Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2013 účinný od 01.06.2017

Platnosť od: 29.06.2013
Účinnosť od: 01.06.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Doprava, Verejné obstarávanie, Lesy a lesné hospodárstvo, Geológia, geodézia, kartografia, Miestna štátna správa, Vodné hospodárstvo, Občianske súdne konanie, Živnostenské podnikanie, Vlastnícke práva, Dražby, Zákonné poistenie, Kultúrne pamiatky, Odpadové hospodárstvo, Kataster nehnuteľností, Exekučné konanie, Stavebníctvo a architektúra, Poľovníctvo a rybárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD5DS9EUPPČL2

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 180/2013 s účinnosťou od 01.06.2017 na základe 55/2017
MENÍ:
55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 31.03.2024 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
125/2016 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2016 účinný od 01.01.2017 Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
378/2016 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 378/2016 účinný od 01.01.2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
128/2015 Z. z. Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2015 účinný od 01.07.2016 Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
115/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 115/2014 účinný od 01.05.2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
115/2014 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 115/2014 účinný od 01.05.2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
374/2014 Z. z. Zákon o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 374/2014 účinný od 31.12.2021 Zákon o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
474/2013 Z. z. Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.12.2021 Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
506/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 506/2013 účinný od 01.01.2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
506/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 506/2013 účinný od 01.01.2014 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 321/2012 účinný od 01.10.2013 Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
321/2012 Z. z. Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 321/2012 účinný od 01.10.2013 Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
345/2012 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 345/2012 účinný od 01.10.2013 Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 21.05.2022 Zákon o cestnej doprave
137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší 137/2010 účinný od 09.04.2020 Zákon o ovzduší
138/2010 Z. z. Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli 138/2010 účinný od 02.04.2021 Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli
7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami 7/2010 účinný od 09.04.2020 Zákon o ochrane pred povodňami
274/2009 Z. z. Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 274/2009 účinný od 21.07.2020 Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
286/2009 Z. z. Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 286/2009 účinný od 01.01.2022 Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.01.2023 Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
514/2008 Z. z. Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 514/2008 účinný od 01.09.2018 Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 25/2007 účinný od 01.10.2013 do 01.01.2014 Zákon o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
25/2007 Z. z. Zákon o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 25/2007 účinný od 01.10.2013 do 31.12.2013 Zákon o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
359/2007 Z. z. Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 359/2007 účinný od 27.12.2019 Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
24/2006 Z. z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2006 účinný od 01.11.2021 Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
25/2006 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 25/2006 účinný od 18.04.2016 Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
280/2006 Z. z. Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov 280/2006 účinný od 13.04.2021 Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
15/2005 Z. z. Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15/2005 účinný od 01.02.2022 Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
326/2005 Z. z. Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 20.12.2100 Zákon o lesoch
93/2005 Z. z. Zákon o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 93/2005 účinný od 13.04.2021 Zákon o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 01.01.2022 Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
725/2004 Z. z. Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 725/2004 účinný od 01.05.2018 do 19.05.2018 Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
525/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 525/2003 účinný od 01.01.2019 Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
534/2003 Z. z. Zákon o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 534/2003 účinný od 01.10.2013 Zákon o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
139/2002 Z. z. Zákon o rybárstve 139/2002 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018 Zákon o rybárstve
261/2002 Z. z. Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 261/2002 účinný od 15.02.2014 do 31.07.2015 Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 261/2002 účinný od 15.02.2014 Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
442/2002 Z. z. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 442/2002 účinný od 01.01.2023 Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
49/2002 Z. z. Zákon o ochrane pamiatkového fondu 49/2002 účinný od 01.01.2022 Zákon o ochrane pamiatkového fondu
527/2002 Z. z. Zákon o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 527/2002 účinný od 01.02.2017 Zákon o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 15.01.2022 Zákon o ochrane prírody a krajiny
223/2001 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 223/2001 účinný od 01.01.2016 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
381/2001 Z. z. Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov 381/2001 účinný od 01.10.2019 Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
162/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 162/1995 účinný od 01.10.2019 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
180/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 180/1995 účinný od 01.04.2022 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
215/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii 215/1995 účinný od 01.10.2019 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii
233/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.12.2021 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
255/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o poľnej stráži 255/1994 účinný od 01.10.2013 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o poľnej stráži
255/1994 Z. z. o poĺnej stráži 255/1994 účinný od 01.10.2013 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o poľnej stráži
229/1991 Zb. Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 229/1991 účinný od 01.04.2022 Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
330/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.04.2022 Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.02.2022 Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 50/1976 účinný od 01.06.2021 Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 40/1964 účinný od 01.12.2019 Občiansky zákonník
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 99/1963 účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016 Občiansky súdny poriadok
135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.06.2021 Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Načítavam znenie...
MENU
Hore