Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 374/2014 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 20.12.2014
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Finančné právo, Občianske právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD DS5 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 374/2014 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 372/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
správu pohľadávok Slovenskej republiky (ďalej len "štát"),
b)
konsolidáciu pohľadávok štátu.
(2)

Na právne vzťahy pri správe pohľadávok štátu neupravených týmto zákonom sa vzťahuje osobitný ...

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na pohľadávky štátu vzniknuté

a)
z medzinárodných zmlúv alebo na základe medzinárodných zmlúv,
b)
zo stabilizačných mechanizmov,2)
c)
z realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov ...
(4)

Na pohľadávku štátu, ktorá vznikla podľa osobitných predpisov3) z realizácie spoločných programov ...

a)
z príspevku, podpory alebo rozhodnutia podľa osobitných predpisov3) v správe riadiaceho orgánu, ...
b)
z právoplatného rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny v správe správcu, ktorým je Úrad ...
(5)

Tento zákon sa nevzťahuje na nakladanie a vymáhanie pohľadávok štátu, ktoré upravujú osobitné ...

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona

a)
pohľadávkou štátu je právo štátu na peňažné plnenie, ktoré vzniklo zo zákona, na základe ...
b)
verejnou pohľadávkou štátu je právo štátu na peňažné plnenie, ktoré vzniklo rozhodnutím, ...
c)
súkromnou pohľadávkou štátu je právo štátu na peňažné plnenie, iné ako podľa písmena b), ...
d)
dátum splatnosti je posledný deň, kedy je dlžník povinný splniť dlh bez toho, aby sa dostal do ...
e)
splatnou pohľadávkou štátu je pohľadávka štátu, ktorá nebola uhradená do dátumu jej splatnosti. ...
§ 3
Správa pohľadávok štátu
(1)

Správcom na účely tohto zákona je správca majetku štátu podľa osobitného predpisu,7) ak spravuje ...

(2)

Správou pohľadávky štátu na účely tohto zákona je súhrn oprávnení a povinností, na ktorých ...

(3)

Správu pohľadávky štátu vykonáva správca,

a)
z ktorého činnosti pohľadávka štátu vznikla,
b)
do ktorého pôsobnosti patrí ochrana majetkových záujmov štátu, poškodením ktorých pohľadávka ...
c)
ktorý vykonáva správu majetku štátu, s ktorým pohľadávka štátu súvisí,
d)
z ktorého rozpočtu je financovaný orgán bez právnej subjektivity, z činnosti ktorého pohľadávka ...
(4)

Ak nemožno určiť správcu podľa odseku 3, je na správu pohľadávky štátu príslušný ústredný ...

(5)

Ak nemožno určiť správcu podľa odseku 4, určí správcu Ministerstvo financií Slovenskej republiky ...

(6)

Ustanovenia odsekov 3 až 5 sa použijú primerane aj na záväzky Slovenskej republiky v správe správcu. ...

§ 4
Povinnosti správcu
(1)

Správca je povinný nakladať s pohľadávkou štátu podľa tohto zákona, využívať všetky právne ...

a)
uplatňovať pohľadávku štátu riadne a včas, najmä oznamovať dlžníkovi písomnou výzvou na ...
b)
viesť osobitnú evidenciu splatných pohľadávok štátu v rozsahu obsahujúcom najmä meno a priezvisko, ...
c)
vykonávať ďalšie činnosti nevyhnutné na dosiahnutie úhrady pohľadávky štátu.
(2)

Ak § 9,14 až 18 neustanovujú inak, správca je povinný riadne a včas

a)
uplatniť právo na zaplatenie pohľadávky štátu na súde, podať návrh na nútené vymáhanie pohľadávky ...
b)
prihlásiť pohľadávku štátu do príslušného konania, ak bol na majetok dlžníka vyhlásený ...
c)
prihlásiť pohľadávku štátu do dedičského konania, ak dlžník zomrel a správca sa o tejto skutočnosti ...
(3)

Správca je povinný spolu s pohľadávkou štátu vyúčtovať a uplatniť aj jej príslušenstvo.12) ...

§ 5
Centrálny register splatných pohľadávok štátu
(1)

Centrálny register splatných pohľadávok štátu (ďalej len "centrálny register") je verejne prístupná ...

(2)

Centrálny register obsahuje

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b)
názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby ...
c)
sumu istiny pohľadávky štátu,
d)
dátum splatnosti pohľadávky štátu,
e)
právny dôvod vzniku pohľadávky štátu.
(3)

Správca je povinný zverejniť v centrálnom registri údaje podľa odseku 2 do 30 dní od dátumu ...

§ 6
Prevod správy pohľadávky štátu
(1)

Ak je to účelné, správca môže aj bez súhlasu dlžníka previesť správu pohľadávky štátu ...

(2)

Zmluva o prevode správy pohľadávky štátu musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä právny ...

(3)

S prevodom správy pohľadávky štátu sa prevádza aj správa príslušenstva pohľadávky štátu ...

(4)

Prevod správy pohľadávky štátu je nový správca povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. ...

§ 7
Dohoda o splátkach a dohoda o odklade platenia
(1)

Správca môže na písomnú žiadosť dlžníka uzavrieť s dlžníkom dohodu o splátkach alebo dohodu ...

(2)

Správca môže uzavrieť s dlžníkom písomnú dohodu o splátkach, ak dlžník

a)
svoj dlh písomne uznal alebo ide o pohľadávku štátu priznanú právoplatným rozhodnutím súdu ...
b)
z nepriaznivých ekonomických dôvodov alebo nepriaznivých sociálnych dôvodov nemôže zaplatiť ...
c)
v dohode o splátkach sa zaviaže zaplatiť celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú splátku riadne ...
(3)

Správca verejnej pohľadávky štátu nesmie uzavrieť dohodu o splátkach na dobu dlhšiu ako tri ...

(4)

Správca môže uzavrieť s dlžníkom písomnú dohodu o odklade platenia najviac na obdobie jedného ...

(5)

Správca nie je oprávnený uzavrieť dohodu o splátkach a dohodu o odklade platenia k tej istej pohľadávke ...

(6)

Ak dlžník dodržuje podmienky uvedené v dohode o splátkach alebo v dohode o odklade platenia, správca ...

§ 8
Dohoda o započítaní pohľadávky štátu
(1)

Započítanie pohľadávky štátu je možné len na základe písomnej dohody o započítaní pohľadávok ...

a)
ide o vzájomné pohľadávky, pričom pohľadávka štátu je v správe toho istého správcu, ktorému ...
b)
sa s pohľadávkou dlžníka započítava súkromná pohľadávka štátu a
c)
pohľadávka, ktorá má byť započítaná voči pohľadávke štátu v správe správcu, nie je premlčaná. ...
(2)

Na platnosť dohody o započítaní pohľadávky štátu vyššej ako 10 000 eur je potrebný predchádzajúci ...

(3)

Pohľadávku štátu, ktorá vznikla z koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu,15) možno započítať ...

§ 9
Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu
(1)

Správca môže trvale upustiť od vymáhania pohľadávky štátu, ak

a)
sa pohľadávka štátu premlčala,
b)
je zrejmé, že ďalšie vymáhanie by bolo neúspešné,
c)
je zrejmé, že ďalšie vymáhanie by bolo nehospodárne.
(2)

Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu obsahuje najmä označenie dlžníka, ...

(3)

Na platnosť rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania jednotlivej pohľadávky štátu vyššej ...

(4)

Správca môže vydať rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu k viacerým ...

(5)

Správca môže rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu zrušiť do jedného ...

(6)

Ak sa môže trvalým upustením od vymáhania pohľadávky štátu poskytnúť štátna pomoc, správca ...

§ 10
Odpustenie dlhu
(1)

Správca môže na písomnú žiadosť dlžníka rozhodnúť o úplnom alebo čiastočnom odpustení ...

a)
dlžníkom je fyzická osoba,
b)
odpustenie dlhu odôvodňujú nepriaznivé sociálne pomery dlžníka,
c)
vznik pohľadávky štátu nesúvisí so spáchaním úmyselného trestného činu, za ktorý bol dlžník ...
d)
správca neeviduje voči dlžníkovi inú pohľadávku štátu a
e)
vznik pohľadávky štátu nesúvisí s podnikateľskou činnosťou dlžníka.
(2)

Rozhodnutie o odpustení dlhu obsahuje najmä označenie dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky ...

§ 11
Dohoda o urovnaní

Správca môže uzavrieť s dlžníkom písomnú dohodu o urovnaní týkajúcu sa práv na peňažné ...

§ 12
Súhlas s nakladaním s pohľadávkou štátu

Súhlas so započítaním pohľadávky štátu alebo s trvalým upustením od vymáhania pohľadávky ...

§ 13
Zánik pohľadávky štátu
(1)

Pohľadávka štátu zaniká

a)
jej splnením,
b)
vzájomným započítaním pohľadávok vo výške, v akej sa vzájomne kryjú,
c)
uplynutím jedného roku od platnosti rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu, ...
d)
odpustením dlhu,
e)
splynutím17) práva a povinnosti, ak dedičstvo, ktoré nenadobudol žiaden dedič, pripadlo štátu,18) ...
f)
rozhodnutím vlády Slovenskej republiky o odpustení pohľadávky štátu v zahraničí na návrh ministerstva ...
g)
znížením štátnych finančných aktív na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky podľa ...
h)
úplným alebo čiastočným uspokojením dlhu v rámci konkurzného konania,11)
i)
rozhodnutím o upustení od vymáhania zvyšnej sumy náhrady škody podľa osobitných predpisov.20) ...
(2)

Pohľadávka štátu podľa odseku 1 písm. e) a h) nezaniká, ak je správca oprávnený domáhať ...

Konsolidácia pohľadávok štátu
§ 14
(1)

Na účely tohto zákona sa konsolidáciou pohľadávok štátu rozumie centrálne uplatňovanie splatnej ...

(2)

Konsolidáciu pohľadávok štátu vykonáva právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu ...

(3)

Konsolidáciu pohľadávok štátu vykonáva poverená osoba na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávky ...

(4)

Konsolidácia pohľadávok štátu nemusí byť vykonaná, ak ide o pohľadávku štátu, ktorá sa ...

a)
ide o pohľadávku štátu, ktorej vymáhajúci orgán je ustanovený osobitným predpisom,21)
b)
od vymáhania pohľadávky štátu správca trvale upustil,
c)
ide o pohľadávku štátu, ku ktorej je uzavretá dohoda o splátkach alebo dohoda o odklade platenia, ...
d)
ide o pohľadávku štátu z trvajúceho zmluvného vzťahu,
e)
dlžníkom je správca,
f)
dlžníkom je poverená osoba.
(5)

Poverená osoba je povinná

a)
vymáhať pohľadávku štátu s odbornou starostlivosťou, najmä dbať, aby nedošlo k jej zníženiu; ...
b)
vymáhať pohľadávku štátu v súlade so záujmami správcu,
c)
pri konsolidácii pohľadávky štátu konať len v rozsahu práv a povinností správcu podľa tohto ...
d)
zaslať správcovi správu o stave vymáhania pohľadávky štátu každoročne do 31. marca za predchádzajúci ...
e)
prijať plnenie od dlžníka alebo inej osoby, ktorá plní namiesto dlžníka,
f)
uhradiť bez zbytočného odkladu vymoženú sumu pohľadávky štátu správcovi v súlade s § 18 ...
g)
aktualizovať údaje zverejňované v centrálnom registri, ak ide o pohľadávku štátu vymáhanú ...
(6)

Poverená osoba nie je oprávnená konsolidáciu pohľadávky štátu zveriť inej osobe, okrem núteného ...

§ 15
Zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu
(1)

Zmluvou o vymáhaní pohľadávky štátu správca

a)
postupuje na poverenú osobu právo uplatňovať pohľadávku štátu,
b)
sa zaväzuje zaplatiť poverenej osobe za vymoženie pohľadávky štátu alebo za vymoženie jej časti ...
c)
je povinný odovzdať poverenej osobe všetky doklady a poskytnúť informácie, ktoré sa týkajú ...
(2)

Poverená osoba je na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu oprávnená

a)
uplatňovať pohľadávku štátu, zabezpečiť k nej exekučný titul a vymáhať ju,
b)
konať voči dlžníkom, pred príslušnými orgánmi a tretími osobami pri uplatňovaní pohľadávky ...
c)
konať vo vlastnom mene, na vlastný účet a v prospech správcu,
d)
prijať plnenie, ktorým sa plní dlh voči správcovi.
(3)

Zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Na uzavretie ...

(4)

Za splnenie dlhu sa považuje pripísanie dlžnej sumy na účet poverenej osoby alebo správcu alebo ...

(5)

Poverená osoba zodpovedá za škodu spôsobenú správcovi svojou činnosťou, ibaže túto škodu ...

§ 16
Vymáhanie pohľadávky štátu
(1)

Ak dlžník neuhradí verejnú pohľadávku štátu do jedného roka od dátumu jej splatnosti, správca ...

(2)

Ak dlžník neuhradí súkromnú pohľadávku štátu do dvoch rokov od dátumu jej splatnosti, správca ...

(3)

Správca nie je oprávnený požiadať poverenú osobu o uzavretie zmluvy o vymáhaní pohľadávky ...

(4)

Ak je pohľadávkou štátu právo na opakujúce sa peňažné plnenie, správca je oprávnený písomne ...

(5)

Ak správca nerozhodne o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu, je povinný písomne ...

a)
bolo na majetok dlžníka začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie alebo dlžník ...
b)
sa správca dozvedel, že dlžník zomrel.
(6)

Poverená osoba je povinná do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 5 zaslať správcovi ...

(7)

Ak zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu nadobudla účinnosť počas konkurzu, reštrukturalizácie, ...

(8)

Počas účinnosti zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu správca nie je oprávnený nakladať s ...

§ 17
(1)

Správca nenaloží s pohľadávkou štátu podľa § 16, ak pohľadávka štátu nie je splatná z ...

(2)

Ak bol na majetok dlžníka vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo dlžník ...

§ 18
(1)

Zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu zaniká uplynutím výpovednej doby, ktorá je jeden mesiac ...

(2)

Správca je oprávnený vypovedať zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu, ak ide o vymáhanie súkromnej ...

(3)

Záverečná správa obsahuje najmä

a)
zoznam úkonov, ktoré poverená osoba vykonala pre vymoženie pohľadávky štátu,
b)
stručný opis dôvodov, pre ktoré pohľadávku štátu nebolo možné vymôcť a
c)
sumu nevymoženej pohľadávky štátu.
(4)

Po doručení záverečnej správy vydá správca bez zbytočného odkladu rozhodnutie o trvalom upustení ...

(5)

Po skončení konsolidácie pohľadávky štátu je poverená osoba povinná odovzdať bez zbytočného ...

(6)

Ak vymáhanie pohľadávky štátu bolo aspoň čiastočne úspešné a poverená osoba riadne vykonala ...

(7)

Na účely tohto zákona sa do výšky čiastočne alebo úplne splnenej pohľadávky štátu započítava ...

§ 19
Spor zo zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu
(1)

O spore zo zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu medzi správcom a poverenou osobou, vrátane rozhodovania ...

(2)

Návrh na rozhodnutie sporu je oprávnený podať správca alebo poverená osoba. Návrh na rozhodnutie ...

a)
označenie účastníkov,
b)
uvedenie predmetu sporu,
c)
opis rozhodujúcich skutkových okolností,
d)
návrh, ako sa má v spore rozhodnúť.
(3)

Spor je spravidla písomný. O návrhu na rozhodnutie sporu sa rozhoduje po zabezpečení vyjadrenia ...

(4)

Rozhodnutie o spore je pre účastníkov záväzné. Rozhodnutie o spore obsahuje

a)
označenie predmetu sporu,
b)
označenie účastníkov,
c)
výrok,
d)
stručné odôvodnenie rozhodnutia.
(5)

Na rozhodnutie o spore sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní; toto rozhodnutie nie ...

Pokuty
§ 20
(1)

Ministerstvo financií a Úrad vládneho auditu vykonávajú vládny audit dodržiavania ustanovení ...

(2)

Ak ministerstvo financií alebo Úrad vládneho auditu zistia porušenie povinností ustanovených týmto ...

a)
do 2000 eur správcovi za porušenie povinností ustanovených § 4 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 2, ...
b)
do 10 000 eur správcovi za porušenie povinností ustanovených § 4 ods. 1 písm. b) a ods. 3, § ...
c)
do 10 000 eur poverenej osobe za porušenie povinností ustanovených § 14 ods. 5 a 6, § 16 ods. 1 ...
(3)

Pri určovaní výšky pokuty sa vychádza z povahy, závažnosti, trvania a následkov porušenia povinnosti. ...

(4)

Pri opakovanom porušení tej istej povinnosti možno uložiť pokutu vo výške dvojnásobku pokuty ...

(5)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokutu možno ...

(6)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

(7)

Na konanie o pokutách podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 21
(1)

Správca, poverená osoba a ministerstvo financií sú oprávnení na účely nakladania s pohľadávkami ...

(2)

Na pohľadávku štátu, s ktorou súvisia informácie alebo veci, ktoré sú utajovanými skutočnosťami ...

(3)

Na pohľadávky štátu zo zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia za rok 1993 vrátane ...

(4)

Ustanovenia § 5 a § 23 ods. 2 sa nevzťahujú na pohľadávky štátu podľa osobitných predpisov.26) ...

§ 22
(1)

Správca je povinný do 31. decembra 2016 odplatne postúpiť písomnou zmluvou na poverenú osobu splatné ...

a)
ide o pohľadávku štátu, ktorej vymáhajúci orgán je ustanovený osobitným predpisom,21)
b)
ide o pohľadávku štátu, ktorú dlžník plní na základe súdom potvrdeného reštrukturalizačného ...
c)
od vymáhania pohľadávky štátu správca trvale upustil,
d)
ide o pohľadávku štátu, ku ktorej je uzavretá dohoda o splátkach alebo dohoda o odklade platenia, ...
e)
ide o pohľadávku štátu z trvajúceho zmluvného vzťahu,
f)
dlžníkom je správca,
g)
dlžníkom je poverená osoba.
(2)

Právo nakladať s postúpenou pohľadávkou štátu prechádza na poverenú osobu dňom účinnosti ...

(3)

Do uzavretia zmluvy o postúpení pohľadávky štátu je správca oprávnený pri správe pohľadávky ...

§ 23
(1)

Ministerstvo financií zriadi centrálny register do 1. januára 2016.

(2)

Správca je povinný zabezpečiť evidenciu dlžníkov v centrálnom registri do 1. júla 2016. Ak ide ...

§ 24
(1)

Začaté a právoplatne neukončené konania o porušení povinností pri správe pohľadávok štátu ...

(2)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na pohľadávky štátu, ktoré vznikli pred 1. januárom ...

(3)

Dohody o odklade platenia a dohody o splátkach uzavreté pred 1. januárom 2015 sa považujú za dohody ...

§ 25
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2017

Správca pohľadávky štátu, ktorá vznikla po 31. decembri 2013 z realizácie spoločných programov ...

Čl. II

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona ...

V § 32b ods. 2 písmeno d) znie:

„d) vyúčtovať a uplatňovať úhradu a penále z nedoplatkov úhrady (§ 32a ods. 10) postupom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16da znie:

„16da) Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

§ 88b sa vypúšťa.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona ...

1.

§ 6, 6a a 18j sa vypúšťajú.

2.

V § 13e sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

3.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13, 13a, 13aa, 13aba, 13abb, 13abc, 13abd, 13abe a 23baf sa vypúšťajú. ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa ...

V § 24a ods. 9 sa slovo "vymáha" nahrádza slovom "spravuje".

Čl. VI

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z., zákona č. 461/2002 ...

V § 27 ods. 2 poslednej vete sa slovo "vymáha" nahrádza slovom "spravuje".

Čl. VII

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 50 ods. 9 tretej vete sa slovo "vymáha" nahrádza slovom "spravuje".

Čl. VIII

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 6 ods. 1 písm. v) sa slovo "vymáha" nahrádza slovom "spravuje".

2.

Za § 21a sa vkladá § 21b, ktorý znie:

„§ 21b (1) Pri nakladaní s pohľadávkami Slovenskej republiky vzniknutými v rámci pôsobností ...

Poznámky pod čiarou k odkazu 29c a 29d znejú:

„29c) Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady ...

Čl. IX

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

§ 26 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie môžu obstarať osobný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

„39a) § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských ...

Čl. X

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 34 druhej vete sa slovo "vymáha" nahrádza slovom "spravuje".

Čl. XI

Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, ...

V § 48 ods. 10 sa slovo "vymáha" nahrádza slovom "spravuje".

Čl. XII

Zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych ...

V § 45 ods. 9 sa slovo "vymáha" nahrádza slovom "spravuje".

Čl. XIII

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení ...

V § 46af sa za slovo "právoplatnosť" vkladá slovo "od".

Čl. XIV

Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

§ 7 znie:

„§ 7 Výkon rozhodnutia okresného úradu uskutočňuje ministerstvo, ak osobitný zákon neustanovuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 14 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý znie:

„§ 9b Pohľadávky, ktoré prešli na ministerstvo podľa § 9 alebo osobitného predpisu,4) alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:

„4) Zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení ...

Čl. XV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 2)  Napríklad zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  Napríklad zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory ...
 • 3a)  § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 3b)  § 28 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení zákona č. 292/2014 Z. z.§ 42 ods. 9 zákona č. ...
 • 3c)  § 1 písm. b) tretí bod zákona č. 528/2008 Z. z.§ 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 292/2014 Z. z. ...
 • 3d)  § 25 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z.
 • 4)  Napríklad zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších ...
 • 5)  Napríklad § 97a až 97l zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení ...
 • 6)  Napríklad § 58, 83b Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 8)  Napríklad § 67 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 ...
 • 9)  Napríklad § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších ...
 • 10)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 11)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 12)  § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka.
 • 13)  § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 14)  Napríklad § 36 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení ...
 • 15)  § 14 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 16)  Napríklad § 1 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, § 31 ...
 • 17)  § 584 Občianskeho zákonníka.
 • 18)  § 462 Občianskeho zákonníka.
 • 19)  § 13 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 20)  Napríklad § 13a ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona ...
 • 21)  Napríklad § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch ...
 • 23)  § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 25)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 26)  § 97n zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.§ 60n zákona č. 221/2006 Z. ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore