Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 345/2012 účinný od 01.10.2013

Platnosť od: 16.11.2012
Účinnosť od: 01.10.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Štátna správa, Rozpočtové právo, Doprava, Lesy a lesné hospodárstvo, Geológia, geodézia, kartografia, Pracovno-právne vzťahy, Školstvo a vzdelávanie, Vojenské právo, Trestné právo procesné, Stavebníctvo a architektúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD8DS2EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 345/2012 s účinnosťou od 01.10.2013 na základe 180/2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona ...

1.

V § 139 ods. 1 sa slová „príslušnú územnú vojenskú správu“ nahrádzajú slovami „príslušný obvodný úrad ...

2.

V § 139 ods. 8 sa slová „príslušná územná vojenská správa“ nahrádzajú slovami „príslušný obvodný úrad ...

Čl. III

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., ...

V § 440 sa slová „územnú vojenskú správu, v ktorej“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja, ...

Čl. V

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona ...

1.

V § 3 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídlach krajov (ďalej len „obvodný úrad ...

2.

V § 3 ods. 3 písmeno o) znie:

„o) rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obvodného úradu dopravy v sídle kraja vo veciach, ...

3.

V § 3 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Obvodný úrad dopravy v sídle kraja zriaďuje na plnenie úloh podľa odseku 4 písm. d) a e) osobitný ...

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.

4.

Slová „krajský úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný ...

Čl. VI

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, ...

1.

V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „krajské pozemkové úrady a“.

2.

V § 5 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obvodného pozemkového úradu v sídle kraja vo ...

3.

V § 5 odsek 6 znie:

„(6) Obvodné pozemkové úrady v sídlach krajov vykonávajú štátnu správu na úsekoch pozemkových úprav ...

4.

V § 5 odsek 9 znie:

„(9) Obvodný pozemkový úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ obvodného pozemkového úradu, ...

5.

V § 5 odsek 10 znie:

„(10) Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je obvodný pozemkový úrad v sídle kraja, je riaditeľ obvodného ...

6.

V § 5 sa vypúšťa odsek 12.

Doterajšie odseky 13 a 14 sa označujú ako odseky 12 a 13.

7.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Obvodný pozemkový úrad v sídle kraja na rozhodovanie v správnom konaní v prvom stupni vo veciach, ...

8.

V prílohe sa prvý stĺpec s názvom „Krajský pozemkový úrad“ vypúšťa a slová „Košice-mesto“ sa nahrádzajú ...

9.

Slová „krajský pozemkový úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 42d nahrádzajú slovami ...

Čl. VII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

V § 4 ods. 2 sa za prvú vetu vkladajú nové vety, ktoré znejú: „Minister môže určiť, ktorý útvar Policajného ...

Čl. VIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej ...

1.

V § 13b ods. 2 prvá veta znie: „O neupotrebiteľnosti majetku štátu rozhoduje na základe návrhu komisie ...

2.

V § 13b ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Členov komisie vymenúva a odvoláva ...

Čl. IX

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona ...

V § 15 ods. 1 písm. k) sa slová „príslušnej vojenskej správe“ nahrádzajú slovami „príslušnému obvodnému ...

Čl. X

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych ...

1.

V § 11 ods. 2 sa vypúšťajú slová „katastrálne úrady a“.

2.

V § 16 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

3.

V § 16a odsek 2 znie:

„(2) Správu katastra riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda ...

4.

V § 16a sa vypúšťa odsek 4.

5.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Správa katastra v sídle kraja na rozhodovanie v správnom konaní v prvom stupni vo veciach, ktoré ...

6.

Za § 79i sa vkladá § 79j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 79j Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2013 Riaditeľ správy katastra vymenovaný ...

7.

Slová „katastrálny úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 79b nahrádzajú slovami ...

Čl. XI

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...

1.

V § 1 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „útvar Policajného zboru“.

2.

V § 107 odsek 4 znie:

„(4) Pri vyúčtovaní služobného príjmu je služobný úrad povinný vydať policajtovi doklad obsahujúci údaje ...

Čl. XII

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 ...

1.

V § 4 odsek 6 znie:

„(6)
Krajské riaditeľstvo zboru je preddavková organizácia ministerstva.“.

2.

V § 4 odseky 9 a 10 znejú:

„(9) Krajské riaditeľstvo zboru, okresné riaditeľstvo zboru a Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta ...

3.

V § 6 odsek 1 znie:

„(1) Zbor je financovaný z rozpočtu ministerstva. Ministerstvo spravuje majetok vo vlastníctve štátu, ...

4.

§ 13 znie:

„§ 13 (1) V služobnom úrade v mene štátu koná a vo veciach služobného pomeru podľa tohto zákona rozhoduje ...

5.

V § 34 odsek 5 znie:

„(5) Do hodnosti vymenúva a povyšuje príslušníka vedúci služobného úradu; mimoriadne povýšenie do dôstojníckej ...

6.

V § 41 odsek 1 znie:

„(1) O služobnom hodnotení príslušníka rozhoduje vedúci služobného úradu na základe písomného návrhu, ...

7.

V § 41 ods. 3 sa za slovami „služobného úradu“ vypúšťa čiarka a slová „prezidentovi zboru alebo ministrovi“. ...

8.

V § 41 ods. 4 sa za slovami „služobného úradu“ vypúšťa čiarka a slová „prezident zboru alebo minister“. ...

9.

§ 49 vrátane nadpisu znie:

„§ 49 Vymenovanie za nadriadeného a zastupovanie nadriadeného (1) Za nadriadeného vymenúva vedúci služobného ...

10.

V § 70 odsek 5 znie:

„(5) Údaje o majetkových pomeroch priznaných podľa odsekov 1 a 2 sa oznamujú vedúcemu služobného úradu, ...

11.

V § 70 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo ministra“.

12.

V § 71 sa vypúšťajú slová „alebo minister“.

13.

§ 73 znie:

„§ 73 (1) Vedúci služobného úradu môže podriadeným príslušníkom v rozsahu svojej právomoci udeľovať ...

14.

V § 110 ods. 1, 3 a 4 a v § 128 ods. 3 sa slová „§ 49 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 49 ods. 4 a 5“.

15.

§ 127 znie:

㤠127
Prezidentovi zboru určuje služobný plat minister.“.

16.

§ 138 znie:

„§ 138 V konaní v prvom stupni koná a rozhoduje služobný orgán, ktorým je a) vedúci služobného úradu, b) služobný ...

17.

V § 144b písmená e) a f) znejú:

„e) ministra, ak koná a rozhoduje ako odvolací orgán, f) prezidenta zboru, ak koná a rozhoduje ako ...

18.

§ 193a znie:

„§ 193a Ustanovenia § 1 ods. 1, § 2 až 11, § 13 ods. 1 písm. b), § 21 ods. 5, § 22 ods. 1, § 24, § 25 ...

19.

Za § 206 sa vkladá § 206a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 206a Prechodné ustanovenia k právnej úprave účinnej od 1. januára 2013 (1) Práva a povinnosti vyplývajúce ...

20.

V prílohe č. 3 piaty a šiesty bod znejú:

„5. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Nadriadení Percentuálny ...

Čl. XIII

Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z., zákona č. 545/2003 ...

1.

V § 7 písm. f) sa slová „územnými vojenskými správami podľa § 15“ nahrádzajú slovami „obvodnými úradmi ...

2.

V § 10 ods. 1 písm. d) sa slová „s územnou vojenskou správou“ nahrádzajú slovami „s obvodným úradom ...

3.

V § 10 odsek 4 znie:

„(4) Obvodný úrad v sídle kraja okrem pôsobnosti podľa odsekov 1 a 2 a) vedie evidenciu registrovaných ...

„11a) § 21 ods. 2 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 11b) § ...

4.

V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

5.

§ 15 vrátane nadpisu nad paragrafom a § 16 sa vypúšťajú.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14, 15, 15a, 15aa, 15ab a 15b sa vypúšťajú.

6.

V § 16a ods. 1 sa vypúšťajú slová „a § 16 písm. l)“.

7.

V § 16a ods. 3 sa slová „podľa § 16 písm. h) a j)“ nahrádzajú slovami „podľa § 10 ods. 4 písm. h) a ...

8.

V § 16a sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

Doterajšie odseky 6 a7 sa označujú ako odseky 4 a 5.

9.

V § 16a ods. 4 sa slová „§ 16 písm. k)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 4 písm. k)“.

10.

V § 16a ods. 5 sa slová „odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3“.

11.

V § 18 ods. 1 písm. c) a § 32 písm. c) sa vypúšťajú slová „a 16“.

12.

Za § 34b sa vkladá § 34c, ktorý znie:

㤠34c
Územné vojenské správy sa zrušujú podľa osobitného predpisu.24a)“.

„24a) Zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení ...

13.

Slová „územná vojenská správa“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 34a a § 35 až 35b ...

Čl. XIV

Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z., ...

1.

V § 4 ods. 11 sa vypúšťajú slová „územné vojenské správy,“.

2.

V § 6 ods. 3 písm. d) sa za slovom „navrhuje“ vkladajú slová „rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov ...

3.

V § 10 ods. 9 sa slová „územnej vojenskej správy“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu v sídle kraja“. ...

Čl. XV

Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obvodného úradu životného prostredia v sídle ...

2.

V § 2 ods. 1 písm. f) sa za slovo „ktorých“ vkladajú slová „generálnych riaditeľov alebo“.

3.

V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „krajské úrady životného prostredia a“.

4.

V § 3 ods. 2 sa slová „Krajské úrady životného prostredia a obvodné“ nahrádzajú slovom „Obvodné“.

5.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Obvodné úrady životného prostredia v sídlach krajov vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné ...

6.

V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja zriaďuje na plnenie úloh podľa odseku 2 osobitný ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

7.

V § 6 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Obvodný úrad životného prostredia riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva ...

8.

V § 6 odsek 5 znie:

(5)

Podrobnosti o organizácii obvodného úradu životného prostredia okrem obvodného úradu životného prostredia ...

9.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13a Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2013 Prednostovia obvodných úradov ...

10.

V prílohe č. 1 sa prvý stĺpec s názvom „Krajský úrad životného prostredia – sídlo“ vypúšťa.

11.

Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 13 ods. ...

Čl. XVII

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 6 odsek 6 znie:

„(6) Pôsobnosť obce podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) je preneseným výkonom štátnej správy. ...

2.

V § 6 ods. 12 písm. a) sa slová „krajským školským úradom“ nahrádzajú slovami „ministerstvom a poskytnutých ...

3.

V § 6 sa odsek 12 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) poskytuje finančné prostriedky na deti školského klubu detí, ktoré navštevujú základné školy zriadené ...

4.

V § 9 odsek 6 znie:

„(6) Pôsobnosť samosprávneho kraja podľa odseku 5 je preneseným výkonom štátnej správy. Na náklady spojené ...

5.

V § 9 ods. 8 písm. h) druhom bode sa slová „krajským školským úradom“ nahrádzajú slovom „ministerstvom“. ...

6.

V § 9 ods. 12 písm. a) sa slová „krajským školským úradom“ nahrádzajú slovami „a poskytnutých ministerstvom“. ...

7.

§ 10 vrátane nadpisu znie:

„§ 10 Obvodný úrad v sídle kraja (1) Obvodný úrad v sídle kraja zriaďuje a zrušuje podľa siete a) základné ...

8.

V § 11 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 1 až 8.

9.

V § 14 odsek 3 znie:

„(3) Ministerstvo z prostriedkov štátneho rozpočtu zabezpečuje finančné prostriedky na kapitálové výdavky ...

10.

V § 14 ods. 6 písmeno j) znie:

„j) vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov ...

11.

V § 14 odsek 8 znie:

„(8) Ministerstvo môže určiť štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti56) príspevok na činnosti ...

12.

V § 38 odsek 4 sa slová „§ 10 ods. 8 až 10 a 13“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 4 až 6 a 9“.

13.

Slová „krajský školský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 6 ods. 12 písm. a), ...

Čl. XVIII

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení ...

1.

V § 1 ods. 7 sa za slová „Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ministerstvo ...

2.

V § 2 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová „a prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej ...

3.

V § 2 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú slová „a v kapitole ministerstva vnútra13) podľa § 3,“.

4.

§ 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3 Štruktúra finančných prostriedkov v kapitole ministerstva a v kapitole ministerstva vnútra (1) Financovanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a sa vypúšťa.

5.

V § 4 ods. 1 a § 7 ods. 8 sa za slová „z kapitoly ministerstva“ vkladajú slová „a z kapitoly ministerstva ...

6.

V § 4 ods. 9 sa slová „krajského školského úradu“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu v sídle kraja“ ...

7.

V § 4 odsek 12 znie:

„(12) Ministerstvo a ministerstvo vnútra prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja poskytuje zriaďovateľovi ...

8.

V § 4a ods. 1 sa slová „v rámci kapitoly ministerstva“ nahrádzajú slovami „z kapitoly ministerstva a ...

9.

V § 4a sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Zriaďovateľ školy je povinný do 10 dní od skončenia činnosti asistenta učiteľa v škole predložiť ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

10.

V § 4b ods. 1 sa slová „v rámci rezervy kapitoly ministerstva“ nahrádzajú slovami „z kapitoly ministerstva ...

11.

V § 4c ods. 1 sa slová „v rámci rezervy kapitoly ministerstva“ nahrádzajú slovami „z kapitoly ministerstva ...

12.

V § 4c sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

13.

V § 4d ods. 1 sa slová „v rámci kapitoly ministerstva“ nahrádzajú slovami „z kapitoly ministerstva a ...

14.

V § 4e ods. 1 sa slová „rozpočtu kapitoly ministerstva“ nahrádzajú slovami „kapitoly ministerstva a ...

15.

V § 6 ods. 1, § 6a ods. 1 a § 6b ods. 3 písm. c) sa za slovo „ministerstva“ vkladá slovo „vnútra“.

16.

V § 7 odsek 1 znie:

„(1) Škola a školské zariadenie, ktoré sú právnické osoby, vypracúvajú správu o hospodárení za predchádzajúci ...

17.

V § 7 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Zriaďovatelia24a) škôl1) sú povinní oznámiť do 30. septembra kalendárneho roka príslušnému obvodnému ...

18.

V § 7 odsek 7 znie:

„(7) Celkový objem finančných prostriedkov na bežné výdavky vyčlenený na účely podľa § 4a až 4e, § 6b ...

19.

V § 7 odsek 10 znie:

„(10) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly a) ministerstva vnútra na žiadosť obvodného úradu v sídle ...

„24c) § 19 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 325/2012 Z. z.“. ...

20.

V § 7 odsek 15 znie:

„(15) Ministerstvo alebo ministerstvo vnútra prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja poskytne ...

21.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:

„(16) Obvodný úrad v sídle kraja predkladá ministerstvu údaje potrebné na účely rozpočtovania, financovania, ...

22.

V § 7a ods. 1 písmeno h) znie:

„h) žiakov základných škôl podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka zriadených na území ...

23.

V § 7a ods. 5 sa vypúšťajú slová „dieťa školského klubu detí,“ a slová „a h)“.

24.

V § 8c ods. 1 prvá veta sa vypúšťa a druhá veta znie: „Ministerstvo môže v rámci dohodovacieho konania ...

25.

V § 9 ods. 3 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladajú slová „a ministerstvo vnútra prostredníctvom obvodného ...

26.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6, 10 a 16 znejú:

„6) § 6 ods. 1, § 9 ods. 1 a § 10 ods. 1 písm. a) až c) a e) až h) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení ...

27.

V § 1, § 4 ods. 7, 8, 10 a 11, § 4a ods. 5, § 4e ods. 5 a 6, § 5 ods. 4 a 5, § 6 ods. 2, § 6a ods. 2 ...

Čl. XIX

Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene ...

1.

V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),“. ...

2.

§ 3 sa vypúšťa.

3.

Slová „krajský stavebný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 6 nahrádzajú slovami ...

Čl. XX

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 21 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie štátny orgán, ...

Čl. XXI

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 24 ods. 4 písm. a) sa slová „územnej vojenskej správy“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu v sídle ...

2.

V § 46 ods. 1 písm. i) sa slová „príslušnej územnej vojenskej správy“ nahrádzajú slovami „príslušného ...

Čl. XXII

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene ...

1.

V § 48a ods. 4 písm. b) sa slová „krajskému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie26a) (ďalej ...

2.

V § 99 písm. q) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „v pôsobnostiach, ktoré sú zákonom ...

3.

Doterajší text § 100 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Obvodný úrad dopravy v sídle kraja zriaďuje na plnenie úloh podľa odseku 1 písm. a), c) a d) osobitný ...

4.

Slová „krajský úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný ...

Čl. XXIII

Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 ...

1.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Správnym orgánom príslušným na registráciu autoškoly je obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné ...

2.

V § 8 ods. 5 sa slová „Obvodný úrad” nahrádzajú slovami „Obvodný úrad dopravy v sídle kraja“.

3.

§ 13 sa vypúšťa.

4.

§ 14 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhoduje v prvom stupni obvodný úrad dopravy v sídle ...

5.

V § 16 ods. 1 prvá veta znie: „Štátny odborný dozor nad autoškolami je vykonávanie kontrolnej činnosti ...

6.

Slová „obvodný úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný ...

Čl. XXIV

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona ...

1.

V § 47 ods. 4 a v § 66 písm. l) sa slová „( § 57 ods. 9)“ nahrádzajú slovami „( § 57 ods. 8)“.

2.

V § 57 odsek 2 znie:

„(2) Obvodný lesný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva na základe výsledkov ...

3.

V § 57 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.

4.

V § 57 odsek 6 znie:

„(6) Obvodné lesné úrady v sídlach krajov vykonávajú štátnu správu vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené ...

5.

V § 58 ods. 1 písmeno l) znie:

„l) rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obvodného lesného úradu v sídle kraja vo veciach, ...

6.

§ 60 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Obvodný lesný úrad v sídle kraja na rozhodovanie v správnom konaní v prvom stupni vo veciach, ktoré ...

7.

V prílohe č. 2 sa prvý stĺpec s názvom „Krajský lesný úrad“ vypúšťa, v stĺpci „Obvodný lesný úrad“ sa ...

8.

Slová „krajský lesný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 68 ods. 6 nahrádzajú ...

Čl. XXV

Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky ...

V § 177 ods. 7 sa slová „Riaditeľ územnej vojenskej správy príslušný podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa“ ...

Čl. XXVI

Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 333/2007 ...

1.

V § 4 ods. 4 sa slová „príslušnú územnú vojenskú správu podľa miesta trvalého pobytu (ďalej len „územná ...

2.

V § 13 ods. 2 a § 14 ods. 3 sa slová „príslušná územná vojenská správa, ktorá“ nahrádzajú slovami „príslušný ...

3.

V § 14 ods. 4 sa slová „územná vojenská správa dozvedela“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja ...

4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 znejú:

„15) § 10 ods. 4 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 16) § ...

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:

„32)
§ 10 ods. 4 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6.

V prílohe vo vzore povolávacieho rozkazu sa slová „§ 16 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 4 písm. ...

7.

V prílohe v štvrtom bode sa slová „ktorá vás povolala“ nahrádzajú slovami „ktorý Vás povolal“.

8.

Slová „územná vojenská správa“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 16 ods. 2, 4 a 5 ...

Čl. XXVII

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 10 ods. 2 sa slová „riaditeľ územnej vojenskej správy“ nahrádzajú slovami „prednosta obvodného úradu ...

2.

V § 10 ods. 18 sa slová „podľa odseku 15“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 17“.

3.

V § 10 ods. 23 sa slová „odseku 18 písm. a)“ nahrádzajú slovami „odseku 20 písm. a)“.

4.

V § 10 ods. 24 sa slová „odseku 18“ nahrádzajú slovami „odseku 20“.

5.

V § 11 ods. 1 až 4 a § 17 ods. 8 a 9 sa slová „príslušnej územnej vojenskej správe“ nahrádzajú slovami ...

6.

V § 11 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 10.

7.

V § 11 ods. 5 sa slová „v odseku 9 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „v odseku 7 písm. a) a b)“.

8.

V § 11 ods. 7 sa slová „odsekov 1 až 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 5“.

9.

V § 11 ods. 8, 9 a 10 sa slová „podľa odseku 8“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 7“.

10.

V § 11 ods. 8 a 9 sa slová „územnej vojenskej správe na základe jej žiadosti“ nahrádzajú slovami „obvodnému ...

11.

V § 12 ods. 8 sa slová „riaditeľ územnej vojenskej správy“ nahrádzajú slovami „prednosta obvodného úradu ...

12.

V § 15 ods. 10 sa slová „podľa odseku 4“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 3 a 5“.

13.

V § 15 ods. 16 sa slová „podľa odseku 13“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 15“.

14.

V § 20 ods. 4 sa slová „príslušná územná vojenská správa“ nahrádzajú slovami „príslušný obvodný úrad ...

15.

V § 21 odsek 9 znie:

„(9) Občanovi, ktorý bol v služobnom pomere podľa § 17 ods. 2 písm. a), b), d), e), g) a h) ministerstvo ...

16.

V § 21 ods. 15 a 17 sa slová „príslušnú územnú vojenskú správu“ nahrádzajú slovami „príslušný obvodný ...

17.

V prílohe č. 1 vo vzore povolávacieho rozkazu sa slová „§ 16 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. ...

18.

V prílohe č. 1 v štvrtom bode sa slová „územnej vojenskej správe, ktorá Vás povolala“ nahrádzajú slovami ...

19.

V prílohe č. 2 vo vzore povolávacieho rozkazu sa slová „§ 16 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. ...

20.

V prílohe č. 2 v štvrtom bode sa slová „územnej vojenskej správe, ktorá Vás povolala“ nahrádzajú slovami ...

21.

Slová „územná vojenská správa“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 22 ods. 1 a 7 nahrádzajú ...

Čl. XXVIII

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 3 písm. h) sa slová „krajský úrad životného prostredia (ďalej len „krajský úrad“)“ nahrádzajú slovami ...

2.

Slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného ...

Čl. XXIX

Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v ...

1.

V § 4 odsek 1 znie:

„(1) Kurzy základnej kvalifikácie vykonáva autoškola alebo iná osoba registrovaná na vykonávanie takýchto ...

2.

V § 7 ods. 1 písm. f) sa slovo „prednostu“ nahrádza slovom „riaditeľa“.

3.

§ 12a vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Konanie (1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,5b) ...

4.

Slová „krajský úrad dopravy“ a „obvodný úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Čl. XXX

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 14 ods. 3 písm. j) sa slová „orgánu územnej vojenskej správy“ nahrádzajú slovami „obvodnému úradu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 sa vypúšťa.

Čl. XXXI

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „zákon ...

2.

V § 6 ods. 3 sa písmeno b) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. prednostom obvodného úradu na návrh príslušného vedúceho ústredného orgánu štátnej správy.“. ...

3.

V § 6 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na prednostu obvodného úradu sa nevzťahujú aj ustanovenia ...

4.

V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).

5.

V § 12 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem štátneho zamestnanca ...

6.

V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Vedúci úradu môže v služobnom predpise poveriť konaním ...

7.

V § 13 ods. 4 sa slová „v § 9 ods. 1 písm. d) až g)“ nahrádzajú slovami „v § 9 ods. 1 písm. d) až f)“. ...

8.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, môže písomne ...

9.

V § 20 ods. 2 a § 22 ods. 11 sa slová „v § 9 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „v § 9 ods. 1 písm. ...

Čl. XXXII

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z. sa mení takto:

1.

V § 40 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídlach krajov (ďalej len „obvodný úrad ...

2.

Slová „krajský úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný ...

Čl. XXXIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore