Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov 480/2002 účinný od 30.03.2022 do 31.05.2022

Platnosť od: 22.08.2002
Účinnosť od: 30.03.2022
Účinnosť do: 31.05.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Cudzinecký režim

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD47268DS14EUPP4ČL6

Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov 480/2002 účinný od 30.03.2022 do 31.05.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 480/2002 s účinnosťou od 30.03.2022 na základe 92/2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona

Predmetom tohto zákona je

a)

upraviť konanie o azyle,

b)

ustanoviť postup pri poskytovaní dočasného útočiska,

c)

ustanoviť práva a povinnosti žiadateľov o udelenie azylu (ďalej len „žiadateľ"), azylantov, cudzincov,1) ...

d)

ustanoviť pôsobnosť orgánov verejnej moci na úseku azylu, doplnkovej ochrany a dočasného útočiska,

e)

upraviť integráciu azylantov do spoločnosti,

f)

upraviť pobyt v azylových zariadeniach.

§ 2 - Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

medzinárodnou ochranou udelenie azylu alebo poskytnutie doplnkovej ochrany,

b)

azylom ochrana cudzinca pred prenasledovaním z dôvodov uvedených v medzinárodnej zmluve2) alebo v osobitnom ...

c)

doplnkovou ochranou ochrana pred vážnym bezprávím v krajine pôvodu,

d)

prenasledovaním závažné alebo opakované konanie spôsobujúce vážne porušovanie základných ľudských práv3a) ...

1.

použití fyzického alebo psychického násilia vrátane sexuálneho násilia,

2.

zákonných, správnych, policajných alebo súdnych opatreniach, ktoré sú diskriminačné alebo sú vykonávané ...

3.

odmietnutí súdnej ochrany, ktoré vedie k neprimeranému alebo diskriminačnému potrestaniu,

4.

neprimeranom alebo diskriminačnom trestnom stíhaní alebo treste,

5.

trestnom stíhaní alebo treste za odmietnutie výkonu vojenskej služby v čase konfliktu, ak by výkon vojenskej ...

6.

konaní namierenom proti osobám určitého pohlavia alebo proti deťom,

e)

pôvodcom prenasledovania alebo vážneho bezprávia

1.

štát,

2.

politické strany alebo politické hnutia alebo organizácie, ktoré ovládajú štát alebo podstatnú časť ...

3.

neštátni pôvodcovia, ak možno preukázať, že subjekty uvedené v prvom a druhom bode nie sú schopné alebo ...

f)

vážnym bezprávím

1.

uloženie trestu smrti alebo jeho výkon,

2.

mučenie alebo neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trest, alebo

3.

vážne a individuálne ohrozenie života alebo nedotknuteľnosti osoby z dôvodu svojvoľného násilia počas ...

g)

konaním o azyle konanie o udelenie azylu, konanie o odňatie azylu, konanie o predĺženie doplnkovej ochrany ...

h)

žiadateľom cudzinec, ktorý na útvare Policajného zboru4) (ďalej len „policajný útvar") podľa § 3 ods. ...

1.

počas lehoty na podanie správnej žaloby proti rozhodnutiu ministerstva vydanému v konaní o udelenie ...

2.

počas lehoty na podanie kasačnej sťažnosti proti rozhodnutiu správneho súdu, ktoré sa týkalo správnej ...

i)

azylantom cudzinec, ktorému Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") udelilo ...

j)

odídencom cudzinec, ktorému ministerstvo na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky (ďalej len ...

k)

krajinou pôvodu štát alebo štáty, ktorých je cudzinec štátnym občanom, alebo v prípade osoby bez štátnej ...

l)

bezpečnou krajinou pôvodu stabilný právny štát s demokratickým zriadením, ktorého je cudzinec štátnym ...

1.

v ktorom štátna moc ochraňuje ľudské práva a základné slobody5) a zabezpečuje ich dodržiavanie,

2.

ktorý jeho občania alebo osoby bez štátnej príslušnosti s bydliskom v tomto štáte vo všeobecnosti neopúšťajú ...

3.

ktorý ratifikoval a dodržiava medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách a

4.

ktorý umožňuje činnosť právnických osôb dohliadajúcich na dodržiavanie ľudských práv v krajine,

m)

bezpečnou treťou krajinou stabilný právny štát s demokratickým zriadením, iný ako krajina pôvodu,

1.

ak sa v ňom cudzinec pred príchodom na územie Slovenskej republiky nachádzal a mal možnosť požiadať ...

2.

kam môže byť cudzinec vrátený a môže požiadať o ochranu podľa medzinárodnej zmluvy6) bez toho, aby bol ...

3.

ak nie je štátom, na ktorý sa vzťahuje zákaz vyhostenia alebo vydania6aa) a

4.

ak tento štát zabezpečuje ochranu pred vyhostením alebo vydaním obdobne ako Slovenská republika,

n)

bydliskom cudzinca bez štátnej príslušnosti štát, v ktorom sa pred vstupom na územie Slovenskej republiky ...

o)

azylovým zariadením záchytný tábor, pobytový tábor, prijímacie centrum a humanitné centrum,

p)

záchytným táborom zariadenie ministerstva, v ktorom sa zabezpečuje pobyt žiadateľov pred ich umiestnením ...

q)

pobytovým táborom zariadenie ministerstva, v ktorom sa zabezpečuje pobyt žiadateľov,

r)

prijímacím centrom miesto v tranzitnom priestore medzinárodného letiska, v ktorom sa umiestňuje žiadateľ ...

s)

humanitným centrom zariadenie ministerstva, v ktorom sa zabezpečuje pobyt cudzincov, ktorí požiadali ...

t)

integračným strediskom zariadenie ministerstva, v ktorom sa zabezpečuje prechodné ubytovanie azylantov, ...

u)

integráciou proces začleňovania azylantov do spoločnosti.

DRUHÁ ČASŤ

KONANIE O AZYLE

PRVÁ HLAVA
KONANIE O UDELENIE AZYLU

Začatie konania
§ 3
(1)

Konanie o udelenie azylu sa začína vyhlásením cudzinca na príslušnom policajnom útvare o tom, že žiada ...

(2)

Príslušným na prijatie vyhlásenia podľa odseku 1 je,

a)
ak ide o cudzinca, ktorý žiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany pri vstupe na ...
b)
ak ide o cudzinca, ktorý žiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany po vstupe na ...
c)
ak ide o cudzinca, ktorý sa letecky prepraví na územie Slovenskej republiky a nespĺňa podmienky na vstup ...
d)
ak ide o cudzinca, ktorý je umiestnený v zariadení pre cudzincov podľa osobitného zákona,6a) policajný ...
e)
ak ide o cudzinca, ktorý je v ústavnej zdravotnej starostlivosti, policajný útvar podľa miesta ústavného ...
f)
ak ide o cudzinca, ktorý sa nachádza vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody, policajný ...
g)
ak ide o cudzinca, ktorý je umiestnený v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ...
(3)

Vyhlásenie podľa odseku 1 policajný útvar zaznamená na úradnom tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe ...

(4)

Policajný útvar po vyhlásení podľa odseku 1 alebo po vstupe cudzinca na územie Slovenskej republiky ...

(5)

Ak je podozrenie, že žiadateľ ukrýva cestovný doklad alebo iný doklad potrebný na spoľahlivé zistenie ...

(6)

Žiadateľ uvedený v odseku 2 písm. a) a b) je povinný, ak mu v tom nebránia závažné dôvody, dostaviť ...

(7)

Preprava žiadateľa do záchytného tábora sa môže vykonať v sprievode policajta. Preprava žiadateľa počas ...

(8)

Ak cudzinec požiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na policajnom útvare, ktorý ...

(9)

Cudzinec, ktorý požiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na policajnom útvare, ...

(10)

Policajt zaradený na policajnom útvare uvedenom v odseku 2 alebo v odseku 8, ktorý vykonáva úkony podľa ...

(11)

Policajný útvar uvedený v odseku 2 písm. a) a c) umožní organizáciám a osobám poskytujúcim žiadateľom ...

§ 4
(1)

Poverený zamestnanec ministerstva vykoná po podaní vyhlásenia so žiadateľom vstupný pohovor. Žiadateľ ...

(2)

Poverený zamestnanec ministerstva pred vyplnením dotazníka, najneskôr však do 15 dní od začatia konania, ...

(3)

Ministerstvo môže z humanitných dôvodov skončiť umiestnenie žiadateľa podľa § 3 ods. 2 písm. c) v prijímacom ...

a)
nerozhodne o jeho žiadosti o udelenie azylu do siedmich dní od vyplnenia dotazníka alebo
b)
súd nerozhodne do 30 dní od doručenia správnej žaloby proti rozhodnutiu ministerstva v konaní o udelenie ...
(4)

Dieťa narodené na území Slovenskej republiky žiadateľke, azylantke alebo cudzinke, ktorej sa poskytla ...

(5)

Zákonný zástupca dieťaťa podľa odseku 4 je povinný do 180 dní odo dňa narodenia dieťaťa poskytnúť poverenému ...

(6)

Cudzinec, ktorý nie je žiadateľom, ale je odovzdaný na územie Slovenskej republiky z dôvodu, že na konanie ...

§ 5 - Doklady žiadateľa
(1)

Ministerstvo vydá žiadateľovi staršiemu ako 15 rokov preukaz žiadateľa. Preukaz žiadateľa sa považuje ...

(2)

Ministerstvo vydá preukaz podľa odseku 1 žiadateľovi mladšiemu ako 15 rokov, ak ho na území Slovenskej ...

(3)

Azylové zariadenie, v ktorom je žiadateľ umiestnený alebo v ktorom bol naposledy umiestnený alebo ktoré ...

a)
nastane skutočnosť uvedená v § 23b ods. 2 písm. a) až d) alebo
b)
nie je možné vykonať nové záznamy do preukazu žiadateľa.
(4)

Ak je žiadateľom cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky udelený prechodný pobyt alebo trvalý ...

(5)

Ak je žiadateľom cudzinec, ktorý je umiestený v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ...

§ 6 - Pohovor
(1)

Poverený zamestnanec ministerstva vykoná pohovor so žiadateľom; ak je to potrebné, pohovor možno opakovať. ...

(2)

Žiadateľ je povinný dostaviť sa na pohovor v mieste a čase, ktoré určí ministerstvo v písomnom predvolaní ...

(3)

Žiadateľ je povinný uviesť pravdivo a úplne všetky skutočnosti súvisiace s jeho žiadosťou o udelenie ...

(4)

Ministerstvo na žiadosť žiadateľa alebo z dôvodov hodných osobitného zreteľa zabezpečí, ak je to možné, ...

(5)

Pri pohovore s maloletou osobou poverený zamestnanec ministerstva prihliada na vek a stupeň rozumovej ...

(6)

Pohovor s maloletou osobou, ktorú na území Slovenskej republiky nesprevádza zákonný zástupca (ďalej ...

(7)

Poverený zamestnanec ministerstva, ktorý vykonáva pohovor, umožní pred jeho skončením zástupcovi žiadateľa ...

§ 7 - Doručovanie písomností

Písomnosť v konaní o udelenie azylu sa žiadateľovi doručuje do vlastných rúk. Ak písomnosť nemožno doručiť ...

§ 8 - Udelenie azylu

Ministerstvo udelí azyl, ak tento zákon neustanovuje inak, žiadateľovi, ktorý

a)

má v krajine pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských ...

b)

je v krajine pôvodu prenasledovaný za uplatňovanie politických práv a slobôd.

§ 9 - Udelenie azylu z humanitných dôvodov

Ministerstvo môže udeliť azyl z humanitných dôvodov, aj keď sa v konaní nezistia dôvody podľa § 8.

§ 10 - Udelenie azylu na účel zlúčenia rodiny
(1)

Ministerstvo na účel zlúčenia rodiny udelí azyl, ak tento zákon neustanovuje inak,

a)
manželovi azylanta, ak manželstvo trvá a trvalo aj v čase, keď azylant odišiel z krajiny pôvodu a azylant ...
b)
slobodným deťom azylanta alebo osoby podľa písmena a) do 18 rokov ich veku alebo
c)
rodičom slobodného azylanta mladšieho ako 18 rokov alebo osobe, ktorej bol zverený do osobnej starostlivosti, ...
(2)

Žiadatelia uvedení v odseku 1 sa musia zdržiavať na území Slovenskej republiky a nesmú mať na území ...

(3)

Ministerstvo udelí azyl osobám uvedeným v odseku 1, len ak ide o zlúčenie rodiny s azylantom, ktorému ...

(4)

Ministerstvo udelí azyl aj dieťaťu narodenému azylantke na území Slovenskej republiky, ak je splnená ...

§ 11 - Zamietnutie žiadosti o udelenie azylu ako neprípustnej
(1)

Ministerstvo zamietne žiadosť o udelenie azylu ako neprípustnú, ak

a)
žiadateľovi udelil azyl2) štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, a žiadateľ môže efektívne ...
b)
žiadateľ prichádza z bezpečnej tretej krajiny; to neplatí, ak v jeho prípade nemožno túto krajinu považovať ...
c)
je na konanie o udelenie azylu príslušný iný štát,
d)
žiadateľovi udelil azyl2) alebo poskytol doplnkovú ochranu z dôvodu vážneho bezprávia členský štát Európskej ...
e)
žiadateľ je občanom členského štátu Európskej únie; to neplatí, ak nastali skutočnosti uvedené v osobitnom ...
f)
ide o opakovanú žiadosť o udelenie azylu, v minulosti sa v konaní o azyle už právoplatne rozhodlo o ...
(2)

Ak ministerstvo rozhodne podľa odseku 1 písm. b), vydá žiadateľovi potvrdenie, že jeho žiadosť o udelenie ...

(3)

Ministerstvo bezodkladne informuje žiadateľa o tom, že zisťuje, či je iný štát príslušný na konanie ...

(4)

Ministerstvo nerozhodne podľa odseku 1 písm. f), ak

a)
žiadateľ bol vrátený na územie Slovenskej republiky z dôvodu, že na konanie o udelenie azylu je príslušná ...
b)
v predchádzajúcom konaní o udelenie azylu sa rozhodlo o zamietnutí žiadosti o udelenie azylu ako zjavne ...
c)
proti rozhodnutiu podľa písmena b) nebola podaná správna žaloba.
§ 12 - Zamietnutie žiadosti o udelenie azylu ako zjavne neopodstatnenej
(1)

Ministerstvo zamietne žiadosť o udelenie azylu ako zjavne neopodstatnenú, ak žiadateľ

a)
odôvodňuje svoju žiadosť o udelenie azylu inými skutočnosťami alebo dôvodmi, ako tými, ktoré sú uvedené ...
b)
pochádza z bezpečnej krajiny pôvodu; to neplatí, ak v jeho prípade nemožno túto krajinu považovať za ...
(2)

Ministerstvo zamietne žiadosť o udelenie azylu ako zjavne neopodstatnenú aj vtedy, ak žiadateľ nespĺňa ...

a)
neoprávnene vstúpil na územie Slovenskej republiky a bez vážneho dôvodu nepožiadal o medzinárodnú ochranu ...
b)
nepodrobil sa odňatiu daktyloskopických odtlačkov podľa § 23 ods. 1,
c)
predložil nepravdivé informácie alebo dokumenty, falšované alebo pozmenené doklady alebo zadržiaval ...
d)
zdôvodnil svoju žiadosť o udelenie azylu zjavne nesúvislými, protirečivými, nepravdivými alebo nepravdepodobnými ...
e)
je pravdepodobné, že zničil alebo sa zbavil svojho cestovného dokladu alebo iného dokladu totožnosti ...
f)
predložil svoju žiadosť o udelenie azylu len z dôvodu odvrátiť bezprostredne hroziace vyhostenie z územia ...
g)
ide o opakovanú žiadosť o udelenie azylu a nemožno rozhodnúť podľa § 11 ods. 1 písm. f) z dôvodu, že ...
h)
predstavuje nebezpečenstvo pre bezpečnosť Slovenskej republiky,
i)
predstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť.
(3)

Ministerstvo rozhodne podľa odsekov 1 a 2 do 60 dní od začatia konania; po uplynutí tejto lehoty žiadosť ...

(4)

Ministerstvo nezamietne žiadosť o udelenie azylu ako zjavne neopodstatnenú, ak ide o maloletého bez ...

(5)

Ministerstvo nerozhodne podľa odseku 2 písm. g), ak

a)
žiadateľ bol vrátený na územie Slovenskej republiky z dôvodu, že na konanie o udelenie azylu je príslušná ...
b)
v predchádzajúcom konaní o udelenie azylu sa rozhodlo o zamietnutí žiadosti o udelenie azylu ako zjavne ...
c)
proti rozhodnutiu podľa písmena b) nebola podaná správna žaloba.
§ 13 - Neudelenie azylu
(1)

Ministerstvo neudelí azyl žiadateľovi, ak nespĺňa podmienky uvedené v § 8 alebo § 10.

(2)

Ministerstvo neudelí azyl, ak je dôvodné podozrenie, že žiadateľ

a)
sa dopustil trestného činu proti mieru, vojnového trestného činu alebo trestného činu proti ľudskosti ...
b)
sa dopustil závažného nepolitického trestného činu mimo územia Slovenskej republiky predtým, ako požiadal ...
c)
je vinný za činy, ktoré sú v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov.2)
(3)

Ustanovenie odseku 2 sa vzťahuje aj na účastníkov činov uvedených v odseku 2, ako aj na osoby, ktoré ...

(4)

Ministerstvo ďalej neudelí azyl, ak

a)
žiadateľ má ochranu alebo pomoc iných orgánov alebo odborných organizácií Organizácie Spojených národov, ...
b)
príslušné orgány štátu pobytu žiadateľa mu priznali práva a povinnosti, aké priznávajú svojim občanom, ...
c)
žiadateľ, ktorý má viac štátnych občianstiev, odmieta ochranu štátu, ktorého je štátnym občanom, a nejde ...
d)
žiadateľ nemá opodstatnenú obavu z prenasledovania v inej časti krajiny pôvodu alebo má v nej prístup ...
(5)

Ministerstvo neudelí azyl podľa § 10 aj vtedy, ak

a)
žiadateľa možno odôvodnene považovať za nebezpečného pre bezpečnosť Slovenskej republiky,
b)
žiadateľ bol odsúdený za obzvlášť závažný zločin7a) a predstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť, alebo ...
c)
stanovisko podľa § 19a ods. 9 obsahuje nesúhlas s udelením azylu.
§ 13a - Poskytnutie doplnkovej ochrany

Ministerstvo poskytne doplnkovú ochranu žiadateľovi, ak sú vážne dôvody domnievať sa, že by bol v prípade ...

§ 13b - Poskytnutie doplnkovej ochrany na účel zlúčenia rodiny
(1)

Ministerstvo na účel zlúčenia rodiny poskytne doplnkovú ochranu, ak tento zákon neustanovuje inak,

a)
manželovi cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana podľa § 13a, ak manželstvo trvá a trvalo aj ...
b)
slobodným deťom cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana podľa § 13a, alebo osoby podľa písmena ...
c)
rodičom slobodného cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana podľa § 13a, mladšieho ako 18 rokov ...
(2)

Žiadatelia uvedení v odseku 1 sa musia zdržiavať na území Slovenskej republiky a nesmú mať na území ...

(3)

Ministerstvo poskytne doplnkovú ochranu aj dieťaťu narodenému na území Slovenskej republiky cudzinke, ...

§ 13c - Neposkytnutie doplnkovej ochrany
(1)

Ministerstvo neposkytne doplnkovú ochranu žiadateľovi, ak nespĺňa podmienky uvedené v § 13a alebo § ...

(2)

Ministerstvo ďalej neposkytne doplnkovú ochranu, ak je dôvodné podozrenie, že žiadateľ

a)
sa dopustil trestného činu proti mieru, trestného činu vojnového alebo trestného činu proti ľudskosti ...
b)
spáchal obzvlášť závažný zločin,7a)
c)
je vinný za činy, ktoré sú v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov,2)
d)
predstavuje nebezpečenstvo pre bezpečnosť Slovenskej republiky alebo
e)
predstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť.
(3)

Ustanovenie odseku 2 sa vzťahuje aj na účastníkov činov uvedených v odseku 2 písm. a) až c), ako aj ...

(4)

Ministerstvo ďalej neposkytne doplnkovú ochranu, ak

a)
žiadateľ má viac štátnych občianstiev a odmieta ochranu štátu, ktorého je štátnym občanom, pričom nejde ...
b)
žiadateľ nie je vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia v inej časti krajiny pôvodu alebo má v nej ...
c)
žiadateľ pred vstupom na územie Slovenskej republiky spáchal iný čin, ako je uvedený v odseku 2, ktorý ...
d)
stanovisko podľa § 19a ods. 9 obsahuje nesúhlas s poskytnutím doplnkovej ochrany.

DRUHÁ HLAVA
ZÁNIK AZYLU

§ 14 - Dôvody zániku azylu
(1)

Azyl zaniká

a)
nadobudnutím štátneho občianstva Slovenskej republiky alebo štátneho občianstva iného členského štátu ...
b)
písomným vyhlásením azylanta o vzdaní sa azylu,
c)
smrťou azylanta,
d)
jeho odňatím,
e)
neudelením azylu podľa § 10 na dobu neurčitú,
f)
zastavením konania z dôvodu späťvzatia žiadosti o udelenie azylu podľa § 10 na dobu neurčitú,
g)
uplynutím času, na ktorý bol udelený, ak azylant nepodal v lehote podľa § 20 ods. 2 žiadosť o udelenie ...
h)
udelením azylu2) iným členským štátom Európskej únie azylantovi.
(2)

Ak bol azyl udelený podľa § 8 odňatý alebo zanikol podľa § 14 ods. 1 písm. b), azyl zaniká aj azylantovi, ...

(3)

Písomným vyhlásením azylanta o vzdaní sa azylu zaniká azyl dňom doručenia tohto vyhlásenia ministerstvu. ...

(4)

Azyl udelený podľa § 9 alebo § 10 zaniká aj vtedy, ak sa azylantovi udelí

a)
iný azyl podľa tohto zákona ako ten, ktorý mal, alebo
b)
trvalý pobyt.6a)
§ 15 - Odňatie azylu
(1)

Konanie o odňatie azylu sa začína na podnet ministerstva.

(2)

Ministerstvo odníme azyl, ak

a)
azylant dobrovoľne využil ochranu, ktorú mu poskytol štát, ktorého je štátnym občanom,
b)
azylant po predchádzajúcej strate štátneho občianstva znova dobrovoľne získal svoje pôvodné štátne občianstvo, ...
c)
azylant nadobudol štátne občianstvo a prijal ochranu štátu svojho nového štátneho občianstva,
d)
azylant bezdôvodne odmieta ochranu poskytovanú štátom, ktorého je štátnym občanom, napriek tomu, že ...
e)
azylant je schopný vrátiť sa do štátu svojho bydliska, pretože okolnosti, pre ktoré sa mu udelil azyl, ...
f)
azylant sa znova dobrovoľne zdržiava v štáte, ktorý opustil z obavy pred prenasledovaním,
g)
je dôvodné podozrenie, že azylant sa dopustil konania podľa § 13 ods. 2 alebo 3, alebo ak je dôvod podľa ...
h)
bol udelený len na základe nepravdivých údajov alebo falšovaných dokladov alebo z dôvodu, že azylant ...
(3)

Ministerstvo odníme azyl udelený podľa § 9 alebo § 10 aj vtedy, ak

a)
azylanta možno odôvodnene považovať za nebezpečného pre bezpečnosť Slovenskej republiky,
b)
azylant bol odsúdený za obzvlášť závažný zločin7a) a predstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť, alebo ...
c)
azylantovi udelil pobyt bez časového obmedzenia iný štát.
(4)

Ministerstvo môže odňať azyl, ktorý bol udelený z humanitných dôvodov, ak tieto dôvody už pominuli a ...

(5)

Ministerstvo v konaní o odňatie azylu z dôvodov podľa odseku 2 písm. d) a e) prihliadne na to, či zmena ...

(6)

Ak sa začalo konanie o odňatie azylu, azyl trvá až do rozhodnutia o jeho odňatí.

§ 15a - Dôvody zániku doplnkovej ochrany
(1)

Doplnková ochrana zaniká

a)
udelením azylu na území Slovenskej republiky,
b)
udelením trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, ak sa doplnková ochrana poskytla podľa § 13b, ...
c)
písomným vyhlásením o vzdaní sa doplnkovej ochrany,
d)
smrťou,
e)
nepredĺžením doplnkovej ochrany,
f)
zrušením doplnkovej ochrany,
g)
nadobudnutím štátneho občianstva Slovenskej republiky alebo štátneho občianstva iného členského štátu ...
h)
zastavením konania z dôvodu späťvzatia žiadosti o predĺženie doplnkovej ochrany,
i)
uplynutím času, na ktorý bola doplnková ochrana poskytnutá, ak cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ...
j)
udelením azylu2) alebo poskytnutím doplnkovej ochrany z dôvodu vážneho bezprávia iným členským štátom ...
(2)

Ak bola doplnková ochrana poskytnutá podľa § 13a zrušená, nepredĺžená alebo zanikla podľa odseku 1 písm. ...

(3)

Ak cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, písomne vyhlási, že sa jej vzdáva, táto ochrana ...

(4)

Doplnková ochrana poskytnutá podľa § 13b zaniká aj poskytnutím doplnkovej ochrany podľa § 13a.

§ 15b - Zrušenie doplnkovej ochrany
(1)

Ministerstvo zruší doplnkovú ochranu

a)
ak okolnosti, na základe ktorých sa poskytla doplnková ochrana, zanikli alebo sa zmenili tak, že nie ...
b)
z dôvodov podľa § 13c ods. 2, 3 a ods. 4 písm. c) alebo
c)
ak sa cudzincovi poskytla doplnková ochrana len na základe nepravdivých údajov alebo falšovaných dokladov ...
(2)

Ministerstvo v konaní o zrušenie doplnkovej ochrany z dôvodu podľa odseku 1 písm. a) prihliadne na to, ...

(3)

Ministerstvo zruší doplnkovú ochranu, ktorá bola poskytnutá podľa § 13b, ak cudzincovi, ktorému sa poskytla ...

(4)

Ak sa začalo konanie o zrušenie doplnkovej ochrany, doplnková ochrana trvá až do rozhodnutia o jej zrušení. ...

TRETIA HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O KONANÍ O AZYLE

Účastník konania
§ 16
(1)

Účastníkom konania o

a)
udelenie azylu je žiadateľ, a ak ide o udelenie azylu podľa § 10 na dobu neurčitú, azylant,
b)
odňatie azylu je azylant, s ktorým sa začalo konanie o odňatie azylu,
c)
predĺženie doplnkovej ochrany je cudzinec, ktorý požiadal o jej predĺženie,
d)
zrušenie doplnkovej ochrany je cudzinec, s ktorým sa začalo konanie o jej zrušenie.
(2)

Za cudzinca, ktorý nenadobudol plnoletosť,8) robí právne úkony jeho zákonný zástupca. Ak sa takýto cudzinec ...

(3)

V konaní o azyle sa účastníkovi konania, ktorého pobyt nie je známy, neustanovuje opatrovník podľa všeobecného ...

§ 17
(1)

Žiadateľ alebo iný účastník konania má právo byť v styku s úradom vysokého komisára a mimovládnymi organizáciami, ...

(2)

Nahliadnuť do spisu v konaní o azyle je oprávnený len účastník konania, jeho zástupca alebo opatrovník, ...

§ 17a
(1)

Účastník konania, jeho zákonný zástupca alebo opatrovník sa môže dať zastupovať advokátom alebo iným ...

(2)

Splnomocnenie na zastupovanie je potrebné preukázať písomným plnomocenstvom.

§ 17aa
(1)

Ministerstvo v rámci konania o udelenie azylu v prvom stupni poskytne na požiadanie žiadateľovi, ktorý ...

(2)

Ministerstvo poskytne informácie podľa odseku 1 maloletému bez sprievodu a jeho opatrovníkovi, ak nemajú ...

§ 17ab

Ministerstvo v rámci konania o azyle osobitne postupuje voči žiadateľom, ktorí potrebujú osobitné procesné ...

§ 17b
(1)

Písomnosti v konaní o azyle sa doručujú azylantovi a cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, ...

(2)

Ak adresát podľa odseku 1 nebol zastihnutý na adrese jeho pobytu, hoci sa v mieste pobytu zdržiava, ...

(3)

Ak adresát bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej odopretia, ...

(4)

Ak nie je možné písomnosť doručiť podľa odseku 2, ministerstvo ju uloží v mieste, ktoré určí, a oznámenie ...

(5)

Ak má azylant alebo cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, zákonného zástupcu alebo opatrovníka, ...

§ 18
(1)

Ak účastník konania neovláda slovenský jazyk, ministerstvo na konanie o azyle prizve tlmočníka. Účastník ...

(2)

Účastník konania si môže na vlastné trovy prizvať na konanie ďalšieho tlmočníka podľa svojho výberu.

§ 18a
(1)

Ministerstvo konanie o udelenie azylu preruší aj v prípade, ak iný štát je zodpovedný za posúdenie žiadosti ...

(2)

Ministerstvo konanie o udelenie azylu môže prerušiť aj v prípade, ak vzhľadom na neistú situáciu v krajine ...

§ 19 - Zastavenie konania
(1)

Ministerstvo konanie o azyle zastaví, ak

a)
sa žiadateľ uvedený v § 3 ods. 2 písm. a) a b) alebo žiadateľ podľa § 4 ods. 6 do troch dní od podania ...
b)
zákonný zástupca nesplnil povinnosť podľa § 4 ods. 5,
c)
účastník konania vzal žiadosť o udelenie azylu alebo o predĺženie doplnkovej ochrany späť,
d)
dôvod na konanie začaté na podnet ministerstva odpadol alebo sa zistí, že nebol dôvod na také konanie, ...
e)
účastník konania zomrel,
f)
sa žiadateľ bez priepustky viac ako sedem dní zdržiaval mimo azylového zariadenia alebo sa bez súhlasu8e) ...
g)
žiadateľ opustil územie Slovenskej republiky,
h)
zistí, že osoba, ktorá požiadala o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany, nie je účastníkom ...
i)
žiadateľ nesplní povinnosť spolupracovať s ministerstvom podľa tohto zákona, najmä ak sa opakovane a ...
j)
márne uplynula lehota, počas ktorej bolo konanie prerušené podľa § 18a ods. 1 alebo
k)
počas konania o predĺžení doplnkovej ochrany doplnková ochrana zanikla alebo počas konania o udelení ...
(2)

Ministerstvo tiež zastaví neskôr začaté konanie o udelenie azylu, ak súčasne v tej istej veci prebieha ...

(3)

Podľa odseku 1 písm. a), f) a g) sa nepostupuje počas zisťovania, či je iný štát príslušný na konanie ...

(4)

Proti rozhodnutiu ministerstva o zastavení konania o azyle nemožno podať rozklad. Podanie správnej žaloby ...

(5)

Rozhodnutie ministerstva o zastavení konania podľa odseku 1 písm. e) a k) a odseku 2 sa iba vyznačí ...

§ 19a - Posúdenie žiadosti o udelenie azylu
(1)

Ministerstvo posúdi každú žiadosť o udelenie azylu jednotlivo a zohľadní pritom

a)
všetky dôležité skutočnosti týkajúce sa krajiny pôvodu žiadateľa v čase rozhodovania o žiadosti o udelenie ...
b)
vyhlásenia a dokumentáciu predloženú žiadateľom vrátane informácií o tom, či bol alebo môže byť subjektom ...
c)
postavenie a osobné pomery žiadateľa vrátane jeho pôvodu, pohlavia a veku,
d)
či žiadateľ po opustení krajiny pôvodu vyvíjal činnosť, ktorej jediným alebo hlavným cieľom bolo vytvorenie ...
e)
či by bolo možné od žiadateľa odôvodnene očakávať využitie ochrany inej krajiny, v ktorej si mohol uplatniť ...
(2)

Skutočnosť, že žiadateľ už bol prenasledovaný alebo utrpel vážne bezprávie alebo bol vystavený priamym ...

(3)

Ak žiadateľ nepodloží svoje vyhlásenia dôkazmi, ministerstvo pri posudzovaní žiadosti o udelenie azylu ...

a)
žiadateľ vynaložil skutočné úsilie, aby zdôvodnil svoju žiadosť o udelenie azylu,
b)
žiadateľ predložil všetky náležitosti, ktoré mal k dispozícii, a podal prijateľné vysvetlenie týkajúce ...
c)
vyhlásenia žiadateľa sú súvislé a hodnoverné a nie sú v rozpore s dostupnými informáciami týkajúcimi ...
d)
žiadateľ požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany bezodkladne po vstupe na územie ...
e)
bola preukázaná všeobecná dôveryhodnosť žiadateľa.
(4)

Ministerstvo pri posudzovaní dôvodov prenasledovania vychádza z toho, že

a)
rasa zahŕňa najmä farbu pleti, pôvod alebo príslušnosť k etnickej skupine,
b)
národnosť zahŕňa predovšetkým príslušnosť k určitej skupine určenej jej kultúrnymi, etnickými alebo ...
c)
náboženstvo zahŕňa najmä zastávanie teistického, neteistického alebo ateistického presvedčenia, účasť ...
d)
politické názory zahŕňajú najmä zastávanie názorov, myšlienok alebo presvedčenia o možných pôvodcoch ...
e)
skupina tvorí určitú sociálnu skupinu najmä vtedy, ak príslušníci skupiny zdieľajú vrodené charakteristické ...
(5)

Na účely určenia príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo zisťovania charakteristík takejto skupiny ...

(6)

Pri posudzovaní žiadosti o udelenie azylu sa neprihliada na to, či žiadateľ skutočne má rasové, náboženské, ...

(7)

Ministerstvo pri posudzovaní žiadosti o udelenie azylu vychádza z toho, že ochrana pred prenasledovaním ...

(8)

Ministerstvo zabezpečí preklad dokumentov, ktoré sú potrebné na posúdenie žiadosti o udelenie azylu.

(9)

Ministerstvo si na posúdenie žiadosti o udelenie azylu žiadateľa staršieho ako 14 rokov vyžiada stanovisko ...

(10)

Posúdenie žiadosti o udelenie azylu vykoná poverený zamestnanec ministerstva s primeranými vedomosťami ...

§ 19b

Ustanovenia § 6 a 19a sa primerane použijú aj na konanie o udelenie azylu podľa § 10 na dobu neurčitú ...

§ 19c
(1)

Ministerstvo zabezpečí so súhlasom žiadateľa jeho lekárske vyšetrenie týkajúce sa príznakov prenasledovania ...

(2)

Ak sa nevykoná lekárske vyšetrenie podľa odseku 1, ministerstvo informuje žiadateľa, že si môže takéto ...

§ 20
(1)

Ministerstvo v konaní o azyle rozhodne do 6 mesiacov od začatia konania; v konaní začatom podľa § 4 ...

(2)

Azyl podľa § 8 a 9 sa udeľuje na dobu neurčitú. Azyl podľa § 10 sa prvýkrát udeľuje na tri roky; po ...

(3)

Doplnková ochrana podľa § 13a a 13b sa poskytuje na jeden rok; po uplynutí jedného roka sa poskytovanie ...

(4)

Ak ministerstvo rozhodne o neudelení azylu alebo o odňatí azylu, rozhodne tiež, či cudzincovi poskytne ...

a)
neudelení azylu a cudzinec už má poskytnutú doplnkovú ochranu podľa § 13a alebo udelený azyl, alebo
b)
odňatí azylu podľa § 15 ods. 3 písm. c).
(5)

Do lehoty na vydanie rozhodnutia podľa tohto zákona sa nezapočítava čas potrebný na doručenie rozhodnutia. ...

§ 20a
(1)

Rozhodnutie v konaní o azyle sa doručuje účastníkovi konania v mieste a čase určenom ministerstvom; ...

(2)

Účastník konania, jeho zákonný zástupca alebo opatrovník, ktorému sa v konaní o azyle doručuje rozhodnutie, ...

(3)

Ak nie je možné žiadateľovi doručiť rozhodnutie v konaní o udelenie azylu podľa odseku 1, rozhodnutie ...

(4)

Rozhodnutie v konaní o azyle sa oznamuje

a)
azylovému zariadeniu, v ktorom je žiadateľ umiestnený alebo bol naposledy umiestnený,
b)
policajnému útvaru príslušnému podľa miesta azylového zariadenia, v ktorom je žiadateľ umiestnený, alebo ...
c)
policajnému útvaru podľa miesta pobytu azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, ...
d)
zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom je maloletý bez sprievodu umiestnený, ...
e)
opatrovníkovi, ak sa podľa odseku 1 rozhodnutie doručuje len zástupcovi alebo Centru právnej pomoci.
§ 21 - Preskúmanie rozhodnutia
(1)

Proti rozhodnutiu ministerstva o neudelení azylu, o odňatí azylu, o nepredĺžení doplnkovej ochrany a ...

(2)

Proti rozhodnutiu ministerstva o zamietnutí žiadosti o udelenie azylu ako neprípustnej alebo ako zjavne ...

(3)

Proti rozhodnutiu ministerstva o udelení azylu, o neudelení azylu v časti o poskytnutí doplnkovej ochrany, ...

TRETIA ČASŤ

PRÁVA A POVINNOSTI ŽIADATEĽOV, AZYLANTOV A CUDZINCOV, KTORÝM SA POSKYTLA DOPLNKOVÁ OCHRANA

PRVÁ HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI ŽIADATEĽOV

§ 22
(1)

Žiadateľ je do rozhodnutia o žiadosti o udelenie azylu oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky, ...

a)
počas lehoty na podanie správnej žaloby proti rozhodnutiu vydanému v konaní o udelenie azylu, ak podanie ...
b)
vtedy, ak podá spolu so správnou žalobou podľa písmena a) na správny súd aj návrh na priznanie odkladného ...
c)
počas lehoty na podanie kasačnej sťažnosti proti rozhodnutiu správneho súdu, ktoré sa týka správnej ...
d)
vtedy, ak podá spolu s kasačnou sťažnosťou podľa písmena c) aj návrh na priznanie odkladného účinku, ...
(2)

Po skončení pobytu v záchytnom tábore sa žiadateľ umiestni v pobytovom tábore alebo sa mu umožní pobyt ...

(3)

Ministerstvo môže povoliť žiadateľovi pobyt mimo pobytového tábora na základe jeho písomnej žiadosti, ...

a)
je schopný uhradiť si všetky výdavky spojené s pobytom mimo pobytového tábora z vlastných prostriedkov ...
b)
štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo cudzinec s udeleným ...
(4)

Žiadateľovi sa počas pobytu v azylovom zariadení alebo integračnom stredisku bezplatne poskytuje, ak ...

a)
ubytovanie,
b)
stravovanie alebo stravné,
c)
základné hygienické potreby a iné veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na prežitie.
(5)

Za žiadateľa, ktorý nie je verejne zdravotne poistený,11ac) uhrádza neodkladnú zdravotnú starostlivosť ...

(6)

Žiadateľovi sa počas pobytu v azylovom zariadení alebo integračnom stredisku poskytuje vreckové, ak ...

(7)

Počas pobytu v pobytovom tábore žiadateľ môže navštevovať kurz slovenského jazyka; výdavky s tým spojené ...

(8)

Vreckové nepatrí žiadateľovi, ak

a)
ide o opakovanú žiadosť o udelenie azylu a predchádzajúce konanie o udelenie azylu bolo zastavené podľa ...
b)
sa pokúsil o neoprávnený vstup na územie iného štátu,
c)
dobrovoľne opustil územie Slovenskej republiky a bol vrátený späť na územie Slovenskej republiky,
d)
je v pracovnoprávnom vzťahu alebo má iný príjem najmenej vo výške životného minima pre jednu plnoletú ...
e)
ministerstvo rozhodlo podľa § 23 ods. 5; vreckové nepatrí odo dňa doručenia rozhodnutia žiadateľovi.

(9)

Na povolenie pobytu podľa odseku 3 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

§ 23
(1)

Žiadateľ starší ako 14 rokov je po podaní vyhlásenia povinný podrobiť sa odňatiu daktyloskopických odtlačkov, ...

(2)

Žiadateľ po príchode do záchytného tábora alebo pobytového tábora, a ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. ...

(3)

Žiadateľ je povinný, ak ministerstvo nerozhodne inak,

a)
zdržiavať sa v prijímacom centre, ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 2 písm. c),
b)
podrobiť sa zdravotnej prehliadke, ktorú ministerstvo zabezpečí bez zbytočného odkladu po príchode do ...
c)
zdržiavať sa v záchytnom tábore do oznámenia výsledku zdravotnej prehliadky,
d)
zdržiavať sa v azylovom zariadení, ak sa na účel predchádzania prenosným ochoreniam žiadateľovi nariadi ...
e)
podrobiť sa úkonom, ktoré sú nevyhnutné na zistenie jeho finančných a majetkových pomerov,
f)
navštevovať kurz slovenského jazyka, ak ide o žiadateľa, na ktorého sa vzťahuje povinná školská dochádzka. ...
(4)

Žiadateľ je tiež povinný

a)
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a spolupracovať s ministerstvom,
b)
ak má povolený pobyt mimo pobytového tábora, prihlásiť sa do troch pracovných dní na policajnom útvare ...
c)
počas pobytu v azylovom zariadení dodržiavať vnútorný poriadok,
d)
oznámiť ministerstvu do 20 dní narodenie svojho dieťaťa na území Slovenskej republiky,
e)
na vyzvanie príslušných orgánov preukázať sa preukazom žiadateľa,
f)
chrániť preukaz žiadateľa alebo doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti pred stratou, ...
g)
bezodkladne ohlásiť ministerstvu stratu, odcudzenie, poškodenie, zničenie alebo zneužitie preukazu žiadateľa ...
h)
bezodkladne odovzdať ministerstvu neplatný preukaz žiadateľa,
i)
podrobiť sa overeniu totožnosti porovnaním daktyloskopických odtlačkov,
j)
oznámiť bezodkladne ministerstvu vznik, zmenu alebo skončenie pracovnoprávneho vzťahu,
k)
po vzniku pracovnoprávneho vzťahu odovzdať bezodkladne ministerstvu doklad o oprávnení na poskytnutie ...
(5)

Ministerstvo môže rozhodnúť, že žiadateľ je povinný primerane uhrádzať výdavky spojené s jeho pobytom ...

(6)

Žiadateľ nesmie vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu12) ani podnikať;13) ...

a)
podanie správnej žaloby proti rozhodnutiu ministerstva vydanému v konaní o udelenie azylu nemá odkladný ...
b)
kasačný súd nerozhodol o priznaní odkladného účinku kasačnej sťažnosti proti rozhodnutiu správneho súdu, ...
(7)

Žiadateľ je oprávnený zotrvať v pracovnoprávnom vzťahu aj počas rozhodovania súdu o priznaní odkladného ...

(8)

Žiadateľ je povinný podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu, ak má ministerstvo po vyhodnotení všetkých dostupných ...

§ 23a
(1)

Žiadateľ môže opustiť azylové zariadenie len na základe priepustky, ktorú vydá ministerstvo. O vydanie ...

(2)

Ministerstvo môže odmietnuť vydať priepustku podľa odseku 1 len z dôvodu verejného poriadku alebo nevyhnutnej ...

§ 23b
(1)

Preukaz žiadateľa je neplatný, ak uplynula doba jeho platnosti. Pred uplynutím tejto doby je preukaz ...

(2)

Preukaz žiadateľa je neplatný aj vtedy, ak

a)
sa v ňom neoprávnene vykonali zmeny,
b)
záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti,
c)
bol poškodený a záznamy v ňom sú nečitateľné,
d)
bol zničený, stratený alebo ukradnutý alebo
e)
jeho držiteľ zomrel.
§ 23c
(1)

Na žiadateľov, ktorí majú na území Slovenskej republiky udelený prechodný pobyt alebo trvalý pobyt, ...

(2)

Ak je žiadateľom cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky udelený prechodný pobyt alebo trvalý ...

§ 23d
(1)

Na žiadateľa, ktorý je maloletý bez sprievodu a je umiestnený v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí ...

(2)

Ak je žiadateľom maloletý bez sprievodu, je povinný, ak mu v tom nebránia závažné dôvody, dostaviť sa ...

DRUHÁ HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI AZYLANTOV

§ 24 - Pobyt azylanta na území Slovenskej republiky
(1)

Azylant sa považuje za cudzinca, ktorému sa udelil trvalý pobyt.

(2)

Azylantovi vystaví policajný útvar doklad o pobyte podľa osobitného predpisu.6a)

(3)

Ministerstvo môže azylanta na základe jeho písomnej žiadosti na nevyhnutný čas ubytovať v pobytovom ...

§ 26 - Povinnosti azylanta

Azylant je povinný

a)

spolupracovať s ministerstvom a príslušnými orgánmi pri jeho integrácii,

b)

oznámiť ministerstvu do 20 dní narodenie svojho dieťaťa na území Slovenskej republiky,

c)

dodržiavať vnútorný poriadok počas pobytu v pobytovom tábore,

d)

oznámiť bezodkladne ministerstvu

1.

nadobudnutie štátneho občianstva,

2.

udelenie azylu2) iným členským štátom Európskej únie,

3.

udelenie pobytu bez časového obmedzenia v inom štáte.

§ 27
(1)

Ministerstvo poskytne azylantovi jednorazový príspevok vo výške 1,5-násobku sumy životného minima pre ...

(2)

Ministerstvo zabezpečí oboznámenie azylanta o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia s udelením ...

TRETIA HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI CUDZINCOV, KTORÝM SA POSKYTLA DOPLNKOVÁ OCHRANA

§ 27a
(1)

Cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, považuje sa za cudzinca, ktorému sa udelil prechodný ...

(2)

Cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, vystaví policajný útvar doklad o pobyte podľa osobitného ...

(3)

Ministerstvo môže cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, na základe jeho písomnej žiadosti ...

(4)

Ministerstvo sa podieľa na vytváraní možností na začlenenie cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ...

§ 27b - Povinnosti cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana

Cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, je povinný

a)

dodržiavať vnútorný poriadok počas pobytu v pobytovom tábore,

b)

oznámiť ministerstvu do 20 dní narodenie svojho dieťaťa na území Slovenskej republiky,

c)

oznámiť písomne policajnému útvaru, že sa bude nepretržite viac ako 90 dní zdržiavať mimo územia Slovenskej ...

d)

oznámiť bezodkladne ministerstvu

1.

nadobudnutie štátneho občianstva,

2.

udelenie azylu2) alebo poskytnutie doplnkovej ochrany z dôvodu vážneho bezprávia iným členským štátom ...

3.

udelenie pobytu bez časového obmedzenia v inom štáte.

§ 27c
(1)

Ministerstvo zabezpečí oboznámenie cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, o jeho právach a ...

(2)

Ministerstvo zabezpečí kurz základov slovenského jazyka cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana. ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

INTEGRÁCIA

§ 28
(1)

Cieľom integrácie je začlenenie azylantov do spoločnosti, najmä získanie vhodného ubytovania a zamestnania. ...

(2)

Po udelení azylu ministerstvo azylanta spravidla umiestni v integračnom stredisku.

(3)

Ministerstvo po ukončení pobytu v integračnom stredisku a po absolvovaní kurzu základov slovenského ...

(4)

Ministerstvo poskytne obci, ktorá zabezpečí azylantovi ubytovanie, príspevok na zaobstaranie ubytovania ...

(5)

Azylant je na uľahčenie integrácie do spoločnosti povinný počas pobytu v integračnom stredisku navštevovať ...

PIATA ČASŤ

DOČASNÉ ÚTOČISKO

§ 29
(1)

Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, ...

(2)

Vláda v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie vyhlási poskytovanie dočasného útočiska a zároveň určí ...

§ 30
(1)

Konanie o poskytnutie dočasného útočiska sa začína vyhlásením cudzinca na policajnom útvare podľa odseku ...

a)
vláda nevyhlásila poskytovanie dočasného útočiska,
b)
vyhlásenie urobí cudzinec, ktorý je žiadateľom o udelenie azylu, azylantom, cudzincom, ktorému sa poskytla ...
c)
sa zistí, že vyhlásenie podala maloletá osoba.
(2)

Cudzinec, ktorý žiada o poskytnutie dočasného útočiska, urobí o tom vyhlásenie

a)
pri vstupe na územie Slovenskej republiky na príslušnom policajnom útvare v mieste hraničného priechodu, ...
b)
po vstupe na územie Slovenskej republiky na policajnom útvare príslušnom podľa miesta, kde sa zdržiava. ...
(3)

Vyhlásenie cudzinca podľa odseku 1 policajný útvar zaznamená na úradnom tlačive, ktorého vzor je uvedený ...

(4)

Policajný útvar po vyhlásení podľa odseku 1 zadrží cudzincovi cestovný doklad alebo iný doklad o jeho ...

(5)

Cudzinec podľa odseku 1 je povinný, ak mu v tom nebránia závažné dôvody, dostaviť sa do záchytného tábora ...

(6)

Na prehliadku cudzinca podľa odseku 1, prehliadku jeho osobných vecí a na jeho prepravu sa použije primerane ...

§ 31
(1)

Cudzinec uvedený v § 30 ods. 1 je povinný poskytnúť poverenému zamestnancovi ministerstva osobné údaje ...

a)
jeho príchod na územie Slovenskej republiky zabezpečoval Úrad vysokého komisára alebo iná medzinárodná ...
b)
ide o presídlenie cudzinca, ktorému poskytoval dočasné útočisko iný štát, alebo
c)
tak rozhodne vláda.
(2)

Ak nejde o cudzinca podľa odseku 1 druhej vety, poverený zamestnanec ministerstva vykoná s cudzincom ...

(3)

Dieťa narodené na území Slovenskej republiky cudzinke žiadajúcej o poskytnutie dočasného útočiska alebo ...

(4)

Zákonný zástupca dieťaťa podľa odseku 3 je povinný do 60 dní odo dňa narodenia dieťaťa poskytnúť poverenému ...

(5)

Po príchode do záchytného tábora sa vydá cudzincovi uvedenému v odseku 2 preukaz cudzinca žiadajúceho ...

(6)

Ministerstvo rozhodne o poskytnutí dočasného útočiska cudzinca podľa odseku 2 najneskôr do 30 dní od ...

(7)

Ministerstvo konanie o poskytnutie dočasného útočiska cudzincovi podľa odseku 2 alebo konanie o zrušenie ...

a)
cudzinec vzal svoju žiadosť späť,
b)
cudzinec opustil územie Slovenskej republiky,
c)
cudzinec alebo odídenec v priebehu konania zomrel,
d)
cudzinec požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany alebo sa mu na území Slovenskej ...
e)
dôvod na konanie začaté na podnet ministerstva odpadol alebo sa zistí, že nebol dôvod na také konanie, ...
f)
zákonný zástupca nesplnil povinnosť podľa odseku 4.
(8)

Proti rozhodnutiu ministerstva o zastavení konania o poskytnutie dočasného útočiska a o zastavení konania ...

(9)

Rozhodnutie ministerstva o zastavení konania podľa odseku 7 písm. c) až e) sa iba vyznačí v spise.

(10)

Ak sa žiadosti cudzinca o poskytnutie dočasného útočiska vyhovie, rozhodnutie sa nevydáva a cudzincovi ...

(11)

Ministerstvo zamietne žiadosť o poskytnutie dočasného útočiska, ak cudzinec nespĺňa podmienky na jeho ...

(12)

Na konanie o poskytnutie dočasného útočiska a konanie o zrušenie dočasného útočiska sa primerane vzťahujú ...

§ 31a - Poskytnutie dočasného útočiska na účel zlúčenia rodiny

Ministerstvo na účel zlúčenia rodiny poskytne dočasné útočisko

a)

manželovi odídenca, ak manželstvo trvá a trvalo aj v čase, keď cudzinec odišiel z krajiny pôvodu a odídenec ...

b)

slobodným deťom odídenca a slobodným deťom manžela odídenca do 18 rokov ich veku,

c)

iným blízkym príbuzným, ako sú uvedení v písmenách a) a b), ak žili s odídencom v spoločnej domácnosti ...

§ 32 - Zánik dočasného útočiska
(1)

Poskytovanie dočasného útočiska zaniká

a)
uplynutím času určeného rozhodnutím vlády,
b)
smrťou odídenca,
c)
ak odídenec požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany alebo sa mu na území Slovenskej ...
d)
písomným vyhlásením odídenca o vzdaní sa poskytovania dočasného útočiska,
e)
ak odídencovi udelil azyl2) alebo poskytol doplnkovú ochranu z dôvodu vážneho bezprávia iný členský ...
f)
ak odídencovi udelil pobyt bez časového obmedzenia iný štát,
g)
ak odídencovi poskytol dočasné útočisko iný štát, alebo
h)
zrušením.
(2)

Písomným vyhlásením odídenca o vzdaní sa poskytovania dočasného útočiska zaniká poskytovanie dočasného ...

(3)

Na účel presídlenia odídenca do iného štátu, v ktorom sa mu poskytne dočasné útočisko, ministerstvo ...

§ 33 - Zrušenie dočasného útočiska

Ministerstvo zruší poskytovanie dočasného útočiska, ak

a)

je dôvodné podozrenie, že sa odídenec dopustil konania podľa § 13 ods. 2,

b)

sa odídencovi poskytlo dočasné útočisko len na základe nepravdivých alebo falšovaných údajov o jeho ...

c)

odídenca možno odôvodnene považovať za nebezpečného pre bezpečnosť Slovenskej republiky, alebo

d)

odídenec bol odsúdený za obzvlášť závažný zločin7a) a predstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť.

§ 34 - Preskúmanie rozhodnutia

Proti rozhodnutiu ministerstva o zamietnutí žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska a o zrušení poskytovania ...

§ 35 - Práva a povinnosti cudzincov žiadajúcich o poskytnutie dočasného útočiska

Na cudzinca, ktorý požiadal o poskytnutie dočasného útočiska, sa primerane vzťahujú § 22 až 23b a 23d ...

§ 36 - Práva a povinnosti odídencov
(1)

Na odídenca sa primerane vzťahujú § 22 ods. 1, 2, 4 a 6 až 8, § 23 ods. 1 až 5 a § 23d ods. 1 s tým, ...

(2)

Odídenec sa považuje za cudzinca, ktorému sa udelil tolerovaný pobyt.

(3)

Ministerstvo vydá odídencovi v jazyku, o ktorom sa odôvodnene predpokladá, že mu rozumie, písomné poučenie ...

§ 36a - Príspevok za ubytovanie odídenca
(1)

Vláda môže rozhodnúť o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca (ďalej len „príspevok“) prostredníctvom ...

(2)

Príspevok poskytuje obec osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode, ...

(3)

Ak oprávnená osoba poskytuje ubytovanie odídencovi v nehnuteľnosti podľa odseku 2 prvej vety a táto ...

a)
jednu obytnú miestnosť13f) a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády vydaným ...
b)
dve obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády vydaným podľa ...
c)
tri obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády vydaným podľa ...
d)
štyri a viac obytných miestností a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády ...
(4)

Príspevok možno poskytnúť aj ďalším oprávneným osobám, a to právnickým osobám, ktoré poskytujú bezodplatne ...

(5)

Ďalšími oprávnenými osobami sú aj obec alebo vyšší územný celok, ak bezodplatne poskytujú ubytovanie ...

(6)

Na účely poskytovania a vyplácania príspevku ďalším oprávneným osobám sa vzťahujú odsek 2 druhá až desiata ...

(7)

Obec vypláca príspevok oprávnenej osobe, ak sú splnené podmienky podľa odseku 2 a oprávnená osoba predložila ...

(8)

Obec je oprávnená vykonávať kontrolu splnenia podmienok na poskytnutie príspevku.

(9)

Vláda nariadením ustanoví

a)
výšku jednotlivých príspevkov a dobu ich poskytovania,
b)
náležitosti zmluvy podľa odseku 2,
c)
ďalšie podmienky poskytovania finančných prostriedkov obci a poskytovania príspevku oprávnenej osobe ...
(10)

Vláda môže nariadením ustanoviť

a)
ďalšie oprávnené osoby,
b)
iné podmienky poskytovania príspevku pre ďalšie oprávnené osoby podľa písmena a).

ŠIESTA ČASŤ

AZYLOVÉ ZARIADENIA

§ 37
(1)

Ministerstvo v záujme plniť medzinárodné záväzky Slovenskej republiky2) vytvára podmienky na zriaďovanie ...

(2)

Ministerstvo poskytne obci príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov, ktoré obec vynaloží v súvislosti ...

§ 38

Policajný útvar na žiadosť ministerstva zabezpečí prehliadku cudzinca a jeho osobných vecí pred jeho ...

§ 39
(1)

Ministerstvo vytvára v azylových zariadeniach vhodné podmienky na ubytovanie cudzincov a starostlivosť ...

(2)

Ministerstvo pri umiestňovaní cudzinca v azylovom zariadení prihliada na jeho vek, zdravotný stav, príbuzenské ...

(3)

Ministerstvo vytvára pre cudzincov počas ich pobytu v azylovom zariadení podmienky na voľnočasové aktivity, ...

(4)

Osoby, ktoré pracujú v azylových zariadeniach s cudzincami, musia byť vyškolené a podľa potreby preškolené, ...

§ 40
(1)

Cudzia osoba môže vstúpiť do azylového zariadenia len s povolením ministerstva. Na povolenie vstupu ...

(2)

Pohybovať sa v azylovom zariadení možno iba v prítomnosti zamestnanca tohto zariadenia, ak ministerstvo ...

§ 41
(1)

Ministerstvo upraví vnútorným poriadkom podrobnosti o podmienkach pobytu cudzincov v azylovom zariadení. ...

(2)

Ministerstvo vo vnútornom poriadku ustanoví najmä

a)
časový rozvrh poskytovania stravy,
b)
výšku vreckového a časový rozvrh jeho výplaty,
c)
časový rozvrh doručovania a rozdeľovania písomností,
d)
podmienky opustenia azylového zariadenia.
(3)

Ministerstvo vydá vnútorný poriadok azylového zariadenia v slovenskom jazyku a zabezpečí jeho preklad ...

(4)

Ministerstvo zabezpečí oboznámenie cudzincov ubytovaných v azylovom zariadení s vnútorným poriadkom ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLUPRÁCA S ÚRADOM VYSOKÉHO KOMISÁRA, MEDZINÁRODNOU ORGANIZÁCIOU PRE MIGRÁCIU A MIMOVLÁDNYMI ORGANIZÁCIAMI ...

Spolupráca s úradom vysokého komisára

§ 42
(1)

Ministerstvo v priebehu konania o azyle spolupracuje s úradom vysokého komisára.

(2)

Úrad vysokého komisára má právo na prístup k žiadateľovi; podmienky prístupu k žiadateľovi umiestnenému ...

a)
môže sa zúčastniť na konaní o azyle,
b)
môže nahliadať do spisu účastníka konania,
c)
oznámi sa mu rozhodnutie v konaní o azyle.
(3)

Údaje, s ktorými sa úrad vysokého komisára oboznámil podľa odseku 2, je oprávnený používať len na potreby ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na organizáciu konajúcu na území Slovenskej republiky ...

§ 43 - Ministerstvo poskytuje úradu vysokého komisára štatistické údaje o žiadateľoch.
§ 44 - Spolupráca s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu

Ministerstvo spolupracuje s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu pri zabezpečovaní vycestovania cudzincov, ...

§ 45 - Spolupráca s mimovládnymi organizáciami

Ministerstvo pri zabezpečovaní starostlivosti o žiadateľov a azylantov spolupracuje s mimovládnymi organizáciami. ...

§ 46 - Spolupráca pri poskytovaní doplnkovej ochrany a dočasného útočiska

Ustanovenia § 42 až 45 sa primerane vzťahujú aj na spoluprácu vo veciach poskytovania doplnkovej ochrany ...

ÔSMA ČASŤ

KONANIE O ODOVZDANÍ DO INÉHO ŠTÁTU

§ 46a
(1)

Na konanie o odovzdaní cudzinca, ktorý má na území Slovenskej republiky neoprávnený pobyt, do iného ...

(2)

Písomnosť v konaní o odovzdaní do iného štátu sa cudzincovi doručuje do vlastných rúk. Ak písomnosť ...

(3)

Ustanovenia § 4 ods. 1, § 17, 17a a 18 sa primerane použijú aj na konanie o odovzdaní do iného štátu. ...

(4)

Ministerstvo rozhodne o odovzdaní do iného štátu, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu;20b) ...

§ 46b
(1)

Ministerstvo konanie o odovzdaní do iného štátu zastaví, ak

a)
cudzinec uvedený v § 46a ods. 1 požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany,
b)
dôvod na konanie začaté na podnet ministerstva odpadol alebo sa zistí, že nebol dôvod na takéto konanie, ...
c)
cudzinec uvedený v § 46a ods. 1 zomrel.
(2)

Proti rozhodnutiu ministerstva o zastavení konania podľa odseku 1 nemožno podať rozklad; toto rozhodnutie ...

(3)

Rozhodnutie ministerstva o zastavení konania podľa odseku 1 písm. a) a c) sa iba vyznačí v spise.

(4)

Ak sa konanie o odovzdaní do iného štátu zastaví podľa odseku 1 písm. a), v zisťovaní, či je iný štát ...

§ 46c

Proti rozhodnutiu ministerstva o odovzdaní do iného štátu nemožno podať rozklad. Podanie správnej žaloby ...

DEVIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 47

Na zlúčenie rodiny cudzinca s výnimkou prípadov uvedených v § 10, 13b a 31a sa vzťahuje osobitný zákon.6a) ...

§ 47a

Ministerstvo môže cudzinca, ktorý vzal svoju žiadosť o udelenie azylu späť a požiadal o dobrovoľný návrat ...

§ 47b
(1)

Cudzinec je povinný bezodkladne odovzdať ministerstvu

a)
preukaz žiadateľa, ak už nie je žiadateľom,
b)
doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorý mu bol vydaný podľa
1.
§ 22 ods. 5, ak už nie je žiadateľom,
2.
§ 47a, ak sa ukončilo ubytovanie v pobytovom tábore.
(2)

Každý, kto nájde preukaz žiadateľa alebo doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti ...

§ 48 - Evidencie
(1)

Ministerstvo vedie v informačnom systéme

a)
osobné údaje a informácie o žiadateľoch,
b)
osobné údaje a informácie o azylantoch,
c)
osobné údaje a informácie o cudzincoch, ktorým sa poskytla doplnková ochrana,
d)
osobné údaje a informácie o cudzincoch žiadajúcich o poskytnutie dočasného útočiska,
e)
osobné údaje a informácie o odídencoch,
f)
osobné údaje a informácie o cudzincoch uvedených v § 46a ods. 1,
g)
údaje o mieste pobytu, obrazové snímky a záznamy osôb uvedených v písmenách a) až f),
h)
evidenciu daktyloskopických odtlačkov žiadateľov, cudzincov žiadajúcich o poskytnutie dočasného útočiska ...
(2)

Ministerstvo vedie osobné údaje podľa odseku 1 v rozsahu podľa príloh č. 1 až 3.

(3)

Ministerstvo poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky informácie o žiadateľoch, azylantoch, ...

(4)

Na ochranu osobných údajov sa vzťahuje osobitný predpis.22)

§ 49 - Výmena údajov
(1)

Ministerstvo údaje uvedené v § 48 ods. 1

a)
poskytuje do iného štátu,
b)
prijíma z iného štátu.
(2)

Ministerstvo informuje dotknutú osobu o výmene údajov do iného štátu a na požiadanie jej umožní prístup ...

(3)

Ministerstvo nesmie počas doby, keď je cudzinec žiadateľom, počas trvania azylu, počas poskytovania ...

(4)

Ustanovenie odseku 3 sa primerane vzťahuje aj na cudzincov uvedených v § 46a ods. 1.

§ 50 - Ministerstvo uhrádza
a)

výdavky spojené s prepravou cudzinca do záchytného tábora,

b)

výdavky spojené s pobytom cudzinca v azylovom zariadení,

c)

odmeny tlmočníka v konaní podľa tohto zákona,

d)

ďalšie výdavky, ak tak ustanovuje tento zákon.

§ 51

Ministerstvo za porušenie povinností uvedených v tomto zákone môže odňať vreckové žiadateľovi, cudzincovi ...

§ 52
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,20) ak tento zákon neustanovuje ...

§ 53

Vláda nariadením vydá zoznam štátov, ktoré považuje za bezpečné tretie krajiny a bezpečné krajiny pôvodu. ...

§ 53a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

§ 53b
(1)

Pri určení členského štátu Európskej únie zodpovedného za posúdenie žiadosti o udelenie azylu, ktorú ...

(2)

Štátnym občanom tretej krajiny podľa odseku 1 sa rozumie každý, kto nemá štátnu príslušnosť členského ...

§ 54 - Prechodné ustanovenia
(1)

Konanie o žiadosti o priznanie postavenia utečenca začaté pred 1. januárom 2003 sa považuje za konanie ...

(2)

Cudzinec, ktorému sa priznalo postavenie utečenca podľa doterajších predpisov, sa považuje za azylanta ...

(3)

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová „žiadateľ o priznanie postavenia utečenca", ...

(4)

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa slovo „utečenec", rozumie sa tým „azylant". ...

(5)

Preukaz na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky s označením „UTEČENEC" vydaný podľa doterajších ...

(6)

Preukaz utečenca vydaný cudzincovi žiadajúcemu o priznanie postavenia utečenca podľa doterajších predpisov ...

§ 54a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2008

Konanie o azyle začaté pred 1. decembrom 2008, ktorého predmetom je len rozhodovanie o existencii prekážok ...

§ 54b - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2013

Konanie o azyle začaté pred 1. májom 2013, ktorého predmetom je rozhodnutie o odňatí azylu z dôvodu, ...

§ 54c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

Konanie o azyle začaté pred 1. januárom 2014 sa dokončí podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. ...

§ 54d - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. júla 2015

Konanie o azyle začaté a neskončené pred 20. júlom 2015, v ktorom bolo vydané rozhodnutie v prvom stupni ...

§ 54e - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)

Doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ vydaný podľa doterajších ...

(2)

Ak sa uplatňuje príspevok podľa § 36a aj za dni predchádzajúce dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, ...

(3)

Ak ďalšia oprávnená osoba poskytla ubytovanie odídencovi pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, plní ...

(4)

Povinnosť odídenca podľa § 36a ods. 2 oznámiť obci, že mu oprávnená osoba alebo ďalšia oprávnená osoba ...

§ 54f - Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom ...

Žiadateľ, ktorý je štátnym občanom Ukrajiny alebo rodinným príslušníkom štátneho občana Ukrajiny, môže ...

§ 55

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch v znení zákona č. ...

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., ...

V § 246 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný zákon neustanovuje inak,".

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V prílohe k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení ...

„Oslobodenie Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udelil azyl.16a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a)
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem § 11 ods. 1 písm. a) a § 21 ods. 2, ktoré nadobudnú ...

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 480/2002 Z. z.

  VYHLÁSENIE CUDZINCA

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  Príloha č. 2 k zákonu č. 480/2002 Z. z.

  DOTAZNÍK žiadateľa o udelenie azylu

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k zákonu č. 480/2002 Z. z.

  Príloha č. 2a k zákonu č. 480/2002 Z. z.

  Žiadosť o udelenie azylu na dobu neurčitú/predĺženie doplnkovej ochrany

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2a k zákonu č. 480/2002 Z. z.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 480/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 04

  Príloha č. 4 k zákonu č. 480/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 05

  Príloha č. 5 k zákonu č. 480/2002 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2)  Dohovor o právnom postavení utečencov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky ...
 • 3)  Čl. 53 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 3a)  Napríklad čl. 15 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (oznámenie č. 209/1992 ...
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. ...
 • 5)  Napríklad Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných ...
 • 6)  Dohovor o právnom postavení utečencov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky ...
 • 6a)  Zákon č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z.
 • 6aa)  § 81 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z., § 65 Trestného zákona, ...
 • 7)  Protokol o azyle pre štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie pripojený k Zmluve o založení ...
 • 7a)  Trestný zákon.
 • 8)  § 8 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 8a)  Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.
 • 8b)  § 16 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 8c)  § 5 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...
 • 8d)  § 24a zákona č. 327/2005 Z. z. v znení zákona č. 451/2008 Z. z.
 • 8e)  § 56 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene ...
 • 9)  § 20 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 11a)  Napríklad Trestný poriadok.
 • 11ab)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 11ac)  § 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...
 • 11b)  § 17 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z.
 • 11c)  § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Napríklad Zákonník práce.
 • 13)  § 2 Obchodného zákonníka.
 • 13a)  § 53 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13b)  § 27k zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 92/2022 Z. z.
 • 13c)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 13d)  § 12 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 13e)  § 62 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene ...
 • 13f)  § 43b ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 13g)  Napríklad zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady ...
 • 13h)  § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 13i)  § 62 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 533/2021 Z. z.§ 9 ods. 1 a 2 vyhlášky ...
 • 15)  Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení zákona č. 48/2002 Z. z.
 • 16)  Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 17)  § 34 až 37 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších ...
 • 18)  Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 41 ods. 2 Trestného zákona.
 • 20)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 20a)  Napríklad zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ...
 • 20b)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1560/2003 z 2. septembra 2003, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie ...
 • 21)  § 83 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z.
 • 22)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 22aa)  § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...
 • 22b)  Čl. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 604/2013.
Načítavam znenie...
MENU
Hore