom sklade. Stáča sa južným smerom a kopíruje hranicu medzi katastrálnymi územiami Tisovec a Klenovec, pri kóte 831 pokračuje východným smerom, odkiaľ kopíruje lesnú cestu v blízkosti vodných tokov Balažová a Pohorelá a vracia sa do východiskového bodu.

  Samostatnú časť chráneného areálu tvorí územie, ktorého hranica začína pri vstupe do mesta Tisovec od Brezna a ktoré kopíruje hranicu intravilánu mesta Tisovec po elektrovod, stáča sa na západ a kopíruje hranicu parcely 5988 v katastrálnom území Tisovec, obchádza Kordove lúčky, stáča sa na sever, cez železnicu sa dostáva k hranici cesty I. triedy 72 (I/72) a vracia sa do východiskového bodu.

  Popis hraníc zón chráneného areálu

  Zóna A

  Hranica zóny A chráneného areálu sa začína z východiskového bodu, ktorým je lesná cesta na lokalite Podhrad na hranici lesného porastu s trvalým trávnym porastom, stáča sa na juhovýchod, kopíruje hranicu parcely 5816 v katastrálnom území Tisovec, pokračuje na severozápad, kde kopíruje hranice parciel 6026, 5797/2, 6037 v katastrálnom území Tisovec, smerom na sever kopíruje hranice parciel 6035, 6037 v katastrálnom území Tisovec, zatáča na východ, kopíruje hranicu medzi lesnými hospodárskymi celkami Tisovec a Hnúšťa a vracia sa do východiskového bodu.

  Zóna C

  Hranica zóny C chráneného areálu sa začína z východiskového bodu Teplica (kóta 470), smeruje na juh Ridzoňovým jarkom a kopíruje hranicu parciel 6017/6, 6017/3, 6021 v katastrálnom území Tisovec, na križovatke ciest kopíruje hranicu parcely 6259/1 v katastrálnom území Tisovec, pri usadlosti na parcele 6241 katastrálnom území Tisovec sa stáča na juh hranicami parciel 6247, 6248, 6194/2, 6194/1, 6193, 6190/1, 6190/4 v katastrálnom území Tisovec, ide po hranici parcely 6190/1 v katastrálnom území Tisovec, smeruje na sever po hranici parcely 6260 v katastrálnom území Tisovec, kopíruje hranice parciel 6269, 6017/7, 6017/16, 6008/1 v katastrálnom území Tisovec a vracia sa do východiskového bodu.

  Zóna D

  Hranica zóny D chráneného areálu sa začína z východiskového bodu Jasenina (kóta 515) v katastrálnom území Tisovec a pokračuje dolinou Furmanca, následne sa stáča smerom na západ a kopíruje hranicu parcely 6284 v katastrálnom území Tisovec. Pokračuje na juh hranicou parciel 6282/1, 6281/2, 6281/1 v katastrálnom území Tisovec, smeruje na juhovýchod hranicou parcely 6191 v katastrálnom území Tisovec, odtiaľ kopíruje lesné cesty (parcely 6195 a 6237 katastrálne územie Tisovec). Následne kopíruje hranicu lesného porastu s trvalým trávnym porastom po hranicu parcely 6022 v katastrálnom území Tisovec, ktorú kopíruje a pokračuje hranicou parcely 6023/1 v katastrálnom území Tisovec, odtiaľ na východ hranicou lesných porastov s trvalými trávnymi porastmi až po západný okraj intravilánu mesta Tisovec. Stáča sa juhozápadným smerom po hranici parciel 5956, 5952/1, 5933/1, 5933/2, 8260, 5895, 5885 v katastrálnom území Tisovec, pokračuje smerom na juh hranicou parciel 5886, 5475/5, 5454, 5456 v katastrálnom území Tisovec, stáča sa na sever po hranici parcely 5475/5, smeruje na západ po hranici parcely 8261/1, kopíruje hranicu parciel 5483/1, 5828/1, 5825, 5816, 6026, 5797/2 v katastrálnom území Tisovec, následne dolinou Rejkovského potoka a obchádza z južnej strany Tisovskú Poľanu po kótu Poľana 882. Od kóty 882 kopíruje hranicu medzi katastrálnymi územiami Tisovca a Klenovca po lokalitu Šaragová, ktorú obchádza z jej južnej strany, juhozápadným smerom vedie nad lokality Za borovou a Kolešnisko po východnú hranicu dielca 109c, pokračuje na sever hranicou lesných porastov v lokalite Cirkevná jama, obchádza lokalitu Dankoška z jej západnej strany a pokračuje nad lokalitami Veľká Dobošová a Malá Dobošová. Kopíruje hranicu lesných porastov s lúkami Brndiarove lúky a Roveň, odtiaľ pokračuje smerom na severozápad hranicou lesných porastov pod lokalitou Nákovadlička po lesný sklad a odtiaľ smeruje na sever východnou hranicou lokality Kolegule po lokalitu Prieslopka na lesnom sklade. Stáča sa južným smerom, kopíruje hranicu medzi katastrálnymi územiami Tisovec a Klenovec a pri kóte 831 pokračuje východným smerom, odkiaľ kopíruje lesnú cestu v blízkosti vodných tokov Balažová a Pohorelá a vracia sa do východiskového bodu.

  Samostatnú časť zóny D chráneného areálu tvorí územie, ktorého hranica začína pri vstupe do mesta Tisovec od Brezna a kopíruje hranicu intravilánu mesta Tisovec po elektrovod, stáča sa na západ, kopíruje hranicu parcely 5988 v katastrálnom území Tisovec, obchádza Kordove lúčky, stáča sa na sever, cez železnicu sa dostáva k hranici cesty I. triedy 72 (I/72) a vracia sa do východiskového bodu.

  Zoznam parciel chráneného areálu

  Zóna A

  Okres Rimavská sobota

  Katastrálne územie Tisovec
  5797/2, 5816, 6026-časť, 6035, 6037-časť, 8349 (podľa registra „C“ katastra nehnuteľností so stavom k 01. októbru 2022).

  Zóna C

  Okres Rimavská sobota

  Katastrálne územie Tisovec
  6008/1, 6008/2, 6010/1, 6010/2, 6013, 6014, 6016/1, 6016/2, 6016/3, 6016/4, 6016/5, 6017/1, 6017/10, 6017/11, 6017/12, 6017/13, 6017/14, 6017/15, 6017/16, 6017/17, 6017/3, 6017/4, 6017/5, 6017/6, 6017/7, 6017/8, 6017/9, 6021, 6186-časť, 6188, 6190/1, 6190/2, 6190/3, 6190/4, 6193, 6194/1, 6194/2, 6213-časť, 6215, 6217, 6220, 6221/1, 6221/10, 6221/2, 6221/3, 6221/4, 6221/5, 6221/6, 6221/7, 6221/8, 6221/9, 6225, 6228, 6229, 6232, 6234, 6235, 6237-časť, 6241, 6242, 6245, 6246, 6247, 6248, 6250, 6253, 6254, 6259/1, 6259/2, 6259/3, 6259/4, 6259/5, 6259/6, 6259/7, 6259/8, 6259/9, 6260, 6262, 6264, 6265, 6267, 6268, 6269, 6271, 6275, 6276, 8261/1-časť, 8261/7 (podľa registra „C“ katastra nehnuteľností so stavom k 01. októbru 2022).

  Zóna D

  Okres Rimavská sobota

  Katastrálne územie Klenovec
  8465/1, 8471, 8472, 8473, 8474/1, 8474/2, 8475, 8476, 8477/1, 8477/2, 8478, 8479, 8480, 8482, 8483, 8484/1, 8484/2, 8484/3, 8484/4, 8484/5, 8484/6, 8485/1, 8486/1, 8486/2, 8487, 8488, 8489, 8490, 8491, 8492, 8493, 8494/1, 8494/2, 8494/3, 8495, 8499, 8500, 8501, 8502, 8503, 8513, 8514/1, 8514/2, 8531, 8532, 8533, 8596, 8597/1, 8597/2, 8809, 8810 (podľa registra „C“ katastra nehnuteľností so stavom k 01. októbru 2022).

  Katastrálne územie Tisovec
  5454, 5456, 5475/5, 5483/1, 5483/2, 5825, 5828/1, 5830, 5833, 5835, 5836, 5837, 5838, 5843, 5846, 5850, 5851, 5852, 5853, 5854, 5855, 5856, 5857, 5858, 5859/1, 5860, 5861, 5865, 5866, 5867, 5868, 5869/1, 5869/2, 5870, 5871, 5872, 5873, 5874, 5875, 5877, 5878, 5879, 5880, 5881, 5882, 5883, 5884, 5885, 5886, 5887, 5889, 5890, 5891, 5895, 5896, 5933/1, 5933/2, 5952/1, 5953, 5954, 5955, 5956, 5989, 5990, 5991, 5992, 5993, 5994, 5995/12, 5996, 5997, 5998, 5999/2, 6022, 6023/1, 6023/2, 6025, 6026-časť, 6029, 6032, 6033, 6034, 6036, 6037-časť, 6044, 6046, 6047, 6101, 6103, 6113, 6114, 6119, 6124/1, 6124/2, 6126, 6127, 6137, 6153, 6156, 6158, 6159/1, 6159/2, 6160, 6161, 6162, 6163, 6165, 6168, 6180, 6182, 6185/1, 6185/2, 6186-časť, 6191, 6192, 6195, 6197, 6201, 6202, 6204, 6205, 6213-časť, 6237-časť, 6281/1, 6281/2, 6282/1, 6282/2, 6283, 6284, 6286, 6287, 6288, 6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6295/1, 6296, 6297, 6299/1, 8258, 8260, 8261/1-časť, 8268, 8314/1, 8315, 8330/4, 8333, 8369/1, 8369/11, 8369/2, 8369/3, 8376, 8377, 8378, 8379, 8384, 8385 (podľa registra „C“ katastra nehnuteľností so stavom k 01. októbru 2022).

  Prevziať prílohu - Mapa hranice chráneného areálu a jeho zón

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 126/2023 Z. z.

  PREDMET OCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU

  Predmetom ochrany chráneného areálu sú predovšetkým:

  Biotopy európskeho významu: Kr 2 Porasty borievky obyčajnej (5130), Kr 6 Xerotermné kroviny (* 40A0), Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lk 5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (6430), Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy (* 9180), Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110), Ls 5.4 Vápnomilné bukové lesy (9150), Pr 3 Penovcové prameniská (* 7220), Ra 3 Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Ra 6 Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Pi 5 Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových a bázických substrátoch (* 6110), Sk 1 Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou (8210), Sk 6 Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni (* 8160), Sk 8 Neprístupné jaskynné útvary (8310), Tr 1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (6210).

  Biotopy národného významu: Lk 6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí, Pr 2 Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách, Tr 6 Teplomilné lemy, Tr 7 Mezofilné lemy.

  Biotopy druhov rastlín európskeho významu: kyjanôčka zelená (Buxbaumia viridis (Moug.)Moug. &Nestl. (o)), * poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica Futák ex Goliašová).

  Biotopy druhov rastlín národného významu: misôčka tmavá (Pseudoplectania melaena), prilbovka biela (Cephalanthera damasonium), prilbovka dlholistá (Cephalanthera longifolia), prilbovka červená (Cephalanthera rubra), kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla), kruštík močiarny (Epipactis palustris), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), kruštík úzkopyskový (Epipactis leptochila), päťprstnica obyčajná (Gymnadenia connopsea), vstavač purpurový (Orchis purpurea), prvosienka holá (Primula auricula), tis obyčajný (Taxus baccata).

  Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: ohniváčik veľký (Lycaena dispar), * fuzáč alpský (Rosalia alpina), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), kunka žltobruchá (Bombina variegata), netopier brvitý (Myotis emarginatus), uchaňa čierna/netopier čierny (Barbastella barbastellus), netopier veľký/netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier ostrouchý (Myotis blythi), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), podkovár južný (Rhinolophus euryale), podkovár malý/podkovár krpatý (Rhinolophus hipposideros), podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum), * medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), * vlk dravý (Canis lupus), vydra riečna (Lutra lutra).

  Biotopy druhov živočíchov národného významu: modráčik horcový (Maculinea alcon), koník pestrý (Arcyptera fusca).

  Biotopy druhov vtákov, ktoré sú predmetom ochrany Chráneného vtáčieho územia Muránska planina – Stolica: bocian čierny (Ciconia nigra), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), tesár čierny (Dryocopus martius), ďubník trojprstý (Picoides tridactylus), jariabok hôrny (Tetrastes bonasia), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), lelek lesný (Caprimulgus europaeus), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), muchárik malý (Ficedula parva), orol skalný (Aquila chrysaetos), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), sova dlhochvostá (Strix uralensis), hlucháň hôrny (Tetrao urogallus), tetrov hoľniak (Tetrao tetrix), včelár lesný (Pernis apivorus), výr skalný (Bubo bubo), žlna sivá (Picus canus), žltochvost hôrny (Phoenicurus phoenicurus).

  Abiotické javy: Formy svahovej modelácie, erózie, zvetrávania, štruktúrne a tektonické formy reliéfu – Abri (v blízkosti toku Furmanec), Krasový a fluviokrasový reliéf – v rámci Muránskej planiny a v Tisovskom krase – Roklina (Hlboký jarok), krasová planina (Suché doly), krasová jama (závrt) (Suché doly, J. netopierov a i.), škrapy (Suché doly, Podhrad, Hlboký jarok), penovcové pramenisko (Hlboký jarok), jaskyne (Michňová, J. netopierov, Mangalica, Teplica, Daxner a i.), systém rozsadlín vo vápencových blokoch (lokalita Tepličné) a Hydrologické formy – Pramene (Klenovská Rimava, Rejkovský potok a i.), prameniská, vyvieračky, ponory, ľadopád (vo Furmanci).

  Predmetom ochrany sú okrem biotopov európskeho významu a biotopov druhov národného významu a európskeho významu aj významné krajinné prvky tvorené porastmi starších lieskových krovín.

  Poznámky:
  Podľa § 2 ods. 2 písm. t) zákona prioritný biotop je biotop európskeho významu, ktorého ochrana má zvláštny význam vzhľadom na podiel jeho prirodzeného výskytu v Európe.
  Podľa § 2 ods. 2 písm. y) zákona prioritný druh je druh európskeho významu, ktorého ochrana je nevyhnutná vzhľadom na jeho malý prirodzený areál v Európe.
  Prioritný biotop a prioritný druh sú označené symbolom *.
  Biotopy európskeho významu sú označené v súlade s prílohou č. 1 časť A k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 170/2021 Z. z.“). Biotopy národného významu sú označené v súlade s prílohou č. 1 časť B k vyhláške č. 170/2021 Z. z. Druhy rastlín európskeho významu a druhy rastlín národného významu sú označené v súlade s prílohou č. 4 k vyhláške č. 170/2021 Z. z. Druhy živočíchov európskeho významu a druhy živočíchov národného významu sú označené v súlade s prílohou č. 5 k vyhláške č. 170/2021 Z. z.
  Abiotické javy sú určené podľa Typizácie abiotických javov z Návrhu na prehodnotenie chránených území Slovenskej republiky (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica, 2007).

Poznámky

 • 1)

  Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 450/2004 Z. z.).

 • 2)

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 439/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Muránska planina – Stolica.

 • 3)

  Dňom účinnosti nariadenia vlády strácajú platnosť:1. ustanovenia týkajúce sa chráneného náleziska Hlboký jarok vo výnose Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 1161/1988-32 z 30. júna.1988 o chránených náleziskách (Zvesti Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR a Ministerstva kultúry SSR, ročník 1988, zošit 10),2. úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 1561/1983-32 z 31. marca 1983 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie Suché doly (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, ročník 1983, zošit 5),3. bod 23 prílohy v časti A. všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 6/2003 zo 4. marca 2003, ktorou sa určuje stupeň ochrany niektorých prírodných rezervácií, prírodných pamiatok a národných prírodných pamiatok (Vestník vlády SR ročník 13, čiastka 1, 2003).

Načítavam znenie...
MENU
Hore