Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov 280/2006 účinný od 23.05.2020 do 31.12.2020


Platnosť od: 23.05.2006
Účinnosť od: 23.05.2020
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD7 DS8 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov 280/2006 účinný od 23.05.2020 do 31.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 280/2006 s účinnosťou od 23.05.2020 na základe 386/2019

Legislatívny proces k zákonu 386/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
získavanie povinnej základnej kvalifikácie vodičov (ďalej len „základná kvalifikácia“),
b)
pravidelný výcvik vodičov (ďalej len „pravidelný výcvik“).
(2)

Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov verejnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených ...

§ 2
Základné ustanovenia
(1)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie a systému pravidelného ...

a)
nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, CE, C1, C1E alebo vodičské ...
b)
osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, DE, D1, D1E alebo vodičské ...
(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na vodiča, ktorý je štátnym občanom

a)
Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a ...
b)
nečlenského štátu, ak je zamestnancom dopravcu so sídlom v členskom štáte alebo ak dopravca so sídlom ...
(3)

Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na prepravy uskutočňované na pozemných komunikáciách určených na ...

(4)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vodičov

a)
vozidiel s maximálnou povolenou rýchlosťou do 45 km/h,
b)
vozidiel používaných ozbrojenými silami Slovenskej republiky, útvarmi civilnej ochrany obyvateľstva, ...
c)
vozidiel, ktoré sa na účely technického vývoja, opravy alebo údržby podrobujú testom, nových vozidiel ...
d)
vozidiel, v ktorých prípade sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo D1 a s ktorými personál ...
e)
vozidiel používaných v prípadoch núdze alebo určených na plnenie záchranných úloh vrátane vozidiel používaných ...
f)
vozidiel používaných pri vykonávaní vodičských kurzov, skúšok z vedenia motorových vozidiel, kurzov ...
g)
vozidiel používaných pri nekomerčnej preprave osôb alebo tovaru,
h)
vozidiel prepravujúcich materiál, zariadenie alebo stroje, ktoré má vodič použiť počas výkonu práce ...
i)
vozidiel používaných alebo prenajímaných bez vodiča poľnohospodárskymi, záhradníckymi, lesníckymi, chovateľskými ...
Systém základnej kvalifikácie
§ 3
Základná kvalifikácia
(1)

Základnou kvalifikáciou je úroveň vedomostí a praktickej zručnosti potrebnej na bezpečné vedenie vozidla, ...

(2)

Základnú kvalifikáciu podľa tohto zákona môže získať vodič, ktorý je štátnym občanom

a)
členského štátu a má pobyt na území Slovenskej republiky,
b)
tretieho štátu a
1.
na území Slovenskej republiky má sídlo dopravca, ktorého je zamestnancom alebo ktorý využíva jeho služby ...
2.
pracovné povolenie mu vydal orgán Slovenskej republiky.
(3)

Povinnosť získať základnú kvalifikáciu sa nevzťahuje na vodičov, ktorí získali vodičské oprávnenie

a)
do 10. septembra 2008, ak ide o vodičov vozidiel osobnej dopravy podľa § 2 ods. 1 písm. b), a
b)
do 10. septembra 2009, ak ide o vodičov vozidiel nákladnej dopravy podľa § 2 ods. 1 písm. a).
(4)

Vodič môže viesť vozidlo nákladnej dopravy

a)
po dovŕšení veku 18 rokov, ak
1.
je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 2 a ide o vozidlo, na ktorého vedenie ...
2.
je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3 a ide o vozidlo, na ktorého vedenie ...
b)
po dovŕšení veku 21 rokov, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3 a ide ...
(5)

Vodič môže viesť vozidlo osobnej dopravy

a)
po dovŕšení veku 21 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie
1.
skupiny D alebo skupiny DE určené na prepravu cestujúcich v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa ...
2.
skupiny D1 alebo skupiny D1E, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3,
b)
po dovŕšení veku 18 rokov, ak ide o vozidlo podľa písmena a) druhého bodu, ak je držiteľom osvedčenia ...
c)
po dovŕšení veku 20 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny ...
d)
po dovŕšení veku 23 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny ...
(6)

Ak sú zachované vekové limity podľa odseku 4, vodič nákladného vozidla, ktorý je držiteľom osvedčenia ...

(7)

Vodič nákladného vozidla, ktorý je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii, ak rozšíri alebo zmení ...

§ 4
Kurzy základnej kvalifikácie
(1)

Kurzy základnej kvalifikácie vykonáva autoškola alebo iná osoba registrovaná na vykonávanie takýchto ...

(2)

Kurzy základnej kvalifikácie tvorí výučba teórie a praktické jazdy; ich rozsah a obsah sú uvedené v ...

(3)

V rámci kurzov základnej kvalifikácie sa vykonávajú aj kurzy prvej pomoci podľa osobitného predpisu;2a) ...

(4)

Praktické jazdy sa uskutočňujú

a)
v cestnej premávke v zastavanej časti a mimo zastavanej časti obce, na cestách pre motorové vozidlá ...
b)
na špeciálnom autocvičisku; technické požiadavky sú uvedené v prílohe č. 1a.
(5)

Po ukončení kurzu základnej kvalifikácie prevádzkovateľ školiaceho strediska vydá vodičovi potvrdenie ...

(6)

Ak kurz základnej kvalifikácie vykonáva autoškola, kurz základnej kvalifikácie sa môže vykonať súbežne ...

(7)

Prevádzkovateľ školiaceho strediska alebo ním poverená osoba hlási príslušnému okresnému úradu v sídle ...

a)
názov a sídlo školiaceho strediska,
b)
adresu schválených prevádzkových priestorov, v ktorých sa kurzy základnej kvalifikácie vykonávajú,
c)
dátum začatia a ukončenia kurzu, deň a hodinu vykonávania výučby teórie, a praktickej jazdy alebo praktickej ...
d)
menný zoznam účastníkov kurzu s uvedením ich mena, priezviska, titulu, adresy bydliska, dátumu a miesta ...
(8)

Kurz základnej kvalifikácie u osoby, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, musí prebiehať v jazyku, ...

(9)

Kurz základnej kvalifikácie musí byť ukončený najneskôr do jedného roka od jeho začatia.

§ 4a
Požiadavky na registráciu
(1)

Okresný úrad v sídle kraja zaregistruje žiadateľa na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie na základe ...

a)
je držiteľom osvedčenia o živnostenskom oprávnení,3)
b)
zaplatil správny poplatok,3a)
c)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
je bezúhonný; pri právnickej osobe sa bezúhonnosť vzťahuje na osobu, ktorá je štatutárnym orgánom alebo ...
e)
spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti3d)a
f)
nie je zodpovedným zástupcom v inom školiacom stredisku registrovanom podľa tohto zákona.
(2)

Žiadateľ o registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie musí k písomnej žiadosti doložiť

a)
plán na zabezpečenie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie, v ktorom uvedie organizáciu a rozsah ...
b)
zoznam lektorov, ktorý obsahuje meno, priezvisko lektorov; prílohou zoznamu sú originály alebo úradne ...
1.
stredné vzdelanie s maturitnou skúškou v odboroch súvisiacich s ekonomikou a prevádzkou cestnej dopravy ...
2.
vysokoškolské vzdelanie súvisiace s ekonomikou a prevádzkou cestnej dopravy a minimálne päť rokov praxe ...
3.
stredné vzdelanie s maturitnou skúškou v odboroch odborných tém teoretickej časti podľa prílohy č. 1 ...
4.
vysokoškolské vzdelanie v odboroch odborných tém teoretickej časti podľa prílohy č. 1 oddielu 1 a minimálne ...
5.
inštruktorské oprávnenie,3b) ak ide o vykonávanie praktických jázd a minimálne päť rokov praxe v danom ...
c)
doklad preukazujúci vlastníctvo alebo nájom miestnosti ako učebne zodpovedajúcej všeobecným stavebno-technickým ...
d)
doklad preukazujúci vlastníctvo alebo nájom výcvikových vozidiel, ktoré zodpovedajú skupine vodičského ...
e)
údaje o kontrolnom systéme na sledovanie súladu výučby a výcviku s plánom podľa písmena a),
f)
údaje žiadateľa, štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa potrebné na vyžiadanie ...
g)
meno a priezvisko osoby, ktorá je zodpovedným zástupcom školiaceho strediska,
h)
identifikačné údaje o žiadateľovi a to:
1.
ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a identifikačné číslo a ak ide o obchodnú spoločnosť alebo družstvo, ...
i)
doklad o vzniku pracovnoprávneho vzťahu s lektormi, okrem prípadu, ak lektori prevádzkujú živnosť podľa ...
j)
doklad preukazujúci vlastníctvo autocvičiska alebo nájom autocvičiska.3i)
(3)

Registrácia na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie je neprevoditeľná a neprechádza na právneho ...

(4)

Registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie je možné udeliť samostatne alebo spoločne podľa ...

(5)

Ak sa má prevádzkovať školiace stredisko prostredníctvom zodpovedného zástupcu,3j) v žiadosti sa uvedú ...

(6)

Prevádzkovateľ školiaceho strediska môže požiadať okresný úrad v sídle kraja, ktorý rozhodol o registrácii ...

(7)

Výcvikové vozidlá používané na praktický výcvik a praktickú zručnosť musia spĺňať podmienky ustanovené ...

(8)

Ak okresný úrad v sídle kraja rozhodne o registrácii školiaceho strediska, vydá žiadateľovi rozhodnutie ...

(9)

Rozhodnutie o registrácii školiaceho strediska obsahuje

a)
obchodné meno prevádzkovateľa školiaceho strediska,
b)
identifikačné číslo prevádzkovateľa školiaceho strediska,
c)
sídlo podnikania prevádzkovateľa školiaceho strediska,
d)
adresu prevádzok školiaceho strediska vrátane ich učební na vykonávanie kurzov,
e)
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu školiaceho strediska,
f)
rozsah registrácie podľa druhu dopravy,
g)
evidenčné čísla výcvikových vozidiel používaných v kurzoch,
h)
menný zoznam lektorov a inštruktorov podľa výučby teoretickej časti a praktickej časti.
(10)

Registrácia na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie sa neudelí, ak žiadateľ alebo štatutárny orgán ...

a)
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a trest nebol zahladený,
b)
právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou alebo s poskytovaním ...
c)
ak mu bola v posledných piatich rokoch právoplatne zrušená registrácia na vykonávanie kurzov podľa tohto ...
§ 4b
Povinnosti prevádzkovateľa školiaceho strediska
(1)

Prevádzkovateľ školiaceho strediska je povinný

a)
počas celej doby platnosti registrácie dodržiavať požiadavky podľa § 4a, rozsah registrácie, plniť podmienky ...
b)
nepretržite disponovať schválenými priestormi a vozidlami počas celej doby platnosti registrácie,
c)
mať v prevádzkových priestoroch školiaceho strediska platné rozhodnutie o registrácii školiaceho strediska, ...
d)
zaslať hlásenie o začatí a o ukončení kurzu základnej kvalifikácie podľa § 4 ods. 7 a hlásenie o začatí ...
e)
vydať po ukončení kurzu základnej kvalifikácie alebo kurzu pravidelného výcviku potvrdenie tomu, kto ...
f)
udržiavať výcvikové vozidlo v prevádzkyschopnom stave, s platným osvedčením o evidencii časť I, platným ...
g)
plniť podmienku bezúhonnosti počas celej doby platnosti registrácie,
h)
oznámiť okresnému úradu v sídle kraja všetky zmeny týkajúce sa požiadaviek podľa § 4a a predložiť o ...
i)
zamestnávať inštruktorov v pracovnom pomere.
(2)

Prevádzkovateľ školiaceho strediska je ďalej povinný zabezpečiť

a)
vykonanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku podľa tohto zákona, vykonávacieho ...
b)
vykonanie výučby teórie v schválenej učebni pre kurzy, ktorá zodpovedá požiadavkám ustanoveným vo vykonávacom ...
c)
vykonanie praktickej jazdy a praktickej zručnosti len na území Slovenskej republiky, prostredníctvom ...
d)
aby bolo výcvikové vozidlo označené ustanoveným spôsobom podľa vykonávacieho predpisu počas vykonania ...
e)
bezodkladné vedenie dokumentácie zaznamenávajúcej priebeh kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného ...
f)
aby identifikačné zariadenie nebolo premiestnené do iného vozidla alebo na iné miesto, ktoré nezodpovedá ...
g)
uchránenie identifikačného prvku proti použitiu inou osobou,
h)
zaznamenanie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku lektora na identifikačnom ...
i)
zaznamenanie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku účastníka kurzu ...
j)
zaznamenanie začiatku a konca výučby a výcviku kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku ...
k)
zaznamenanie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku na identifikačnom ...
l)
aby počas vykonávania kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku mal účastník kurzu ...
m)
preukázateľne prideliť každému účastníkovi kurzu prístupové údaje do cestného informačného systému s ...
§ 4c
Zrušenie registrácie
(1)

Okresný úrad v sídle kraja zruší registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného ...

a)
požiada o zrušenie registrácie,
b)
napriek upozorneniu orgánu štátneho odborného dozoru opakovane poruší tú istú povinnosť, za ktorej porušenie ...
c)
poruší niektorú z povinností ustanovených v § 4b ods. 1 písm. a), b), e) a g),
d)
poruší niektorú z povinností ustanovených v § 4b ods. 2 písm. f) až k) za účelom klamlivej identifikácie ...
e)
získal registráciu na základe nepravdivých údajov.
(2)

Okresný úrad v sídle kraja zruší osvedčenie o základnej kvalifikácii, osvedčenie o pravidelnom výcviku ...

(3)

Ak bola zrušená registrácia školiaceho strediska z dôvodov podľa odseku 1 písm. b), c), d) alebo písm. ...

(4)

Okresný úrad v sídle kraja oznámi zrušenie registrácie školiaceho strediska miestne príslušnému živnostenskému ...

§ 4d
Zánik registrácie

Registrácia na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie zaniká

a)

zrušením registrácie,

b)

smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho prevádzkovateľa školiaceho strediska, ktorý je fyzickou osobou, alebo ...

c)

zánikom prevádzkovateľa školiaceho strediska, ktorý je právnickou osobou.

§ 5
Skúška
(1)

Skúška sa vykonáva po skončení kurzov základnej kvalifikácie, najneskôr do šiestich mesiacov od jeho ...

(2)

O obsahu a výsledku skúšky sa vyhotoví protokol o vykonaní skúšky, ktorý podpisujú všetci členovia skúšobnej ...

§ 6
Skúšobná komisia
(1)

Skúšobnú komisiu zostavuje a vykonávanie skúšok zabezpečuje okresný úrad v sídle kraja.

(2)

V každom kraji je jedna päťčlenná skúšobná komisia, ktorá je zložená zo zamestnancov okresného úradu ...

(3)

Ak sa záverečná skúška vykonáva v inom ako v slovenskom jazyku, školiace stredisko, v ktorom prebiehal ...

§ 7
Osvedčenie o základnej kvalifikácii
(1)

Potvrdením o získaní základnej kvalifikácie je osvedčenie o základnej kvalifikácii, ktoré vydáva vodičovi ...

a)
meno a priezvisko vodiča,
b)
dátum a miesto narodenia vodiča,
c)
označenie toho, kto ho vydal,
d)
rozsah základnej kvalifikácie,
e)
dátum a miesto vydania,
f)
meno, priezvisko a podpis vedúceho príslušného organizačného útvaru pre úsek cestnej dopravy a pozemných ...
g)
odtlačok úradnej pečiatky okresného úradu v sídle kraja,
h)
štátne občianstvo vodiča,
i)
číslo vodičského preukazu,
j)
platnosť osvedčenia.
(2)

Osvedčenie o riadnej základnej kvalifikácii sa vydáva na základe účasti v kurzoch základnej kvalifikácie, ...

(3)

Osvedčenie o zrýchlenej základnej kvalifikácii sa vydáva na základe účasti v kurzoch základnej kvalifikácie, ...

(4)

Skúšobná komisia oslobodí od povinnosti zúčastniť sa kurzov základnej kvalifikácie toho, kto sa preukáže ...

(5)

Osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o zrýchlenej základnej kvalifikácii vydané akreditovanou ...

Systém pravidelného výcviku
§ 8
Pravidelný výcvik
(1)

Pravidelný výcvik je aktualizácia úrovne vedomostí a praktickej zručnosti potrebnej pre výkon povolania ...

(2)

Prvý výcvik musí vykonať vodič, ktorý má na území Slovenskej republiky pobyt alebo pracovisko,

a)
do dátumu platnosti osvedčenia o základnej kvalifikácii, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii ...
b)
ak je držiteľom vodičského oprávnenia získaného do lehoty uvedenej v § 3 ods. 3.
(3)

Ďalší pravidelný výcvik musí vodič vykonať, ak má na území Slovenskej republiky pobyt alebo pracovisko ...

§ 9
Kurzy pravidelného výcviku
(1)

Kurzy pravidelného výcviku sú zamerané na zopakovanie a prehĺbenie úrovne vedomostí a zručností poskytovaných ...

(2)

Kurzy pravidelného výcviku tvorí výučba teórie a praktických zručností; ich obsah a rozsah je uvedený ...

(3)

V rámci kurzov pravidelného výcviku sa vykonávajú aj kurzy prvej pomoci podľa osobitného predpisu;2a) ...

(4)

Prevádzkovateľ školiaceho strediska alebo ním poverená osoba hlási príslušnému okresnému úradu v sídle ...

a)
názov a sídlo školiaceho strediska,
b)
adresu schválených prevádzkových priestorov, v ktorých sa kurzy pravidelného výcviku vykonávajú,
c)
dátum začatia a ukončenia kurzu, deň a hodinu vykonávania výučby teórie, a praktickej jazdy alebo praktickej ...
d)
menný zoznam účastníkov kurzu s uvedením ich mena, priezviska, titulu, adresy bydliska, dátumu a miesta ...
(5)

Po ukončení kurzu pravidelného výcviku prevádzkovateľ školiaceho strediska vydá vodičovi potvrdenie ...

(6)

Kurz pravidelného výcviku vodiča, ktorý má iné štátne občianstvo ako slovenské, musí prebiehať v jazyku, ...

(7)

Kurz pravidelného výcviku musí byť ukončený najneskôr do jedného roka od jeho začatia.

§ 10
Osvedčenie o pravidelnom výcviku
(1)

Osvedčenie o pravidelnom výcviku vydáva okresný úrad v sídle kraja po skončení kurzu pravidelného výcviku ...

a)
meno a priezvisko vodiča,
b)
dátum a miesto narodenia vodiča,
c)
označenie toho, kto ho vydal,
d)
časový rozsah platnosti,
e)
dátum a miesto vydania,
f)
meno, priezvisko a podpis vedúceho príslušného organizačného útvaru pre úsek cestnej dopravy a pozemných ...
g)
odtlačok úradnej pečiatky okresného úradu v sídle kraja,
h)
štátne občianstvo vodiča,
i)
číslo vodičského preukazu,
j)
platnosť osvedčenia.
(2)

Osvedčenie o pravidelnom výcviku platí päť rokov. Vodič je povinný absolvovať ďalšie kurzy pravidelného ...

(3)

Ak vodič počas platnosti osvedčenia o pravidelnom výcviku prestal vykonávať povolanie vodiča a chce ...

(4)

Ak ešte neuplynula platnosť osvedčenia o pravidelnom výcviku, vodič nemusí pri zmene vozidla nákladnej ...

(5)

Osvedčenia o pravidelnom výcviku vydané akreditovanou osobou v inom členskom štáte sa považujú za rovnocenné ...

§ 11
Kvalifikačná karta vodiča
(1)

Vodičovi, ktorý je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku, ...

(2)

Kvalifikačná karta vodiča vydaná v inom členskom štáte platí na území Slovenskej republiky, ak je v ...

(3)

Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik sa vyznačia v kvalifikačnej karte vodiča kódom zostaveným ...

(4)

Kvalifikačná karta vodiča vydaná podľa odseku 1 môže byť nahradená vodičským preukazom,5) v ktorom je ...

(5)

Kvalifikačná karta vodiča vydaná v inom členskom štáte môže byť nahradená vodičským preukazom,5) ak ...

(6)

Vodič vozidla nákladnej dopravy podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorý je štátnym občanom tretieho štátu, ...

a)
vodičským preukazom,5) ak kód podľa odseku 3 je zapísaný vo vodičskom preukaze vo forme harmonizovaného ...
b)
kvalifikačnou kartou vodiča podľa odseku 1 alebo odseku 2 s kódom podľa odseku 3.
(7)

Vodičovi nákladnej dopravy podľa odseku 6, ktorý je držiteľom dokladu s harmonizovaným kódom5aa) preukazujúcim ...

Verejná správa
§ 11a
Ministerstvo dopravy
(1)

Ministerstvo dopravy

a)
riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy vo veciach základnej kvalifikácie ...
b)
vykonáva hlavný štátny odborný dozor,
c)
zabezpečuje vyhotovenie, distribúciu a centrálnu evidenciu kvalifikačných kariet vodiča,
d)
vydáva preukazy kontrolóra a vedie ich evidenciu,
e)
prevádzkuje informačný systém.
(2)

Na kontrolu výkonu štátnej správy sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o kontrole upravujúce ...

(3)

Ministerstvo môže prevádzkou informačného systému poveriť na základe výberového konania jedinú fyzickú ...

(4)

Ministerstvo dopravy vedie centrálny register o

a)
vydaných osvedčeniach o základnej kvalifikácií v rozsahu údajov podľa § 7 ods. 1,
b)
vydaných osvedčeniach o pravidelnom výcviku v rozsahu údajov podľa § 10 ods. 1,
c)
vydaných kvalifikačných kartách vodiča v rozsahu údajov podľa § 11 ods. 1 a ods. 3,
d)
udelených a zrušených registráciách školiaceho strediska v rozsahu údajov podľa § 4a ods. 9 a podľa ...
e)
vydaných osvedčeniach vodiča obsahujúcich harmonizovaný kód v rozsahu údajov podľa § 11 ods. 7.
(5)

Ministerstvo dopravy zabezpečuje sprístupnenie údajov

a)
podľa odseku 4 písm. a) až c) a písm. e) Európskej komisii, príslušným orgánom členských štátov zodpovedným ...
b)
podľa odseku 4 písm. a) až e), § 4 ods. 5, 7 a § 9 ods. 4 a 5 osobám vykonávajúcim štátny odborný dozor ...
(6)

Na ochranu osobných údajov podľa odsekov 4 a 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.5aba) ...

§ 11b
Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja

a)
rozhoduje o registrácii na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku, ...
b)
zostavuje skúšobnú komisiu,
c)
zabezpečuje vykonávanie skúšok,
d)
vydáva osvedčenia o základnej kvalifikácii a osvedčenia o pravidelnom výcviku,
e)
vydáva kvalifikačné karty vodičov,
f)
vykonáva štátny odborný dozor v územnej pôsobnosti kraja,
g)
ukladá pokuty za správne delikty,
h)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje okresný úrad v sídle kraja podľa ...
§ 11c
Okresný úrad

Okresný úrad vykonáva štátny odborný dozor v územnej pôsobnosti obvodu, kde má sídlo okresný úrad.

§ 11d
Štátny odborný dozor
(1)

Štátny odborný dozor sa vykonáva ako

a)
hlavný štátny odborný dozor ministerstva dopravy,
b)
štátny odborný dozor okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu.
(2)

Štátnym odborným dozorom sa kontroluje, ako fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické ...

(3)

Ministerstvo dopravy v rámci hlavného štátneho odborného dozoru s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky ...

(4)

Orgán štátneho odborného dozoru získava potrebné údaje

a)
kontrolou na mieste,
b)
súčinnosťou so štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy a osobami podľa odsekov 14 a 15,
c)
vyžiadaním informácií a stanovísk od kontrolovanej osoby,
d)
z informačných systémov,
e)
z aplikácie na kontrolovanie výcviku a výučby školiaceho strediska.
(5)

Okresný úrad v sídle kraja v rámci štátneho odborného dozoru s pôsobnosťou na území kraja kontroluje ...

(6)

Okresný úrad v rámci štátneho odborného dozoru s pôsobnosťou na území okresu kontroluje kurzy základnej ...

(7)

Orgány štátneho odborného dozoru v rozsahu svojej pôsobnosti kontrolujú aj osoby vykonávajúce činnosť ...

(8)

Štátny odborný dozor vykonávajú poverení zamestnanci ministerstva dopravy, okresného úradu v sídle kraja, ...

(9)

Na vykonanie kontroly môže orgán štátneho odborného dozoru prizvať zamestnancov iných orgánov verejnej ...

(10)

Orgány štátneho odborného dozoru pri výkone štátneho odborného dozoru postupujú podľa základných pravidiel ...

(11)

Pri výkone štátneho odborného dozoru nad praktickou jazdou alebo praktickou zručnosťou alebo výučbou ...

(12)

Okrem oprávnení a povinností podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti5ad) sú kontrolóri oprávnení ...

a)
vstupovať na pozemky, do budov, do priestorov, kde sa vykonáva výučba a výcvik, do prevádzkových priestorov ...
b)
zisťovať, či výcvikové vozidlo je vedené v účtovníctve, či označenie a vybavenie výcvikového vozidla ...
c)
zisťovať, či kontrolovaná osoba má inštruktorské oprávnenie, vodičské oprávnenie, ako aj ďalšie doklady ...
d)
zúčastniť sa na výučbe a výcviku účastníkov kurzov a skúške,
e)
overovať totožnosť osôb vykonávaných činnosti v rozsahu kontrolovanej osoby, ako aj totožnosť účastníkov ...
f)
vyžadovať od kontrolovanej osoby pristavenie výcvikových vozidiel v určenej lehote a na určené miesto, ...
g)
vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytli
1.
doklady vrátane ich prvopisov a iné písomnosti a informácie vrátane informácií na technických nosičoch ...
2.
vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné informácie a podklady k predmetu kontroly a k zisteným ...
h)
nahliadať do dokladov a evidencií kontrolovanej osoby v jej prevádzkových priestoroch a vo vozidlách, ...
i)
vyhotovovať fotografie a fotokópie predložených dokladov a materiálov vrátane dokladov totožnosti na ...
j)
zisťovať označenie prevádzkových priestorov a kontrolovaných vozidiel,
k)
prepravovať sa v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon možno vykonať len v pohybujúcom sa vozidle, ...
l)
vykonávať potrebné zistenia a úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom kontroly aj pred preukázaním sa preukazom ...
m)
zaznamenať kontrolované skutočnosti audiovizuálnou technikou,
n)
vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby a jej zamestnancov a požadovať potrebné sprevádzanie,
o)
zadržať inštruktorský preukaz a zakázať pokračovať vo výučbe alebo výcviku, ak je inštruktor autoškoly ...
(13)

Kontrolovaná osoba je povinná umožniť výkon štátneho odborného dozoru, poskytnúť kontrolórom súčinnosť ...

(14)

Štátny odborný dozor možno vykonať a jeho výsledok zaznamenať aj prostredníctvom informačného systému ...

(15)

Policajný zbor, inšpektoráty práce, štátne orgány a orgány územnej samosprávy, Národná diaľničná spoločnosť ...

(16)

Osoby iné, ako sú uvedené v odseku 15, ktoré majú doklady, podklady alebo informácie súvisiace s činnosťou ...

(17)

Ministerstvo dopravy a okresné úrady zasielajú výsledné materiály z kontroly miestne príslušnému okresnému ...

§ 11e
Správne delikty
(1)

Okresný úrad v sídle kraja uloží prevádzkovateľovi školiaceho strediska

a)
pokutu od 1 000 eur do 2 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 4b ods. 1 písm. c), ...
b)
pokutu od 2 000 eur do 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 4b ods. 1 písm. ...
c)
pokutu od 10 000 eur do 15 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 4b ods. 1 písm. ...
(2)

Ak sa páchateľ dopustil viacerých správnych deliktov, ktorý je príslušný prejednať ten istý správny ...

(3)

Pokuty podľa odseku 1 možno uložiť aj fyzickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej ...

(4)

Pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do jedného roku od zistenia nedostatku, najneskôr však do piatich ...

(5)

Pri opakovanom porušení povinnosti možno pokuty podľa odseku 1 uložiť opakovane. Ak v lehote do dvoch ...

§ 11f
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
bez rozhodnutia o registrácii vykonáva činnosti vyhradené školiacemu stredisku alebo vydáva potvrdenie ...
b)
neoprávnene používa v cestnej premávke motorové vozidlo s označením výcvikového vozidla.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) sa uloží pokuta od 5 000 eur do 15 000 eur.

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) sa uloží pokuta od 30 eur do 100 eur.

(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.5af)

§ 11g
Poriadkové pokuty
(1)

Orgán štátneho odborného dozoru uloží poriadkovú pokutu 1 500 eur osobe, ktorá neposkytne kontrolórom ...

(2)

Pri opakovanom porušení povinnosti možno poriadkovú pokutu podľa odseku 1 uložiť opakovane, a to najskôr ...

(3)

Poriadkovú pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán štátneho ...

(4)

Poriadková pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. ...

§ 11h
Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a)
podrobnosti o obsahu dokumentácie kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,
b)
podrobnosti o priebehu kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,
c)
podrobnosti o skúškach,
d)
vzor protokolu o vykonaní skúšky a vzor protokolu o skúške,
e)
podrobnosti o zostavení skúšobnej komisie,
f)
podrobnosti o učebniach pre kurzy základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,
g)
podrobnosti o výcvikových vozidlách používaných v kurzoch základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku, ...
h)
podrobnosti o náležitostiach preukazu kontrolóra,
i)
vzor preukazu kontrolóra,
j)
vzor potvrdenia o ukončení kurzu základnej kvalifikácie alebo kurzu pravidelného výcviku,
k)
vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo pravidelného výcviku,
l)
vzor žiadosti o vydanie kvalifikačnej karty vodiča,
m)
vzor osvedčenia o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku,
n)
podrobnosti o uznaní celého rozsahu odborných tém a praktického výcviku v rámci študijných odborov alebo ...
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 12

Kvalifikačná karta vodiča je dokladom ustanoveným na vedenie vozidla v cestnej premávke. Vodič je povinný ...

§ 12a
Konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,5b) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na zriaďovanie skúšobnej komisie, vymenovanie a odvolanie ...

(3)

Ak sa žiadateľovi o vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii, osvedčenia o pravidelnom výcviku alebo ...

(4)

Rozhodnutia podľa § 4a ods. 5 a § 4c môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok ...

(5)

V konaní podľa tohto zákona je správny orgán povinný zabezpečiť informáciu alebo údaj, ktorý je účastník ...

(6)

Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona účastník konania poskytne správnemu orgánu ...

(7)

V konaní o zrušenie registrácie okresný úrad v sídle kraja žiadosť zamietne, ak sa v čase jej podania ...

§ 13
(1)

Na obsah kurzov základnej kvalifikácie sa vzťahuje príloha č. 3

a)
do 10. septembra 2008, ak ide o vodičov vozidiel osobnej dopravy,
b)
do 10. septembra 2009, ak ide o vodičov vozidiel nákladnej dopravy.
(2)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané v inom členskom štáte podľa osobitného predpisu7) na základe ...

a)
do 10. septembra 2008, ak ide o vodičov vozidiel osobnej dopravy,
b)
do 10. septembra 2009, ak ide o vodičov vozidiel nákladnej dopravy.
§ 13a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2009
(1)

Autoškola, ktorá vykonáva kurzy základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku na základe registrácie ...

(2)

Obvodný úrad dopravy v sídle kraja je povinný bezodkladne písomne informovať miestne príslušný živnostenský ...

§ 13b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Ak prevádzkovateľ školiaceho strediska, ktorý má udelenú registráciu na vykonávanie kurzov základnej ...

(2)

Okresný úrad v sídle kraja je povinný bezodkladne písomne informovať miestne príslušný správny orgán ...

(3)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa doterajších predpisov. ...

§ 13d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 23. mája 2020
(1)

Ak prevádzkovateľ školiaceho strediska, ktorý má udelenú registráciu na vykonávanie kurzov základnej ...

(2)

Okresný úrad v sídle kraja je povinný bezodkladne písomne informovať miestne príslušný živnostenský ...

(3)

Konania a štátne odborné dozory začaté a právoplatne neskončené pred 23. májom 2020 sa dokončia podľa ...

(4)

Osvedčenia vodičavydané do 23. mája 2020 sa považujú za osvedčenia vydané podľa § 11 ods. 7 v znení ...

(5)

Kvalifikačné karty vodiča vydané pred 23. májom 2020 zostávajú v platnosti do dátumu, ktorý je v nich ...

(6)

E-learning sa v kurzoch základnej kvalifikácie podľa § 4 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2021 a ...

§ 13e
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

Platnosť osvedčenia o základnej kvalifikácii, osvedčenia o pravidelnom výcviku a kvalifikačnej karty ...

§ 14

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 15

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Ivan Gašparovič v. r.v z. Béla Bugár v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 280/2006 Z. z.

  OBSAH A ROZSAH KURZOV ZÁKLADNEJ KVALIFIKÁCIE A PRAVIDELNÉHO VÝCVIKU

  Oddiel 1: Zoznam oblastí vedomostí

  Minimálna úroveň vedomostí vo všetkých kurzoch základnej kvalifikácie a v kurzoch pravidelného výcviku ...

  Minimálna úroveň vedomostí, zručností a kompetencií nesmie byť nižšia ako úroveň 2 Národného kvalifikačného ...

  Minimálna úroveň vedomostí nesmie byť nižšia ako úroveň 2 úrovňovej štruktúry uvedenej v prílohe 1 k ...

  1.

  Zlepšenie racionálneho jazdného správania na základe bezpečnostných predpisov

  1.1

  Cieľ: poznať charakteristiky prevodového systému, aby sa najlepšie využili:

  krivky týkajúce sa momentu zotrvačnosti, výkonu, špecifickej spotreby motora, oblasti optimálneho využitia ...

  1.2

  Cieľ: poznať technické charakteristiky a činnosť bezpečnostných ovládačov na ovládanie vozidla a s cieľom ...

  obmedzenia pri používaní bŕzd a odľahčovacej brzdy (retardéra), kombinované používanie bŕzd a odľahčovacej ...

  1.3

  Cieľ: schopnosť optimalizácie spotreby paliva:

  optimalizácia spotreby paliva používaním know-how podľa bodov 1.1 a 1.2, význam predvídania dopravného ...

  1.3a

  Cieľ: schopnosť predvídať a posúdiť riziká v premávke a prispôsobiť sa im:

  uvedomovať si rôzne cestné podmienky, dopravné podmienky a poveternostné podmienky a prispôsobiť sa ...

  1.4

  Cieľ: schopnosť zaručiť bezpečnosť nákladu pri uplatnení bezpečnostných predpisov a správneho využitia ...

  sily pôsobiace na vozidlo pri pohybe, používanie prevodových stupňov podľa zaťaženia vozidla a profilu ...

  1.5

  Cieľ: schopnosť zaručiť pohodlie a bezpečnosť cestujúcich:

  správne posúdenie pozdĺžnych a bočných pohybov vozidla, ohľaduplné správanie sa na ceste, poloha na ...

  1.6

  Cieľ: schopnosť zaručiť bezpečnosť nákladu pri uplatnení bezpečnostných predpisov a správneho využitia ...

  sily pôsobiace na vozidlo pri pohybe, používanie prevodových stupňov podľa zaťaženia vozidla a profilu ...

  2.

  Uplatňovanie predpisov

  2.1

  Cieľ: poznať sociálne prostredie cestnej dopravy a predpisy, ktorými sa riadi:

  maximálne povolené pracovné časy pre sektor dopravy; zásady, uplatňovanie a dôsledky podľa osobitných ...

  2.2

  Cieľ: poznať predpisy, ktorými sa riadi preprava tovaru:

  dopravné prevádzkové licencie, doklady, ktoré musia byť vo vozidle, zákazy používania určitých ciest, ...

  2.3

  Cieľ: poznať predpisy, ktorými sa spravuje preprava osôb:

  preprava špecifických skupín cestujúcich, bezpečnostné zariadenia v autobusoch, bezpečnostné pásy, zaťaženie ...

  3.

  Zdravie, cestná a environmentálna bezpečnosť, služby, logistika

  3.1

  Cieľ: uvedomenie si rizík v cestnej premávke a rizík pracovných úrazov vodičov:

  druhy pracovných úrazov v sektore dopravy, štatistika cestných nehôd, účasť nákladných vozidiel a autobusov, ...

  3.2

  Cieľ: schopnosť zabrániť kriminalite a pašovaniu ilegálnych prisťahovalcov:

  všeobecné informácie, dôsledky pre vodičov, preventívne opatrenia, kontrolný zoznam, právne predpisy ...

  3.3

  Cieľ: schopnosť zabrániť poškodeniu zdravia:

  ergonomické princípy, pohyby a polohy, ktoré predstavujú riziko, fyzická kondícia, cvičenia vzťahujúce ...

  3.4

  Cieľ: uvedomenie si významu dobrého fyzického a duševného stavu:

  zásady zdravej a vyváženej výživy, vplyv alkoholu, drog alebo akýchkoľvek iných látok schopných ovplyvniť ...

  3.5

  Cieľ: schopnosť posúdiť núdzové situácie:

  správanie v núdzových situáciách, posúdenie situácie, zabránenie komplikáciám pri nehode, zavolanie ...

  3.6

  Cieľ: schopnosť správať sa tak, aby to prispelo k imidžu podniku:

  správanie sa vodiča a imidž podniku; význam kvality služieb poskytovaných vodičom pre podnik, rôzne ...

  3.7

  Cieľ: poznať ekonomické prostredie nákladnej cestnej dopravy a organizáciu trhu:

  cestná nákladná doprava vo vzťahu k ostatným druhom dopravy (hospodárska súťaž, odosielatelia), rôzne ...

  3.8

  Cieľ: poznať ekonomické prostredie osobnej cestnej dopravy a organizáciu trhu:

  cestná osobná doprava vo vzťahu k ostatným druhom osobnej dopravy (železnica, súkromné automobily), ...

  Oddiel 2: Riadne kurzy základnej kvalifikácie

  Kurzy musia obsahovať výučbu teórie zo všetkých oblastí uvedených v oddiele 1 v rozsahu 280 vyučovacích ...

  Každý účastník kurzov musí v rámci praktického výcviku osobne viesť aspoň 20 hodín výcvikové vozidlo ...

  Každý účastník kurzu môže z 20 hodín praktického výcviku viesť výcvikové vozidlo najviac osem hodín ...

  Účastník kurzu riadnej základnej kvalifikácie si môže časť výučby teórie nahradiť formou e-learningu, ...

  Pre vodičov podľa § 3 ods. 7 musia kurzy základnej kvalifikácie trvať 70 hodín vrátane piatich hodín ...

  Po skončení kurzu riadnej základnej kvalifikácie sa vodič podrobí písomnej skúške. Skúška musí obsahovať ...

  Výcvikové vozidlá musia spĺňať minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu.10)

  Oddiel 3: Kurzy zrýchlenej základnej kvalifikácie

  Kurzy musia obsahovať výučbu teórie zo všetkých oblastí vedomostí uvedených v oddiele 1 v rozsahu 140 ...

  Každý účastník kurzu musí v rámci praktického výcviku osobne viesť aspoň desať hodín výcvikové vozidlo ...

  Každý účastník kurzu môže z desiatich hodín praktického výcviku viesť výcvikové vozidlo najviac štyri ...

  Účastník kurzu zrýchlenej základnej kvalifikácie si môže časť výučby teórie nahradiť formou e-learningu, ...

  Pre vodičov podľa § 3 ods. 7 musí zrýchlená základná kvalifikácia trvať 35 hodín vrátane dve a pol hodiny ...

  Po skončení kurzu zrýchlenej základnej kvalifikácie sa vodič podrobí písomnej skúške. Skúška musí obsahovať ...

  Výcvikové vozidlá musia spĺňať minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu.10)

  Oddiel 4: Kurzy pravidelného výcviku

  Kurz musí obsahovať výučbu teórie zo všetkých cieľov uvedených v oddiele 1 v rozsahu 35 hodín raz za ...

  Každý účastník kurzu pravidelného výcviku musí v rámci praktickej zručnosti osobne viesť aspoň dve hodiny ...

  Kurz pravidelného výcviku je zameraný na špecifické potreby každého účastníka kurzu. Pokiaľ ide o dopravné ...

  Účastník kurzu pravidelného výcviku si môže časť výučby teórie nahradiť formou e-learningu, avšak najmenej ...

  Po skončení kurzu pravidelného výcviku sa vodič nepodrobuje písomnej ani ústnej skúške.

  Výcvikové vozidlá musia spĺňať minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu.10)

  Príloha č. 1a k zákonu č. 280/2006 Z. z. v znení zákona č. 188/2009 Z. z.

  TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA ŠPECIÁLNE AUTOCVIČISKO

  1.

  Výcvik zameraný na bezpečnosť jazdy sa môže vykonávať sčasti aj na špeciálnom autocvičisku zabezpečenom ...

  2.

  Špeciálne autocvičisko musí zodpovedať veľkosťou a vybavením nasledujúcim minimálnym požiadavkám: ...

  a)

  plocha s dĺžkou najmenej 400 metrov a šírkou najmenej 50 metrov, úžitková plocha najmenej 20 000 m2, ...

  b)

  stála šmyková plocha s dĺžkou najmenej 100 m a šírkou najmenej 20 m, aby bolo možné vykonávať nácvik ...

  c)

  šmyková plocha v tvare okružnej dráhy vo výseku najmenej 90° s vonkajším polomerom najmenej 40 m a so ...

  d)

  zavlažovacie zariadenie, ktorým je možné stále zavlažovanie šmykovej plochy, pričom nie je možné používať ...

  e)

  merač rýchlosti s veľkým číselníkom, ktorý umožňuje odčítavať nájazdovú rýchlosť na začiatku šmykovej ...

  f)

  učebňa na vykonávanie teoretickej časti a dopravno-psychologického skupinového rozhovoru pre celkovo ...

  g)

  rampa, hrboľ, klin a najmenej 30 dopravných kužeľov,

  h)

  rádiopovelové zariadenie schváleného typu umožňujúce prenos hlasu inštruktora do výcvikového vozidla. ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 280/2006 Z. z.

  Ustanovenia týkajúce sa vzoru Európskej únie pre kvalifikačnú kartu vodiča

  Prevziať prílohu - Vzor Európskej únie pre kvalifikačnú kartu vodiča

  A.

  Opis kvalifikačnej karty vodiča

  A.1 Fyzické charakteristiky kvalifikačnej karty vodiča musia zodpovedať normám ISO 7810 a 7816-1. Metódy ...

  A.2 Kvalifikačná karta vodiča má dve strany.

  A.2.1 Strana 1 obsahuje

  a)

  označenie „KVALIFIKAČNÁ KARTA VODIČA“ vytlačené veľkými písmenami v štátnom jazyku Slovenskej republiky, ...

  b)

  označenie „Slovensko“,

  c)

  rozlišovací znak Slovenskej republiky „SK“ vytlačený ako negatív v modrom obdĺžniku a obklopený dvanástimi ...

  d)

  údaje o držiteľovi zoradené a očíslované takto:

  1.

  priezvisko,

  2.

  meno (mená),

  3.

  dátum a miesto narodenia,

  4a.

  dátum vydania,

  4b.

  dátum skončenia platnosti,

  4c.

  názov vydávajúceho orgánu,

  5a.

  číslo vodičského preukazu,

  5b.

  sériové číslo,

  6.

  fotografia,

  7.

  podpis,

  8.

  obec pobytu,

  9.

  skupiny vozidiel, na ktoré vodič spĺňa požiadavky na základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik; ...

  e)

  nadpis ‚Vzor Európskej únie‘ v jazyku alebo v jazykoch členského štátu vydávajúceho kartu a záhlavie ...

  tarjeta de cualificación del conductor

  карта за квалификация на водача

  osvědčení profesní způsobilosti řidiče

  chaufføruddannelsesbevis

  Fahrerqualifizierungsnachweis

  juhi ametipädevuse kaart

  δελτίο επιμόρφωσης οδηγού

  driver qualification card

  carte de qualification de conducteur

  kvalifikacijska kartica vozača

  cárta cáilíochta tiomána

  carta di qualificazione del conducente

  vadītāja kvalifikācijas apliecība

  vairuotojo kvalifikacinė kortelė

  gépjárművezetői képesítési igazolvány

  karta ta’ kwalifikazzjoni tas-sewwieq

  kwalificatiekaart bestuurder

  karta kwalifikacji kierowcy

  carta de qualificação do motorista

  Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto

  kartica o usposobljenosti voznika

  kuljettajan ammattipätevyyskortti

  yrkeskompetensbevis för förare.

  f)

  referenčné farby:

  A.2.2 Strana 2 obsahuje:

  a)

  údaje o držiteľovi zoradené a očíslované takto:

  9.

  skupiny vozidiel, na ktoré vodič spĺňa požiadavky na základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik; ...

  10.

  harmonizovaný kód Únie „95“ ustanovený podľa osobitného predpisu.5aa)

  11.

  priestor na úradné záznamy vydávajúceho štátu, ktorý sa týka administratívnych údajov alebo údajov vzťahujúcich ...

  b)

  vysvetlivky k očíslovaným záznamom uvedeným na oboch stranách, najmä k bodom 1 až 3, 4a až 4c, 5a a ...

  B.

  Bezpečnosť kvalifikačnej karty vodiča

  B.1 Účelom rôznych prvkov kvalifikačnej karty je vylúčiť možnosť jej falšovania alebo neoprávneného ...

  B.2 Úroveň bezpečnosti kvalifikačnej karty vodiča musí byť porovnateľná s úrovňou bezpečnosti vodičského ...

  B.3 V záujme zvýšenia bezpečnosti kvalifikačnej karty vodiča možno jej text doplniť o farby alebo značky, ...

  C.

  Vzor Európskej únie pre kvalifikačnú kartu vodiča

  Príloha č. 3 k zákonu č. 280/2006 Z. z.

  MINIMÁLNY VÝCVIKpotrebný na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. c) nariadenia (EHS) č. 3820/85

  Ak nie sú súčasťou vodičských kurzov, výcvik potrebný na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...

  1.

  Vedomosti o konštrukcii a hlavných častiach vozidla

  1.1

  Vedomosti o konštrukcii a funkcii

  1.2

  Všeobecné vedomosti o mazacej a protimrazovej ochrane.

  1.3

  Vedomosti o predbežných zákrokoch vykonávaných počas odstraňovania a výmeny kolies.

  1.4

  Vedomosti o konštrukcii, vybavení, správnom používaní a starostlivosti o pneumatiky.

  1.5

  Vedomosti o typoch, prevádzke, hlavných častiach, spojoch a používaní brzdového systému a o jeho každodennej ...

  1.6

  Poznanie metód lokalizácie príčin porúch.

  1.7

  Zručnosti, ako opravovať menšie poruchy pomocou správneho technického vybavenia.

  1.8

  Všeobecné vedomosti o preventívnej údržbe vozidiel a o nevyhnutných prevádzkových opravách.

  2.

  Všeobecné vedomosti o doprave a o administratívnych postupoch

  2.1

  Všeobecná schopnosť a dostatočné geografické vedomosti o používaní cestných máp a ich symbolov. ...

  2.2

  Hospodárne využívanie vozidiel.

  2.3

  Poznanie opatrení, ktoré sa majú uskutočniť po nehode alebo podobnej udalosti (napr. požiar) v súvislosti ...

  2.4

  Poznanie vnútroštátnych právnych predpisov používaných na príslušný druh prepravy tovarov alebo cestujúcich. ...

  2.5

  Základné vedomosti o zodpovednosti vodiča v súvislosti s prevzatím, prepravou a dodaním tovaru podľa ...

  2.6

  Poznanie dokumentov týkajúcich sa vozidla a dopravy, ktoré sa vyžadujú vo vnútroštátnej a medzinárodnej ...

  2.7

  Poznanie technológií nakladania a vykladania tovaru a používania nakladacieho a vykladacieho zariadenia. ...

  2.8

  Základné vedomosti o predbežných opatreniach, ktoré sa musia podniknúť pri manipulácii a preprave nebezpečných ...

  2.9

  Vedomosti o zodpovednosti vodiča v súvislosti s prepravou osôb.

  2.10

  Poznanie dokumentov týkajúcich sa vozidla a cestujúcich, ktoré sa vyžadujú vo vnútroštátnej a medzinárodnej ...

  3.

  Skúsenosti v preprave tovaru a osôb

  3.1

  Praktické skúsenosti z jazdenia a manévrovania s vozidlom nad 7,5 t a z používania prípojného vozidla. ...

  3.2

  Praktické skúsenosti z jazdenia a manévrovania s autobusom alebo s autokarom.

  Príloha č. 4 k zákonu č. 280/2006 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Rady 76/914/EHS zo 16. decembra 1976 o minimálnej úrovni výcviku niektorých vodičov cestnej ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom ...

  3.

  Smernica Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú ...

  4.

  Smernica Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 4 písm. b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii ...
 • 2)  § 1 ods. 2 písm. a) až c) a § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) ...
 • 2a)  § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 2aa)  Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 3)  § 10 a 25 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 3a)  Položka 77a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení ...
 • 3b)  § 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 3c)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 3d)  § 4 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3e)  § 5 ods. 5 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3f)  § 5 ods. 4 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3g)  § 9 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene ...
 • 3h)  § 10 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 3i)  § 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. ...
 • 3j)  § 7 ods. 2 a § 11 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 3k)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 3l)  § 22 a 22a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon ...
 • 3m)  § 2 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 3 zákona č. 93/2005 Z. z.
 • 5)  § 94 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 5a)  § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 5aa)  Príloha č. 9 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva ...
 • 5ab)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 5aba)  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 5ac)  § 8 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 5ad)  § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení zákona č. 164/2008 Z. z. ...
 • 5ae)  § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 5af)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 5b)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 5c)  Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5d)  § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 6)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 93/2005 Z. z.
 • 7)  Článok 5 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. c) nariadenia Rady (EHS) 3820/85 z 20. decembra 1985 o zosúlaďovaní ...
 • 8)  Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách ...
 • 9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých ...
 • 10)  Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore