Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71092
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 345/2012 účinný od 01.10.2013


Platnosť od: 16.11.2012
Účinnosť od: 01.10.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Štátna správa, Rozpočtové právo, Doprava, Lesy a lesné hospodárstvo, Geológia, geodézia, kartografia, Pracovno-právne vzťahy, Školstvo a vzdelávanie, Vojenské právo, Trestné právo procesné, Stavebníctvo a architektúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD8 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 345/2012 s účinnosťou od 01.10.2013 na základe 180/2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona ...

1.

V § 139 ods. 1 sa slová „príslušnú územnú vojenskú správu“ nahrádzajú slovami „príslušný obvodný úrad ...

2.

V § 139 ods. 8 sa slová „príslušná územná vojenská správa“ nahrádzajú slovami „príslušný obvodný úrad ...

Čl. III

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., ...

V § 440 sa slová „územnú vojenskú správu, v ktorej“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja, ...

Čl. V

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona ...

1.

V § 3 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídlach krajov (ďalej len „obvodný úrad ...

2.

V § 3 ods. 3 písmeno o) znie:

„o) rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obvodného úradu dopravy v sídle kraja vo veciach, ...

3.

V § 3 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Obvodný úrad dopravy v sídle kraja zriaďuje na plnenie úloh podľa odseku 4 písm. d) a e) osobitný ...

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.

4.

Slová „krajský úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný ...

Čl. VI

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, ...

1.

V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „krajské pozemkové úrady a“.

2.

V § 5 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obvodného pozemkového úradu v sídle kraja vo ...

3.

V § 5 odsek 6 znie:

„(6) Obvodné pozemkové úrady v sídlach krajov vykonávajú štátnu správu na úsekoch pozemkových úprav ...

4.

V § 5 odsek 9 znie:

„(9) Obvodný pozemkový úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ obvodného pozemkového úradu, ...

5.

V § 5 odsek 10 znie:

„(10) Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je obvodný pozemkový úrad v sídle kraja, je riaditeľ obvodného ...

6.

V § 5 sa vypúšťa odsek 12.

Doterajšie odseky 13 a 14 sa označujú ako odseky 12 a 13.

7.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Obvodný pozemkový úrad v sídle kraja na rozhodovanie v správnom konaní v prvom stupni vo veciach, ...

8.

V prílohe sa prvý stĺpec s názvom „Krajský pozemkový úrad“ vypúšťa a slová „Košice-mesto“ sa nahrádzajú ...

9.

Slová „krajský pozemkový úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 42d nahrádzajú slovami ...

Čl. VII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

V § 4 ods. 2 sa za prvú vetu vkladajú nové vety, ktoré znejú: „Minister môže určiť, ktorý útvar Policajného ...

Čl. VIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej ...

1.

V § 13b ods. 2 prvá veta znie: „O neupotrebiteľnosti majetku štátu rozhoduje na základe návrhu komisie ...

2.

V § 13b ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Členov komisie vymenúva a odvoláva ...

Čl. IX

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona ...

V § 15 ods. 1 písm. k) sa slová „príslušnej vojenskej správe“ nahrádzajú slovami „príslušnému obvodnému ...

Čl. X

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych ...

1.

V § 11 ods. 2 sa vypúšťajú slová „katastrálne úrady a“.

2.

V § 16 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

3.

V § 16a odsek 2 znie:

„(2) Správu katastra riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda ...

4.

V § 16a sa vypúšťa odsek 4.

5.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Správa katastra v sídle kraja na rozhodovanie v správnom konaní v prvom stupni vo veciach, ktoré ...

6.

Za § 79i sa vkladá § 79j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 79j Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2013 Riaditeľ správy katastra vymenovaný ...

7.

Slová „katastrálny úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 79b nahrádzajú slovami ...

Čl. XI

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...

1.

V § 1 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „útvar Policajného zboru“.

2.

V § 107 odsek 4 znie:

„(4) Pri vyúčtovaní služobného príjmu je služobný úrad povinný vydať policajtovi doklad obsahujúci údaje ...

Čl. XII

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 ...

1.

V § 4 odsek 6 znie:

„(6)
Krajské riaditeľstvo zboru je preddavková organizácia ministerstva.“.

2.

V § 4 odseky 9 a 10 znejú:

„(9) Krajské riaditeľstvo zboru, okresné riaditeľstvo zboru a Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta ...

3.

V § 6 odsek 1 znie:

„(1) Zbor je financovaný z rozpočtu ministerstva. Ministerstvo spravuje majetok vo vlastníctve štátu, ...

4.

§ 13 znie:

„§ 13 (1) V služobnom úrade v mene štátu koná a vo veciach služobného pomeru podľa tohto zákona rozhoduje ...

5.

V § 34 odsek 5 znie:

„(5) Do hodnosti vymenúva a povyšuje príslušníka vedúci služobného úradu; mimoriadne povýšenie do dôstojníckej ...

6.

V § 41 odsek 1 znie:

„(1) O služobnom hodnotení príslušníka rozhoduje vedúci služobného úradu na základe písomného návrhu, ...

7.

V § 41 ods. 3 sa za slovami „služobného úradu“ vypúšťa čiarka a slová „prezidentovi zboru alebo ministrovi“. ...

8.

V § 41 ods. 4 sa za slovami „služobného úradu“ vypúšťa čiarka a slová „prezident zboru alebo minister“. ...

9.

§ 49 vrátane nadpisu znie:

„§ 49 Vymenovanie za nadriadeného a zastupovanie nadriadeného (1) Za nadriadeného vymenúva vedúci služobného ...

10.

V § 70 odsek 5 znie:

„(5) Údaje o majetkových pomeroch priznaných podľa odsekov 1 a 2 sa oznamujú vedúcemu služobného úradu, ...

11.

V § 70 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo ministra“.

12.

V § 71 sa vypúšťajú slová „alebo minister“.

13.

§ 73 znie:

„§ 73 (1) Vedúci služobného úradu môže podriadeným príslušníkom v rozsahu svojej právomoci udeľovať ...

14.

V § 110 ods. 1, 3 a 4 a v § 128 ods. 3 sa slová „§ 49 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 49 ods. 4 a 5“.

15.

§ 127 znie:

㤠127
Prezidentovi zboru určuje služobný plat minister.“.

16.

§ 138 znie:

„§ 138 V konaní v prvom stupni koná a rozhoduje služobný orgán, ktorým je a) vedúci služobného úradu, b) služobný ...

17.

V § 144b písmená e) a f) znejú:

„e) ministra, ak koná a rozhoduje ako odvolací orgán, f) prezidenta zboru, ak koná a rozhoduje ako ...

18.

§ 193a znie:

„§ 193a Ustanovenia § 1 ods. 1, § 2 až 11, § 13 ods. 1 písm. b), § 21 ods. 5, § 22 ods. 1, § 24, § 25 ...

19.

Za § 206 sa vkladá § 206a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 206a Prechodné ustanovenia k právnej úprave účinnej od 1. januára 2013 (1) Práva a povinnosti vyplývajúce ...

20.

V prílohe č. 3 piaty a šiesty bod znejú:

„5. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Nadriadení Percentuálny ...

Čl. XIII

Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z., zákona č. 545/2003 ...

1.

V § 7 písm. f) sa slová „územnými vojenskými správami podľa § 15“ nahrádzajú slovami „obvodnými úradmi ...

2.

V § 10 ods. 1 písm. d) sa slová „s územnou vojenskou správou“ nahrádzajú slovami „s obvodným úradom ...

3.

V § 10 odsek 4 znie:

„(4) Obvodný úrad v sídle kraja okrem pôsobnosti podľa odsekov 1 a 2 a) vedie evidenciu registrovaných ...

„11a) § 21 ods. 2 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 11b) § ...

4.

V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

5.

§ 15 vrátane nadpisu nad paragrafom a § 16 sa vypúšťajú.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14, 15, 15a, 15aa, 15ab a 15b sa vypúšťajú.

6.

V § 16a ods. 1 sa vypúšťajú slová „a § 16 písm. l)“.

7.

V § 16a ods. 3 sa slová „podľa § 16 písm. h) a j)“ nahrádzajú slovami „podľa § 10 ods. 4 písm. h) a ...

8.

V § 16a sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

Doterajšie odseky 6 a7 sa označujú ako odseky 4 a 5.

9.

V § 16a ods. 4 sa slová „§ 16 písm. k)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 4 písm. k)“.

10.

V § 16a ods. 5 sa slová „odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3“.

11.

V § 18 ods. 1 písm. c) a § 32 písm. c) sa vypúšťajú slová „a 16“.

12.

Za § 34b sa vkladá § 34c, ktorý znie:

㤠34c
Územné vojenské správy sa zrušujú podľa osobitného predpisu.24a)“.

„24a) Zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení ...

13.

Slová „územná vojenská správa“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 34a a § 35 až 35b ...

Čl. XIV

Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z., ...

1.

V § 4 ods. 11 sa vypúšťajú slová „územné vojenské správy,“.

2.

V § 6 ods. 3 písm. d) sa za slovom „navrhuje“ vkladajú slová „rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov ...

3.

V § 10 ods. 9 sa slová „územnej vojenskej správy“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu v sídle kraja“. ...

Čl. XV

Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obvodného úradu životného prostredia v sídle ...

2.

V § 2 ods. 1 písm. f) sa za slovo „ktorých“ vkladajú slová „generálnych riaditeľov alebo“.

3.

V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „krajské úrady životného prostredia a“.

4.

V § 3 ods. 2 sa slová „Krajské úrady životného prostredia a obvodné“ nahrádzajú slovom „Obvodné“.

5.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Obvodné úrady životného prostredia v sídlach krajov vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné ...

6.

V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja zriaďuje na plnenie úloh podľa odseku 2 osobitný ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

7.

V § 6 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Obvodný úrad životného prostredia riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva ...

8.

V § 6 odsek 5 znie:

(5)

Podrobnosti o organizácii obvodného úradu životného prostredia okrem obvodného úradu životného prostredia ...

9.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13a Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2013 Prednostovia obvodných úradov ...

10.

V prílohe č. 1 sa prvý stĺpec s názvom „Krajský úrad životného prostredia – sídlo“ vypúšťa.

11.

Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 13 ods. ...

Čl. XVII

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 6 odsek 6 znie:

„(6) Pôsobnosť obce podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) je preneseným výkonom štátnej správy. ...

2.

V § 6 ods. 12 písm. a) sa slová „krajským školským úradom“ nahrádzajú slovami „ministerstvom a poskytnutých ...

3.

V § 6 sa odsek 12 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) poskytuje finančné prostriedky na deti školského klubu detí, ktoré navštevujú základné školy zriadené ...

4.

V § 9 odsek 6 znie:

„(6) Pôsobnosť samosprávneho kraja podľa odseku 5 je preneseným výkonom štátnej správy. Na náklady spojené ...

5.

V § 9 ods. 8 písm. h) druhom bode sa slová „krajským školským úradom“ nahrádzajú slovom „ministerstvom“. ...

6.

V § 9 ods. 12 písm. a) sa slová „krajským školským úradom“ nahrádzajú slovami „a poskytnutých ministerstvom“. ...

7.

§ 10 vrátane nadpisu znie:

„§ 10 Obvodný úrad v sídle kraja (1) Obvodný úrad v sídle kraja zriaďuje a zrušuje podľa siete a) základné ...

8.

V § 11 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 1 až 8.

9.

V § 14 odsek 3 znie:

„(3) Ministerstvo z prostriedkov štátneho rozpočtu zabezpečuje finančné prostriedky na kapitálové výdavky ...

10.

V § 14 ods. 6 písmeno j) znie:

„j) vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov ...

11.

V § 14 odsek 8 znie:

„(8) Ministerstvo môže určiť štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti56) príspevok na činnosti ...

12.

V § 38 odsek 4 sa slová „§ 10 ods. 8 až 10 a 13“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 4 až 6 a 9“.

13.

Slová „krajský školský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 6 ods. 12 písm. a), ...

Čl. XVIII

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení ...

1.

V § 1 ods. 7 sa za slová „Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ministerstvo ...

2.

V § 2 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová „a prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej ...

3.

V § 2 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú slová „a v kapitole ministerstva vnútra13) podľa § 3,“.

4.

§ 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3 Štruktúra finančných prostriedkov v kapitole ministerstva a v kapitole ministerstva vnútra (1) Financovanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a sa vypúšťa.

5.

V § 4 ods. 1 a § 7 ods. 8 sa za slová „z kapitoly ministerstva“ vkladajú slová „a z kapitoly ministerstva ...

6.

V § 4 ods. 9 sa slová „krajského školského úradu“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu v sídle kraja“ ...

7.

V § 4 odsek 12 znie:

„(12) Ministerstvo a ministerstvo vnútra prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja poskytuje zriaďovateľovi ...

8.

V § 4a ods. 1 sa slová „v rámci kapitoly ministerstva“ nahrádzajú slovami „z kapitoly ministerstva a ...

9.

V § 4a sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Zriaďovateľ školy je povinný do 10 dní od skončenia činnosti asistenta učiteľa v škole predložiť ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

10.

V § 4b ods. 1 sa slová „v rámci rezervy kapitoly ministerstva“ nahrádzajú slovami „z kapitoly ministerstva ...

11.

V § 4c ods. 1 sa slová „v rámci rezervy kapitoly ministerstva“ nahrádzajú slovami „z kapitoly ministerstva ...

12.

V § 4c sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

13.

V § 4d ods. 1 sa slová „v rámci kapitoly ministerstva“ nahrádzajú slovami „z kapitoly ministerstva a ...

14.

V § 4e ods. 1 sa slová „rozpočtu kapitoly ministerstva“ nahrádzajú slovami „kapitoly ministerstva a ...

15.

V § 6 ods. 1, § 6a ods. 1 a § 6b ods. 3 písm. c) sa za slovo „ministerstva“ vkladá slovo „vnútra“.

16.

V § 7 odsek 1 znie:

„(1) Škola a školské zariadenie, ktoré sú právnické osoby, vypracúvajú správu o hospodárení za predchádzajúci ...

17.

V § 7 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Zriaďovatelia24a) škôl1) sú povinní oznámiť do 30. septembra kalendárneho roka príslušnému obvodnému ...

18.

V § 7 odsek 7 znie:

„(7) Celkový objem finančných prostriedkov na bežné výdavky vyčlenený na účely podľa § 4a až 4e, § 6b ...

19.

V § 7 odsek 10 znie:

„(10) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly a) ministerstva vnútra na žiadosť obvodného úradu v sídle ...

„24c) § 19 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 325/2012 Z. z.“. ...

20.

V § 7 odsek 15 znie:

„(15) Ministerstvo alebo ministerstvo vnútra prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja poskytne ...

21.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:

„(16) Obvodný úrad v sídle kraja predkladá ministerstvu údaje potrebné na účely rozpočtovania, financovania, ...

22.

V § 7a ods. 1 písmeno h) znie:

„h) žiakov základných škôl podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka zriadených na území ...

23.

V § 7a ods. 5 sa vypúšťajú slová „dieťa školského klubu detí,“ a slová „a h)“.

24.

V § 8c ods. 1 prvá veta sa vypúšťa a druhá veta znie: „Ministerstvo môže v rámci dohodovacieho konania ...

25.

V § 9 ods. 3 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladajú slová „a ministerstvo vnútra prostredníctvom obvodného ...

26.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6, 10 a 16 znejú:

„6) § 6 ods. 1, § 9 ods. 1 a § 10 ods. 1 písm. a) až c) a e) až h) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení ...

27.

V § 1, § 4 ods. 7, 8, 10 a 11, § 4a ods. 5, § 4e ods. 5 a 6, § 5 ods. 4 a 5, § 6 ods. 2, § 6a ods. 2 ...

Čl. XIX

Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene ...

1.

V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),“. ...

2.

§ 3 sa vypúšťa.

3.

Slová „krajský stavebný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 6 nahrádzajú slovami ...

Čl. XX

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 21 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie štátny orgán, ...

Čl. XXI

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 24 ods. 4 písm. a) sa slová „územnej vojenskej správy“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu v sídle ...

2.

V § 46 ods. 1 písm. i) sa slová „príslušnej územnej vojenskej správy“ nahrádzajú slovami „príslušného ...

Čl. XXII

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene ...

1.

V § 48a ods. 4 písm. b) sa slová „krajskému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie26a) (ďalej ...

2.

V § 99 písm. q) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „v pôsobnostiach, ktoré sú zákonom ...

3.

Doterajší text § 100 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Obvodný úrad dopravy v sídle kraja zriaďuje na plnenie úloh podľa odseku 1 písm. a), c) a d) osobitný ...

4.

Slová „krajský úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný ...

Čl. XXIII

Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 ...

1.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Správnym orgánom príslušným na registráciu autoškoly je obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné ...

2.

V § 8 ods. 5 sa slová „Obvodný úrad” nahrádzajú slovami „Obvodný úrad dopravy v sídle kraja“.

3.

§ 13 sa vypúšťa.

4.

§ 14 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhoduje v prvom stupni obvodný úrad dopravy v sídle ...

5.

V § 16 ods. 1 prvá veta znie: „Štátny odborný dozor nad autoškolami je vykonávanie kontrolnej činnosti ...

6.

Slová „obvodný úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný ...

Čl. XXIV

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona ...

1.

V § 47 ods. 4 a v § 66 písm. l) sa slová „( § 57 ods. 9)“ nahrádzajú slovami „( § 57 ods. 8)“.

2.

V § 57 odsek 2 znie:

„(2) Obvodný lesný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva na základe výsledkov ...

3.

V § 57 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.

4.

V § 57 odsek 6 znie:

„(6) Obvodné lesné úrady v sídlach krajov vykonávajú štátnu správu vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené ...

5.

V § 58 ods. 1 písmeno l) znie:

„l) rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obvodného lesného úradu v sídle kraja vo veciach, ...

6.

§ 60 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Obvodný lesný úrad v sídle kraja na rozhodovanie v správnom konaní v prvom stupni vo veciach, ktoré ...

7.

V prílohe č. 2 sa prvý stĺpec s názvom „Krajský lesný úrad“ vypúšťa, v stĺpci „Obvodný lesný úrad“ sa ...

8.

Slová „krajský lesný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 68 ods. 6 nahrádzajú ...

Čl. XXV

Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky ...

V § 177 ods. 7 sa slová „Riaditeľ územnej vojenskej správy príslušný podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa“ ...

Čl. XXVI

Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 333/2007 ...

1.

V § 4 ods. 4 sa slová „príslušnú územnú vojenskú správu podľa miesta trvalého pobytu (ďalej len „územná ...

2.

V § 13 ods. 2 a § 14 ods. 3 sa slová „príslušná územná vojenská správa, ktorá“ nahrádzajú slovami „príslušný ...

3.

V § 14 ods. 4 sa slová „územná vojenská správa dozvedela“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja ...

4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 znejú:

„15) § 10 ods. 4 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 16) § ...

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:

„32)
§ 10 ods. 4 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6.

V prílohe vo vzore povolávacieho rozkazu sa slová „§ 16 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 4 písm. ...

7.

V prílohe v štvrtom bode sa slová „ktorá vás povolala“ nahrádzajú slovami „ktorý Vás povolal“.

8.

Slová „územná vojenská správa“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 16 ods. 2, 4 a 5 ...

Čl. XXVII

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 10 ods. 2 sa slová „riaditeľ územnej vojenskej správy“ nahrádzajú slovami „prednosta obvodného úradu ...

2.

V § 10 ods. 18 sa slová „podľa odseku 15“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 17“.

3.

V § 10 ods. 23 sa slová „odseku 18 písm. a)“ nahrádzajú slovami „odseku 20 písm. a)“.

4.

V § 10 ods. 24 sa slová „odseku 18“ nahrádzajú slovami „odseku 20“.

5.

V § 11 ods. 1 až 4 a § 17 ods. 8 a 9 sa slová „príslušnej územnej vojenskej správe“ nahrádzajú slovami ...

6.

V § 11 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 10.

7.

V § 11 ods. 5 sa slová „v odseku 9 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „v odseku 7 písm. a) a b)“.

8.

V § 11 ods. 7 sa slová „odsekov 1 až 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 5“.

9.

V § 11 ods. 8, 9 a 10 sa slová „podľa odseku 8“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 7“.

10.

V § 11 ods. 8 a 9 sa slová „územnej vojenskej správe na základe jej žiadosti“ nahrádzajú slovami „obvodnému ...

11.

V § 12 ods. 8 sa slová „riaditeľ územnej vojenskej správy“ nahrádzajú slovami „prednosta obvodného úradu ...

12.

V § 15 ods. 10 sa slová „podľa odseku 4“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 3 a 5“.

13.

V § 15 ods. 16 sa slová „podľa odseku 13“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 15“.

14.

V § 20 ods. 4 sa slová „príslušná územná vojenská správa“ nahrádzajú slovami „príslušný obvodný úrad ...

15.

V § 21 odsek 9 znie:

„(9) Občanovi, ktorý bol v služobnom pomere podľa § 17 ods. 2 písm. a), b), d), e), g) a h) ministerstvo ...

16.

V § 21 ods. 15 a 17 sa slová „príslušnú územnú vojenskú správu“ nahrádzajú slovami „príslušný obvodný ...

17.

V prílohe č. 1 vo vzore povolávacieho rozkazu sa slová „§ 16 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. ...

18.

V prílohe č. 1 v štvrtom bode sa slová „územnej vojenskej správe, ktorá Vás povolala“ nahrádzajú slovami ...

19.

V prílohe č. 2 vo vzore povolávacieho rozkazu sa slová „§ 16 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. ...

20.

V prílohe č. 2 v štvrtom bode sa slová „územnej vojenskej správe, ktorá Vás povolala“ nahrádzajú slovami ...

21.

Slová „územná vojenská správa“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 22 ods. 1 a 7 nahrádzajú ...

Čl. XXVIII

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 3 písm. h) sa slová „krajský úrad životného prostredia (ďalej len „krajský úrad“)“ nahrádzajú slovami ...

2.

Slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného ...

Čl. XXIX

Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v ...

1.

V § 4 odsek 1 znie:

„(1) Kurzy základnej kvalifikácie vykonáva autoškola alebo iná osoba registrovaná na vykonávanie takýchto ...

2.

V § 7 ods. 1 písm. f) sa slovo „prednostu“ nahrádza slovom „riaditeľa“.

3.

§ 12a vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Konanie (1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,5b) ...

4.

Slová „krajský úrad dopravy“ a „obvodný úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Čl. XXX

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 14 ods. 3 písm. j) sa slová „orgánu územnej vojenskej správy“ nahrádzajú slovami „obvodnému úradu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 sa vypúšťa.

Čl. XXXI

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „zákon ...

2.

V § 6 ods. 3 sa písmeno b) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. prednostom obvodného úradu na návrh príslušného vedúceho ústredného orgánu štátnej správy.“. ...

3.

V § 6 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na prednostu obvodného úradu sa nevzťahujú aj ustanovenia ...

4.

V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).

5.

V § 12 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem štátneho zamestnanca ...

6.

V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Vedúci úradu môže v služobnom predpise poveriť konaním ...

7.

V § 13 ods. 4 sa slová „v § 9 ods. 1 písm. d) až g)“ nahrádzajú slovami „v § 9 ods. 1 písm. d) až f)“. ...

8.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, môže písomne ...

9.

V § 20 ods. 2 a § 22 ods. 11 sa slová „v § 9 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „v § 9 ods. 1 písm. ...

Čl. XXXII

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z. sa mení takto:

1.

V § 40 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídlach krajov (ďalej len „obvodný úrad ...

2.

Slová „krajský úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný ...

Čl. XXXIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore