Zákon o poskytovaní dotácií na podporu obnovy historických dráhových vozidiel 134/2023 účinný od 01.05.2023

Platnosť od: 20.04.2023
Účinnosť od: 01.05.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Dopravné prostriedky, Rozpočtové a príspevkové organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 134/2023 s účinnosťou od 01.05.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o poskytovaní dotácií na podporu obnovy historických dráhových vozidiel

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrolu poskytovania dotácií 1) na podporu obnovy historických dráhových vozidiel2) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

§ 2 - Základné pojmy

Na účely tohto zákona je

a)

historické dráhové vozidlo dráhové vozidlo staršie ako 30 rokov, ktoré je zachovávané pre múzejné alebo dokumentačné účely alebo je určené pre príležitostné prevádzkovanie na komerčné účely, pričom jeho technické vyhotovenie musí zodpovedať dobovému stavu niektorej etapy jeho bežnej prevádzky; odchýlky sú možné len v prípade prevádzkyschopného vozidla, ak by jeho dobový stav bol nezlučiteľný s podmienkami prevádzkovania na dráhe,

b)

obnova historického dráhového vozidla uvedenie historického dráhového vozidla do dobového vystavovateľného alebo prevádzkyschopného stavu a činnosti nevyhnutné pre jeho udržanie v tomto stave.

§ 3 - Účel poskytovania dotácie

Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom 3) na obnovu

a)

vonkajšieho vzhľadu historického dráhového vozidla,

b)

pojazdu historického dráhového vozidla,

c)

skrine historického dráhového vozidla,

d)

vnútorných inštalácií historického dráhového vozidla,

e)

interiéru historického dráhového vozidla,

f)

pohonného reťazca historického dráhového vozidla.

§ 4 - Podmienky poskytovania dotácie
(1)

Dotáciu na účel podľa § 3 možno poskytnúť žiadateľovi o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadateľ“), ktorým je

a)

mimovládna nezisková organizácia 4), alebo

b)

občianske združenie 5) so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorého predmetom činnosti je starostlivosť o dráhové pamiatky.

(2)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu 6) a zároveň preukáže, že má zabezpečené vlastné zdroje alebo iné zdroje na spolufinancovanie na účel dotácie najmenej vo výške určenej vo výzve na predloženie žiadostí (ďalej len „výzva“). Spolufinancovanie žiadateľom musí byť minimálne 20 % zo sumy poskytnutej dotácie.

(3)

Vykonanie prác potrebných na obnovu historického dráhového vozidla musí byť zabezpečené dodávateľským spôsobom. Pri nákupe materiálu na obnovu historického dráhového vozidla potvrdí žiadateľ čestným vyhlásením, že nakúpený materiál bude použitý na predmetnú obnovu.

(4)

Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na

a)

úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,

b)

refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,

c)

splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z poskytnutých úverov a pôžičiek,

d)

úhradu výdavkov, ktoré nesúvisia s účelom podľa § 3, na ktorý sa dotácia poskytuje,

e)

úhradu výdavkov, ktoré súvisia s účelom podľa § 3, ale žiadateľ ich neuviedol v žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) podľa § 5 ako súčasť rozpočtu projektu obnovy historického dráhového vozidla (ďalej len „projekt“).

§ 5 - Žiadosť
(1)

Dotáciu možno poskytnúť na základe žiadosti, ktorá sa predkladá s prílohami podľa odseku 4 v listinnej podobe alebo elektronicky, podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak prílohy k žiadosti nemožno predložiť v elektronickej podobe, doručujú sa ministerstvu v listinnej podobe.

(2)

Žiadosť predkladá žiadateľ na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle ministerstva, a to v termíne a rozsahu určenom vo výzve.

(3)

Žiadosť obsahuje najmä:

a)

identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, právna forma a meno, priezvisko, adresu pobytu a dátum narodenia štatutára alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa,

b)

vymedzenie účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje,

c)

opis projektu,

d)

rozpočet predpokladaných výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu.

(4)

Prílohou k žiadosti je

a)

doklad preukazujúci zabezpečenie spolufinancovania podľa § 4 ods. 2,

b)

potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa,

c)

súhlas žiadateľa so spracúvaním osobných údajov7),

d)

prehľad finančných prostriedkov, ktoré boli žiadateľovi poskytnuté na tento projekt zo štátneho rozpočtu a iných verejných zdrojov za posledné tri roky spolu s uvedením názvu a sídla subjektu, ktorý prostriedky poskytol,

e)

čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že v roku podania žiadosti dotácie mu nebola poskytnutá dotácia na predmetný projekt iným subjektom; ak žiadateľ v roku podania žiadosti žiadal o poskytnutie dotácie na tento projekt aj iný subjekt alebo mu bola na tento projekt dotácia od iného subjektu už poskytnutá, je povinný uviesť názov a sídlo tohto subjektu a výšku poskytnutej dotácie,

f)

čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že neprevedie vlastnícke právo alebo iné právo k historickému dráhovému vozidlu najmenej počas troch rokov od ukončenia realizácie podporeného projektu,

g)

čestné vyhlásenie žiadateľa, že historické dráhové vozidlo sa bude využívať na účel, na ktorý bude dotácia poskytnutá najmenej počas troch rokov od ukončenia realizácie podporeného projektu,

h)

čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nakúpený materiál podľa § 4 ods. 3 bude použitý na obnovu historického vozidla podľa § 3,

i)

písomný súhlas vlastníka historického dráhového vozidla s jeho obnovou, ak žiadateľ nie je vlastníkom tohto vozidla,

j)

doklady podľa osobitného predpisu8),

k)

ďalšie doklady určené ministerstvom vo výzve podľa § 8 ods. 1 písm. b).

(5)

Na žiadosť, ktorá nespĺňa náležitosti podľa odsekov 1 až 4 a ktorej nedostatky nebudú odstránené ani v dodatočnej lehote určenej vo výzve a na žiadosť, ktorá bola predložená ministerstvu po termíne, sa neprihliada.

§ 6 - Vyhodnocovanie žiadostí
(1)

Vyhodnocovanie žiadostí vykonáva komisia, ktorú zriaďuje minister dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Komisia je poradným orgánom ministra na prípravu návrhu vyhodnotenia žiadosti.

(2)

Komisia má najmenej piatich členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister. Komisia musí mať nepárny počet členov. Komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov. Člen komisie alebo jemu blízka osoba 9) nesmie byť

a)

žiadateľom,

b)

zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi,

c)

štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,

d)

v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k žiadateľovi.

(3)

Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve podľa § 8 ods. 1 písm. b) piateho bodu.

(4)

Podrobnosti o zložení a rozhodovaní komisie, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí ustanoví štatút, ktorý vydá ministerstvo.

(5)

Ministerstvo poskytne dotáciu žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku na základe návrhu komisie, ktorý schvaľuje minister.

§ 7 - Zmluva o poskytnutí dotácie
(1)

Ministerstvo poskytne dotáciu na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorenej medzi žiadateľom a ministerstvom.

(2)

Zmluva obsahuje najmä:

a)

identifikačné údaje zmluvných strán v rozsahu názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, právna forma a meno, priezvisko, adresu pobytu a dátum narodenia štatutára alebo členov štatutárneho orgánu,

b)

číslo účtu žiadateľa vo formáte IBAN zriadeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poukázať a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky,

c)

výšku poskytovanej dotácie,

d)

účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,

e)

zmluvné podmienky a spôsob poskytnutia a použitia dotácie,

f)

práva a povinnosti zmluvných strán,

g)

lehotu, v ktorej možno použiť poskytnutú dotáciu,

h)

podmienky a spôsob zúčtovania dotácie,

i)

termín na vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov,

j)

termín na odvod výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu,

k)

číslo účtu, na ktorý sa poukazujú nepoužité finančné prostriedky a odvádzajú výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu,

l)

sankcie za porušenie zmluvných podmienok a sankcie sa porušenie finančnej disciplíny,10)

m)

podmienky odstúpenia od zmluvy,

n)

dobu, na ktorú sa zmluva uzatvára.

§ 8 - Zverejňovanie informácií
(1)

Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje

a)

výšku finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené v príslušnom rozpočtovom roku na poskytnutie dotácií na účel podľa § 3,

b)

výzvu, ktorá obsahuje najmä:

1.

účel, na ktorý môže byť dotácia v príslušnom rozpočtovom roku poskytnutá,

2.

okruh oprávnených žiadateľov,

3.

maximálnu výšku dotácie, ktorú môže ministerstvo z celkových oprávnených finančných prostriedkov určených na podporu obnovy historického dráhového vozidla poskytnúť pre jedného žiadateľa,

4.

výšku oprávnených výdavkov na príslušný účel,

5.

kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti a poradie ich dôležitosti,

6.

vzor žiadosti,

7.

vzor zmluvy,

c)

informáciu o schválených žiadostiach vrátane identifikácie žiadateľov s uvedením výšky dotácie a účelu, na ktorý bude dotácia poskytnutá,

d)

informáciu o neschválených žiadostiach vrátane identifikácie žiadateľov, ktorým bola žiadosť zamietnutá, s uvedením sumy požadovanej dotácie a dôvodu neschválenia žiadosti.

(2)

Výzvu v príslušnom rozpočtovom roku ministerstvo zverejňuje v závislosti od výšky schváleného rozpočtu ministerstva na dotácie podľa ich účelu najneskôr do 30. septembra príslušného rozpočtového roka.

(3)

Ustanovenia osobitného predpisu 11) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.

§ 9 - Kontrola a sankcie
(1)

Ministerstvo vykonáva finančnú kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti, účelnosti a podmienok použitia dotácie podľa osobitného predpisu 12) a kontrolu dodržiavania podmienok určených v zmluve.

(2)

Ak prijímateľ dotácie porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.10)

§ 10 - Spoločné ustanovenia
(1)

Na poskytovanie, používanie a zúčtovanie dotácií sa vzťahuje tento zákon a osobitný predpis. 13)

(2)

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

(3)

Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci. 14)

§ 11 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Poznámky

 • 1)

  § 8a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  § 20 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 4)

  Zákon č. 213/1997 Zb. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  § 5 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 8)

  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.

 • 10)

  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 • 12)

  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 13)

  Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 14)

  Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016 v platnom znení), Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

Načítavam znenie...
MENU
Hore