Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71010
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
04.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 93/2005 účinný od 23.05.2020


Platnosť od: 16.03.2005
Účinnosť od: 23.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Správne poplatky, Pozemné komunikácie, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD30 DS11 EU PP4 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 93/2005 účinný od 23.05.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 93/2005 s účinnosťou od 23.05.2020 na základe 386/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

podmienky prevádzkovania autoškôl,

b)

udeľovanie a odnímanie oprávnenia vykonávať v autoškolách výučbu a výcvik (ďalej len „inštruktorské ...

c)

doškoľovacie kurzy inštruktorov autoškôl a

d)

pôsobnosť orgánov verejnej správy.

§ 2
Autoškola
(1)

Autoškola je výcvikové a výchovno-vzdelávacie zariadenie registrované podľa tohto zákona na vykonávanie ...

a)
výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové ...
b)
doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „doškoľovací kurz vodičov“), osobitných ...
c)
výučby a výcviku účastníkov prípravy na inštruktorskú skúšku na vydanie inštruktorského oprávnenia (ďalej ...
d)
doškoľovacích kurzov inštruktorov autoškôl a
e)
dopravnej výchovy obyvateľstva.
(2)

Činnosti podľa odseku 1 písm. a) a b) možno vykonávať len v autoškole.

(3)

Prevádzkovanie autoškoly je podnikaním na základe živnostenského oprávnenia.1) Osobitné podmienky prevádzkovania ...

(4)

Autoškola môže okrem výučby a výcviku podľa odsekov 1 až 3 vykonávať aj kurzy

a)
prvej pomoci, ak získala akreditáciu na uskutočňovanie kurzov prvej pomoci podľa osobitného predpisu,1a) ...
b)
základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku, ak získala registráciu na vykonávanie kurzov základnej ...
(5)

Ak autoškola nevykonáva kurz prvej pomoci podľa odseku 4 písm. a), účastník vodičského kurzu je povinný ...

§ 2a
Skúška z poskytovania prvej pomoci
(1)

Účastník vodičského kurzu je po absolvovaní kurzu prvej pomoci povinný podrobiť sa skúške z poskytovania ...

(2)

Skúška z poskytovania prvej pomoci sa vykonáva pred inštruktorom prvej pomoci, ktorý absolvoval kurz ...

§ 2b
Účastník kurzu
(1)

Účastníkom kurzu je ten, kto vykonáva kurz v autoškole podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d) po dobu, kým ...

(2)

Účastník vodičského kurzu môže byť zaradený do kurzu najskôr dvanásť mesiacov pred dosiahnutím veku ...

§ 3
Registrácia autoškoly
(1)

Správnym orgánom príslušným na registráciu autoškoly je okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom ...

(2)

Podmienkou registrácie autoškoly je, že žiadateľ

a)
je plne spôsobilý na právne úkony,
b)
je bezúhonný; ak ide o právnickú osobu, vzťahuje sa to na jej štatutárny orgán,
c)
spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti podľa § 4,
d)
má inštruktorské oprávnenie a vodičský preukaz skupiny potrebnej na vykonávanie kurzu,
e)
má požadovanú technickú základňu podľa § 5.
f)
nie je zodpovedným zástupcom v inej autoškole registrovanej podľa tohto zákona.
(3)

Žiadosť o registráciu autoškoly obsahuje

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu bydliska, a ak žiadateľ ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a identifikačné číslo, a ak ide o obchodnú spoločnosť alebo družstvo, ...
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,5a)
c)
údaje o inštruktorovi autoškoly v rozsahu meno, priezvisko, číslo vodičského preukazu a číslo inštruktorského ...
d)
údaje o technickej základni autoškoly v rozsahu
1.
adresa a právny vzťah k priestoru, v ktorom sa má prevádzkovať autoškola,
2.
adresa a právny vzťah k autocvičisku,
3.
kategória a evidenčné číslo výcvikového vozidla,
4.
typ, výrobné číslo a právny vzťah k trenažéru, ak sa bude pri výcviku podľa § 2 ods. 1 používať.
5.
zoznam učebných pomôcok,
e)
údaj o tom, pre aké skupiny vodičských oprávnení chce vykonávať vodičské kurzy a doškoľovacie kurzy ...
(4)

Prílohou žiadosti je

a)
doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť žiadateľa podľa § 4,
b)
inštruktorský preukaz a vodičský preukaz žiadateľa, ako aj inštruktorské preukazy a vodičské preukazy ...
c)
osvedčenia o evidencii Časť I všetkých motorových vozidiel, na ktorých sa budú vykonávať kurzy podľa ...
d)
doklad preukazujúci právny vzťah k
1.
priestoru, v ktorom sa má prevádzkovať autoškola,
2.
autocvičisku,
3.
trenažéru, ak sa bude pri výcviku podľa § 2 ods. 1 používať,
e)
osvedčenie o technickej spôsobilosti trenažéra, ak sa bude pri výcviku vodičov podľa § 2 ods. 1 používať, ...
f)
doklad o zaplatení správneho poplatku.3)
(5)

Okresný úrad v sídle kraja je povinný zabezpečiť si údaje obsiahnuté v prílohách podľa odseku 4 písm. ...

(6)

Prevádzkovateľ autoškoly zabezpečuje činnosť autoškoly inštruktormi, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu ...

(7)

Ak sa má prevádzkovať autoškola prostredníctvom zodpovedného zástupcu,5) v žiadosti sa uvedú aj údaje ...

(8)

Za bezúhonného sa na účely registrácie autoškoly nepovažuje ten,

a)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,
b)
kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie ...
c)
komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo sankcia zákazu činnosti viesť ...
d)
kto sa ako vodič motorového vozidla dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ...
e)
komu bola zrušená registrácia autoškoly z dôvodu podľa § 7 ods. 3 písm. c) a d) v posledných piatich ...
(9)

Doklady podľa odsekov 4, 6 a 7 sa podávajú v kópii. Zhodu s originálom overí zamestnanec okresného úradu ...

(10)

Ak okresný úrad v sídle kraja rozhodne o registrácii autoškoly, vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii ...

(11)

Prevádzkovateľ autoškoly môže zriadiť jednu prevádzku autoškoly alebo viacero prevádzok autoškoly. Prevádzkou ...

(12)

Na základe žiadosti prevádzkovateľa autoškoly o zmenu rozsahu registrácie autoškoly okresný úrad v sídle ...

§ 4
Odborná spôsobilosť
(1)

Odborná spôsobilosť je

a)
úplné stredoškolské vzdelanie,
b)
najmenej dva roky praxe prevádzkovateľa autoškoly, zodpovedného zástupcu v autoškole alebo inštruktora ...
(2)

Dokladom o doterajšej praxi sú listiny, ktoré preukazujú prevádzkovanie autoškoly, výkon funkcie zodpovedného ...

§ 5
Technická základňa autoškoly
(1)

Technickú základňu autoškoly tvorí

a)
priestor, v ktorom sa prevádzkuje autoškola, a
b)
technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie autoškoly.
(2)

Priestor, v ktorom sa prevádzkuje autoškola, tvorí kancelária, učebňa a jej príslušenstvo. Autoškola ...

(3)

Technickým a technologickým zariadením určeným na prevádzkovanie autoškoly je

a)
výcvikové vozidlo,
b)
autocvičisko,
c)
trenažér, ak sa v kurzoch podľa § 2 ods. 1 používa,
d)
učebné pomôcky.
(4)

Každé výcvikové vozidlo podľa odseku 3 písm. a) musí byť na účely zabezpečenia transparentnej výučby ...

(5)

Každá učebňa podľa odseku 2 a každý trenažér podľa odseku 3 písm. c) musia byť na účely transparentnej ...

(6)

Identitou účastníka kurzu podľa odsekov 4 a 5 sa rozumejú meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, ...

(7)

Každá autoškola musí mať výcvikové vozidlá určené a schválené na vykonávanie kurzov podľa § 2 ods. 1 ...

(8)

Na vykonanie vodičského kurzu zdravotne postihnutej osoby, ktorá nemôže ovládať vozidlo bez úpravy jeho ...

(9)

Prevádzkovateľ autoškoly vedie o technickom a technologickom zariadení autoškoly účtovníctvo podľa osobitných ...

§ 5a
Schvaľovanie identifikačných zariadení a programového vybavenia autoškoly
(1)

Výrobca alebo zástupca výrobcu identifikačného zariadenia výcvikového vozidla a identifikačného zariadenia ...

(2)

Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla a identifikačné zariadenie učebne a trenažéra musí pred ...

(3)

Žiadateľ je povinný zabezpečiť vykonanie testovania na vlastné náklady.

(4)

Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla musí byť schválené podľa osobitného predpisu.6b)

(5)

Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, ...
2.
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo, meno a priezvisko osoby, dátum ...
b)
značku a obchodný názov identifikačného zariadenia výcvikového vozidla alebo identifikačného zariadenia ...
c)
údaje o schválení podľa odseku 4.
(6)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je správa o testovaní podľa odseku 2.

(7)

Žiadosť podľa odseku 1 sa podáva za každý typ identifikačného zariadenia samostatne.

(8)

Ministerstvo schváli spôsobilosť typu identifikačného zariadenia podľa odseku 1 na používanie v autoškolách ...

(9)

Držiteľ osvedčenia podľa odseku 8 po vykonaní montáže identifikačného zariadenia vydá prevádzkovateľovi ...

a)
identifikačné údaje držiteľa osvedčenia podľa odseku 5 písm. a),
b)
identifikačné údaje namontovaného identifikačného zariadenia podľa odseku 5 písm. b),
c)
identifikačné údaje prevádzkovateľa autoškoly podľa § 3 ods. 3 písm. a),
d)
identifikačné údaje vozidla, učebne alebo trenažéra podľa § 3 ods. 3 písm. d), ako aj miesto, kde bolo ...
e)
spôsob montáže,
f)
dátum montáže,
g)
podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky.
(10)

Povinnosť podľa § 6 ods. 1 písm. k) môže prevádzkovateľ autoškoly splniť aj prostredníctvom vlastného ...

(11)

Ustanovenia odsekov 5 až 8 sa primerane vzťahujú aj na schválenie programového vybavenia autoškoly podľa ...

(12)

Držiteľ osvedčenia podľa odseku 8 je povinný oznámiť ministerstvu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa ...

(13)

Ministerstvo rozhodne o zrušení osvedčenia podľa odseku 8, ak o to písomne požiada držiteľ osvedčenia. ...

a)
držiteľ osvedčenia prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo udelené osvedčenie, ...
b)
identifikačné zariadenie nespĺňa niektorú z technických požiadaviek ustanovených všeobecne záväzným ...
(14)

Osvedčenie o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách zaniká ...

a)
rozhodnutím ministerstva o zrušení osvedčenia,
b)
zánikom výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý je držiteľom osvedčenia,
c)
smrťou fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá je držiteľom osvedčenia alebo jej vyhlásením za mŕtvu,
d)
uplynutím času platnosti schválenia podľa odseku 4.
§ 6
Povinnosti prevádzkovateľa autoškoly
(1)

Prevádzkovateľ autoškoly je povinný

a)
dodržiavať počas celej doby platnosti registrácie podmienky podľa § 3, podmienky uvedené v registrácii, ...
b)
zamestnávať ako inštruktorov autoškoly len osoby s platným inštruktorským preukazom a vodičským preukazom, ...
c)
byť poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním autoškoly,
d)
postupovať v kurzoch podľa § 2 ods. 1 podľa učebných osnov,
e)
vydať po skončení kurzu osvedčenie tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik podľa tohto zákona, vykonávacieho ...
f)
používať na kurzy podľa § 2 ods. 1 autocvičisko, učebné pomôcky a trenažér, ktorých spôsobilosť bola ...
g)
udržiavať technickú základňu autoškoly v prevádzkyschopnom stave.
h)
zaznamenať pred zaradením uchádzača do vodičského kurzu alebo osobitného výcviku výsledok lekárskej ...
i)
zaznamenať pred zaradením uchádzača do vodičského kurzu výsledok psychologického vyšetrenia na základe ...
j)
viesť dokumentáciu o jednotlivých kurzoch a evidenciu o technickej základni autoškoly elektronicky v ...
k)
používať počas výučby a výcviku identifikačné zariadenie v súlade s týmto zákonom a vykonávacím predpisom, ...
l)
zabezpečiť, aby praktický výcvik vo vedení vozidla bol vykonávaný len na území Slovenskej republiky,
m)
mať správne označené výcvikové vozidlo, v súlade so schválenými technickými požiadavkami a so schváleným ...
n)
zabezpečovať činnosť autoškoly prostredníctvom inštruktorov podľa § 3 ods. 6,
o)
nepretržite disponovať schválenou technickou základňou počas celej doby platnosti registrácie; to neplatí ...
p)
preukázateľne prideliť každému účastníkovi kurzu prístupové údaje do cestného informačného systému s ...
q)
zabezpečiť, aby identifikačné zariadenie nebolo premiestnené do iného vozidla, alebo na iné miesto, ...
(2)

Ak dôjde k zmene údajov vedených v informačnom systéme podľa osobitného predpisu3a) alebo k zmene podmienok, ...

(3)

Autoškola vydá osvedčenie podľa odseku 1 písm. e), len ak účastník vodičského kurzu preukáže absolvovanie ...

§ 7
Zrušenie registrácie autoškoly
(1)

Na zrušenie registrácie autoškoly je príslušný okresný úrad v sídle kraja, ktorý rozhodol o registrácii ...

(2)

Okresný úrad v sídle kraja zruší registráciu autoškoly, ak o to požiada prevádzkovateľ autoškoly alebo ...

(3)

Okresný úrad v sídle kraja zruší registráciu autoškoly, ak sa preukáže, že prevádzkovateľ autoškoly

a)
nemá inštruktorské oprávnenie alebo vodičské oprávnenie s potrebným rozsahom oprávnenia alebo nezamestnáva ...
b)
nie je poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním autoškoly,
c)
napriek upozorneniu orgánu štátneho odborného dozoru opakovane poruší tú istú povinnosť, za ktorej porušenie ...
d)
poruší niektorú z povinností ustanovenú v § 6 ods. 1 písm. a), e), o) a q),
e)
získal osvedčenie o registrácii na základe nepravdivých údajov.
(4)

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 3 nemá odkladný účinok.

(5)

Ak bola zrušená registrácia autoškoly z dôvodu podľa odseku 3 písm. c), d) alebo písm. e), prevádzkovateľ ...

(6)

Okresný úrad v sídle kraja oznámi zrušenie registrácie autoškoly miestne príslušnému živnostenskému ...

(7)

Ak prevádzkovateľ autoškoly nespĺňa podmienku registrácie autoškoly súvisiacu s technickou základňou ...

§ 8
Inštruktorské oprávnenie
(1)

Inštruktorské oprávnenie je oprávnenie vykonávať v autoškole kurzy podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b).

(2)

Okresný úrad v sídle kraja udelí inštruktorské oprávnenie tomu, kto

a)
má úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
b)
je bezúhonný,
c)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
je spôsobilý podľa psychologického vyšetrenia vykonávať činnosť inštruktora autoškoly,
e)
je najmenej tri roky držiteľom tej skupiny vodičského oprávnenia na ktorú žiada udeliť inštruktorské ...
f)
úspešne vykonal inštruktorskú skúšku.
(3)

Žiadosť o udelenie inštruktorského oprávnenia podáva žiadateľ na okresnom úrade v sídle kraja. Žiadosť ...

(4)

Prílohou žiadosti je

a)
doklad o dosiahnutom vzdelaní,
b)
doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace,
c)
vodičský preukaz,
e)
aktuálna farebná fotografia tváre žiadateľa s rozmermi 20 x 25 mm.
(5)

Doklady podľa odseku 4 sa podávajú v origináli na nahliadnutie alebo v osvedčenej fotokópii.

(6)

Žiadosť podľa odseku 3 možno podať aj elektronicky, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom ...

(7)

Za bezúhonného sa na účely inštruktorského oprávnenia nepovažuje ten,

a)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,
b)
kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie ...
c)
komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo sankcia zákazu činnosti viesť ...
d)
kto sa ako vodič motorového vozidla dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ...
e)
komu bolo odňaté inštruktorské oprávnenie podľa § 10 ods. 6 písm. e), g) a h) v posledných piatich rokoch ...
(8)

Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 7 písm. a) až c) v konaní podľa tohto zákona, účastník ...

(9)

Ak sa lekárskou prehliadkou alebo psychologickým vyšetrením zistilo, že držiteľ inštruktorského oprávnenia ...

(10)

Okresný úrad v sídle kraja zruší inštruktorské oprávnenie alebo zníži rozsah skupín inštruktorského ...

(11)

Inštruktorské oprávnenie zaniká

a)
uplynutím platnosti inštruktorského preukazu, ak inštruktor nepožiadal o predĺženie jeho platnosti podľa ...
b)
ak sa inštruktor nepodrobil doškoľovaciemu kurzu podľa § 11 ods. 1 písm. a),
c)
smrťou inštruktora alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, a to ku dňu smrti alebo ku dňu uvedenému v rozhodnutí ...
(12)

Rozsah inštruktorského oprávnenia možno rozšíriť na základe žiadosti jeho držiteľa, podanej okresnému ...

(13)

Okresný úrad v sídle kraja rozšíri rozsah inštruktorského oprávnenia a vydá nový inštruktorský preukaz ...

a)
je držiteľom platného inštruktorského preukazu v čase podania žiadosti,
b)
absolvoval doškoľovací kurz inštruktorov podľa § 11 ods. 1 písm. b) a úspešne vykonal skúšku podľa § ...
c)
je spôsobilý podľa psychologického vyšetrenia vykonávať činnosť inštruktora.
§ 9
Inštruktorská skúška
(1)

Inštruktorská skúška sa vykonáva po skončení inštruktorského kurzu. Inštruktorské kurzy vykonáva Slovenská ...

(2)

Inštruktorská skúška sa vykonáva pred trojčlennou skúšobnou komisiou vymenovanou ministerstvom dopravy. ...

(3)

Správu skúšobných komisií a termínov konania inštruktorských skúšok vykonáva ministerstvo dopravy prostredníctvom ...

(4)

O obsahu a výsledku skúšky sa vyhotoví protokol o vykonaní skúšky, ktorý podpisujú všetci členovia skúšobnej ...

(5)

Ak účastník inštruktorského kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl nevyhovel na inštruktorskej ...

(6)

Ak účastník inštruktorského kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl preukáže, že sa zo ...

§ 9a
Skúšobný komisár komory
(1)

Skúšobný komisár komory (ďalej len „skúšobný komisár“) je osoba oprávnená vykonávať skúšky žiadateľov ...

(2)

Skúšobným komisárom môže byť ten, kto

a)
je držiteľom platného inštruktorského preukazu v plnom rozsahu skupín inštruktorského oprávnenia,
b)
má v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o zaradenie do kurzu na získanie oprávnenia skúšobného ...
c)
absolvoval kurz na vydanie preukazu skúšobného komisára a
d)
úspešne vykonal skúšku na vydanie preukazu skúšobného komisára.
(3)

Prax podľa odseku 2 písm. b) sa preukazuje dokladmi o vykonávaní kurzov podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ...

(4)

Kurzy na vydanie preukazu skúšobného komisára a doškoľovacie kurzy na predĺženie platnosti preukazu ...

(5)

Prihlášku na zaradenie inštruktora do kurzu na vydanie preukazu skúšobného komisára predkladá žiadateľ ...

a)
údaje podľa § 10 ods. 2 písm. a), b) a e),
b)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. a) a b).
(6)

Preukaz skúšobného komisára možno vydať osobe, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 2. Skúška na vydanie ...

(7)

Preukaz skúšobného komisára vydáva ministerstvo dopravy na dobu päť rokov. Skúšobný komisár môže pred ...

(8)

Ministerstvo dopravy predĺži platnosť preukazu skúšobného komisára o päť rokov skúšobnému komisárovi, ...

a)
podal žiadosť o predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára,
b)
absolvoval doškoľovací kurz skúšobného komisára a
c)
úspešne vykonal skúšku na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára.
(9)

Oprávnenie vykonávať činnosť skúšobného komisára zaniká

a)
uplynutím doby platnosti preukazu skúšobného komisára, ak skúšobný komisár nepodal žiadosť o predĺženie ...
b)
dňom nevykonanej skúšky alebo neúspešne vykonanej skúšky na predĺženie platnosti preukazu skúšobného ...
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí alebo obmedzení rozsahu inštruktorského oprávnenia, ...
d)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení alebo obmedzení rozsahu inštruktorského oprávnenia, ...
e)
zánikom inštruktorského oprávnenia.
(10)

Oprávnenie vykonávať činnosť skúšobného komisára, ktoré zaniklo podľa odseku 9 písm. c) sa obnoví, ak ...

§ 10
Inštruktorský preukaz
(1)

Dokladom o udelení inštruktorského oprávnenia je inštruktorský preukaz, v ktorom sú uvedené údaje o ...

(2)

Držiteľ inštruktorského preukazu môže požiadať o predĺženie jeho platnosti okresný úrad v sídle kraja ...

a)
údaje podľa § 3 ods. 3 písm. a) a b),
b)
číslo inštruktorského preukazu,
c)
doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace,
d)
doklad o absolvovaní doškoľovacieho kurzu inštruktorov podľa § 11 ods. 1 písm. a),
e)
aktuálnu farebnú fotografiu tváre žiadateľa s rozmermi 20x25 mm.
(3)

Okresný úrad v sídle kraja predĺži platnosť inštruktorského preukazu žiadateľovi, ktorý

a)
podal žiadosť o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu v lehote podľa odseku 2,
b)
absolvoval doškoľovací kurz inštruktorov podľa § 11 ods. 1 písm. a),
c)
je spôsobilý podľa psychologického vyšetrenia vykonávať činnosť inštruktora,
d)
je bezúhonný.
(4)

Okresný úrad v sídle kraja predĺži platnosť inštruktorského preukazu do siedmich dní odo dňa doručenia ...

(5)

Žiadosť podľa odseku 2 je možné podať aj elektronicky podľa § 8 ods. 6.

(6)

Okresný úrad v sídle kraja, ktorý vydal inštruktorské oprávnenie, rozhodne o odňatí alebo o obmedzení ...

a)
prestal byť spôsobilý na právne úkony,
b)
stratil podľa lekárskeho posudku zdravotnú spôsobilosť,
c)
prestal byť bezúhonný,
d)
bolo mu odobraté vodičské oprávnenie,
e)
opakovane vykonáva výučbu alebo výcvik v rozpore s učebnými osnovami,
f)
stratil podľa psychologického vyšetrenia spôsobilosť vykonávať činnosť inštruktora autoškoly,
g)
nesplnil povinnosť podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu podľa § 10a ods. 1 písm. e),
h)
poruší niektorú z povinností ustanovenú v § 10a ods. 1 písm. i) až m) za účelom klamlivej identifikácie ...
(7)

Rozhodnutím o odňatí alebo obmedzení rozsahu inštruktorského oprávnenia sa jeho držiteľovi počas odňatia ...

(8)

Ak ten, komu bolo odňaté inštruktorské oprávnenie alebo jeho rozsah bol obmedzený, preukáže, že sa pominuli ...

(9)

Vrátiť odňaté inštruktorské oprávnenie alebo obnoviť jeho pôvodný rozsah možno len

a)
po preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, ak bolo inštruktorské oprávnenie odňaté alebo bol obmedzený jeho ...
b)
po preskúmaní psychickej spôsobilosti, ak bolo inštruktorské oprávnenie odňaté alebo bol obmedzený jeho ...
c)
ak orgán Policajného zboru rozhodol o vrátení odobratého vodičského oprávnenia,
d)
ak orgán Policajného zboru vrátil zadržaný vodičský preukaz.
(10)

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 6 nemá odkladný účinok.

(11)

Držiteľ inštruktorského preukazu, ktorému bolo odňaté inštruktorské oprávnenie, je povinný odovzdať ...

(12)

Držiteľ inštruktorského preukazu je povinný vrátiť inštruktorský preukaz okresnému úradu v sídle kraja ...

§ 10a
Povinnosti inštruktora autoškoly
(1)

Inštruktor autoškoly je povinný

a)
používať počas výcviku v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) výcvikové vozidlo označené prevádzkovateľom ...
b)
používať výcvikové vozidlo označené odnímateľným transparentom, vestou, odnímateľnou reflexnou fóliou, ...
c)
vykonávať výučbu a výcvik v súlade s týmto zákonom, so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi ...
d)
prepravovať vo výcvikovom vozidle počas výcviku podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) len osobu, ktorá je účastníkom ...
e)
podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu inštruktorov autoškôl v lehote šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti ...
f)
dodržať schválenú maximálnu kapacitu učebne počas výučby v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b),
g)
podrobovať sa doškoľovaciemu kurzu podľa § 11,
h)
vykonávať praktický výcvik vo vedení vozidla len na území Slovenskej republiky,
i)
uchrániť svoj identifikačný prvok proti použitiu inou osobou,
j)
zaznamenať výučbu a výcvik v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) inštruktorom na identifikačnom zariadení ...
k)
zabezpečiť zaznamenanie výučby a výcviku účastníka v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) na identifikačnom ...
l)
zabezpečiť zaznamenanie začiatku a konca výučby a výcviku účastníka v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. ...
m)
zaznamenávať výučbu a výcvik v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) na identifikačnom zariadení výcvikového ...
n)
zabezpečiť, aby počas výučby a výcviku mal účastník kurzu pri sebe doklad totožnosti, ak je jeho držiteľom, ...
o)
mať počas praktického výcviku pri sebe okrem dokladov potrebných pre vedenie vozidla aj platný inštruktorský ...
p)
oznámiť prevádzkovateľovi autoškoly zmenu údajov podľa § 10 ods. 2 písm. a) až d), a to najneskôr do ...
(2)

Držiteľ inštruktorského preukazu je povinný

a)
chrániť inštruktorský preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím,
b)
oznámiť okresnému úradu v sídle kraja do siedmich dní zmenu svojich osobných údajov uvedených v inštruktorskom ...
c)
odovzdať okresnému úradu v sídle kraja inštruktorský preukaz bezodkladne odo dňa oznámenia rozhodnutia, ...
d)
odovzdať okresnému úradu v sídle kraja inštruktorský preukaz bezodkladne po zadržaní vodičského preukazu,9b) ...
e)
spĺňať podmienku bezúhonnosti podľa § 8 ods. 7.
(3)

Inštruktor autoškoly vykonáva výučbu teórie alebo praktický výcvik spolu v rozsahu najviac 12 vyučovacích ...

§ 11
Doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl
(1)

Doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl (ďalej len „doškoľovací kurz inštruktorov“) sa vykonáva z dôvodu ...

a)
ďalšieho vzdelávania inštruktorov,
b)
rozšírenia rozsahu inštruktorského oprávnenia.
(2)

Držiteľ inštruktorského preukazu je povinný absolvovať doškoľovací kurz inštruktorov podľa odseku 1 ...

(3)

Inštruktorovi autoškoly, ktorý sa doškoľovacieho kurzu inštruktorov podľa odseku 1 písm. a) nemôže zúčastniť, ...

(4)

Doškoľovací kurz inštruktorov podľa odseku 1 písm. b) sa vykoná na základe žiadosti inštruktora a ukončuje ...

(5)

Doškoľovací kurz inštruktorov podľa odseku 1 písm. b) možno vykonať v rámci doškoľovacieho kurzu inštruktorov ...

(6)

Doškoľovacie kurzy inštruktorov podľa odseku 1 zabezpečuje a organizuje komora a vedie o nich osobitnú ...

§ 12
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo dopravy

a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku autoškôl a inštruktorských oprávnení,
b)
vykonáva hlavný štátny odborný dozor nad autoškolami,
c)
vydáva preukaz skúšobného komisára,
d)
vydáva skúšobný poriadok a skúšobné testy a vymenúva a odvoláva členov skúšobnej komisie na zabezpečenie ...
e)
vydáva učebné osnovy kurzov podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d),
f)
určuje technické požiadavky na trenažéry a schvaľuje ich spôsobilosť na používanie vo vodičskom kurze, ...
g)
schvaľuje identifikačné zariadenia a programové vybavenie autoškôl a rozhoduje o zmene alebo zrušení ...
h)
určuje jednotné označenie výcvikových vozidiel a schvaľuje technické požiadavky na výrobu jednotného ...
i)
zabezpečuje výrobu a distribúciu tlačív inštruktorských preukazov a preukazov skúšobného komisára.
(2)

Na kontrolu výkonu štátnej správy sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o kontrole upravujúce ...

Okresný úrad v sídle kraja
§ 14
Okresný úrad v sídle kraja
a)

rozhoduje o registrácii autoškôl, o zmene v registrácii autoškôl a o zrušení registrácie autoškôl a ...

b)

udeľuje a odníma inštruktorské oprávnenie a vydáva a odoberá inštruktorské preukazy, vykonáva v nich ...

c)

zaznamenáva údaje o inštruktoroch a inštruktorských oprávneniach do evidencie inštruktorov autoškôl ...

d)

overuje spôsobilosť technickej základne autoškôl,

e)

vykonáva štátny odborný dozor nad autoškolami,

f)

ukladá pokuty za správne delikty a prejednáva priestupky,

g)

je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhoduje v prvom stupni okresný úrad v sídle kraja podľa ...

§ 15
(1)

Ministerstvo vedie evidenciu inštruktorov autoškôl, ktorá obsahuje údaje o inštruktoroch a inštruktorských ...

a)
meno a priezvisko inštruktora autoškoly, dátum a miesto narodenia, adresa bydliska,
b)
údaj o rozsahu skupín inštruktorského oprávnenia,
c)
údaj o rozsahu skupín vodičského oprávnenia,
d)
údaj o platnosti inštruktorského preukazu a o jeho predĺženiach,
e)
údaj o čase a mieste vykonania inštruktorskej skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia a skúšky ...
f)
údaj o prevádzkovateľovi autoškoly, ktorý je zamestnávateľom inštruktora autoškoly, a to obchodné meno, ...
g)
dátum vzniku pracovného pomeru zodpovedného zástupcu, dátum vzniku pracovného pomeru inštruktora, ak ...
h)
údaj o zmenách v inštruktorských oprávneniach,
i)
údaj o prípadnom zadržaní vodičského preukazu a údaje o odňatí inštruktorského oprávnenia.
(2)

Evidencia inštruktorov autoškôl je súčasťou informačného systému.3a)

(3)

Údaje z evidencie inštruktorov autoškôl o udelených inštruktorských oprávneniach a platnosti inštruktorských ...

(4)

Ministerstvo dopravy vedie evidenciu skúšobných komisárov v rozsahu

a)
meno a priezvisko skúšobného komisára,
b)
údaj o mieste a čase vykonania skúšky na získanie preukazu skúšobného komisára,
c)
údaj o platnosti preukazu skúšobného komisára a predĺžení platnosti preukazu skúšobného komisára.
§ 16
Štátny odborný dozor
(1)

Štátny odborný dozor sa vykonáva ako

a)
hlavný štátny odborný dozor ministerstva dopravy,
b)
štátny odborný dozor okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu.
(2)

Štátnym odborným dozorom sa kontroluje, ako fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické ...

(3)

Ministerstvo dopravy v rámci hlavného štátneho odborného dozoru s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky ...

(4)

Orgán štátneho odborného dozoru získava potrebné údaje

a)
kontrolou na mieste,
b)
súčinnosťou so štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy a osobami podľa odsekov 15 a16,
c)
vyžiadaním informácií a stanovísk od kontrolovanej osoby,
d)
z informačných systémov,
e)
z aplikácie na kontrolovanie výcviku a výučby autoškoly v reálnom čase.
(5)

Okresný úrad v sídle kraja v rámci štátneho odborného dozoru nad autoškolami s pôsobnosťou na území ...

(6)

Okresný úrad v rámci štátneho odborného dozoru nad autoškolami s pôsobnosťou na území okresu kontroluje ...

(7)

Orgány štátneho odborného dozoru v rozsahu svojej pôsobnosti kontrolujú aj osoby vykonávajúce činnosť ...

(8)

Štátny odborný dozor vykonávajú poverení zamestnanci ministerstva dopravy, okresného úradu v sídle kraja, ...

(9)

Na vykonanie kontroly môže orgán štátneho odborného dozoru prizvať zamestnancov iných orgánov verejnej ...

(10)

Orgány štátneho odborného dozoru pri výkone štátneho odborného dozoru postupujú podľa základných pravidiel ...

(11)

Pri výkone štátneho odborného dozoru nad výcvikom a výučbou teórie v autoškole, nad kurzami a skúškami ...

(12)

Okrem oprávnení a povinností podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti13) sú kontrolóri oprávnení ...

a)
vstupovať na pozemky, do budov, na autocvičisko, do prevádzkových priestorov kontrolovanej osoby, do ...
b)
preskúšavať funkčnosť trenažéra a zisťovať, či ide o trenažér schváleného typu,
c)
zisťovať, či výcvikové vozidlo je vedené v účtovníctve a označenie a vybavenie výcvikového vozidla je ...
d)
zisťovať, či kontrolovaná osoba má inštruktorské oprávnenie, vodičské oprávnenie ako aj ďalšie doklady ...
e)
zúčastniť sa na výučbe a výcviku účastníkov kurzov a skúšok,
f)
overovať totožnosť osôb vykonávajúcich činnosti kontrolovanej osoby ako aj totožnosť účastníkov kurzov ...
g)
vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytli
1.
doklady vrátane ich prvopisov a iné písomnosti a informácie vrátane informácií na technických nosičoch ...
2.
vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné informácie a podklady k predmetu kontroly a k zisteným ...
h)
nahliadať do dokladov a evidencií kontrolovanej osoby v jej prevádzkových priestoroch, technickej základni ...
i)
vyhotovovať fotografie a fotokópie predložených dokladov a materiálov vrátane dokladov totožnosti na ...
j)
zisťovať označenie prevádzkových priestorov, technickej základne a kontrolovaných vozidiel,
k)
prepravovať sa v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon možno vykonať len v pohybujúcom sa vozidle, ...
l)
vykonávať potrebné zistenia a úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom kontroly aj pred preukázaním sa preukazom ...
m)
zaznamenať kontrolované skutočnosti audiovizuálnou technikou,
n)
vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby a jej zamestnancov a požadovať potrebné sprevádzanie,
o)
zadržať inštruktorský preukaz a zakázať pokračovať vo výučbe alebo výcviku, ak je inštruktor autoškoly ...
p)
vyžadovať od kontrolovanej osoby pristavenie výcvikových vozidiel v určenej lehote a na určené miesto. ...
(13)

Kontrolovaná osoba je povinná umožniť výkon štátneho odborného dozoru, poskytnúť kontrolórom súčinnosť ...

(14)

Štátny odborný dozor možno vykonať a jeho výsledok zaznamenať aj prostredníctvom informačného systému3a) ...

(15)

Policajný zbor, inšpektoráty práce, štátne orgány a orgány územnej samosprávy, Sociálna poisťovňa, Národná ...

(16)

Osoby iné, ako sú uvedené v odseku 15, ktoré majú doklady, podklady alebo informácie súvisiace s činnosťou ...

(17)

Ministerstvo dopravy a okresné úrady zasielajú výsledné materiály z kontroly miestne príslušnému okresnému ...

§ 17
Správne delikty
(1)

Okresný úrad v sídle kraja uloží prevádzkovateľovi autoškoly

a)
pokutu od 100 eur do 1 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 6 ods. 1 písm. c), ...
b)
pokutu od 1 000 eur do 5 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 6 ods. 1 písm. b), ...
c)
pokutu od 5 000 eur do 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 6 ods. 1 písm. a), ...
(2)

Okresný úrad v sídle kraja uloží inštruktorovi autoškoly

a)
pokutu 50 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 10a ods. 1 písm. a), b), d), e), g), ...
b)
pokutu 300 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 10a ods. 1 písm. c), h) a p), alebo ...
c)
pokutu 500 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 10a ods. 1 písm. f), i) až m).
(3)

Ak sa páchateľ dopustil viacerých správnych deliktov, ktoré je príslušný prejednať ten istý správny ...

(4)

O viacerých správnych deliktoch toho istého páchateľa, ktorých sa dopustil za porušenie niektorej z ...

(5)

Pokuty podľa odseku 1 možno uložiť aj fyzickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej ...

(6)

Pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do jedného roka od zistenia nedostatku, najneskôr však do piatich ...

(7)

Pri opakovanom porušení povinnosti možno pokuty podľa odsekov 1 a 2 uložiť opakovane. Ak v lehote do ...

(8)

Okresný úrad v sídle kraja, ktorý uložil pokutu podľa odseku 2 písm. c), je povinný bezodkladne po nadobudnutí ...

(9)

Pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 sa prihliada na závažnosť správneho deliktu, na čas jeho trvania ...

§ 18
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
bez osvedčenia o registrácii vykonáva činnosti vyhradené autoškole alebo vydáva osvedčenie o absolvovaní ...
b)
neodovzdá inštruktorský preukaz, ktorý má neoprávnene v držbe,
c)
neoprávnene používa v cestnej premávke motorové vozidlo s označením výcvikového vozidla.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) sa uloží pokuta od 5 000 eur do 10 000 eur.

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) sa uloží pokuta od 30 eur do 100 eur.

(4)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) sa uloží pokuta od 50 eur do 150 eur.

(5)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.13a)

§ 18a
Poriadkové pokuty
(1)

Orgán štátneho odborného dozoru môže uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 1 000 eur osobe, ktorá neposkytne ...

(2)

Pri opakovanom porušení povinnosti možno poriadkovú pokutu podľa odseku 1 uložiť opakovane a to najskôr ...

(3)

Poriadkovú pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán štátneho ...

(4)

Poriadková pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. ...

§ 19
Konanie
(1)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na

a)
prijímanie účastníkov do kurzov podľa § 2 ods. 1 a na vydávanie osvedčení o ich absolvovaní,
b)
zostavovanie skúšobných komisií a na vykonávanie inštruktorských skúšok, skúšok na vydanie preukazu ...
c)
vydávanie skúšobných testov a učebných osnov,
d)
určovanie technických požiadaviek na trenažér alebo cvičisko a na jednotné označenie výcvikových vozidiel, ...
e)
overovanie spôsobilosti technickej základne autoškoly,
f)
na vydanie preukazu skúšobného komisára a predlžovanie platnosti preukazu skúšobného komisára.
(2)

Ak sa žiadateľovi o udelenie inštruktorského preukazu, rozšírenie rozsahu inštruktorského oprávnenia ...

(3)

Ak ministerstvo schváli typ trenažéra, namiesto rozhodnutia o schválení vydá žiadateľovi osvedčenie ...

(4)

Ak ministerstvo schváli typ identifikačného zariadenia, namiesto rozhodnutia o schválení vydá žiadateľovi ...

(5)

V konaní o zrušení registrácie autoškoly podľa § 7 ods. 2 alebo inštruktorského oprávnenia podľa § 8 ...

§ 20
Spoločné ustanovenia
(1)

Na uznávanie dokladov o vzdelaní občanov členských štátov Európskej únie, ktorí chcú prevádzkovať autoškolu ...

(2)

Ustanovenia § 2 ods. 3, § 3 ods. 6, § 5 ods. 4 a 5, § 6 ods. 1 písm. h) až k), p) a q) a § 10a ods. ...

§ 21
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví

a)
podrobnosti o požiadavkách na technickú základňu autoškôl a overovaní jej spôsobilosti a o označovaní ...
b)
minimálne požiadavky na trvanie, štruktúru a obsah jednotlivých kurzov podľa § 2 ods. 1,
c)
podrobnosti o inštruktorských skúškach, skúškach na vydanie preukazu skúšobného komisára a skúškach ...
d)
podrobnosti o vedení dokumentácie o jednotlivých kurzoch podľa § 2 ods. 1 a vzory jednotlivých dokumentov ...
e)
vzor inštruktorského preukazu,
f)
podrobnosti o technických požiadavkách na identifikačné zariadenia výcvikového vozidla a identifikačné ...
g)
vzor preukazu skúšobného komisára.
(2)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví ...

§ 21a
Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 22
Prechodné ustanovenia
(1)

Výcvikové zariadenia evidované podľa doterajších predpisov sa považujú za autoškoly podľa tohto zákona ...

(2)

Inštruktorský preukaz vydaný podľa doterajších predpisov platí do dňa uvedeného v inštruktorskom preukaze, ...

(3)

Ustanovenie § 5 ods. 5 sa vzťahuje na trenažér a na výcvikové vozidlo vo finančnom prenájme začatom ...

(4)

Inštruktori autoškoly, ktorí ku dňu účinnosti tohto zákona nespĺňajú požiadavku vzdelania podľa § 8 ...

§ 22a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2009

Výcvikové vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R schválené a používané do 14. augusta 2005 ...

§ 22b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa doterajších predpisov. ...

(2)

Prevádzkovateľ autoškoly je povinný najneskôr do 30. novembra 2016 preukázať okresnému úradu v sídle ...

(3)

Kondičné kurzy podľa § 2 ods. 1 písm. b) je oprávnená vykonávať autoškola, ktorá je registrovaná podľa ...

§ 22c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 23. mája 2020
(1)

Inštruktorské preukazy vydané do 22. mája 2020 zostávajú v platnosti do dátumu, ktorý je v nich vyznačený. ...

(2)

Držitelia inštruktorských preukazov vydaných do 22. mája 2020 sú povinní absolvovať prvý doškoľovací ...

(3)

Inštruktorské kurzy podľa § 9 ods. 1 a doškoľovacie kurzy inštruktorov podľa § 11 ods. 1 a 2 v znení ...

(4)

Náhradná výcviková plocha podľa tohto zákona v znení účinnom do 22. mája 2020 sa považuje za autocvičisko ...

§ 22d
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
(1)

Platnosť inštruktorského preukazu, ktorá uplynie alebo uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového ...

(2)

Lehota na vykonanie doškoľovacieho kurzu inštruktora autoškoly, ktorá uplynie alebo uplynula počas krízovej ...

(3)

Ustanovenie § 9a sa počas krízovej situácie neuplatňuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania ...

§ 23
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 95/1997 Z. ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

V prílohe č. 2 poradové číslo 19 znie:

v stĺpci Živnosť: „Prevádzkovanie autoškoly“,

v stĺpci Preukaz spôsobilosti: „osvedčenie o registrácii autoškoly“,

v stĺpci Poznámka: „§ 3 ods. 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 63 sa slová „vodičského preukazu, medzinárodného vodičského ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 74 písmená c) a d) znejú:

„c) na získanie inštruktorského oprávnenia 1. skupiny A a AM a podskupiny A1 ........... 500 Sk 2. ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov sa v Poznámke k položke 74 na konci pripája štvrtý bod, ktorý znie:

„4. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena c) tejto položky vo výške 50 % za opakovanú skúšku ...

4.

V sadzobníku správnych poplatkov položka 77 znie:

„Položka 77 Vydanie osvedčenia o registrácii autoškoly, ak ide a) o vykonávanie výučby a výcviku účastníkov ...

Čl. V

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon ) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona ...

V § 22c odsek 3 znie:

„(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) možno uložiť vodičovi pokutu do výšky desaťnásobku úhrady ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 93/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované ...

Poznámky

 • 1)  § 23 a príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 1a)  § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 1aa)  § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) a ods. 3 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene ...
 • 1b)  § 4a zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov ...
 • 1c)  § 79 a 80 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 2)  § 9 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene ...
 • 3)  Položka 77 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení ...
 • 3a)  Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4)  § 23 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 7 ods. 2 a § 11 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 5a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 6)  § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 6a)  § 22 a 22a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon ...
 • 6aa)  § 4a zákona č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6b)  § 8 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7)  § 57 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 85 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných ...
 • 9)  § 5 ods. 1 zákona č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona ...
 • 9a)  § 92 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9b)  § 70 a 71 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe. ...
 • 11)  § 8 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení zákona č. 164/2008 Z. z. ...
 • 12)  § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení zákona č. 164/2008 Z. ...
 • 13)  § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení zákona č. 164/2008 Z. z. ...
 • 13a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene ...
 • 14a)  § 9 ods. 3 zákona č. 387/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 57 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z.
 • 16)  § 52 ods. 17 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore