Články k predpisu 180/2013

KOMPETENCIE ORGÁNOV MIESTNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY PRI PRESKÚMAVANÍ ROZHODNUTÍ OBCÍ

Abstrakt
Autorka článku poukazuje na kompetencie orgánov miestnej štátnej správy po legislatívnej zmene účinnej od 1. júla 2016, kedy sa okresné úrady v sídle kraja stali odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodovala obec alebo vyšší územný celok. V článku demonštratívne uvádza množstvo hmotnoprávnych právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení, kde okresný úrad v sídle kraja preskúmava rozhodnutia obcí. Záverom konštatuje, že okresné úrady nedisponujú žiadnymi kompetenciami, ak samosprávny orgán – obec nebude rešpektovať právny názor vyslovený v zrušujúcom rozhodnutí a vrátení veci na ďalšie konanie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
pôsobnosť okresných úradov
Priradené k predpisu:
180/2013 paragrafy: 4


Vydané: 26.10.2018
Autor: doc. JUDr., Jana Vallová, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Jana Vallová, PhD.

VYBRANÉ OPRAVNÉ PROSTRIEDKY V SPRÁVNOM KONANÍ DELEGE LATA A PRÁVNE PRINCÍPY

Abstrakt
Príspevok sa zameriava na analýzu právnej úpravy opravných prostriedkov v správnom konaní z pohľadu ich súladnosti z princípmi a zásadami správneho konania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
pôsobnosť okresných úradov
Priradené k predpisu:
180/2013 paragrafy: 4


Vydané: 27.08.2018
Autor: JUDr., Zuzana Ligasová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Zuzana Ligasová
MENU
Hore