Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70495
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.07.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 10.03.2017
Účinnosť od: 01.07.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD DS6 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.07.2019 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 55/2017 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 35/2019

Legislatívny proces k zákonu 35/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I - PRINCÍPY ŠTÁTNEJ SLUŽBY

Čl. 1 - Princíp politickej neutrality

Štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby a služobný úrad v štátnozamestnaneckých vzťahoch uprednostňujú ...

Čl. 2 - Princíp zákonnosti

Štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby a služobný úrad v štátnozamestnaneckých vzťahoch konajú ...

Čl. 3 - Princíp transparentného zamestnávania

Služobný úrad zabezpečuje verejný prístup k informáciám o výberovom konaní a uchádzač o štátnu službu ...

Čl. 4 - Princíp efektívneho riadenia

Služobný úrad riadi štátnych zamestnancov efektívne a hospodárne. Princíp efektívneho riadenia štátnych ...

Čl. 5 - Princíp nestrannosti

Štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby uprednostňuje verejný záujem pred osobným záujmom a služobný ...

Čl. 6 - Princíp profesionality

Štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby koná odborne, svedomito, v súlade s Etickým kódexom štátneho ...

Čl. 7 - Princíp transparentného a rovnakého odmeňovania

Pri odmeňovaní štátneho zamestnanca je služobný úrad povinný rozhodovať len na základe podmienok ustanovených ...

Čl. 8 - Princíp stability

Štátny zamestnanec je chránený pred skončením štátnozamestnaneckého pomeru z iných ako zákonom ustanovených ...

Čl. 9 - Princíp rovnakého zaobchádzania

Služobný úrad postupuje v štátnozamestnaneckých vzťahoch vo vzťahu k štátnemu zamestnancovi a uchádzačovi ...

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Predmet a pôsobnosť zákona

§ 1
(1)

Tento zákon upravuje štátnozamestnanecké vzťahy v súvislosti s vykonávaním štátnej služby štátnymi zamestnancami. ...

(2)

Štátna služba sa vykonáva v štátnozamestnaneckom pomere k štátu.

(3)

Na štátnozamestnanecké vzťahy sa Zákonník práce vzťahuje, len ak to ustanovuje § 171.

(4)

Tento zákon sa vzťahuje na právne vzťahy súdnych úradníkov, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak.

(5)

Tento zákon sa vzťahuje na právne vzťahy štátnych zamestnancov v zahraničnej službe a na právne vzťahy ...

(6)

Tento zákon sa vzťahuje na právne vzťahy právnych čakateľov prokuratúry a asistentov prokurátora, ak ...

(7)

Tento zákon sa nevzťahuje na štátnu službu

a)
príslušníkov Policajného zboru,
b)
príslušníkov Slovenskej informačnej služby,
c)
príslušníkov Národného bezpečnostného úradu,
d)
príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže,
e)
príslušníkov finančnej správy,
f)
profesionálnych vojakov,
g)
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru,
h)
príslušníkov Horskej záchrannej služby.
(8)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec národnej rady“),
b)
prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“),
c)
člena vlády Slovenskej republiky (ďalej len „člen vlády“),
d)
sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „sudca ústavného súdu“),
e)
predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „predseda súdnej rady“),
f)
sudcu vrátane sudcu vykonávajúceho stáž podľa osobitného predpisu,
g)
prokurátora, ak § 88 až 93 a § 118 neustanovujú inak,
h)
verejného ochrancu práv,
i)
predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda najvyššieho kontrolného ...
j)
riaditeľa Národného bezpečnostného úradu,
k)
komisára pre deti,
l)
komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
§ 2

Štátny občan Slovenskej republiky, občan iného členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je ...

§ 3
(1)

Ak oprávnené záujmy Slovenskej republiky vyžadujú, aby štátnu službu na štátnozamestnaneckom mieste ...

(2)

Štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky, ...

§ 4
Zákaz diskriminácie
(1)

Služobný úrad je povinný zaobchádzať so štátnym zamestnancom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ...

(2)

Právo na prijatie do štátnej služby vrátane podmienok a spôsobu uskutočňovania výberového konania na ...

(3)

V štátnozamestnaneckých vzťahoch sa zakazuje diskriminácia štátneho zamestnanca a občana z dôvodu pohlavia, ...

(4)

Služobný úrad a štátny zamestnanec konajú v štátnozamestnaneckých vzťahoch v súlade s dobrými mravmi, ...

(5)

Služobný úrad nesmie štátneho zamestnanca akýmkoľvek spôsobom postihovať alebo znevýhodňovať z dôvodu, ...

(6)

Štátny zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním ...

§ 5
Ochrana súkromia
(1)

Služobný úrad nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností služobného úradu ...

(2)

Štátny zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho súkromie na pracovisku alebo v spoločných priestoroch ...

§ 6
Štátna služba
(1)

Štátna služba na účely tohto zákona je činnosť, ktorou štátny zamestnanec v rozsahu ustanovenom týmto ...

a)
riadenie,
b)
rozhodovanie,
c)
odbornú prípravu návrhov zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane odborných ...
d)
odbornú prípravu koncepčných dokumentov a strategických dokumentov,
e)
odbornú prípravu podkladov na vykonávanie štátnych záležitostí,
f)
právne zastupovanie,
g)
kontrolu, dozor alebo inšpekciu,
h)
vnútorný audit alebo vládny audit alebo
i)
odbornú prípravu rozhodnutí.
(2)

Štátnou službou na účely tohto zákona je aj výkon práce v aktivite krízového manažmentu mimo územia ...

(3)

Služobný úrad na účely odseku 1 vypracuje opis každého štátnozamestnaneckého miesta na tlačive, ktoré ...

(4)

Vykonávaním štátnych záležitostí podľa odseku 1 na účely tohto zákona je činnosť, ktorá nie je plnením ...

a)
výlučne v štátnom záujme v súvislosti s plnením úloh
1.
štátneho orgánu alebo
2.
služobného úradu pre štátny orgán,
b)
ktorou vytvára podmienky na riadne vykonávanie súdnictva, alebo sa podieľa na výkone súdnictva,
c)
ktorou vytvára podmienky na riadne vykonávanie úloh prokuratúry alebo
d)
ktorou plní úlohy osobného úradu podľa tohto zákona.
§ 7
Štátny zamestnanec
(1)

Štátnym zamestnancom na účely tohto zákona je občan, ktorý vykonáva štátnu službu v štátnozamestnaneckom ...

(2)

Štátnym zamestnancom na účely tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnom ...

a)
zvolenia do funkcie Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) podľa osobitného ...
b)
vymenovania do funkcie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu
1.
predsedom Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „predseda národnej rady“),
2.
prezidentom,
3.
vládou,
4.
predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky,
5.
predsedom súdnej rady,
6.
predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo
7.
predsedom Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky,
8.
vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky,
9.
predsedom Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
(3)

Štátnym zamestnancom na účely tohto zákona je aj občan, ktorý je odborníkom plniacim úlohy pre predsedu ...

(4)

Štátnym zamestnancom na účely tohto zákona je aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec poverený prezidentom ...

(5)

Štátny zamestnanec podľa odseku 2, okrem riaditeľa kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky ...

(6)

Štátnym zamestnancom vo verejnej funkcii na účely tohto zákona je aj štátny občan Slovenskej republiky, ...

(7)

Štátnym zamestnancom na účely tohto zákona je aj štatutárny orgán, ktorý je do tejto funkcie vymenovaný ...

(8)

Štátnym zamestnancom na účely tohto zákona je aj občan, ktorý vykonáva štátnu službu v služobnom pomere ...

(9)

Na odborníka ústavného činiteľa sa nevzťahujú ustanovenia § 38 ods. 1 písm. f), § 39 až 45, § 122, § ...

(10)

Na štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii a na riaditeľa kancelárie bezpečnostnej rady sa nevzťahujú ...

(11)

Na prednostu okresného úradu sa nevzťahujú ustanovenia § 38 až 45, § 49, § 51, § 55 až 69, § 71 ods. ...

(12)

Na základe vyslania podľa osobitného predpisu8a) môže úlohy štátneho zamestnanca podľa odseku 2 písm. ...

§ 8
Nadbytočný štátny zamestnanec
(1)

Za nadbytočného štátneho zamestnanca sa považuje štátny zamestnanec, s ktorým služobný úrad skončil ...

(2)

Služobný úrad zaradí nadbytočného štátneho zamestnanca na základe jeho písomnej žiadosti do registra ...

(3)

Žiadosť podľa odseku 2 obsahuje osobné údaje identifikujúce nadbytočného štátneho zamestnanca, ktorý ...

(4)

Nadbytočný štátny zamestnanec evidovaný v registri nadbytočných štátnych zamestnancov sa môže prihlásiť ...

§ 9
Absolvent

Absolventom na účely tohto zákona je občan, ktorý ku dňu prihlásenia sa na prvú časť hromadného výberového ...

a)
nedovŕšil 30 rokov veku a
b)
skončil prípravu na povolanie podľa osobitného predpisu9) najneskôr pred dvoma rokmi.
§ 10
Odbor štátnej služby
(1)

Odbor štátnej služby na účely tohto zákona je odborný úsek, v ktorom štátny zamestnanec vykonáva štátnu ...

(2)

Odbory štátnej služby ustanoví vláda nariadením. Odbory štátnej služby v služobných úradoch uvedených ...

§ 11
Štátnozamestnanecké miesto mimoriadnej významnosti

Štátnozamestnanecké miesto mimoriadnej významnosti je štátnozamestnanecké miesto určené vládou ako rozhodujúce ...

Rada

§ 12
(1)

Zriaďuje sa rada ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán na ochranu princípov štátnej služby.

(2)

Rada má piatich členov. Členmi rady sú predseda rady a ďalší štyria členovia rady. Predseda rady riadi ...

(3)

Členov rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov. Po jednom ...

a)
výbor národnej rady, ktorý určí národná rada,
b)
verejný ochranca práv,
c)
predseda najvyššieho kontrolného úradu,
d)
poradný orgán vlády v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti,
e)
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky.
(4)

Predsedu rady volí národná rada z členov rady zvolených podľa odseku 3 nadpolovičnou väčšinou hlasov ...

(5)

Členstvo v rade je nezastupiteľné. Tá istá osoba môže byť zvolená za člena rady len raz.

(6)

Za člena rady je možné zvoliť štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý

a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c)
získal náležité odborné vedomosti a skúsenosti v oblasti štátnej služby a
d)
je bezúhonný.
(7)

Za bezúhonného podľa odseku 6 písm. d) sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(8)

Funkcia člena rady je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca Európskeho parlamentu, poslanca národnej ...

(9)

Člen rady je povinný do 30 dní od zvolenia za člena rady písomne preukázať služobnému úradu skončenie ...

§ 13
(1)

Funkčné obdobie člena rady je sedem rokov.

(2)

Funkcia člena rady zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia, ak odsek 3 neustanovuje inak,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým bol člen rady odsúdený za úmyselný trestný ...
d)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, ...
e)
odvolaním, ak člen rady nie je schopný šesť po sebe nasledujúcich mesiacov vykonávať svoju funkciu zo ...
f)
odvolaním, ak člen rady prestane spĺňať podmienku nezlučiteľnosti,
g)
odvolaním, ak člen rady nevykazuje dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov požadované výsledky ...
h)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(3)

Člen rady ostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia až do zvolenia nového člena rady.

(4)

Ak funkcia člena rady zaniká uplynutím funkčného obdobia, je ten, kto ho navrhol, povinný najneskôr ...

(5)

Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena rady doručí člen rady predsedovi národnej rady a o tejto skutočnosti ...

(6)

Návrh na odvolanie z funkcie člena rady z dôvodov ustanovených v odseku 2 písm. e) až g) predkladá národnej ...

§ 14
Pôsobnosť rady
(1)

Rada

a)
vykonáva dohľad nad dodržiavaním princípov štátnej služby a Etického kódexu štátneho zamestnanca,
b)
vyjadruje sa k výsledku kontroly dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných ...
c)
vypracúva a predkladá národnej rade správu o stave a vývoji štátnej služby každoročne do 30. apríla ...
d)
vypracúva návrh Etického kódexu štátneho zamestnanca a predkladá ho Úradu vlády Slovenskej republiky ...
e)
vypracúva odborné štúdie k aplikovaniu princípov štátnej služby a ustanovení obsiahnutých v Etickom ...
f)
môže predkladať úradu vlády návrhy na zmenu alebo doplnenie právnych predpisov upravujúcich výkon štátnej ...
g)
vybavuje písomné podnety občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným ...
h)
odporučí služobnému úradu prijatie nápravného opatrenia, ak zistí z vlastného podnetu alebo na základe ...
i)
prešetruje výpoveď štátneho zamestnanca najvyššieho služobného úradu.
(2)

Rada môže pri výkone svojej pôsobnosti vyžadovať súčinnosť od orgánov verejnej správy a služobných úradov. ...

(3)

Rada za svoju činnosť zodpovedá národnej rade.

(4)

Rokovanie rady upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje rada.

(5)

Rada upraví podrobnejšie činnosť rady v štatúte, ktorý schvaľuje národná rada.

(6)

Organizačné, technické, personálne a finančné podmienky vykonávania činností rady zabezpečuje úrad vlády. ...

§ 15
Služobný úrad
(1)

Služobným úradom na účely tohto zákona je

a)
ministerstvo a ostatný ústredný orgán štátnej správy,
b)
orgán miestnej štátnej správy, ak odsek 3 alebo osobitný predpis neustanovuje inak,
c)
iný orgán štátnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
d)
organizačná zložka ozbrojených síl Slovenskej republiky určená Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, ...
e)
Slovenská informačná služba,
f)
organizačná zložka Zboru väzenskej a justičnej stráže.
(2)

Služobným úradom na účely tohto zákona je aj

a)
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária národnej rady“),
b)
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária prezidenta“),
c)
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária ústavného súdu“),
d)
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária súdnej rady“),
e)
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária najvyššieho súdu“),
f)
Špecializovaný trestný súd, krajský súd a okresný súd,
g)
generálna prokuratúra a krajská prokuratúra,
h)
Kancelária verejného ochrancu práv,
i)
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší kontrolný úrad“).
(3)

Služobným úradom štátneho zamestnanca na okresnom úrade je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

(4)

Služobným úradom štátneho zamestnanca na okresnej prokuratúre je krajská prokuratúra.

(5)

Služobným úradom člena rady je úrad vlády.

(6)

Nadriadeným služobným úradom na účely tohto zákona je služobný úrad, ktorý vykonáva k služobnému úradu ...

(7)

Nadriadeným služobným úradom na účely tohto zákona vo vzťahu k služobnému úradu, ktorým je krajská prokuratúra, ...

(8)

Najvyšším služobným úradom je služobný úrad, ktorý nemá nadriadený služobný úrad.

§ 16
Kontrolná činnosť
(1)

Kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie ...

(2)

Kontrolu podľa odseku 1 môže vykonať v služobnom úrade aj nadriadený služobný úrad.

(3)

Na kontrolu vykonávanú úradom vlády sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu,13) ak odsek ...

(4)

Ak služobný úrad uvedený v § 15 ods. 2 písm. b) až i) vznesie proti výsledku kontroly dodržiavania tohto ...

Generálny tajomník služobného úradu

§ 17
(1)

Generálnym tajomníkom služobného úradu (ďalej len „generálny tajomník“) je služobne najvyšší vedúci ...

(2)

Generálny tajomník je oprávnený konať v príslušnom služobnom úrade vo veciach štátnozamestnaneckých ...

(3)

Funkciu generálneho tajomníka vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov k

a)
vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný ...
b)
veľvyslancovi plní generálny tajomník v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo zahraničných vecí,
c)
odborníkovi ústavného činiteľa plní ten, pre koho odborník ústavného činiteľa plní úlohy; k odborníkovi ...
d)
členovi rady a riaditeľovi kancelárie bezpečnostnej rady plní vedúci úradu vlády.
§ 18
(1)

Generálneho tajomníka v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, vymenúva a odvoláva vláda na návrh ...

(2)

Generálneho tajomníka v služobnom úrade, ktorým je ostatný ústredný orgán štátnej správy, vymenúva a ...

(3)

Predpokladom vymenovania do funkcie generálneho tajomníka podľa odsekov 1 a 2 je bezúhonnosť podľa § ...

(4)

Generálny tajomník v služobnom úrade uvedenom v § 15 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) je jeho štatutárny ...

(5)

Generálny tajomník v služobnom úrade uvedenom v § 15 ods. 1 písm. d) až f) je vymenovaný alebo ustanovený ...

(6)

Generálny tajomník v služobnom úrade, ktorým je

a)
kancelária národnej rady, je vedúci kancelárie národnej rady,
b)
kancelária prezidenta, je vedúci kancelárie prezidenta,
c)
kancelária ústavného súdu, je vedúci kancelárie ústavného súdu,
d)
kancelária súdnej rady, je vedúci kancelárie súdnej rady,
e)
kancelária najvyššieho súdu, je vedúci kancelárie najvyššieho súdu,
f)
Špecializovaný trestný súd, je predseda Špecializovaného trestného súdu,
g)
krajský súd, je predseda krajského súdu,
h)
okresný súd, je predseda okresného súdu,
i)
generálna prokuratúra, je generálny prokurátor Slovenskej republiky,
j)
krajská prokuratúra, je krajský prokurátor,
k)
Kancelária verejného ochrancu práv, je vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv,
l)
najvyšší kontrolný úrad, je predseda najvyššieho kontrolného úradu.
(7)

Generálny tajomník písomne poverí vedúceho zamestnanca v služobnom úrade ako svojho zástupcu, ktorý ...

(8)

Generálny tajomník môže písomne poveriť vedúceho zamestnanca v služobnom úrade výkonom svojich oprávnení ...

§ 19
Osobný úrad
(1)

Osobný úrad má spravidla postavenie organizačného útvaru v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho ...

(2)

Osobný úrad štátneho zamestnanca je osobný úrad služobného úradu, v ktorom štátny zamestnanec vykonáva ...

(3)

Osobný úrad vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej správy, ktorého vymenúva a odvoláva vláda, ...

§ 20
Vedúci zamestnanec
(1)

Vedúcim zamestnancom na účely tohto zákona je nadriadený štátny zamestnanec, ktorý je podľa tohto zákona ...

a)
organizovať, určovať a ukladať podriadenému štátnemu zamestnancovi úlohy na vykonávanie štátnej služby ...
b)
riadiť, kontrolovať a hodnotiť vykonávanie štátnej služby podriadeného štátneho zamestnanca.
(2)

Vedúci zamestnanec môže riadiť aj zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme;18) ustanovenia odseku ...

(3)

Vedúcim zamestnancom môže byť len štátny zamestnanec, ktorý je v stálej štátnej službe, ak odsek 4 neustanovuje ...

(4)

Vedúci zamestnanec môže byť aj štátny zamestnanec vo verejnej funkcii, veľvyslanec, odborník ústavného ...

(5)

Vedúci zamestnanec, ktorý je na čele zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v cudzine, zabezpečuje ...

(6)

Vedúci zamestnanec na účely tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorej postavenie nadriadeného upravuje ...

(7)

Funkciu vedúceho zamestnanca k vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii a k riaditeľovi kancelárie ...

(8)

Funkciu vedúceho zamestnanca k veľvyslancovi plní generálny tajomník v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo ...

(9)

Funkciu vedúceho zamestnanca k odborníkovi ústavného činiteľa plní ten, pre koho odborník ústavného ...

§ 21
Úrad vlády

Úrad vlády v oblasti štátnej služby, ak tento zákon neustanovuje inak,

a)
zabezpečuje jednotný postup pri uplatňovaní tohto zákona,
b)
vydáva zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest a kontroluje ich dodržiavanie,
c)
vydáva všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie tohto zákona,
d)
kontroluje dodržiavanie tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie ...
e)
spravuje centrálny informačný systém štátnej služby (ďalej len „centrálny informačný systém“),
f)
vyhlasuje a uskutočňuje prvú časť hromadného výberového konania,
g)
môže vykonať kontrolu v služobnom úrade na základe upovedomenia rady,
h)
vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca vykonávacím právnym predpisom a
i)
vykonáva ďalšie činnosti ustanovené týmto zákonom.
§ 22
Služobné predpisy
(1)

Služobný úrad vydáva služobné predpisy, ktoré upravujú podrobnosti vykonávania štátnej služby štátnymi ...

(2)

Služobné predpisy služobného úradu nesmú byť v rozpore so služobnými predpismi nadriadeného služobného ...

(3)

So služobnými predpismi musí byť štátny zamestnanec riadne oboznámený spôsobom, ktorý určí služobný ...

§ 23
Systemizácia štátnozamestnaneckých miest
(1)

Systemizácia štátnozamestnaneckých miest na účely tohto zákona je počet štátnozamestnaneckých miest ...

(2)

Správca rozpočtovej kapitoly určí v systemizácii štátnozamestnaneckých miest podľa prevádzkových možností ...

(3)

Štátnozamestnaneckým miestom vhodným pre absolventa na účely tohto zákona je voľné štátnozamestnanecké ...

(4)

Zmenu v systemizácii štátnozamestnaneckých miest, na základe ktorej nedochádza v priebehu rozpočtového ...

(5)

Zmenu v systemizácii štátnozamestnaneckých miest, na základe ktorej dochádza v priebehu rozpočtového ...

(7)

Zásady vedenia systemizácie štátnozamestnaneckých miest o štátnozamestnaneckom mieste, o štátnozamestnaneckom ...

§ 24
Organizačná zmena
(1)

Za organizačnú zmenu sa považuje

a)
zrušenie štátnozamestnaneckého miesta bez vytvorenia nového štátnozamestnaneckého miesta,
b)
zrušenie štátnozamestnaneckého miesta a vytvorenie nového štátnozamestnaneckého miesta s inou najnáročnejšou ...
c)
zrušenie štátnozamestnaneckého miesta a vytvorenie nového štátnozamestnaneckého miesta s rovnakým opisom ...
d)
prevod časti služobného úradu,
e)
zrušenie služobného úradu,
f)
zánik služobného úradu zlúčením, splynutím alebo rozdelením,
g)
premiestnenie služobného úradu alebo jeho časti.
(2)

Služobný úrad vykoná organizačnú zmenu tak, aby jej účinnosť nastala deň po predpokladanom uplynutí ...

Centrálny informačný systém

§ 25
(1)

Zriaďuje sa centrálny informačný systém, ktorý je informačným systémom verejnej správy podľa osobitného ...

(2)

Správcom centrálneho informačného systému je úrad vlády. Úrad vlády prevádzkuje centrálny informačný ...

(3)

Účelom zriadenia centrálneho informačného systému je umožniť služobným úradom a úradu vlády spracúvať ...

(4)

Súčasťou centrálneho informačného systému je register

a)
výberových konaní,
b)
úspešných absolventov,
c)
nadbytočných štátnych zamestnancov,
§ 26
(1)

Služobný úrad je povinný poskytovať údaje do registra výberových konaní, registra nadbytočných štátnych ...

(2)

Služobný úrad, ktorým je ministerstvo zahraničných vecí, neposkytuje do registra výberových konaní a ...

(3)

Údaje evidované v centrálnom informačnom systéme sa považujú za správne, pravdivé a úplné, pokiaľ sa ...

§ 27
(1)

Úrad vlády ustanoví vykonávacím právnym predpisom podrobnejšie rozsah údajov poskytovaných do registra ...

(2)

Úrad vlády ustanoví rozsah údajov poskytovaných služobnými úradmi do registra štátnozamestnaneckých ...

(3)

Úrad vlády ustanoví podrobnejšie rozsah údajov poskytovaných služobnými úradmi do registra štátnych ...

§ 28
(1)

Účelom spracúvania osobných údajov, ktoré obsahuje centrálny informačný systém, je naplnenie registračnej, ...

(2)

Účelom spracúvania osobných údajov, ktoré obsahuje register výberových konaní, je, okrem účelu podľa ...

a)
titul, meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
občianstvo,
e)
kontaktné údaje občana, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby a
f)
iné osobné údaje tohto občana nevyhnutné na dosiahnutie tu uvedeného účelu.
(3)

Účelom spracúvania osobných údajov, ktoré obsahuje register úspešných absolventov, je, okrem účelu podľa ...

a)
titul, meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
občianstvo,
e)
kontaktné údaje absolventa a
f)
iné osobné údaje absolventa nevyhnutné na dosiahnutie tu uvedeného účelu.
(4)

Účelom spracúvania osobných údajov, ktoré obsahuje register nadbytočných štátnych zamestnancov, je, ...

a)
titul, meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
občianstvo,
e)
deň skončenia štátnozamestnaneckého pomeru,
f)
dôvod skončenia štátnozamestnaneckého pomeru,
g)
výsledky posledného služobného hodnotenia za kalendárny rok,
h)
kontaktné údaje nadbytočného štátneho zamestnanca a
i)
iné osobné údaje nadbytočného štátneho zamestnanca nevyhnutné na dosiahnutie tu uvedeného účelu.
(5)

Rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré obsahuje register štátnych zamestnancov, tvorí

a)
titul, meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
občianstvo,
e)
funkcia,
f)
najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
g)
ovládanie cudzieho jazyka,
h)
kvalifikačné predpoklady štátneho zamestnanca a
i)
iné osobné údaje štátneho zamestnanca nevyhnutné na dosiahnutie účelu podľa odseku 1.
§ 29
Vhodné štátnozamestnanecké miesto
(1)

Vhodným štátnozamestnaneckým miestom pre štátneho zamestnanca, ktorý môže vykonávať štátnu službu na ...

a)
v tom istom odbore štátnej služby v tej istej funkcii podľa § 53,
b)
v inom odbore štátnej služby v tej istej funkcii podľa § 53,
c)
v tom istom odbore štátnej služby v inej funkcii podľa § 53 alebo
d)
v inom odbore štátnej služby v inej funkcii podľa § 53.
(2)

Vhodným štátnozamestnaneckým miestom pre odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej ...

a)
v tom istom odbore štátnej služby v tej istej funkcii podľa § 53,
b)
v inom odbore štátnej služby v tej istej funkcii podľa § 53,
c)
v tom istom odbore štátnej služby v inej funkcii podľa § 53 alebo
d)
v inom odbore štátnej služby v inej funkcii podľa § 53.
(3)

Za vhodné štátnozamestnanecké miesto podľa odsekov 1 a 2 sa nepovažuje štátnozamestnanecké miesto na ...

§ 30
Dohoda o sporných nárokoch

Služobný úrad a štátny zamestnanec si môžu upraviť svoje sporné nároky dohodou o sporných nárokoch, ...

§ 31
Lehota
(1)

Ak je to potrebné, služobný úrad určí na vykonanie úkonu primeranú lehotu, ak ju neustanovuje tento ...

(2)

Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá na príslušnom služobnom úrade, ak sa podanie ...

(3)

V pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, pokiaľ sa nepreukáže opak.

Doručovanie

§ 32
(1)

Služobný úrad doručuje štátnemu zamestnancovi do vlastných rúk písomnosti týkajúce sa

a)
vzniku, zmeny alebo skončenia štátnozamestnaneckého pomeru,
b)
vzniku, zmeny alebo zániku práv alebo povinností vyplývajúcich zo služobnej zmluvy,
c)
prešetrenia výpovede,
d)
vyhodnotenia majetkového priznania,
e)
disciplinárnej zodpovednosti štátneho zamestnanca,
f)
služobného hodnotenia,
g)
odstúpenia od služobnej zmluvy.
(2)

Služobný úrad doručuje štátnemu zamestnancovi písomnosti v sídle služobného úradu alebo v mieste výkonu ...

(3)

Služobný úrad zasiela všetky písomnosti, doručované poštovým podnikom, ako doporučené zásielky s vyznačenou ...

(4)

Údaje uvedené na potvrdení o doručení písomnosti sa považujú za pravdivé, pokiaľ sa nepreukáže opak.

(5)

Štátny zamestnanec doručuje všetky písomnosti v sídle služobného úradu alebo v mieste výkonu štátnej ...

(6)

Povinnosť služobného úradu alebo štátneho zamestnanca doručiť písomnosť je splnená v deň, keď si štátny ...

(7)

Ak štátny zamestnanec oznámil služobnému úradu zástupcu na doručovanie písomností doručovaných do vlastných ...

(8)

Na doručovanie písomností radou sa primerane použijú ustanovenia odsekov 1 až 4 a odsek 6.

§ 33

Ustanovenie § 32 sa nevzťahuje na doručovanie písomností pri výberovom konaní a pri hromadnom výberovom ...

DRUHÁ ČASŤ

DRUHY ŠTÁTNEJ SLUŽBY A OBSADZOVANIE ŠTÁTNOZAMESTNANECKÝCH MIEST

Prvá hlava
DRUHY ŠTÁTNEJ SLUŽBY

Stála štátna služba
§ 34

Stála štátna služba je štátna služba na neurčitý čas. Súčasťou stálej štátnej služby je skúšobná doba, ...

§ 35

Občana, ktorý bol v štátnej službe podľa osobitného predpisu,22) je možné prijať do stálej štátnej služby ...

a)
bezprostredne predtým vykonával činnosť v štátnej službe podľa osobitného predpisu22) na tomto mieste, ...
b)
spĺňa predpoklady podľa § 38 ods. 1 písm. a) až e) a požiadavky podľa § 38 ods. 2,
c)
zloží sľub.
Dočasná štátna služba
§ 36
(1)

Dočasná štátna služba je štátna služba na určitú dobu, ktorá zahŕňa skúšobnú dobu, ak § 52 ods. 3 neustanovuje ...

(2)

Štátny zamestnanec vo verejnej funkcii, riaditeľ kancelárie bezpečnostnej rady, štatutárny orgán, ktorý ...

(3)

Do dočasnej štátnej služby je možné bez výberového konania prijať

a)
občana, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý
1.
je uznaný za dočasne práceneschopného,
2.
vykonáva mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu,
3.
je uvoľnený na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy,
b)
odborníka ústavného činiteľa,
c)
štátneho zamestnanca podľa § 7 ods. 8,
d)
občana, ktorý úspešne absolvoval štipendijný program na posilnenie analytických kapacít vo verejnej ...
(4)

Do dočasnej štátnej služby je možné prijať len na základe výberového konania občana, ktorý sa uchádza ...

a)
na zastupovanie štátneho zamestnanca,
1.
ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje ...
2.
ktorý čerpá služobné voľno,
3.
ktorý je zaradený mimo činnej štátnej služby,
4.
ktorý bol vzatý do väzby,
5.
ktorý je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny,
6.
ktorý je dočasne preložený,
7.
u ktorého došlo k zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 55 ods. 1 písm. r),
b)
na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby. ...
(5)

Do dočasnej štátnej služby na štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca je možné prijať len na ...

a)
na zastupovanie vedúceho zamestnanca z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a) alebo v odseku 4 písm. ...
b)
na voľné štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie ...
(6)

Do dočasnej štátnej služby bez výberového konania je možné opätovne prijať občana, ktorý sa uchádza ...

(7)

Za opätovné prijatie do dočasnej štátnej služby sa na účely odseku 6 považuje vznik štátnozamestnaneckého ...

§ 37

Dočasná štátna služba

a)
štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii a riaditeľa kancelárie bezpečnostnej rady trvá po dobu vykonávania ...
b)
štátneho zamestnanca vo funkcii štatutárneho orgánu, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa osobitného ...
c)
štátneho zamestnanca podľa § 7 ods. 8 trvá po dobu vyslania,
d)
odborníka ústavného činiteľa trvá počas vykonávania funkcie toho, pre koho plní úlohy,
e)
štátneho zamestnanca, ktorý zastupuje štátneho zamestnanca podľa § 36 ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. ...
f)
odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby, trvá po dobu dohodnutú v služobnej ...
g)
štátneho zamestnanca vo funkcii veľvyslanca trvá po dobu dohodnutú v služobnej zmluve,
h)
štátneho zamestnanca podľa § 36 ods. 3 písm. d) trvá po dobu dohodnutú v služobnej zmluve.

Druhá hlava
PODMIENKY PRIJATIA DO ŠTÁTNEJ SLUŽBY

§ 38
(1)

Do štátnej služby je možné prijať na základe písomnej žiadosti o prijatie do štátnej služby (ďalej len ...

a)
dosiahol vek najmenej 18 rokov,
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonný,
d)
spĺňa kvalifikačné predpoklady,
e)
ovláda štátny jazyk,
f)
bol úspešný a vybraný vo výberovom konaní alebo v hromadnom výberovom konaní, ak tento zákon alebo osobitný ...
(2)

Do štátnej služby na príslušné štátnozamestnanecké miesto je možné prijať občana, ktorý sa uchádza o ...

a)
je zdravotne spôsobilý na vykonávanie štátnej služby, ak zdravotnú spôsobilosť vyžaduje osobitný predpis, ...
b)
ovláda cudzí jazyk, ak túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby ustanoví služobný úrad v opise ...
c)
spĺňa ďalšie požiadavky ustanovené osobitným predpisom23) alebo požiadavky určené služobným úradom potrebné ...
d)
má odbornú prax, ak túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby ustanoví služobný úrad v opise štátnozamestnaneckého ...
(3)

Žiadosť o prijatie obsahuje na účely spracúvania osobných údajov údaje potrebné a nevyhnutné na presnú ...

(4)

Za bezúhonného na účely odseku 1 písm. c) sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(5)

Občan, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby, na účely preukázania bezúhonnosti podľa odseku ...

(6)

Ak požiada o prijatie do štátnej služby občan, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, za ...

(7)

Ak sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto uvedené v odseku 8, za bezúhonného na účely odseku 1 písm. ...

a)
kto ako obvinený uzavrel zmier v konaní o úmyselnom trestnom čine, ak od nadobudnutia právoplatnosti ...
b)
proti komu bolo trestné stíhanie pre úmyselný trestný čin podmienečne zastavené, ak neuplynula skúšobná ...
c)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a ak ide o obzvlášť závažný trestný čin, trestný ...
d)
kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin z nedbanlivosti na trest odňatia slobody, ak výkon trestu ...
(8)

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov, ak sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto

a)
vedúceho zamestnanca alebo
b)
na ktorom štátny zamestnanec vykonáva činnosť spojenú s nakladaním s verejnými finančnými prostriedkami ...
(9)

Služobný úrad požiada o odpis registra trestov týkajúci sa občana, ktorý požiadal o prijatie do štátnej ...

(10)

Odsekmi 4 až 9 nie sú dotknuté ustanovenia o bezúhonnosti podľa osobitných predpisov.

(11)

Kvalifikačný predpoklad na účely tohto zákona je

a)
vzdelanie,
b)
osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu,26)
c)
študijný odbor, ak túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby ustanoví služobný úrad v služobnom ...
(12)

Vzdelanie na účely tohto zákona je

a)
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (ďalej len „úplné stredné vzdelanie“), ...
b)
vyššie odborné vzdelanie,
c)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
d)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
e)
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
(13)

Kvalifikačné predpoklady sú uvedené

a)
v prílohe č. 2,
b)
v osobitnom predpise26) alebo
c)
v služobnom predpise.
(14)

Osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu získava štátny zamestnanec v lehote ustanovenej ...

(15)

Predpoklady podľa odseku 1 písm. b) až e), ako aj predpoklad občianstva podľa § 2 alebo § 3 a požiadavku ...

Tretia hlava
OBSADZOVANIE ŠTÁTNOZAMESTNANECKÝCH MIEST

§ 39
(1)

Služobný úrad obsadzuje

a)
štátnozamestnanecké miesto na základe výberového konania, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje ...
1.
preložením štátneho zamestnanca,
2.
prijatím nadbytočného štátneho zamestnanca alebo
3.
prijatím občana, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby,
b)
štátnozamestnanecké miesto vhodné pre absolventa na základe hromadného výberového konania prijatím absolventa, ...
(2)

Služobný úrad môže obsadiť väčší počet štátnozamestnaneckých miest aj na základe hromadného výberového ...

a)
preložením štátneho zamestnanca,
b)
prijatím občana, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby.
Výberové konanie
§ 40
(1)

Služobný úrad vyhlasuje výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta v tomto služobnom ...

(2)

Za účelom zabezpečiť plnenie služobných úloh môže služobný úrad vyhlásiť výberové konanie aj na obsadené ...

(3)

Výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta sa uskutočňuje ako

a)
vnútorné výberové konanie
1.
zo štátnych zamestnancov a nadbytočných štátnych zamestnancov služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové ...
2.
zo štátnych zamestnancov a nadbytočných štátnych zamestnancov všetkých služobných úradov (ďalej len ...
b)
vonkajšie výberové konanie zo štátnych zamestnancov všetkých služobných úradov a občanov, ktorí sa uchádzajú ...
(4)

Štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca sa obsadzuje najskôr na základe vnútorného výberového ...

(5)

Výberové konanie pozostáva z

a)
písomnej časti a ústnej časti alebo
b)
ústnej časti.
(6)

V písomnej časti výberového konania môže služobný úrad použiť formy overenia podľa § 41 ods. 11 písm. ...

(7)

Štátny zamestnanec, nadbytočný štátny zamestnanec a občan, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby ...

(8)

Výberovým konaním na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta sa overujú

a)
všeobecné vedomosti uchádzača,
b)
odborné vedomosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na opis štátnozamestnaneckého miesta ...
c)
schopnosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na opis štátnozamestnaneckého miesta a ...
d)
osobnostné vlastnosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na opis štátnozamestnaneckého ...
(9)

Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia zložená z predsedu a najmenej z ďalších dvoch členov. ...

(10)

Člen výberovej komisie, ktorý vedie osobný pohovor, je povinný pred jeho vykonaním absolvovať vzdelávanie ...

(11)

Členovia výberovej komisie posudzujú výsledky jednotlivých foriem overenia požadovaných všeobecných ...

(12)

Člen výberovej komisie je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti ...

§ 41
(1)

Výberové konanie vyhlasuje služobný úrad prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli ...

(2)

Lehota na prihlásenie sa do výberového konania plynie odo dňa vyhlásenia výberového konania a trvá najmenej ...

(3)

Žiadosť o zaradenie a ďalšie požadované dokumenty môže uchádzač podať v písomnej forme

a)
v listinnej podobe alebo
b)
v elektronickej podobe prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli
1.
po autentifikácii27) na ústrednom portáli alebo
2.
bez autentifikácie na ústrednom portáli.
(4)

V žiadosti o zaradenie podanej podľa odseku 3 písm. b) druhého bodu si uchádzač zvolí požadovanú podobu ...

(5)

Uchádzač osvedčuje splnenie predpokladov a požiadaviek uvedených vo vyhlásení výberového konania

a)
dokumentmi pripojenými k žiadosti o zaradenie alebo
b)
priamo v žiadosti o zaradenie podanej v elektronickej podobe a pripojenými dokumentmi.
(6)

Uchádzač doručuje všetky písomnosti služobnému úradu formou podľa odseku 3. Ak odsek 7 druhej vety neustanovuje ...

a)
odovzdania písomnosti do rúk povereného zamestnanca služobného úradu,
b)
odovzdania písomnosti do podateľne príslušného služobného úradu,
c)
odovzdania písomnosti na poštovú prepravu alebo
d)
odoslania písomnosti, ktorá má charakter elektronického formulára, prostredníctvom registra výberových ...
(7)

Žiadosť o zaradenie a ďalšie požadované dokumenty podané podľa odseku 3 písm. b) druhého bodu je uchádzač ...

(8)

Ak sa žiadosť o zaradenie podá v listinnej podobe, služobný úrad zaradí uchádzača do registra výberových ...

(9)

Služobný úrad pozve najmenej sedem pracovných dní pred uskutočnením výberového konania uchádzača, ktorý ...

(10)

Služobný úrad nezaradí do výberového konania uchádzača, ktorý nespĺňa predpoklady a požiadavky vyhláseného ...

(11)

Overenie požadovaných všeobecných vedomostí, odborných vedomostí, schopností a osobnostných vlastností ...

a)
písomným testom na overenie odborných vedomostí uchádzača (ďalej len „odborný test“),
b)
písomným testom na overenie všeobecných vedomostí najmä o ústavnom zriadení, o organizácii štátnej správy ...
c)
písomným testom na overenie ovládania štátneho jazyka (ďalej len „test zo štátneho jazyka“),
d)
písomným testom na overenie úrovne ovládania cudzieho jazyka, ak požiadavkou na vykonávanie štátnej ...
e)
písomným testom na overenie požadovaných schopností a osobnostných vlastností uchádzača (ďalej len „test ...
f)
prípadovou štúdiou, ak to služobný úrad určí v služobnom predpise, v ktorom upraví najmä postup služobného ...
g)
osobným pohovorom s uchádzačom na overenie požadovaných schopností a osobnostných vlastností alebo
h)
posúdením požadovaných schopností a osobnostných vlastností uchádzača metódou hodnotiaceho centra.
(12)

Užšie vnútorné výberové konanie pozostáva z testu z cudzieho jazyka, ak sa vyžaduje, a z osobného pohovoru. ...

(13)

Širšie vnútorné výberové konanie pozostáva z odborného testu, testu z cudzieho jazyka, ak sa vyžaduje, ...

(14)

Vonkajšie výberové konanie pozostáva z odborného testu, testu zo štátneho jazyka, testu z cudzieho jazyka, ...

(15)

Vonkajšie výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca sekcie pozostáva ...

(16)

Služobný úrad môže overenie požadovaných všeobecných vedomostí, odborných vedomostí, schopností a osobnostných ...

(17)

Na zabezpečenie profesionálneho postupu pri overovaní všeobecných vedomostí, odborných vedomostí, schopností ...

(18)

Uchádzač je úspešný vo výberovom konaní, ak vyhovel podmienkam v oboch častiach výberového konania. ...

(19)

Výberová komisia vyhodnotí výsledky výberového konania a určí poradie úspešnosti uchádzačov na základe ...

(20)

Ak sa na rovnakom mieste v poradí úspešnosti uchádzačov umiestnil viac ako jeden uchádzač, predseda ...

(21)

O priebehu výberového konania a výsledku výberového konania sa vyhotoví zápisnica. Zápisnicu podpíše ...

(22)

Poradie úspešnosti uchádzačov určené výberovou komisiou je pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta ...

(23)

Služobný úrad vyhlási výsledok výberového konania prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom ...

(24)

Výberové konanie je neúspešné, ak

a)
žiadny z uchádzačov nebol úspešný vo výberovom konaní,
b)
vybraný úspešný uchádzač nepodá písomnú žiadosť o prijatie na príslušný služobný úrad v termíne určenom ...
c)
sa do výberového konania neprihlásil žiadny uchádzač,
d)
žiadny uchádzač prihlásený do výberového konania nespĺňa predpoklady a požiadavky vyhláseného výberového ...
e)
sa žiadny z pozvaných uchádzačov nezúčastnil na výberovom konaní.
(25)

Služobný úrad vráti uchádzačovi, ktorý nebol zaradený do výberového konania, uchádzačovi, ktorý nebol ...

§ 42
(1)

Služobný úrad vyhlásené výberové konanie zruší, ak do jeho skončenia došlo k zrušeniu štátnozamestnaneckého ...

(2)

Služobný úrad neprijme do štátnej služby vybraného úspešného uchádzača alebo nevykoná zmenu jeho štátnozamestnaneckého ...

(3)

Služobný úrad bezodkladne vyhlási zrušenie výberového konania, zrušenie štátnozamestnaneckého miesta ...

§ 43
(1)

Služobný úrad doručuje uchádzačovi všetky písomnosti pri výberovom konaní v písomnej forme

a)
v listinnej podobe
1.
osobne alebo
2.
poštovým podnikom alebo
b)
v elektronickej podobe prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli
1.
do e-mailovej schránky uchádzača uvedenej v žiadosti o zaradenie alebo
2.
do zriadenej elektronickej schránky uchádzača.
(2)

Ak uchádzač podá žiadosť o zaradenie v listinnej podobe, služobný úrad mu doručuje všetky písomnosti ...

(3)

Povinnosť služobného úradu doručiť písomnosť uchádzačovi sa považuje za splnenú dňom

a)
odovzdania doručovanej písomnosti
1.
uchádzačovi alebo
2.
na poštovú prepravu,
b)
odoslania písomnosti, ktorá má charakter elektronického formulára prostredníctvom registra výberových ...
1.
do e-mailovej schránky uchádzača uvedenej v žiadosti o zaradenie aj vtedy, ak sa uchádzač o tom nedozvie, ...
2.
do zriadenej elektronickej schránky uchádzača aj vtedy, ak sa uchádzač o jej uložení nedozvie.
(4)

Uložením podľa odseku 3 písm. b) druhého bodu sa rozumie okamih, odkedy je elektronický formulár dostupný ...

(5)

Na účely doručovania písomností súvisiacich s výberovým konaním podľa tohto zákona sa nevyžaduje, aby ...

Hromadné výberové konanie
§ 44
(1)

Hromadné výberové konanie sa vyhlasuje na obsadenie štátnozamestnaneckých miest vhodných pre absolventov ...

(2)

Na prvú časť hromadného výberového konania sa primerane použijú ustanovenia § 40 ods. 6, 7, 9, 11 a ...

(3)

Prvú časť hromadného výberového konania z absolventov vyhlasuje úrad vlády najmenej raz za kalendárny ...

(4)

Prvá časť hromadného výberového konania je len písomná a pozostáva zo všeobecného testu a z testu zo ...

(5)

Úrad vlády vyhlási výsledok prvej časti hromadného výberového konania prostredníctvom registra výberových ...

(6)

Absolventa, ktorý bol úspešný v prvej časti hromadného výberového konania na základe vyhodnotenia výsledkov ...

(7)

Úrad vlády vráti absolventovi, ktorý nebol zaradený do prvej časti hromadného výberového konania, a ...

(8)

Druhú časť hromadného výberového konania vyhlasuje prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom ...

(9)

Absolventovi, ktorý bol zaradený do registra úspešných absolventov, sa oznamuje vyhlásenie druhej časti ...

(10)

Do vyhlásenej druhej časti hromadného výberového konania sa môže prihlásiť len absolvent evidovaný v ...

(11)

Druhá časť hromadného výberového konania pozostáva z osobného pohovoru; na overenie požadovaných odborných ...

(12)

Služobný úrad vyhlási výsledok druhej časti hromadného výberového konania v registri výberových konaní ...

(13)

Služobný úrad vráti absolventovi, ktorý nebol zaradený do druhej časti hromadného výberového konania, ...

(14)

Absolvent úspešný v prvej časti hromadného výberového konania, ktorý nebol úspešný v druhej časti hromadného ...

(15)

Ak služobný úrad neobsadí štátnozamestnanecké miesto z absolventov evidovaných v registri úspešných ...

§ 45

Služobný úrad môže vyhlásiť hromadné výberové konanie aj na obsadenie väčšieho počtu štátnozamestnaneckých ...

§ 46
(1)

Úrad vlády ustanoví vykonávacím právnym predpisom podrobnosti o výberových konaniach, najmä o

a)
vyhlásení výberového konania,
b)
prihlásení sa do výberového konania a rozsahu údajov vyžadovaných v žiadosti o zaradenie,
c)
pozvaní na výberové konanie,
d)
nezaradení uchádzača do výberového konania,
e)
spôsobe vykonania výberového konania,
f)
výberovej komisii,
g)
písomnej časti výberového konania a ústnej časti výberového konania,
h)
priebehu výberového konania,
i)
výsledku výberového konania,
j)
zrušení výberového konania, zrušení štátnozamestnaneckého miesta a zániku dôvodu na obsadenie štátnozamestnaneckého ...
k)
hromadnom výberovom konaní a rozsahu údajov vyžadovaných v žiadosti o zaradenie do prvej časti hromadného ...
(2)

Služobný úrad, ktorým je kancelária národnej rady, si ustanoví podrobnosti o výberových konaniach podľa ...

§ 47
(1)

Ustanovenia § 39 až 46 sa nevzťahujú na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade, ...

a)
generálna prokuratúra na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade, ktorým je generálna ...
b)
ministerstvo zahraničných vecí na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest na zastupiteľských úradoch. ...
(2)

Ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) a ods. 2, § 40 až 46 sa nevzťahujú na služobný úrad, ktorým je kancelária ...

a)
upraví služobný predpis, ktorý vydá kancelária najvyššieho súdu na obsadzovanie štátnozamestnaneckých ...
b)
ustanoví vykonávací právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na obsadzovanie ...

TRETIA ČASŤ

ŠTÁTNOZAMESTNANECKÝ POMER

Prvá hlava
VZNIK ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉHO POMERU

§ 48
(1)

Štátnozamestnanecký pomer sa zakladá

a)
služobnou zmluvou,
b)
zvolením alebo vymenovaním na štátnozamestnanecké miesto vo verejnej funkcii podľa tohto zákona alebo ...
c)
vymenovaním do funkcie štatutárneho orgánu podľa osobitného predpisu.
(2)

Ak je štátny zamestnanec v stálej štátnej službe zvolený alebo vymenovaný podľa odseku 1 písm. b) alebo ...

§ 49
(1)

Štátnozamestnanecký pomer založený služobnou zmluvou vzniká dňom dohodnutým v služobnej zmluve.

(2)

Pri prevzatí služobnej zmluvy skladá štátny zamestnanec sľub, ktorý znie:

„Sľubujem na svoju česť, že pri vykonávaní štátnej služby budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ...

(3)

Štátny zamestnanec potvrdí sľub vlastnoručným podpisom na príslušnej listine s uvedeným dátumom zloženia ...

§ 50
(1)

Štátnozamestnanecký pomer riaditeľa kancelárie bezpečnostnej rady alebo štátneho zamestnanca vo verejnej ...

(2)

Štátnozamestnanecký pomer veľvyslanca sa zakladá služobnou zmluvou. Predpokladom založenia štátnozamestnaneckého ...

(3)

Štátnozamestnanecký pomer štatutárneho orgánu vzniká dňom uvedeným v oznámení o vymenovaní do funkcie ...

(4)

Štátny zamestnanec v stálej štátnej službe, ktorý je do funkcie zvolený alebo vymenovaný podľa § 48 ...

§ 51
Služobná zmluva
(1)

Služobnú zmluvu so štátnym zamestnancom uzatvára generálny tajomník. S odborníkom ústavného činiteľa ...

(2)

Služobná zmluva obsahuje

a)
názov služobného úradu vrátane sídla služobného úradu,
b)
meno, priezvisko a titul štátneho zamestnanca, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu,
c)
funkciu štátneho zamestnanca podľa § 53,
d)
funkciu vedúceho zamestnanca, ak ide o štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca,
e)
deň vzniku štátnozamestnaneckého pomeru,
f)
skúšobnú dobu, ak podľa § 52 plynie,
g)
druh štátnej služby,
h)
organizačný útvar,
i)
označenie pravidelného miesta výkonu štátnej služby, ktorým je obec, časť obce alebo inak určené miesto, ...
j)
dĺžku určeného služobného času alebo dĺžku kratšieho služobného času, ak bol dohodnutý,
k)
čas trvania dočasnej štátnej služby, ak ide o dočasnú štátnu službu,
l)
odbor štátnej služby, ak sa určuje,
m)
údaj o tom, či ide o štátnozamestnanecké miesto mimoriadnej významnosti,
n)
údaj o výmere dovolenky odkazom na príslušné ustanovenie zákona alebo kolektívnej zmluvy,
o)
najnáročnejšiu činnosť,
p)
bližšie určenú najnáročnejšiu činnosť,
q)
ďalšiu činnosť a bližšie určenú ďalšiu činnosť, ak jej vykonávanie vyplýva z opisu štátnozamestnaneckého ...
r)
údaj o dĺžke výpovednej doby odkazom na príslušné ustanovenie zákona.
(3)

Služobný úrad odovzdá štátnemu zamestnancovi spolu so služobnou zmluvou aj opis štátnozamestnaneckého ...

§ 52
Skúšobná doba
(1)

Skúšobná doba plynie odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru a trvá tri mesiace, ak odseky 2 a 3 ...

(2)

Skúšobná doba podľa odseku 1 neplynie, ak vznik štátnozamestnaneckého pomeru v stálej štátnej službe ...

(3)

Štátny zamestnanec vo verejnej funkcii, riaditeľ kancelárie bezpečnostnej rady, štatutárny orgán, ktorý ...

(4)

Do skúšobnej doby sa nezapočítava čas prekážok v práci na strane štátneho zamestnanca a čas služobného ...

§ 53
Funkcia štátneho zamestnanca
(1)

Štátnemu zamestnancovi patrí funkcia v 1. platovej triede až 9. platovej triede podľa najnáročnejšej ...

Funkcia Platová trieda odborný referent 1. hlavný referent 2. radca 3. samostatný radca 4. ...

(2)

Štátnemu zamestnancovi v služobnom úrade, ktorým je kancelária národnej rady, kancelária prezidenta, ...

(3)

Služobný úrad pri určovaní najnáročnejšej činnosti vychádza z charakteristík platových tried uvedených ...

(4)

Vedúcemu zamestnancovi patrí funkcia v platovej triede podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú vykonáva ...

§ 54
Zaradenie blízkych osôb
(1)

Štátnych zamestnancov, ktorí sú blízkymi osobami, nie je možné zaradiť do vzájomnej priamej podriadenosti ...

(2)

Uchádzač je povinný oznámiť služobnému úradu skutočnosti uvedené v odseku 1 pred prijatím do štátnej ...

(3)

Štátny zamestnanec je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť služobnému úradu skutočnosti uvedené v ...

Druhá hlava
ZMENA ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉHO POMERU

§ 55
(1)

Zmena štátnozamestnaneckého pomeru je

a)
zmena funkcie,
b)
zmena odboru štátnej služby,
c)
zmena najnáročnejšej činnosti uvedenej v služobnej zmluve, ďalšej činnosti, bližšie určenej najnáročnejšej ...
d)
zmena druhu štátnej služby,
e)
zmena dôvodu zastupovania podľa § 36 ods. 3 písm. a) alebo ods. 4 písm. a),
f)
zmena služobného úradu,
g)
zmena pravidelného miesta výkonu štátnej služby,
h)
zmena dĺžky týždenného služobného času, ak bola dohodnutá,
i)
zaradenie štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby,
j)
vymenovanie do funkcie vedúceho zamestnanca,
k)
poverenie vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca alebo poverenie zastupovaním vedúceho zamestnanca, ...
l)
skončenie poverenia vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca alebo skončenie poverenia zastupovaním ...
m)
odvolanie z funkcie vedúceho zamestnanca,
n)
prerušenie zaradenia štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby podľa § 66 ods. 3,
o)
opätovné zaradenie štátneho zamestnanca do štátnej služby po skončení zaradenia mimo činnej štátnej ...
p)
dočasné vyslanie na vykonávanie štátnej služby do cudziny (ďalej len „dočasné vyslanie“),
q)
skončenie dočasného vyslania,
r)
zmena na základe zvolenia alebo vymenovania do funkcie podľa § 48 ods. 1 písm. b) alebo písm. c),
s)
zmena na základe odvolania z funkcie podľa § 48 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), vzdania sa tejto funkcie ...
t)
predĺženie trvania dočasnej štátnej služby odborníka dočasne potrebného na plnenie úloh štátnej služby ...
u)
predĺženie trvania štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca, ktorý dovŕšil vek 65 rokov na ...
v)
zaradenie štátneho zamestnanca po skončení dočasného vyslania,
w)
preloženie štátneho zamestnanca na štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca ...
(2)

Zmena štátnozamestnaneckého pomeru podľa odseku 1 písm. a), c), e), h), k), t) alebo písm. u) sa vykoná ...

(3)

Zmena štátnozamestnaneckého pomeru podľa odseku 1 písm. g), j), p), r) alebo písm. w) sa vykoná dohodou ...

(4)

Zmena štátnozamestnaneckého pomeru podľa odseku 1 písm. b), d) alebo písm. f) sa vykoná dohodou medzi ...

(5)

Zmenu štátnozamestnaneckého pomeru podľa odseku 1 písm. i), l), m), n), o), q), s) alebo písm. v) vykoná ...

(6)

Zmena názvu služobného úradu, zmena sídla služobného úradu a zmena názvu organizačného útvaru nie je ...

Preloženie štátneho zamestnanca
§ 56
(1)

Štátneho zamestnanca je možné dočasne preložiť alebo trvale preložiť v tom istom služobnom úrade alebo ...

(2)

Dohoda podľa odseku 1 musí obsahovať najmä uvedenie funkcie, odboru štátnej služby a najnáročnejšej ...

(3)

Ak má byť štátny zamestnanec trvale preložený do iného služobného úradu pred uplynutím doby jedného ...

(4)

Na dočasné preloženie alebo na trvalé preloženie štátneho zamestnanca do iného služobného úradu je príslušný ...

(5)

Služobný úrad, do ktorého bol štátny zamestnanec preložený, odovzdá štátnemu zamestnancovi oznámenie ...

(6)

Osobný úrad odovzdá osobný spis štátneho zamestnanca, ktorý bol preložený do iného služobného úradu, ...

§ 57
(1)

Štátneho zamestnanca je možné bez jeho súhlasu dočasne preložiť na vykonávanie štátnej služby na určený ...

(2)

Štátneho zamestnanca je možné opätovne bez jeho súhlasu dočasne preložiť až po uplynutí jedného roka ...

(3)

Štátnu zamestnankyňu, ktorá je tehotná alebo ktorá je dojčiaca, štátneho zamestnanca so zdravotným postihnutím ...

(4)

Počas dočasného preloženia bez súhlasu štátneho zamestnanca patrí štátnemu zamestnancovi funkčný plat ...

(5)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne preložený mimo obce pravidelného miesta výkonu štátnej služby, ...

(6)

Po uplynutí dočasného preloženia sa štátny zamestnanec zaradí písomným oznámením na to isté štátnozamestnanecké ...

§ 58
(1)

Štátneho zamestnanca je možné s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom trvale preložiť na vykonávanie ...

(2)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je trvale preložený mimo obce pravidelného miesta výkonu štátnej služby ...

§ 59
Zmena druhu štátnej služby

Služobný úrad môže po dohode so štátnym zamestnancom vykonať zmenu dočasnej štátnej služby na stálu ...

a)
je v dočasnej štátnej službe podľa § 36 ods. 4 písm. a) alebo ods. 5 písm. a) a má byť prijatý bez výberového ...
b)
má byť prijatý na základe výberového konania na to isté štátnozamestnanecké miesto, na ktorom zastupoval ...
§ 60
Vymenovanie do funkcie vedúceho zamestnanca, poverenie vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca a poverenie ...
(1)

Štátneho zamestnanca je možné trvale preložiť vymenovaním do funkcie vedúceho zamestnanca na základe ...

(2)

Štátneho zamestnanca je možné dočasne preložiť vymenovaním do funkcie vedúceho zamestnanca do obsadenia ...

(3)

Generálny tajomník môže štátneho zamestnanca s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom poveriť vykonávaním ...

(4)

Generálny tajomník môže štátneho zamestnanca s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom poveriť zastupovaním ...

(5)

Doba vymenovania do funkcie podľa odseku 2 a doba poverenia podľa odsekov 3 a 4 nesmie presiahnuť šesť ...

(6)

Štátneho zamestnanca je možné dočasne preložiť na štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca na ...

§ 61
Odvolanie z funkcie vedúceho zamestnanca
(1)

Generálny tajomník odvolá štátneho zamestnanca z funkcie vedúceho zamestnanca, ak sa skončí jeho dočasné ...

(2)

Generálny tajomník odvolá z funkcie vedúceho zamestnanca na štátnozamestnaneckom mieste uvedenom v § ...

(3)

Generálny tajomník môže odvolať vedúceho zamestnanca z funkcie, ak

a)
v služobnom hodnotení za kalendárny rok dosiahne uspokojivé výsledky alebo
b)
vedúci zamestnanec dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov nemôže plniť povinnosti vedúceho zamestnanca ...
(4)

Generálny tajomník odvolá vedúceho zamestnanca z funkcie, ak

a)
bol dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny na čas dlhší ako šesť mesiacov alebo
b)
požiada o odvolanie.
(5)

Vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca sa skončí dňom určeným v odvolaní z funkcie vedúceho zamestnanca, ...

§ 62
Skončenie vykonávania funkcievedúceho zamestnanca na základe zákona
(1)

Vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca sa skončí dňom

a)
zmeny organizačnej štruktúry služobného úradu, ktorou sa zrušil organizačný útvar, ktorý riadi vedúci ...
b)
zrušenia služobného úradu.
(2)

Písomné oznámenie o skončení vykonávania funkcie podľa odseku 1, ktoré vydá generálny tajomník, obsahuje ...

§ 63
(1)

Štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe, ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca podľa ...

(2)

Po odvolaní z funkcie, vzdaní sa funkcie alebo uplynutím doby vykonávania funkcie podľa § 55 ods. 1 ...

§ 64
Dočasné vyslanie
(1)

Štátneho zamestnanca je možné s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom dočasne vyslať na vykonávanie ...

(2)

Skončiť dočasné vyslanie môže generálny tajomník v služobnom úrade, v ktorom štátny zamestnanec vykonáva ...

(3)

Dočasne vyslať na vykonávanie štátnej služby do cudziny štátneho zamestnanca podľa § 7 ods. 8, skončiť ...

(4)

Štátnemu zamestnancovi patria počas dočasného vyslania náhrady podľa osobitného predpisu.31)

(5)

Po uplynutí doby dočasného vyslania sa štátny zamestnanec zaradí písomným oznámením o zmene štátnozamestnaneckého ...

(6)

Dočasným vyslaním je aj vyslanie štátneho zamestnanca na výkon práce v aktivite krízového manažmentu ...

Zaradenie štátneho zamestnancamimo činnej štátnej služby
§ 65
(1)

Ak štátna zamestnankyňa, ktorá je tehotná, ktorá je matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo ...

(2)

Štátnej zamestnankyni patrí počas zaradenia mimo činnej štátnej služby funkčný plat, ktorý by jej patril, ...

§ 66
(1)

Služobný úrad zaradí štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby, ak bol obvinený zo spáchania úmyselného ...

(2)

Služobný úrad zaradí štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby, ak bol obvinený zo spáchania úmyselného ...

(3)

Ak bol štátny zamestnanec vzatý do väzby v čase jeho zaradenia mimo činnej štátnej služby, služobný ...

(4)

Služobný úrad zaradí štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby bezodkladne po tom, ako sa o dôvodoch ...

(5)

Zaradenie štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby podľa odsekov 1 a 2 trvá

a)
v dočasnej štátnej službe najdlhšie počas jej trvania, najviac však dva roky, ak odsek 6 neustanovuje ...
b)
do právoplatného skončenia trestného stíhania, najviac však dva roky, ak odsek 6 neustanovuje inak.
(6)

Ak trvá dôvod, pre ktorý bol štátny zamestnanec podľa odseku 1 alebo odseku 2 zaradený mimo činnej štátnej ...

(7)

Počas zaradenia mimo činnej štátnej služby patrí štátnemu zamestnancovi suma 40 % z funkčného platu, ...

(8)

Suma podľa odseku 7 nesmie byť nižšia ako suma životného minima podľa osobitného predpisu.34)

§ 67
(1)

Služobný úrad zaradí mimo činnej štátnej služby štátneho zamestnanca, ktorý je s jeho súhlasom vyslaný ...

(2)

Služobný úrad zaradí mimo činnej štátnej služby štátneho zamestnanca, ktorý s jeho súhlasom vykonáva ...

§ 68

V čase zaradenia mimo činnej štátnej služby je štátny zamestnanec povinný dodržiavať povinnosti a obmedzenia ...

§ 69
Opätovné zaradenie štátneho zamestnancana vykonávanie štátnej služby
(1)

Služobný úrad bezodkladne zaradí štátneho zamestnanca na vykonávanie štátnej služby, ak

a)
zanikne dôvod zaradenia mimo činnej štátnej služby,
b)
uplynie doba podľa § 66 ods. 5 alebo
c)
uplynie doba podľa § 66 ods. 6.
(2)

Služobný úrad štátneho zamestnanca zaradí na to isté štátnozamestnanecké miesto, na ktorom vykonával ...

(3)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol zaradený mimo činnej štátnej služby z dôvodov uvedených v § 66 ods. ...

(4)

Suma podľa odseku 3 patrí štátnemu zamestnancovi aj vtedy, ak nedôjde k jeho opätovnému zaradeniu na ...

§ 70
Služobná cestaa zahraničná služobná cesta
(1)

Služobná cesta na účely tohto zákona je čas od nástupu štátneho zamestnanca na cestu na vykonávanie ...

(2)

Zahraničná služobná cesta na účely tohto zákona je čas od nástupu štátneho zamestnanca na služobnú cestu ...

(3)

Zahraničná služobná cesta na účely tohto zákona je aj čas vyslania štátneho zamestnanca do cudziny na ...

(4)

Služobný úrad vyšle štátneho zamestnanca na služobnú cestu alebo zahraničnú služobnú cestu na návrh ...

(5)

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby na účely poskytovania náhrad výdavkov súvisiacich so služobnou ...

(6)

Štátnemu zamestnancovi vyslanému na služobnú cestu alebo na zahraničnú služobnú cestu patria náhrady ...

Tretia hlava
SKONČENIE A ZÁNIK ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉHO POMERU

§ 71
(1)

Štátnozamestnanecký pomer je možné skončiť

a)
dohodou o skončení štátnozamestnaneckého pomeru,
b)
výpoveďou,
c)
okamžitým skončením,
d)
skončením v skúšobnej dobe.
(2)

Štátnozamestnanecký pomer sa skončí aj na základe zákona.

(3)

Štátnozamestnanecký pomer zaniká smrťou štátneho zamestnanca alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení ...

§ 72
Dohoda o skončení štátnozamestnaneckého pomeru
(1)

Ak sa služobný úrad a štátny zamestnanec dohodnú na skončení štátnozamestnaneckého pomeru, štátnozamestnanecký ...

(2)

Dohoda o skončení štátnozamestnaneckého pomeru musí byť uzatvorená písomne. V dohode o skončení štátnozamestnaneckého ...

(3)

Služobný úrad odovzdá bezodkladne štátnemu zamestnancovi jedno vyhotovenie dohody o skončení štátnozamestnaneckého ...

§ 73
Výpoveď
(1)

Služobný úrad ako aj štátny zamestnanec môže skončiť štátnozamestnanecký pomer výpoveďou. Výpoveď musí ...

(2)

Služobný úrad môže dať štátnemu zamestnancovi výpoveď len z dôvodov podľa § 75. Dôvod výpovede sa musí ...

(3)

Štátny zamestnanec môže dať služobnému úradu výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

(4)

Ak služobný úrad dal štátnemu zamestnancovi výpoveď podľa § 75 ods. 1 písm. b) alebo písm. d), nesmie ...

(5)

Výpoveď, ktorá bola doručená druhej strane, je možné odvolať len s jej súhlasom, ak odsek 6 neustanovuje ...

(6)

Písomný súhlas štátneho zamestnanca s odvolaním výpovede danej služobným úradom sa nevyžaduje, ak služobný ...

§ 74
Výpovedná doba
(1)

Ak je daná výpoveď, štátnozamestnanecký pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je ...

(2)

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a ...

(3)

Počas plynutia výpovednej doby je možné štátneho zamestnanca, ktorému služobný úrad dal výpoveď podľa ...

§ 75
Výpovedné dôvody služobného úradu
(1)

Služobný úrad môže dať štátnemu zamestnancovi výpoveď, ak

a)
štátny zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť ...
b)
sa má zrušiť, zrušilo sa alebo zaniklo štátnozamestnanecké miesto v dôsledku organizačnej zmeny podľa ...
c)
štátneho zamestnanca, ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca podľa § 61 ods. 1 až 4, nie ...
d)
štátneho zamestnanca, ktorého funkcia vedúceho zamestnanca skončila na základe zákona podľa § 62 ods. ...
e)
štátny zamestnanec dosiahne neuspokojivé výsledky v opakovanom služobnom hodnotení,
f)
štátny zamestnanec opakovane menej závažne porušil služobnú disciplínu,
g)
je u štátneho zamestnanca dôvod na okamžité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru.
(2)

Služobný úrad môže dať štátnemu zamestnancovi výpoveď z dôvodu podľa odseku 1 písm. f) do dvoch mesiacov ...

(3)

Služobný úrad môže dať štátnemu zamestnancovi výpoveď z dôvodu podľa odseku 1 písm. e) do dvoch mesiacov ...

Zákaz výpovede služobným úradom

§ 76
(1)

Služobný úrad nesmie dať štátnemu zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to

a)
v dobe, keď je štátny zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto ...
b)
pri povolaní na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie odo dňa, keď bol štátny zamestnanec ...
c)
v dobe, keď je štátny zamestnanec uvoľnený na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, na pravidelné cvičenie ...
d)
v dobe, keď je štátna zamestnankyňa tehotná, keď je štátna zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď ...
e)
v dobe, keď je štátny zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie,
f)
v dobe, keď je štátny zamestnanec vykonávajúci štátnu službu v noci uznaný na základe lekárskeho posudku ...
g)
v dobe, keď je štátny zamestnanec zaradený mimo činnej štátnej služby; to neplatí, ak ide o zaradenie ...
h)
v dobe čerpania služobného voľna podľa § 102 ods. 1 písm. a), b), d) a e).
(2)

Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú štátnemu zamestnancovi z dôvodu,

a)
pre ktorý môže služobný úrad okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer, ak nejde o štátnu zamestnankyňu ...
b)
že štátny zamestnanec opakovane menej závažne porušil služobnú disciplínu, ak nejde o tehotnú štátnu ...
(3)

Ak je štátnemu zamestnancovi doručená výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že výpovedná doba by ...

§ 77

Služobný úrad nesmie dať výpoveď štátnemu zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím ...

Okamžité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru

§ 78
(1)

Služobný úrad môže okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca do dvoch mesiacov ...

(2)

Štátnozamestnanecký pomer odborníka ústavného činiteľa môže ten, pre koho plní úlohy, skončiť okamžite ...

(3)

Služobný úrad nemôže okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer s tehotnou štátnou zamestnankyňou, so ...

§ 79
(1)

Štátny zamestnanec môže štátnozamestnanecký pomer okamžite skončiť, ak

a)
podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať štátnu službu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a ...
b)
služobný úrad mu nevyplatil plat, cestovné náhrady, náhradu za služobnú pohotovosť, náhradu príjmu pri ...
c)
je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.
(2)

Štátny zamestnanec môže okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer len v lehote jedného mesiaca odo ...

(3)

Štátny zamestnanec, ktorý okamžite skončil štátnozamestnanecký pomer, má nárok na dvojnásobok naposledy ...

§ 80

Okamžité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru musí služobný úrad ako aj štátny zamestnanec urobiť ...

§ 81
Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru v skúšobnej dobe
(1)

V skúšobnej dobe môže služobný úrad a štátny zamestnanec skončiť štátnozamestnanecký pomer písomne z ...

(2)

Písomné oznámenie o skončení štátnozamestnaneckého pomeru v skúšobnej dobe sa doručí druhej strane spravidla ...

(3)

Ak štátny zamestnanec oznámi služobnému úradu skončenie štátnozamestnaneckého pomeru v skúšobnej dobe, ...

(4)

Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca sa skončí dňom uvedeným v oznámení služobného úradu, ...

(5)

Služobný úrad môže skončiť štátnozamestnanecký pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca ...

§ 82
Skončenie štátnozamestnaneckého pomeruna základe zákona
(1)

Štátnozamestnanecký pomer na základe zákona sa skončí

a)
dňom uplynutia dočasnej štátnej služby,
b)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol štátny zamestnanec odsúdený za úmyselný trestný ...
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti schváleného zmieru v konaní o úmyselnom trestnom čine štátneho zamestnanca ...
d)
dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o podmienečnom zastavení trestného stíhania za úmyselný trestný ...
e)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol štátny zamestnanec odsúdený za trestný čin spáchaný ...
f)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, ...
g)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol štátnemu zamestnancovi, ktorý nie je občanom Slovenskej ...
h)
dňom, keď štátny zamestnanec neúspešne vykonal alebo z vlastnej viny nevykonal skúšku na získanie osobitného ...
i)
dňom, keď štátny zamestnanec stratí občianstvo podľa § 2 alebo § 3, ktoré je predpokladom na výkon štátnej ...
j)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa zrušuje platnosť osvedčenia na oboznamovanie ...
k)
posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom štátny zamestnanec dovŕši vek 65 rokov; to neplatí ak ...
(2)

Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii, riaditeľa kancelárie bezpečnostnej ...

(3)

Štátnozamestnanecký pomer veľvyslanca sa skončí dňom uplynutia dočasnej štátnej služby.

(4)

Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca podľa odseku 1 písm. k), u ktorého dôjde k zmene štátnozamestnaneckého ...

(5)

Písomné oznámenie o skončení štátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona obsahuje údaj o dni a dôvode ...

§ 83
Odstupné
(1)

Štátnemu zamestnancovi v stálej štátnej službe pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou podľa ...

a)
dvojnásobku funkčného platu, ktorý mu patril v čase, keď vznikol dôvod, na základe ktorého došlo k skončeniu ...
b)
trojnásobku funkčného platu, ktorý mu patril v čase, keď vznikol dôvod, na základe ktorého došlo k skončeniu ...
c)
štvornásobku funkčného platu, ktorý mu patril v čase, keď vznikol dôvod na základe ktorého došlo k skončeniu ...
(2)

Ak funkčný plat podľa odseku 1 je nižší ako naposledy priznaný funkčný plat, patrí štátnemu zamestnancovi ...

a)
dvojnásobku jeho naposledy priznaného funkčného platu, ak jeho štátnozamestnanecký pomer v stálej štátnej ...
b)
trojnásobku jeho naposledy priznaného funkčného platu, ak jeho štátnozamestnanecký pomer v stálej štátnej ...
c)
štvornásobku jeho naposledy priznaného funkčného platu, ak jeho štátnozamestnanecký pomer v stálej štátnej ...
(3)

Štátnemu zamestnancovi v stálej štátnej službe, ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca podľa ...

(4)

Odborníkovi dočasne potrebnému na plnenie úloh štátnej služby pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru ...

(5)

Odborníkovi dočasne potrebnému na plnenie úloh štátnej služby, ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho ...

(6)

Ak osobitný predpis neustanovuje inak, štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii a riaditeľovi kancelárie ...

a)
dvojnásobku jeho naposledy priznaného funkčného platu, ak jeho štátnozamestnanecký pomer trval najmenej ...
b)
trojnásobku jeho naposledy priznaného funkčného platu, ak jeho štátnozamestnanecký pomer trval najmenej ...
(7)

Ustanovenie odseku 6 sa vzťahuje aj na štátneho zamestnanca v dočasnej štátnej službe, ktorý je štatutárny ...

(8)

Štátnemu zamestnancovi pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou podľa § 75 ods. 1 písm. a) ...

(9)

Ak štátnozamestnanecký pomer opätovne vznikne pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, ...

(10)

Služobný úrad, v ktorom začne štátny zamestnanec vykonávať štátnu službu, je povinný bezodkladne oznámiť ...

(11)

Služobný úrad po vrátení odstupného bezodkladne oznámi túto skutočnosť služobnému úradu, v ktorom štátny ...

(12)

Odstupné vypláca služobný úrad po skončení štátnozamestnaneckého pomeru v najbližšom výplatnom termíne ...

§ 84
Odchodné
(1)

Pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru po preukázaní nároku na predčasný starobný dôchodok, ...

(2)

Ak štátnemu zamestnancovi bolo poskytnuté odchodné podľa osobitného predpisu37) v nižšej sume, ako by ...

§ 85
Služobný posudok
(1)

Služobný úrad vydá štátnemu zamestnancovi, ak o to písomne požiada, písomný služobný posudok do 15 dní ...

(2)

Podkladom na vydanie služobného posudku je osobný spis štátneho zamestnanca.

§ 86
Potvrdenie o štátnej službe
(1)

Služobný úrad vydá štátnemu zamestnancovi v deň skončenia štátnozamestnaneckého pomeru alebo najneskôr ...

(2)

Potvrdenie o štátnej službe obsahuje najmä údaj o

a)
dobe trvania štátnozamestnaneckého pomeru,
b)
dĺžke započítanej služobnej praxe,
c)
činnostiach, ktoré štátny zamestnanec vykonával podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta,
d)
záväzkoch štátneho zamestnanca súvisiacich so štátnozamestnaneckým pomerom,
e)
poradí zrážok vykonávaných z platu štátneho zamestnanca a o tom, v prospech koho sú zrážky vykonávané, ...
f)
funkcii a funkčnom plate štátneho zamestnanca, ak o to štátny zamestnanec písomne požiada,
g)
poskytnutí odchodného,
h)
poskytnutí odstupného.
(3)

Služobný úrad na účely dočasného preloženia alebo trvalého preloženia štátneho zamestnanca do iného ...

(4)

Ak služobný úrad zistí chybu v dĺžke započítanej služobnej praxe štátneho zamestnanca uvedenej v potvrdení ...

Štvrtá hlava
PREŠETRENIE VÝPOVEDE

§ 87
(1)

Štátny zamestnanec môže podať na služobný úrad, ktorý mu dal výpoveď podľa § 75 ods. 1 písm. b) alebo ...

(2)

Zo žiadosti o prešetrenie výpovede musí byť zrejmé, komu je určená, akej veci sa týka, kto a z akého ...

(3)

Štátny zamestnanec k žiadosti o prešetrenie výpovede pripojí dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia okrem ...

(4)

Na žiadosť o prešetrenie výpovede, ktorá neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3 alebo ktorá bola ...

(5)

Na prešetrenie výpovede sa primerane použijú ustanovenia § 31 a 32.

§ 88
Príslušnosť

Príslušným orgánom na prešetrenie výpovede je prešetrovacia komisia. Ak ide o prešetrenie výpovede štátneho ...

§ 89
Prešetrovacia komisia
(1)

Prešetrovacia komisia je stály orgán, ktorý má najmenej troch členov. Počet členov je nepárny. Členmi ...

(2)

Generálny tajomník nadriadeného služobného úradu (ďalej len „generálny tajomník nadriadeného úradu“) ...

(3)

Predseda prešetrovacej komisie má spravidla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ...

(4)

Členom prešetrovacej komisie môže byť len štátny zamestnanec v stálej štátnej službe v služobnom úrade, ...

(5)

Členom prešetrovacej komisie nemôže byť

a)
generálny tajomník alebo ním poverená osoba, ktorá so štátnym zamestnancom skončila štátnozamestnanecký ...
b)
blízka osoba štátneho zamestnanca,
c)
štátny zamestnanec z rovnakého služobného úradu ako štátny zamestnanec, ktorý podal žiadosť o prešetrenie ...
d)
štátny zamestnanec, o ktorého nezaujatosti je možné mať pochybnosti.
(6)

Generálny tajomník nadriadeného úradu odvolá člena prešetrovacej komisie, ktorý prestane v konkrétnom ...

(7)

Generálny tajomník nadriadeného úradu postupuje podľa odseku 6 aj vtedy, ak niektorý z členov prešetrovacej ...

Postup pri prešetrení výpovede
§ 90
(1)

Generálny tajomník v služobnom úrade, ktorý dal štátnemu zamestnancovi výpoveď, môže prešetriť výpoveď ...

(2)

Prešetrovacia komisia na účely prešetrenia výpovede vedie osobitný spis, ktorého obsah tvoria všetky ...

§ 91
(1)

Prešetrovacia komisia prešetrí, či je postup služobného úradu pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru ...

(2)

Prešetrovacia komisia vychádza pri prešetrení výpovede aj zo skutočností, ktoré sú všeobecne známe alebo ...

(3)

Rozsah a spôsob zisťovania podkladov na vydanie stanoviska podľa odseku 4 alebo oznámenia podľa odseku ...

(4)

Ak prešetrovacia komisia zistí, že postup služobného úradu pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru ...

(5)

Prešetrovacia komisia vydá stanovisko podľa odseku 4 v lehote 20 dní odo dňa doručenia žiadosti o prešetrenie ...

(6)

Ak prešetrovacia komisia zistí, že postup služobného úradu pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru ...

(7)

Stanovisko prešetrovacej komisie má pre služobný úrad a pre štátneho zamestnanca odporúčajúci charakter. ...

(8)

Prešetrovacia komisia oznámi písomne služobnému úradu dátum doručenia stanoviska alebo oznámenia štátnemu ...

§ 92

Služobné úrady sú povinné na základe výzvy oznámiť prešetrovacej komisii a rade skutočnosti, ktoré majú ...

§ 93
(1)

Ak štátny zamestnanec do vydania stanoviska alebo oznámenia zobral svoju žiadosť o prešetrenie výpovede ...

(2)

Štátny zamestnanec nemôže opätovne podať žiadosť o prešetrenie výpovede v tej istej veci alebo, ak žiadosť ...

§ 94

Na prešetrenie výpovede generálnym tajomníkom v služobnom úrade, ktorý so štátnym zamestnancom skončil ...

Piata hlava
NEPLATNÉ SKONČENIE ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉHO POMERU ANÁROKY Z NEPLATNÉHO SKONČENIA ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉHO POMERU

§ 95
Neplatné skončenie štátnozamestnaneckého pomeru
(1)

Štátny zamestnanec, ako aj služobný úrad môže neplatnosť skončenia štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou, ...

(2)

Ak sa štátny zamestnanec domnieva, že k skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona nedošlo, ...

§ 96
Nároky z neplatného skončenia štátnozamestnaneckého pomeru
(1)

Ak je podľa právoplatného rozhodnutia súdu skončenie štátnozamestnaneckého pomeru neplatné, štátnozamestnanecký ...

(2)

Ak štátny zamestnanec vykonával štátnu službu podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,22) ...

Šiesta hlava
ĎALŠIE PODMIENKY VYKONÁVANIA ŠTÁTNEJ SLUŽBY

§ 97

Služobný úrad vytvára štátnym zamestnancom podmienky na riadne, bezpečné39) a hospodárne vykonávanie ...

a)
všeobecne záväzné právne predpisy, služobné predpisy a informácie potrebné na vykonávanie štátnej služby, ...
b)
zriaďovanie, udržiavanie a zlepšovanie zariadení nevyhnutných na riadne vykonávanie štátnej služby,
c)
vhodné podmienky na stravovanie pri vykonávaní štátnej služby.
§ 98

Služobný čas štátneho zamestnanca je časový úsek, v ktorom štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu ...

§ 99
(1)

Služobný úrad môže so štátnym zamestnancom dohodnúť v služobnej zmluve kratší služobný čas, ako je ustanovený ...

(2)

Kratší služobný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky služobné dni.

(3)

Štátny zamestnanec v štátnozamestnaneckom pomere s kratším služobným časom nesmie byť zvýhodnený alebo ...

(4)

Porovnateľným štátnym zamestnancom na účely tohto zákona je štátny zamestnanec v štátnozamestnaneckom ...

§ 100
(1)

Základná výmera dovolenky štátneho zamestnanca v kalendárnom roku je najmenej štyri týždne. Dovolenka ...

(2)

Štátnemu zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku funkčný plat.

§ 101
(1)

Za vykonávanie štátnej služby sa považuje aj čas

a)
čerpania dovolenky,
b)
kontinuálneho vzdelávania,
c)
zvyšovania kvalifikácie,
d)
prestávky na dojčenie,
e)
náhradného voľna za štátnu službu nadčas, za štátnu službu vo sviatok a za neaktívnu časť služobnej ...
f)
keď štátny zamestnanec nevykonáva štátnu službu, pretože je sviatok pripadajúci na jeho inak obvyklý ...
g)
neprítomnosti štátneho zamestnanca v štátnej službe z dôvodu
1.
dočasnej pracovnej neschopnosti na vykonávanie štátnej služby pre chorobu alebo úraz,
2.
karantény,
3.
materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166 Zákonníka práce).
(2)

Na účely dovolenky sa neposudzuje za vykonávanie štátnej služby čas

a)
rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 2 Zákonníka práce),
b)
zaradenia mimo činnej štátnej služby okrem zaradenia mimo činnej štátnej služby podľa § 65,
c)
čerpania služobného voľna, za ktorý nepatrí štátnemu zamestnancovi funkčný plat,
d)
dočasnej pracovnej neschopnosti na vykonávanie štátnej služby pre chorobu alebo úraz okrem času dočasnej ...
§ 102
Služobné voľno štátneho zamestnanca
(1)

Služobný úrad poskytne služobné voľno štátnemu zamestnancovi

a)
na výkon funkcie nezlučiteľnej s vykonávaním štátnej služby,
b)
na výkon funkcie v odborovom orgáne,
c)
ktorý nasleduje manžela vykonávajúceho v cudzine štátnu službu podľa tohto zákona alebo podľa osobitného ...
d)
počas účasti na projekte rozvojovej spolupráce vrátane účasti na projekte rozvojovej spolupráce Európskej ...
e)
ktorý požiada o poskytnutie služobného voľna podľa § 103.
(2)

Funkcia nezlučiteľná s vykonávaním štátnej služby je funkcia

a)
poslanca Európskeho parlamentu,
b)
poslanca národnej rady,
c)
prezidenta,
d)
člena vlády,
e)
sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
f)
predsedu najvyššieho kontrolného úradu,
g)
podpredsedu najvyššieho kontrolného úradu,
h)
člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
i)
starostu,
j)
primátora,
k)
predsedu vyššieho územného celku,
l)
poslanca obecného zastupiteľstva dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie alebo
m)
poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie.
(3)

Služobné voľno na výkon funkcie nezlučiteľnej s vykonávaním štátnej služby sa poskytne na čas plnenia ...

(4)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol zvolený do funkcie v odborovom orgáne, ktorej vykonávanie vyžaduje ...

(5)

Štátnemu zamestnancovi podľa odseku 1 písm. c) sa poskytne na jeho žiadosť služobné voľno na čas nasledovania ...

(6)

Služobný úrad môže štátneho zamestnanca dlhodobo uvoľniť a poskytnúť mu služobné voľno aj na čas pôsobenia ...

(7)

Štátny zamestnanec preukazuje dôvody na poskytnutie služobného voľna potvrdením príslušnej inštitúcie. ...

(8)

Za čas služobného voľna podľa odsekov 1 a 6 štátnemu zamestnancovi nepatrí funkčný plat.

(9)

Po uplynutí služobného voľna služobný úrad zaradí štátneho zamestnanca na to isté štátnozamestnanecké ...

§ 103
(1)

Služobné voľno patrí jednorazovo v rozsahu najviac šiestich mesiacov štátnemu zamestnancovi, ktorého ...

(2)

Do doby trvania štátnozamestnaneckého pomeru podľa odseku 1 sa započítava aj doba trvania štátnozamestnaneckého ...

(3)

Štátny zamestnanec požiada o služobné voľno podľa odseku 1 najmenej dva mesiace pred začatím jeho čerpania; ...

(4)

Ak chce štátny zamestnanec pokračovať vo výkone štátnej služby pred uplynutím doby poskytnutého služobného ...

(5)

Štátny zamestnanec môže služobný úrad opätovne požiadať o poskytnutie služobného voľna podľa odseku ...

§ 104
(1)

Služobný úrad prispieva na stravovanie najmenej v sume 65 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo ...

(2)

Povinnosť služobného úradu zabezpečovať stravovanie sa nevzťahuje na štátneho zamestnanca, ktorý je ...

Služobné podmienkyniektorých štátnych zamestnancov

§ 105
(1)

Ak štátna zamestnankyňa, ktorá je tehotná, ktorá je matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo ...

(2)

Ak úprava služobných podmienok ani preloženie podľa odseku 1 nie sú možné, služobný úrad zaradí štátnu ...

§ 106
(1)

Štátna zamestnankyňa sa po skončení materskej dovolenky alebo po skončení rodičovskej dovolenky zaradí ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje rovnako na štátneho zamestnanca po návrate z rodičovskej dovolenky.

§ 107
Osobný spis štátneho zamestnanca
(1)

Všetky písomnosti týkajúce sa štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca, okrem majetkového priznania, ...

(2)

Osobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi na jeho žiadosť písomnosti, ktoré sú uložené v jeho osobnom ...

(3)

Služobný úrad môže poskytovať informácie o štátnom zamestnancovi len s jeho písomným súhlasom alebo ...

(4)

Po skončení štátnozamestnaneckého pomeru služobný úrad uchováva osobný spis štátneho zamestnanca 50 ...

§ 108
Služobný preukaz štátneho zamestnanca

Štátny zamestnanec sa pri vykonávaní štátnej služby preukazuje služobným preukazom. Služobný preukaz, ...

§ 109
Služobný poriadok
(1)

Služobný úrad vydá služobný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný. ...

(2)

V služobnom poriadku služobný úrad najmä bližšie upraví služobné podmienky ustanovené týmto zákonom ...

(3)

Služobný poriadok je záväzný pre služobný úrad a pre všetkých jeho štátnych zamestnancov, ktorí musia ...

(4)

Služobný poriadok nadobúda účinnosť dňom, ktorý je v ňom určený, najskôr však dňom jeho zverejnenia ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRÁVA, POVINNOSTI A OBMEDZENIAŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA

§ 110
Práva štátneho zamestnanca
(1)

Štátny zamestnanec má právo najmä

a)
na vytvorenie podmienok nevyhnutných na riadne vykonávanie štátnej služby,
b)
na plat,
c)
na kontinuálne vzdelávanie,
d)
odmietnuť služobnú úlohu, ktorá je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
e)
odmietnuť služobnú úlohu, ktorej vykonanie je nad rozsah činností uvedených v opise jeho štátnozamestnaneckého ...
f)
odmietnuť vykonanie služobnej úlohy, ktorá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ...
g)
nazerať do svojho osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a kópie,
h)
podávať sťažnosti vo veciach štátnej služby služobnému úradu.
(2)

Štátny zamestnanec má okrem práv podľa tohto zákona aj práva vyplývajúce z iných všeobecne záväzných ...

Povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca

§ 111
(1)

Štátny zamestnanec je povinný

a)
dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, právne záväzné akty Európskej únie, právne predpisy Slovenskej ...
b)
vykonávať štátnu službu politicky neutrálne a nestranne a zdržať sa pri vykonávaní štátnej služby všetkého, ...
c)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním štátnej služby ...
d)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmu služobného úradu s osobnými záujmami, najmä ...
e)
plniť služobné úlohy osobne, riadne a včas,
f)
zastupovať vedúceho zamestnanca v rozsahu určenom služobným úradom,
g)
zastupovať nadriadeného vedúceho zamestnanca na základe jeho poverenia podľa § 113 ods. 1 písm. g),
h)
vykonávať služobné úlohy, ktoré sú v súlade s opisom jeho štátnozamestnaneckého miesta,
i)
riadiť sa pri vykonávaní štátnej služby pokynmi nadriadeného vedúceho zamestnanca, ak sú v súlade so ...
j)
dodržiavať určený služobný čas alebo inak dohodnutý služobný čas,
k)
vzdelávať sa v systéme kontinuálneho vzdelávania a zhodnotiť absolvovanú vzdelávaciu aktivitu,
l)
poskytnúť služobnému úradu osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich ...
m)
ochraňovať majetok štátu, ktorý mu bol zverený, pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím, nakladať ...
n)
plniť ďalšie povinnosti podľa tohto zákona.
(2)

Štátny zamestnanec je povinný oznámiť služobnému úradu

a)
sám alebo prostredníctvom súdom ustanoveného opatrovníka, že jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatným ...
b)
bez zbytočného odkladu vzťah podľa § 54, ktorý vznikol počas trvania štátnozamestnaneckého pomeru,
c)
bez zbytočného odkladu akýkoľvek skutočný alebo možný konflikt záujmov,
d)
bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú štátnozamestnaneckého pomeru a súvisia s jeho osobou, ...
e)
priznanie dôchodku podľa osobitného predpisu,
f)
písomne bez zbytočného odkladu zástupcu na doručovanie písomností doručovaných do vlastných rúk s adresou ...
g)
dôvody na zaradenie štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby podľa § 66 ods. 1 a 2 a výsledok ...
h)
že bol právoplatne odsúdený za trestný čin,
i)
stratu bezúhonnosti a predložiť mu rozhodnutie zakladajúce stratu bezúhonnosti,
j)
stratu, poškodenie, zničenie a zneužitie majetku v správe služobného úradu,
k)
vykonávanie lektorskej činnosti alebo prednášateľskej činnosti, ktorá je zhodná alebo obdobná s činnosťou ...
l)
do desiatich služobných dní po absolvovaní vzdelávacej aktivity nad rámec individuálneho plánu kompetenčného ...
(3)

Ak sa štátny zamestnanec domnieva, že pokyn, ktorý mu bol uložený, je v rozpore so všeobecne záväznými ...

§ 112
(1)

Štátny zamestnanec nesmie

a)
vykonávať činnosť, ktorá je nedôstojná z hľadiska vykonávania štátnej služby,
b)
prijímať dary alebo iné výhody v súvislosti s vykonávaním štátnej služby okrem darov alebo iných výhod ...
c)
požadovať dary alebo iné výhody, alebo navádzať iného na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti ...
d)
nadobúdať majetok od štátu, obce, vyššieho územného celku alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu40) ...
e)
používať symboly spojené s vykonávaním štátnej služby na osobný prospech,
f)
zvýhodňovať blízke osoby pri vykonávaní štátnej služby,
g)
vyhotovovať falzifikáty a nepravdivé dokumenty súvisiace s vykonávaním štátnej služby,
h)
vedome šíriť a sprostredkúvať nepravdivé, pravdu skresľujúce alebo zavádzajúce informácie, ktoré by ...
(2)

Štátny zamestnanec ďalej nesmie

a)
podnikať,
b)
vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s činnosťou uvedenou v opise jeho štátnozamestnaneckého ...
c)
byť členom riadiacich orgánov, kontrolných orgánov alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú ...
(3)

Obmedzenie podľa odseku 2 písm. b) sa nevzťahuje na

a)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach,
b)
lekársku posudkovú činnosť, vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú ...
c)
činnosti vedúcich táborov pre deti a mládež, ich zástupcov pre hospodárske a zdravotné veci, oddielových ...
d)
činnosti sprostredkovateľa a rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní,
e)
správu vlastného majetku, na správu majetku maloletých detí11) a na správu majetku osoby, ktorej spôsobilosť ...
f)
činnosť v orgánoch spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
g)
činnosť v poradnom orgáne vlády a vykonávanie funkcie člena volebnej komisie alebo funkcie člena komisie ...
h)
činnosť poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, a na činnosť ...
i)
činnosť hlavného kontrolóra obce, na činnosť hlavného kontrolóra samosprávneho kraja,
j)
činnosť člena v rozkladovej komisii,
k)
činnosť osôb prizvaných na výkon dohľadu, kontroly alebo auditu podľa osobitného predpisu42) alebo
l)
činnosť člena komisie pre vyšetrovanie leteckých nehôd alebo na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti ...
(4)

Obmedzenie podľa odseku 2 písm. b) sa tiež nevzťahuje na

a)
účasť štátneho zamestnanca na projekte rozvojovej spolupráce Európskej únie partnerským krajinám realizovanom ...
b)
účasť štátneho zamestnanca na projekte financovanom zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo ...
c)
činnosti, ktorých predmetom je uskutočňovanie programu supervízie.43)
(5)

Ak je predmetom činností uvedených v odseku 3 a činností vyplývajúcich z funkcií uvedených v odseku ...

(6)

Obmedzenie podľa odseku 2 písm. c) sa nevzťahuje na štátneho zamestnanca, ktorý je vyslaný do riadiaceho ...

(7)

Obmedzenie podľa odseku 2 písm. c) sa nevzťahuje aj na štátneho zamestnanca, s ktorého členstvom v riadiacom ...

(8)

Štátny zamestnanec, ktorý je podľa odsekov 6 a 7 členom riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo ...

(9)

Štátny zamestnanec je povinný do 30 dní odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru písomne preukázať ...

§ 113
(1)

Vedúci zamestnanec je okrem povinností uvedených v § 111 a obmedzení uvedených v § 112 ďalej povinný

a)
organizovať, riadiť, kontrolovať a hodnotiť vykonávanie štátnej služby podriadenými štátnymi zamestnancami, ...
b)
ukladať podriadeným štátnym zamestnancom služobné úlohy a dávať im na tento účel pokyny v súlade so ...
c)
vytvárať podmienky na riadne vykonávanie štátnej služby štátnymi zamestnancami,
d)
pristupovať k podriadeným zamestnancom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania a zdržať sa konania, ...
e)
viesť štátnych zamestnancov k dodržiavaniu služobnej disciplíny,
f)
plniť voči podriadenému štátnemu zamestnancovi úlohy služobného úradu v rozsahu určenom týmto zákonom ...
g)
písomne poveriť podriadeného štátneho zamestnanca alebo štátneho zamestnanca v služobnom pomere na zastupovanie ...
h)
slušne sa správať voči podriadeným štátnym zamestnancom,
i)
absolvovať do šiestich mesiacov od začatia vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca manažérske vzdelávanie ...
j)
plniť ďalšie povinnosti podľa tohto zákona.
(2)

Vedúci zamestnanec nesmie ukladať podriadenému štátnemu zamestnancovi služobné úlohy, ktoré má podľa ...

§ 114
Majetkové priznanie
(1)

Štátny zamestnanec je počas trvania štátnozamestnaneckého pomeru povinný podať majetkové priznanie na ...

(2)

Majetkové priznanie obsahuje údaje o

a)
nehnuteľnom majetku,
b)
hnuteľnom majetku,
c)
majetkových právach a iných majetkových hodnotách.
(3)

Nehnuteľný majetok sa neoceňuje. Hnuteľný majetok a majetkové práva a iné majetkové hodnoty na účely ...

(4)

Súčasťou majetkového priznania štátneho zamestnanca na štátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej významnosti ...

(5)

Štátny zamestnanec je povinný podať majetkové priznanie

a)
do 30 dní odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru podľa stavu ku dňu vzniku štátnozamestnaneckého ...
b)
do 31. marca podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, to neplatí, ak štátny zamestnanec ...
(6)

Majetkové priznanie sa podáva generálnemu tajomníkovi. Generálny tajomník, ktorého vymenúva vláda, podáva ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na štátneho zamestnanca, ktorý je povinný deklarovať svoje ...

(8)

Majetkové priznanie sa nezakladá do osobného spisu štátneho zamestnanca.

(9)

Majetkové priznanie sa uchováva päť rokov.

(10)

Služobný úrad odovzdá pri preložení štátneho zamestnanca služobnému úradu, do ktorého sa štátny zamestnanec ...

§ 115
Vyhodnotenie majetkového priznania
(1)

Generálny tajomník preskúma alebo zabezpečí preskúmanie úplnosti majetkového priznania, a ak je to potrebné, ...

(2)

Ak sú odôvodnené pochybnosti o pravdivosti deklarovaných údajov, štátny zamestnanec je povinný predložiť, ...

(3)

Ak sú odôvodnené pochybnosti o pravdivosti deklarovaných údajov, štátny zamestnanec je povinný predložiť ...

(4)

Ak na základe majetkového priznania vzniknú pochybnosti o tom, že majetkové prírastky štátneho zamestnanca ...

§ 116
Sťažnosť štátneho zamestnancavo veciach vykonávania štátnej služby
(1)

Štátny zamestnanec môže podať vo veciach vykonávania štátnej služby sťažnosť, ak sa domnieva, že jeho ...

(2)

Štátny zamestnanec podáva sťažnosť písomne a doručí ju služobnému úradu.

(3)

Na vybavenie sťažnosti je príslušný generálny tajomník. Ak sťažnosť smeruje proti generálnemu tajomníkovi, ...

(4)

Na vybavenie sťažnosti generálneho tajomníka je príslušný generálny tajomník nadriadeného úradu. Na ...

(5)

Na podávanie, prijímanie, evidovanie, lehoty, prešetrovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania sťažností ...

PIATA ČASŤ

DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA

§ 117
Základné ustanovenia
(1)

Štátny zamestnanec zodpovedá za porušenie služobnej disciplíny, ktorou je nesplnenie alebo porušenie ...

(2)

Podľa miery závažnosti porušenia služobnej disciplíny sa rozlišuje

a)
menej závažné porušenie služobnej disciplíny,
b)
závažné porušenie služobnej disciplíny.
(3)

Miera závažnosti porušenia služobnej disciplíny sa posudzuje vzhľadom na povahu porušenej alebo nesplnenej ...

(4)

Služobný úrad môže vydať upozornenie o porušení služobnej disciplíny (ďalej len „upozornenie“) za menej ...

(5)

Za opakované menej závažné porušenie služobnej disciplíny sa považuje, ak štátny zamestnanec po oznámení ...

(6)

Ak došlo k opakovanému menej závažnému porušeniu služobnej disciplíny, služobný úrad môže postupovať ...

(7)

Ak došlo k závažnému porušeniu služobnej disciplíny, služobný úrad postupuje podľa § 78 ods. 1 alebo ...

(8)

Na disciplinárnu zodpovednosť sa primerane použijú ustanovenia § 31 a 32.

§ 118
(1)

Porušenie služobnej disciplíny štátneho zamestnanca posudzuje generálny tajomník z vlastného podnetu ...

(2)

Na účely preskúmania návrhu alebo podnetu podľa odseku 1 generálny tajomník zriadi v služobnom úrade ...

(3)

Ak sa generálny tajomník domnieva, že štátny zamestnanec porušil služobnú disciplínu, písomne oznámi ...

(4)

Poradná komisia vyzve štátneho zamestnanca, o ktorého porušenie služobnej disciplíny ide, do desiatich ...

(5)

Poradná komisia postupuje pri preskúmavaní porušenia služobnej disciplíny v súčinnosti so štátnym zamestnancom. ...

(6)

Poradná komisia je povinná zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za týmto účelom si obstarať potrebné ...

(7)

Služobné úrady sú povinné na žiadosť poradnej komisie oznámiť tie skutočnosti, ktoré majú význam na ...

(8)

Poradná komisia vyhotoví písomný záznam o postupe a priebehu preskúmania porušenia služobnej disciplíny, ...

(9)

Poradná komisia doručí generálnemu tajomníkovi stanovisko podľa odseku 8 do 30 dní odo dňa doručenia ...

Upozornenie

§ 119
(1)

Ak generálny tajomník dospeje na základe stanoviska poradnej komisie k záveru, že došlo k porušeniu ...

(2)

Upozornenie obsahuje najmä

a)
označenie nesplnenej alebo porušenej povinnosti alebo obmedzenia s uvedením zodpovedajúceho ustanovenia ...
b)
k akému porušeniu služobnej disciplíny došlo podľa miery závažnosti,
c)
odôvodnenie vrátane vymedzenia skutku, ktorý sa považuje za nesplnenie alebo porušenie povinnosti, alebo ...
d)
informáciu o tom, že služobný úrad môže pre opakované menej závažné porušenie služobnej disciplíny skončiť ...
(3)

V písomnom vyhotovení upozornenia sa uvedie aj označenie generálneho tajomníka, ktorý upozornenie vydal, ...

(4)

Upozornenie sa oznamuje štátnemu zamestnancovi doručením prvopisu jeho písomného vyhotovenia. Deň doručenia ...

§ 120

Ak generálny tajomník na základe stanoviska poradnej komisie dospeje k záveru, že nedošlo k porušeniu ...

§ 121
(1)

Upozornenie sa zakladá do osobného spisu štátneho zamestnanca. Z osobného spisu sa vyradí upozornenie ...

(2)

Po uplynutí 18 mesiacov odo dňa oznámenia upozornenia o menej závažnom porušení služobnej disciplíny ...

ŠIESTA ČASŤ

SLUŽOBNÉ HODNOTENIE

§ 122
Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca
(1)

Služobným hodnotením sa hodnotia odborné vedomosti štátneho zamestnanca, jeho výkonnosť, schopnosti ...

(2)

Služobne hodnotený môže byť štátny zamestnanec, ktorý vykonáva štátnu službu najmenej šesť mesiacov, ...

(3)

Služobné hodnotenie za kalendárny rok vykoná priamy nadriadený vedúci zamestnanec (ďalej len „hodnotiteľ“) ...

(4)

Hodnotiteľ vykoná služobné hodnotenie za kalendárny rok aj vtedy, ak v čase od uplynutia kalendárneho ...

(5)

Čiastkové služobné hodnotenie vykoná hodnotiteľ, ktorý neriadi štátneho zamestnanca celý kalendárny ...

(6)

Čiastkovo služobne hodnotený môže byť aj štátny zamestnanec, ktorý vykonáva štátnu službu menej ako ...

(7)

Opakované služobné hodnotenie vykoná hodnotiteľ, ak štátny zamestnanec dosiahne neuspokojivé výsledky ...

(8)

Ak služobné hodnotenie nebolo hodnotiteľom vykonané, vykoná ho komisia pre služobné hodnotenie zriadená ...

(9)

Komisia pre služobné hodnotenie je zložená z predsedu a najmenej z ďalších dvoch členov. Počet členov ...

(10)

Termín služobného hodnotenia oznámi hodnotenému štátnemu zamestnancovi hodnotiteľ alebo predseda komisie ...

§ 123
(1)

V služobnom hodnotení môže hodnotený štátny zamestnanec dosiahnuť za hodnotenú oblasť

a)
odborné vedomosti najviac 30 bodov,
b)
výkonnosť najviac 40 bodov,
c)
schopnosti a kompetencie najviac 20 bodov,
d)
prístup k osobnému rozvoju a prístup k vzdelávaniu najviac 10 bodov.
(2)

Hodnotený štátny zamestnanec v služobnom hodnotení dosiahne

a)
vynikajúce výsledky, ak súčet bodov podľa odseku 1 je 90 až 100,
b)
veľmi dobré výsledky, ak súčet bodov podľa odseku 1 je 75 až 89,
c)
štandardné výsledky, ak súčet bodov podľa odseku 1 je 50 až 74,
d)
uspokojivé výsledky, ak súčet bodov podľa odseku 1 je 25 až 49,
e)
neuspokojivé výsledky, ak súčet bodov podľa odseku 1 je menší ako 25.
(3)

Ak hodnotený štátny zamestnanec v služobnom hodnotení nedosiahne vynikajúce výsledky alebo veľmi dobré ...

(4)

Služobné hodnotenie sa uskutočňuje formou hodnotiaceho rozhovoru medzi hodnotiteľom alebo komisiou pre ...

(5)

Ak štátneho zamestnanca hodnotí komisia pre služobné hodnotenie, komisia pre služobné hodnotenie sa ...

(6)

Hodnotený štátny zamestnanec potvrdzuje oboznámenie sa so služobným hodnotením svojím podpisom. Štátny ...

(7)

Štátny zamestnanec hodnotený hodnotiteľom má právo podať hodnotiteľovi písomnú námietku proti služobnému ...

(8)

Vedúci zamestnanec môže byť odvolaný podľa § 61 ods. 3 písm. a), ak v služobnom hodnotení za kalendárny ...

(9)

Ak štátny zamestnanec v opakovanom služobnom hodnotení dosiahne neuspokojivé výsledky, služobný úrad ...

(10)

Úrad vlády ustanoví vykonávacím právnym predpisom podrobnosti o postupe hodnotiteľa pri služobnom hodnotení ...

(11)

Generálna prokuratúra upraví služobným predpisom, kto sa považuje za hodnotiteľa a priameho nadriadeného ...

SIEDMA ČASŤ

ODMEŇOVANIE

§ 124
Plat štátneho zamestnanca

Štátnemu zamestnancovi za podmienok ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorý tvorí

a)
funkčný plat,
b)
plat za štátnu službu nadčas,
c)
plat za neaktívnu časť služobnej pohotovosti v mieste vykonávania štátnej služby,
d)
príplatok za štátnu službu v noci,
e)
príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu,
f)
príplatok za štátnu službu vo sviatok,
g)
odmena,
h)
príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.
§ 125

Štátnemu zamestnancovi za podmienok ustanovených týmto zákonom okrem platu podľa § 124 patrí

a)
náhrada za neaktívnu časť služobnej pohotovosti mimo miesta vykonávania štátnej služby,
b)
náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie,
c)
náhrada za sťažené životné podmienky.
§ 126
Funkčný plat
(1)

Funkčný plat štátneho zamestnanca tvorí mesačne súčet tarifného platu a

a)
príplatku za riadenie,
b)
príplatku za zastupovanie,
c)
osobného príplatku,
d)
príplatku za zmennosť,
e)
príplatku za štátnu službu v krízovej oblasti,
f)
platovej kompenzácie za sťažené vykonávanie štátnej služby,
g)
príplatku za vedenie služobného motorového vozidla a príplatku za starostlivosť o služobné motorové ...
h)
príplatku za výkon činnosti mentora,
i)
doplatku podľa § 57 ods. 4,
j)
vyrovnania podľa § 185 ods. 3,
k)
rozdielu podľa § 186 ods. 2.
(2)

Funkčný plat na účely tohto zákona je aj mimoriadny plat, ktorý patrí štátnemu zamestnancovi na štátnozamestnaneckom ...

(3)

Funkčný plat na účely tohto zákona je aj osobný plat určený štátnemu zamestnancovi podľa § 129.

(4)

Funkčný plat na účely tohto zákona je aj plat vo výške platu poslanca národnej rady, ktorý patrí štátnemu ...

§ 127
Tarifný plat
(1)

Tarifný plat na účely tohto zákona tvorí

a)
platová tarifa
1.
v príslušnej platovej triede podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 159,
2.
v príslušnej platovej triede podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 159 zvýšená o 20 % u štátnych zamestnancov ...
3.
podľa osobitného predpisu30) u štátnych zamestnancov v služobných úradoch, ktorými sú kancelária národnej ...
b)
zvýšenie platovej tarify za služobnú prax podľa odseku 2.
(2)

Platová tarifa podľa odseku 1 písm. a) sa za každý rok služobnej praxe zvýši o 1 %.

(3)

Zvýšenie platovej tarify podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a podľa odseku 2 sa zaokrúhľuje na 50 ...

§ 128
Služobná prax
(1)

Do dĺžky služobnej praxe štátneho zamestnanca sa započítava čas trvania štátnozamestnaneckého pomeru ...

a)
zaradenia mimo činnej štátnej služby podľa § 66; to neplatí, ak sa v trestnom konaní nepotvrdili dôvody ...
b)
čerpania služobného voľna, za ktorý nepatrí funkčný plat, trvajúceho nepretržite aspoň desať služobných ...
(2)

Do dĺžky služobnej praxe sa započíta aj služobná prax zachovaná podľa § 185 ods. 1 a 2.

(3)

Do dĺžky služobnej praxe sa započíta aj odborná prax, ktorú získal zamestnanec pri výkone práce vo verejnom ...

(4)

Za odbornú prax na účely odseku 3 sa považuje pracovná činnosť, ktorú zamestnanec pri výkone práce vo ...

(5)

Ten istý čas je možné započítať do dĺžky služobnej praxe len raz.

(6)

Služobnú prax na účely započítania podľa odsekov 1 a 2 preukazuje služobnému úradu štátny zamestnanec. ...

§ 129
Osobný plat
(1)

Štátnemu zamestnancovi, okrem štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii, je možné určiť osobný plat počas ...

(2)

Osobný plat štátneho zamestnanca je možné zvýšiť alebo znížiť na základe úrovne kvality plnenia služobných ...

(3)

Osobný plat štátnemu zamestnancovi určuje generálny tajomník s príslušným písomným odôvodnením.

§ 130
Príplatok za riadenie
(1)

Vedúcemu zamestnancovi a štátnemu zamestnancovi poverenému vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca ...

(2)

Príplatok za riadenie patrí odo dňa ustanovenia do funkcie vedúceho zamestnanca v pomernej výške zodpovedajúcej ...

§ 131
Príplatok za zastupovanie
(1)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca v plnom rozsahu jeho riadiacej činnosti ...

(2)

Ak vedúceho zamestnanca zastupujú podľa odseku 1 súčasne viacerí štátni zamestnanci, súčet súm ich príplatku ...

(3)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý zastupuje v plnom rozsahu riadiacej činnosti dlhšie ako dva týždne vedúceho ...

(4)

Ak vedúceho zamestnanca zastupujú podľa odseku 3 súčasne viacerí štátni zamestnanci, súčet súm ich príplatku ...

(5)

Príplatok za zastupovanie patrí štátnemu zamestnancovi od prvého dňa zastupovania vedúceho zamestnanca ...

§ 132
Osobný príplatok
(1)

Štátnemu zamestnancovi za kvalitné plnenie služobných úloh alebo na základe výsledku služobného hodnotenia ...

(2)

Osobný príplatok je možné zvýšiť, znížiť alebo odňať

a)
na základe výsledku služobného hodnotenia za kalendárny rok,
b)
pri zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 55 ods. 1 písm. a) a c) alebo
c)
na základe úrovne kvality plnenia služobných úloh.
(3)

Služobný úrad odníme osobný príplatok štátnemu zamestnancovi, ktorý dosiahne neuspokojivé výsledky v ...

(4)

Návrh na priznanie, zvýšenie, zníženie alebo odňatie osobného príplatku vrátane sumy osobného príplatku ...

§ 133
Príplatok za zmennosť
(1)

Štátnemu zamestnancovi, ktorého týždenný služobný čas je rozvrhnutý rovnomerne alebo nerovnomerne tak, ...

(2)

Podrobnosti o poskytovaní príplatku za zmennosť určí služobný predpis.

§ 134
Príplatok za štátnu službu v krízovej oblasti
(1)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine v krízovej oblasti, patrí príplatok až ...

(2)

Krízové oblasti na účely odseku 1 ustanoví vykonávací právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zahraničných ...

§ 135
Platová kompenzáciaza sťažené vykonávanie štátnej služby
(1)

Štátnemu zamestnancovi patrí platová kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby (ďalej len „platová ...

(2)

Činnosti, pri ktorých patrí štátnemu zamestnancovi platová kompenzácia, sú činnosti vykonávané v prostredí, ...

a)
chemické faktory,
b)
karcinogénne faktory a mutagénne faktory,
c)
biologické faktory,
d)
prach,
e)
fyzikálne faktory.
(3)

Štátnemu zamestnancovi patrí platová kompenzácia pri vykonávaní činností zaradených do

a)
tretej kategórie v rámci rozpätia 1,3 % až 13,4 % z platovej tarify 1. platovej triedy podľa prílohy ...
b)
štvrtej kategórie v rámci rozpätia 3,8 % až 24,5 % z platovej tarify 1. platovej triedy podľa prílohy ...
(4)

Ak štátny zamestnanec podľa odseku 1 vykonáva rôzne činnosti, ktoré sú zaradené do tretej kategórie ...

(5)

Služobný úrad môže štátnemu zamestnancovi poskytovať platovú kompenzáciu aj pri nižšej intenzite pôsobenia ...

(6)

Platová kompenzácia sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

(7)

Podrobnosti o poskytovaní platovej kompenzácie určí služobný predpis.

§ 136
Príplatok za výkon činnosti mentora
(1)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý vykonáva prípravu štátneho zamestnanca počas adaptačného vzdelávania, ...

a)
10 % z jeho platovej tarify, ak pripravuje jedného štátneho zamestnanca,
b)
15 % z jeho platovej tarify, ak pripravuje súčasne dvoch alebo viacerých štátnych zamestnancov.
(2)

Príplatok za výkon činnosti mentora sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

§ 137
Plat za štátnu službu nadčas
(1)

Štátnemu zamestnancovi patrí za štátnu službu nadčas náhradné voľno. Služobný úrad poskytne štátnemu ...

(2)

Ak služobný úrad štátnemu zamestnancovi za štátnu službu nadčas neposkytne náhradné voľno, patrí mu ...

(3)

Ak štátny zamestnanec štátnu službu nadčas vykonáva v noci, v sobotu, v nedeľu a vo sviatok, patria ...

(4)

Funkčný plat generálneho tajomníka a štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii je určený s prihliadnutím ...

(5)

Funkčný plat veľvyslanca je určený s prihliadnutím na prípadnú štátnu službu nadčas; tomuto štátnemu ...

§ 138
Plat za neaktívnu časť služobnej pohotovosti
(1)

Štátnemu zamestnancovi za nariadenú alebo s ním dohodnutú služobnú pohotovosť v mieste vykonávania štátnej ...

a)
50 % z príslušnej časti funkčného platu za každú hodinu neaktívnej časti služobnej pohotovosti,
b)
100 % z príslušnej časti funkčného platu za každú hodinu neaktívnej časti služobnej pohotovosti v deň ...
(2)

Za neaktívnu časť služobnej pohotovosti v mieste vykonávania štátnej služby štátnemu zamestnancovi nepatria ...

§ 139
Príplatok za štátnu službu v noci
(1)

Štátnemu zamestnancovi za hodinu štátnej služby v noci patrí príplatok v sume 25 % z príslušnej časti ...

(2)

Funkčný plat veľvyslanca je určený s prihliadnutím na prípadnú štátnu službu v noci; tomuto štátnemu ...

§ 140
Príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu
(1)

Štátnemu zamestnancovi za hodinu štátnej služby v sobotu a v nedeľu patrí príplatok v sume 30 % z príslušnej ...

(2)

Funkčný plat veľvyslanca je určený s prihliadnutím na prípadnú štátnu službu v sobotu a v nedeľu; tomuto ...

§ 141
Príplatok za štátnu službu vo sviatok
(1)

Štátnemu zamestnancovi patrí za štátnu službu vo sviatok náhradné voľno. Služobný úrad poskytne štátnemu ...

(2)

Ak služobný úrad štátnemu zamestnancovi za štátnu službu vo sviatok neposkytne náhradné voľno, patrí ...

(3)

Funkčný plat veľvyslanca je určený s prihliadnutím na prípadnú štátnu službu vo sviatok; tomuto štátnemu ...

(4)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý nevykonával štátnu službu, pretože sviatok pripadol na jeho obvyklý služobný ...

§ 142
Odmena
(1)

Štátnemu zamestnancovi je možné poskytnúť odmenu

a)
za kvalitné plnenie služobných úloh alebo za vykonanie služobných úloh nad rozsah činností vyplývajúcich ...
b)
za splnenie mimoriadnej služobnej úlohy, významnej služobnej úlohy alebo vopred určenej služobnej úlohy ...
c)
za plnenie služobných úloh neprítomného štátneho zamestnanca, ak mu nepatrí príplatok za zastupovanie, ...
d)
pri dosiahnutí 50 rokov a 60 rokov veku, najviac v sume jeho naposledy priznaného funkčného platu,
e)
pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 75 ods. 1 písm. a) až d) za kvalitné plnenie služobných ...
f)
pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru po preukázaní nároku na predčasný starobný dôchodok, ...
g)
pri príležitosti obdobia letných dovoleniek za plnenie služobných úloh,
h)
pri príležitosti vianočných sviatkov za plnenie služobných úloh.
(2)

Štátny zamestnanec, ktorý v služobnom hodnotení za kalendárny rok dosiahol vynikajúce výsledky alebo ...

(3)

Návrh na poskytnutie odmeny vrátane jej sumy písomne odôvodní nadriadený vedúci zamestnanec.

(4)

Štátnemu zamestnancovi podľa § 7 ods. 2 písm. b), okrem riaditeľa kancelárie bezpečnostnej rady, a členovi ...

(5)

Odmena podľa odseku 1 písm. g) sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a odmena podľa ...

§ 143
Príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti štátneho zamestnanca
(1)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol uznaný pre chorobu alebo úraz za dočasne práceneschopného na výkon ...

(2)

Štátnemu zamestnancovi dočasne vyslanému podľa § 64, ktorý bol uznaný pre chorobu alebo úraz za dočasne ...

(3)

Príplatok k náhrade príjmu sa poskytuje najviac za prvých desať dní trvania dočasnej pracovnej neschopnosti ...

§ 144
Náhrada za neaktívnu časť služobnej pohotovosti
(1)

Štátnemu zamestnancovi za nariadenú alebo s ním dohodnutú služobnú pohotovosť mimo miesta vykonávania ...

a)
15 % z príslušnej časti funkčného platu za každú hodinu neaktívnej časti služobnej pohotovosti,
b)
25 % z príslušnej časti funkčného platu za každú hodinu neaktívnej časti služobnej pohotovosti v deň ...
(2)

Štátnemu zamestnancovi za nariadenú alebo s ním dohodnutú služobnú pohotovosť mimo miesta vykonávania ...

a)
5 % z príslušnej časti funkčného platu za každú hodinu neaktívnej časti služobnej pohotovosti,
b)
10 % z príslušnej časti funkčného platu za každú hodinu neaktívnej časti služobnej pohotovosti v deň ...
§ 145
Náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaníopatrení pre obdobie krízovej situácie
(1)

Štátnemu zamestnancovi zaradenému do plánu vyrozumenia, ktorý je povinný v stave bezpečnosti52) hlásiť ...

(2)

Podmienky poskytovania náhrady za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie ...

§ 146
Náhrada za sťažené životné podmienky
(1)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný podľa § 64 do štátu so sťaženými životnými podmienkami, ...

(2)

Sťažené životné podmienky sú:

a)
úroveň zdravotnej starostlivosti,
b)
klimatické podmienky,
c)
stupeň izolácie,
d)
dostupnosť základných potravín,
e)
ostatné miestne podmienky.
(3)

Náhrada podľa odseku 1 patrí štátnemu zamestnancovi odo dňa dočasného vyslania podľa § 64 do štátu so ...

(4)

Náhrada podľa odseku 1 sa kráti

a)
za poskytnuté služobné voľno, počas ktorého štátnemu zamestnancovi nepatrí zahraničný funkčný plat; ...
b)
ak štátny zamestnanec neodpracuje týždenný služobný čas v služobnom úrade,
c)
ak štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu v kratšom týždennom služobnom čase, ako je ustanovený týždenný ...
(5)

Suma náhrady podľa odsekov 3 a 4 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(6)

Podrobnosti o sťažených životných podmienkach podľa odseku 2 ustanoví vykonávací právny predpis, ktorý ...

(7)

Zoznam štátov so sťaženými životnými podmienkami podľa odseku 6 ustanoví ministerstvo zahraničných vecí ...

§ 147
Príplatok za vedenie služobného motorového vozidlaa príplatok za starostlivosť o služobné motorové vozidlo ...
(1)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý skutočne jazdí služobným motorovým vozidlom, patrí príplatok za vedenie ...

(2)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý má pridelené do trvalej starostlivosti služobné motorové vozidlo a týmto ...

(3)

Podmienky poskytovania príplatku za vedenie služobného motorového vozidla a príplatku za starostlivosť ...

§ 148
Plat pri dočasnom vyslanía poskytovanie návratného preddavkupri dočasnom vyslaní
(1)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný podľa § 64, sa poskytuje zahraničný funkčný plat. Zahraničný ...

(2)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný podľa § 64 a ktorému patrí funkčný plat podľa § 162 ...

(3)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný podľa § 64, patrí za čas čerpania dovolenky zahraničný ...

(4)

Na účely § 137, § 139 až § 141 ods. 1 a 2 je funkčný plat štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný ...

(5)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný podľa § 64, patrí zahraničný funkčný plat vo výške ...

(6)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na štátneho zamestnanca, u ktorého sa predpokladá dočasné vyslanie ...

(7)

Služobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi návratný preddavok na úhradu výdavkov súvisiacich s dočasným ...

(8)

Služobný úrad na písomnú žiadosť štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný podľa§ 64 v štáte, ktorý ...

(9)

Počas evakuácie, najdlhšie však po dobu piatich mesiacov, patrí štátnemu zamestnancovi zahraničný funkčný ...

§ 149
Platový koeficient
(1)

Platový koeficient príslušného štátu na kalendárny rok sa určí ako súčin

a)
pomeru finančného ohodnotenia úradníka Európskej komisie v Bruseli zaradeného do funkčnej skupiny AD ...
b)
pomeru priemeru indexov životných nákladov príslušného štátu dočasného vyslania podľa štatistiky Organizácie ...
c)
koeficientu regulácie určeného v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu ministerstvom financií ...
(2)

Do indexov životných nákladov podľa odseku 1 písm. b) sa nezapočítavajú životné náklady na ubytovanie. ...

(3)

Platový koeficient príslušného štátu vypočítaný podľa odseku 1 sa zaokrúhli na osem desatinných miest. ...

(4)

Podrobnosti výpočtu platového koeficientu ustanoví vykonávací právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ...

(5)

Platový koeficient príslušného štátu vypočítaný podľa odseku 4 vydá ministerstvo zahraničných vecí opatrením, ...

Ďalšie náležitosti

§ 150
Hmotné výhody a paušálne náhrady
(1)

Vedúci zamestnanec vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, má právo na bezplatné ...

a)
používanie služobného motorového vozidla s prideleným vodičom alebo bez vodiča na vykonávanie funkcie ...
b)
poskytnutie a používanie služobného mobilného telefónu na zabezpečenie dosiahnuteľnosti v čase vykonávania ...
(2)

Limit na bezplatné používanie služobného mobilného telefónu určí služobný predpis ministerstva.

(3)

Hmotné výhody podľa odseku 1 patria aj vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ...

(4)

Vedúci zamestnanec vo verejnej funkcii je povinný odovzdať služobný mobilný telefón poskytnutý podľa ...

(5)

Vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, vedúcemu ostatného ...

(6)

Vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je kancelária národnej rady, kancelária ...

(7)

Vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ostatný ústredný orgán štátnej ...

(8)

Paušálna náhrada podľa odsekov 5 až 7 sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na celé euro nahor.

§ 151
Jednorazové mimoriadne odškodnenie
(1)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol uznaný invalidným v dôsledku teroristických útokov, vojnových udalostí ...

a)
v sume 6-násobku až 12-násobku jeho naposledy priznaného funkčného platu, ak sa uvedené udalosti stali ...
b)
v sume 3,6-násobku až 7,2-násobku jeho naposledy priznaného zahraničného funkčného platu, ak sa uvedené ...
(2)

Ak štátny zamestnanec v dôsledku udalostí uvedených v odseku 1 písm. a) zomrie alebo bol vyhlásený za ...

(3)

Ak štátny zamestnanec v dôsledku udalostí uvedených v odseku 1 písm. b) zomrie alebo bol vyhlásený za ...

(4)

Jednorazové mimoriadne odškodnenie podľa odsekov 1 až 3 sa poskytne v eurách.

(5)

Podrobnosti o poskytnutí jednorazového mimoriadneho odškodnenia určí služobný predpis.

§ 152
Ocenenie konania pri mimoriadnych udalostiach

Služobný úrad môže poskytnúť štátnemu zamestnancovi ocenenie za zásluhy pri záchranných prácach pri ...

SPOLOČNÉ USTANOVENIAO PLATOVÝCH NÁLEŽITOSTIACHA ĎALŠÍCH NÁLEŽITOSTIACH

§ 153

Služobný úrad zabezpečí ochranu údajov štátneho zamestnanca o jeho platových náležitostiach a ďalších ...

§ 154
(1)

Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii určí plat a náhradu za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení ...

(2)

Riaditeľovi kancelárie bezpečnostnej rady a štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ...

(3)

Veľvyslancovi určí plat a náhradu za sťažené životné podmienky generálny tajomník v služobnom úrade, ...

(4)

Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade uvedenom v § 15 ods. 1 písm. b) a c) určí ...

(5)

Generálnemu tajomníkovi, ktorý nie je štátnym zamestnancom vo verejnej funkcii, určí plat a náhradu ...

(6)

Odborníkovi ústavného činiteľa určí plat a náhradu za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie ...

(7)

Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii, ktorému určuje plat a náhradu za pohotovosť pri zabezpečovaní ...

§ 155
(1)

Platová náležitosť podľa § 126 ods. 1 a § 127 ods. 1 a funkčný plat podľa § 126 ods. 2 až 4 sa pomerne ...

a)
za poskytnuté služobného voľno, za ktoré nepatrí funkčný plat; to neplatí, ak si štátny zamestnanec ...
b)
ak štátny zamestnanec neodpracuje ustanovený týždenný služobný čas v služobnom úrade,
c)
ak štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu v kratšom týždennom služobnom čase, ako je ustanovený týždenný ...
(2)

Suma platovej náležitosti a funkčného platu podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. ...

§ 156
(1)

Štátnemu zamestnancovi, u ktorého došlo k zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 55 ods. 1 písm. ...

(2)

Zmena sumy platovej náležitosti podľa § 126 ods. 1 písm. a) až f) a j) štátnemu zamestnancovi patrí ...

§ 157

Štátnemu zamestnancovi patrí zvýšenie platovej tarify podľa § 127 ods. 1 písm. b)

a)
odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia vlády, ktorým sa ustanovia zvýšené platové tarify štátnych ...
b)
od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahol ďalší rok služobnej praxe započítanej podľa § ...
§ 158
(1)

Príslušná časť funkčného platu na účely tohto zákona je podiel funkčného platu a priemerného počtu služobných ...

(2)

Suma zistená podľa § 137 až 141 a § 144 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

§ 159
(1)

Vláda v nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa dohodnutú na príslušný kalendárny rok ustanoví ...

(2)

Zvýšenie platových taríf a termín účinnosti ich zvýšenia podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na ...

(3)

Ak sa kolektívna zmluva vyššieho stupňa neuzatvorí, zvýšenie platových taríf a termín ich účinnosti ...

§ 160
(1)

Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na služobné úrady alebo na štátnych zamestnancov, na ktorých ...

(2)

Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na služobné úrady alebo na štátnych zamestnancov, na ktorých ...

(3)

Ak sa na účely výpočtu peňažných plnení postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov z priemerného ...

(4)

Služobný úrad je povinný písomne oznámiť štátnemu zamestnancovi každú úpravu funkčného platu.

ÔSMA ČASŤ

VZDELÁVANIE

§ 161
(1)

Služobný úrad plánuje, organizuje, zabezpečuje a umožňuje vzdelávanie štátnych zamestnancov a uplatňuje ...

a)
systémovosť,
b)
flexibilnosť,
c)
hospodárnosť,
d)
účelnosť.
(2)

Služobný úrad vytvára podmienky na vzdelávanie štátnych zamestnancov kontinuálnym vzdelávaním a zvyšovaním ...

(3)

Poskytovateľom vzdelávania štátnych zamestnancov je najmä

a)
vzdelávacia inštitúcia ďalšieho vzdelávania podľa osobitného predpisu,57)
b)
služobný úrad.
(4)

Ustanovenia o vzdelávaní štátnych zamestnancov upravené osobitným predpisom týmto nie sú dotknuté.58) ...

(5)

Úrad vlády ustanoví vykonávacím právnym predpisom podrobnosti o formách kontinuálneho vzdelávania, obsahu ...

§ 162
Kontinuálne vzdelávanie
(1)

Kontinuálne vzdelávanie je systematický proces poskytovania a získavania vedomostí a poznatkov, udržiavania, ...

(2)

Obsahové zameranie kontinuálneho vzdelávania vyplýva z požiadaviek na odborné kompetencie štátneho zamestnanca ...

(3)

Plánovanie a hodnotenie kontinuálneho vzdelávania sa uskutočňuje na úrovni štátneho zamestnanca a na ...

(4)

Služobný úrad organizuje a riadi proces plánovania a vyhodnocovania kontinuálneho vzdelávania podľa ...

(5)

Služobný úrad vypracuje do 28. februára plán kontinuálneho vzdelávania na kalendárny rok, ktorý schvaľuje ...

(6)

Vedúci zamestnanec zabezpečí vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania štátnych zamestnancov organizačného ...

(7)

Služobný úrad vypracuje do 15. februára hodnotiacu správu o kontinuálnom vzdelávaní za predchádzajúci ...

(8)

Kontinuálne vzdelávanie je súčasťou vykonávania štátnej služby; za tento čas patrí štátnemu zamestnancovi ...

(9)

Formy kontinuálneho vzdelávania sú

a)
hromadné,
b)
skupinové,
c)
individuálne,
d)
dištančné,
e)
samoštúdium,
f)
iné.
(10)

Služobný úrad môže poskytnúť štátnemu zamestnancovi na jeho písomnú žiadosť schválenú vedúcim zamestnancom ...

(11)

Služobný úrad v záujme zabezpečenia plnenia úloh môže nariadiť štátnemu zamestnancovi účasť na kontinuálnom ...

(12)

Náklady na kontinuálne vzdelávanie sú priame náklady a nepriame náklady a uhrádza ich služobný úrad.

(13)

Priame náklady sú najmä

a)
účastnícky poplatok,
b)
výdavky na nákup študijnej literatúry,
c)
ďalšie náklady spojené s účasťou na vzdelávacích aktivitách plánovaných, organizovaných a zabezpečovaných ...
(14)

Nepriame náklady sú najmä funkčný plat a odvody za štátneho zamestnanca počas jeho účasti na vzdelávacej ...

(15)

Služobný úrad vyčlení z rozpočtu na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania štátnych zamestnancov v príslušnom ...

(16)

Kontinuálne vzdelávanie sa uskutočňuje

a)
adaptačným vzdelávaním,
b)
kompetenčným vzdelávaním.
§ 163
Adaptačné vzdelávanie
(1)

Adaptačné vzdelávanie je systémový, organizovaný a hodnotiteľný vzdelávací proces s cieľom zabezpečiť ...

(2)

Adaptačné vzdelávanie začína dňom vzniku štátnozamestnaneckého pomeru a končí uplynutím skúšobnej doby. ...

(3)

Adaptačné vzdelávanie sa uskutočňuje

a)
vstupným adaptačným vzdelávaním, ktorého cieľom je poskytnúť štátnemu zamestnancovi základné informácie ...
b)
priebežným adaptačným vzdelávaním, ktorého cieľom je poskytnúť štátnemu zamestnancovi odborné znalosti ...
(4)

Konkrétny obsah, rozsah a formy adaptačného vzdelávania určuje služobný úrad v pláne adaptačného vzdelávania ...

(5)

Adaptačné vzdelávanie sa uskutočňuje pod vedením štátneho zamestnanca, ktorý poskytuje podporu, asistenciu ...

(6)

Mentora vymenúva generálny tajomník zo štátnych zamestnancov na návrh vedúceho zamestnanca. Mentor spravidla ...

(7)

Mentorom môže byť štátny zamestnanec, ak spĺňa najmenej jednu z uvedených podmienok:

a)
je absolventom vzdelávacieho programu na výkon činnosti mentora, ktorý mu zabezpečí služobný úrad a ...
b)
vykonáva štátnu službu v tom istom organizačnom útvare nepretržite tri roky,
c)
má odbornú prax najmenej päť rokov.
(8)

Mentorom môže byť aj vedúci zamestnanec, ak

a)
žiadny štátny zamestnanec v rámci služobného úradu nespĺňa podmienky na výkon činnosti mentora podľa ...
b)
štátny zamestnanec, ktorý je v skúšobnej dobe, bude podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta vykonávať ...
c)
štátny zamestnanec, ktorý spĺňa podmienky na výkon činnosti mentora, nemôže z dôvodov uvedených v § ...
d)
je vo vzťahu nadriadeného vedúceho zamestnanca k podriadenému vedúcemu zamestnancovi.
(9)

Plán adaptačného vzdelávania štátneho zamestnanca podľa odseku 4 vypracováva mentor v súčinnosti s vedúcim ...

(10)

Služobný úrad zabezpečí oboznámenie štátneho zamestnanca a osobného úradu so schváleným plánom adaptačného ...

(11)

Na účely zabezpečenia adaptačného vzdelávania pod vedením mentora služobný úrad vytvorí a aktualizuje ...

a)
titul, meno a priezvisko mentora,
b)
funkciu mentora,
c)
organizačný útvar mentora.
§ 164
Kompetenčné vzdelávanie
(1)

Kompetenčné vzdelávanie je

a)
systematické vzdelávanie štátnych zamestnancov s cieľom priebežného udržiavania, zdokonaľovania a dopĺňania ...
b)
získanie osobitných kvalifikačných predpokladov, ktoré sú na vykonávanie štátnej služby potrebné.
(2)

Druhy kompetenčného vzdelávania sú najmä

a)
odborné vzdelávanie,
b)
jazykové vzdelávanie,
c)
manažérske vzdelávanie,
d)
vzdelávanie zamerané na osobnostný rozvoj,
e)
vzdelávanie v oblasti informačných technológií.
(3)

Individuálny plán kompetenčného vzdelávania vypracováva vedúci zamestnanec do 31. januára na základe

a)
požiadaviek na odborné kompetencie štátneho zamestnanca vyplývajúce z opisu štátnozamestnaneckého miesta, ...
b)
výsledku služobného hodnotenia za kalendárny rok.
(4)

Vyhodnotenie individuálneho plánu kompetenčného vzdelávania štátneho zamestnanca sa uskutoční do 31. ...

(5)

Štátny zamestnanec, ktorému služobný úrad uhradil priame individuálne náklady spojené s účasťou na kompetenčnom ...

(6)

Ak priame individuálne náklady spojené s účasťou štátneho zamestnanca na kompetenčnom vzdelávaní dosiahnu ...

(7)

Ak sa štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca skončí pred uplynutím doby uvedenej v odseku 5, ...

(8)

Ak došlo ku skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca podľa § 75 ods. 1 písm. a) až ...

(9)

Služobný úrad na účely odsekov 5 a 6 vytvorí a aktualizuje evidenciu kompetenčného vzdelávania štátnych ...

a)
titul, meno a priezvisko štátneho zamestnanca,
b)
funkciu štátneho zamestnanca,
c)
druh kompetenčného vzdelávania,
d)
názov vzdelávacej aktivity,
e)
priame individuálne náklady vynaložené na kompetenčné vzdelávanie.
§ 165
Zvyšovanie kvalifikácie
(1)

Zvyšovanie kvalifikácie je získanie vyššieho stupňa vzdelania štátnym zamestnancom v súlade so špecifickými ...

(2)

Služobný úrad môže štátnemu zamestnancovi na jeho žiadosť umožniť zvyšovanie kvalifikácie podľa § 161 ...

(3)

Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie obsahuje

a)
druh kvalifikácie a formu štúdia,59)
b)
študijný odbor, druh študijného programu,60) študijný plán a označenie vzdelávacej inštitúcie,
c)
dobu, počas ktorej je štátny zamestnanec povinný zotrvať v štátnozamestnaneckom pomere po zvýšení kvalifikácie, ...
d)
druhy nákladov, ktoré štátny zamestnanec uhradí, ak nesplní záväzok zotrvať v štátnozamestnaneckom pomere ...
(4)

Doba zotrvania v štátnozamestnaneckom pomere podľa odseku 3 písm. c) zodpovedá dobe trvania zvyšovania ...

(5)

Do doby zotrvania v štátnozamestnaneckom pomere podľa odseku 3 písm. c) sa nezapočítava čas

a)
vykonávania mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby,
b)
rodičovskej dovolenky,
c)
zaradenia mimo činnej štátnej služby,
d)
čerpania služobného voľna, za ktoré nepatrí funkčný plat.
(6)

Služobný úrad na zvyšovanie kvalifikácie poskytne štátnemu zamestnancovi služobné voľno na základe potvrdenia ...

a)
potrebnom na účasť na vyučovaní,
b)
2 služobných dní na prípravu a vykonanie každej skúšky podľa študijného programu alebo študijného plánu, ...
c)
20 služobných dní na prípravu a vykonanie každej štátnej skúšky v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania, ...
d)
20 služobných dní na prípravu a vykonanie každej štátnej skúšky v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania, ...
e)
5 služobných dní na prípravu a vykonanie dizertačnej skúšky,
f)
10 služobných dní na vypracovanie záverečnej práce v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania,
g)
10 služobných dní na vypracovanie záverečnej práce v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania,
h)
20 služobných dní na vypracovanie záverečnej práce v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania a 5 služobných ...
(7)

Za čas služobného voľna podľa odseku 6 patrí štátnemu zamestnancovi funkčný plat. Štátnemu zamestnancovi ...

(8)

Služobný úrad sleduje priebeh štúdia štátneho zamestnanca a štátny zamestnanec je povinný priebežne ...

(9)

Ak štátny zamestnanec neukončí úspešne štúdium, je povinný uhradiť služobnému úradu náklady na zvyšovanie ...

DEVIATA ČASŤ

NÁHRADA ŠKODY

§ 166
(1)

Štátny zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť služobnému úradu skutočnú škodu v ...

(2)

Náhrada škody, ktorú spôsobil štátny zamestnanec z nedbanlivosti, nesmie u jednotlivého štátneho zamestnanca ...

(3)

Náhradu škody spôsobenej z nedbanlivosti môže služobný úrad určiť nižšou sumou, ako je skutočná škoda ...

(4)

Ak štátny zamestnanec uhradil aspoň dve tretiny určenej sumy náhrady škody, môže služobný úrad upustiť ...

§ 167
(1)

Služobný úrad je povinný vymáhať náhradu škody, za ktorú mu štátny zamestnanec zodpovedá.

(2)

Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže služobný úrad požadovať od štátneho zamestnanca náhradu aj inej ...

(3)

Sumu náhrady škody, ktorú spôsobil štátny zamestnanec, určí generálny tajomník. Sumu náhrady škody, ...

§ 168

Služobný úrad, ktorý nahradil poškodenému škodu, má nárok na náhradu voči tomu, kto poškodenému za takú ...

DESIATA ČASŤ

ČINNOSŤ ODBOROVÝCH ORGÁNOV

§ 169
(1)

Služobný úrad je povinný

a)
vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom návrhy
1.
na zníženie alebo odobratie osobného príplatku,
2.
služobných predpisov,
3.
opatrení na vytvorenie podmienok na riadne vykonávanie štátnej služby,
4.
opatrení, ktoré sa týkajú väčšieho počtu štátnych zamestnancov,
b)
umožniť účasť jedného člena odborovej organizácie s poradným hlasom v poradných orgánoch zriaďovaných ...
c)
poskytovať odborovej organizácii raz ročne informácie o hospodárskej a finančnej situácii služobného ...
(2)

Príslušný odborový orgán má právo vykonávať kontrolu služobných podmienok pri vykonávaní štátnej služby ...

a)
vstupovať na miesta, kde sa vykonáva štátna služba,
b)
vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady,
c)
podávať návrhy na zlepšenie podmienok na riadne vykonávanie štátnej služby,
d)
vyžadovať od služobného úradu odstránenie zistených nedostatkov,
e)
vyžadovať od služobného úradu správu o tom, aké opatrenia boli vykonané na odstránenie nedostatkov zistených ...
(3)

Príslušný odborový orgán má právo vykonávať kontrolu nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ...

a)
kontrolovať, ako služobný úrad plní svoje povinnosti v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia ...
b)
pravidelne preverovať pracovisko a zariadenie služobného úradu pre štátnych zamestnancov a kontrolovať ...
c)
kontrolovať, či služobný úrad riadne zisťuje príčiny a okolnosti vzniku pracovných úrazov, zúčastňovať ...
d)
upozorniť služobný úrad na štátnu službu nadčas a štátnu službu v noci, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť ...
e)
zúčastňovať sa na rokovaniach o otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
(4)

Na účely kontroly podľa odsekov 2 a 3 služobný úrad poskytuje príslušnému odborovému orgánu potrebné ...

§ 170
(1)

V kolektívnej zmluve vyššieho stupňa je možné upraviť priaznivejšie podmienky vykonávania štátnej služby, ...

a)
skrátenie služobného času,
b)
predĺženie základnej výmery dovolenky,
c)
zvýšenie odstupného,
d)
zvýšenie odchodného,
e)
zvýšenie platových taríf.
(2)

V kolektívnej zmluve vyššieho stupňa je možné upraviť ďalšie priaznivejšie podmienky vykonávania štátnej ...

(3)

V podnikovej kolektívnej zmluve je možné dohodnúť najmä

a)
zvýšenie odstupného nad rozsah ustanovený v § 83 a nad rozsah ustanovený kolektívnou zmluvou vyššieho ...
b)
zvýšenie odchodného nad rozsah ustanovený v § 84 ods. 1 a kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na príslušný ...
c)
vzájomné vzťahy medzi služobným úradom a príslušným odborovým orgánom,
d)
výšku odmeny poskytovanej podľa § 142 ods. 1 písm. d) až f),
e)
priaznivejšie podmienky vykonávania štátnej služby vyplývajúce z osobitných predpisov.62)

JEDENÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 171
Pôsobnosť Zákonníka práce

Na štátnozamestnanecké vzťahy sa primerane použijú ustanovenia § 10, § 11a ods. 1, § 12, § 15, § 16, ...

§ 172
Právne úkony
(1)

Na právne úkony podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia § 34 až 39, § 40 ods. 1 až 5, § 41, § 41a, ...

(2)

Právny úkon, na ktorý neudelili predpísaný súhlas zástupcovia zamestnancov, alebo právny úkon, ktorý ...

§ 173
Odstúpenie od služobnej zmluvy
(1)

Služobný úrad môže odstúpiť od služobnej zmluvy aj vtedy, ak nemôže prijať vybraného úspešného uchádzača ...

(2)

Odstúpiť od služobnej zmluvy podľa odseku 1 je možné najneskôr dňom, ktorý predchádza dňu vzniku štátnozamestnaneckého ...

§ 174
Zastúpenie

Na zastúpenie sa použijú ustanovenia § 22 až 24, § 26, § 27 ods. 2, § 31 až 33b Občianskeho zákonníka. ...

§ 175
Premlčanie, počítanie času a zánik práva
(1)

Právo sa premlčí, ak sa neuplatnilo v lehote ustanovenej týmto zákonom. Na premlčanie sa prihliadne, ...

(2)

Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, ak § 41 ods. 2 neustanovuje ...

(3)

Na premlčanie a počítanie času sa použijú ustanovenia § 100 ods. 1 a 2, § 101 až 103, § 106, § 107, ...

(4)

K zániku práva podľa tohto zákona dochádza, aj ak sa neuplatnilo v lehote ustanovenej v § 75 ods. 2 ...

§ 176
Riešenie sporu

Spor medzi štátnym zamestnancom a služobným úradom týkajúci sa štátnozamestnaneckého vzťahu prejednáva ...

§ 177
Zánik služobného úradu zlúčením,splynutím alebo rozdelením
(1)

Ak služobný úrad zanikne na základe zákona zlúčením alebo splynutím s iným služobným úradom, práva a ...

(2)

Ak služobný úrad zanikne na základe zákona rozdelením, práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru ...

§ 178
Prevod časti služobného úradu
(1)

Ak sa na základe zákona prevádza časť služobného úradu do iného služobného úradu, práva a povinnosti ...

(2)

Práva a povinnosti doterajšieho služobného úradu voči štátnym zamestnancom prevádzanej časti služobného ...

§ 179
Zrušenie služobného úradu

Ak sa na základe zákona služobný úrad zruší, ustanoví zákon, na ktorý služobný úrad prechádzajú práva ...

DVANÁSTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prechodné ustanovenia

§ 180
(1)

Štátny zamestnanec, ktorý na základe služobnej zmluvy uzatvorenej podľa predpisov účinných do 31. mája ...

(2)

Štátny zamestnanec, ktorý je k 31. máju 2017 vymenovaný do funkcie vedúceho zamestnanca podľa predpisov ...

(3)

Odborník, ktorý je na plnenie úloh štátnej služby potrebný a ktorý vykonáva štátnu službu k 31. máju ...

(4)

Odborník plniaci úlohy pre predsedu národnej rady, podpredsedu národnej rady, prezidenta, člena vlády ...

(5)

Štátny zamestnanec, ktorý je k 31. máju 2017 na základe zvolenia alebo vymenovania štátnym zamestnancom ...

(6)

Vedúci odboru okresného úradu, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa osobitného predpisu do 31. mája ...

(7)

Štátny zamestnanec, ktorý k 31. máju 2017 vykonáva štátnu službu vo funkcii štatutárneho orgánu, okrem ...

(8)

Služobný úrad skončí štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca podľa odseku 5 tretej vety a odseku ...

(9)

Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca, ktorý dovŕšil vek 65 rokov pred účinnosťou tohto zákona, ...

§ 181
(1)

Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca, ktorý k 31. máju 2017 vykonáva dočasnú štátnu službu ...

(2)

Štátny zamestnanec, ktorý je k 31. máju 2017 zaradený mimo činnej štátnej služby z dôvodu obvinenia ...

§ 182

Štátny zamestnanec, ktorému podľa predpisov účinných do 31. mája 2017 zostala zachovaná výnimka z plnenia ...

§ 183
(1)

Predpoklad bezúhonnosti podľa § 38 ods. 1 písm. c) u štátneho zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu ...

(2)

Vedúci služobného úradu, ktorý bol vymenovaný do tejto funkcie do 31. mája 2017, sa po nadobudnutí účinnosti ...

§ 184

Na štátneho zamestnanca, ktorý bol prijatý do dočasnej štátnej služby na zastupovanie štátneho zamestnanca, ...

§ 185
(1)

Služobná prax priznaná štátnemu zamestnancovi k 31. máju 2017 zostáva zachovaná podľa predpisov účinných ...

(2)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona dosiahol viac ako 32 rokov služobnej praxe ...

(3)

Štátnemu zamestnancovi, ktorému bolo priznané vyrovnanie podľa predpisov účinných do 31. mája 2017, ...

(4)

Štátnemu zamestnancovi, ktorému bol zachovaný osobitný príplatok podľa predpisov účinných do 31. mája ...

§ 186
(1)

Štátnemu zamestnancovi, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona vykonáva podľa služobnej zmluvy a opisu ...

(2)

Služobný úrad určí štátnemu zamestnancovi ku dňu účinnosti tohto zákona nový funkčný plat podľa tohto ...

§ 187
(1)

Fyzickej osobe, ktorá podľa predpisov účinných do 31. mája 2017 poberá príplatok za štátnu službu k ...

(2)

Príplatok za štátnu službu k dôchodku sa odo dňa účinnosti zákona do 31. decembra 2017 zvyšuje o ustanovené ...

§ 188
(1)

Pri dohode o zvyšovaní kvalifikácie a dohode o prehlbovaní kvalifikácie uzatvorenej pred účinnosťou ...

(2)

Štátny zamestnanec, ktorý vykonáva ku dňu účinnosti tohto zákona funkciu vedúceho zamestnanca, je povinný ...

§ 189
(1)

Pri výbere alebo výberovom konaní vyhlásenom pred účinnosťou tohto zákona postupuje služobný úrad podľa ...

(2)

Výberová komisia služobného úradu zriadená na účely výberového konania alebo na účely druhej časti hromadného ...

(3)

Člen výberovej komisie služobného úradu zriadenej na účely výberového konania alebo na účely druhej ...

(4)

Do prvého uskutočnenia prvej časti hromadného výberového konania podľa § 44 ods. 3 odo dňa účinnosti ...

§ 190

Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol uznaný pre chorobu alebo úraz za dočasne práceneschopného pred dňom ...

§ 191
(1)

Služobné hodnotenie za kalendárny rok 2017 sa vykoná za obdobie od 1. júna 2017 do 31. decembra 2017. ...

(2)

Na služobné voľno poskytnuté pred účinnosťou tohto zákona sa použijú ustanovenia predpisov účinných ...

§ 192
(1)

Návrh na zvolenie člena rady predloží subjekt uvedený v § 12 ods. 3 národnej rade do dvoch mesiacov ...

(2)

Návrh štatútu predloží rada na schválenie národnej rade do 28. februára 2018.

§ 193

Vykonávacie právne predpisy vydané ministerstvom zahraničných vecí na základe splnomocnenia podľa doterajšieho ...

§ 193a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2018

Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, na ktorého sa ...

§ 193b
Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2019
(1)

Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca, ktorého služobným úradom je Finančné riaditeľstvo Slovenskej ...

(2)

Služobný úrad vydá štátnemu zamestnancovi pri zániku štátnozamestnaneckého pomeru podľa odseku 1 potvrdenie ...

Záverečné ustanovenia

§ 194

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.

§ 195

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „vedúci služobného úradu“ vo všetkých tvaroch, ...

§ 196
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. XIV zákona ...

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby,

3.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 411/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, ...

4.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 431/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify ...

5.

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

6.

výnos Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 26. marca 2014 ...

7.

opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 122/2014 Z. ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 81 až 114, § 132 až 134 zákona č. 400/2009 Z. z.“ nahrádza ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 113 zákona č. 400/2009 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 159 ...

4.

Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. Platové tarify štátnych ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 81 až 114, § 132 až 134 zákona č. 400/2009 Z. z.“ nahrádza ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 113 zákona č. 400/2009 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 159 ...

4.

Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. Platové tarify štátnych ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4a sa citácia „Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4b sa citácia „§ 81 až 114, § 132 až 134 zákona č. 400/2009 Z. z.“ nahrádza ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4c sa citácia „§ 113 zákona č. 400/2009 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 159 ...

4.

Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 84a sa citácia „Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a ...

2.

V poznámkach pod čiarou k odkazom 84d a 84e sa citácia „Zákon č. 400/2009 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 84f sa citácia „§ 113 zákona č. 400/2009 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ ...

4.

V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ časť „PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ...

„PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY (v eurách mesačne) ...

Čl. VI

Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 551/2003 ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení ...

2.

V poznámkach pod čiarou k odkazom 20 a 21 sa citácia „Zákon č. 400/2009 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia „§ 113 zákona č. 400/2009 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 159 ...

4.

V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV“ časť „PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV ...

„PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV (v eurách mesačne) ...

Čl. VII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 26b ods. 1 sa vypúšťa štvrtá veta.

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18e sa citácia „§ 61 ods. 5 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe ...

Čl. VIII

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 3 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety:

„O zabezpečenie výpisu z registra trestov môže fyzická osoba podľa odseku 1 písomne alebo elektronicky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú:

„10a) Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 10b) § 25 zákona ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 13a sa citácia „Napríklad § 40 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „§ 63 ods. 2 a 3 zákona č. 400/2009 Z. z.“ nahrádza citáciou ...

Čl. IX

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 15c ods. 1 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch ...

2.

V § 19 ods. 2 sa za slovo „desiatom“ vkladajú slová „až dvanástom“.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 26a sa citácia „§ 19 ods. 4 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe ...

Čl. X

Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 2 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

Čl. XI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2017 okrem čl. I § 13, § 14, § 23 ods. 1 až 3 a § 87 až 94, ktoré ...

Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1k zákonu č. 55/2017 Z. z.

  Prevziať prílohu - p1

  Príloha č. 2k zákonu č. 55/2017 Z. z.

  CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA

  1. PLATOVÁ TRIEDAFunkcia: odborný referentKvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný ...

  Samostatná a opakujúca sa činnosť pri príprave podkladov na rozhodovanie alebo pri príprave správneho ...

  Samostatná činnosť pri príprave súdneho konania zvládnuteľná v rámci existujúcich štandardov.

  Samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend vo vymedzenom úseku s určitým rozsahom väzieb v rámci ...

  Opakujúca sa činnosť pri príprave podkladov so zodpovednosťou za výsledky ovplyvňujúce činnosť kolektívu. ...

  Vybavovanie čiastkovej agendy vo vymedzenom úseku tvoriacej podklad na riadenie, rozhodovanie alebo ...

  2. PLATOVÁ TRIEDA Funkcia: hlavný referentKvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie ...

  Odborná príprava rozhodnutí v prvom stupni správneho konania.

  Odborná príprava rozhodnutí v súdnom konaní.

  Odborná činnosť vyžadujúca spoluprácu s inými organizačnými útvarmi aj mimo služobného úradu.

  Vybavovanie odbornej agendy vo vymedzenom úseku tvoriacej podklad na riadenie, rozhodovanie alebo kontrolu ...

  3. PLATOVÁ TRIEDA Funkcia: radcaKvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie ...

  Samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku.

  Odborná príprava rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej správy ...

  Odborná príprava rozhodnutí v prvom stupni správneho konania v osobitne zložitých prípadoch.

  Odborná príprava rozhodnutí v druhom stupni správneho konania.

  Kontrolná, dozorná alebo inšpekčná činnosť vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych ...

  4. PLATOVÁ TRIEDA Funkcia: samostatný radcaKvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého ...

  Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku.

  Rozhodovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej správy v orgánoch miestnej štátnej správy ...

  Rozhodovanie v prvom stupni správneho konania.

  Samostatné odborné spracúvanie návrhov rozhodnutí a vykonávanie kontroly, dozoru alebo inšpekcie vo ...

  Odborná činnosť pri tvorbe návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov alebo pri tvorbe návrhov aproximačných ...

  5. PLATOVÁ TRIEDA Funkcia: odborný radcaKvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ...

  Samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby alebo v príslušnom úseku štátnej ...

  Riadenie, koordinovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku v orgánoch miestnej štátnej správy, ...

  Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní ...

  Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní ...

  Tvorba opatrení vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí s celospoločenským ...

  Tvorba opatrení vo vymedzenom úseku výkonu súdnictva s celospoločenským dosahom.

  Odborná príprava rozhodnutí v druhom stupni správneho konania v osobitne zložitých prípadoch.

  Kontrolná alebo inšpekčná činnosť alebo vydávanie rozhodnutí vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo ...

  Kontrolná činnosť vrátane vydávania rozhodnutí vo vymedzenom úseku výkonu súdnictva.

  Prešetrovanie sťažností a petícií vrátane vydávania rozhodnutí vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo ...

  Tvorba vykonávacích predpisov vo vymedzenom úseku štátnej správy.

  6. PLATOVÁ TRIEDA Funkcia: hlavný radcaKvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ...

  Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej ...

  Tvorba opatrení v príslušnom odbore štátnej služby s celospoločenským dosahom.

  Tvorba opatrení vo výkone súdnictva alebo prokuratúry s celospoločenským dosahom.

  Rozhodovanie v prvom stupni správneho konania v osobitne zložitých prípadoch.

  Rozhodovanie v druhom stupni správneho konania.

  Tvorba a koordinovanie koncepcií a programov rozvoja v príslušnom odbore štátnej služby s dôsledkami ...

  Koordinovanie častí zložitých systémov v ministerstve, ostatnom ústrednom orgáne štátnej správy, v orgáne ...

  Kontrolná alebo inšpekčná činnosť alebo vydávanie rozhodnutí v príslušnom odbore štátnej služby. ...

  Prešetrovanie sťažností a petícií vrátane vydávania rozhodnutí v príslušnom odbore štátnej služby. ...

  Právne zastupovanie v konaní pred súdmi Slovenskej republiky na úrovni orgánu miestnej štátnej správy. ...

  Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov vo vymedzenom úseku na úrovni ministerstva, ostatného ...

  Tvorba technických noriem vo vymedzenom úseku štátnej správy.

  7. PLATOVÁ TRIEDA Funkcia: štátny radcaKvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ...

  Tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí na ...

  Rozhodovanie v druhom stupni správneho konania v osobitne zložitých prípadoch.

  Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, ...

  Koncepčná a systémová činnosť pri tvorbe opatrení so zodpovednosťou za rozhodnutia s dôsledkami na územie ...

  Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami ...

  Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho subsystému súvisiaceho s čerpaním prostriedkov Európskej ...

  Koordinovanie štátnej služby alebo častí zložitých systémov na úrovni ministerstva, ostatného ústredného ...

  Koordinovanie a vykonávanie špecializovanej inšpekcie práce v subjektoch s vysokou náročnosťou výrobných ...

  Kontrolná, inšpekčná, dozorná činnosť, vykonávanie vnútorného auditu alebo vládneho auditu na úrovni ...

  Vybavovanie sťažností a petícií na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, ...

  Právne zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred súdmi Slovenskej republiky na úrovni orgánu miestnej ...

  Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov v príslušnom odbore na úrovni ministerstva, ostatného ...

  Tvorba technických noriem v príslušnom odbore štátnej služby na úrovni ministerstva, ostatného ústredného ...

  Špecializované činnosti pri vykonávaní štátnych záležitostí v pôsobnosti krajského súdu spočívajúce ...

  8. PLATOVÁ TRIEDA Funkcia: hlavný štátny radcaKvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého ...

  Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva, ostatného ústredného ...

  Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov na úrovni ministerstva, ...

  Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva, ostatného ústredného ...

  Kontrolná, inšpekčná, dozorná činnosť, vedenie65) vykonávania vnútorného auditu alebo vedenie66) vykonávania ...

  Vybavovanie sťažností a petícií s celospoločenským dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ústredného ...

  Právne zastupovanie ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý ...

  Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami ...

  Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov ...

  Tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv vo vymedzenom úseku na úrovni ministerstva, ostatného ústredného ...

  9. PLATOVÁ TRIEDA Funkcia: generálny štátny radcaKvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého ...

  Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, ...

  Tvorba strategických zámerov a pozičných dokumentov a ich presadzovanie v komisiách alebo vo výboroch ...

  Koncepčná činnosť a tvorba zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ...

  Koncepčná činnosť súvisiaca s rozhodovacím procesom Európskej únie na úrovni ministerstva alebo ostatného ...

  Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie ...

  Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému a určovanie zásad čerpania prostriedkov Európskej ...

  Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť alebo koncepčná, koordinačná činnosť súvisiaca s výkonom ...

  Právne zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi Slovenskej republiky a pred súdmi v cudzine na úrovni ...

  Tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej ...

  Koordinovanie tvorby zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ústredného ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 55/2017 Z. z.

  PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV (v eurách mesačne)

  Platová trieda Platová tarifa 1. 480,00 2. 505,00 3. 589,50 4. 625,00 5. 704,50 6. 754,50 ...

  Príloha č. 4k zákonu č. 55/2017 Z. z.

  PERCENTUÁLNY PODIEL PRÍPLATKU ZA RIADENIE

  Stupeň riadenia Percentuálny podiel 1. generálny tajomník v služobnom úrade, ktorým je ostatný ústredný ...

  Príloha č. 5k zákonu č. 55/2017 Z. z.

  Prevziať prílohu - 2

  Príloha č. 6k zákonu č. 55/2017 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach ...

  2.

  Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany ...

  3.

  Smernica Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúca sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ...

  4.

  Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, ...

  5.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  6.

  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie ...

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí ...

  9.

  Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov. Zákon č. 550/2003 Z. z. o ...
 • 2)  Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 3)  Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov. ...
 • 4)  Napríklad § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej ...
 • 5)  § 11 a 13 Občianskeho zákonníka.
 • 6)  Zákon č. 503/2011 Z. z. o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu ...
 • 7)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej ...
 • 8)  Napríklad § 44 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 8a)  § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona č. 6/2019 Z. z.
 • 8b)  Zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 10)  § 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 32 a 33 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 12)  § 21 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 13)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších ...
 • 14)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 15)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej ...
 • 16)  Napríklad zákon č. 281/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 39 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 18)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Napríklad zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 20)  § 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 21)  § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...
 • 22)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 23)  Napríklad § 93 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene ...
 • 24)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 25)  Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (oznámenie ...
 • 26)  Napríklad § 57 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. v znení ...
 • 27)  § 19 ods. 5 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 28)  § 12 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
 • 29)  § 13 zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 30)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky ...
 • 31)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 32)  Napríklad § 22 zákona č. 151/2010 Z. z. v znení zákona č. 325/2014 Z. z.
 • 33)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ...
 • 34)  Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 35)  § 13 ods. 1 písm. e) tretí bod zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ...
 • 36)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 37)  Napríklad § 76a Zákonníka práce, zákon č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/2002 ...
 • 38)  § 1 ods. 2 Zákonníka práce.
 • 39)  Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 40)  § 2 ods. 2 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 41)  Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. ...
 • 42)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 43)  Napríklad § 47 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
 • 44)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ...
 • 45)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...
 • 46)  Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ...
 • 47)  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
 • 49)  § 3 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 50)  § 31 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 50a)  § 30 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51)  Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a ...
 • 52)  Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 53)  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 54)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení ...
 • 55)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok ...
 • 56)  § 5 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 177/2004 Z. z.
 • 57)  Napríklad § 5 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ...
 • 58)  Napríklad § 4 ods. 6 písm. h) zákona č. 453/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2014 Z. z., § 14 zákona ...
 • 59)  § 60 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 455/2012 Z. z.
 • 60)  § 52 až 54 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 61)  § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 62)  Napríklad zákon č. 462/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom ...
 • 63)  § 29o zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 340/2016 Z. z. ...
 • 63a)  § 29p zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 334/2017 Z. z. ...
 • 63b)  § 325 ods. 14 a 16 a § 326 zákona č. 35/2019 Z. z.
 • 65)  § 16 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z.
 • 66)  § 19 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore