Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 725/2004 účinný od 01.05.2018 do 19.05.2018

Platnosť od: 29.12.2004
Účinnosť od: 01.05.2018
Účinnosť do: 19.05.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Právo EÚ, Kontrolné orgány, Správne poplatky, Pozemné komunikácie, Živnostenské podnikanie, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST23JUD652DS26EUPP195ČL0

Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 725/2004 účinný od 01.05.2018 do 19.05.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 725/2004 s účinnosťou od 01.05.2018 na základe 106/2018

Legislatívny proces k zákonu 106/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje podmienky prevádzky cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel v premávke na pozemných ...

a)
podmienky konštrukcie a schvaľovanie cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel, systémov, komponentov ...
b)
práva a povinnosti osôb, ktoré vyrábajú, uvádzajú na trh alebo sprístupňujú na trhu alebo uvádzajú do ...
c)
povinnosti prevádzkovateľov cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel,
d)
vyradenie cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách,
e)
poverovanie osôb výkonom technických služieb,
f)
technické kontroly cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú ...
g)
emisné kontroly cestných motorových vozidiel a zvláštnych motorových vozidiel, práva a povinnosti osôb, ...
h)
kontroly originality cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú ...
i)
montáže plynových zariadení, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská montáže plynových ...
(2)

Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených ...

(3)

Tento zákon sa vzťahuje na historické vozidlá a športové vozidlá, iba ak je to výslovne ustanovené.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

cestným vozidlom motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo2) vyrobené na účely prevádzky v premávke ...

b)

zvláštnym vozidlom motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo2) vyrobené na iné účely než na prevádzku ...

c)

prípojným vozidlom cestné nemotorové vozidlo určené na ťahanie iným vozidlom, s ktorým je spojené do ...

d)

historickým vozidlom motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo,2) ktoré má preukaz historického vozidla ...

e)

športovým vozidlom motorové vozidlo, ktoré má preukaz športového vozidla vydaný príslušným národným ...

f)

typovým schvaľovacím úradom úrad štátu zodpovedný za všetky aspekty typového schválenia vozidla, systému, ...

g)

schvaľovacím úradom úrad štátu zodpovedný za všetky aspekty schválenia jednotlivého vozidla, systému, ...

h)

typom vozidla vozidlo príslušnej kategórie, ktoré sa nelíši v hlavných špecifikovaných konštrukčných ...

i)

kategóriou vozidla rad vozidiel, ktoré majú rovnaké konštrukčné znaky,

j)

typovým schválením ES postup, ktorým typový schvaľovací úrad členského štátu Európskych spoločenstiev ...

k)

osvedčením o typovom schválení ES doklad, ktorým typový schvaľovací úrad členského štátu osvedčuje, ...

l)

značkou typového schválenia ES značka pridelená typovým schvaľovacím úradom členského štátu pre typ ...

m)

typovým schválením postup, ktorým typový schvaľovací úrad osvedčuje, že typ vozidla, typ systému, komponentu ...

n)

osvedčením o typovom schválení doklad, ktorým typový schvaľovací úrad osvedčuje, že typ vozidla, typ ...

o)

značkou typového schválenia značka pridelená typovým schvaľovacím úradom pre typ vozidla, typ systému, ...

p)

správou o homologizácii typu doklad, ktorým typový schvaľovací úrad osvedčuje, že typ systému, komponentu ...

q)

homologizačnou značkou značka pridelená typovým schvaľovacím úradom pre typ systému, komponentu alebo ...

r)

schválením jednotlivého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky postup, ktorým ...

s)

osvedčením o schválení jednotlivého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ...

t)

viacstupňovým typovým schválením vozidla postup, ktorým typový schvaľovací úrad členského štátu alebo ...

u)

typom základného vozidla ktorékoľvek nedokončené vozidlo, ktoré má ponechané identifikačné číslo vozidla ...

v)

nedokončeným typom vozidla ktorýkoľvek typ vozidla, ktoré vyžaduje dokončenie ešte minimálne v jednom ...

w)

dokončeným typom vozidla vozidlo, ktoré prešlo procesom viacstupňového typového schválenia a spĺňa podmienky ...

x)

systémom rad zariadení skombinovaných na vykonávanie špecifickej funkcie vo vozidle, napríklad brzdy, ...

y)

komponentom zariadenie, ktoré má byť časťou vozidla a môže byť typovo schválené nezávisle od vozidla, ...

z)

samostatnou technickou jednotkou zariadenie, ktoré má byť časťou vozidla a môže byť typovo schválené ...

aa)

doplnkovým príslušenstvom vozidla a výbavou vozidla samostatná technická jednotka, ktorou môže byť vozidlo ...

ab)

výrobcom podnikateľ so sídlom alebo s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo mimo územia ...

ac)

zástupcom výrobcu podnikateľ so sídlom alebo s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, vo veci ...

ad)

jednotlivým výrobcom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyvíja alebo nechá vyvíjať jednotlivé ...

ae)

informačným dokumentom zoznam informácií, údajov a technickej dokumentácie na schvaľovanie typu vozidla, ...

af)

informačnou zložkou úplná zložka údajov, výkresov, fotografií a iných dokladov uvedených v informačnom ...

ag)

informačným zväzkom informačná zložka so všetkými protokolmi o testoch a s inými dokumentmi,

ah)

súpisom informačného zväzku obsah informačnej zložky vhodne očíslovaný alebo inak označený tak, aby ...

ai)

osvedčením o zhode COC doklad vystavený výrobcom osvedčujúci, že vyrobený typ vozidla v čase výroby ...

aj)

výrobným štítkom výrobcu identifikačný štítok vozidla, ktorý obsahuje kódové, číselné a písmenové identifikačné ...

ak)

doplnkovým štítkom výrobcu štítok vozidla obsahujúci údaje o názve výrobcu alebo obchodnom mene výrobcu, ...

al)

identifikačným číslom vozidla VIN kombinácia znakov na identifikáciu pridelená vozidlu výrobcom,

am)

prevádzkovateľom vozidla vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ osvedčenia o evidencii časť I a časť ...

an)

informačným systémom súhrn dokladov, tlačív, kníh, programového vybavenia a toku informácií v príslušnej ...

ao)

nezdokonaleným emisným systémom

1.

výfuková sústava spaľovacieho motora vozidla bez zariadenia na dodatočné znižovanie škodlivín v emisiách ...

2.

výfuková sústava zážihového spaľovacieho motora vozidla so zariadením na dodatočné znižovanie škodlivín ...

ap)

zdokonaleným emisným systémom

1.

zážihového spaľovacieho motora výfuková sústava zážihového spaľovacieho motora vozidla so zariadením ...

2.

vznetového spaľovacieho motora výfuková sústava vznetového spaľovacieho motora vozidla so zariadením ...

aq)

palubným diagnostickým systémom OBD palubná diagnostika stavu emisne relevantných komponentov motora ...

ar)

plynovým zariadením súbor všetkých špecifických komponentov vozidla, ktoré používa vo svojom pohonnom ...

as)

prvým prihlásením vozidla do evidencie vozidiel dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej ...

at)

ojazdeným vozidlom vozidlo, u ktorého odo dňa dátumu jeho prvého prihlásenia do evidencie vozidiel uplynulo ...

au)

obchodným názvom vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo typu vozidla slovný ...

av)

počítadlom prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla technický prístroj odometer, ktorý je ...

ax)

neoprávnenou manipuláciou s počítadlom prejdenej vzdialenosti každý neoprávnený zásah do odometra, ktorý ...

ay)

oprávnenou manipuláciou s počítadlom prejdenej vzdialenosti každý zásah do odometra, ktorý vykonáva ...

§ 3
Základné druhy a kategórie cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel
(1)

Cestné vozidlá sa na účely tohto zákona členia na tieto základné druhy:

a)
dvojkolesové vozidlá alebo trojkolesové vozidlá a štvorkolky,
b)
osobné vozidlá,
c)
autobusy,
d)
nákladné vozidlá,
e)
špeciálne vozidlá,
f)
prípojné vozidlá,
g)
ostatné vozidlá.
(2)

Zvláštne vozidlá sa na účely tohto zákona členia na tieto základné druhy:

a)
poľnohospodárske traktory a lesné traktory a ich prípojné vozidlá,
b)
pracovné stroje samohybné,
c)
pracovné stroje prípojné,
d)
nemotorové pracovné stroje a nemotorové vozidlá ťahané alebo tlačené peši idúcou osobou,
e)
snežné skútre.
(3)

Rozdelenie základných druhov cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel do kategórií je uvedené v prílohe ...

(4)

Tento zákon sa vzťahuje na cestné vozidlá a zvláštne vozidlá (ďalej len „vozidlo“) s výnimkami ustanovenými ...

(5)

Tento zákon sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré nie sú prihlásené do evidencie vozidiel,5) a to na

a)
vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky a rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií ...
b)
vozidlá ozbrojených síl Slovenskej republiky,
c)
vybrané vozidlá Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a jeho rozpočtových organizácií a príspevkových ...
d)
vozidlá Policajného zboru,
e)
vozidlá Zboru väzenskej a justičnej stráže,
f)
vozidlá Slovenskej informačnej služby,
g)
vozidlá Hasičského a záchranného zboru,
h)
vozidlá hasičských jednotiek5a) určené na základe dohody Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s ...
i)
vozidlá tvoriace mobilizačné rezervy.
(6)

Ustanovenia druhej časti sa nevzťahujú na vozidlá zastupiteľských úradov, diplomatov, konzulov z povolania ...

(7)

Ustanovenia druhej časti a druhej až štvrtej hlavy tretej časti sa nevzťahujú na vozidlá podľa odseku ...

(8)

Vozidlá podľa odseku 1 písm. g) a odseku 2 písm. d) musia pre premávku na pozemných komunikáciách spĺňať ...

(9)

Podrobnosti o technických požiadavkách, ktoré musia spĺňať vozidlá podľa odseku 8, ustanoví všeobecne ...

DRUHÁ ČASŤ

SCHVAĽOVANIE VOZIDLA, SYSTÉMU, KOMPONENTU A SAMOSTATNEJ TECHNICKEJ JEDNOTKY

PRVÁ HLAVA
OSVEDČENIE VÝROBCU A ZÁSTUPCU VÝROBCU

§ 4
(1)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá chce vyrábať alebo dovážať typ vozidla, typ systému, komponentu ...

(2)

Žiadosť o udelenie osvedčenia výrobcu musí obsahovať

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, ak ide ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
značku a obchodný názov vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky; ak ide o ...
(3)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú

a)
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ ...
b)
certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby6) alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom ...
(4)

Štátny dopravný úrad rozhodne o udelení osvedčenia výrobcu, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch ...

(5)

Žiadosť o udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu musí obsahovať náležitosti podľa odseku 2 písm. a) a ...

(6)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 5 sú

a)
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ ...
b)
zmluva o obchodnom zastúpení uzatvorená so zahraničným výrobcom s úradne osvedčeným podpisom osoby alebo ...
c)
certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby6) alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom ...
d)
splnomocnenie žiadateľa na zastupovanie zahraničného výrobcu pred štátnym dopravným úradom na konanie ...
(7)

Osvedčenie zástupcu výrobcu sa neudeľuje pri dovoze typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej ...

(8)

Štátny dopravný úrad rozhodne o udelení osvedčenia zástupcu výrobcu, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené ...

(9)

Na zmenu, zrušenie a zánik osvedčenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu podľa odsekov 4 a 8 sa vzťahujú ...

(10)

Zoznam výrobcov a zástupcov výrobcov, ako aj zmenu, zrušenie a zánik osvedčení výrobcov alebo zástupcov ...

DRUHÁ HLAVA
TYPOVÉ SCHVAĽOVANIE VOZIDLA, SYSTÉMU, KOMPONENTU A SAMOSTATNEJ TECHNICKEJ JEDNOTKY

§ 5
Typové schválenie a typové schválenie ES vozidla
(1)

Výrobca alebo zástupca výrobcu typu vozidla je pred jeho uvedením do prevádzky v premávke na pozemných ...

(2)

Štátny dopravný úrad môže pred udelením typového schválenia alebo typového schválenia ES vozidla uložiť ...

(3)

Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o udelenie typového schválenia vozidla musí obsahovať

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, ...
2.
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby ...
b)
značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla,
c)
účel, na ktorý má byť typ vozidla použitý,
d)
údaj o tom, či typ vozidla bude uvedený do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej ...
(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú

a)
informačný zväzok,
b)
certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby6) alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom ...
(5)

Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie vozidla, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch ...

(6)

Ak štátny dopravný úrad udelí typové schválenie podľa odseku 5,

a)
vydá rozhodnutie o udelení typového schválenia vozidla, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky,
b)
udelí osvedčenie o typovom schválení vozidla a pridelí značku typového schválenia,
c)
vydá základný technický opis vozidla s obmedzenou platnosťou najviac na dva roky.
(7)

Ak bude typ vozidla uvedený do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike, ...

(8)

Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný ku každému vozidlu, ktoré vyrobil alebo doviezol a ktoré má ...

(9)

Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o udelenie typového schválenia ES vozidla musí obsahovať náležitosti ...

(10)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 sú

a)
informačný zväzok,
b)
certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby6) alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom ...
c)
vyhlásenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu, že žiadosť o udelenie typového schválenia ES nebola podaná ...
(11)

Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES vozidla, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch ...

(12)

Ak štátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES vozidla podľa odseku 11

a)
a žiadosť podľa odseku 9 podal výrobca so sídlom na území Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad
1.
vydá rozhodnutie o udelení typového schválenia ES vozidla, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky,
2.
udelí osvedčenie o typovom schválení ES vozidla a pridelí značku typového schválenia ES.
Ak typ vozidla bude uvedený do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike, ...
b)
a žiadosť podľa odseku 9 podal výrobca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo zástupca výrobcu, ...
(13)

Výrobca so sídlom na území Slovenskej republiky je povinný ku každému vozidlu, ktoré vyrobil a ktoré ...

(14)

Osvedčenie o zhode vozidla COC sa vyhotovuje tak, aby sa zabránilo falšovaniu. Na tento účel sa na tlač ...

(15)

Žiadosť zástupcu výrobcu o uznanie typového schválenia ES vozidla musí obsahovať náležitosti podľa odseku ...

(16)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 15 sú

a)
kópia osvedčenia o typovom schválení ES udelená iným členským štátom,
b)
doklad s uvedením mena, priezviska a vzoru podpisu osoby oprávnenej podpisovať osvedčenie o zhode vozidla ...
(17)

Štátny dopravný úrad uzná typové schválenie ES vozidla, ak zástupca výrobcu splnil podmienky uvedené ...

(18)

Ak štátny dopravný úrad uzná typové schválenie ES vozidla podľa odseku 17, vydá rozhodnutie o uznaní ...

(19)

Zástupca výrobcu je povinný ku každému vozidlu, ktoré doviezol a ktoré má uznané typové schválenie ES ...

(20)

Na konanie o rozšírenie udeleného typového schválenia alebo typového schválenia ES vozidla sa primerane ...

(21)

Ak štátny dopravný úrad rozšíri udelené typové schválenie alebo typové schválenie ES vozidla podľa odseku ...

a)
vydá rozhodnutie o rozšírení udeleného typového schválenia alebo typového schválenia ES vozidla, v ktorom ...
b)
udelí osvedčenie o rozšírení typového schválenia alebo typového schválenia ES vozidla s číslom rozšírenia ...
c)
vydá základný technický opis vozidla s obmedzenou platnosťou najviac na dva roky, ak ide o rozšírenie ...
(22)

Na žiadosť držiteľa osvedčenia o typovom schválení podľa odseku 21 písm. b) štátny dopravný úrad predĺži ...

(23)

Vozidlo, ktoré má udelené osvedčenie o typovom schválení podľa odseku 6 alebo osvedčenie o typovom schválení ...

(24)

Štátny dopravný úrad nesmie udeliť typové schválenie alebo typové schválenie ES, alebo uznať typové ...

(25)

Zoznam schválených typov vozidiel štátny dopravný úrad uverejňuje na svojom webovom sídle.

(26)

Povinnosť výrobcu a zástupcu výrobcu vystaviť a vydať osvedčenie o evidencii časť II podľa odsekov 8, ...

(27)

Podrobnosti o typovom schválení vozidla a o technických požiadavkách, ktoré musí vozidlo spĺňať z hľadiska ...

§ 6
Typové schválenie a typové schválenie ES vozidla vyrobeného v malej sérii
(1)

Malou sériou hromadnej výroby typu vozidla sa rozumie výroba alebo dovoz vozidiel vyrobených alebo dovezených ...

(2)

Výrobca alebo zástupca výrobcu typu vozidla vyrobeného v malej sérii je pred jeho uvedením do prevádzky ...

(3)

Štátny dopravný úrad môže pred udelením typového schválenia alebo typového schválenia ES vozidla vyrobeného ...

(4)

Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o udelenie typového schválenia vozidla vyrobeného v malej sérii ...

(5)

Na postup štátneho dopravného úradu pri rozhodovaní v konaní o udelenie typového schválenia vozidla ...

(6)

Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o udelenie typového schválenia ES vozidla vyrobeného v malej ...

(7)

Na postup štátneho dopravného úradu pri rozhodovaní v konaní o udelenie typového schválenia ES vozidla ...

(8)

Žiadosť zástupcu výrobcu o uznanie typového schválenia ES vozidla vyrobeného v malej sérii musí obsahovať ...

(9)

Na postup štátneho dopravného úradu pri rozhodovaní v konaní o uznanie typového schválenia ES vozidla ...

(10)

Na konanie o rozšírenie udeleného typového schválenia alebo typového schválenia ES vozidla vyrobeného ...

(11)

Ak štátny dopravný úrad rozšíri typové schválenie alebo typové schválenie ES podľa odseku 10,

a)
vydá rozhodnutie o rozšírení udeleného typového schválenia alebo typového schválenia ES vozidla vyrobeného ...
b)
udelí osvedčenie o rozšírení typového schválenia alebo typového schválenia ES vozidla vyrobeného v malej ...
c)
vydá základný technický opis vozidla s obmedzenou platnosťou najviac na dva roky, ak ide o rozšírenie ...
(12)

Na žiadosť držiteľa osvedčenia o typovom schválení podľa odseku 11 písm. b) štátny dopravný úrad predĺži ...

(13)

Vozidlo vyrobené v malej sérii, ktoré má udelené osvedčenie o typovom schválení podľa odseku 5 alebo ...

(14)

Štátny dopravný úrad nesmie udeliť typové schválenie alebo typové schválenie ES, alebo uznať typové ...

(15)

Zoznam schválených typov vozidiel vyrobených v malej sérii štátny dopravný úrad uverejňuje na svojom ...

(16)

Povinnosť výrobcu a zástupcu výrobcu vystaviť a vydať osvedčenie o evidencii časť II podľa odsekov 5, ...

(17)

Podrobnosti o typovom schválení vozidla vyrobeného v malej sérii a o technických požiadavkách, ktoré ...

§ 7
Viacstupňové typové schválenie a viacstupňové typové schválenie ES vozidla
(1)

Výrobca alebo zástupca výrobcu typu vozidla vyrábaného vo viacerých stupňoch dvomi alebo viacerými výrobcami ...

(2)

Štátny dopravný úrad môže uložiť výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu vykonanie testov, a ak je to potrebné, ...

(3)

Viacstupňové typové schválenie vozidla sa môže začať

a)
konaním o udelenie typového schválenia alebo konaním o udelenie typového schválenia ES základného vozidla ...
b)
konaním o uznanie typového schválenia ES základného vozidla vo viacerých stupňoch

za predpokladu, že výrobca opatril základné vozidlo výrobným štítkom výrobcu, ktorý zostane zachovaný ...

(4)

Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o udelenie viacstupňového typového schválenia základného vozidla ...

(5)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 sú

a)
osvedčenie o typovom schválení základného vozidla v predchádzajúcich stupňoch,
b)
informačná zložka, ktorá zodpovedá stavu výroby typu dokončeného vozidla, ktorú výrobca alebo zástupca ...
c)
certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby6) alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom ...
(6)

Na postup štátneho dopravného úradu pri rozhodovaní v konaní o udelenie viacstupňového typového schválenia ...

(7)

Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o udelenie viacstupňového typového schválenia ES základného vozidla ...

(8)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 7 sú

a)
osvedčenie o typovom schválení ES základného vozidla v predchádzajúcich stupňoch,
b)
informačný zväzok, ktorý zodpovedá stavu výroby typu dokončeného vozidla, ktorý výrobca alebo zástupca ...
c)
certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby6) alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom ...
d)
vyhlásenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu, že žiadosť o udelenie viacstupňového typového schválenia ...
(9)

Na postup štátneho dopravného úradu pri rozhodovaní v konaní o udelenie viacstupňového typového schválenia ...

(10)

Žiadosť zástupcu výrobcu o uznanie viacstupňového typového schválenia ES základného vozidla musí obsahovať ...

(11)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 10 sú

a)
osvedčenie o typovom schválení ES základného vozidla v predchádzajúcich stupňoch udelené iným členským ...
b)
informačný zväzok, ktorý zodpovedá stavu výroby typu dokončeného vozidla, ktorý zástupca výrobcu nepredkladal ...
c)
doklad s uvedením mena, priezviska a vzoru podpisu osoby oprávnenej podpisovať osvedčenie o zhode vozidla ...
(12)

Na postup štátneho dopravného úradu pri rozhodovaní v konaní o uznanie viacstupňového typového schválenia ...

(13)

Na konanie o rozšírenie udeleného viacstupňového typového schválenia alebo viacstupňového typového schválenia ...

(14)

Ak štátny dopravný úrad rozšíri udelené viacstupňové typové schválenie alebo viacstupňové typové schválenie ...

a)
vydá rozhodnutie o rozšírení udeleného typového schválenia alebo typového schválenia ES dokončeného ...
b)
udelí osvedčenie o rozšírení typového schválenia alebo typového schválenia ES dokončeného vozidla s ...
c)
vydá základný technický opis vozidla s obmedzenou platnosťou najviac na dva roky, ak ide o rozšírenie ...
(15)

Na žiadosť držiteľa osvedčenia o typovom schválení podľa odseku 14 písm. b) štátny dopravný úrad predĺži ...

(16)

Vozidlo, ktoré má udelené osvedčenie o viacstupňovom typovom schválení podľa odseku 6 alebo osvedčenie ...

(17)

Štátny dopravný úrad nesmie udeliť viacstupňové typové schválenie alebo viacstupňové typové schválenie ...

(18)

Zoznam viacstupňovo schválených typov vozidiel štátny dopravný úrad uverejňuje na svojom webovom sídle. ...

(19)

Povinnosť výrobcu a zástupcu výrobcu vystaviť a vydať osvedčenie o evidencii časť II podľa odsekov 6, ...

(20)

Podrobnosti o typovom schválení vozidla vyrábaného vo viacerých stupňoch a o technických požiadavkách, ...

§ 8
Typové schválenie a typové schválenie ES systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky, udelenie ...
(1)

Výrobca alebo zástupca výrobcu typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky je pred ...

(2)

Štátny dopravný úrad môže pred udelením typového schválenia, typového schválenia ES alebo pred udelením ...

(3)

Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o udelenie typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, ...
2.
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby ...
b)
značku, obchodný názov a typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.
(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú

a)
výkresy s úplnými údajmi a fotografiami typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ...
b)
protokoly o testoch typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vydané poverenou ...
c)
certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby6) alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom ...

Okrem dokladov uvedených v písmenách a) až c) štátny dopravný úrad môže požadovať predloženie stanovísk ...

(5)

Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ...

(6)

Ak štátny dopravný úrad udelí typové schválenie podľa odseku 5,

a)
vydá rozhodnutie o udelení typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ...
b)
udelí osvedčenie o typovom schválení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky s obmedzenou ...
(7)

Na žiadosť držiteľa osvedčenia podľa odseku 6 písm. b) štátny dopravný úrad predĺži platnosť osvedčenia, ...

(8)

Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o udelenie typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej ...

(9)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 8 sú doklady podľa odseku 4.

(10)

Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ...

(11)

Ak štátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES podľa odseku 10

a)
a žiadosť podľa odseku 8 podal výrobca so sídlom na území Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad
1.
vydá rozhodnutie o udelení typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ...
2.
udelí osvedčenie o typovom schválení ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a ...
b)
a žiadosť podľa odseku 8 podal výrobca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo zástupca výrobcu, ...
(12)

Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o udelenie homologizácie typu systému, komponentu alebo samostatnej ...

(13)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 12 sú doklady podľa odseku 4.

(14)

Štátny dopravný úrad udelí homologizáciu typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ...

(15)

Ak štátny dopravný úrad udelí homologizáciu typu podľa odseku 14

a)
a žiadosť podľa odseku 12 podal výrobca so sídlom na území Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad ...
1.
vydá rozhodnutie o udelení homologizácie typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ...
2.
udelí správu o homologizácii typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a udelí ...
b)
a žiadosť podľa odseku 12 podal výrobca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo zástupca výrobcu, ...
(16)

Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný ku každému systému, komponentu alebo samostatnej technickej ...

(17)

Na konanie o rozšírenie udeleného typového schválenia, typového schválenia ES alebo rozšírenie udelenej ...

(18)

Ak štátny dopravný úrad rozšíri udelené typové schválenie, typové schválenie ES alebo rozšíri udelenú ...

a)
vydá rozhodnutie o rozšírení udeleného typového schválenia alebo typového schválenia ES typu systému, ...
b)
udelí osvedčenie o rozšírení typového schválenia alebo typového schválenia ES systému, komponentu alebo ...
(19)

Osvedčenie o typovom schválení ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky udelené ...

(20)

Správa o homologizácii typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky udelená iným štátom ...

(21)

Ak systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňajú svoje funkcie len v spojení s inými ...

(22)

Zoznam schválených typov systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek štátny dopravný ...

(23)

Podrobnosti o typovom schválení a o udelení homologizácie typu systému, komponentu alebo samostatnej ...

(24)

Podrobnosti o typovom schválení ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a o technických ...

§ 9
Zmena osvedčenia a správy o udelení homologizácie typu
(1)

Výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý má udelené osvedčenie podľa § 4 ods. 4 a 8, § 5 ods. 6, 12 a 21, ...

(2)

Štátny dopravný úrad po posúdení zmien údajov a dokladov môže rozhodnúť o zmene osvedčení alebo správy ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na uznanie typového schválenia ES vozidla podľa § ...

§ 10
Zrušenie osvedčenia a správy o udelení homologizácie typu
(1)

Štátny dopravný úrad môže rozhodnúť o zrušení osvedčenia udeleného podľa § 4 ods. 4 a 8, § 5 ods. 6, ...

a)
držiteľ osvedčenia alebo správy o homologizácii typu prestal spĺňať niektorú z podmienok, na ktorých ...
b)
držiteľ osvedčenia alebo správy o homologizácii typu neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom, určené ...
c)
to vyžaduje bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich ...
(2)

Štátny dopravný úrad rozhodne o zrušení osvedčení alebo správy o homologizácii typu uvedených v odseku ...

§ 11
Zánik osvedčenia a správy o udelení homologizácie typu
(1)

Osvedčenie podľa § 4 ods. 4 a 8, § 5 ods. 6, 12 a 21, § 6 ods. 5, 7 a 11, § 7 ods. 6, 9 a 14, § 8 ods. ...

a)
uplynutím času ich platnosti,
b)
zrušením výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý je držiteľom osvedčenia alebo správy o homologizácii ...
c)
smrťou fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá bola držiteľom osvedčenia alebo správy o homologizácii typu. ...
(2)

V prípade zániku osvedčenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu podľa § 4 ods. 4 a 8 uvedeného v odseku 1 ...

§ 12
Povinnosti výrobcu a zástupcu výrobcu
(1)

Výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý má udelené osvedčenie podľa § 5 ods. 6, 12 a 21, § 6 ods. 5, 7 ...

a)
uvádzať do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike len vozidlá a uvádzať ...
b)
dodržiavať systém riadenia kvality a kontroly výroby počas celej doby výroby, ak ide o výrobcu,
c)
zabezpečiť na vlastné náklady na základe rozhodnutia štátneho dopravného úradu vykonanie overenia zhodnosti ...
d)
zabezpečiť, aby výsledky overenia zhodnosti a skúšok boli v súlade s týmto zákonom, medzinárodnými zmluvami,4) ...
e)
zabezpečiť, aby po každom overení a skúške typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej ...
f)
poskytnúť na vlastné náklady štátnemu dopravnému úradu na jeho vyžiadanie typ vozidla, systému, komponentu ...
g)
umožniť na vlastné náklady štátnemu dopravnému úradu kontrolu výroby a pravidelné overovanie kontrolných ...
h)
sledovať v prevádzke na pozemných komunikáciách poruchovosť typu vozidla, systému, komponentu alebo ...
i)
poskytnúť bezodplatne štátnemu dopravnému úradu a okresnému úradu na jeho vyžiadanie technické údaje ...
j)
zabezpečiť náhradné diely najmenej do piatich rokov po ukončení hromadnej výroby alebo hromadnej prestavby ...
k)
poskytnúť bezodplatne na písomné vyžiadanie štátnemu dopravnému úradu a okresnému úradu informácie o ...
l)
bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu Policajného zboru pri vystavení osvedčenia o evidencii ...
m)
poskytnúť bezodplatne v elektronickej forme povereným technickým službám podľa § 25 v súvislosti s plnením ...
n)
poskytnúť pred uvedením typu vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách poverenej technickej ...
o)
viesť evidenciu údajov, ktoré boli odoslané do evidencie vozidiel, ak ide o prihlásenie vozidla do evidencie ...
p)
vydať potvrdenie alebo stanovisko prevádzkovateľovi vozidla, ak o to požiada na účely podľa tohto zákona; ...
q)
plniť povinnosti ustanovené v osobitnom predpise,6b)
r)
dodržiavať povinnosti ustanovené osobitnými predpismi o typovom schvaľovaní.6c)
(2)

Povinnosti ustanovené podľa odseku 1 písm. b) až g) sa nevzťahujú na zástupcu výrobcu, ktorý má rozhodnutie ...

(3)

Výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý má udelené

a)
osvedčenie podľa § 5 ods. 6, 12 a 21, § 6 ods. 5, 7 a 11 alebo § 7 ods. 6, 9 a 14, je povinný opatriť ...
b)
osvedčenie podľa § 18 ods. 13 a 20, je povinný opatriť každé vozidlo, ktoré zodpovedá schválenému typu, ...
(4)

Výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý má udelené osvedčenie podľa § 8 ods. 6, 11 a 18 alebo má udelenú ...

(5)

Ak v rozhodnutí a v osvedčení alebo v správe o homologizácii typu podľa § 8 ods. 6, 11, 15 a 18 sú uvedené ...

(6)

Výrobca alebo zástupca výrobcu nesmie uvádzať do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách alebo ...

a)
typ vozidla, ak nespĺňa podmienky určené v rozhodnutí podľa § 5 ods. 6, 12, 18 a 21, § 6 ods. 5, 7 a ...
b)
typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ak nespĺňa podmienky určené v rozhodnutí ...
§ 13
Štátny odborný dozor nad hromadnou výrobou a prestavbou
(1)

Štátny dopravný úrad v rámci štátneho odborného dozoru dozerá nad hromadnou výrobou a prestavbou

a)
typu vozidla, ktoré má udelené osvedčenie podľa § 5 ods. 6, 12 a 21, § 6 ods. 5, 7 a 11, § 7 ods. 6, ...
b)
typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré má udelené osvedčenie podľa § ...
(2)

Ak štátny dopravný úrad zistí, že výrobca alebo zástupca výrobcu porušuje pri výrobe, dovoze alebo pri ...

(3)

Ak na základe výsledkov kontroly na mieste podľa § 102 ods. 2 písm. a) sa preukáže, že výrobou alebo ...

(4)

Štátny dopravný úrad určuje lehoty na odstránenie konštrukčných alebo výrobných chýb, ktoré sa zistia ...

(5)

Ak štátny dopravný úrad zistí, že vozidlá konkrétneho typu predstavujú riziko pre bezpečnosť premávky ...

(6)

Ak štátny dopravný úrad zistí, že vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky konkrétneho ...

(7)

Ostatné práva a povinnosti štátneho dopravného úradu pri výkone štátneho odborného dozoru nad hromadnou ...

§ 13a
Uvedenie na trh a sprístupnenie na trhu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ...
(1)

Uviesť na trh7a) a sprístupniť na trhu7b) nové vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú ...

(2)

Hospodársky subjekt,7d) ktorý uvádza na trh alebo sprístupňuje na trhu nové vozidlo, systém, komponent ...

a)
orgánu dohľadu nad trhom podľa § 101a preukázať, že predávané alebo ponúkané nové vozidlo, systém, komponent ...
1.
majú udelené typové schválenie, typové schválenie ES alebo správu o homologizácii typu,
2.
sú opatrené značkou typového schválenia, typového schválenia ES alebo homologizačnou značkou,
b)
upozorniť v sprievodnej dokumentácii na nebezpečenstvo, že nové vozidlo, systém, komponent alebo samostatná ...
c)
pravdivo a úplne informovať v sprievodnej dokumentácii o vlastnostiach nového vozidla, systému, komponentu ...
d)
informovať pred kúpou alebo pred leasingom nového osobného vozidla o spotrebe paliva a o emisiách CO2 ...
e)
zabezpečiť povinnosti vyplývajúce z osobitného predpisu.7f)

TRETIA HLAVA
POVOĽOVANIE VÝROBY A SCHVAĽOVANIE JEDNOTLIVO VYROBENÉHO VOZIDLA, SCHVAĽOVANIE JEDNOTLIVO DOKONČOVANÉHO VOZIDLA

§ 14
(1)

Za výrobu jednotlivého vozidla sa považuje výroba najviac piatich kusov vozidiel rovnakého typu vyrobených ...

(2)

Jednotlivý výrobca, ktorý chce podľa vlastnej dokumentácie vyrábať a uvádzať do prevádzky vozidlo, je ...

(3)

Žiadosť jednotlivého výrobcu o povolenie výroby musí obsahovať

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis, ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
druh a kategóriu jednotlivo vyrobeného vozidla,
c)
účel, na ktorý má byť jednotlivo vyrobené vozidlo používané,
d)
predpokladanú dobu ukončenia výroby vozidla.
(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú

a)
informačná zložka, ktorá obsahuje údaje, nákresy, fotografie a ďalšie doklady uvedené v informačnom ...
b)
návrh technického opisu vozidla v rozsahu údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časť II alebo v ...
c)
osvedčenie o schválení typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré majú byť ...
(5)

Okresný úrad povolí výrobu jednotlivo vyrobeného vozidla, ak jednotlivý výrobca splnil podmienky uvedené ...

(6)

Ak okresný úrad povolí výrobu jednotlivo vyrobeného vozidla podľa odseku 5, vydá rozhodnutie o povolení ...

(7)

Po uplynutí doby platnosti rozhodnutia o povolení výroby jednotlivo vyrobeného vozidla okresný úrad ...

(8)

O schválení jednotlivo vyrobeného vozidla rozhoduje na základe písomnej žiadosti jednotlivého výrobcu ...

(9)

Žiadosť jednotlivého výrobcu o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla musí obsahovať

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis, ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
číslo a dátum vydania rozhodnutia o povolení výroby jednotlivo vyrobeného vozidla.
(10)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 sú pre každé schvaľované jednotlivo vyrobené vozidlo

a)
protokol o skúškach jednotlivo vyrobeného vozidla, z ktorého vyplýva, že sú splnené technické požiadavky ...
b)
doklad o pridelení identifikačného čísla vozidla VIN,
c)
protokol o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN,
d)
potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo ...
(11)

Jednotlivo vyrobené vozidlo musí na účely schválenia spĺňať rovnaké technické požiadavky, ako sú ustanovené ...

(12)

Alternatívnymi požiadavkami sa rozumejú opatrenia a technické požiadavky s cieľom zabezpečiť úroveň ...

(13)

Pri skúškach jednotlivo vyrobeného vozidla sa nevykonávajú deštrukčné skúšky. Používajú sa informácie ...

(14)

Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok vozidla v poverenej technickej službe ...

(15)

Okresný úrad schváli jednotlivo vyrobené vozidlo, ak žiadateľ požiadal o jeho schválenie v čase platnosti ...

(16)

Ak okresný úrad schváli jednotlivo vyrobené vozidlo podľa odseku 15,

a)
vydá rozhodnutie o schválení jednotlivo vyrobeného vozidla, v ktorom okrem základných identifikačných ...
b)
vydá osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla,
c)
vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo vyrobené vozidlo vzhľadom na svoju ...
(17)

Formát osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla je založený na vzore osvedčenia o typovom schválení ...

(18)

Jednotlivo vyrobenému vozidlu, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, okresný úrad vydá osvedčenie ...

(19)

Jednotlivý výrobca je povinný opatriť jednotlivo vyrobené vozidlo identifikačným číslom vozidla VIN ...

a)
pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel, ak vozidlo podlieha takému prihláseniu, alebo
b)
pred jeho uvedením do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu ...
(20)

Okresný úrad nesmie schváliť jednotlivo vyrobené vozidlo s riadením na pravej strane alebo v strede ...

(21)

Povinnosť okresného úradu vystaviť a vydať osvedčenie o evidencii časť II podľa odseku 18 neplatí, ak ...

(22)

Ak okresný úrad požiada o prihlásenie dosiaľ neevidovaného jednotlivo vyrobeného dokončeného vozidla ...

§ 14a
(1)

Nedokončené vozidlo, ktoré si vyžaduje dokončenie ešte minimálne v jednom stupni a nemá udelené viacstupňové ...

(2)

Žiadosť o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla musí obsahovať

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to,
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis, ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
identifikačné údaje o vozidle, a to
1.
značku vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, variant typu vozidla alebo verziu variantu typu vozidla,
4.
druh vozidla,
5.
kategóriu vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu základného vozidla a dokončovaného vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN základného vozidla a identifikačné číslo vozidla VIN dokončovaného vozidla. ...
(3)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú doklady podľa § 14 ods. 10 písm. a), doklady preukazujúce schválenie ...

(4)

Okrem dokladov uvedených v odseku 3 okresný úrad môže požadovať predloženie stanovísk alebo odborných ...

(5)

Na schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla sa primerane vzťahujú postupy, ktoré je potrebné dodržať ...

(6)

Na technické požiadavky, alternatívne požiadavky a na skúšky jednotlivo dokončovaného vozidla sa primerane ...

(7)

Okresný úrad schváli jednotlivo dokončované vozidlo, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch ...

(8)

Ak okresný úrad schváli jednotlivo dokončované vozidlo podľa odseku 7

a)
vydá rozhodnutie o schválení jednotlivo dokončovaného vozidla, v ktorom okrem základných identifikačných ...
b)
vydá osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla,
c)
vystaví základný technický opis vozidla, v ktorom uvedie, či jednotlivo dokončované vozidlo vzhľadom ...
(9)

Na formát osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 17. ...

(10)

Na vydanie osvedčenia o evidencii časti II a technického osvedčenia vozidla jednotlivo dokončovanému ...

(11)

Okresný úrad nesmie schváliť jednotlivo dokončované vozidlo s riadením na pravej strane alebo v strede ...

ŠTVRTÁ HLAVA
SCHVAĽOVANIE JEDNOTLIVO VYROBENÉHO A JEDNOTLIVO DOVEZENÉHO SYSTÉMU, KOMPONENTU A SAMOSTATNEJ TECHNICKEJ JEDNOTKY

§ 15
(1)

Za výrobu jednotlivého systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa považuje výroba ...

(2)

Jednotlivý výrobca, ktorý podľa vlastnej dokumentácie vyrobil jednotlivý systém, komponent alebo samostatnú ...

(3)

Žiadosť jednotlivého výrobcu o schválenie jednotlivo vyrobeného systému, komponentu alebo samostatnej ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis, ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
druh systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a účel ich použitia,
c)
účel použitia, ak ide o doplnkové príslušenstvo a výbavu vozidla.
(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú

a)
výkresy s úplnými údajmi a fotografiami systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
b)
protokoly o skúškach systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vydané poverenou technickou ...

Okrem dokladov uvedených v písmenách a) a b) okresný úrad môže požadovať predloženie stanovísk alebo ...

(5)

Okresný úrad schváli jednotlivo vyrobený systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, ak jednotlivý ...

(6)

Ak okresný úrad schváli jednotlivo vyrobený systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku podľa ...

(7)

Za schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa považuje ...

(8)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá jednotlivo dovezie systém, komponent alebo samostatnú technickú ...

(9)

Na žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ...

(10)

Podrobnosti o technických požiadavkách, ktoré musí jednotlivo vyrobený alebo jednotlivo dovezený systém, ...

PIATA HLAVA
JEDNOTLIVO DOVEZENÉ VOZIDLO

§ 16
(1)

Vlastník jednotlivo dovezeného nového vozidla alebo ojazdeného vozidla z členského štátu okrem Slovenskej ...

a)
o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo
b)
o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla alebo
c)
o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla.
(2)

Vlastník jednotlivo dovezeného nového vozidla alebo ojazdeného vozidla z iného ako členského štátu alebo ...

a)
o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo
b)
o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla.
(3)

Na vydanie rozhodnutia podľa odsekov 1 a 2 je príslušný okresný úrad podľa miesta pobytu8aa) fyzickej ...

§ 16a
Jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu
(1)

Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu musí obsahovať ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to,
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis, ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
identifikačné údaje o vozidle, a to
1.
značku vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
4.
druh vozidla,
5.
kategóriu vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN alebo náhradné identifikačné číslo vozidla VIN.
(2)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a)
ak ide o nové vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte,
1.
doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
2.
osvedčenie o zhode vozidla COC,
3.
vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
4.
osvedčenie o evidencii, ak taký doklad bol v členskom štáte vydaný; ak má osvedčenie o evidencii dve ...
5.
potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo ...
6.
odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 83a ods. 2 písm. c) s výsledkom hodnotenia spôsobilé ...
b)
ak ide o nové vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte, alebo ak ide o ...
1.
doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
2.
osvedčenie o evidencii; ak má osvedčenie o evidencii dve časti, musia byť predložené obidve časti,
3.
doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v členskom štáte; predkladá sa len v prípade, ak sa taký ...
4.
odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku ...
5.
platný protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a), s výsledkom hodnotenia spôsobilé ...
6.
platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a), s výsledkom hodnotenia ...
7.
potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo ...
(3)

Okresný úrad vyzve žiadateľa na doplnenie konkrétnych chýbajúcich technických údajov o vozidle v rozsahu ...

(4)

Okresný úrad uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, ak žiadateľ ...

(5)

Ak okresný úrad uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla podľa odseku 4,

a)
vydá rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, v ...
b)
vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju ...
(6)

Jednotlivo dovezenému vozidlu podľa odseku 5, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,5) okresný ...

(7)

Žiadosť o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu musí obsahovať údaje podľa ...

(8)

Jednotlivo dovezeným vozidlom podľa odseku 7 sa rozumie vozidlo, ktorému bolo v členskom štáte podľa ...

(9)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 7 sú:

a)
ak ide o nové vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte,
1.
doklady podľa odseku 2 písm. a) prvého bodu, tretieho až šiesteho bodu,
2.
originál alebo kópia vnútroštátneho osvedčenia o zhode vozidla potvrdzujúceho zhodu vozidla s vnútroštátnymi ...
b)
ak ide o nové vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte, alebo ak ide o ...
(10)

Okresný úrad vyzve žiadateľa na doplnenie konkrétnych chýbajúcich technických údajov o vozidle v rozsahu ...

(11)

Okresný úrad uzná schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, ak žiadateľ splnil podmienky ...

(12)

Ak okresný úrad uzná schválenie jednotlivo dovezeného vozidla podľa odseku 11,

a)
vydá rozhodnutie o uznaní schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, v ktorom okrem ...
b)
vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju ...
(13)

Jednotlivo dovezenému vozidlu podľa odseku 12, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,5) okresný ...

(14)

Osvedčenie o evidencii podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu sa nevyžaduje pri vozidlách, ktoré podľa ...

(15)

Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu musí obsahovať údaje podľa odseku ...

(16)

Jednotlivo dovezeným vozidlom podľa odseku 15 sa rozumie vozidlo, ktorému nebolo v členskom štáte podľa ...

(17)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 15 sú

a)
doklady podľa odseku 2 písm. b) prvého, štvrtého a siedmeho bodu,
b)
vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách ...
c)
platný protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a), ak vozidlo takej kontrole ...
d)
platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a), ak vozidlo takej kontrole ...
e)
doklad o splnení podmienok ustanovených týmto zákonom a ustanovených technických požiadaviek alebo alternatívnych ...
1.
protokol o skúškach jednotlivo dovezeného vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel, ...
2.
doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že tento typ vozidla má v Slovenskej ...
f)
návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania ...
g)
návrh osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel. ...
(18)

Na technické požiadavky a alternatívne požiadavky podľa odseku 17 písm. e) sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

(19)

Pri skúškach jednotlivo dovezeného vozidla sa nevykonávajú deštrukčné skúšky. Používajú sa informácie ...

(20)

Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok vozidla v poverenej technickej službe ...

(21)

Okresný úrad schváli jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené ...

(22)

Ak okresný úrad schváli jednotlivo dovezené vozidlo podľa odseku 21,

a)
vydá rozhodnutie o schválení jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, v ktorom okrem základných ...
b)
vydá osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla,
c)
vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju ...
(23)

Na formát osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 17. ...

(24)

Na vydanie osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla jednotlivo dovezenému vozidlu ...

(25)

Pri jednotlivo dovezenom vozidle z iného zmluvného štátu sa na konanie o uznanie typového schválenia ...

(26)

Ak sa v konaní o žiadosti podľa odsekov 1, 7, 15 a 25 predkladá protokol o technickej kontrole vozidla ...

(27)

Harmonizovaným osvedčením o evidencii sa rozumie osvedčenie o evidencii vydané v členskom štáte alebo ...

(28)

Povinnosť okresného úradu vystaviť a vydať osvedčenie o evidencii časť II podľa odsekov 6 a 13 neplatí, ...

(29)

Ak okresný úrad požiada o prihlásenie dosiaľ neevidovaného dokončeného vozidla do evidencie prostredníctvom ...

§ 16b
Jednotlivo dovezené vozidlo z tretieho štátu
(1)

Pri jednotlivo dovezenom vozidle z tretieho štátu, ktoré má udelené typové schválenie ES sa pri novom ...

(2)

Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu musí obsahovať ...

(3)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú doklady podľa § 16a ods. 2 písm. a) a doklad o prepustení vozidla ...

(4)

Okresný úrad uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu, ak žiadateľ splnil ...

(5)

Ak okresný úrad uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla podľa odseku 4,

a)
vydá rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu, v ktorom ...
b)
vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju ...
(6)

Na vydanie osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla jednotlivo dovezenému vozidlu ...

(7)

Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu musí obsahovať údaje podľa § 16a ...

(8)

Ak jednotlivo dovezené vozidlo z tretieho štátu nemá udelené typové schválenie ES vozidla, prílohou ...

a)
doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
b)
doklad o prepustení vozidla do voľného obehu,
c)
odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku ...
d)
platný protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a), ak vozidlo takej kontrole ...
e)
platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a), ak vozidlo takej kontrole ...
f)
osvedčenie o evidencii, ak ide o vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v treťom štáte, ...
g)
doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v treťom štáte, ak ide o vozidlo, ktoré bolo vyradené ...
h)
doklad o splnení podmienok ustanovených týmto zákonom a ustanovených technických požiadaviek alebo alternatívnych ...
1.
protokol o skúškach jednotlivo dovezeného vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel, ...
2.
doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa ustanovené podmienky ...
3.
doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že tento typ vozidla má v Slovenskej ...
4.
kombinácia dokladov uvedených v prvom až treťom bode,
i)
návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania ...
j)
návrh osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel, ...
k)
potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo ...
(9)

Nové jednotlivo dovezené vozidlo musí na účely schválenia spĺňať rovnaké technické požiadavky, ako sú ...

(10)

Na alternatívne požiadavky podľa odseku 9 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 12.

(11)

Na skúšky jednotlivo dovezeného vozidla sa primerane vzťahuje ustanovenie § 16a ods. 19.

(12)

Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok vozidla v poverenej technickej službe ...

(13)

Ak jednotlivo dovezené vozidlo z tretieho štátu má udelené typové schválenie ES vozidla, prílohou k ...

(14)

Okresný úrad schváli jednotlivo dovezené vozidlo z tretieho štátu, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené ...

(15)

Ak okresný úrad schváli jednotlivo dovezené vozidlo podľa odseku 14,

a)
vydá rozhodnutie o schválení jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu, v ktorom okrem základných ...
b)
osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla; to neplatí, ak vozidlo malo udelené typové schválenie ES, ...
c)
vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju ...
(16)

Na formát osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 17. ...

(17)

Na vydanie osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla jednotlivo dovezenému vozidlu ...

(18)

V rozhodnutí o schválení jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu okresný úrad uloží povinnosť ...

§ 16c
Spoločné ustanovenia
(1)

Na vybavenie vecí týkajúcich sa jednotlivo dovezeného vozidla je žiadateľ povinný na vyzvanie okresného ...

a)
dostaviť sa na vlastné náklady, v určenej lehote a na určené miesto podľa potreby aj s vozidlom,
b)
umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla priamo s údajmi na vozidle.
(2)

Okresný úrad nesmie uznať typové schválenie ES, uznať schválenie, ani schváliť jednotlivo dovezené vozidlo ...

a)
s riadením na pravej strane alebo v strede vozidla alebo vozidlo, ktoré nie je určené pre pravostrannú ...
b)
ak jednotlivo dovezené vozidlo nemá identifikačné číslo vozidla VIN, má pozmenené identifikačné číslo ...
c)
ak jednotlivo dovezené vozidlo bolo vyradené z evidencie vozidiel v inom štáte z dôvodu jeho recyklovateľnosti, ...
d)
ak jednotlivo dovezené vozidlo má iným štátom udelené výnimky z technických požiadaviek pre osvetlenie ...
e)
ak jednotlivo dovezené vozidlo vybavené špeciálnou nadstavbou bolo vyrobené na vojenské účely,
f)
ak jednotlivo dovezené vozidlo je historickým vozidlom alebo športovým vozidlom,
g)
ak vozidlo je vybavené rýchlomerom, ktorý neobsahuje zákonné meracie jednotky,
h)
ak vozidlo nie je určené na premávku na pozemných komunikáciách,
i)
ak na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil.
(3)

Podrobnosti o technických požiadavkách, ktoré musí jednotlivo dovezené vozidlo z tretích štátov spĺňať ...

ŠIESTA HLAVA
OPÄTOVNÉ SCHVÁLENIE VOZIDLA NA PREVÁDZKU V PREMÁVKE NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

§ 16d
(1)

Vozidlo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitného predpisu8c) z dôvodu jeho odcudzenia možno prevádzkovať ...

(2)

Vlastník vozidla, ktorý chce vozidlo opätovne prevádzkovať v premávke na pozemných komunikáciách, je ...

(3)

Žiadosť o opätovné schválenie vozidla musí obsahovať

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis, ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
identifikačné údaje o vozidle, a to
1.
značku vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
4.
druh vozidla,
5.
kategóriu vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN.
c)
dátum a číslo rozhodnutia okresného úradu o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, ...
(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú

a)
doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
b)
doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
c)
doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla,
d)
odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia „spôsobilé“ alebo „dočasne ...
e)
platný protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a), ak vozidlo takej kontrole ...
f)
platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a), ak vozidlo takej kontrole ...
(5)

Okresný úrad opätovne schváli vozidlo, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 3 a 4; inak žiadosť ...

(6)

Ak okresný úrad opätovne schváli vozidlo podľa odseku 5,

a)
vydá rozhodnutie o opätovnom schválení vozidla, v ktorom okrem základných identifikačných údajov o vozidle ...
b)
vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha ...
(7)

Na vydanie osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla sa primerane vzťahuje ustanovenie ...

(8)

Okresný úrad nesmie opätovne schváliť vozidlo s riadením na pravej strane alebo v strede vozidla; to ...

PRESTAVBA VOZIDLA
§ 17
Spoločné ustanovenie
(1)

Za hromadnú prestavbu typu vozidla a za prestavbu jednotlivého vozidla sa považuje

a)
zmena kategórie vozidla,
b)
zmena typu alebo druhu karosérie vozidla,
c)
zmena alebo úprava karosérie vozidla, zmena alebo úprava nadstavby vozidla, ktorými sa mení účel použitia ...
d)
zmena podvozkovej časti a pruženia vozidla, ktoré spôsobia zmenu najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla, ...
e)
zmena rozmerov vozidla,
f)
zmena hmotnosti vozidla,
g)
zmena umiestnenia riadenia vozidla,
h)
montáž plynového zariadenia,
i)
zmena druhu pohonu, zmena typu motora, úprava motora, pri ktorej dôjde k zmene výkonu motora alebo zdvihového ...
j)
zmena obsaditeľnosti vozidla; to neplatí, ak ide o prestavbu vozidla zmenou obsaditeľnosti vozidla zväčšením ...
k)
pripojenie postranného vozíka k dvojkolesovému vozidlu.
(2)

Vozidlo po prestavbe musí byť opätovne schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách.

(3)

Prestavba vozidla je zakázaná, ak

a)
dôjde k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
b)
ide o opakovanú prestavbu vozidla na pôvodnú kategóriu vozidla pred jeho prestavbou.
(4)

Prestavbu vozidla možno povoliť len pre vozidlá, ktoré

a)
majú vydané osvedčenie o evidencii časť II a sú prihlásené do evidencie vozidiel,5) alebo
b)
majú vydané technické osvedčenie vozidla, ak nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel.5)
(5)

Prestavbu vozidla je zakázané povoliť, ak ide o

a)
zmenu typu alebo druhu karosérie vozidla v rámci iného typového radu vozidla,
b)
zníženie najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla; to neplatí pri prestavbe vozidla na vozidlo jednoúčelového ...
c)
zmenu umiestnenia riadenia; to neplatí pri prestavbe vozidla na vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré ...
(6)

Výmena karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla, výmena motora vozidla ...

(7)

Fyzická osoba alebo právnická osoba v prípadoch podľa odseku 6 je povinná do siedmich dní odo dňa výmeny ...

(8)

Žiadosť podľa odseku 7 musí obsahovať

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis, ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
predmet žiadosti podľa odseku 6,
c)
značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu,
d)
evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie ...
e)
dátum a číslo rozhodnutia okresného úradu o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, ...
(9)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 8 sú

a)
súhlasné písomné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o tom, že ide o rovnaký typ karosérie, ...
b)
doklad o nadobudnutí karosérie alebo motora vozidla,
c)
odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku ...
d)
protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. c) s výsledkom hodnotenia spôsobilé na ...
e)
osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla,
(10)

Ak sú splnené podmienky podľa odsekov 8 a 9, okresný úrad vyznačí zmenu údajov vozidla do osvedčenia ...

(11)

Ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie,5) okresný úrad najneskôr do siedmich dní písomne oznámi ...

(12)

Výmena karosérie vozidla podľa odseku 6 je zakázaná

a)
na vozidle, od ktorého prvého prihlásenia do evidencie vozidiel uplynulo desať rokov a viac, alebo
b)
ak bola ukončená hromadná výroba alebo hromadný dovoz typu vozidla alebo karosérie vozidla, alebo
c)
ak ide o výmenu za karosériu, ktorá už bola použitá na inom vozidle, alebo
d)
ak dôjde k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla ...
§ 18
Povoľovanie a schvaľovanie hromadnej prestavby typu vozidla
(1)

Za hromadnú prestavbu typu vozidla sa považuje prestavba viac ako piatich kusov vozidiel rovnakého typu. ...

(2)

Výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý chce hromadne prestavovať typ vozidla, je povinný vopred písomne ...

(3)

Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o povolenie hromadnej prestavby typu vozidla musí obsahovať

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, ...
2.
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby ...
b)
značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu,
c)
účel, na ktorý má byť typ vozidla po prestavbe použitý.
(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú

a)
podrobný opis uvažovanej hromadnej prestavby typu vozidla,
b)
návrh na zmenu údajov zapisovaných v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla, ...
c)
technický opis a výkresová dokumentácia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ak ...
d)
súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu typu vozidla k hromadnej prestavbe podľa § 17 ods. ...

Okrem dokladov uvedených v písmenách a) až d) štátny dopravný úrad môže požadovať predloženie stanovísk ...

(5)

Štátny dopravný úrad povolí hromadnú prestavbu typu vozidla, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v ...

(6)

Ak štátny dopravný úrad povolí hromadnú prestavbu typu vozidla podľa odseku 5, vydá rozhodnutie o povolení ...

(7)

Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o schválenie hromadnej prestavby typu vozidla musí obsahovať

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, ...
2.
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby ...
b)
značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu,
c)
číslo a dátum vydania rozhodnutia o povolení hromadnej prestavby typu vozidla; toto sa nevyžaduje v ...
(8)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 7 sú

a)
protokol o testoch typu vozidla, z ktorého vyplýva, že typ vozidla, systém, komponent alebo samostatná ...
b)
návrh doplnkového štítku výrobcu,
c)
certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby6) alebo vyhlásenie výrobcu hromadnej ...
(9)

Hromadne prestavaný typ vozidla musí spĺňať rovnaké technické požiadavky, aké boli ustanovené na typové ...

(10)

Na alternatívne požiadavky podľa odseku 9 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 12.

(11)

Pri skúškach hromadne prestavaného typu vozidla sa nevykonávajú deštrukčné skúšky. Používajú sa informácie ...

(12)

Štátny dopravný úrad schváli hromadnú prestavbu typu vozidla, ak žiadateľ požiadal o schválenie hromadnej ...

(13)

Ak štátny dopravný úrad schváli hromadnú prestavbu typu vozidla podľa odseku 12,

a)
vydá rozhodnutie o schválení hromadnej prestavby typu vozidla, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky,
b)
udelí osvedčenie o schválení hromadnej prestavby typu vozidla a pridelí značku typového schválenia hromadnej ...
c)
vydá základný technický opis vozidla s obmedzenou platnosťou najviac na dva roky.
(14)

Na žiadosť držiteľa osvedčenia podľa odseku 13 písm. b) štátny dopravný úrad predĺži platnosť základného ...

(15)

V rozhodnutí o schválení hromadnej prestavby typu vozidla štátny dopravný úrad uvedie, či príslušný ...

(16)

Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný

a)
opatriť každé vozidlo po hromadnej prestavbe bezodkladne doplnkovým štítkom výrobcu prestavby typu vozidla, ...
b)
vydať pre každé vozidlo po hromadnej prestavbe doklad, ktorý musí obsahovať
1.
identifikačné údaje o vozidle,
2.
číslo rozhodnutia o schválení hromadnej prestavby typu vozidla,
3.
doplňujúce údaje k správnemu zápisu hromadnej prestavby typu vozidla do osvedčenia o evidencii časť ...
4.
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom,
5.
podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky alebo podpis osoby, ktorej bolo udelené splnomocnenie ...
c)
vydať pre každé vozidlo po hromadnej prestavbe fotokópiu rozhodnutia o schválení hromadnej prestavby ...
(17)

Prevádzkovateľ vozidla, ktorého vozidlo bolo hromadne prestavané, je povinný do pätnásť dní od vykonania ...

a)
doklady podľa odseku 16 písm. b) a c),
b)
osvedčenie o evidencii časť I a časť II alebo technické osvedčenie vozidla podľa § 23,
c)
protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a) s výsledkom hodnotenia spôsobilé na ...
d)
protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a) s výsledkom hodnotenia spôsobilé ...
e)
odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku ...
f)
protokol o montáži plynového zariadenia podľa § 97 v prípade, ak ide o prestavbu podľa § 17 písm. h). ...
(18)

Ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní oznámiť vykonané ...

(19)

Na konanie o rozšírenie udeleného schválenia hromadnej prestavby typu vozidla sa primerane vzťahujú ...

(20)

Ak štátny dopravný úrad rozšíri udelené schválenie hromadnej prestavby typu vozidla podľa odseku 19,

a)
vydá rozhodnutie o rozšírení udeleného schválenia hromadnej prestavby typu vozidla, v ktorom môže určiť ...
b)
udelí osvedčenie o rozšírení schválenia hromadnej prestavby typu vozidla s rozšíreným číslom pôvodného ...
c)
vydá základný technický opis vozidla s obmedzenou platnosťou najviac na dva roky.
(21)

Na žiadosť držiteľa osvedčenia podľa odseku 20 písm. b) štátny dopravný úrad predĺži platnosť základného ...

Povoľovanie a schvaľovanie prestavby jednotlivého vozidla
§ 19
(1)

Za prestavbu jednotlivého vozidla sa považuje prestavba najviac piatich kusov vozidiel rovnakého typu. ...

(2)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá chce jednotlivo prestavať vozidlo, je povinná vopred písomne ...

(3)

Žiadosť o povolenie prestavby jednotlivého vozidla musí obsahovať

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis, ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verziu variantu typu), druh a kategóriu vozidla, obchodné ...
c)
evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla,
d)
účel, na ktorý má byť vozidlo po prestavbe použité.
(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú

a)
podrobný opis prestavby jednotlivého vozidla,
b)
návrh na zmenu údajov zapisovaných v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla, ...
c)
technický opis a výkresová dokumentácia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ak ...
d)
súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla k prestavbe podľa § 17 ods. 1 písm. a) až ...

Okrem dokladov uvedených v písmenách a) až d) okresný úrad môže požadovať predloženie stanovísk alebo ...

(5)

Okresný úrad povolí prestavbu jednotlivého vozidla, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch ...

(6)

Ak okresný úrad povolí prestavbu jednotlivého vozidla podľa odseku 5, vydá rozhodnutie o povolení prestavby ...

§ 20
(1)

O schválení prestavby jednotlivého vozidla rozhoduje na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis, ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verzia variantu typu), druh a kategóriu vozidla, obchodné ...
c)
evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla,
d)
číslo a dátum vydania rozhodnutia o povolení prestavby jednotlivého vozidla; toto sa nevyžaduje v prípade, ...
(3)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú

a)
odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku ...
b)
protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe, z ktorého vyplýva, že vozidlo, systém, komponent ...
c)
osvedčenie o evidencii časť I a časť II alebo technické osvedčenie vozidla podľa § 23,
d)
protokol o montáži plynového zariadenia podľa § 97 v prípade, ak ide o prestavbu podľa § 17 písm. h), ...
e)
návrh doplnkového štítku výrobcu.
(4)

Okrem dokladov uvedených v odseku 3 okresný úrad môže, po písomnom odôvodnení svojej požiadavky, požadovať ...

(5)

Jednotlivo prestavané vozidlo musí spĺňať rovnaké technické požiadavky, aké boli ustanovené na typové ...

(6)

Na alternatívne požiadavky podľa odseku 5 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 12.

(7)

Pri skúškach jednotlivo prestavaného vozidla sa nevykonávajú deštrukčné skúšky. Používajú sa informácie ...

(8)

Okresný úrad schváli prestavbu jednotlivého vozidla, ak žiadateľ požiadal o schválenie v čase platnosti ...

(9)

Ak okresný úrad schváli prestavbu jednotlivého vozidla podľa odseku 8,

a)
vydá rozhodnutie o schválení prestavby jednotlivého vozidla,
b)
vystaví základný technický opis vozidla.
(10)

Jednotlivo prestavanému vozidlu podľa odseku 9 okresný úrad zapíše údaje o prestavbe jednotlivého vozidla ...

(11)

Ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní oznámiť vykonané ...

(12)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný opatriť vozidlo po prestavbe doplnkovým štítkom výrobcu umiestneným ...

SIEDMA HLAVA
NÁHRADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA VIN

§ 20a
(1)

Štátny dopravný úrad pridelí vozidlu náhradné identifikačné číslo vozidla VIN na základe písomnej žiadosti ...

a)
pri výmene karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu dôjde k odstráneniu tej časti ...
b)
pri oprave vozidla bola vymenená tá časť vozidla, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla ...
c)
identifikačné číslo vozidla VIN je nečitateľné, neúplné alebo ho nemožno určiť.
(2)

Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to,
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis, ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
identifikačné údaje o vozidle, a to
1.
značku vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
4.
druh vozidla,
5.
kategóriu vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN,
c)
odôvodnenie žiadosti.
(3)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú

a)
fotokópia osvedčenia o evidencii časť I a časť II, fotokópia technického osvedčenia vozidla alebo fotokópia ...
b)
fotokópia dokladu o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva, ak ...
c)
odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, ...
d)
protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a) nie starší ako 15 dní odo dňa jeho ...
e)
doklad o nadobudnutí tej časti vozidla, na ktorej bolo pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN; predkladá ...
f)
súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o tom, že ide o rovnaký typ karosérie v rámci ...
g)
doklad o dopravnej nehode vydaný príslušným orgánom Policajného zboru, doklad o poistnej udalosti alebo ...
h)
potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu o stotožnení vozidla; predkladá sa pri jednotlivo dovezenom ...
i)
doklady podľa § 16d ods. 4 písm. a) až c); predkladajú sa, ak sa náhradné identifikačné číslo vozidla ...
(4)

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN sa nepridelí vozidlu, ak

a)
pri prestavbe vozidla došlo k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo ...
b)
pri kontrole originality vozidla alebo technickej kontrole vozidla bolo zistené, že vozidlo (podvozok) ...
c)
jednotlivo dovezené vozidlo z tretieho štátu nemá identifikovateľné číslo vozidla VIN,
d)
ide o vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho recyklovateľnosti,
e)
na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil,
f)
pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN je neoprávnene pozmenené a vozidlo sa nedá identifikovať podľa ...
(5)

Ak ide o konanie o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN jednotlivo dovezenému vozidlu ...

(6)

Štátny dopravný úrad pridelí náhradné identifikačné číslo vozidla VIN, ak žiadateľ splnil podmienky ...

(7)

Ak štátny dopravný úrad pridelí náhradné identifikačné číslo vozidla VIN podľa odseku 6, vydá rozhodnutie ...

(8)

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN umiestni a upevní na vozidlo pracovisko kontroly originality ...

(9)

Metodiku obsahujúcu postup prideľovania náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a jeho štruktúru ...

(10)

Ak bolo vozidlu vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, ...

TRETIA ČASŤ

PREVÁDZKA VOZIDLA V PREMÁVKE NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

PRVÁ HLAVA
VOZIDLO V PREMÁVKE NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

§ 21
Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel
(1)

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný

a)
udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave podľa pokynov na obsluhu a údržbu vydaných výrobcom,
b)
bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť
1.
v ustanovených lehotách vozidlo technickej kontrole pravidelnej spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne ...
2.
v ustanovených lehotách motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej spôsobom a v rozsahu ustanovenom ...
3.
v lehote do siedmich dní po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel8d) vozidlo technickej kontrole ...
4.
v lehote do siedmich dní po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel8d) motorové vozidlo emisnej ...
c)
zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené povinnou výbavou ustanovenou všeobecne záväzným právnym predpisom ...
d)
po vykonaní montáže systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na vozidlo zabezpečiť ...
e)
bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo ...
1.
ak táto povinnosť bola uložená okresným úradom8) v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle podľa § 16a ...
2.
ak táto povinnosť bola uložená okresným úradom8) v konaní o opätovnom schválení vozidla podľa § 16d ...
3.
ak táto povinnosť bola uložená okresným úradom8) v konaní podľa § 23a ods. 10, a to v lehote do siedmich ...
4.
ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej ...
f)
zabezpečiť, aby vozidlo spĺňalo podmienky prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách ustanovené ...
(2)

Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

a)
nie je schválené na premávku na pozemných komunikáciách,
b)
sa nezhoduje so schváleným typom alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu ...
c)
poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru,9)
d)
nie je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike,5) ak tejto povinnosti podlieha, alebo ...
e)
nie je vybavené platnou tabuľkou alebo tabuľkami s evidenčným číslom alebo osobitným evidenčným číslom, ...
f)
nemá doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ak sa vyžaduje ...
g)
nemá
1.
osvedčenie o evidencii časť II podľa § 23 a osvedčenie o evidencii časť I podľa § 23 ods. 6,
2.
technické osvedčenie vozidla podľa § 23,
h)
nemá platné osvedčenie o technickej kontrole podľa § 52,
i)
nemá platné osvedčenie o emisnej kontrole podľa § 70,
j)
nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedeným v osvedčení ...
k)
pri kontrole originality vozidla, ak takej kontrole podlieha, bolo podľa § 84 ods. 2 písm. c) hodnotené ...
l)
je dočasne alebo trvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách podľa § 24,
m)
svojimi rozmermi a hmotnosťami prekračuje najväčšie prípustné rozmery a najväčšie prípustné hmotnosti ...
(3)

Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách okrem vozidiel uvedených v odseku ...

a)
historické vozidlo, ktoré nemá platný preukaz historického vozidla, nie je vybavené platným osvedčením ...
b)
športové vozidlo, ktoré nemá platný preukaz športového vozidla, nie je vybavené platným osvedčením o ...
c)
vozidlo podľa § 3 ods. 1 písm. g) a ods. 2 písm. d), ak nespĺňa technické požiadavky ustanovené všeobecne ...
(4)

Podrobnosti o povinnej výbave vozidla a o podmienkach prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách ...

(5)

Druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre osobnú dopravu, nákladnú dopravu a pre hromadnú dopravu ustanoví ...

(6)

Najväčšie prípustné rozmery vozidiel a jazdných súprav, najväčšie prípustné hmotnosti vozidiel a jazdných ...

§ 21a
(1)

Ustanovenie § 21 ods. 2 písm. b), pokiaľ ide o zhodu so schváleným typom, sa nevzťahuje na nákladné ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 neplatí pre vozidlo, ktorému bolo udelené typové schválenie ES podľa osobitného ...

(3)

Na zápis zmeny podľa odseku 1 je príslušný okresný úrad podľa miesta prihlásenia vozidla do evidencie ...

(4)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní odo dňa vydania nového osvedčenia o evidencii časť II podľa ...

§ 22
Zvláštne výstražné svietidlá a zvláštne výstražné znamenia
(1)

V premávke na pozemných komunikáciách sa môžu podľa osobitného predpisu12) prevádzkovať vozidlá, ktoré ...

(2)

Okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svetlá oranžovej farby a podrobnosti o schvaľovaní zvláštnych ...

§ 23
Osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla
(1)

Osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla sú

a)
doklady oprávňujúce prevádzkovať vozidlo v premávke na pozemných komunikáciách,
b)
doklady označené sériou a evidenčným číslom,
c)
verejnou listinou.
(2)

Osvedčením o evidencii časť II a technickým osvedčením vozidla sa preukazuje zhodnosť vozidla so schválením ...

(3)

Osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II sa vydáva vozidlám, ktoré podliehajú ...

(4)

Osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II je tiež evidenčným dokladom k vozidlu, ...

(5)

Osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a ani technické osvedčenie vozidla sa ...

(6)

Vodič vozidla, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,5) je povinný mať osvedčenie o evidencii ...

(7)

Vodič vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,5) je povinný mať technické osvedčenie ...

(8)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a technické ...

a)
chrániť pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím; stratu alebo odcudzenie týchto ...
b)
na výzvu orgánu Policajného zboru alebo okresného úradu predložiť v ním určenej lehote a vyplniť príslušné ...
(9)

Prevádzkovateľ vozidla, ktorému bolo vydané nové osvedčenie o evidencii časť I, nové osvedčenie o evidencii ...

a)
predchádzajúce osvedčenie o evidencii časť I a časť II bezodkladne odovzdať orgánu Policajného zboru, ...
b)
predchádzajúce technické osvedčenie vozidla bezodkladne odovzdať príslušnému okresnému úradu.
(10)

Každý, kto nájde cudzie osvedčenie o evidencii časť I alebo cudzie osvedčenie o evidencii časť II alebo ...

a)
osvedčenia o evidencii časti I a časti II príslušnému orgánu Policajného zboru,
b)
technického osvedčenia vozidla príslušnému okresnému úradu.
(11)

Osvedčenie o evidencii časť I je neplatné, ak

a)
sú v ňom neoprávnene vykonané zmeny,
b)
záznamy v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
c)
je poškodené tak, že údaje v ňom uvedené sú nečitateľné,
d)
bolo zničené, stratené alebo ukradnuté,
e)
bolo vozidlo ukradnuté,
f)
osvedčenie o evidencii časť II je neplatné.
(12)

Osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla sú neplatné v prípadoch uvedených v odseku ...

(13)

Osvedčenie o evidencii časť I vydáva orgán Policajného zboru s platnosťou na 10 rokov, ktorá začína ...

(14)

Osvedčenie o evidencii časť II sú oprávnení vydávať a zapisovať do nich údaje

a)
štátny dopravný úrad, okresný úrad príslušný podľa miesta pobytu,8aa) ak je prevádzkovateľom vozidla ...
b)
výrobca alebo zástupca výrobcu, a to za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a všeobecne ...
c)
orgán Policajného zboru, a to za podmienok a v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.13)
(15)

Technické osvedčenie vozidla sú oprávnení vydávať a zapisovať do nich údaje len orgány a osoby uvedené ...

(16)

Orgány a osoby uvedené v odseku 14 písm. a) a b) sú povinné viesť evidenciu o prijatých, vydaných a ...

(17)

Náklady spojené s výrobou a distribúciou osvedčení o evidencii častí I je povinné znášať Ministerstvo ...

(18)

Náklady spojené s výrobou a distribúciou osvedčení o evidencii častí II a technických osvedčení vozidla ...

a)
výrobca alebo zástupca výrobcu, ak sú určené na účely plnenia ich povinností podľa tohto zákona,
b)
ministerstvo, ak sú určené pre štátny dopravný úrad, okresné úrady a orgány Policajného zboru.
(19)

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré nie je prihlásené v evidencii vozidiel,5) môže na základe písomnej žiadosti ...

a)
výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý vydal osvedčenie o evidencii časť II; výrobca alebo zástupca výrobcu ...
b)
okresný úrad, ktorý vydal osvedčenie o evidencii časť II.
(20)

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je prihlásené v evidencii vozidiel,5) môže na základe písomnej žiadosti ...

(21)

Prevádzkovateľ vozidla môže na základe písomnej žiadosti požiadať o vydanie duplikátu technického osvedčenia ...

a)
výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý vydal technické osvedčenie vozidla; výrobca alebo zástupca výrobcu ...
b)
okresný úrad, ktorý vydal technické osvedčenie vozidla; okresný úrad je oprávnený duplikát vydať len ...
c)
okresný úrad, ak výrobca alebo zástupca výrobcu podľa písmena a) zanikol alebo už neexistuje a nemá ...
(22)

Ak sa žiadosť podľa odsekov 19 a 21 podáva z dôvodu straty alebo odcudzenia, prílohou k žiadosti je ...

(23)

Osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla smie vyrábať a s nimi manipulovať fyzická ...

(24)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené povolenie podľa odseku 23, je povinná

a) pred výrobou predložiť ministerstvu na schválenie vzory osvedčenia o evidencii časti II a technického ...
b) viesť o výrobe a o manipulácii osobitné výkazy a na požiadanie ich predložiť a poskytnúť potrebné ...
(25)

Ministerstvo zruší povolenie podľa odseku 23, ak ten, komu bolo udelené,

a)

písomne požiada o zrušenie povolenia,

b)

poruší podmienky určené v povolení,

c)

poruší povinnosti ustanovené v odseku 24.

(26)

Vzor osvedčenia o evidencii časti I, podrobnosti o jeho vyhotovení, tvare a rozmeroch, ako aj o údajoch ...

§ 23a
Osobitné ustanovenia o osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla
(1)

Prevádzkovateľ vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie ...

(2)

Prevádzkovateľ vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré nemajú vydané technické osvedčenie ...

(3)

Na vydanie rozhodnutia o vydaní osvedčenia o evidencii časť II podľa odseku 1 a na vydanie technického ...

(4)

Žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii časť II musí obsahovať

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to,
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis, ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
identifikačné údaje o vozidle, a to
1.
značku vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
4.
druh vozidla,
5.
kategóriu vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN.
(5)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 sú

a)
technické osvedčenie vozidla,
b)
odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku ...
c)
platný protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. c), s výsledkom hodnotenia spôsobilé ...
d)
platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a), s výsledkom hodnotenia ...
(6)

Osvedčenie o evidencii časť II možno vydať iba vozidlu, ktorému bolo udelené typové schválenie ES, typové ...

(7)

Ak jednotlivé vozidlo nebolo vybavené miestom na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom s požadovaným ...

(8)

Okresný úrad vydá jednotlivému vozidlu osvedčenie o evidencii časť II, ak žiadateľ splnil podmienky ...

(9)

Ak okresný úrad rozhodne o vydaní osvedčenia o evidencii časť II jednotlivému vozidlu, vystaví základný ...

(10)

Ak ide o kategóriu vozidla, ktorá povinne podlieha v ustanovených lehotách technickej kontrole podľa ...

(11)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku ...

(12)

Žiadosť o vydanie technického osvedčenia vozidla musí obsahovať údaje podľa odseku 4 písm. a) a b).

(13)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 12 je pôvodné technické osvedčenie vozidla.

(14)

Technické osvedčenie vozidla možno vydať iba vozidlu, ktoré bolo schválené na prevádzku v premávke na ...

(15)

Okresný úrad vydá technické osvedčenie vozidla, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 12 až ...

(16)

Ak okresný úrad rozhodne o vydaní technického osvedčenia vozidla, vystaví základný technický opis vozidla ...

(17)

Ak okresný úrad požiada o prihlásenie dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom ...

§ 23b
(1)

Je zakázané

a)
neoprávnene manipulovať s počítadlom prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla,
b)
vyhotoviť, zaobstarať alebo dať inej osobe zariadenie alebo softvérové zariadenie na účel neoprávnenej ...
c)
predávať, kupovať alebo inak neoprávnene manipulovať s dokladmi vydávanými podľa tohto zákona.
(2)

Je zakázané uvádzať na trh Slovenskej republiky, sprístupniť na trh Slovenskej republiky alebo ponúkať ...

a)
služby, ktoré sú zakázané podľa odseku 1,
b)
technické prostriedky a zariadenia určené do cestných motorových vozidiel, ktoré nie sú súčasťou výbavy ...
c)
zvláštne výstražné svietidlá modrej farby, červenej farby alebo kombinácií červenej farby a modrej farby ...
(3)

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje uvádzať, sprístupňovať na trhu alebo ...

Vyradenie vozidla z premávky na pozemných komunikáciách
§ 24
Základné ustanovenia
(1)

Vozidlo musí byť vyradené z premávky na pozemných komunikáciách do času, kým sa zistené chyby neodstránia, ...

a)
je nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 21 ods. 2 písm. a) až k) a m) alebo § ...
b)
je technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ...
c)
osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla je ...
(2)

Vozidlo nepodliehajúce prihláseniu do evidencie vozidiel musí byť dočasne vyradené z premávky na pozemných ...

(3)

Vozidlo musí byť trvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách, ak prevádzkovateľ vozidla v ...

(4)

O dočasnom vyradení vozidla podľa odseku 2 alebo trvalom vyradení vozidla podľa odseku 3 rozhoduje okresný ...

(5)

O opätovnom uvedení vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách pred lehotou skončenia ...

(6)

Podrobnosti o technickej nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách ustanoví všeobecne ...

§ 24a

Dočasné vyradenie vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, z premávky na pozemných ...

(1)

Vozidlo sa dočasne vyradí z premávky na pozemných komunikáciách na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa ...

a)
identifikačné údaje o prevádzkovateľovi vozidla, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, podpis ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
identifikačné údaje o vozidle, a to
1.
značku vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla, jeho variant alebo verziu variantu typu,
4.
druh vozidla,
5.
kategóriu vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN,
c)
dátum začiatku a dátum skončenia dočasného vyradenia vozidla z premávky na pozemných komunikáciách.
(2)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je fotokópia technického osvedčenia vozidla.

(3)

Okresný úrad dočasne vyradí vozidlo z premávky na pozemných komunikáciách, ak žiadateľ splnil podmienky ...

(4)

Ak okresný úrad dočasne vyradí vozidlo podľa odseku 3, vydá rozhodnutie o dočasnom vyradení vozidla ...

(5)

Prevádzkovateľ vozidla dočasne vyradeného z premávky na pozemných komunikáciách, ktorý chce také vozidlo ...

(6)

Žiadosť o opätovné uvedenie vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách musí obsahovať ...

(7)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 6 sú

a)
fotokópia rozhodnutia o dočasnom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,
b)
potvrdenie okresného úradu o odňatí technického osvedčenia vozidla.
(8)

Okresný úrad opätovne uvedie vozidlo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak žiadateľ ...

(9)

Ak okresný úrad opätovne uvedie vozidlo do prevádzky podľa odseku 8, vydá rozhodnutie o opätovnom uvedení ...

(10)

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je dočasne vyradené z premávky na pozemných komunikáciách, môže požiadať ...

(11)

Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa vzťahujú na vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel. ...

§ 24b
Trvalé vyradenie vozidla z premávky na pozemných komunikáciách
(1)

Vozidlo musí byť trvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách, ak

a)
nebolo podrobené na základe rozhodnutia okresného úradu
1.
technickej kontrole mimo lehôt ustanovených na jej vykonanie a jeho prevádzkovateľ nepredložil protokol ...
2.
emisnej kontrole mimo lehôt ustanovených na jej vykonanie a jeho prevádzkovateľ nepredložil protokol ...
3.
kontrole originality vozidla a jeho prevádzkovateľ nepredložil odborný posudok o kontrole originality ...
b)
sa nezhoduje so schváleným typom vozidla a prevádzkovateľ vozidla na základe rozhodnutia okresného úradu ...
c)
na vozidle boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ...
d)
na vozidle bola vykonaná prestavba, pri ktorej došlo k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil ...
e)
na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil,
f)
je v evidencii vozidiel vozidlo, ktoré bolo odcudzené pred rozhodnutím okresného úradu o uznaní typového ...
(2)

V prípadoch podľa odseku 1 okresný úrad rozhodne o trvalom vyradení vozidla z premávky na pozemných ...

(3)

Okresný úrad zasiela v elektronickej forme orgánu Policajného zboru údaje o vozidlách trvalo vyradených ...

(4)

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je prihlásené v evidencii vozidiel a okresný úrad vydal rozhodnutie o ...

(5)

Vozidlo, ktoré bolo na základe rozhodnutia okresného úradu trvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách ...

DRUHÁ HLAVA
POVERENÉ TECHNICKÉ SLUŽBY

§ 25
Druhy technických služieb
(1)

Technické služby sa na účely tohto zákona členia na

a)
technickú službu overovania vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek ...
b)
technickú službu technickej kontroly vozidiel,
c)
technickú službu emisnej kontroly motorových vozidiel,
d)
technickú službu kontroly originality vozidiel,
e)
technickú službu montáže plynových zariadení.
(2)

Zabezpečovať činnosti súvisiace s technickými službami uvedenými v odseku 1 písm. a) až e) je oprávnené ...

(3)

Ministerstvo vyhlasuje výberové konanie na vykonávanie technickej služby podľa odseku 1 písm. b) až ...

(4)

Výberové konanie vykonáva päťčlenná komisia, ktorú tvoria zamestnanci ministerstva, vymenovaná ministrom ...

(5)

Komisia určí vybraného uchádzača, ktorého ponuka najlepšie spĺňa podmienky výberového konania. Komisia ...

(6)

Vyhodnotenie výberového konania vrátane údaja o poradí umiestnenia uchádzačov sa musí bezodkladne písomne ...

§ 26
Podmienky na udelenie poverenia
(1)

Ministerstvo udelí poverenie na vykonávanie činnosti technickej služby podľa § 25 ods. 1 písm. a) fyzickej ...

a)
má platné osvedčenie o akreditácii14) vydané akreditujúcou osobou podľa osobitného predpisu15) alebo ...
b)
preukáže finančnú spoľahlivosť na vykonávanie technickej služby podľa § 27,
c)
má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti technickej služby,16) ...
d)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo ...
e)
je bezúhonná, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje aj na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym ...
f)
nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní,17) ak je podnikateľom.
(2)

Ministerstvo udelí poverenie na vykonávanie činnosti technickej služby podľa § 25 ods. 1 písm. b), c), ...

a)
má platné osvedčenie o akreditácií18) vydané akreditujúcou osobou podľa osobitného predpisu alebo iným ...
b)
preukáže finančnú spoľahlivosť na vykonávanie technickej služby podľa § 27,
c)
vlastní alebo má v nájme19) pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor, v ktorých bude vykonávať činnosti ...
d)
vlastní alebo má v nájme technologické vybavenie potrebné na vykonávanie činnosti technickej služby,
e)
ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere zamestnáva dostatočný počet fyzických osôb, ktoré budú vykonávať ...
f)
má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti technickej služby,16) ...
g)
nie je personálne alebo majetkovo prepojená s inými oprávnenými osobami
1.
podľa § 39 ods. 8, ak žiada o udelenie poverenia na výkon činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. b),
2.
podľa § 57 ods. 8, ak žiada o udelenie poverenia na výkon činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. c),
3.
podľa § 74 ods. 8, ak žiada o udelenie poverenia na výkon činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. d),
4.
podľa § 88 ods. 8, ak žiada o udelenie poverenia na výkon činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. e);
h)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo ...
i)
je bezúhonná, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje aj na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym ...
j)
nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní,17) ak je podnikateľom.
(3)

Žiadosť o udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby podľa § 25 ods. 1 písm. a) až e) musí ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
druh technickej služby, na ktorú sa žiada udelenie poverenia.
(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 je

a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ ...
b)
platné osvedčenie o akreditácii14),18) pre činnosť technickej služby, na ktorú sa žiada udeliť poverenie, ...
c)
doklad preukazujúci finančnú spoľahlivosť,
d)
zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti technickej služby,16)
e)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. c) a d); okrem technickej služby podľa ...
f)
čestné vyhlásenie21) žiadateľa o splnení podmienok podľa odseku 2 písm. e) a g) okrem technickej služby ...
g)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
h)
čestné vyhlásenie žiadateľa,21) že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie,17) ...
(5)

Ak je žiadateľom zahraničná osoba z členského štátu, môže doklady uvedené v odseku 4 písm. a), b) až ...

(6)

Za bezúhonného podľa odseku 1 písm. e) a odseku 2 písm. i) sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený ...

§ 27
Finančná spoľahlivosť
(1)

Finančná spoľahlivosť je schopnosť žiadateľa finančne zabezpečiť začatie a riadne vykonávanie činnosti ...

(2)

Požiadavka finančnej spoľahlivosti na vykonávanie činnosti technickej služby podľa § 25 ods. 1 písm. ...

(3)

Finančnú spoľahlivosť možno preukázať riadnou účtovnou závierkou za predchádzajúci kalendárny rok alebo ...

§ 28
Ministerstvo okrem všeobecných náležitostí22) v poverení na vykonávanie technickej služby uvedie
a)

identifikačné údaje o žiadateľovi podľa § 26 ods. 3 písm. a),

b)

druh technickej služby podľa § 25 ods. 1 písm. a) až e),

c)

prípadné ďalšie podmienky na vykonávanie činnosti,

d)

dátum začatia činnosti.

Povinnosti a oprávnenia poverenej technickej služby
§ 29
(1)

Poverená technická služba overovania vozidiel je povinná

a)
zabezpečovať činnosti súvisiace
1.
s vykonávaním testov typu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a ...
2.
s vykonávaním skúšok jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla, jednotlivo vyrobeného ...
3.
s vykonávaním testov typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovanie ich zhodnosti ...
b)
vystavovať
1.
protokoly o testoch typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
2.
protokoly o skúškach jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla, jednotlivo vyrobeného ...
3.
protokoly o testoch typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch;
c)
evidovať protokoly o testoch a protokoly o skúškach podľa písmena b) spolu s návrhmi na spracovanie ...
d)
písomne oznámiť ministerstvu zmenu podmienok, údajov a dokladov uvedených v § 26 ods. 1, 3 až 5, a to ...
(2)

Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností uvedených v odseku 1 písm. a) prvom a druhom bode a odseku ...

§ 30
(1)

Poverená technická služba technickej kontroly vozidiel je povinná

a)
overovať plnenie podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia na vykonávanie technických kontrol vozidiel ...
b)
zabezpečovať spracovanie návrhov metodík technických kontrol vozidiel,
c)
overovať vhodnosť meradiel, prístrojov a monitorovacieho záznamového zariadenia na základe ich technických ...
d)
zabezpečovať základné školenia, zdokonaľovacie školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie ...
e)
spravovať údaje o výsledkoch technických kontrol vozidiel, vyhodnotení ich technického stavu a záveroch ...
f)
používať informačný systém technických kontrol vozidiel s programovým vybavením schváleným ministerstvom, ...
g)
zabezpečovať s celoštátnou pôsobnosťou
1.
výrobu, uskladnenie, predaj a distribúciu tlačív protokolov o technickej kontrole vozidla, tlačív osvedčení ...
2.
výrobu, predaj a distribúciu pečiatok používaných pri technických kontrolách podľa špecifikácie ustanovenej ...
3.
inventarizáciu a škartáciu tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok uvedených v prvom a druhom bode spôsobom ...
4.
viesť evidenciu o vyrobených a predaných tlačivách, kontrolných nálepkách a pečiatkach uvedených v prvom ...
h)
viesť zoznam staníc technických kontrol, zoznam osôb oprávnených vykonávať technické kontroly vozidiel ...
i)
písomne oznámiť ministerstvu zmenu podmienok, údajov a dokladov uvedených v § 26 ods. 2 až 5, a to bezodkladne, ...
j)
vykonávať činnosti prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu22a) v oblasti technických kontrol vozidiel, ...
k)
spracovávať osobné údaje získané pri technických kontrolách vozidiel v informačnom systéme technických ...
(2)

Poverená technická služba technickej kontroly vozidiel počas celej doby platnosti udeleného poverenia ...

a)
byť personálne alebo majetkovo prepojená s oprávnenými osobami, ktoré vykonávajú činnosti podľa § 39 ...
b)
vykonávať iné činnosti, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 3.
(3)

Poverená technická služba technickej kontroly vozidiel môže prevádzkovať výlučne jednu stanicu technickej ...

(4)

Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností uvedených v odseku 1 poverenou technickou službou technickej ...

§ 31
(1)

Poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel je povinná

a)
overovať plnenie podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol motorových ...
b)
zabezpečovať spracovanie návrhov metodík emisných kontrol motorových vozidiel,
c)
overovať vhodnosť meradiel, prístrojov a monitorovacieho záznamového zariadenia na základe ich technických ...
d)
zabezpečovať základné školenia, zdokonaľovacie školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie ...
e)
spravovať údaje o výsledkoch emisných kontrol motorových vozidiel, vyhodnotení ich stavu a záveroch ...
f)
používať informačný systém emisných kontrol motorových vozidiel s programovým vybavením schváleným ministerstvom, ...
g)
zabezpečovať s celoštátnou pôsobnosťou
1.
výrobu, uskladnenie, predaj a distribúciu tlačív protokolov o emisnej kontrole motorového vozidla, osvedčení ...
2.
výrobu, predaj a distribúciu pečiatok používaných pri emisných kontrolách motorových vozidiel podľa ...
3.
inventarizáciu a škartáciu tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok uvedených v prvom a druhom bode spôsobom ...
4.
viesť evidenciu o vyrobených a predaných tlačivách, kontrolných nálepkách a pečiatkach uvedených v prvom ...
h)
viesť zoznam pracovísk emisných kontrol, zoznam osôb oprávnených vykonávať emisné kontroly motorových ...
i)
písomne oznámiť ministerstvu zmenu podmienok, údajov a dokladov uvedených v § 26 ods. 2 až 5, a to bezodkladne, ...
j)
vykonávať činnosti prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu22a) v oblasti emisných kontrol motorových ...
k)
spracovávať osobné údaje získané pri emisných kontrolách motorových vozidiel v informačnom systéme emisných ...
l)
zabezpečovať s celoštátnou pôsobnosťou výrobu, uskladnenie, predaj a distribúciu emisných plakiet, ktoré ...
m)
spravovať údaje o vydaných emisných plaketách pre konkrétne vozidlo prostredníctvom informačného systému ...
(2)

Poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel počas celej doby platnosti udeleného ...

a)
byť personálne alebo majetkovo prepojená s inými oprávnenými osobami, ktoré vykonávajú činnosti podľa ...
b)
vykonávať iné činnosti, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 3.
(3)

Poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel môže prevádzkovať výlučne jedno pracovisko ...

(4)

Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností uvedených v odseku 1 poverenou technickou službou emisnej ...

§ 32
(1)

Poverená technická služba kontroly originality vozidiel je povinná

a)
overovať plnenie podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontrol originality vozidiel ...
b)
zabezpečovať spracovanie návrhov metodík kontrol originality vozidiel,
c)
overovať vhodnosť meradiel a prístrojov na základe ich technických parametrov a charakteru použitia ...
d)
zabezpečovať základné školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie kontrol originality vozidiel, ...
e)
spravovať údaje o výsledkoch kontrol originality vozidiel v informačnom systéme kontrol originality ...
f)
používať informačný systém kontrol originality vozidiel s programovým vybavením schváleným ministerstvom, ...
g)
zabezpečovať s celoštátnou pôsobnosťou
1.
výrobu, uskladnenie, predaj a distribúciu tlačív odborných posudkov o kontrole originality vozidla a ...
2.
výrobu, predaj a distribúciu pečiatok používaných pri kontrolách originality podľa špecifikácie ustanovenej ...
3.
inventarizáciu a škartáciu tlačív odborných posudkov, kontrolných nálepiek a pečiatok uvedených v prvom ...
4.
viesť evidenciu o vyrobených a predaných tlačivách odborných posudkov, kontrolných nálepkách a pečiatkach ...
h)
viesť zoznam pracovísk kontrol originality, zoznam osôb oprávnených vykonávať kontroly originality vozidiel ...
i)
písomne oznámiť ministerstvu zmenu podmienok, údajov a dokladov uvedených v § 26 ods. 2 až 5, a to bezodkladne, ...
j)
spravovať údaje o prevádzkových záznamoch vozidiel vrátane údajov z počítadiel celkovej prejdenej vzdialenosti ...
(2)

Poverená technická služba kontroly originality vozidiel počas celej doby platnosti udeleného poverenia ...

a)
byť personálne alebo majetkovo prepojená s oprávnenými osobami, ktoré vykonávajú činnosti podľa § 74 ...
b)
vykonávať iné činnosti, ako sú uvedené v odsekoch 1, 3 a 4.
(3)

Poverená technická služba kontroly originality vozidiel môže prevádzkovať výlučne jedno pracovisko kontroly ...

(4)

Poverená technická služba kontroly originality vozidiel je oprávnená požadovať poskytovanie informácií ...

(5)

Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností uvedených v odseku 1 poverenou technickou službou kontroly ...

§ 33
(1)

Poverená technická služba montáže plynových zariadení je povinná

a)
overovať plnenie podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia na vykonávanie montáže plynových zariadení ...
b)
zabezpečovať spracovanie návrhov metodík montáže plynových zariadení,
c)
overovať vhodnosť meradiel a prístrojov na základe ich technických parametrov a charakteru použitia ...
d)
zabezpečovať základné školenia, zdokonaľovacie školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce montáž plynových ...
e)
spravovať údaje v informačnom systéme montáže plynových zariadení s celoštátnou pôsobnosťou a tieto ...
f)
používať informačný systém montáže plynových zariadení a technické vybavenie schválené ministerstvom ...
g)
zabezpečovať s celoštátnou pôsobnosťou
1.
výrobu, uskladnenie, predaj a distribúciu tlačív protokolov o montáži plynového zariadenia, ktoré majú ...
2.
výrobu, predaj a distribúciu pečiatok používaných pri montáži plynových zariadení, podľa špecifikácie ...
3.
inventarizáciu a škartáciu tlačív protokolov a pečiatok uvedených v prvom a druhom bode spôsobom a v ...
4.
viesť evidenciu o vyrobených a predaných tlačivách protokolov a pečiatkach uvedených v prvom a druhom ...
h)
viesť zoznam pracovísk montáže plynových zariadení, zoznam osôb oprávnených vykonávať montáž plynových ...
i)
písomne oznámiť ministerstvu zmenu podmienok, údajov a dokladov uvedených v § 26 ods. 2 až 5, a to bezodkladne, ...
(2)

Poverená technická služba montáže plynových zariadení počas celej doby platnosti udeleného poverenia ...

a)
byť personálne alebo majetkovo prepojená s inými oprávnenými osobami, ktoré vykonávajú činnosti podľa ...
b)
vykonávať iné činnosti, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 3.
(3)

Poverená technická služba montáže plynových zariadení môže prevádzkovať výlučne jedno pracovisko montáže ...

(4)

Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností uvedených v odseku 1 poverenou technickou službou montáže ...

§ 34
Zmena, pozastavenie, zrušenie a zánik poverenia na vykonávanie technickej služby
(1)

Ministerstvo môže zmeniť poverenie na vykonávanie technickej služby na základe vlastného podnetu alebo ...

(2)

Ministerstvo môže pozastaviť výkon poverenia na vykonávanie technickej služby do vykonania opatrení ...

a)
poverená technická služba v určenej lehote neoznámi ministerstvu zmenu podmienok, na ktorých základe ...
b)
ministerstvo v rámci výkonu štátneho dozoru zistilo dôvody na pozastavenie výkonu poverenia.
(3)

Ministerstvo zruší poverenie na vykonávanie technickej služby, ak poverená technická služba

a)
písomne požiada o zrušenie poverenia minimálne 60 dní pred plánovaným ukončením svojej činnosti,
b)
v čase platnosti poverenia nespĺňa podmienky uvedené v § 26 ods. 1 alebo ods. 2, alebo porušuje povinnosti ...
c)
opakovane neplní alebo závažným spôsobom porušuje povinnosti uvedené v § 29 ods. 1, § 30 ods. 1, § 31 ...
(4)

Poverenie na vykonávanie technickej služby zaniká

a)
zrušením právnickej osoby alebo smrťou fyzickej osoby, ktorej bolo poverenie udelené,
b)
uplynutím času platnosti osvedčenia o akreditácii,
c)
zrušením osvedčenia o akreditácii.
§ 35

Zoznam poverených technických služieb, ako aj zmenu, pozastavenie, zrušenie a zánik poverenia na vykonávanie ...

TRETIA HLAVA
KONTROLY VOZIDIEL

Prvý oddiel
Základné ustanovenie

§ 36
(1)

Podnikanie v oblasti kontroly vozidiel zahŕňa výkon

a)
technických kontrol vozidiel,
b)
emisných kontrol motorových vozidiel,
c)
kontrol originality vozidiel.
(2)

Podnikať v oblasti kontroly vozidiel možno povoliť fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá preukáže, ...

Druhý oddiel
Technické kontroly

§ 37
Stanica technickej kontroly
(1)

Stanica technickej kontroly je pracovisko špecializované na vykonávanie technických kontrol vozidiel, ...

(2)

Stanice technickej kontroly sa členia na jednotlivé typy podľa počtu kontrolných liniek a kategórie ...

(3)

Podrobnosti o určovaní siete staníc technických kontrol podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny ...

§ 38
Podmienky na udelenie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly
(1)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá chce prevádzkovať

a)
stacionárnu stanicu technickej kontroly a vykonávať technické kontroly vozidiel podľa § 48 (ďalej len ...
b)
mobilnú stanicu technickej kontroly a vykonávať technické kontroly, je povinná vopred písomne požiadať ...
1.
Okresný úrad Bratislava pre Bratislavský kraj,
2.
Okresný úrad Trnava pre Trnavský kraj,
3.
Okresný úrad Trenčín pre Trenčiansky kraj,
4.
Okresný úrad Nitra pre Nitriansky kraj,
5.
Okresný úrad Žilina pre Žilinský kraj,
6.
Okresný úrad Banská Bystrica pre Banskobystrický kraj,
7.
Okresný úrad Prešov pre Prešovský kraj,
8.
Okresný úrad Košice pre Košický kraj.
(2)

Okresný úrad udelí fyzickej osobe alebo právnickej osobe povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly, ...

a)
vlastní alebo má v nájme19) pozemok, pozemok so stavbou alebo stavbu na požadovaný typ stanice technickej ...
b)
má projektovú dokumentáciu potrebnú na požadovaný typ stanice technickej kontroly,
c)
je finančne spoľahlivá na zriadenie stanice technickej kontroly,
d)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
e)
je bezúhonná,
f)
na požadovaný typ stanice technickej kontroly je voľná kapacita siete podľa § 37 ods. 2,
g)
nie je v konkurze ani v nútenom vyrovnaní,17) ak je žiadateľ podnikateľom.

Ak ide o právnickú osobu, musí podmienky podľa písmen d) a e) spĺňať osoba alebo osoby, ktoré sú jej ...

(3)

Žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby o udelenie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
údaje o type stanice technickej kontroly,
c)
údaje o základnom druhu technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých sa budú technické kontroly ...
d)
údaje o vlastníctve alebo nájme pozemku, pozemku so stavbou alebo o stavbe na požadovaný typ stanice ...
e)
údaje o finančnej spoľahlivosti,
f)
podpis žiadateľa, a ak ide o právnickú osobu, aj odtlačok pečiatky.
(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú

a)
výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia katastrálnej mapy podľa odseku 3 písm. ...
b)
stanovisko príslušného stavebného úradu k vhodnosti umiestnenia stavby stanice technickej kontroly a ...
c)
doklad o finančnej spoľahlivosti na zriadenie stanice technickej kontroly,
d)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ ...
e)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie,17) ak ...
(5)

Ak je žiadateľom zahraničná osoba z členského štátu, môže doklady uvedené v odseku 4 písm. c) až f) ...

(6)

Finančnou spoľahlivosťou podľa odseku 2 písm. c) je schopnosť žiadateľa finančne zabezpečiť zriadenie ...

(7)

Požiadavka finančnej spoľahlivosti je splnená preukázaním čistého obchodného imania účtovnej jednotky ...

(8)

Za bezúhonného podľa odseku 2 písm. e) sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(9)

Okresný úrad na základe posúdenia žiadosti a jej príloh rozhodne o udelení povolenia na zriadenie stanice ...

(10)

Rozhodnutie okresného úradu o povolení na zriadenie stanice technickej kontroly okrem všeobecných náležitostí22) ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi podľa odseku 3 písm. a),
b)
údaje o type stanice technickej kontroly,
c)
obmedzenú platnosť udeleného povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly na dva roky,
d)
prípadné ďalšie podmienky súvisiace so zriadením stanice technickej kontroly.
e)
údaje o mieste na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly.
(11)

Po uplynutí času platnosti rozhodnutie o povolení na zriadenie stanice technickej kontroly zaniká a ...

(12)

Priestorové a technologické vybavenie stanice technickej kontroly jednotlivých typov a mobilnej stanice ...

§ 39
Podmienky na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly
(1)

Okresný úrad8) udelí žiadateľovi oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, ak

a)
o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly požiadal v čase platnosti povolenia na zriadenie ...
b)
vlastní alebo má v nájme pozemok so stavbou alebo stavbu na požadovaný typ stanice technickej kontroly, ...
c)
vlastní alebo má vo finančnom lízingu technologické vybavenie stanice technickej kontroly ustanovené ...
d)
nie je personálne alebo majetkovo prepojený
1.
s poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel; to neplatí, ak o udelenie oprávnenia žiada ...
2.
s výrobou, predajom alebo opravou vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek ...
e)
má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom technických kontrol,16)
f)
je finančne spoľahlivý na riadne vykonávanie činnosti stanice technickej kontroly podľa § 38 ods. 6 ...
g)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo ...
h)
je bezúhonný, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje aj na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym ...
i)
ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere bude zamestnávať najmenej tri fyzické osoby, ktoré sú odborne ...
j)
nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní,17) ak je podnikateľom,
k)
bol pri overení plnenia podmienok podľa § 30 ods. 1 písm. a) hodnotený záverom „spĺňa podmienky“; náklady ...
(2)

Žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
údaje o type stanice technickej kontroly,
c)
údaje o základnom druhu technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých sa budú technické kontroly ...
d)
údaje o odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktorí budú technické kontroly vykonávať,
e)
predpokladaný dátum začatia činnosti,
f)
podpis žiadateľa, a ak ide o právnickú osobu, aj odtlačok pečiatky.
g)
dátum a číslo rozhodnutia okresného úradu o povolení na zriadenie stanice technickej kontroly.
(3)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú

a)
doklad o finančnej spoľahlivosti,
b)
kolaudačné rozhodnutie na stavbu,24) v ktorej sa nachádza stanica technickej kontroly,
c)
výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia katastrálnej mapy alebo nájomná zmluva ...
d)
zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti,16)
e)
pracovné zmluvy zamestnancov ku dňu začatia činnosti,
f)
čestné vyhlásenie21) žiadateľa o tom, že odmeny zamestnancov nebudú závisieť od výsledkov technických ...
g)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ ...
h)
čestné vyhlásenie21) žiadateľa o splnení podmienok podľa odseku 1 písm. c) a d),
i)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
j)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie,17) ak ...
k)
správa z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly vydaná ...
(4)

Ak je žiadateľom zahraničná osoba z členského štátu, môže doklady uvedené v odseku 3 písm. a), d), g), ...

(5)

Za bezúhonného podľa odseku 1 písm. h) sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(6)

Okresný úrad na základe posúdenia žiadosti a jej príloh udelí oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, ...

(7)

Rozhodnutie okresného úradu o udelení oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly okrem všeobecných ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi podľa odseku 2 písm. a),
b)
údaje o type stanice technickej kontroly,
c)
druh technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých budú technické kontroly vykonávané v stacionárnej ...
d)
prípadné ďalšie podmienky súvisiace s vykonávaním technických kontrol.
e)
údaje o miestach na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly.
(8)

Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly ...

Povinnosti oprávnenej osoby technickej kontroly
§ 40
(1)

Oprávnená osoba technickej kontroly je povinná

a)
zabezpečiť vykonávanie technických kontrol v rozsahu udeleného oprávnenia na príslušný druh technických ...
b)
zabezpečiť, aby technologické vybavenie a usporiadanie stanice technickej kontroly zodpovedalo udelenému ...
c)
zabezpečiť používanie meradiel a prístrojov, ktorých vhodnosť bola schválená ministerstvom a ktoré boli ...
d)
spravovať údaje o výsledkoch technických kontrol, vyhodnotení technického stavu vozidiel a záveroch ...
e)
používať informačný systém technických kontrol s programovým vybavením schváleným ministerstvom,
f)
zabezpečiť, aby technické kontroly boli vykonávané v súlade s týmto zákonom, so všeobecne záväzným právnym ...
g)
ku dňu začatia činnosti označiť stanicu technickej kontroly spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným ...
h)
bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od vzniku zmeny, písomne oznámiť okresnému úradu zmenu ...
i)
zabezpečiť evidenciu a inventarizáciu tlačív protokolov o technickej kontrole vozidla a osvedčení o ...
j)
podrobiť sa na základe rozhodnutia príslušného okresného úradu novému overeniu plnenia podmienok na ...
k)
zabezpečiť používanie monitorovacieho záznamového zariadenia schváleného ministerstvom a odoslanie záznamu ...
l)
zabezpečiť označenie stanice technickej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením spôsobom ustanoveným ...
m)
zabezpečiť prostredníctvom kontrolného technika záznam do informačného systému, že motorové vozidlo ...
(2)

Oprávnená osoba technickej kontroly počas celej doby platnosti udeleného oprávnenia nesmie byť majetkovo ...

a)
s poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel; to neplatí, ak zároveň vykonáva činnosť ...
b)
s výrobou, predajom alebo opravou vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. ...
(3)

Podrobnosti o informačnom systéme technických kontrol a rozsahu evidovaných údajov, vzor označenia stanice ...

§ 41
Oprávnená osoba technickej kontroly nesmie umožniť
a)

použitie informačného systému vybaveného programovým vybavením, ktoré nebolo schválené ministerstvom, ...

b)

použitie iného priestorového a technologického vybavenia, ako je ustanovené týmto zákonom a všeobecne ...

c)

vykonávanie technickej kontroly fyzickými osobami, ktoré nie sú odborne spôsobilé na vykonávanie technických ...

d)

vykonávanie technickej kontroly, ak v stanici technickej kontroly nie sú prítomní aspoň dvaja kontrolní ...

e)

vykonávanie technickej kontroly

1.

mimo stanice technickej kontroly uvedenej v oprávnení; to sa nevzťahuje

a)

na vykonávanie technických kontrol v mobilnej stanici technickej kontroly podľa § 48 ods. 2,

b)

na vykonávanie cestných technických kontrol podľa § 54 ods. 1,

2.

bez pristaveného vozidla a bez vykonania ustanovených kontrolných úkonov,

f)

vykonanie technickej kontroly bez zaznamenania monitorovacím záznamovým zariadením a bez odoslania záznamu ...

§ 42
Zmena, pozastavenie, zrušenie a zánik oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly
(1)

Okresný úrad8) môže zmeniť oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, ak oprávnená osoba technickej ...

(2)

Okresný úrad8) môže pozastaviť výkon oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly do vykonania opatrení ...

a)
oprávnená osoba technickej kontroly v určenej lehote neoznámi okresnému úradu zmenu podmienok, na ktorých ...
b)
v rámci výkonu štátneho odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie výkonu oprávnenia na vykonávanie ...
(3)

Okresný úrad zruší oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, ak oprávnená osoba technickej kontroly ...

a)
písomne požiada o zrušenie oprávnenia,
b)
v čase platnosti oprávnenia nespĺňa podmienky uvedené v § 39 ods. 1 písm. b), c), e) až j),
c)
porušila povinnosti uvedené v § 40 ods. 1 písm. a), b), d), e), g), i) až l), § 40 ods. 2 písm. a) alebo ...
d)
poruší povinnosť ustanovenú v § 41 písm. e),
e)
preukázateľne umožnila neoprávnené použitie tlačív protokolov o technickej kontrole vozidla, osvedčenia ...
f)
nezabezpečila obnovu technologického vybavenia po uplynutí lehoty ustanovenej v § 112 ods. 12 a § 112f ...
g)
získala oprávnenie na základe vedome nepravdivých údajov uvedených v žiadosti podľa § 39,
h)
umožní vykonať technickú kontrolu bez zaznamenania monitorovacím záznamovým zariadením a bez odoslania ...
i)
umožní vykonať technickú kontrolu na inom mieste prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly, ...
(4)

Oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly zaniká

a)
zrušením alebo smrťou oprávnenej osoby technickej kontroly,
b)
smrťou alebo skončením pracovného pomeru fyzických osôb, ktorým bolo udelené osvedčenie kontrolných ...
(5)

Okresný úrad nariadi oprávnenej osobe technickej kontroly nové overenie plnenia podmienok na udelenie ...

a)
o tom rozhodne ministerstvo z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, technických ...
b)
to zo závažných dôvodov navrhnú orgány štátneho odborného dozoru podľa tohto zákona, ktoré pri kontrole ...
Osvedčenie kontrolného technika
§ 43
Podmienky na udelenie osvedčenia kontrolného technika
(1)

Fyzická osoba, ktorá chce vykonávať technické kontroly a spĺňa podmienky podľa odseku 2 písm. a) až ...

(2)

Na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby technickej kontroly podľa § 39 ods. 8 alebo osoby, ktorá ...

a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
má požadované vzdelanie a odbornú prax,
d)
absolvovala základné školenie alebo zdokonaľovacie školenie,
e)
vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie technických kontrol.
(3)

Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo komu v ...

(4)

Požadovaným vzdelaním a odbornou praxou sa rozumie

a)
skončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo ...
b)
skončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného ...
c)
skončené stredné odborné vzdelanie v odbore automechanik, autoelektrikár alebo opravár poľnohospodárskych ...
d)
vodičské oprávnenie na vedenie skupiny alebo podskupiny tých kategórií vozidiel, na ktorých sa budú ...
(5)

K žiadosti podľa odseku 2 oprávnená osoba technickej kontroly podľa § 39 ods. 8 alebo osoba, ktorá má ...

a)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b)
doklad o vzdelaní podľa odseku 4 písm. a) až c),
c)
doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe,
d)
vodičský preukaz podľa odseku 4 písm. d),
e)
pracovnú zmluvu,
f)
potvrdenie o absolvovaní základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia,
g)
zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie technických kontrol nie staršiu ako šesť mesiacov. ...
(6)

Ak ide o zahraničnú osobu z členského štátu, predloží rovnocenné doklady uvedené v odseku 5 písm. a), ...

(7)

Okresný úrad na základe posúdenia žiadosti udelí osvedčenie kontrolného technika fyzickej osobe, ak ...

(8)

Rozhodnutie okresného úradu o udelení osvedčenia kontrolného technika okrem všeobecných náležitostí22) ...

a)
identifikačné údaje o odborne spôsobilej osobe,
b)
identifikačné údaje o oprávnenej osobe technickej kontroly a o sídle stanice technickej kontroly,
c)
údaje o druhu technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých budú technické kontroly vykonávané ...
d)
obmedzenú platnosť osvedčenia kontrolného technika na päť rokov,
e)
prípadné ďalšie údaje a podmienky súvisiace s vykonávaním technických kontrol.
(9)

Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení osvedčenia kontrolného technika sa fyzická osoba ...

(10)

Kontrolný technik je povinný

a)
vykonávať technické kontroly v súlade s týmto zákonom, so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ...
b)
podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu podľa § 46 ods. 2,
c)
najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny, písomne oznámiť oprávnenej osobe technickej kontroly ...
§ 44
Zmena, pozastavenie, zrušenie alebo zánik osvedčenia kontrolného technika a predĺženie jeho platnosti ...
(1)

Rozsah osvedčenia kontrolného technika môže okresný úrad8) zmeniť, ak oprávnená osoba technickej kontroly ...

(2)

Okresný úrad môže pozastaviť výkon činnosti kontrolného technika do vykonania opatrení na nápravu, ak ...

a)
oprávnená osoba technickej kontroly neoznámi zmenu údajov podľa § 43 ods. 2 písm. a) alebo písm. b), ...
b)
v rámci výkonu štátneho odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie výkonu činnosti kontrolného ...
(3)

Okresný úrad zruší osvedčenie kontrolného technika, ak

a)
oprávnená osoba technickej kontroly písomne požiada o zrušenie osvedčenia,
b)
kontrolný technik v čase platnosti osvedčenia nespĺňa podmienky podľa § 43 ods. 2 písm. a) a b), alebo ...
c)
z lekárskej správy vyplýva, že kontrolný technik nie je trvalo telesne alebo duševne schopný na vykonávanie ...
d)
kontrolný technik neodôvodnene nevykonával technickú kontrolu nepretržite viac ako šesť mesiacov,
e)
kontrolný technik získal osvedčenie na základe vedome nepravdivých údajov uvedených v žiadosti podľa ...
f)
kontrolný technik v čase zákazu podľa § 46 ods. 4 vykonával technické kontroly,
g)
kontrolný technik preukázateľne umožnil neoprávnené použitie tlačív dokladov uvedených v § 52 ods. 1 ...
h)
kontrolný technik po písomnom upozornení v prípade podľa odseku 2 písm. b) opakovane vykonával technické ...
i)
kontrolný technik vykonal technickú kontrolu bez pristaveného vozidla alebo mimo ustanovených priestorov, ...
j)
kontrolný technik neabsolvoval doškoľovací kurz v prípade podľa § 43 ods. 10 písm. b),
k)
kontrolný technik vykonal technickú kontrolu v čase nefunkčnosti monitorovacieho záznamového zariadenia; ...
l)
kontrolný technik použije pri technickej kontrole také vybavenie alebo zariadenie, ktoré umožní neoprávnené ...
(4)

Osvedčenie kontrolného technika zaniká

a)
smrťou kontrolného technika alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
b)
ak kontrolný technik neabsolvoval doškoľovací kurz podľa § 46 ods. 1,
c)
uplynutím času platnosti osvedčenia, ak oprávnená osoba technickej kontroly nepožiadala o jeho predĺženie ...
(5)

Okresný úrad predĺži platnosť osvedčenia kontrolného technika, ak

a)
oprávnená osoba technickej kontroly najneskôr 90 dní pred uplynutím platnosti osvedčenia kontrolného ...
b)
kontrolný technik absolvoval doškoľovací kurz podľa § 46 ods. 1 a vyhovel pri skúške podľa § 47.
(6)

Na zmenu rozsahu osvedčenia kontrolného technika podľa odseku 1 alebo predĺženie platnosti osvedčenia ...

§ 45
Základné školenie a zdokonaľovacie školenie
(1)

Základné školenie a zdokonaľovacie školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia kontrolného technika ...

(2)

Na základe potvrdenia o absolvovaní základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia oprávnená osoba ...

(3)

Prihlásiť fyzickú osobu na základné školenie a na skúšku z odbornej spôsobilosti môže aj osoba, ktorá ...

(4)

Spôsob a rozsah vykonávania základného školenia a zdokonaľovacieho školenia, vedenia informačného systému ...

§ 46
Doškoľovací kurz
(1)

Na predĺženie platnosti osvedčenia kontrolného technika podľa § 44 ods. 5 organizuje a zabezpečuje doškoľovací ...

(2)

Mimo doškoľovacieho kurzu podľa odseku 1 okresný úrad nariadi doškoľovací kurz a, ak je to potrebné, ...

(3)

Na základe potvrdenia o absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa odsekov 1 alebo 2 oprávnená osoba technickej ...

(4)

Kontrolný technik, ktorý po absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa odsekov 1 alebo 2 bol pri skúške ...

(5)

Spôsob a rozsah vykonávania doškoľovacieho kurzu, vedenia informačného systému o doškoľovacom kurze, ...

§ 47
Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti
(1)

Odbornou spôsobilosťou sa rozumie súbor odborných vedomostí a zručností vzťahujúcich sa na kontrolu, ...

(2)

Získaná odborná spôsobilosť sa preukazuje skúškou pred skúšobnou komisiou vymenovanou ministerstvom.

(3)

Termín a miesto konania skúšky z odbornej spôsobilosti určí ministerstvo tak, aby sa mohla vykonať spravidla ...

(4)

Ak fyzická osoba, ktorá absolvovala základné školenie alebo zdokonaľovacie školenie alebo doškoľovací ...

(5)

Ak fyzická osoba po absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho ...

(6)

Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenia ...

§ 48
Technická kontrola
(1)

Technickou kontrolou sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov ...

(2)

V mobilnej stanici technickej kontroly sa môžu vykonávať technické kontroly vozidiel podľa § 49 ods. ...

(3)

Technické kontroly v mobilnej stanici technickej kontroly podľa odseku 2 smú vykonávať oprávnené osoby ...

(4)

Technickou kontrolou sa na vozidle kontroluje

a)
brzdová sústava,
b)
riadenie,
c)
nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby,
d)
rám a karoséria,
e)
osvetlenie a svetelná signalizácia,
f)
predpísaná a zvláštna výbava,
g)
ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky,
h)
zaťaženie životného prostredia,
i)
identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla.
(5)

Na vykonávanie technickej kontroly sa smú používať len meradlá, prístroje a monitorovacie záznamové ...

(6)

Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania technických kontrol, spôsob používania meradiel, ...

(7)

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o schválenie vhodnosti meradiel, prístrojov a monitorovacích záznamových ...

§ 48a
Monitorovanie stanice technickej kontroly
(1)

Priestor kontrolnej linky stanice technickej kontroly a priestor miesta na prevádzkovanie mobilnej stanice ...

(2)

Monitorovacie záznamové zariadenie musí byť používané tak, aby nezasahovalo do súkromia fyzických osôb, ...

(3)

Priestor kontrolnej linky stanice technickej kontroly a priestor miesta na prevádzkovanie mobilnej stanice ...

(4)

Záznam vyhotovený z monitorovacieho záznamového zariadenia poskytuje poverená technická služba technickej ...

a)
ministerstvu v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky, ...
b)
okresnému úradu v sídle kraja v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode ...
c)
okresnému úradu8) v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách ...
d)
oprávnenej osobe technickej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh,
e)
Policajnému zboru v rozsahu potrebnom na účely objasňovania priestupku alebo trestného činu.
(5)

Ak záznam vyhotovený z monitorovacieho záznamového zariadenia nie je využitý na účely podľa odseku 4, ...

a)
videozáznam v deň nasledujúci po uplynutí tridsiatich dní odo dňa, v ktorom bol videozáznam vyhotovený, ...
b)
snímky v deň nasledujúci po ukončení platnosti technickej kontroly.
§ 49
Druhy technických kontrol
(1)

Základným druhom technickej kontroly je technická kontrola pravidelná. Bez udeleného oprávnenia na vykonávanie ...

(2)

Technické kontroly sa členia na

a)
technickú kontrolu pravidelnú,
b)
technickú kontrolu pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo ...
c)
technickú kontrolu zvláštnu,
d)
technickú kontrolu administratívnu,
e)
technickú kontrolu na prepravu nebezpečných vecí,27)
f)
technickú kontrolu na vydanie prepravného povolenia,28)
g)
opakovanú technickú kontrolu.
(3)

Na základe udeleného oprávnenia na

a)
vykonávanie technickej kontroly podľa odseku 2 písm. a) možno vykonávať aj technické kontroly podľa ...
b)
vykonávanie technickej kontroly podľa odseku 2 písm. b), e) alebo písm. f) možno vykonávať aj ich opakovanú ...
(4)

Oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly podľa odseku 2 písm. b) možno udeliť len na základe oprávnenia ...

(5)

Oprávnenie na vykonávanie technických kontrol podľa odseku 2 písm. e) alebo písm. f) možno udeliť len ...

(6)

Technickú kontrolu podľa odseku 2 písm. a) až g) možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla v ...

(7)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, s povinnou výbavou ...

(8)

Pred začatím technickej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na technickú ...

(9)

Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla. Na kontrolnej ...

(10)

Počas technickej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo okrem nastavenia svetlometov, ...

(11)

Rozsah technických kontrol podľa odseku 2, mieru zaťaženia pre určité kategórie vozidiel podľa odseku ...

§ 50
Technické kontroly pravidelné
(1)

V lehote od šiestich mesiacov do štyroch rokov podlieha technickej kontrole pravidelnej vozidlo, ktoré ...

(2)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej ...

(3)

Lehoty technických kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel a podrobnosti o podrobení ...

Hodnotenie technického stavu vozidla
§ 51
(1)

Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov ...

(2)

Na základe výsledku hodnotenia technického stavu vozidla a funkcie jednotlivých systémov, komponentov ...

a)
spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo
b)
dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, alebo
c)
nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.
(3)

Hodnotenie technického stavu vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti ...

(4)

Hodnotenie technického stavu vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti ...

§ 52
Doklad o vykonaní technickej kontroly
(1)

Dokladom o vykonaní technickej kontroly podľa § 49 ods. 2 písm. a) a d) je vyznačený Protokol o technickej ...

(2)

Dokladom o vykonaní technickej kontroly podľa § 49 ods. 2 písm. b) je vyznačený Protokol o technickej ...

(3)

Dokladom o technickej kontrole podľa § 49 ods. 2 písm. c) je vyznačený Protokol o technickej kontrole ...

(4)

Dokladom o vykonaní technickej kontroly podľa § 49 ods. 2 písm. e) je vyznačený Protokol o technickej ...

(5)

Dokladom o vykonaní technickej kontroly podľa § 49 ods. 2 písm. f) je vyznačený Protokol o technickej ...

(6)

Dokladom o vykonaní opakovanej technickej kontroly je vyznačený doklad podľa odsekov 1 až 5.

(7)

Vyznačeným Osvedčením o technickej kontrole a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou preukazuje ...

(8)

Spôsob vyznačovania výsledku technickej kontroly do dokladov o vykonaní technickej kontroly podľa odsekov ...

§ 53

Ak sa pri kontrole technického stavu vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ...

§ 54
Cestná technická kontrola
(1)

Cestnou technickou kontrolou sa rozumie vopred neoznámená a neočakávaná kontrola technického stavu vozidla ...

(2)

Cestná technická kontrola sa nevykonáva na vozidle, ktoré bolo podľa údajov uvedených v dokladoch vozidla ...

(3)

Cestná technická kontrola pozostáva z kontroly dokladov vozidla podľa § 23 a z jedného alebo z obidvoch ...

a)
vizuálne posúdenie technického stavu stojaceho vozidla,
b)
kontrola a vykonanie zápisu do Správy o cestnej technickej kontrole vozidla.
(4)

Ak sa pri cestnej technickej kontrole vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ...

(5)

Nebezpečné chyby zistené cestnou technickou kontrolou na vozidle kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4 evidovanom ...

(6)

Ministerstvo na základe oznámenia a žiadosti od iného členského štátu o nebezpečných chybách zistených ...

(7)

Výsledky cestnej technickej kontroly vozidla eviduje kontrolný orgán29) a raz polročne zasiela údaje ...

(8)

Každý druhý rok do 31. marca ministerstvo zasiela Európskej komisii údaje za predchádzajúce dva roky, ...

(9)

Dokladom o vykonaní cestnej technickej kontroly vozidla je Správa o cestnej technickej kontrole vozidla, ...

(10)

Podrobnosti o spôsobe a rozsahu vykonania a vyhodnotenia cestnej technickej kontroly, o postupe prijatia ...

Tretí oddiel
Emisné kontroly

§ 55
Pracovisko emisnej kontroly
(1)

Pracovisko emisnej kontroly je pracovisko špecializované na vykonávanie emisných kontrol motorových ...

(2)

Pracoviská emisnej kontroly sa členia na jednotlivé typy podľa rozmerov priestorov a kategórie vozidiel, ...

(3)

Podrobnosti o určovaní siete pracovísk emisných kontrol podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny ...

§ 56
Podmienky na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly
(1)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá chce prevádzkovať

a)
stacionárne pracovisko emisnej kontroly a vykonávať emisné kontroly motorových vozidiel podľa § 66 (ďalej ...
b)
mobilné pracovisko emisnej kontroly a vykonávať emisné kontroly, je povinná vopred písomne požiadať ...
1.
Okresný úrad Bratislava pre Bratislavský kraj,
2.
Okresný úrad Trnava pre Trnavský kraj,
3.
Okresný úrad Trenčín pre Trenčiansky kraj,
4.
Okresný úrad Nitra pre Nitriansky kraj,
5.
Okresný úrad Žilina pre Žilinský kraj,
6.
Okresný úrad Banská Bystrica pre Banskobystrický kraj,
7.
Okresný úrad Prešov pre Prešovský kraj,
8.
Okresný úrad Košice pre Košický kraj.
(2)

Okresný úrad udelí fyzickej osobe alebo právnickej osobe povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly, ...

a)
vlastní alebo má v nájme19) pozemok, pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor na požadovaný typ pracoviska ...
b)
má projektovú dokumentáciu na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly,
c)
je finančne spoľahlivá na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,
d)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
e)
je bezúhonná,
f)
na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly je voľná kapacita siete podľa § 55 ods. 2,
g)
nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní,17) ak je podnikateľom.

Ak ide o právnickú osobu, musí podmienky podľa písmen d) a e) spĺňať osoba alebo osoby, ktoré sú jej ...

(3)

Žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby o udelenie povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
údaje o type pracoviska emisnej kontroly,
c)
údaje o druhu emisného systému, druhu paliva na pohon motora vozidla a kategórie vozidla, na ktorých ...
d)
údaje o vlastníctve alebo nájme pozemku, pozemku so stavbou, stavby alebo priestoru na požadovaný typ ...
e)
údaje o finančnej spoľahlivosti,
f)
podpis žiadateľa, a ak ide o právnickú osobu, aj odtlačok pečiatky.
(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú

a)
výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia katastrálnej mapy podľa odseku 3 písm. ...
b)
stanovisko príslušného stavebného úradu k vhodnosti umiestnenia stavby pracoviska emisnej kontroly a ...
c)
doklad o finančnej spoľahlivosti na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,
d)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ ...
e)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie,17) ak ...
(5)

Ak je žiadateľom zahraničná osoba z členského štátu, môže doklady uvedené v odseku 4 písm. c) až f) ...

(6)

Finančnou spoľahlivosťou podľa odseku 2 písm. c) je schopnosť žiadateľa finančne zabezpečiť zriadenie ...

(7)

Požiadavka finančnej spoľahlivosti je splnená preukázaním čistého obchodného imania účtovnej jednotky ...

(8)

Za bezúhonného podľa odseku 2 písm. e) sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(9)

Okresný úrad na základe posúdenia žiadosti a jej príloh udelí povolenie na zriadenie pracoviska emisnej ...

(10)

Rozhodnutie okresného úradu o povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly okrem všeobecných náležitostí22) ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi podľa odseku 3 písm. a),
b)
údaje o type pracoviska emisnej kontroly,
c)
obmedzenú platnosť udeleného povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly na dva roky,
d)
prípadné ďalšie podmienky súvisiace so zriadením pracoviska emisnej kontroly.
e)
údaje o miestach na prevádzkovanie mobilného pracoviska emisnej kontroly.
(11)

Po uplynutí času platnosti rozhodnutie o povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly zaniká a ...

(12)

Priestorové a technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly jednotlivých typov a mobilného pracoviska ...

§ 57
Podmienky na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly
(1)

Okresný úrad8) udelí žiadateľovi oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly, ak

a)
o udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly požiadal v čase platnosti povolenia na zriadenie ...
b)
vlastní alebo má v nájme pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor na požadovaný typ pracoviska emisnej ...
c)
vlastní alebo má vo finančnom lízingu technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly ustanovené ...
d)
nie je personálne alebo majetkovo prepojený s poverenou technickou službou emisnej kontroly motorových ...
e)
má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom emisných kontrol,16)
f)
je finančne spoľahlivý na riadne vykonávanie činnosti pracoviska emisnej kontroly podľa § 56 ods. 6 ...
g)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo ...
h)
je bezúhonný, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje aj na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym ...
i)
ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere bude zamestnávať najmenej dve fyzické osoby, ktoré sú odborne ...
j)
nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní,17) ak je podnikateľom,
k)
bol pri overení plnenia podmienok podľa § 31 ods. 1 písm. a) hodnotený záverom „spĺňa podmienky“; náklady ...
(2)

Žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby o udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
údaje o type pracoviska emisnej kontroly,
c)
údaje o emisnom systéme, druhu paliva na pohon motora a kategórie vozidiel, na ktorých sa budú emisné ...
d)
údaje o odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktorí budú emisné kontroly vykonávať,
e)
predpokladaný dátum začatia činnosti,
f)
podpis žiadateľa, a ak ide o právnickú osobu, aj odtlačok pečiatky.
g)
dátum a číslo rozhodnutia okresného úradu o povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly.
(3)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú

a)
doklad o finančnej spoľahlivosti,
b)
kolaudačné rozhodnutie na stavbu,24) v ktorej sa nachádza pracovisko emisnej kontroly,
c)
výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia katastrálnej mapy alebo nájomná zmluva ...
d)
zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti,16)
e)
pracovné zmluvy zamestnancov ku dňu začatia činnosti,
f)
čestné vyhlásenie21) žiadateľa o tom, že odmeny zamestnancov nebudú závisieť od výsledkov emisných kontrol, ...
g)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ ...
h)
čestné vyhlásenie21) žiadateľa o splnení podmienok podľa odseku 1 písm. c) a d),
i)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
j)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie,17) ak ...
k)
správa z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly vydaná poverenou ...
(4)

Ak je žiadateľom zahraničná osoba z členského štátu, môže doklady uvedené v odseku 3 písm. a), d), g), ...

(5)

Za bezúhonného podľa odseku 1 písm. h) sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(6)

Okresný úrad na základe posúdenia žiadosti a jej príloh udelí oprávnenie na vykonávanie emisných kontrol, ...

(7)

Rozhodnutie okresného úradu o udelení oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly okrem všeobecných náležitostí22) ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi podľa odseku 2 písm. a),
b)
údaje o type pracoviska emisnej kontroly,
c)
údaje o emisnom systéme, druhu paliva na pohon motora a kategórie vozidiel, na ktorých budú emisné kontroly ...
d)
prípadné ďalšie podmienky súvisiace s vykonávaním emisných kontrol.
e)
údaje o miestach na prevádzkovanie mobilného pracoviska emisnej kontroly.
(8)

Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly sa ...

Povinnosti oprávnenej osoby emisnej kontroly
§ 58
(1)

Oprávnená osoba emisnej kontroly je povinná

a)
zabezpečiť vykonávanie emisných kontrol v rozsahu udeleného oprávnenia na príslušný emisný systém, druh ...
b)
zabezpečiť, aby technologické vybavenie a usporiadanie pracoviska emisnej kontroly zodpovedalo udelenému ...
c)
zabezpečiť používanie meradiel a prístrojov, ktorých vhodnosť bola schválená ministerstvom a ktoré boli ...
d)
spravovať údaje o výsledkoch emisných kontrol, hodnotení a záveroch o spôsobilosti alebo nespôsobilosti ...
e)
používať informačný systém emisných kontrol s programovým vybavením schváleným ministerstvom,
f)
zabezpečiť, aby emisné kontroly boli vykonávané v súlade s týmto zákonom, so všeobecne záväzným právnym ...
g)
ku dňu začatia činnosti označiť pracovisko emisnej kontroly spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným ...
h)
bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od vzniku zmeny, písomne oznámiť okresnému úradu zmenu ...
i)
zabezpečiť evidenciu a inventarizáciu tlačív protokolov o emisnej kontrole motorového vozidla a osvedčení ...
j)
podrobiť sa na základe rozhodnutia príslušného okresného úradu novému overeniu plnenia podmienok na ...
k)
zabezpečiť používanie monitorovacieho záznamového zariadenia schváleného ministerstvom a odoslanie záznamu ...
l)
zabezpečiť označenie pracoviska emisnej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením spôsobom ustanoveným ...
(2)

Oprávnená osoba emisnej kontroly počas celej doby platnosti udeleného oprávnenia nesmie byť personálne ...

(3)

Podrobnosti o informačnom systéme emisných kontrol a rozsahu evidovaných údajov, vzor označenia pracoviska ...

§ 59
Oprávnená osoba emisnej kontroly nesmie umožniť
a)

použitie informačného systému vybaveného programovým vybavením, ktoré nebolo schválené ministerstvom, ...

b)

použitie iného priestorového a technologického vybavenia, ako je ustanovené týmto zákonom a všeobecne ...

c)

vykonávať emisné kontroly fyzickými osobami, ktoré nie sú odborne spôsobilé na vykonávanie emisných ...

d)

vykonávať emisné kontroly

1.

mimo pracoviska emisnej kontroly uvedeného v oprávnení; to sa nevzťahuje

a)

na vykonávanie emisných kontrol v mobilnom pracovisku emisnej kontroly podľa § 66 ods. 2,

b)

na vykonávanie cestných emisných kontrol podľa § 54 ods. 1,

2.

bez pristaveného vozidla a bez vykonania ustanovených kontrolných úkonov,

e)

vykonanie emisnej kontroly bez zaznamenania monitorovacím záznamovým zariadením a bez odoslania záznamu ...

§ 60
Zmena, pozastavenie, zrušenie a zánik oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly
(1)

Okresný úrad8) môže zmeniť oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly, ak oprávnená osoba emisnej kontroly ...

(2)

Okresný úrad8) môže pozastaviť výkon oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly do vykonania opatrení ...

a)
oprávnená osoba emisnej kontroly v určenej lehote neoznámi okresnému úradu zmenu podmienok, na základe ...
b)
v rámci výkonu štátneho odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie výkonu oprávnenia na vykonávanie ...
(3)

Okresný úrad zruší oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly, ak oprávnená osoba emisnej kontroly

a)
písomne požiada o zrušenie oprávnenia,
b)
v čase platnosti oprávnenia nespĺňa podmienky uvedené v § 57 ods. 1 písm. b), c), e) až j),
c)
porušila povinnosti uvedené v § 58 ods. 1 písm. a), b), d), e), g), i) až l), § 58 ods. 2 alebo § 59 ...
d)
poruší povinnosť ustanovenú v § 59 písm. d),
e)
preukázateľne umožnila neoprávnené použitie tlačív protokolov o emisnej kontrole vozidla, osvedčenie ...
f)
nezabezpečila obnovu technologického vybavenia po uplynutí lehoty ustanovenej v § 112 ods. 19 a v § ...
g)
získala oprávnenie na základe vedome nepravdivých údajov uvedených v žiadosti podľa § 57,
h)
umožní vykonať emisnú kontrolu bez zaznamenania monitorovacím záznamovým zariadením a bez odoslania ...
i)
umožní vykonať emisnú kontrolu na inom mieste prevádzkovania mobilného pracoviska emisnej kontroly, ...
(4)

Oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly zaniká

a)
zrušením alebo smrťou oprávnenej osoby emisnej kontroly,
b)
smrťou alebo skončením pracovného pomeru fyzických osôb, ktorým bolo udelené osvedčenie technika emisnej ...
(5)

Okresný úrad nariadi oprávnenej osobe emisnej kontroly nové overenie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia ...

a)
o tom rozhodne ministerstvo z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, technických ...
b)
to zo závažných dôvodov navrhnú orgány štátneho odborného dozoru podľa tohto zákona, ktoré pri kontrole ...
Osvedčenie technika emisnej kontroly
§ 61
Podmienky na udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly
(1)

Fyzická osoba, ktorá chce vykonávať emisné kontroly a spĺňa podmienky podľa odseku 2 písm. a) až e), ...

(2)

Na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby emisnej kontroly podľa § 57 ods. 8 alebo osoby, ktorá ...

a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
má požadované vzdelanie a odbornú prax,
d)
absolvovala základné školenie alebo zdokonaľovacie školenie,
e)
vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisných kontrol.
(3)

Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ten, komu ...

(4)

Požadovaným vzdelaním a odbornou praxou sa rozumie

a)
skončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo ...
b)
skončené úplné stredné odborné vzdelanie strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného ...
c)
skončené stredné odborné vzdelanie v odbore automechanik, autoelektrikár alebo opravár poľnohospodárskych ...
(5)

K žiadosti podľa odseku 2 oprávnená osoba emisnej kontroly podľa § 57 ods. 8 alebo osoba, ktorá má udelené ...

a)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b)
doklad o vzdelaní podľa odseku 4 písm. a) až c),
c)
doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe,
d)
pracovnú zmluvu,
e)
potvrdenie o absolvovaní základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia,
f)
zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisných kontrol nie staršiu ako šesť mesiacov. ...
(6)

Ak ide o zahraničnú osobu z členského štátu, predloží rovnocenné doklady uvedené v odseku 5 písm. a), ...

(7)

Okresný úrad na základe posúdenia žiadosti udelí osvedčenie technika emisnej kontroly fyzickej osobe, ...

(8)

Rozhodnutie okresného úradu o udelení osvedčenia technika emisnej kontroly okrem všeobecných náležitostí22) ...

a)
identifikačné údaje o odborne spôsobilej osobe,
b)
identifikačné údaje o oprávnenej osobe emisnej kontroly a o sídle pracoviska emisnej kontroly,
c)
údaje o emisnom systéme, druhu paliva na pohon motora, na ktorých budú emisné kontroly vykonávané v ...
d)
obmedzenú platnosť osvedčenia technika emisnej kontroly na päť rokov,
e)
prípadné ďalšie údaje a podmienky súvisiace s vykonávaním emisných kontrol.
(9)

Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení osvedčenia technika emisnej kontroly sa fyzická ...

(10)

Technik emisnej kontroly je povinný

a)
vykonávať emisné kontroly v súlade s týmto zákonom, so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ...
b)
podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu podľa § 64 ods. 2,
c)
najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny, písomne oznámiť oprávnenej osobe emisnej kontroly ...
§ 62
Zmena, pozastavenie, zrušenie alebo zánik osvedčenia technika emisnej kontroly a predĺženie jeho platnosti ...
(1)

Rozsah osvedčenia technika emisnej kontroly môže okresný úrad8) zmeniť, ak oprávnená osoba emisnej kontroly ...

(2)

Okresný úrad môže pozastaviť výkon činnosti technika emisnej kontroly do vykonania opatrení na nápravu, ...

a)
oprávnená osoba emisnej kontroly neoznámi zmenu údajov podľa § 61 ods. 2 písm. a) alebo b),
b)
v rámci výkonu štátneho odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie činnosti technika emisnej ...
(3)

Okresný úrad zruší osvedčenie technika emisnej kontroly, ak

a)
oprávnená osoba emisnej kontroly písomne požiada o zrušenie osvedčenia,
b)
technik emisnej kontroly v čase platnosti osvedčenia nespĺňa podmienky podľa § 61 ods. 2 písm. a) a ...
c)
z lekárskej správy vyplýva, že technik emisnej kontroly nie je trvalo telesne alebo duševne schopný ...
d)
technik emisnej kontroly neodôvodnene nevykonával emisnú kontrolu nepretržite viac ako šesť mesiacov, ...
e)
technik emisnej kontroly získal osvedčenie na základe vedome nepravdivých údajov uvedených v žiadosti ...
f)
technik emisnej kontroly v čase zákazu podľa § 64 ods. 4 vykonával emisné kontroly,
g)
technik emisnej kontroly preukázateľne umožnil neoprávnené použitie tlačív dokladov uvedených v § 70 ...
h)
technik emisnej kontroly po písomnom upozornení v prípadoch podľa odseku 2 písm. b) opakovane vykonával ...
i)
technik emisnej kontroly vykonal emisnú kontrolu bez pristaveného vozidla alebo mimo ustanovených priestorov, ...
j)
technik emisnej kontroly neabsolvoval doškoľovací kurz v prípade podľa § 61 ods. 10 písm. b),
k)
technik emisnej kontroly vykonal emisnú kontrolu v čase nefunkčnosti monitorovacieho záznamového zariadenia; ...
l)
technik emisnej kontroly použije pri emisnej kontrole také vybavenie alebo zariadenie, ktoré umožní ...
(4)

Osvedčenie technika emisnej kontroly zaniká

a)
smrťou technika emisnej kontroly alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
b)
ak technik emisnej kontroly neabsolvoval doškoľovací kurz podľa § 64 ods. 1,
c)
uplynutím času platnosti osvedčenia, ak oprávnená osoba emisnej kontroly nepožiadala o jeho predĺženie ...
(5)

Okresný úrad predĺži platnosť osvedčenia technika emisnej kontroly, ak

a)
oprávnená osoba emisnej kontroly najneskôr 90 dní pred uplynutím platnosti osvedčenia požiada o predĺženie ...
b)
technik emisnej kontroly absolvoval doškoľovací kurz podľa § 64 ods. 1 a vyhovel pri skúške podľa § ...
(6)

Na zmenu rozsahu osvedčenia technika emisnej kontroly podľa odseku 1 alebo predĺženie platnosti osvedčenia ...

§ 63
Základné školenie a zdokonaľovacie školenie
(1)

Základné školenie a zdokonaľovacie školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika emisnej kontroly ...

(2)

Na základe potvrdenia o absolvovaní základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia oprávnená osoba ...

(3)

Prihlásiť fyzickú osobu na základné školenie a na skúšku z odbornej spôsobilosti môže aj osoba, ktorá ...

(4)

Spôsob a rozsah vykonávania základného školenia a zdokonaľovacieho školenia, vedenia informačného systému ...

§ 64
Doškoľovací kurz
(1)

Na predĺženie platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly podľa § 62 ods. 5 organizuje a zabezpečuje ...

(2)

Mimo doškoľovacieho kurzu podľa odseku 1 okresný úrad nariadi doškoľovací kurz a, ak je to potrebné, ...

(3)

Na základe potvrdenia o absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa odsekov 1 alebo 2 oprávnená osoba emisnej ...

(4)

Technik emisnej kontroly, ktorý po absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa odsekov 1 alebo 2 bol pri ...

(5)

Spôsob a rozsah vykonávania doškoľovacieho kurzu, vedenia informačného systému o doškoľovacom kurze, ...

§ 65
Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti
(1)

Odbornou spôsobilosťou sa rozumie súbor odborných vedomostí a zručností vzťahujúcich sa na kontrolu, ...

(2)

Získaná odborná spôsobilosť sa preukazuje skúškou pred skúšobnou komisiou vymenovanou ministerstvom.

(3)

Termín a miesto konania skúšky z odbornej spôsobilosti určí ministerstvo tak, aby sa mohla vykonať spravidla ...

(4)

Ak fyzická osoba, ktorá absolvovala základné školenie alebo zdokonaľovacie školenie, alebo doškoľovací ...

(5)

Ak fyzická osoba po absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho ...

(6)

Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenia ...

§ 66
Emisná kontrola
(1)

Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ...

(2)

V mobilnom pracovisku emisnej kontroly sa môžu vykonávať emisné kontroly podľa § 67 ods. 2 a podľa metodík ...

(3)

Emisné kontroly v mobilnom pracovisku emisnej kontroly podľa odseku 2 smú vykonávať oprávnené osoby ...

(4)

Emisnou kontrolou sa kontroluje motorové vozidlo

a)
so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom,
b)
so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom,
c)
so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD,
d)
so vznetovým motorom,
e)
so vznetovým motorom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD,
f)
so vznetovým motorom prestavaným na zážihový motor s pohonom na plynné palivo,
g)
so zážihovým motorom prestavaným na alternatívny pohon plyn.
(5)

Na vykonávanie emisnej kontroly sa smú používať len meradlá, prístroje a monitorovacie záznamové zariadenia, ...

(6)

Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania emisných kontrol a spôsob používania meradiel, ...

(7)

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o schválenie vhodnosti meradiel, prístrojov a monitorovacích záznamových ...

§ 66a
Monitorovanie pracoviska emisnej kontroly
(1)

Priestor pracoviska emisnej kontroly a priestor miesta na prevádzkovanie mobilného pracoviska emisnej ...

(2)

Monitorovacie záznamové zariadenie musí byť používané tak, aby nezasahovalo do súkromia fyzických osôb, ...

(3)

Priestor pracoviska emisnej kontroly a priestor miesta na prevádzkovanie mobilného pracoviska emisnej ...

(4)

Záznam vyhotovený z monitorovacieho záznamového zariadenia poskytuje poverená technická služba emisnej ...

a)
ministerstvu v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky, ...
b)
okresnému úradu v sídle kraja v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode ...
c)
okresnému úradu v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách ...
d)
oprávnenej osobe emisnej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh,
e)
Policajnému zboru v rozsahu potrebnom na účely objasňovania priestupku alebo trestného činu.
(5)

Ak záznam vyhotovený z monitorovacieho záznamového zariadenia nie je využitý na účely podľa odseku 4, ...

§ 67
Druhy emisných kontrol
(1)

Základným druhom emisnej kontroly je emisná kontrola pravidelná. Na základe udeleného oprávnenia na ...

(2)

Emisné kontroly motorových vozidiel sa členia na

a)
emisnú kontrolu pravidelnú,
b)
emisnú kontrolu zvláštnu,
c)
emisnú kontrolu administratívnu.
(3)

Emisnú kontrolu podľa odseku 2 písm. a) nenahrádza emisná kontrola podľa odseku 2 písm. b) alebo c) ...

(4)

Emisnú kontrolu podľa odseku 2 písm. a) až c) možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla na ktoromkoľvek ...

(5)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté. Vozidlo záchrannej služby ...

(6)

Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na emisnú kontrolu ...

(7)

Pri emisnej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla. Na výzvu poverenej ...

(8)

Počas emisnej kontroly sa nesmie opravovať ani nastavovať motor kontrolovaného vozidla.

(9)

Rozsah emisných kontrol podľa odseku 2 a druhy dokladov podľa odseku 6 ustanoví všeobecne záväzný právny ...

§ 68
Emisné kontroly pravidelné
(1)

V lehote od jedného roka do štyroch rokov podlieha emisnej kontrole pravidelnej motorové vozidlo, ktoré ...

(2)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný na vlastné náklady podrobiť vozidlo emisnej kontrole pravidelnej mimo ...

(3)

Lehoty emisných kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel a podrobnosti o podrobení vozidla ...

Hodnotenie stavu vozidla
§ 69
(1)

Pri emisnej kontrole sa stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, ktoré ovplyvňujú ...

(2)

Na základe výsledku hodnotenia stavu vozidla a funkcie jednotlivých systémov je motorové vozidlo

a)
spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo
b)
nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.
(3)

Hodnotenie stavu vozidla a závery o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných ...

(4)

Hodnotenie stavu vozidla a závery o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných ...

Doklad o vykonaní emisnej kontroly
§ 70
(1)

Dokladom o vykonaní emisnej kontroly podľa § 67 ods. 2 písm. a) a c) je vyznačený Protokol o emisnej ...

(2)

Dokladom o vykonaní emisnej kontroly podľa § 67 ods. 2 písm. b) je vyznačený Protokol o emisnej kontrole ...

(3)

Vyznačeným Osvedčením o emisnej kontrole a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou preukazuje ...

(4)

Spôsob vyznačovania výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa odsekov ...

§ 71

Ak sa pri emisnej kontrole motorové vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ...

Štvrtý oddiel
Kontroly originality

§ 72
Pracovisko kontroly originality
(1)

Pracovisko kontroly originality je pracovisko špecializované na vykonávanie kontroly originality vozidiel, ...

(2)

Pracoviská kontroly originality sa členia na jednotlivé typy podľa rozmerov priestorov a kategórie vozidiel, ...

(3)

Podrobnosti o určovaní siete pracovísk kontrol originality podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 73
Podmienky na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality
(1)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá chce prevádzkovať pracovisko kontroly originality a vykonávať ...

(2)

Okresný úrad udelí fyzickej osobe alebo právnickej osobe povolenie na zriadenie pracoviska kontroly ...

a)
vlastní alebo má v nájme19) pozemok, pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor na požadovaný typ pracoviska ...
b)
má projektovú dokumentáciu na požadovaný typ pracoviska kontroly originality,
c)
je finančne spoľahlivá na zriadenie pracoviska kontroly originality,
d)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo ...
e)
je bezúhonná, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje aj na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym ...
f)
na požadovaný typ pracoviska kontroly originality je voľná kapacita siete podľa § 72 ods. 2,
g)
nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní,17) ak je podnikateľom.
(3)

Žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby o udelenie povolenia na zriadenie pracoviska kontroly ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
údaje o type pracoviska kontroly originality,
c)
kategórie vozidiel, na ktorých sa budú kontroly originality vykonávať,
d)
údaje o vlastníctve alebo nájme pozemku, pozemku so stavbou, stavby alebo priestoru na požadovaný typ ...
e)
údaje o finančnej spoľahlivosti,
f)
podpis žiadateľa, a ak ide o právnickú osobu, aj odtlačok pečiatky.
(4)

Prílohou žiadosti podľa odseku 3 sú

a)
výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia katastrálnej mapy podľa odseku 3 písm. ...
b)
stanovisko príslušného stavebného úradu k vhodnosti umiestnenia stavby pracoviska kontroly originality ...
c)
doklad o finančnej spoľahlivosti na zriadenie pracoviska kontroly originality,
d)
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ ...
e)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie,17) ak ...
(5)

Ak je žiadateľom zahraničná osoba z členského štátu, môže doklady uvedené v odseku 4 písm. c) až f) ...

(6)

Finančnou spoľahlivosťou podľa odseku 2 písm. c) je schopnosť žiadateľa finančne zabezpečiť zriadenie ...

(7)

Požiadavka finančnej spoľahlivosti je splnená preukázaním čistého obchodného imania účtovnej jednotky ...

(8)

Za bezúhonného podľa odseku 2 písm. e) sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(9)

Okresný úrad na základe posúdenia žiadosti a jej príloh udelí povolenie na zriadenie pracoviska kontroly ...

(10)

Rozhodnutie okresného úradu o povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality okrem všeobecných ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi podľa odseku 3 písm. a),
b)
údaje o type pracoviska kontroly originality,
c)
obmedzenú platnosť udeleného povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality na dva roky,
d)
prípadné ďalšie podmienky súvisiace so zriadením pracoviska kontroly originality.
(11)

Po uplynutí času platnosti rozhodnutie o povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality zaniká ...

(12)

Priestorové a technologické vybavenie pracoviska kontroly originality jednotlivých typov a mobilného ...

§ 74
Podmienky na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality
(1)

Okresný úrad8) udelí žiadateľovi oprávnenie na vykonávanie kontroly originality, ak

a)
o udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality požiadal v čase platnosti povolenia na zriadenie ...
b)
vlastní alebo má v nájme pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor na požadovaný typ pracoviska kontroly ...
c)
vlastní alebo má vo finančnom lízingu technologické vybavenie pracoviska kontroly originality ustanovené ...
d)
nie je personálne alebo majetkovo prepojený
1.
s poverenou technickou službou kontroly originality vozidiel; to neplatí, ak o udelenie oprávnenia žiada ...
2.
s výrobou, predajom alebo opravou vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek ...
e)
má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom kontroly originality,16)
f)
je finančne spoľahlivý na riadne vykonávanie činnosti pracoviska kontroly originality podľa § 73 ods. ...
g)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo ...
h)
je bezúhonný, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje aj na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym ...
i)
ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere bude zamestnávať najmenej dve fyzické osoby, ktoré sú odborne ...
j)
nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní,17) ak je žiadateľ podnikateľom,
k)
bol pri overení plnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. a) hodnotený záverom „spĺňa podmienky“; náklady ...
(2)

Žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby o udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
údaje o type pracoviska kontroly originality,
c)
údaje o kategórii vozidiel, na ktorých sa budú kontroly originality vykonávať,
d)
údaje o odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktorí budú kontroly originality vykonávať,
e)
predpokladaný dátum začatia činnosti,
f)
podpis žiadateľa, a ak ide o právnickú osobu, aj odtlačok pečiatky.
g)
dátum a číslo rozhodnutia okresného úradu o povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality.
(3)

Prílohou žiadosti podľa odseku 2 sú

a)
doklad o finančnej spoľahlivosti,
b)
kolaudačné rozhodnutie na stavbu,24) v ktorej sa nachádza pracovisko kontroly originality,
c)
výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia katastrálnej mapy alebo nájomná zmluva ...
d)
zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti,16)
e)
pracovné zmluvy zamestnancov ku dňu začatia činnosti,
f)
čestné vyhlásenie21) žiadateľa o tom, že odmeny zamestnancov nebudú závisieť od výsledkov kontrol originality, ...
g)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ ...
h)
čestné vyhlásenie21) žiadateľa o splnení podmienok podľa odseku 1 písm. c) a d),
i)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
j)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie,17) ak ...
k)
správa z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality vydaná ...
(4)

Ak je žiadateľom zahraničná osoba z členského štátu, môže doklady uvedené v odseku 3 písm. a), d), g), ...

(5)

Za bezúhonného podľa odseku 1 písm. h) sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(6)

Okresný úrad na základe posúdenia žiadosti a jej príloh udelí oprávnenie na vykonávanie kontroly originality, ...

(7)

Rozhodnutie okresného úradu o udelení oprávnenia na vykonávanie kontroly originality okrem všeobecných ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi podľa odseku 2 písm. a),
b)
údaje o type pracoviska kontroly originality,
c)
kategórie vozidiel, na ktorých budú kontroly originality vykonávané v stacionárnom pracovisku kontroly ...
d)
prípadné ďalšie podmienky súvisiace s vykonávaním kontrol originality.
(8)

Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení oprávnenia na vykonávanie kontroly originality ...

Povinnosti a oprávnenie oprávnenej osoby kontroly originality
§ 75
(1)

Oprávnená osoba kontroly originality je povinná

a)
zabezpečiť vykonávanie kontrol originality v rozsahu udeleného oprávnenia na príslušný typ pracoviska ...
b)
zabezpečiť, aby technologické vybavenie a usporiadanie pracoviska kontroly originality zodpovedalo udelenému ...
c)
zabezpečiť používanie meradiel a prístrojov, ktorých vhodnosť bola schválená ministerstvom a ktoré boli ...
d)
spravovať údaje o výsledkoch kontrol originality, hodnotení ich stavu a záveroch o ich spôsobilosti, ...
e)
používať informačný systém kontrol originality s programovým vybavením schváleným ministerstvom,
f)
zabezpečiť, aby kontroly originality boli vykonávané v súlade s týmto zákonom, so všeobecne záväzným ...
g)
ku dňu začatia činnosti označiť pracovisko kontroly originality spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným ...
h)
bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od vzniku zmeny, písomne oznámiť okresnému úradu zmenu ...
i)
zabezpečiť evidenciu a inventarizáciu tlačív odborných posudkov o kontrole originality vozidla, kontrolných ...
j)
podrobiť sa na základe rozhodnutia príslušného okresného úradu novému overeniu plnenia podmienok na ...
(2)

Oprávnená osoba kontroly originality počas celej doby platnosti udeleného oprávnenia nesmie byť personálne ...

a)
s poverenou technickou službou kontroly originality vozidiel; to neplatí, ak zároveň vykonáva činnosť ...
b)
s výrobou, predajom alebo opravou vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. ...
(3)

Oprávnená osoba kontroly originality je oprávnená od poverenej technickej služby kontroly originality ...

(4)

Podrobnosti o informačnom systéme kontrol originality a rozsahu evidovaných údajov, vzor označenia pracoviska ...

§ 76
Oprávnená osoba kontroly originality nesmie umožniť
a)

použitie informačného systému vybaveného programovým vybavením, ktoré nebolo schválené ministerstvom, ...

b)

použitie iného priestorového a technologického vybavenia, ako je ustanovené týmto zákonom a všeobecne ...

c)

vykonávať kontroly originality fyzickými osobami, ktoré nie sú odborne spôsobilé na vykonávanie kontrol ...

d)

vykonávanie kontrol originality

1.

mimo pracoviska kontroly originality uvedeného v oprávnení; to sa nevzťahuje na vykonávanie kontrol ...

2.

bez pristaveného vozidla, bez ustanovených kontrolných úkonov; chýbajúca fotodokumentácia z kontroly ...

e)

použitie údajov získaných podľa § 75 ods. 3 na iné účely ako na kontroly originality podľa tohto zákona, ...

f)

vyhotovenie Odborného posudku o kontrole originality vozidla so záverom podľa § 84 ods. 2 písm. a), ...

§ 77
Zmena, pozastavenie, zrušenie a zánik oprávnenia na vykonávanie kontroly originality
(1)

Okresný úrad8) môže zmeniť oprávnenie na vykonávanie kontroly originality, ak oprávnená osoba kontroly ...

(2)

Okresný úrad8) môže pozastaviť výkon oprávnenia na vykonávanie kontroly originality do vykonania opatrení ...

a)
oprávnená osoba kontroly originality v určenej lehote neoznámi okresnému úradu zmenu podmienok, na ktorých ...
b)
v rámci výkonu štátneho odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie výkonu oprávnenia na vykonávanie ...
(3)

Okresný úrad zruší oprávnenie na vykonávanie kontroly originality, ak oprávnená osoba kontroly originality ...

a)
písomne požiada o zrušenie oprávnenia,
b)
v čase platnosti oprávnenia nespĺňa podmienky uvedené v § 74 ods. 1 písm. b), c), e) až j),
c)
porušuje povinnosti uvedené v § 75 ods. 1 písm. a), b), d), e), g), i) a j), § 75 ods. 2 písm. a) alebo ...
d)
opakovane poruší povinnosť ustanovenú v § 76 písm. d) alebo písm. f),
e)
preukázateľne umožnila neoprávnené použitie tlačív Odborný posudok o kontrole originality vozidla,
f)
získala oprávnenie na základe vedome nepravdivých údajov uvedených v žiadosti podľa § 74.
(4)

Oprávnenie na vykonávanie kontroly originality zaniká

a)
zrušením alebo smrťou oprávnenej osoby kontroly originality,
b)
smrťou alebo skončením pracovného pomeru fyzických osôb, ktorým bolo udelené osvedčenie technika kontroly ...
(5)

Okresný úrad nariadi oprávnenej osobe kontroly originality nové overenie plnenia podmienok na udelenie ...

a)
o tom rozhodne ministerstvo z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, technických ...
b)
to zo závažných dôvodov navrhnú orgány štátneho odborného dozoru podľa tohto zákona, ktoré pri kontrole ...
Osvedčenie technika kontroly originality
§ 78
Podmienky na udelenie osvedčenia technika kontroly originality
(1)

Fyzická osoba, ktorá chce vykonávať kontroly originality a spĺňa podmienky podľa odseku 2 písm. a) až ...

(2)

Na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby kontroly originality podľa § 74 ods. 8 alebo osoby, ktorá ...

a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
má požadované vzdelanie a odbornú prax,
d)
absolvovala základné školenie,
e)
vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontrol originality.
(3)

Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ten, komu ...

(4)

Požadovaným vzdelaním a odbornou praxou sa rozumie

a)
skončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo ...
b)
skončené úplné stredné odborné vzdelanie strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného ...
c)
skončené stredné odborné vzdelanie v odbore automechanik, autoelektrikár, autoklampiar alebo opravár ...
(5)

K žiadosti podľa odseku 2 oprávnená osoba kontroly originality podľa § 74 ods. 8 alebo osoba, ktorá ...

a)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b)
doklad o vzdelaní podľa odseku 4 písm. a) až c),
c)
doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe,
d)
pracovnú zmluvu,
e)
potvrdenie o absolvovaní základného školenia,
f)
zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontrol originality nie staršiu ako šesť mesiacov. ...
(6)

Ak ide o zahraničnú osobu z členského štátu, predloží rovnocenné doklady uvedené v odseku 5 písm. a), ...

(7)

Okresný úrad na základe posúdenia žiadosti udelí osvedčenie technika kontroly originality fyzickej osobe, ...

(8)

Rozhodnutie okresného úradu o udelení osvedčenia technika kontroly originality okrem všeobecných náležitostí22) ...

a)
identifikačné údaje o odborne spôsobilej osobe,
b)
identifikačné údaje o oprávnenej osobe kontroly originality a o sídle pracoviska kontroly originality, ...
c)
kategórie vozidiel, na ktorých budú kontroly originality vykonávané v stacionárnom pracovisku kontroly ...
d)
obmedzenú platnosť osvedčenia technika kontroly originality na päť rokov,
e)
prípadné ďalšie údaje a podmienky súvisiace s vykonávaním kontrol originality.
(9)

Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení osvedčenia technika kontroly originality sa fyzická ...

(10)

Technik kontroly originality je povinný

a)
vykonávať kontroly originality v súlade s týmto zákonom, so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ...
b)
podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu podľa § 81 ods. 2,
c)
najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny, písomne oznámiť oprávnenej osobe kontroly originality ...
§ 79
Zmena, pozastavenie, zrušenie alebo zánik osvedčenia technika kontroly originality a predĺženie jeho ...
(1)

Rozsah osvedčenia technika kontroly originality môže okresný úrad8) zmeniť, ak oprávnená osoba kontroly ...

(2)

Okresný úrad môže pozastaviť výkon činnosti technika kontroly originality do vykonania opatrení na nápravu, ...

a)
oprávnená osoba kontroly originality neoznámi zmenu údajov podľa § 78 ods. 2 písm. a) alebo b),
b)
v rámci výkonu štátneho odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie výkonu činnosti technika ...
(3)

Okresný úrad zruší osvedčenie technika kontroly originality, ak

a)
oprávnená osoba kontroly originality písomne požiadala o zrušenie osvedčenia,
b)
technik kontroly originality v čase platnosti osvedčenia nespĺňa podmienky podľa § 78 ods. 2 písm. a) ...
c)
z lekárskej správy vyplýva, že technik kontroly originality nie je trvalo telesne alebo duševne schopný ...
d)
technik kontroly originality neodôvodnene nevykonával kontroly originality nepretržite viac ako šesť ...
e)
technik kontroly originality získal osvedčenie na základe vedome nepravdivých údajov uvedených v žiadosti ...
f)
technik kontroly originality v čase zákazu podľa § 81 ods. 4 vykonával kontroly originality,
g)
technik kontroly originality preukázateľne umožnil neoprávnené použitie tlačív Odborný posudok o kontrole ...
h)
technik kontroly originality použil alebo umožnil použitie údajov získaných podľa § 75 ods. 3 na iné ...
i)
technik kontroly nesplnil povinnosť ustanovenú v § 84 ods. 4,
j)
technik kontroly originality po písomnom upozornení v prípade podľa odseku 2 písm. b) opakovane vykonával ...
k)
technik kontroly originality vykonal kontrolu originality bez pristaveného vozidla alebo mimo ustanovených ...
l)
technik kontroly originality neabsolvoval doškoľovací kurz v prípade podľa § 78 ods. 10 písm. b),
m)
technik kontroly originality porušil povinnosť ustanovenú v § 78 ods. 10 písm. a) tým, že o vykonaní ...
(4)

Osvedčenie technika kontroly originality zaniká

a)
smrťou technika kontroly originality alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
b)
ak technik kontroly originality neabsolvoval doškoľovací kurz podľa § 81 ods. 1,
c)
uplynutím času platnosti osvedčenia, ak oprávnená osoba kontroly originality nepožiadala o jeho predĺženie ...
(5)

Okresný úrad predĺži platnosť osvedčenia technika kontroly originality, ak

a)
oprávnená osoba kontroly originality najneskôr 90 dní pred uplynutím platnosti osvedčenia technika kontroly ...
b)
technik kontroly originality absolvoval doškoľovací kurz podľa § 81 a vyhovel pri skúške podľa § 82.
(6)

Na zmenu rozsahu osvedčenia technika kontroly originality podľa odseku 1 alebo predĺženie platnosti ...

§ 80
Základné školenie
(1)

Základné školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika kontroly originality organizuje a zabezpečuje ...

(2)

Na základe potvrdenia o absolvovaní základného školenia oprávnená osoba kontroly originality podľa § ...

(3)

Prihlásiť fyzickú osobu na základné školenie a na skúšku z odbornej spôsobilosti môže aj osoba, ktorá ...

(4)

Spôsob a rozsah vykonávania základného školenia, vedenia informačného systému o základnom školení, vydávaní ...

§ 81
Doškoľovací kurz
(1)

Na predĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly originality podľa § 79 ods. 5 organizuje a zabezpečuje ...

(2)

Mimo doškoľovacieho kurzu podľa odseku 1 okresný úrad nariadi doškoľovací kurz a, ak je to potrebné, ...

(3)

Na základe potvrdenia o absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa odsekov 1 alebo 2 oprávnená osoba kontroly ...

(4)

Technik kontroly originality, ktorý po absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa odsekov 1 alebo 2 bol ...

(5)

Spôsob a rozsah vykonávania doškoľovacieho kurzu, vedenia informačného systému o doškoľovacom kurze, ...

§ 82
Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti
(1)

Odbornou spôsobilosťou sa rozumie súbor odborných vedomostí a zručností vzťahujúcich sa na kontrolu, ...

(2)

Získaná odborná spôsobilosť sa preukazuje skúškou pred skúšobnou komisiou vymenovanou ministerstvom.

(3)

Termín a miesto konania skúšky z odbornej spôsobilosti určí ministerstvo tak, aby sa mohla vykonať spravidla ...

(4)

Ak fyzická osoba, ktorá absolvovala základné školenie alebo doškoľovací kurz, nevyhovela z niektorej ...

(5)

Ak fyzická osoba po absolvovaní základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu preukáže, že sa zo závažných ...

(6)

Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenia ...

§ 83
Kontrola originality
(1)

Kontrolou originality sa rozumie kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná v stacionárnom ...

(2)

V mobilnom pracovisku kontroly originality sa môžu vykonávať kontroly originality vozidiel kategórie ...

(3)

Kontroly originality v mobilnom pracovisku kontroly originality podľa odseku 2 smú vykonávať len oprávnené ...

(4)

Kontrola originality sa vykoná na náklady prevádzkovateľa vozidla

a)
na jeho žiadosť v prípadoch podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,31) alebo
b)
na základe rozhodnutia okresného úradu8) o uložení povinnosti prevádzkovateľovi vozidla podrobiť vozidlo ...
(5)

Pred začatím kontroly originality musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na kontrolu ...

(6)

Kontrolu originality možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla na pracovisku kontroly originality ...

(7)

Počas kontroly originality sa môže prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zdržiavať len ...

(8)

Na vykonávanie kontroly originality sa smú používať len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená ...

(9)

Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania kontrol originality a spôsob používania meradiel ...

(10)

Podrobnosti o prípadoch vykonania kontroly originality na základe rozhodnutia okresného úradu podľa ...

§ 83a
Druhy kontrol originality
(1)

Základným druhom kontroly originality je kontrola originality základná a kontrola originality skrátená. ...

(2)

Kontroly originality vozidiel sa členia na

a)
kontrolu originality základnú,
b)
kontrolu originality skrátenú,
c)
kontrolu originality administratívnu,
d)
kontrolu originality opakovanú.
(3)

Kontrola originality skrátená sa vykonáva na vozidlách prihlásených do evidencie vozidiel v Slovenskej ...

(4)

Podrobnosti o vykonávaní jednotlivých druhov kontrol originality a ich rozsah ustanoví všeobecne záväzný ...

Hodnotenie kontroly originality
§ 84
(1)

Pri kontrole originality vozidla sa stav identifikátorov vozidla hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou ...

(2)

Na základe výsledku hodnotenia stavu identifikátorov vozidla je vozidlo

a)
spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo
b)
dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, alebo
c)
nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.
(3)

Hodnotenie stavu identifikátorov vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti ...

(4)

Ak technik kontroly originality pri vykonávaní kontroly originality zistí, že vozidlo je v pátraní z ...

(5)

Hodnotenie stavu identifikátorov vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti ...

§ 85
Doklad o vykonaní kontroly originality
(1)

Dokladom o vykonaní kontroly originality vozidla podľa § 84 ods. 2 je Odborný posudok o kontrole originality ...

(2)

Odborným posudkom o kontrole originality vozidla a kontrolnou nálepkou sa preukazuje splnenie podmienok ...

(3)

Spôsob vyznačovania výsledku kontroly originality do dokladov o vykonaní kontroly originality, miesta ...

§ 85a
Umiestňovanie a upevňovanie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN prideleného jednotlivému vozidlu ...
(1)

Umiestňovanie a upevňovanie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN prideleného jednotlivému vozidlu ...

(2)

Umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN v mobilnom pracovisku kontroly originality ...

(3)

Umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN sa vykonáva na náklady prevádzkovateľa ...

(4)

Pred začatím umiestňovania a upevňovania identifikačného čísla vozidla VIN musí prevádzkovateľ vozidla, ...

(5)

Umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN možno vykonať na pracovisku kontroly originality ...

(6)

Počas umiestňovania a upevňovania identifikačného čísla vozidla VIN sa môže prítomný prevádzkovateľ ...

(7)

Na umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN možno používať len prístroje, ktorých ...

(8)

Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania umiestňovania a upevňovania identifikačného ...

(9)

Podrobnosti o postupe pri schvaľovaní vhodnosti prístrojov používaných na umiestňovanie a upevňovanie ...

§ 85b
Doklad o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN
(1)

Dokladom o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN je protokol o umiestnení a upevnení ...

(2)

Spôsob vyznačovania umiestnenia a upevnenia identifikačného čísla vozidla VIN do dokladov podľa odseku ...

ŠTVRTÁ HLAVA
MONTÁŽE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

§ 86
Pracovisko montáže plynových zariadení
(1)

Pracovisko montáže plynových zariadení je špecializované pracovisko na montáž plynových zariadení do ...

(2)

Podnikanie v oblasti montáže plynových zariadení je podnikaním na základe živnostenského oprávnenia.32) ...

(3)

Podrobnosti o členení pracovísk montáže plynových zariadení podľa druhu plynného paliva a kategórie ...

§ 87

Priestorové a technologické vybavenie pracoviska montáže plynových zariadení a spôsob metrologického ...

§ 88
Podmienky na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení
(1)

Okresný úrad8) udelí žiadateľovi oprávnenie na montáž plynových zariadení, ak

a)
má uzatvorenú zmluvu o dodávke plynového zariadenia (komponentu umožňujúceho zmenu vstupného tlaku plynu ...
b)
vlastní alebo má v nájme pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor pre pracovisko montáže plynových ...
c)
vlastní alebo má vo finančnom lízingu technologické vybavenie pracoviska montáže plynových zariadení ...
d)
nie je personálne alebo majetkovo prepojený s poverenou technickou službou montáže plynových zariadení; ...
e)
má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom montáže plynových zariadení,16) ...
f)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, u právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo na osoby, ...
g)
je bezúhonný, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje aj na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym ...
h)
ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere bude zamestnávať najmenej jednu fyzickú osobu, ktorá je odborne ...
i)
nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní,17) ak je žiadateľ podnikateľom,
j)
bol pri overení plnenia podmienok podľa § 33 ods. 1 písm. a) hodnotený záverom „spĺňa podmienky“; náklady ...
(2)

Žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby o udelenie oprávnenia na montáž plynového zariadenia musí ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
údaje o pracovisku montáže plynových zariadení podľa druhu plynného paliva a kategórie vozidla,
c)
údaje o odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktorí budú montovať plynové zariadenia,
d)
predpokladaný dátum začatia činnosti,
e)
podpis žiadateľa, a ak ide o právnickú osobu, aj odtlačok pečiatky.
(3)

Prílohou žiadosti podľa odseku 2 sú

a)
zmluva o dodávke plynového zariadenia (komponentu umožňujúceho zmenu vstupného tlaku plynu a distribúciu ...
b)
kolaudačné rozhodnutie na stavbu24) pracoviska montáže plynových zariadení,
c)
výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia katastrálnej mapy alebo nájomná zmluva ...
d)
zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti,16)
e)
pracovné zmluvy zamestnancov ku dňu začatia činnosti,
f)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ ...
g)
čestné vyhlásenie21) žiadateľa o splnení podmienok podľa odseku 1 písm. c) a d),
h)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
i)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie,17) ak ...
j)
správa z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení vydaná poverenou ...
(4)

Ak je žiadateľom zahraničná osoba z členského štátu, môže doklady uvedené v odseku 3 písm. d), f), h) ...

(5)

Za bezúhonného podľa odseku 1 písm. g) sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(6)

Okresný úrad na základe posúdenia žiadosti a jej príloh udelí oprávnenie na montáž plynového zariadenia, ...

(7)

Rozhodnutie okresného úradu o udelení oprávnenia na montáž plynových zariadení okrem všeobecných náležitostí22) ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi podľa odseku 2 písm. a),
b)
údaje o pracovisku montáže plynových zariadení podľa druhu plynného paliva a kategórie vozidla,
c)
prípadné ďalšie podmienky súvisiace s montážou plynových zariadení.
(8)

Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení oprávnenia na montáž plynových zariadení sa žiadateľ ...

Povinnosti oprávnenej osoby montáže plynových zariadení
§ 89
(1)

Oprávnená osoba montáže plynových zariadení je povinná

a)
zabezpečiť montáž plynového zariadenia v rozsahu udeleného oprávnenia na príslušný druh plynového zariadenia ...
b)
zabezpečiť, aby technologické vybavenie a usporiadanie pracoviska montáže plynových zariadení zodpovedalo ...
c)
zabezpečiť používanie meradiel a prístrojov, ktorých vhodnosť bola schválená ministerstvom a ktoré boli ...
d)
zabezpečiť, aby plynové zariadenia boli montované len na pracovisku uvedenom v oprávnení,
e)
zabezpečiť, aby do vozidla bolo namontované len také plynové zariadenie, ktoré bolo typovo schválené ...
f)
zabezpečiť, aby montáže plynových zariadení boli vykonávané v súlade s týmto zákonom, so všeobecne záväzným ...
g)
spravovať údaje o výsledku montáže plynových zariadení v informačnom systéme montáže plynových zariadení ...
h)
používať informačný systém montáže plynových zariadení s programovým vybavením schváleným ministerstvom, ...
i)
bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od vzniku zmeny, písomne oznámiť okresnému úradu zmenu ...
j)
zabezpečiť evidenciu a inventarizáciu tlačív protokolov o montáži plynového zariadenia a pečiatok v ...
k)
ku dňu začatia činnosti označiť pracovisko montáže plynových zariadení spôsobom ustanoveným všeobecne ...
l)
podrobiť sa na základe rozhodnutia príslušného okresného úradu novému overeniu plnenia podmienok na ...
(2)

Oprávnená osoba montáže plynových zariadení počas celej doby platnosti udeleného oprávnenia nesmie byť ...

(3)

Podrobnosti o informačnom systéme montáže plynových zariadení a rozsahu evidovaných údajov, vzor označenia ...

§ 90
Zmena, pozastavenie, zrušenie a zánik oprávnenia na montáž plynových zariadení
(1)

Okresný úrad8) môže zmeniť oprávnenie na montáž plynových zariadení, ak oprávnená osoba montáže plynových ...

(2)

Okresný úrad8) môže pozastaviť výkon oprávnenia na montáž plynových zariadení do vykonania opatrení ...

a)
oprávnená osoba montáže plynových zariadení v určenej lehote neoznámi okresnému úradu zmenu podmienok, ...
b)
v rámci výkonu štátneho odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie výkonu oprávnenia na montáž ...
(3)

Okresný úrad zruší oprávnenie na montáž plynových zariadení, ak oprávnená osoba montáže plynových zariadení ...

a)
písomne požiada o zrušenie oprávnenia,
b)
v čase platnosti oprávnenia nespĺňa podmienky uvedené v § 88 ods. 1 písm. a), b), c), e) až i),
c)
porušuje povinnosti uvedené v § 89 ods. 1 písm. a), b), d), e), g), h), j), k) a l), § 89 ods. 2 alebo ...
d)
preukázateľne umožnila neoprávnené použitie tlačiva Protokol o montáži plynového zariadenia,
e)
získala oprávnenie na základe vedome nepravdivých údajov uvedených v žiadosti podľa § 88.
(4)

Oprávnenie na montáž plynových zariadení zaniká

a)
zrušením alebo smrťou oprávnenej osoby montáže plynových zariadení,
b)
smrťou alebo skončením pracovného pomeru fyzických osôb, ktorým bolo udelené osvedčenie technika montáže ...
(5)

Okresný úrad nariadi oprávnenej osobe montáže plynových zariadení nové overenie plnenia podmienok na ...

a)
o tom rozhodne ministerstvo z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, technických ...
b)
to zo závažných dôvodov navrhnú orgány štátneho odborného dozoru podľa tohto zákona, ktoré pri kontrole ...
Osvedčenie technika montáže plynových zariadení
§ 91
Podmienky na udelenie osvedčenia technika montáže plynových zariadení
(1)

Fyzická osoba, ktorá chce vykonávať montáže plynových zariadení a spĺňa podmienky podľa odseku 2 písm. ...

(2)

Na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby montáže plynových zariadení podľa § 88 ods. 8 alebo žiadateľa ...

a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
má požadované vzdelanie a odbornú prax,
d)
absolvovala základné školenie alebo zdokonaľovacie školenie,
e)
vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie montáže plynových zariadení.
(3)

Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ten, komu ...

(4)

Požadovaným vzdelaním a odbornou praxou sa rozumie

a)
skončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo ...
b)
skončené úplné stredné odborné vzdelanie strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného ...
c)
skončené stredné odborné vzdelanie v odbore automechanik, autoelektrikár alebo opravár poľnohospodárskych ...
(5)

K žiadosti podľa odseku 2 oprávnená osoba montáže plynových zariadení podľa § 88 ods. 8 alebo žiadateľ ...

a)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b)
doklad o vzdelaní podľa odseku 4 písm. a) až c),
c)
doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe,
d)
pracovnú zmluvu uzatvorenú so zamestnancami,
e)
potvrdenie o absolvovaní základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia,
f)
zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie montáže plynových zariadení nie staršiu ako ...
(6)

Ak ide o zahraničnú osobu z členského štátu, predloží rovnocenné doklady uvedené v odseku 5 písm. a), ...

(7)

Okresný úrad na základe posúdenia žiadosti udelí osvedčenie technika montáže plynových zariadení fyzickej ...

(8)

Rozhodnutie okresného úradu o udelení osvedčenia technika montáže plynových zariadení okrem všeobecných ...

a)
identifikačné údaje o odborne spôsobilej osobe,
b)
identifikačné údaje o oprávnenej osobe montáže plynových zariadení a o sídle pracoviska montáže plynových ...
c)
druh plynného paliva,
d)
obmedzenú platnosť osvedčenia technika montáže plynových zariadení na päť rokov,
e)
prípadné ďalšie údaje a podmienky súvisiace s vykonávaním montáže plynových zariadení.
(9)

Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení osvedčenia technika montáže plynových zariadení ...

(10)

Technik montáže plynových zariadení je povinný

a)
vykonávať montáž plynových zariadení v súlade s týmto zákonom, so všeobecne záväzným právnym predpisom ...
b)
podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu podľa § 94 ods. 2,
c)
bezodkladne, najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny, písomne oznámiť oprávnenej osobe montáže ...
§ 92
Zmena, pozastavenie, zrušenie alebo zánik osvedčenia technika montáže plynových zariadení a predĺženie ...
(1)

Rozsah osvedčenia technika montáže plynových zariadení môže okresný úrad8) zmeniť, ak oprávnená osoba ...

(2)

Okresný úrad môže pozastaviť výkon činnosti technika montáže plynových zariadení do vykonania opatrení ...

a)
oprávnená osoba montáže plynových zariadení neoznámi zmenu údajov podľa § 91 ods. 2 písm. a) alebo b), ...
b)
v rámci výkonu štátneho odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie výkonu činnosti technika ...
(3)

Okresný úrad zruší osvedčenie technika montáže plynových zariadení, ak

a)
oprávnená osoba montáže plynových zariadení písomne požiada o zrušenie osvedčenia,
b)
technik montáže plynových zariadení v čase platnosti osvedčenia nespĺňa podmienky podľa § 91 ods. 2 ...
c)
z lekárskej správy vyplýva, že technik montáže plynových zariadení nie je trvalo telesne alebo duševne ...
d)
technik montáže plynových zariadení získal osvedčenie na základe vedome nepravdivých údajov uvedených ...
e)
technik montáže plynových zariadení v čase zákazu podľa § 94 ods. 4 vykonával montáž plynových zariadení, ...
f)
technik montáže plynových zariadení preukázateľne umožnil neoprávnené použitie tlačiva Protokol o montáži ...
g)
technik montáže plynových zariadení po písomnom upozornení v prípade podľa odseku 2 písm. b) opakovane ...
h)
technik montáže plynových zariadení neabsolvoval doškoľovací kurz podľa § 91 ods. 10 písm. b).
(4)

Osvedčenie technika montáže plynových zariadení zaniká

a)
smrťou technika montáže plynových zariadení alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
b)
ak technik montáže plynových zariadení neabsolvoval doškoľovací kurz podľa § 94 ods. 1,
c)
uplynutím času platnosti osvedčenia, ak oprávnená osoba montáže plynových zariadení nepožiadala o jeho ...
(5)

Okresný úrad predĺži platnosť osvedčenia technika montáže plynových zariadení, ak

a)
oprávnená osoba montáže plynových zariadení najneskôr 90 dní pred uplynutím platnosti osvedčenia technika ...
b)
technik montáže plynových zariadení absolvoval doškoľovací kurz podľa § 94 ods. 1 a vyhovel pri skúške ...
(6)

Na zmenu rozsahu osvedčenia technika montáže plynových zariadení podľa odseku 1 alebo predĺženie platnosti ...

§ 93
Základné školenie a zdokonaľovacie školenie
(1)

Základné školenie a zdokonaľovacie školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika montáže plynových ...

(2)

Na základe potvrdenia o absolvovaní základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia oprávnená osoba ...

(3)

Prihlásiť fyzickú osobu na základné školenie a na skúšku z odbornej spôsobilosti môže aj žiadateľ o ...

(4)

Spôsob a rozsah vykonávania základného školenia a zdokonaľovacieho školenia, vedenia informačného systému ...

§ 94
Doškoľovací kurz
(1)

Na predĺženie platnosti osvedčenia technika montáže plynových zariadení podľa § 92 ods. 5 organizuje ...

(2)

Mimo doškoľovacieho kurzu podľa odseku 1 okresný úrad nariadi doškoľovací kurz a, ak je to potrebné, ...

(3)

Na základe potvrdenia o absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa odsekov 1 alebo 2 oprávnená osoba montáže ...

(4)

Technik montáže plynových zariadení, ktorý po absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa odsekov 1 alebo ...

(5)

Spôsob a rozsah vykonávania doškoľovacieho kurzu, vedenia informačného systému o doškoľovacom kurze, ...

§ 95
Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti
(1)

Odbornou spôsobilosťou sa rozumie súbor odborných vedomostí a zručností vzťahujúcich sa na montáž plynových ...

(2)

Získaná odborná spôsobilosť sa preukazuje skúškou pred skúšobnou komisiou vymenovanou ministerstvom.

(3)

Termín a miesto konania skúšky z odbornej spôsobilosti určí ministerstvo tak, aby sa mohla vykonať spravidla ...

(4)

Ak fyzická osoba, ktorá absolvovala základné školenie alebo zdokonaľovacie školenie, alebo doškoľovací ...

(5)

Ak fyzická osoba po absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho ...

(6)

Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenia ...

§ 96
Montáž plynových zariadení
(1)

Montážou plynového zariadenia podľa § 17 ods. 1 písm. h) sa rozumie úprava alebo zmena palivového systému ...

(2)

Montáž plynového zariadenia možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla na ktoromkoľvek pracovisku ...

(3)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na montáž plynového zariadenia vozidlo čisté a nezaťažené. ...

(4)

Pred začatím montáže plynového zariadenia musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť ...

(5)

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla môže byť prítomný pri montáži plynového zariadenia na pracovisku ...

(6)

Na vykonávanie montáže plynových zariadení sa smú používať len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť ...

(7)

Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania montáže plynových zariadení a spôsob používania ...

(8)

Údaje o vykonaných montážach plynových zariadení je oprávnená osoba montáže plynových zariadení a poverená ...

(9)

Postup ministerstva pri schvaľovaní vhodnosti meradiel a prístrojov používaných na vykonávanie montáže ...

§ 97
Doklad o vykonaní montáže plynového zariadenia
(1)

Dokladom o vykonaní montáže plynového zariadenia je vyznačený Protokol o montáži plynového zariadenia. ...

(2)

Po namontovaní a overení funkčnosti plynového zariadenia je technik montáže plynového zariadenia povinný ...

(3)

Spôsob vyznačovania výsledku montáže plynového zariadenia do Protokolu o montáži plynového zariadenia ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

PRVÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 98
Základné ustanovenie

Orgánmi štátnej správy podľa tohto zákona sú

a)

ministerstvo,

b)

okresné úrady v sídle kraja,26a)

c)

okresné úrady.8)

d)

Slovenská obchodná inšpekcia.33)

§ 99
Ministerstvo

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy

a)

tvorí štátnu dopravnú politiku v oblasti schvaľovania vozidiel, technických kontrol, emisných kontrol, ...

b)

vypracúva koncepcie a rozvojové programy v oblasti schvaľovania vozidiel, technických kontrol, emisných ...

c)

koordinuje celoštátny systém v oblasti schvaľovania vozidiel, technických kontrol, emisných kontrol, ...

d)

riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy vykonávaný okresnými úradmi ...

e)

vykonáva hlavný štátny odborný dozor podľa tohto zákona,

f)

rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení poverení na vykonávanie činností technických služieb ...

g)

určuje sieť staníc technickej kontroly, pracovísk emisných kontrol a pracovísk kontroly originality,

h)

overuje plnenie podmienok na udelenie oprávnenia podľa § 30 ods. 3, § 31 ods. 3, § 32 ods. 3 a § 33 ...

i)

rozhoduje o novom overení plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technických kontrol, ...

j)

schvaľuje pred začatím výroby vzorové výtlačky tlačív dokladov a kontrolných nálepiek používaných pri ...

k)

ustanovuje podmienky na vedenie jednotného informačného systému v rámci výkonu činností poverených technických ...

l)

schvaľuje vhodnosť meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách, emisných kontrolách, ...

m)

schvaľuje metodiky používané pri technických kontrolách, emisných kontrolách, kontrolách originality ...

n)

zriaďuje skúšobné komisie na preukázanie odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona a vymenúva a odvoláva ...

o)

vystupuje aj ako štátny dopravný úrad a plní funkcie typového schvaľovacieho úradu [§ 2 písm. f)], v ...

1.

rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení osvedčení výrobcov alebo zástupcov výrobcu podľa § 4 a vedie ...

2.

rozhoduje o udelení, zmene, rozšírení alebo zrušení osvedčení o typovom schválení alebo typovom schválení ...

3.

rozhoduje o udelení, zmene, rozšírení alebo zrušení správ o homologizácii typu systémov, komponentov ...

4.

rozhoduje o uznaní typového schválenia ES vozidiel udelených inými členskými štátmi a vedie ich evidenciu ...

5.

udeľuje značku typového schválenia ES a značku typového schválenia pre typ vozidiel, systémov, komponentov ...

6.

povoľuje a schvaľuje hromadné prestavby typu vozidiel a vedie ich evidenciu,

7.

rozhoduje o vykonaní ďalších testov a kontrol súvisiacich so schválením typu vozidiel, systémov, komponentov ...

8.

rozhoduje o udelení, zmene alebo rozšírení typového schválenia, typového schválenia ES alebo uznaní ...

9.

vykonáva pôsobnosť súvisiacu so zabezpečením zhody výroby vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných ...

10.

rozhoduje o udelení predbežného typového schválenia typu vozidiel, na ktoré sa vzťahujú výnimky pre ...

11.

rozhoduje o výnimkách pre vozidlá vyrábané v malej sérii, vozidlá končiacich sérií, pri nezhode vozidiel, ...

12.

rozhoduje o uznaní typového schválenia vozidiel vyrobených v malej sérii, udeleného typovým schvaľovacím ...

13.

schvaľuje časti alebo vybavenie, ktoré môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre správne fungovanie ...

14.

schvaľuje a prijíma opatrenia súvisiace so stiahnutím vozidiel už predaných, zaevidovaných alebo uvedených ...

15.

prijíma opatrenia, ak zistí nezhodu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek ...

16.

povoľuje výnimky podľa § 111,

17.

môže pôsobiť ako technická služba pre činnosti podľa osobitného predpisu,34c)

18.

plní informačné povinnosti vo vzťahu k Európskej komisii a typovým schvaľovacím orgánom ostatných členských ...

19.

vykonáva štátny odborný dozor nad hromadnou výrobou a hromadným dovozom typu vozidiel, typu systémov, ...

20.

na účely rozhodovania o schválení typu vozidiel, typu systémov, komponentov alebo samostatných technických ...

21.

zabezpečuje výrobu, distribúciu a evidenciu vyrobených osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení ...

22.

nariaďuje hromadnú výmenu osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidiel,

23.

rozhoduje o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN.

p)

vydáva metodiku upravujúcu postup prideľovania náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a jeho štruktúru, ...

q)

preskúmava rozhodnutia mimo odvolacieho konania vydané okresnými úradmi v sídle kraja podľa tohto zákona ...

r)

spolupracuje s Policajným zborom35) pri koordinácii činností okresných úradov v sídle kraja a okresných ...

s)

každý druhý rok do 31. marca zasiela Európskej komisii údaje o uplatňovaní mechanizmu uznávania kvalifikácií ...

t)

každý druhý rok do 31. marca zasiela Európskej komisii údaje týkajúce sa cestných technických kontrol ...

u)

zastupuje Slovenskú republiku v orgánoch Európskej hospodárskej komisie, Európskych spoločenstiev a ...

v)

notifikuje technické služby za Slovenskú republiku v orgánoch Európskej hospodárskej komisie, Európskych ...

w)

metodicky usmerňuje výkon dohľadu nad trhom podľa tohto zákona.

§ 100
Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja

a)

vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona,

b)

spolupracuje s krajským dopravným inšpektorátom Policajného zboru pri koordinácii okresných úradov pri ...

§ 101
Okresný úrad

Okresný úrad

a)

vykonáva v prvom stupni štátnu správu podľa tohto zákona,

b)

vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona,

c)

vystupuje ako schvaľovací úrad [§ 2 písm. g)] a plní jeho funkcie, v ktorých rámci

1.

povoľuje výrobu jednotlivo vyrobeného vozidla a povoľuje prestavbu jednotlivého vozidla a vedie ich ...

2.

schvaľuje jednotlivo vyrobené, dovezené alebo prestavané vozidlá, schvaľuje jednotlivo vyrobené alebo ...

3.

vydáva osvedčenia o evidencii časť II a technické osvedčenia vozidiel v rozsahu ustanovenom týmto zákonom ...

4.

vykonáva zápisy schválených systémov a samostatných technických jednotiek do osvedčenia o evidencii ...

5.

opätovne schvaľuje vozidlá podľa § 16d a vedie ich evidenciu,

d)

rozhoduje o dočasnom vyradení alebo trvalom vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách ...

e)

povoľuje zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly, mobilnej stanice technickej kontroly, stacionárneho ...

f)

rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení oprávnení na vykonávanie technickej kontroly, ...

g)

rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie ...

h)

vedie evidenciu oprávnených osôb technickej kontroly, oprávnených osôb emisnej kontroly, oprávnených ...

i)

rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie občanov z iných členských štátov, ktorí chcú vykonávať činnosť ...

j)

vedie evidenciu dokladov o odbornej kvalifikácii žiadateľov z iných členských štátov na odborné činnosti ...

k)

sleduje, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách technickým kontrolám pravidelným ...

l)

prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu,37) ak boli spáchané na úseku štátnej správy v pôsobnosti ...

m)

poskytuje orgánom štátnej správy súčinnosť pri zisťovaní žiadateľov o schválenie jednotlivo dovezeného ...

§ 101a
Slovenská obchodná inšpekcia

Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva dohľad nad trhom33) a ukladá pokuty podľa § 108b a 108c; inak ...

DRUHÁ HLAVA
ŠTÁTNY ODBORNÝ DOZOR

Hlavný štátny odborný dozor ministerstva, štátny odborný dozor okresných úradov v sídle kraja a okresných ...

§ 102
(1)

Ministerstvo v rámci hlavného štátneho odborného dozoru a okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady ...

(2)

Orgán štátneho odborného dozoru získava potrebné údaje

a)
kontrolou na mieste (ďalej len „kontrola“),
b)
súčinnosťou so štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy a inými právnickými osobami a fyzickými ...
c)
vyžiadaním informácií a stanovísk od kontrolovanej osoby.
d)
z informačných systémov.
§ 103
(1)

Kontrolu vykonávajú poverené osoby. Poverenými osobami sú

a)
zamestnanci ministerstva,
b)
zamestnanci okresných úradov v sídle kraja a okresných úradov,
c)
prizvané osoby.
(2)

Prizvaná osoba podľa odseku 1 písm. c) vykonáva kontrolu na základe písomného poverenia orgánu štátneho ...

(3)

Poverená osoba sa preukazuje písomným poverením na vykonanie kontroly; to sa nevzťahuje na vykonávanie ...

(4)

Poverenie na vykonanie kontroly obsahuje označenie kontrolovanej osoby, meno a priezvisko poverenej ...

(5)

Evidenciu preukazov poverených osôb vedie ministerstvo.

(6)

Vzor a náležitosti preukazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 104
(1)

Ak nie je ďalej ustanovené inak, poverené osoby a kontrolované osoby postupujú pri výkone štátneho odborného ...

a)
vstupovať na pozemky, do budov a do prevádzkových priestorov technickej základne kontrolovanej osoby ...
b)
overovať totožnosť osôb vykonávajúcich činnosti v rozsahu kontrolovanej osoby oprávnenej vykonávať technickú ...
c)
vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby im v určenej lehote bezodplatne poskytli
1.
doklady vrátane ich prvopisov a iné písomnosti a informácie vrátane informácií na technických nosičoch ...
2.
vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné informácie a podklady k predmetu kontroly a k zisteným ...
d)
nahliadať do dokladov a evidencií kontrolovanej osoby v jej prevádzkových priestoroch a vo vozidlách, ...
e)
prevziať a odniesť v odôvodnených prípadoch aj mimo priestorov kontrolovanej osoby prvopisy dokladov ...
f)
zisťovať označenie prevádzkových priestorov a kontrolovaných vozidiel,
g)
prepravovať sa v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon možno vykonať iba v pohybujúcom sa vozidle, ...
h)
vykonávať potrebné zistenia a úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom kontroly aj pred preukázaním sa podľa ...
i)
vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby a jej zamestnancov a na požiadanie poverenej osoby zabezpečiť ...
(2)

Kontrolovaná osoba je povinná poskytnúť orgánu štátneho odborného dozoru súčinnosť podľa odseku 1 písm. ...

§ 105
(1)

Ak poverené osoby pri kontrole zistia závažné nedostatky v činnosti kontrolovanej osoby, sú oprávnené ...

(2)

Ak vykonávajú kontrolu osoby poverené ministerstvom alebo okresným úradom v sídle kraja, jedno vyhotovenie ...

§ 106
(1)

Ak orgán štátneho odborného dozoru na základe podnetu alebo z vlastnej činnosti podľa § 102 ods. 2 zistí, ...

a)
uloží v určenej lehote vykonať opatrenia na nápravu,
b)
obmedzí alebo pozastaví výkon niektorej z povolených činností,
c)
zruší, pozastaví alebo zmení poverenie, oprávnenie, osvedčenie alebo správu o homologizácii typu udelené ...
d)
uloží pokutu podľa § 107 a § 107a.
(2)

Sankcie podľa odseku 1 písm. a) až d) možno ukladať súbežne a opakovane.

§ 107
Správne delikty
(1)

Pokutu 66 eur uloží okresný úrad tomu, kto

a)
poruší povinnosť ustanovenú v § 18 ods. 17, § 21 ods. 2 písm. g) druhom bode, § 21 ods. 2 písm. j), ...
b)
nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej podľa § 21 ods. 1 písm. ...
c)
nepodrobil motorové vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole administratívnej podľa § 21 ods. 1 ...
(2)

Pokutu 165 eur uloží okresný úrad tomu, kto

a)
poruší povinnosť ustanovenú v § 14 ods. 19; pokuta sa uloží za každé jednotlivo vyrobené vozidlo,
b)
poruší povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 12; pokuta sa uloží za každé jednotlivo prestavané vozidlo,
c)
nepodrobil vozidlo podľa § 21 ods. 1 písm. b) prvého bodu technickej kontrole pravidelnej podľa § 50 ...
d)
nepodrobil motorové vozidlo podľa § 21 ods. 1 písm. b) druhého bodu emisnej kontrole pravidelnej podľa ...
e)
porušil povinnosť ustanovenú v § 50 ods. 2, § 68 ods. 2 alebo § 83 ods. 4 písm. b); pokuta sa uloží ...
f)
poruší povinnosť ustanovenú v § 43 ods. 10, § 61 ods. 10, § 78 ods. 10, § 91 ods. 10 alebo poruší podmienky ...
g)
nepodrobil vozidlo podľa § 21 ods. 1 písm. b) tretieho bodu technickej kontrole pravidelnej po opätovnom ...
h)
nepodrobil motorové vozidlo podľa § 21 ods. 1 písm. b) štvrtého bodu emisnej kontrole pravidelnej po ...
(3)

Pokutu 332 eur uloží okresný úrad tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú v § 21 ods. 2 písm. a) alebo ...

(4)

Pokutu 1 000 eur uloží okresný úrad tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú v § 46 ods. 4, § 49 ods. 8, ...

(5)

Pokutu 1 660 eur uloží okresný úrad tomu, kto bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona ...

(6)

Pokutu od 2 000 eur do 5 000 eur uloží okresný úrad tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú v § 40 ods. ...

(7)

Pokutu 3 319 eur uloží okresný úrad tomu, kto bez oprávnenia podľa tohto zákona vykonáva technické kontroly, ...

(8)

Pokutu 166 eur uloží ministerstvo tomu, kto

a)
poruší povinnosť ustanovenú v § 9 ods. 1,
b)
poruší povinnosť ustanovenú v § 18 ods. 16 písm. a), b) alebo písm. c), § 18 ods. 19; pokuta sa uloží ...
(9)

Pokutu od 500 eur do 3 319 eur uloží ministerstvo tomu, kto

a)
poruší povinnosť ustanovenú v § 12 ods. 1 písm. b) až d), f) až l), n) až q), § 12 ods. 3 až 5,
b)
poruší podmienky určené v rozhodnutí podľa § 4 ods. 4 alebo ods. 8, § 5 ods. 6, 12, 18 alebo ods. 21, ...
c)
poruší povinnosť pri vedení evidencie ustanovenú podľa § 23 ods. 16.
(10)

Pokutu od 1000 eur do 6 639 eur uloží ministerstvo tomu, kto

a)
vystaví osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla takému vozidlu, ktoré nebolo ...
b)
vystaví osvedčenie o zhode vozidla COC takému vozidlu, ktoré nebolo typovo schválené ES,
c)
nedodá osvedčenie o zhode vozidla COC vozidlu, ktoré má udelené typové schválenie ES.
(11)

Pokutu od 1 500 eur do 9 958 eur uloží ministerstvo tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú v § 29 ods. ...

(12)

Pokutu od 2 000 eur do 16 597 eur uloží ministerstvo tomu, kto

a)
poruší povinnosť ustanovenú v § 12 ods. 1 písm. a), e) alebo písm. r) alebo § 12 ods. 6,
b)
uvedie na trh v Slovenskej republike vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, ...
c)
ako osoba, ktorá má udelené povolenie podľa § 23 ods. 23, poruší podmienky o vedení, uschovávaní alebo ...
d)
ako poverená technická služba technickej kontroly vozidiel, poverená technická služba emisnej kontroly ...
e)
poruší ustanovenia týkajúce sa typového schvaľovania vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných ...
(13)

Pokutu od 9 958 eur do 16 597 eur uloží ministerstvo tomu, kto

a)
bez osvedčenia podľa § 4 ods. 4 alebo ods. 8 vykonáva činnosti, ktoré je podľa tohto zákona oprávnený ...
b)
bez poverenia na vykonávanie technickej služby podľa § 25 vykonáva činnosti uvedené v § 29 až 33 alebo ...
c)
bez povolenia ministerstva vyrába, predáva, distribuuje alebo inak manipuluje s tlačivami osvedčení ...
(14)

Pri určení výšky pokuty podľa odsekov 6, 9 až 13 orgán štátneho odborného dozoru prihliada najmä na ...

(15)

Ak sa páchateľ dopustil viacerých správnych deliktov, ktoré je príslušný prejednať ten istý orgán štátneho ...

(16)

O viacerých správnych deliktoch toho istého páchateľa podľa odsekov 1 až 3 a odseku 8 písm. b) sa rozhodne ...

(17)

Na konanie o správnych deliktoch podľa odsekov 1 až 3 je príslušným orgánom štátneho odborného dozoru ...

(18)

V konaní o správnych deliktoch prevádzkovateľa vozidla sa rozumie prevádzkovateľom vozidla v prípade, ...

(19)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Výnos ...

(20)

Pokuty podľa odsekov 8 až 13 možno uložiť aj fyzickej osobe, fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej ...

(21)

Pri opätovnom porušení povinností možno pokuty podľa odsekov 1 až 13 ukladať opakovane. Ak v lehote ...

(22)

Pokutu podľa odsekov 1 až 13 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný orgán štátneho odborného ...

§ 107a
Poriadkové pokuty
(1)

Poriadkovú pokutu 66 eur uloží okresný úrad alebo ministerstvo tomu, kto poruší povinnosť vyplývajúcu ...

(2)

Poriadkovú pokutu 166 eur uloží okresný úrad prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla, ak poruší ...

(3)

Poriadkovú pokutu 166 eur uloží okresný úrad alebo ministerstvo tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú ...

(4)

Poriadkovú pokutu 1 000 eur uloží okresný úrad oprávnenej osobe technickej kontroly, ak poruší povinnosť ...

(5)

Poriadkovú pokutu 1 660 eur uloží okresný úrad alebo ministerstvo kontrolovanej osobe, ak neposkytne ...

(6)

Poriadkovú pokutu podľa odsekov 1 až 5 možno uložiť aj opakovane.

(7)

Poriadkovú pokutu podľa odsekov 1 až 5 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán ...

(8)

Poriadková pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. ...

Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch prevádzkovateľa vozidla

§ 107b
Rozkazné konanie
(1)

Ak okresný úrad zistí, že prevádzkovateľ vozidla

a)
nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej podľa § 21 ods. 1 písm. ...
b)
nepodrobil vozidlo podľa § 21 ods. 1 písm. b) prvého bodu technickej kontrole pravidelnej podľa § 50 ...
(2)

O viacerých správnych deliktoch toho istého prevádzkovateľa vozidla podľa odseku 1 sa rozhodne a sankcia ...

(3)

Podkladom pre vydanie rozkazu sú najmä výpisy z informačného systému evidencie vozidiel, výpisy z automatizovaného ...

(4)

Dôkazy uvedené v odseku 3 možno použiť aj v konaní o správnom delikte podľa § 107 ods. 1 písm. b), c), ...

(5)

Ak do 15 dní od doručenia rozkazu uhradí prevádzkovateľ vozidla dve tretiny z uloženej výšky pokuty, ...

(6)

Pokuta podľa odseku 1 a trovy konania podľa § 107d ods. 7 sa musia uhradiť na platobný účet.40b)

(7)

Na rozkazné konanie sa primerane vzťahujú ustanovenia § 107 ods. 17 až 19 a 22.

§ 107c
(1)

Okresný úrad vec odloží, ak

a)
nemožno zistiť prevádzkovateľa vozidla,
b)
bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie povinnosti podľa § 21 ods. 1 písm. b) alebo písm. ...
c)
zanikla zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa § 21 ods. 1 písm. b) alebo písm. e) prvého až tretieho ...
d)
bolo vozidlo odcudzené v čase porušenia povinnosti podľa § 21 ods. 1 písm. b) alebo písm. e) prvého ...
e)
ide o vozidlo podľa § 3 ods. 5.
(2)

Rozhodnutie o odložení veci sa nevydáva a údaj o odložení veci sa vyznačí v spise a zaznamená do registra ...

§ 107d
(1)

Rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak odsek 8 neustanovuje inak. Spolu s rozkazom sa prevádzkovateľovi ...

(2)

Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor okresnému úradu, ...

(3)

Okresný úrad odmietne odpor, ak

a)
neobsahuje predpísané náležitosti podľa odseku 2 alebo podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,
b)
bola pokuta už uhradená.
(4)

Okresný úrad vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Rozkaz ...

(5)

Včasným podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 3, sa rozkaz zrušuje v celom rozsahu a okresný ...

(6)

Ak po podaní odporu okresný úrad zistí dôvody podľa § 107c ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu ...

(7)

Prevádzkovateľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 2 uložená pokuta za správny delikt ...

(8)

Rozkaz podľa odseku 1, rozhodnutie o odmietnutí odporu a rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku ...

§ 108
Súčinnosť
(1)

Policajný zbor, Slovenská obchodná inšpekcia, štátne orgány a orgány územnej samosprávy poskytujú ministerstvu, ...

(2)

Iné právnické osoby, ako sú uvedené v odseku 1, ako aj fyzické osoby, ktoré majú doklady alebo informácie ...

(3)

Ministerstvo, okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady pri výkone štátneho odborného dozoru spolupracujú ...

(4)

Ak ministerstvo, okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady pri výkone štátneho odborného dozoru zistia ...

TRETIA HLAVA
DOHĽAD NAD TRHOM

§ 108a
Výkon dohľadu nad trhom
(1)

Dohľad nad trhom na účely tohto zákona je kontrola dodržiavania povinností hospodárskych subjektov ustanovených ...

(2)

Ministerstvo, Policajný zbor, colné orgány a iné štátne orgány a orgány územnej samosprávy poskytujú ...

(3)

Iné osoby ako orgány uvedené v odseku 2, ktoré majú doklady alebo informácie súvisiace s činnosťou dohľadu ...

(4)

Ak Slovenská obchodná inšpekcia zistí, že vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky ...

§ 108b
Správne delikty
(1)

Pokutu od 500 eur do 3 000 eur uloží Slovenská obchodná inšpekcia tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú ...

(2)

Pokutu od 2 000 eur do 5 000 eur uloží Slovenská obchodná inšpekcia tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú ...

(3)

Pokutu od 4 000 eur do 10 000 eur uloží Slovenská obchodná inšpekcia tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú ...

(4)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho ...

(5)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa Slovenská obchodná inšpekcia dozvedela o porušení ...

(6)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta ...

§ 108c
Poriadkové pokuty
(1)

Poriadkovú pokutu 166 eur uloží Slovenská obchodná inšpekcia tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú v ...

(2)

Poriadkovú pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa Slovenská obchodná inšpekcia dozvedela ...

(3)

Poriadková pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. ...

§ 108d
(1)

Dohľad nad trhom na účely tohto zákona je aj kontrola dodržiavania zákazov ustanovených v § 23b.

(2)

Každý správny orgán, ktorý zistí neoprávnenú manipuláciu s počítadlom prejdenej vzdialenosti cestného ...

(3)

Iné osoby ako uvedené v odseku 2, ktoré zistia neoprávnenú manipuláciu s počítadlom prejdenej vzdialenosti ...

§ 108e
(1)

Pokutu do 300 eur môže uložiť Slovenská obchodná inšpekcia tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú v § ...

(2)

Pokutu od 3 000 eur do 50 000 eur uloží Slovenská obchodná inšpekcia tomu, kto poruší niektorý zákaz ...

(3)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho ...

(4)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa Slovenská obchodná inšpekcia dozvedela o porušení ...

(5)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta ...

(6)

Ak v lehote do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 109
Konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,42) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na

a)
výberové konanie podľa § 25 ods. 3 až 6,
b)
konania ministerstva podľa § 99 písm. i), j), k), m), n) a písm. o) šestnásteho a dvadsiateho prvého ...
(3)

Orgán štátneho odborného dozoru v prípadoch podľa § 13 ods. 3 a 4 a § 105 ods. 1 môže rozhodnutie o ...

(4)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 3 možno podať opravný prostriedok do troch dní odo dňa jeho doručenia. ...

(5)

Pri výkone štátnej správy podľa § 99 písm. d) alebo § 100 písm. a) voči okresnému úradu konanie o uložení ...

(6)

Ak sú údaje v žiadosti a doklady priložené k žiadosti v konaní podľa druhej a tretej časti tohto zákona ...

(7)

V konaní o zrušenie povolenia podľa § 23 ods. 25 písm. a), poverenia podľa § 34 ods. 3 písm. a), oprávnenia ...

(8)

Iná osoba môže za prevádzkovateľa vozidla v konaní podľa tohto zákona konať, len ak jej bolo udelené ...

(9)

Na uznávanie dokladov o vzdelaní občanov iných členských štátov, ktorí chcú vykonávať činnosť kontrolného ...

(10)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.45)

(11)

V konaní podľa tohto zákona pri elektronickej komunikácii účastník správneho konania predkladá a doručuje ...

a)
osvedčenie o evidencii časť II podľa § 14a ods. 3,
b)
osvedčenie o zhode COC podľa § 16a ods. 2 písm. a) druhého bodu,
c)
osvedčenie o evidencii podľa § 16a ods. 2 písm. a) štvrtého bodu,
d)
osvedčenie o evidencii podľa § 16a ods. 2 písm. b) druhého bodu,
e)
doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel podľa § 16a ods. 2 písm. b) tretieho bodu,
f)
osvedčenie o evidencii podľa § 16b ods. 8 písm. f),
g)
osvedčenie o zhode COC podľa § 16b ods. 13,
h)
osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla podľa § 17 ods. 9 písm. e),
i)
osvedčenie o evidencii časť I a časť II alebo technické osvedčenie vozidla podľa § 18 ods. 17 písm. ...
j)
osvedčenie o evidencii časť I a časť II alebo technické osvedčenie vozidla podľa § 20 ods. 3 písm. c), ...
k)
technické osvedčenie vozidla podľa § 23a ods. 5 písm. a),
l)
technické osvedčenie vozidla podľa § 23a ods. 13.
(12)

V konaní podľa tohto zákona je správny orgán povinný zabezpečiť informáciu alebo údaj, ktorý je účastník ...

(13)

Pre potreby preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona účastník konania môže požiadať správny ...

§ 110
Osobitné povinnosti
(1)

Každý je povinný dostaviť sa na vlastné náklady na vybavenie vecí týkajúcich sa vozidla alebo dokladov ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na prevádzkovateľov historických vozidiel a športových vozidiel.

§ 111
Výnimky
(1)

Za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie ...

(2)

Pri vozidlách už prevádzkovaných v premávke na pozemných komunikáciách sa k žiadosti o povolenie výnimky ...

§ 112
Prechodné ustanovenia
(1)

Technické preukazy vozidiel, osvedčenia o evidencii vozidiel a technické osvedčenia vozidiel vydané ...

(2)

Na technický preukaz vozidla vydaný predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa použijú ustanovenia ...

(3)

Na osvedčenie o evidencii vozidla vydané predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa použijú ustanovenia ...

(4)

Osvedčenia hromadného výrobcu alebo hromadného dovozcu podľa typov vyrábaných vozidiel, ich súčastí, ...

(5)

Osvedčenia o technickej spôsobilosti

a)
typov vozidiel spolu so základnými technickými opismi schváleného typu vozidla udelené podľa osobitného ...
b)
súčastí, výstroja a výbavy vozidiel udelené podľa osobitného predpisu47) sa považujú za osvedčenia o ...
c)
prestavby vozidiel udelené podľa osobitného predpisu47) sa považujú za osvedčenia o schválení hromadnej ...
(6)

Oprávnenia udelené podľa doterajších predpisov fyzickým osobám alebo právnickým osobám na zabezpečenie ...

(7)

Poverenie na vykonávanie činnosti poverenej organizácie pre kontroly technického stavu vozidiel udelené ...

(8)

Oprávnenia na vykonávanie kontrol technického stavu vozidiel udelené podľa doterajších predpisov sa ...

(9)

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontrol technického stavu vozidiel udelené podľa doterajších ...

(10)

Protokoly o kontrole technického stavu vozidla, osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla, perforované ...

(11)

Doterajšie tlačivá Protokol o kontrole technického stavu vozidla, Osvedčenie o kontrole technického ...

(12)

Oprávnené osoby, ktoré získali oprávnenie na vykonávanie kontrol technického stavu vozidiel podľa doterajších ...

(13)

Skúšobnú prevádzku automatizovaného informačného systému technických kontrol podľa § 51 ods. 3 musí ...

(14)

Poverenie na vykonávanie činnosti poverenej organizácie pre emisné kontroly cestných motorových vozidiel ...

(15)

Oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol cestných motorových vozidiel udelené podľa doterajších predpisov ...

(16)

Osvedčenia na vykonávanie emisných kontrol cestných motorových vozidiel udelené podľa doterajších predpisov ...

(17)

Protokol o emisnej kontrole vozidla so zážihovým motorom, Protokol o emisnej kontrole vozidla so vznetovým ...

(18)

Doterajšie tlačivá Protokol o emisnej kontrole vozidla so zážihovým motorom, Protokol o emisnej kontrole ...

(19)

Oprávnené osoby, ktoré získali oprávnenie na vykonávanie emisných kontrol cestných motorových vozidiel ...

(20)

Skúšobnú prevádzku automatizovaného informačného systému emisných kontrol podľa § 69 ods. 3 musí oprávnená ...

(21)

Činnosti vykonávané na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného zákona,48) ktoré sú svojím ...

(22)

Odborný posudok o kontrole originality vozidla uvedený v § 16 ods. 4 písm. a) treťom bode, § 16 ods. ...

(23)

Skúšobnú prevádzku automatizovaného informačného systému kontrol originality podľa § 84 ods. 3 musí ...

(24)

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na montáž, opravy a servis, skúšky, technické kontroly zariadení ...

(25)

Doterajšie tlačivá Protokol o montáži plynového zariadenia možno používať do 30. júna 2006.

(26)

Poverenia na vykonávanie činnosti poverenej organizácie pre vykonávanie kurzov a skúšok na získanie ...

(27)

Skúšobnú prevádzku automatizovaného informačného systému montáže plynových zariadení podľa § 96 ods. ...

(28)

Prvé oznámenie údajov Európskej komisii o uplatňovaní mechanizmu uznávania kvalifikácií na odborné činnosti ...

(29)

Prvé oznámenie údajov Európskej komisii podľa § 54 ods. 8 vykoná ministerstvo do 31. marca 2007 za obdobie ...

(30)

Konania začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona, ...

(31)

Kontrola začatá predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona podľa doterajších predpisov sa dokončí ...

§ 112a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2008

Konania začaté do 31. decembra 2007 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2008. ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2009

§ 112b
(1)

Technické osvedčenia vozidiel vydané vozidlám podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006, zostávajú ...

(2)

Prevádzkovateľ vozidla, ktorý chce po 1. januári 2013 v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať ...

(3)

Prevádzkovateľ vozidla, ktorý chce po 1. januári 2017 v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať ...

(4)

Základné technické opisy vozidiel vydané pred 1. septembrom 2009 podľa § 5 až 7 pri typovom schválení ...

§ 112c

Poverenia vydané na vykonávanie činnosti technickej služby technickej kontroly vozidiel, technickej ...

§ 112d

Konania začaté pred 1. septembrom 2009 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. septembra ...

§ 112e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010
(1)

Osvedčenie o evidencii vozidla vydané pred 1. marcom 2005 sa považuje za osvedčenie o evidencii časť ...

(2)

Osvedčenie o evidencii vydané pred 1. júnom 2010 sa považuje za osvedčenie o evidencii časť I.

(3)

Osvedčenia o evidencii vydané pred 1. júnom 2010 môžu výrobcovia a zástupcovia výrobcov vystavovať a ...

§ 112f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2012
(1)

Konania o uložení pokuty začaté pred 1. februárom 2012 sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona účinných ...

(2)

Typové schválenia samostatných technických jednotiek udelených pre pevné nadstavby vozidiel sú platné ...

(3)

Oprávnená osoba technickej kontroly môže vykonávať technické kontroly bez monitorovacieho záznamového ...

(4)

Oprávnená osoba emisnej kontroly môže vykonávať emisné kontroly bez monitorovacieho záznamového zariadenia ...

a)
sú súčasťou stanice technickej kontroly, do 30. júna 2013, pričom skúšobná prevádzka bude od 1. februára ...
b)
nie sú súčasťou stanice technickej kontroly, do 31. decembra 2013, pričom skúšobná prevádzka bude od ...
§ 112g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Požiadavky na náležitosti žiadosti uvedené v § 14 ods. 10 písm. d), § 16a ods. 2 písm. a) bod 5 a písm. ...

§ 112h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Ak prevádzkovateľ vozidla, ktorý pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona porušil povinnosť podľa ...

a)
okresný úrad zastaví konanie o uložení pokuty podľa § 107 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo podľa ...
b)
okresný úrad nezačne konanie o uložení pokuty podľa § 107 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo podľa ...
(2)

Konania o správnych deliktoch iné ako podľa odseku 1 začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom ...

(3)

Oprávnenia na vykonávanie technických kontrol v mobilnej stanici technickej kontroly udelené podľa predpisov ...

(4)

Oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol v mobilnom pracovisku emisnej kontroly udelené podľa predpisov ...

§ 112i
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

Záverečné ustanovenia

§ 113
Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo sa splnomocňuje vydať všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie § 3 ods. 9, § 5 ods. ...

§ 114
Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 115
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach ...

2.

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 327/1997 Z. z. o kontrolách ...

3.

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 90/2003 Z. z. o emisných ...

Čl. II

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona ...

1.

V § 3 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Obce na miestnych komunikáciách a ...

2.

V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q) určuje po prerokovaní s príslušným krajským dopravným inšpektorátom použitie dopravných značiek ...

3.

V § 3 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) určuje so súhlasom príslušného okresného dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek a dopravných ...

4.

V § 3 sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) určuje so súhlasom príslušného okresného dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek a dopravných ...

5.

V § 3 odsek 6 znie:

„(6) Na činnosti podľa odseku 2 druhej vety, odseku 3 písm. a), b), c), e), f), h), i), j), k), l), ...

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

V § 3 ods. 2 písmená zd) a ze) znejú:

„zd) vykonávanie technických kontrol vozidiel,23k) ze) vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel,23l)“. ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23k a 23l znejú:

„23k) § 39 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...

2.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenami zl) až zs), ktoré znejú:

„zl) vykonávanie činnosti výrobcu a zástupcu výrobcu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23pa až 23ph znejú:

„23pa) § 4 zákona č. 725/2004 Z. z. 23pb) § 29 zákona č. 725/2004 Z. z. 23pc) § 30 zákona č. 725/2004 ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V § 4 ods. 1 písm. a) a b) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka ...

2.

Za § 19d sa vkladá § 19e, ktorý znie:

„§ 19e Prechodné ustanovenie Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 31. decembra 2004, vyberie ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 5 sa v poznámke pod čiarou k odkazu 9 vypúšťajú slová „Zákon ...

4.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 6 v časti oslobodenie sa na konci pripájajú tieto slová: ...

5.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 10 písmeno e) znie:

„e) Poskytnutie katastrálneho operátu alebo skoršieho písomného a mapového operátu preukazujúceho vlastnícke ...

6.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 10 písmene h) sa suma „100 Sk“ nahrádza sumou „200 Sk“.

7.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 10 sa vypúšťajú písmená k) a l).

Doterajšie písmená m), n) a o) sa označujú ako písmená k), l) a m).

8.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 10 sa dopĺňa oslobodenie, ktoré znie:

„Oslobodenie Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak žiadajú ...

9.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 10 sa poznámky dopĺňajú bodom 7, ktorý znie:

„7. Poplatníkom za úkony podľa položky 10 písm. f), g), i), j) až l) je vyhotoviteľ vybraných geodetických ...

10.

V sadzobníku správnych poplatkov položka 11 vrátane oslobodenia, splnomocnenia a poznámky znie:

„Položka 11 Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností ...

11.

V sadzobníku správnych poplatkov sa za položku 63 vkladá položka 63a, ktorá znie:

„Položka 63a a) Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu osobitného označenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) § 41 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení zákona č. ...

12.

V sadzobníku správnych poplatkov položka 67 vrátane poznámok znie:

„Položka 67 Podanie žiadosti o a) udelenie typového schválenia cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a)
§ 61 zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.

13.

V sadzobníku správnych poplatkov položka 68 vrátane splnomocnenia znie:

„Položka 68 Podanie žiadosti o a) povolenie výroby jednotlivého cestného vozidla alebo zvláštneho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21) § 14, 18 a 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných ...

14.

V sadzobníku správnych poplatkov položka 69 znie:

„Položka 69 Podanie žiadosti o zmenu alebo predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení alebo ...

15.

V sadzobníku správnych poplatkov položka 72 znie:

„Položka 72 a) Podanie žiadosti o udelenie osvedčenia výrobcu22) ............................................... ...

Poznámka k odkazu 22 znie:

„22)
§ 4 zákona č. 725/2004 Z. z.“.

16.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 73 písmená a) a b) znejú:

„a) Podanie žiadosti o dočasné vyradenie cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla z premávky na pozemných ...

Poznámka k odkazu 22ac znie:

„22ac)
§ 111 zákona č. 725/2004 Z. z.“.

17.

V sadzobníku správnych poplatkov položka 78 vrátane poznámky znie:

„Položka 78 a) Podanie žiadosti o udelenie povolenia na zriadenie 1. stanice technickej kontroly .................. ...

18.

V sadzobníku správnych poplatkov sa za položku 78 vkladá položka 78a, ktorá vrátane poznámky znie:

„Položka 78a a) Podanie prihlášky na vykonanie skúšky (vrátane opakovanej) na získanie osvedčenia o ...

Čl. VII

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení ...

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene ...

2.

V § 8 ods. 1 písm. b) sa nad slovo „prostredie“ umiestňuje odkaz 18aa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa znie:

„18aa)
§ 12 ods. 4 a 6 zákona č. 725/2004 Z. z.“.

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2005 s výnimkou § 109 písm. c) v bode dvadsiatomdruhom v čl. ...

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z.

  ROZDELENIE VOZIDIEL DO KATEGÓRIÍ

  A)

  Základné kategórie vozidiel

  Kategória L: motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky

  Kategória M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu osôb

  Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov ...

  Kategória O: prípojné vozidlá

  Kategória T: kolesové traktory

  Kategória C: pásové traktory

  Kategória R: prípojné vozidlá traktorov

  Kategória S: traktormi ťahané vymeniteľné stroje

  Kategória P: pracovné stroje

  Kategória LS: snežné skútre

  Kategória V: ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií

  B)

  Členenie niektorých kategórií vozidiel

  1.

  Kategórie vozidiel L: podrobnejšie definície a členenie ustanovuje osobitný predpis.50)

  2.

  Kategórie vozidiel M: podrobnejšie definície a členenie ustanovuje osobitný predpis.51)

  3.

  Kategórie vozidiel N: podrobnejšie definície a členenie ustanovuje osobitný predpis.51)

  4.

  Kategórie vozidiel O: podrobnejšie definície a členenie ustanovuje osobitný predpis.51)

  5.

  Terénne vozidlá (symbol G) a vozidlo na špeciálne účely (symbol S): podrobnejšie definície a členenie ...

  6.

  Kategórie vozidiel T: podrobnejšie definície a členenie ustanovuje osobitný predpis.52)

  7.

  Kategórie vozidiel C: podrobnejšie definície a členenie ustanovuje osobitný predpis.52)

  8.

  Kategórie vozidiel R: podrobnejšie definície a členenie ustanovuje osobitný predpis.52)

  9.

  Kategórie vozidiel S: podrobnejšie definície a členenie ustanovuje osobitný predpis.52)

  10.

  Kategória pracovných strojov P – sa člení na

  a)

  PS – pracovný stroj samohybný je zvláštne vozidlo s vlastným zdrojom pohonu, konštrukčne a svojím vybavením ...

  b)

  PN – pracovný stroj nesený je vymeniteľný stroj (nadstavba) bez vlastného zdroja pohonu. V prepravnej ...

  11.

  Kategória LS – snežné skútre, t. j. zvláštne motorové vozidlá, ktoré sa riadia pomocou lyží a pohybujú ...

  12.

  Kategória V – ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií – patria sem ...

  a)

  záprahové vozidlá – nemotorové vozidlá určené predovšetkým na prepravu nákladu pohybujúce sa pomocou ...

  b)

  bicykle – nemotorové vozidlá pohybujúce sa pomocou ľudskej sily šliapaním do pedálov, ktoré sú ovládané ...

  c)

  bicykle s pomocným motorčekom – bicykle, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček, ...

  d)

  kolobežky – nemotorové vozidlá pohybujúce sa pomocou ľudskej sily nožným odrážaním, ktoré sú ovládané ...

  e)

  kolobežky s pomocným motorčekom – kolobežky, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček, ...

  f)

  vozíky pre telesne postihnuté osoby – vozidlá na prepravu telesne postihnutej osoby s ručným alebo motorickým ...

  g)

  ručné vozíky – nemotorové vozidlá určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou,

  h)

  motorové ručné vozíky – motorové vozidlá určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou, ...

  i)

  jednonápravové traktory s prívesom – motorové vozidlá s poháňanou nápravou, ktoré riadi vodič riadidlami ...

  j)

  iné, ako sú tie, ktoré sú uvedené v písmenách a) až i).

  Príloha č. 2 k zákonu č. 725/2004 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Rady 96/96/ES z 20. decembra 1996 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o kontrole ...

  2.

  Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Mimoriadne vydanie ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole spôsobilosti ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 • 2)  § 2 písm. x) a y) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných ...
 • 3)  § 2 písm. o) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
 • 4)  Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní ...
 • 4a)  Napríklad § 4 ods. 2 a 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...
 • 5)  § 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 5a)  § 30 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
 • 6)  Napríklad STN EN ISO 9001:2009 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.
 • 6)  Napríklad STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320).
 • 6a)  § 115 ods. 5 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 6b)  Čl. 4 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o označovaní ...
 • 6c)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní ...
 • 7a)  Napríklad čl. 3 ods. 39 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 v platnom znení, čl. 3 bod 54 nariadenia (EÚ) č. ...
 • 7b)  Napríklad čl. 3 ods. 47 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 v platnom znení, čl. 3 bod 55 nariadenia (EÚ) č. ...
 • 7c)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie ...
 • 7d)  Napríklad čl. 3 ods. 43 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, čl. 3 bod 51 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 v platnom ...
 • 7e)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o ...
 • 7f)  Čl. 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1222/2009 v platnom znení.
 • 8)  § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a ...
 • 8a)  Napríklad § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 8aa)  § 2 ods. 2 písm. q) zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 8b)  § 61 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 8ba)  § 115 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8c)  § 120 a 121 zákona č. 8/2009 Z. z.
 • 8d)  § 119a zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 388/2013 Z. z.
 • 9)  § 8 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 96 a 97 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení zákona č. 490/2001 Z. ...
 • 11)  Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového ...
 • 11a)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 37 a 38 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 12a)  Napríklad § 116 ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z., § 46 ods. 9 písm. a) ...
 • 13)  Zákon č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13a)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 405/2005 Z. z. o technických požiadavkách na miesto ...
 • 13b)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 144/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž ...
 • 13ba)  § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 8/2009 Z. z v znení neskorších predpisov.
 • 13c)  § 52 ods. 1 písm. k) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  STN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií ...
 • 15)  § 22 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o ...
 • 16)  Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 17)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 18)  ISO/IEC 17020 (STN EN 45004) (01 5260) Všeobecné kritériá na činnosť rôznych kontrolných orgánov, normatívna ...
 • 19)  § 663 až 723 Občianskeho zákonníka.
 • 20)  § 17 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 21)  § 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z. ...
 • 22)  § 45 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
 • 22a)  Napríklad § 5 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 22aa)  Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 23)  § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 23a)  Zmluva o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) (oznámenie Ministerstva ...
 • 24)  § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona ...
 • 25)  § 15 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...
 • 26)  Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 27)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave ...
 • 28)  Európska konferencia ministrov dopravy CEMT/ECMT.
 • 28a)  § 119a ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 388/2013 Z. z.
 • 29)  § 2 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 30)  § 120 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 22 ...
 • 31)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 32)  § 23 a príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 2 písm. k) a l) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
 • 34)  § 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe. ...
 • 34a)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky ...
 • 34b)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích ...
 • 34c)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.
 • 35)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36)  § 17 zákona č. 477/2002 Z. z.
 • 37)  § 21 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 37a)  Napríklad zákon č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ...
 • 38)  § 4 ods. 3 zákona č. 534/2003 Z. z.§ 4 ods. 6 zákona č. 534/2003 Z. z.
 • 39)  § 8 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 40)  § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.
 • 40a)  Napríklad čl. 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007 v platnom znení, čl. 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. ...
 • 40b)  § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 41)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 41a)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z.Čl. 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1222/2009 v platnom ...
 • 41b)  § 58 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 412/2015 Z. z.
 • 42)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 43)  § 13 ods. 5 a § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.
 • 44)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 45)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 45a)  § 27 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci ...
 • 45b)  § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 46)  § 110 písm. k) tretí bod zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
 • 47)  § 104 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 48)  Zákon 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 49)  Príloha č. 7 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 1)  Pri traktoroch s reverzibilnými miestami na sedenie vodiča (reverzibilné sedadlá a volant) sa za nápravu, ...
 • 2)  STN ISO 789-6 (30 0446) Poľnohospodárske traktory. Skúšobné metódy. Časť 6: Ťažisko.
 • 50)  Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 v platnom znení.
 • 51)  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 52)  Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 v platnom znení.
Načítavam znenie...
MENU
Hore