Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 223/2001 účinný od 01.01.2016

Platnosť od: 21.06.2001
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Odpady, nakladanie s odpadmi, Odpadové hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST35JUD4013DS26EUPP36ČL5

Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 223/2001 účinný od 01.01.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 223/2001 s účinnosťou od 01.01.2016 na základe 79/2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. IV

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

Za § 80b sa vkladá § 80ba, ktorý znie:

„§ 80ba (1) Živnostenské oprávnenie na živnosti v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi získané do ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2001 s výnimkou

1.

§ 39 ods. 6, § 41 ods. 11, § 42 ods. 8, § 43 ods. 1, § 44 ods. 1, § 45 ods. 1, § 46 ods. 1 a 2, § 47 ...

2.

§ 8 ods. 2 vo väzbe na ods. 3 písm. a) a b), § 22, § 41 ods. 10, § 42 ods. 7 a § 54, ktoré nadobúdajú ...

3.

§ 8 ods. 2 vo väzbe na ods. 3 písm. c), § 40 ods. 7 a § 49 až 53, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára ...

4.

§ 18 ods. 3 písm. g) bodu 4 o zákaze vykonávať skládkovanie opotrebovaných pneumatík, ktorý nadobudne ...

5.

§ 18 ods. 3 písm. g) bodu 4 o zákaze vykonávať skládkovanie drvených opotrebovaných pneumatík, ktorý ...

6.

§ 21 ods. 8, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2005.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore