Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 25/2006 účinný od 18.04.2016

Platnosť od: 25.01.2006
Účinnosť od: 18.04.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Verejné obstarávanie, Kontrolné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST36JUD9866DS21EUPP10ČL5

Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 25/2006 účinný od 18.04.2016
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 25/2006 s účinnosťou od 18.04.2016 na základe 343/2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na použitie elektronického podpisu na účely verejného obstarávania.2a)“. Doterajšie ...

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006 okrem § 25 ods. 3, § 91 ods. 3 a § 99 ods. 2 v článku ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 25/2006 Z. z.

  STAVEBNÉ PRÁCE (ODDIEL 45 SLOVNÍKA OBSTARÁVANIA)

  NACE1) ODDIEL F STAVEBNÍCTVO Kód CPV Oddiel Skupina Trieda Predmet Poznámky 45 Stavebné práce ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 25/2006 Z. z.

  PRIORITNÉ SLUŽBY

  Kategória číslo Predmet Referenčné číslo CPC1) Referenčné číslo CPV 1. Opravy a údržba 6112, 6122, ...

  Príloha č. 2a k zákonu č. 25/2006 Z. z.

  Prioritné služby (Zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti)

  Kategória číslo Predmet Referenčné číslo CPV 1. Opravy a údržba 50000000-5, od 50100000-6 do 50884000-5 ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 25/2006 Z. z.

  NEPRIORITNÉ SLUŽBY

  Kategória číslo Predmet obstarávania Referenčné číslo CPC1) Referenčné číslo CPV 17. Hotelové a ...

  Príloha č. 3a k zákonu č. 25/2006 Z. z.

  Neprioritné služby (Zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti)

  Kategória číslo Predmet obstarávania Referenčné číslo CPV 21. Hotelové a reštauračné služby od 55100000-1 ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 25/2006 Z. z.

  ZOZNAM TOVAROV NA ÚSEKU OBRANY

  1.

  kapitola č. 25 Soľ; síra; zeminy a kamene; sadrové materiály, vápno a cement

  2.

  kapitola č. 26 Rudy kovov, troska a popol

  3.

  kapitola č. 27 Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; živicové látky; minerálne ...

  okrem: položky 2710: Špeciálne motorové palivá

  4.

  kapitola č. 28 Anorganické chemikálie: organické alebo anorganické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych ...

  okrem položky 2809: výbušniny

  2813: výbušniny

  2814: slzotvorný plyn

  2828: výbušniny

  2832: výbušniny

  2839: výbušniny

  2850: toxické produkty

  2851: toxické produkty

  2854: výbušniny

  5.

  kapitola č. 29 Organické chemikálie

  okrem položky 2903: výbušniny

  2904: výbušniny

  2907: výbušniny

  2908: výbušniny

  2911: výbušniny

  2912: výbušniny

  2913: toxické produkty

  2914: toxické produkty

  2915: toxické produkty

  2921: toxické produkty

  2922: toxické produkty

  2923: toxické produkty

  2926: výbušniny

  2927: toxické produkty

  2929: výbušniny

  6.

  kapitola č. 30 Farmaceutické produkty

  7.

  kapitola č. 31 Hnojivá

  8.

  kapitola č. 32 Trieslovinové a farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty, náterové ...

  9.

  kapitola č. 33 Silice a rezinoidy (syntetické živice); voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky ...

  10.

  kapitola č. 34 Mydlo, organické povrchovo aktívne prostriedky, pracie prípravky, mazacie prípravky, ...

  11.

  kapitola č. 35 Albuminoidné látky; gleje; enzýmy

  12.

  kapitola č. 37 Fotografický a kinematografický tovar

  13.

  kapitola č. 38 Rôzne chemické produkty

  okrem položky 3819: toxické produkty

  14.

  kapitola č. 39 Umelé živice a plastické materiály, estery a étery celulózy, výrobky z nich

  okrem položky 3903: výbušniny

  15.

  kapitola č. 40 Kaučuk, syntetický kaučuk, faktis a výrobky z nich

  okrem položky 4011: nepriestrelné pneumatiky

  16.

  kapitola č. 41 Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne

  17.

  kapitola č. 42 Výrobky z usní; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, tašky a podobné obaly; ...

  18.

  kapitola č. 43 Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich

  19.

  kapitola č. 44 Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie

  20.

  kapitola č. 45 Korok a výrobky z korku

  21.

  kapitola č. 46 Výrobky zo slamy, z esparta a ostatného pletacieho materiálu; prútený tovar a košikárske ...

  22.

  kapitola č. 47 Materiál na výrobu papiera

  23.

  kapitola č. 48 Papier a lepenka; výrobky z papierovej buničiny, papiera alebo lepenky

  24.

  kapitola č. 49 Tlačené knihy, noviny, obrazy a iné produkty polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy ...

  25.

  kapitola č. 65 Pokrývky hlavy a ich časti

  26.

  kapitola č. 66 Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, biče, jazdecké bičíky a ich časti

  27.

  kapitola č. 67 Upravené perie a páperie a výrobky z nich; umelé kvetiny; výrobky z ľudských vlasov ...

  28.

  kapitola č. 68 Výrobky z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy a podobných materiálov

  29.

  kapitola č. 69 Keramické výrobky

  30.

  kapitola č. 70 Sklo a sklenené výrobky

  31.

  kapitola č. 71 Perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi (doublé) a ...

  32.

  kapitola č. 73 Železo a oceľ a výrobky z nich

  33.

  kapitola č. 74 Meď a výrobky z medi

  34.

  kapitola č. 75 Nikel a výrobky z niklu

  35.

  kapitola č. 76 Hliník a výrobky z hliníka

  36.

  kapitola č. 77 Magnézium a berýlium a výrobky z nich

  37.

  kapitola č. 78 Olovo a výrobky z olova

  38.

  kapitola č. 79 Zinok a výrobky zo zinku

  39.

  kapitola č. 80 Cín a výrobky z cínu

  40.

  kapitola č. 81 Ostatné základné kovy používané v metalurgii a výrobky z nich

  41.

  kapitola č. 82 Nástroje, náradie, nožiarske výrobky, lyžice a vidličky základného kovu, ich časti a ...

  okrem položky 8205: nástroje

  8207: nástroje, časti

  42.

  kapitola č. 83 Rôzne výrobky zo základných kovov

  43.

  kapitola č. 84 Kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti a súčasti

  okrem položky 8406: motory

  8408: ostatné motory

  8445: stroje a prístroje

  8453: stroje na automatické spracovanie údajov

  8455: časti strojov pod záhlavím číslo 84.53

  8459: jadrové reaktory

  44.

  kapitola č. 85 Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti;

  okrem položky 8513: telekomunikačné zariadenia

  8515: prístroje na prenos

  45.

  kapitola č. 86 Železničné a električkové lokomotívy, koľajové vozidlá a ich časti a súčasti; zvrškový ...

  okrem položky 8602: pancierové lokomotívy, elektrické

  8603: ostatné pancierové lokomotívy

  8605: pancierové vagóny

  8606: opravárenské vagóny

  8607: vagóny

  46.

  kapitola č. 87 Vozidlá iné ako koľajové vozidlá a ich časti a súčasti

  okrem položky 8701: traktory

  8702: vojenské vozidlá

  8703: vyslobodzovacie vozidlá

  8708: tanky a ostatné pancierové vozidlá

  8709: motocykle

  8714: prívesy

  47.

  kapitola č. 89 Lode, člny a plávajúce konštrukcie

  okrem položky 8901A: vojnové lode

  48.

  kapitola č. 90 Optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske a chirurgické ...

  okrem položky 9005: binokulárne ďalekohľady

  9011: mikroskopy

  9013: rôzne nástroje, lasery

  9014: telemetre (diaľkomery)

  9028: elektrické a elektronické meracie prístroje

  9017: lekárske nástroje

  9018: mechanoterapeutické prístroje a zariadenia

  9019: ortopedické zariadenia

  9020: röntgenové prístroje

  49.

  kapitola č. 91 Výroba hodín a hodiniek

  50.

  kapitola č. 92 Hudobné nástroje; prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a ...

  51.

  kapitola č. 94 Nábytok a jeho časti; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vybavenie ...

  okrem položky 9401A: sedadlá v lietadlách

  52.

  kapitola č. 95 Predmety a výrobky z rezbárskych alebo formovacích materiálov

  53.

  kapitola č. 96 Metly, štetce a kefy, oprašovače z peria a sitá

  54.

  kapitola č. 98 Rozličné priemyselné výrobky

  Príloha č. 5 k zákonu č. 25/2006 Z. z.

  TECHNICKÉ POŽIADAVKY

  1.

  Technické požiadavky na stavebné práce na účely tohto zákona vychádzajú z technických špecifikácií, ...

  2.

  Technické požiadavky na tovar a služby na účely tohto zákona vychádzajú z technických špecifikácií, ...

  3.

  Norma na účely tohto zákona je technická norma podľa osobitného predpisu.2)

  4.

  Európska norma na účely tohto zákona je norma podľa osobitného predpisu.2)

  5.

  Slovenská technická norma na účely tohto zákona je norma podľa osobitného predpisu.2)

  6.

  Norma pre oblasť obrany na účely tohto zákona je technická špecifikácia, ktorej dodržanie nie je povinné ...

  7.

  Európske technické osvedčenie na účely tohto zákona je kladné technické hodnotenie vhodnosti použitia ...

  8.

  Spoločná technická špecifikácia na účely tohto zákona je technická špecifikácia vypracovaná v súlade ...

  9.

  Technický odkaz na účely tohto zákona je akýkoľvek produkt vytvorený európskymi normalizačnými organizáciami ...

  Príloha č. 7 k zákonu č. 25/2006 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov pri zadávaní ...

  3.

  Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, nariadení a administratívnych ustanovení ...

  4.

  Smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, nariadenia a administratívne ...

  5.

  Smernica Komisie 2005/51/ES zo 7. septembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha XX k smernici Európskeho ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky ...

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy ...

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných ...

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie ...

Poznámky

 • 2)  Čl. 346 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 2a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších ...
 • 2b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. ...
 • 5)  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z.
 • 6)  Napríklad § 8 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení ...
 • 6a)  § 7 ods. 1 až 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou ...
 • 6aa)  § 10 ods. 5 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.
 • 6aaa)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná ...
 • 6ab)  § 52 ods. 1 a § 53 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele ...
 • 6ac)  § 3 ods. 1 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a ...
 • 6ad)  § 2 ods. 2 zákona č. 206/2009 Z. z.
 • 6ae)  § 3 ods. 2 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 6af)  Rozhodnutie Rady z 1. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na vykonávanie rozhodnutia Európskej ...
 • 6ag)  § 2 písm. b) bod 28 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 6ah)  § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Zb.
 • 7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania ...
 • 7a)  § 9 ods. 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 7aa)  Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 7ab)  § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8)  § 2 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z.
 • 8a)  § 4 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 • 8b)  Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. ...
 • 8c)  Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8d)  § 9 písm. f) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane ...
 • 9)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 9a)  § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona ...
 • 9aa)  § 47a Občianskeho zákonníka.
 • 9ab)  § 2 ods. 2, 4 a 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení ...
 • 9b)  § 38 ods. 11 a 12 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9d)  Rozhodnutie Komisie 2009/767/ES zo 16. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na uľahčenie postupov ...
 • 9e)  Rozhodnutie Komisie 2011/130/EÚ z 25. februára 2011, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na cezhraničné ...
 • 9f)  Článok 1 ods. 2 rozhodnutia 2011/130/EÚ.
 • 10)  § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 10a)  Zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene ...
 • 10ab)  Napríklad § 829 Občianskeho zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. ...
 • 10b)  § 2 písm. a) zákona č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení ...
 • 10c)  Napríklad zákon č. 182/2011 Z. z., delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ...
 • 11)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 11a)  Čl. 27 ods. 27.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky ...
 • 11aa)  § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 12)  Napríklad § 16 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský ...
 • 12a)  § 7 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 12b)  § 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 76 a 77 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona ...
 • 15)  § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
 • 16)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne ...
 • 16a)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení ...
 • 17)  § 24 ods. 2 písm. j) a § 31 ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných ...
 • 17a)  Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  Čl. 5 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. ...
 • 18a)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 18b)  § 63 ods. 1 a § 69 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších ...
 • 19)  Čl. V a čl. XXIII Dohody o vládnom obstarávaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 21)
 • 20)  Čl. XIX Dohody o vládnom obstarávaní.
 • 21)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 21a)  Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných ...
 • 21b)  § 5 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21c)  Napríklad čl. 7 ods. 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky, Čl. 339 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. ...
 • 21d)  § 9 písm. e) zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23aa)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 26)  Rozhodnutie Komisie zo 7. januára 2005 o vykonávacích pravidlách postupu stanoveného v článku 30 smernice ...
 • 27)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 1)  § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ...
 • 2)  § 5 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore