Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v znení neskorších predpisov 161/2023 účinný od 15.05.2023

Platnosť od: 11.05.2023
Účinnosť od: 15.05.2023
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v znení neskorších predpisov 161/2023 účinný od 15.05.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 161/2023 s účinnosťou od 15.05.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 47 ods. 2 písm. b) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v znení vyhlášky č. 454/2019 Z. z. a vyhlášky č. 272/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 2 sa za slová „probačného a mediačného úradníka“ vkladá čiarka a slovo „analytika“.
2.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
3.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
V žiadosti o zaradenie do výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta analytika uchádzač vyznačí, či písomný preklad textu vykoná z anglického jazyka alebo francúzskeho jazyka (§ 13 ods. 1).“.

4.
V § 7 ods. 4, § 11 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 4 sa slovo „a“ za slovami „vyššieho súdneho úradníka“ nahrádza čiarkou a za slová „probačného a mediačného úradníka“ sa vkladajú slová „a analytika“.
5.
V § 9 sa odseky 3 a 4 dopĺňajú písmenom c), ktoré znie:

„c)
písomného prekladu textu z cudzieho jazyka, ak ide o obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta analytika.“.

6.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Ak ide o obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta analytika, písomná časť výberového konania sa uskutočňuje v poradí
a)
odborný písomný test,

b)
preklad textu z cudzieho jazyka.“.

7.
V § 11 ods. 5 sa slová „§ 10 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 3 až 5“.
8.
V § 13 ods. 1 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta analytika, preklad textu možno vykonať z anglického jazyka alebo francúzskeho jazyka.“.
9.
V § 14 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
§ 11 ods. 1 písm. b) získal najmenej 18 bodov z odborného písomného testu a najmenej 12 bodov z písomného prekladu textu z cudzieho jazyka, ak ide o obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta analytika,“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2023.

v z. Edita Pfundtner v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore