Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov 97/2023 účinný od 01.05.2023

Platnosť od: 29.03.2023
Účinnosť od: 01.05.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Bezpečnosť a obrana štátu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov 97/2023 účinný od 01.05.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 97/2023 s účinnosťou od 01.05.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 319/2012 Z. z. a zákona č. 346/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 8 ods. 3 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i)
Úradu vlády Slovenskej republiky,“.

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená j) až l).

2.
V § 10b ods. 1 písm. a) sa slovo „mesačne“ nahrádza slovom „ročne“.
3.
Za § 10b sa vkladá § 10c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠10c

Výbor pre hybridné hrozby
(1)
Výbor pre hybridné hrozby pri koordinácii plánovania opatrení zameraných na zachovanie bezpečnosti a budovanie odolnosti Slovenskej republiky voči pôsobeniu hybridných hrozieb
a)
vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike a vo svete v oblasti hybridných hrozieb s dôrazom na hodnotenie hybridného pôsobenia na odolnosť štátu a odolnosť spoločnosti; správu o výsledkoch vyhodnotenia zasiela bezodkladne, najmenej jedenkrát ročne Kancelárii Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky,

b)
pripravuje pre Bezpečnostnú radu návrhy opatrení na zvýšenie odolnosti štátu a spoločnosti voči rizikám hybridného pôsobenia,

c)
podieľa sa na formovaní politiky Slovenskej republiky, ako aj na vypracúvaní koncepčných dokumentov v oblasti hybridných hrozieb,

d)
podieľa sa na koordinácii medzirezortnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti hybridných hrozieb,

e)
predkladá Bezpečnostnej rade návrhy opatrení na zvyšovanie celospoločenského povedomia o hybridných hrozbách,

f)
prerokúva návrhy predkladané Bezpečnostnej rade, ktoré súvisia s plnením úloh v oblasti hybridných hrozieb,

g)
vypracúva odborné stanoviská vzťahujúce sa na hybridné hrozby a predkladá ich Bezpečnostnej rade,

h)
posudzuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv vzťahujúcich sa na hybridné hrozby, ktoré sú predložené na prerokovanie Bezpečnostnej rade,

i)
podieľa sa na spracovaní správy podľa § 2 písm. a) tretieho bodu časti týkajúcej sa hybridných hrozieb.

(2)
Vymenovanie predsedu výboru pre hybridné hrozby a jeho odvolanie na návrh ministra obrany Slovenskej republiky schvaľuje Bezpečnostná rada. Predsedu výboru pre hybridné hrozby vymenúva a odvoláva predseda. Podpredsedom výboru pre hybridné hrozby je člen výboru poverený predsedom výboru pre hybridné hrozby; poverenie zanikne, ak predseda výboru pre hybridné hrozby poverí výkonom funkcie podpredsedu tohto výboru iného člena výboru.

(3)
Členom výboru pre hybridné hrozby je Bezpečnostnou radou schválený a predsedom vymenovaný zástupca
a)
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,

b)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky,

c)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

d)
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,

e)
Ministerstva financií Slovenskej republiky,

f)
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,

g)
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky,

h)
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,

i)
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,

j)
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,

k)
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

l)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

m)
Úradu vlády Slovenskej republiky,

n)
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky,

o)
Národného bezpečnostného úradu,

p)
Slovenskej informačnej služby,

q)
Slovenskej informačnej služby riadiaci analytické, komunikačné a kooperačné pracovisko v oblasti bezpečnostných hrozieb,

r)
Vojenského spravodajstva,

s)
Policajného zboru.

(4)
Odvolanie člena výboru pre hybridné hrozby, ktorý je zástupcom orgánu uvedeného v odseku 3, schvaľuje na návrh tohto orgánu Bezpečnostná rada; ak Bezpečnostná rada odvolanie člena výboru pre hybridné hrozby schváli, predseda ho odvolá.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2023.

Zuzana Čaputová v. r.Boris Kollár v. r.Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore