Zbierka 18.200 zákonov od roku 1945 - všetky konsolidované znenia
+ najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 67812
Dôvodové správy: 1719
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.01.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 223/2001 účinný od 01.01.2016


Platnosť od: 21.06.2001
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Odpady, nakladanie s odpadmi, Odpadové hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST35 JUD689 DS26 EU PP36 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 223/2001 účinný od 01.01.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 223/2001 s účinnosťou od 01.01.2016 na základe 79/2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. IV

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

Za § 80b sa vkladá § 80ba, ktorý znie:

„§ 80ba (1) Živnostenské oprávnenie na živnosti v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi získané ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2001 s výnimkou

1.

§ 39 ods. 6, § 41 ods. 11, § 42 ods. 8, § 43 ods. 1, § 44 ods. 1, § 45 ods. 1, § 46 ods. 1 a ...

2.

§ 8 ods. 2 vo väzbe na ods. 3 písm. a) a b), § 22, § 41 ods. 10, § 42 ods. 7 a § 54, ktoré nadobúdajú ...

3.

§ 8 ods. 2 vo väzbe na ods. 3 písm. c), § 40 ods. 7 a § 49 až 53, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

4.

§ 18 ods. 3 písm. g) bodu 4 o zákaze vykonávať skládkovanie opotrebovaných pneumatík, ktorý ...

5.

§ 18 ods. 3 písm. g) bodu 4 o zákaze vykonávať skládkovanie drvených opotrebovaných pneumatík, ...

6.

§ 21 ods. 8, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2005.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1a k zákonu č. 223/2001 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 1978/176/EHS z 20. februára 1978 o odpadoch z priemyselnej výroby a spracovania oxidu ...

  2.

  Smernica Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní ...

  3.

  Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných ...

  4.

  Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých ...

  7.

  Smernica 2002/96/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických ...

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch ...

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých ...

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 223/2001 Z. z.

  ZHODNOCOVANIE ODPADOV

  R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.

  R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel.

  R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá ...

  (*)

  Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky.

  R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.

  R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov. (**)

  (**)

  Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných ...

  R6 Regenerácia kyselín a zásad.

  R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia.

  R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov.

  R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie.

  R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného ...

  R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10.

  R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11. (***)

  (***)

  Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním vrátane ...

  R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia ...

  (****)

  § 2 ods. 8.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z.

  ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV

  D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).

  D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.). ...

  D3 Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených ...

  D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, ...

  D5 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou ...

  D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov.

  D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno.

  D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ...

  D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny ...

  D10 Spaľovanie na pevnine.

  D11 Spaľovanie na mori. (*)

  (*)

  Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi, ...

  D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.).

  D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12. (**)

  (**)

  Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej ...

  D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13.

  D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia (***) pred ...

  (***)

  § 2 ods. 8.

  Príloha č. 3a k zákonu č. 223/2001 Z. z.

  KATEGÓRIE ELEKTROZARIADENÍ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE ÔSMA ČASŤ ZÁKONA

  1.

  Veľké domáce spotrebiče

  2.

  Malé domáce spotrebiče

  3.

  Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia

  4.

  Spotrebná elektronika

  5.

  Svetelné zdroje

  6.

  Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov) ...

  7.

  Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely

  8.

  Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)

  9.

  Prístroje na monitorovanie a kontrolu

  10.

  Predajné automaty.

  Príloha č. 4 k zákonu č. 223/2001 Z. z.

  NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI ODPADOV

  Kód

  H1 Výbušnosť: látky a prípravky, ktoré môžu vybuchnúť účinkom plameňa alebo ktoré sú ...

  H2 Oxidovateľnosť: látky a prípravky, ktoré spôsobujú vysoko exotermické reakcie v kontakte ...

  H3-A Vysoká horľavosť

  H3-B Horľavosť: kvapalné látky a prípravky, ktorých bod vzplanutia sa rovná alebo je vyšší ...

  H4 Dráždivosť: neleptavé látky a prípravky, ktoré pri okamžitom, predĺženom alebo opakovanom ...

  H5 Škodlivosť: látky a prípravky, ktoré pri inhalácii, požití alebo penetrovaní cez pokožku ...

  H6 Toxicita: látky a prípravky (vrátane veľmi jedovatých látok a prípravkov), ktoré pri inhalácii, ...

  H7 Rakovinotvornosť: látky a prípravky, ktoré pri inhalácii, požití alebo penetrovaní cez pokožku ...

  H8 Leptavosť: látky a prípravky, ktoré môžu poškodiť pri styku živé tkanivo.

  H9 Infekčnosť: látky obsahujúce živé mikroorganizmy alebo ich toxíny, o ktorých je známe alebo ...

  H10 Vývojová toxicita: látky a prípravky, ktoré pri inhalácii, požití alebo penetrovaní cez ...

  H11 Mutagénnosť: látky a prípravky, ktoré po vdýchnutí, požití alebo prieniku pokožkou môžu ...

  H12 Látky a prípravky, ktoré pri styku s vodou, vzduchom alebo kyselinou uvoľňujú toxické alebo ...

  H13 (*) Senzibilita: látky a prípravky, ktoré môžu pri vdýchnutí alebo prieniku pokožkou spôsobiť ...

  (*)

  ak sú dostupné testovacie metódy.

  H14 Ekotoxicita: látky a prípravky, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať okamžité alebo ...

  H15 Odpad, z ktorého sa po zneškodnení akýmkoľvek spôsobom môže uvoľňovať iná látka, napríklad ...

  Príloha č. 4a k zákonu č. 223/2001 Z. z.

  PRÍKLADY OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADU

  Opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť rámcové podmienky týkajúce sa vzniku odpadu

  1.

  Používanie plánovacích opatrení alebo iných hospodárskych nástrojov podporujúcich efektívne ...

  2.

  Podpora výskumu a vývoja v oblasti dosahovania čistejších výrobkov a technológií a výrobkov ...

  3.

  Vývoj účinných a zmysluplných ukazovateľov environmentálnych tlakov spojených so vznikom odpadu, ...

  Opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť štádium navrhovania a výroby a distribúcie

  4.

  Podpora ekodizajnu (systematické začleňovanie environmentálnych aspektov do navrhovania výrobkov ...

  5.

  Poskytovanie informácií o technikách predchádzania vzniku odpadu s cieľom umožniť priemyslu používanie ...

  6.

  Organizovanie školení na úrovni príslušných orgánov o začlenení požiadaviek súvisiacich s ...

  7.

  Začlenenie opatrení na predchádzanie vzniku odpadu v zariadeniach, ktoré nepatria do pôsobnosti ...

  8.

  Využitie kampaní na zvyšovanie povedomia alebo poskytovanie finančnej, rozhodovacej alebo inej podpory ...

  9.

  Využitie dobrovoľných dohôd, spotrebiteľsko-producentských výborov alebo sektorových rokovaní ...

  10.

  Podpora dôveryhodných systémov environmentálneho riadenia vrátane EMAS a STN EN ISO 14 001:2004. ...

  Opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť štádium spotreby a používania

  11.

  Hospodárske nástroje ako napríklad stimuly pre čisté nákupy alebo zavedenie povinnej platby pre ...

  12.

  Využívanie kampaní na zvyšovanie povedomia a poskytovanie informácií zameraných na širokú verejnosť ...

  13.

  Podpora dôveryhodných ekologických značiek.

  14.

  Dohody s priemyslom ako napríklad využívanie výborov pre výrobky, napríklad výbory, ktoré boli ...

  15.

  V kontexte verejného a podnikového obstarávania integrácia environmentálnych kritérií a kritérií ...

  16.

  Podpora opätovného používania a/alebo opráv vhodných vyradených výrobkov alebo ich súčastí, ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 223/2001 Z. z.

  HRANIČNÉ HODNOTY KONCENTRÁCIE ŠKODLIVÝCH LÁTOK V ODPADE

  Ukazovateľ Hraničná hodnota v mg/kg suš. 1 suma polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) ...

  Príloha č. 6 k zákonu č. 223/2001 Z. z.

  ODPADY, KTORÉ SA MUSIA PRED ULOŽENÍM NA SKLÁDKE ODPADOV STABILIZOVAŤ

  06 07 01 odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest 06 13 04 odpady zo spracovania azbestu 10 13 09 odpady ...

  Odpady obsahujúce prach alebo vlákna azbestu

  Odpady obsahujúce nepolárne extrahovateľné látky (NEL) v koncentrácii vyššej ako 1000 mg/kg ...

  Tuhé odpady patriace do skupiny 0603 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a použitia soli, ...

  Kaly z čistenia priemyselných odpadových vôd

  Ďalšie odpady

  Príloha č. 7 k zákonu č. 223/2001 Z. z.

  SYMBOL NA OZNAČENIE SEPAROVANÉHO ZBERU ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ VRÁTANE BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV

  Symbol, ktorý označuje separovaný zber elektrických a elektronických zariadení vrátane batérií ...

  Symbol musí byť zreteľne, čitateľne a nezmazateľne vytlačený.

  Príloha č. 8 k zákonu č. 223/2001 Z. z.

  VZOREC NA VÝPOČET ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI

  Ep je ročné množstvo energie vyrobenej ako teplo alebo elektrina. Vypočíta sa tak, že energia ...

  Energetická účinnosť = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)),

  kde:

  Tento vzorec sa uplatňuje v súlade s referenčným dokumentom o najlepších dostupných technikách ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 3 bod 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým ...
 • 2)  Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení ...
 • 2a)  Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene ...
 • 3)  Zákon č. 539/1992 Zb. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon).
 • 4)  § 17 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona ...
 • 6)  § 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. ...
 • 7)  Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších ...
 • 8)  Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8a)  Čl. 19 ods. 1 písm. a) a e) nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
 • 8b)  Nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
 • 8c)  Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení ...
 • 8d)  Zákon č. 364/2004 Z. z.
 • 9)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v ...
 • 10)  § 8 ods. 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
 • 10a)  § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 10b)  § 57 a 66 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 10c)  Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ...
 • 10d)  Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na ...
 • 10e)  Napríklad zákon č. 119/2010 Z. z., vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ...
 • 11)  Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 12)  Napríklad zákon č. 138/1973 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. a ...
 • 13)  Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
 • 14)  § 55 ods. 2 písm. b) a c), § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom ...
 • 14a)  Napríklad § 7 Obchodného zákonníka a § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...
 • 14b)  Napríklad § 20 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 • 14c)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ...
 • 14d)  Napríklad § 16 a 17 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, § 27 zákona č. 184/2002 ...
 • 15)  § 2 ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka.
 • 16)  Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 17)  § 11 a 12 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona ...
 • 18)  Trestný zákon.
 • 18a)  § 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...
 • 18b)  § 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...
 • 19)  Napríklad § 27 Zákonníka práce, § 566 a 577 Obchodného zákonníka a § 724 Občianskeho zákonníka. ...
 • 19a)  § 8 zákona č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 175e Občianskeho súdneho poriadku.§ 13 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady ...
 • 22)  § 11a ods. 2 a 11 zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 459/2000 Z. z.
 • 23)  § 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 24)  § 60 až 65 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 24a)  § 88 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 24b)  § 71 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb.
 • 25)  
 • 25a)  § 6 ods. 2 písm. b), d) a f) vyhlášky Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb.
 • 25b)  § 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 25c)  Zákon č. 245/2003 Z. z.
 • 25d)  § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 25e)  Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, Dohovor ...
 • 26)  Napríklad § 25 ods. 4 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa ...
 • 27)  § 127 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 28)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej ...
 • 29)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného ...
 • 29a)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej ...
 • 30)  Napríklad zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 30a)  Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ...
 • 30b)  § 610 až 629 a § 638 až 641 Obchodného zákonníka.§ 765 až 771 Občianskeho zákonníka.
 • 31)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej ...
 • 32)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona ...
 • 33)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 34)  § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné ...
 • 35)  Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 35a)  § 2 písm. h) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
 • 35b)  Zákon č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 137/2010 Z. z.
 • 36)  § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov.
 • 37)  Napríklad § 708 až 719 Obchodného zákonníka.
 • 38)  Napríklad § 70 až 75 Obchodného zákonníka,§ 15a až 15e zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom ...
 • 39)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 40)  § 44 a 44a zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 41)  § 39 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 42)  § 60 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 43)  § 68 ods. 3 písm. f) Obchodného zákonníka.
 • 44)  Napríklad § 251 Občianskeho súdneho poriadku, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 ...
 • 45)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. ...
 • 45a)  Čl. 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení. Nariadenie ...
 • 46)  Čl. 53 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 47)  Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 48)  Čl. 11 a 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 48a)  Čl. 2 bod 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 48b)  Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 48c)  Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 48d)  Príloha IA a IB nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 48e)  Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 48f)  § 2 ods. 4 písm. i) zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 49)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 50)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia ...
 • 50a)  § 13 písm. c) a g) zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 50b)  § 39 zákona č. 70/1998 Z. z. v znení zákona č. 276/2001 Z. z.
 • 50c)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z., zákon č. 184/2002 Z. z., ...
 • 50d)  § 43g zákona č. 50/1976 Zb.
 • 50e)  § 94 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 50f)  § 86 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 50g)  Napríklad § 87 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 50h)  § 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 53)  § 2 písm. x) a y) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.o premávke na pozemných ...
 • 53a)  § 8 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 54)  § 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 54a)  § 9 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom ...
 • 54aa)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu ...
 • 54ab)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1103/2010 z 29. novembra 2010, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu ...
 • 54ac)  § 56 Obchodného zákonníka. Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich ...
 • 54ad)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 54b)  Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných ...
 • 54c)  § 2 písm. a) zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona ...
 • 55)  § 2 ods. 5 písm. a) a ods. 7 písm. a) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií ...
 • 56)  § 2 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
 • 57)  § 91, 92, 103 a § 129 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
 • 58)  § 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
 • 59)  § 2 a 9 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 60)  § 3 písm. l) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.
 • 61)  § 9 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
 • 61a)  Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene ...
 • 62)  § 130 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
 • 63)  § 91 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
 • 65)  § 92, § 103 ods. 1 písm. a) a § 129 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 ...
 • 66)  § 86 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
 • 67)  § 135 Občianskeho zákonníka.
 • 68)  Napríklad § 8 zákona č. 17/1992 Zb.
 • 68a)  Zákon č. 665/2007 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich ...
 • 69)  § 3 ods. 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
 • 70)  § 27 Obchodného zákonníka.
 • 70a)  § 8 ods. 3 písm. z) zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene ...
 • 71)  § 2 ods. 2 zákona č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite). ...
 • 72)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a o Slovenskej komore audítorov v znení ...
 • 73)  Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších ...
 • 74)  Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 75)  Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 76)  Napríklad Zákonník práce.
 • 77)  Napríklad zákon č. 1/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 119/1992 Zb.
 • 77a)  § 2 ods. 1 zákona č. 529/2002 Z. z.
 • 77a)  § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z.
 • 77b)  § 2 ods. 3 písm. b) zákona č. 529/2002 Z. z.
 • 77c)  § 8 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z. z.
 • 78)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 78a)  § 20 až 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 79)  § 10 zákona č. 17/1992 Zb.
 • 80)  Čl. 22 až 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 81)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 82)  § 10, § 11 ods. 1, § 11 ods. 2 písm. a) až j), § 11 ods. 3, § 12 až § 16 zákona Národnej ...
 • 83)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 83a)  Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...
 • 83aa)  Čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
 • 83b)  Čl. 7 ods. 1 a príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla ...
 • 83c)  Čl. 7 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004.
 • 83d)  Čl. 7 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004.
 • 84)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 85)  Napríklad § 302 Trestného zákona.
 • 86)  § 3 Trestného poriadku.
 • 1)  Uvedené hraničné hodnoty neplatia na odpad v sklenenej alebo polosklenenej forme (stvrdnuté zvyšky ...
 • 2)  Stanovené ako odparok filtrátu po filtrácii roztoku odpadu, vzťahované na sušinu.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.