Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 345/2012 účinný od 01.10.2013

Platnosť od: 16.11.2012
Účinnosť od: 01.10.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenské právo, Rozpočtové právo, Doprava, Geológia, geodézia, kartografia, Lesy a lesné hospodárstvo, Stavebníctvo a architektúra, Školstvo a vzdelávanie, Štátna správa, Životné prostredie, Trestné právo procesné, Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD5DS2EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 345/2012 s účinnosťou od 01.10.2013 na základe 180/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z. a zákona č. 252/2012 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 139 ods. 1 sa slová „príslušnú územnú vojenskú správu“ nahrádzajú slovami „príslušný obvodný úrad v sídle kraja“.
2.
V § 139 ods. 8 sa slová „príslušná územná vojenská správa“ nahrádzajú slovami „príslušný obvodný úrad v sídle kraja“.

Čl. III

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/ 2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z. a zákona č. 236/2012 Z. z. sa mení takto:

V § 440 sa slová „územnú vojenskú správu, v ktorej“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja, v ktorého“.

Čl. V

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z, zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 395/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z. a zákona č. 317/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídlach krajov (ďalej len „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“),“.

2.
V § 3 ods. 3 písmeno o) znie:

„o)
rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obvodného úradu dopravy v sídle kraja vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len obvodnému úradu dopravy v sídle kraja,“.

3.
V § 3 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Obvodný úrad dopravy v sídle kraja zriaďuje na plnenie úloh podľa odseku 4 písm. d) a e) osobitný organizačný útvar.“.

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.

4.
Slová „krajský úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. VI

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „krajské pozemkové úrady a“.
2.
V § 5 ods. 3 písmeno c) znie:

„c)
rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obvodného pozemkového úradu v sídle kraja vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len obvodnému pozemkovému úradu v sídle kraja,“.

3.
V § 5 odsek 6 znie:

„(6)
Obvodné pozemkové úrady v sídlach krajov vykonávajú štátnu správu na úsekoch pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa odseku 4 v územnom obvode kraja, v ktorom majú sídlo.“.

4.
V § 5 odsek 9 znie:

„(9)
Obvodný pozemkový úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ obvodného pozemkového úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).“.

5.
V § 5 odsek 10 znie:

„(10)
Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je obvodný pozemkový úrad v sídle kraja, je riaditeľ obvodného pozemkového úradu v sídle kraja.“.

6.
V § 5 sa vypúšťa odsek 12.

Doterajšie odseky 13 a 14 sa označujú ako odseky 12 a 13.

7.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14)
Obvodný pozemkový úrad v sídle kraja na rozhodovanie v správnom konaní v prvom stupni vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené obvodnému pozemkovému úradu, zriaďuje osobitný organizačný útvar.“.

8.
V prílohe sa prvý stĺpec s názvom „Krajský pozemkový úrad“ vypúšťa a slová „Košice-mesto“ sa nahrádzajú slovom „Košice“.
9.
Slová „krajský pozemkový úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 42d nahrádzajú slovami „obvodný pozemkový úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. VII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z. a zákona č. 192/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 4 ods. 2 sa za prvú vetu vkladajú nové vety, ktoré znejú: „Minister môže určiť, ktorý útvar Policajného zboru má spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom v rozsahu svojej pôsobnosti. Za útvar Policajného zboru koná pred súdom riaditeľ útvaru alebo ním poverený policajt alebo zamestnanec.“.

Čl. VIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., zákona č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 13b ods. 2 prvá veta znie: „O neupotrebiteľnosti majetku štátu rozhoduje na základe návrhu komisie štatutárny orgán správcu alebo ním poverená osoba.“.
2.
V § 13b ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Členov komisie vymenúva a odvoláva štatutárny orgán správcu alebo ním poverená osoba.“.

Čl. IX

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 252/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 568/2005 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z. a zákona č. 395/2011 Z. z. sa mení takto:

V § 15 ods. 1 písm. k) sa slová „príslušnej vojenskej správe“ nahrádzajú slovami „príslušnému obvodnému úradu v sídle kraja“.

Čl. X

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 173/2004 Z. z., zákona č. 669/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z. a zákona č. 103/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťajú slová „katastrálne úrady a“.
2.
V § 16 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
3.
V § 16a odsek 2 znie:

„(2)
Správu katastra riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda úradu.“.

4.
V § 16a sa vypúšťa odsek 4.
5.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Správa katastra v sídle kraja na rozhodovanie v správnom konaní v prvom stupni vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené správe katastra, zriaďuje osobitný organizačný útvar.“.

6.
Za § 79i sa vkladá § 79j, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠79j
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2013
Riaditeľ správy katastra vymenovaný do 31. decembra 2012 sa považuje za riaditeľa správy katastra podľa zákona účinného od 1. januára 2013.“.

7.
Slová „katastrálny úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 79b nahrádzajú slovami „správa katastra v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XI

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z. a zákona č. 79/2012 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 1 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „útvar Policajného zboru“.
2.
V § 107 odsek 4 znie:

„(4)
Pri vyúčtovaní služobného príjmu je služobný úrad povinný vydať policajtovi doklad obsahujúci údaje o zložkách služobného príjmu a o vykonaných zrážkach v písomnej forme, ak sa služobný úrad s policajtom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickou formou.“.

Čl. XII

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z. a zákona č. 400/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 odsek 6 znie:

„(6)
Krajské riaditeľstvo zboru je preddavková organizácia ministerstva.“.

2.
V § 4 odseky 9 a 10 znejú:

„(9)
Krajské riaditeľstvo zboru, okresné riaditeľstvo zboru a Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy konajú a rozhodujú v administratívnoprávnych veciach samostatne. Krajské riaditeľstvo zboru má spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom v rozsahu svojej pôsobnosti. Za krajské riaditeľstvo zboru koná pred súdom riaditeľ krajského riaditeľstva zboru alebo ním poverený príslušník.

(10)
Vnútornú organizáciu zboru určuje minister na návrh prezidenta zboru.“.

3.
V § 6 odsek 1 znie:

„(1)
Zbor je financovaný z rozpočtu ministerstva. Ministerstvo spravuje majetok vo vlastníctve štátu, ktorý slúži na plnenie úloh zboru a záväzky štátu súvisiace s plnením úloh zboru.“.

4.
§ 13 znie:

㤠13
(1)
V služobnom úrade v mene štátu koná a vo veciach služobného pomeru podľa tohto zákona rozhoduje vedúci služobného úradu. Vedúcim služobného úradu je
a)
minister vo vzťahu k riaditeľovi Horskej záchrannej služby,

b)
minister alebo v rozsahu ním ustanovenom iná osoba podľa odseku 2 vo vzťahu k príslušníkom Hasičského a záchranného zboru,

c)
riaditeľ Horskej záchrannej služby vo vzťahu k príslušníkom Horskej záchrannej služby.

(2)
Nadriadeným môže byť príslušník, ktorý je vymenovaný do stálej štátnej služby, príslušník v štátnej službe,10b) vedúci štátny zamestnanec10c) alebo vedúci zamestnanec.10d)

(3)
Služobným úradom na účely tohto zákona sa rozumie
a)
ministerstvo,

b)
Horská záchranná služba.

(4)
Osobným úradom vo veci uplatňovania služobného pomeru je úrad, ktorý je osobitným útvarom služobného úradu, v ktorom príslušník vykonáva štátnu službu.

(5)
Osobný úrad zabezpečuje aj uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy zboru podľa § 3, § 12 ods. 3 alebo podľa osobitného predpisu.9a)“.

5.
V § 34 odsek 5 znie:

„(5)
Do hodnosti vymenúva a povyšuje príslušníka vedúci služobného úradu; mimoriadne povýšenie do dôstojníckej hodnosti vykonáva minister na návrh prezidenta zboru.“.

6.
V § 41 odsek 1 znie:

„(1)
O služobnom hodnotení príslušníka rozhoduje vedúci služobného úradu na základe písomného návrhu, ktorý vypracúva ním zriadená komisia. Služobné hodnotenie podľa návrhu komisie pripravuje pre vedúceho služobného úradu osobný úrad.“.

7.
V § 41 ods. 3 sa za slovami „služobného úradu“ vypúšťa čiarka a slová „prezidentovi zboru alebo ministrovi“.
8.
V § 41 ods. 4 sa za slovami „služobného úradu“ vypúšťa čiarka a slová „prezident zboru alebo minister“.
9.
§ 49 vrátane nadpisu znie:

㤠49
Vymenovanie za nadriadeného a zastupovanie nadriadeného
(1)
Za nadriadeného vymenúva vedúci služobného úradu príslušníka v stálej štátnej službe.

(2)
Príslušník v stálej štátnej službe, ktorý vykonáva štátnu službu v zbore, je vymenovaný za nadriadeného ako
a)
veliteľ družstva,

b)
veliteľ čaty,

c)
veliteľ hasičskej stanice,

d)
vedúci pracoviska,

e)
vedúci oddelenia,

f)
zástupca riaditeľa zariadenia, zástupca veliteľa zariadenia,

g)
zástupca veliteľa Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,

h)
veliteľ Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,

i)
riaditeľ okresného riaditeľstva zboru,

j)
riaditeľ zariadenia, veliteľ zariadenia,

k)
riaditeľ krajského riaditeľstva zboru,

l)
riaditeľ odboru,

m)
viceprezident zboru,

n)
prezident zboru.

(3)
Príslušník v stálej štátnej službe, ktorý vykonáva štátnu službu v Horskej záchrannej službe, je vymenovaný za nadriadeného ako
a)
riaditeľ strediska,

b)
vedúci oddelenia,

c)
zástupca riaditeľa,

d)
riaditeľ.

(4)
Vedúci služobného úradu vymenuje príslušníka v stálej štátnej službe na zastupovanie nadriadeného v čase jeho neprítomnosti presahujúcej tri týždne alebo v čase neobsadenia funkcie nadriadeného alebo v čase neprítomnosti príslušníka zastupujúceho nadriadeného, ktorý dlhšie ako tri týždne zastupuje iného nadriadeného. Zastupovanie nesmie presiahnuť dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov.

(5)
Vedúci služobného úradu môže poveriť príslušníka v stálej štátnej službe, aby zastupoval nadriadeného počas jeho neprítomnosti nepresahujúcej tri týždne. Poverenému príslušníkovi nepatrí príplatok za zastupovanie podľa § 110. Poverenie možno vykonať aj ústne. Ak zastupovanie bude trvať dlhšie ako 25 hodín, poverenie musí byť príslušníkovi doručené aj písomne.“.

10.
V § 70 odsek 5 znie:

„(5)
Údaje o majetkových pomeroch priznaných podľa odsekov 1 a 2 sa oznamujú vedúcemu služobného úradu, ktorý zabezpečí vyhodnotenie majetkových priznaní na účely zistenia prírastku majetku príslušníka a ich uchovávanie.“.

11.
V § 70 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo ministra“.
12.
V § 71 sa vypúšťajú slová „alebo minister“.
13.
§ 73 znie:

㤠73
(1)
Vedúci služobného úradu môže podriadeným príslušníkom v rozsahu svojej právomoci udeľovať disciplinárne odmeny a ukladať disciplinárne opatrenia.

(2)
Vedúci služobného úradu je oprávnený udeliť disciplinárnu odmenu podľa § 74. Disciplinárne opatrenie podľa § 77 písm. a) až c) môže prezidentovi zboru, riaditeľovi krajského riaditeľstva zboru, riaditeľovi okresného riaditeľstva zboru a veliteľovi Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uložiť len minister.

(3)
Podrobnosti o udeľovaní disciplinárnych odmien, o služobných previneniach a ukladaní disciplinárnych opatrení upraví ministerstvo v služobnom predpise.“.

14.
V § 110 ods. 1, 3 a 4 a v § 128 ods. 3 sa slová „§ 49 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 49 ods. 4 a 5“.
15.
§ 127 znie:

㤠127
Prezidentovi zboru určuje služobný plat minister.“.

16.
§ 138 znie:

㤠138
V konaní v prvom stupni koná a rozhoduje služobný orgán, ktorým je
a)
vedúci služobného úradu,

b)
služobný posudkový lekár podľa § 17 ods. 3.“.

17.
V § 144b písmená e) a f) znejú:

„e)
ministra, ak koná a rozhoduje ako odvolací orgán,

f)
prezidenta zboru, ak koná a rozhoduje ako odvolací orgán,“.

18.
§ 193a znie:

㤠193a
Ustanovenia § 1 ods. 1, § 2 až 11, § 13 ods. 1 písm. b), § 21 ods. 5, § 22 ods. 1, § 24, § 25 ods. 1 až 4, § 26 a 27, § 29 ods. 4, § 32 a 33, § 49 ods. 2, § 92 ods. 5, § 96 ods. 1, § 99 písm. d), § 101, § 103 ods. 5 časti vety za druhou spojkou, § 122 ods. 4, § 194 až 198a a § 200 až 209 sa nevzťahujú na príslušníka Horskej záchrannej služby.“.

19.
Za § 206 sa vkladá § 206a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠206a
Prechodné ustanovenia k právnej úprave účinnej od 1. januára 2013
(1)
Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnej služby príslušníkov krajského riaditeľstva zboru ako služobného úradu, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali štátnu službu v krajskom riaditeľstve zboru, prechádzajú na ministerstvo.

(2)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali práce vo verejnom záujme v krajskom riaditeľstve zboru, prechádzajú na ministerstvo.

(3)
Nároky vyplývajúce z prechodu práv a povinností podľa odsekov 1 a 2 uspokojí ministerstvo podľa osobitných predpisov.

(4)
Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré malo v správe krajské riaditeľstvo zboru k 31. decembru 2012, prechádzajú do správy ministerstva.

(5)
Konanie vo veciach služobného pomeru začaté do 31. decembra 2012, v ktorom koná krajské riaditeľstvo zboru, dokončí ministerstvo.“.

20.
V prílohe č. 3 piaty a šiesty bod znejú:

„5.
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Nadriadení Percentuálny podiel príplatku

za riadenie mesačne

5.1
veliteľ družstva 5 – 20

5.2
veliteľ čaty 8 – 30

5.3
veliteľ hasičskej stanice 8 – 30

5.4
vedúci oddelenia 8 – 30

5.5
zástupca veliteľa 9 – 40

5.6
veliteľ 15 – 50

6.
Horská záchranná služba

Nadriadení Percentuálny podiel príplatku

za riadenie mesačne

6.1
riaditeľ strediska 10 – 30

6.2
vedúci oddelenia 15 – 20

6.3
zástupca riaditeľa 20 – 40

6.4
riaditeľ 30 – 60.“.

Čl. XIII

Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z., zákona č. 545/2003 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z. a zákona č. 473/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 7 písm. f) sa slová „územnými vojenskými správami podľa § 15“ nahrádzajú slovami „obvodnými úradmi v sídlach krajov“.
2.
V § 10 ods. 1 písm. d) sa slová „s územnou vojenskou správou“ nahrádzajú slovami „s obvodným úradom v sídle kraja“ a slovo „jej“ sa nahrádza slovom „jeho“.
3.
V § 10 odsek 4 znie:

„(4)
Obvodný úrad v sídle kraja okrem pôsobnosti podľa odsekov 1 a 2
a)
vedie evidenciu registrovaných občanov a občanov zaradených do záloh ozbrojených síl pre potreby ozbrojených síl,11a) poskytuje im informácie a výpisy z tejto evidencie, povoláva ich na výkon mimoriadnej služby, pripravuje, zabezpečuje a vykonáva mobilizáciu ozbrojených síl,8)

b)
realizuje oslobodenie občanov od výkonu mimoriadnej služby,

c)
vedie dokumentáciu občanov povinných vykonať alternatívnu službu namiesto mimoriadnej služby, poskytuje im informácie a výpisy z tejto dokumentácie a povoláva ich na výkon alternatívnej služby,11b)

d)
povoláva registrovaných občanov na odvod v čase vojny a vojnového stavu,

e)
vykonáva odvod a prieskum zdravotnej spôsobilosti občanov, ktorým vznikla branná povinnosť,

f)
vyraďuje občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, z evidencie po zániku brannej povinnosti,

g)
vedie evidenciu občanov, ktorí vykonali štátnu službu profesionálnych vojakov v ozbrojených silách, po zániku ich brannej povinnosti a poskytuje im informácie a výpisy z tejto evidencie,

h)
vykonáva v spolupráci s obvodným úradom v územnom obvode kraja a obcou výber nehnuteľností a vecných prostriedkov potrebných na zabezpečenie obrany štátu a vedie ich evidenciu a evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktoré majú k vecným prostriedkom a nehnuteľnostiam vlastnícke právo, právo správy, sú ich oprávnenými držiteľmi alebo k nim majú iné obdobné užívacie práva,

i)
predkladá podklady na rozhodnutie obvodného úradu v územnom obvode kraja o uložení povinnosti poskytnúť vecné prostriedky a nehnuteľnosti potrebné v čase vojny alebo vojnového stavu7) na plnenie úloh potrebných na obranu štátu právnickými osobami, fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie a fyzickými osobami,

j)
na základe podkladov od obcí vedie evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým sa môže v čase vojny alebo vojnového stavu7) uložiť povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie; návrhy na uloženie tejto povinnosti predkladá obvodnému úradu v územnom obvode kraja,

k)
poskytuje služobnému úradu11c) na účely plnenia úloh personálneho doplňovania ozbrojených síl údaje uvedené v osobitnom zákone11d) o občanoch, ktorým vznikla branná povinnosť,

l)
navrhuje obvodnému úradu v územnom obvode kraja fyzické osoby, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu7) uložená pracovná povinnosť,

m)
podieľa sa na plnení opatrení pri príprave obrany štátu najmä v oblasti brannej výchovy obyvateľstva a podpory činnosti vojenských záujmových združení,

n)
spolupracuje
1.
s orgánmi miestnej štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami, právnickými osobami, fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie a fyzickými osobami pri plnení úloh podľa tohto zákona,

2.
s obvodnými úradmi v územnom obvode kraja pri výkone kontroly plnenia úloh podľa tohto zákona a pri usmerňovaní obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu,

3.
s útvarmi a zariadeniami ozbrojených síl pri plnení úloh podľa tohto zákona,

o)
prejednáva v prvom stupni priestupky a správne delikty, ukladá pokuty za priestupky a správne delikty podľa osobitného predpisu,11e)

p)
predkladá ministerstvu podklady na priznanie vojenskej hodnosti občanovi, ktorý bol v služobnom pomere,11f)

q)
prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu štátu obvodným úradom v územnom obvode kraja a kontroluje plnenie týchto úloh,

r)
koordinuje v spolupráci s vyšším územným celkom prípravu a zabezpečenie plnenia úloh potrebných na obranu štátu, ktoré uskutočňujú obvodné úrady v územnom obvode kraja a obce.“.

„11a)
§ 21 ods. 2 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11b)
§ 5 a 6 zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

11c)
§ 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11d)
§ 21 ods. 3 písm. a) až d), f) a k) zákona č. 570/2005 Z. z. v znení zákona č. 518/2007 Z. z.

11e)
Napríklad zákon č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 569/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11f)
§ 13 ods. 2 písm. c) zákona č. 570/2005 Z. z. v znení zákona č. 473/2009 Z. z.“.

4.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

5.
§ 15 vrátane nadpisu nad paragrafom a § 16 sa vypúšťajú.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14, 15, 15a, 15aa, 15ab a 15b sa vypúšťajú.

6.
V § 16a ods. 1 sa vypúšťajú slová „a § 16 písm. l)“.
7.
V § 16a ods. 3 sa slová „podľa § 16 písm. h) a j)“ nahrádzajú slovami „podľa § 10 ods. 4 písm. h) a j)“.
8.
V § 16a sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

Doterajšie odseky 6 a7 sa označujú ako odseky 4 a 5.

9.
V § 16a ods. 4 sa slová „§ 16 písm. k)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 4 písm. k)“.
10.
V § 16a ods. 5 sa slová „odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3“.
11.
V § 18 ods. 1 písm. c) a § 32 písm. c) sa vypúšťajú slová „a 16“.
12.
Za § 34b sa vkladá § 34c, ktorý znie:

㤠34c
Územné vojenské správy sa zrušujú podľa osobitného predpisu.24a)“.

„24a)
Zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

13.
Slová „územná vojenská správa“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 34a a § 35 až 35b nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XIV

Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 240/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 494/2009 Z. z. a zákona č. 220/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 ods. 11 sa vypúšťajú slová „územné vojenské správy,“.
2.
V § 6 ods. 3 písm. d) sa za slovom „navrhuje“ vkladajú slová „rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl a“.
3.
V § 10 ods. 9 sa slová „územnej vojenskej správy“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu v sídle kraja“.

Čl. XV

Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len obvodnému úradu životného prostredia v sídle kraja,“.

2.
V § 2 ods. 1 písm. f) sa za slovo „ktorých“ vkladajú slová „generálnych riaditeľov alebo“.
3.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „krajské úrady životného prostredia a“.
4.
V § 3 ods. 2 sa slová „Krajské úrady životného prostredia a obvodné“ nahrádzajú slovom „Obvodné“.
5.
V § 3 odsek 3 znie:

„(3)
Obvodné úrady životného prostredia v sídlach krajov vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len obvodným úradom životného prostredia v sídlach krajov, v územnom obvode kraja, v ktorom majú sídlo.“.

6.
V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja zriaďuje na plnenie úloh podľa odseku 2 osobitný organizačný útvar.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

7.
V § 6 odseky 1 a 2 znejú:

„(1)
Obvodný úrad životného prostredia riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na návrh ministra životného prostredia.

(2)
Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja, je prednosta obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja.“.

8.
V § 6 odsek 5 znie:
(5)

Podrobnosti o organizácii obvodného úradu životného prostredia okrem obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja ustanoví štatút obvodného úradu životného prostredia, ktorý vydá prednosta obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja.“.

9.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13a
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2013
Prednostovia obvodných úradov životného prostredia vymenovaní do 31. decembra 2012 sa považujú za prednostov obvodných úradov životného prostredia podľa zákona účinného od 1. januára 2013.“.

10.
V prílohe č. 1 sa prvý stĺpec s názvom „Krajský úrad životného prostredia – sídlo“ vypúšťa.
11.
Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 13 ods. 1, 2 a 5 nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XVII

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z. a zákona č. 325/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 6 odsek 6 znie:

„(6)
Pôsobnosť obce podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) je preneseným výkonom štátnej správy. Finančné prostriedky na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) prideľuje jednotlivým obciam ministerstvo. Finančné prostriedky pre obec na kalendárny rok sa určia ako súčin počtu žiakov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka. Výšku sumy na žiaka určuje ministerstvo a zverejňuje každoročne na svojom webovom sídle. Finančné prostriedky obci poskytne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom obvodných úradov v sídle kraja.“.

2.
V § 6 ods. 12 písm. a) sa slová „krajským školským úradom“ nahrádzajú slovami „ministerstvom a poskytnutých Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom obvodných úradov v sídle kraja“.
3.
V § 6 sa odsek 12 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
poskytuje finančné prostriedky na deti školského klubu detí, ktoré navštevujú základné školy zriadené na území obce.“.

4.
V § 9 odsek 6 znie:

„(6)
Pôsobnosť samosprávneho kraja podľa odseku 5 je preneseným výkonom štátnej správy. Na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy podľa odseku 5 poskytuje ministerstvo samosprávnemu kraju finančné prostriedky. Výška týchto prostriedkov sa odvodzuje od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka, ktorú určí ministerstvo na kalendárny rok a zverejní ju na svojom webovom sídle.“.

5.
V § 9 ods. 8 písm. h) druhom bode sa slová „krajským školským úradom“ nahrádzajú slovom „ministerstvom“.
6.
V § 9 ods. 12 písm. a) sa slová „krajským školským úradom“ nahrádzajú slovami „a poskytnutých ministerstvom“.
7.
§ 10 vrátane nadpisu znie:

㤠10
Obvodný úrad v sídle kraja
(1)
Obvodný úrad v sídle kraja zriaďuje a zrušuje podľa siete
a)
základné školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,

b)
stredné školy a strediská praktického vyučovania, ak to vyžadujú osobitné podmienky,

c)
materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

d)
základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

e)
stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

f)
praktické školy,

g)
odborné učilištia,

h)
špeciálne výchovné zariadenia,

i)
školy, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňujú v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody,

j)
školský internát,

k)
centrá špeciálno-pedagogického poradenstva,

l)
centrá pedagogicko-psychologického poradenstva,

m)
školské zariadenia, ktoré sú súčasťou školy alebo školského zariadenia uvedeného v písmenách a) až j).

(2)
Osobitnou podmienkou podľa odseku 1 písm. a) je, že obec nezabezpečí plnenie povinnej školskej dochádzky podľa tohto zákona a nemožno určiť spoločný školský obvod (§ 8). V takýchto prípadoch žiak navštevuje základnú školu, ktorú zriadi obvodný úrad v sídle kraja.

(3)
Osobitnou podmienkou podľa odseku 1 písm. b) je, že samosprávny kraj nezabezpečí výchovu a vzdelávanie v študijnom alebo učebnom odbore s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce alebo ide o školu alebo triedu, ktorá má vzniknúť na základe medzinárodnej zmluvy. V takom prípade strednú školu zriadi obvodný úrad v sídle kraja.

(4)
Obvodný úrad v sídle kraja vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci rozhodovania o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných základnými školami a strednými školami v zahraničí (§ 31 až 34) okrem prípadov uvedených v osobitnom predpise.41a)

(5)
Obvodný úrad v sídle kraja rozhoduje v druhom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého žiaka alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka, v ktorých v prvom stupni rozhodla obec.

(6)
Obvodný úrad v sídle kraja rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje
a)
riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom,

b)
riaditeľ základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec, ktorá nie je školským úradom podľa § 7.

(7)
Obvodný úrad v sídle kraja vykonáva kontrolu vo veci zabezpečovania činností a úloh obcí a samosprávnych krajov v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry podľa § 7.

(8)
Obvodný úrad v sídle kraja spracúva podklady na štatistické spracovanie údajov o výchove a vzdelávaní v školách a v školských zariadeniach v jeho územnej pôsobnosti.

(9)
Obvodný úrad v sídle kraja svojím rozhodnutím potvrdzuje, že obec je školským úradom podľa § 7 ods. 2. Ak obvodný úrad v sídle kraja nepotvrdí obec ako školský úrad podľa § 7 ods. 2, vykonáva činnosti obce ako školského úradu obvodný úrad v sídle kraja.

(10)
Obvodný úrad v sídle kraja vymenúva predsedov skúšobných komisií pre záverečné skúšky, maturitné skúšky, absolventské skúšky a štátne jazykové skúšky v jeho územnej pôsobnosti. O počte skúšobných komisií a predmetových maturitných komisií pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a predmetových maturitných komisií pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, o mieste a dátume konania záverečnej skúšky, absolventskej skúšky a teoretickej časti odbornej zložky maturitnej zložky maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky písomne informuje subjekty koordinácie odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu41aa) do siedmich kalendárnych dní od termínu určeného na vymenovanie jej predsedu.41ab)

(11)
Obvodný úrad v sídle kraja spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy28) a verejnosti,29) najmä zverejňuje zoznamy voľných miest v stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku.

(12)
Obvodný úrad v sídle kraja metodicky riadi školské úrady vo svojej územnej pôsobnosti podľa miesta sídla školského úradu.

(13)
Obvodný úrad v sídle kraja v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy organizačne a finančne zabezpečuje jazykové kurzy detí cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky.

(14)
Obvodný úrad v sídle kraja sa vyjadruje k zaradeniu školy, v ktorej vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie,41b) do siete vo svojej územnej pôsobnosti podľa § 15, ak nie je zriaďovateľom školy, podľa potrieb na trhu práce.“.

8.
V § 11 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 1 až 8.

9.
V § 14 odsek 3 znie:

„(3)
Ministerstvo z prostriedkov štátneho rozpočtu zabezpečuje finančné prostriedky na kapitálové výdavky a prevádzku vrátane miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu48) v rozpočtovej kapitole ministerstva a v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ministerstvo rozpisuje finančné prostriedky zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, a školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obvodných úradov v sídle kraja zriadených podľa tohto zákona.“.

10.
V § 14 ods. 6 písmeno j) znie:

„j)
vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a následnú finančnú kontrolu50) na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva a kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zo všeobecného rozpočtu Európskej únie obciam, samosprávnym krajom, obvodným úradom v sídle kraja, Štátnej školskej inšpekcii a ministerstvom zriadeným organizáciám a na úseku hospodárenia s materiálnymi hodnotami a majetkom štátu, ktorý majú Štátna školská inšpekcia a ministerstvom zriadené organizácie v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia,“.

11.
V § 14 odsek 8 znie:

„(8)
Ministerstvo môže určiť štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti56) príspevok na činnosti súvisiace so zabezpečovaním úloh a činností v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry, ktorý poskytne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja.“.

12.
V § 38 odsek 4 sa slová „§ 10 ods. 8 až 10 a 13“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 4 až 6 a 9“.
13.
Slová „krajský školský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 6 ods. 12 písm. a), § 9 ods. 8 písm. h) druhého bodu, § 9 ods. 12 písm. a), § 39 ods. 4 až 9, 12, 13 a 15 nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XVIII

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 325/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 7 sa za slová „Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ministerstvo vnútra“)“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová „a prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole ministerstva vnútra13) (ďalej len „kapitola ministerstva vnútra“) podľa § 3,“.
3.
V § 2 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú slová „a v kapitole ministerstva vnútra13) podľa § 3,“.
4.
§ 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3
Štruktúra finančných prostriedkov v kapitole ministerstva a v kapitole ministerstva vnútra
(1)
Financovanie regionálneho školstva, príspevku na výchovu a vzdelávanie a príspevku na záujmové vzdelávanie zo štátneho rozpočtu sa uskutočňuje prostredníctvom kapitoly ministerstva a kapitoly ministerstva vnútra.

(2)
V kapitole ministerstva sa rozpočtujú finančné prostriedky
a)
pre vyššie územné celky na
1.
výchovno-vzdelávací proces a prevádzku škôl1) podľa § 4,

2.
špecifiká podľa § 4a,

3.
mimoriadne výsledky podľa § 4b,

4.
riešenie havarijných situácií podľa § 4c,

5.
rozvojové projekty podľa § 4d,

6.
financovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa § 4e,

7.
príspevok na záujmové vzdelávanie podľa § 7 ods. 8 pre školy a školské zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,

8.
kapitálové výdavky na výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu škôl1) podľa § 7 ods. 10,

9.
odchodné pre školy1) podľa § 7 ods. 15 písm. a),

10.
úhradu nákladov súvisiacich so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca školy1) na úhradu vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a B podľa § 7 ods. 15 písm. b),

11.
dohodovacie konanie podľa § 8c,

b)
dotácie podľa § 6c,

c)
vydávanie učebníc centrálne financovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), tvorbu a vydávanie metodických pomôcok a vydávanie pedagogickej tlače,

d)
zabezpečenie celoslovenských kôl súťaží a predmetových olympiád žiakov škôl.

(3)
V kapitole ministerstva vnútra sa rozpočtujú finančné prostriedky pre obce, štátom uznanú cirkev alebo náboženskú spoločnosť, inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu a pre obvodné úrady v sídle kraja na
a)
výchovno-vzdelávací proces a prevádzku škôl1) podľa § 4, verejných materských škôl a verejných školských zariadení podľa § 5,

b)
špecifiká podľa § 4a,

c)
mimoriadne výsledky podľa § 4b,

d)
riešenie havarijných situácií podľa § 4c,

e)
rozvojové projekty podľa § 4d,

f)
financovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa § 4e,

g)
príspevok na výchovu a vzdelávanie podľa § 6b,

h)
príspevok na záujmové vzdelávanie podľa § 7 ods. 8 pre školy a školské zariadenia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti,

i)
kapitálové výdavky podľa § 7 ods. 10 na
1.
nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov pre verejné materské školy, verejné školské zariadenia a školy1) v zriaďovateľskej pôsobnosti obvodných úradov v sídle kraja,

2.
výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu škôl,1) verejných materských škôl a verejných školských zariadení,

j)
odchodné pre školy1) podľa § 7 ods. 15 písm. a),

k)
úhradu nákladov súvisiacich so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca školy1) na úhradu vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a B podľa § 7 ods. 15 písm. b),

l)
dohodovacie konanie podľa § 8c,

m)
zabezpečenie obvodných a krajských kôl súťaží a predmetových olympiád detí a žiakov škôl a školských zariadení.

(4)
Finančné prostriedky prideľuje ministerstvo zriaďovateľom v štruktúre podľa odsekov 2 a 3.

(5)
Finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby a obvodných úradov v sídle kraja sa poskytujú zriaďovateľovi z kapitoly ministerstva vnútra prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja podľa sídla zriaďovateľa v objeme určenom ministerstvom. Finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov z kapitoly ministerstva poskytuje ministerstvo.

(6)
Rozdelenie finančných prostriedkov na účely podľa odseku 2 písm. b) až d) určuje ministerstvo na základe edičného plánu, plánu súťaží a aktuálnych potrieb.

(7)
Finančné prostriedky z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra poskytnuté zriaďovateľom podľa tohto zákona a z kapitoly ministerstva poskytnuté fyzickým osobám a právnickým osobám podľa § 6c možno použiť len na účely ustanovené týmto zákonom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a sa vypúšťa.

5.
V § 4 ods. 1 a § 7 ods. 8 sa za slová „z kapitoly ministerstva“ vkladajú slová „a z kapitoly ministerstva vnútra“.
6.
V § 4 ods. 9 sa slová „krajského školského úradu“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu v sídle kraja“ a slová „pridelenou krajským školským úradom a“ sa nahrádzajú slovami „poskytnutou ministerstvom alebo ministerstvom vnútra prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja a medzi“.
7.
V § 4 odsek 12 znie:

„(12)
Ministerstvo a ministerstvo vnútra prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja poskytuje zriaďovateľovi verejnej školy finančné prostriedky z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra pridelené podľa odsekov 1 až 11 a § 4a až 4e v priebehu roka podľa osobitného predpisu.22)“.

8.
V § 4a ods. 1 sa slová „v rámci kapitoly ministerstva“ nahrádzajú slovami „z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra“.
9.
V § 4a sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7)
Zriaďovateľ školy je povinný do 10 dní od skončenia činnosti asistenta učiteľa v škole predložiť obvodnému úradu v sídle kraja zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov a vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky, ak asistent učiteľa skončil činnosť v škole pred uplynutím obdobia, na ktoré mu boli tieto finančné prostriedky poskytnuté. Obvodný úrad v sídle kraja do 5 dní od predloženia zúčtovania zriaďovateľom oznámi ministerstvu návrh na ich ďalšie pridelenie. Ministerstvo pridelí finančné prostriedky ďalšiemu žiadateľovi podľa odseku 6.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

10.
V § 4b ods. 1 sa slová „v rámci rezervy kapitoly ministerstva“ nahrádzajú slovami „z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra“.
11.
V § 4c ods. 1 sa slová „v rámci rezervy kapitoly ministerstva“ nahrádzajú slovami „z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra“ a slová „krajského školského úradu“ sa nahrádzajú slovami „obvodného úradu v sídle kraja“.
12.
V § 4c sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

13.
V § 4d ods. 1 sa slová „v rámci kapitoly ministerstva“ nahrádzajú slovami „z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra“ a slová „krajského školského úradu“ sa nahrádzajú slovami „obvodného úradu v sídle kraja“.
14.
V § 4e ods. 1 sa slová „rozpočtu kapitoly ministerstva“ nahrádzajú slovami „kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra“.
15.
V § 6 ods. 1, § 6a ods. 1 a § 6b ods. 3 písm. c) sa za slovo „ministerstva“ vkladá slovo „vnútra“.
16.
V § 7 odsek 1 znie:

„(1)
Škola a školské zariadenie, ktoré sú právnické osoby, vypracúvajú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a predkladajú ju zriaďovateľovi. Zriaďovatelia predložia obvodnému úradu v sídle kraja do 15. apríla súhrnnú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Obvodné úrady v sídle kraja predložia ministerstvu v lehote určenej ministerstvom súhrnnú správu o hospodárení za zriaďovateľov v územnej pôsobnosti príslušného obvodného úradu v sídle kraja. Obsah a formu súhrnnej správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do 31. januára.“.

17.
V § 7 odseky 4 a 5 znejú:

„(4)
Zriaďovatelia24a) škôl1) sú povinní oznámiť do 30. septembra kalendárneho roka príslušnému obvodnému úradu v sídle kraja počty detí alebo žiakov škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a ďalšie údaje potrebné na rozpis finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva a ministerstva vnútra pre školy. Obvodný úrad v sídle kraja je povinný oznámiť tieto údaje za zriaďovateľov24a) škôl1) a za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstvu. Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo zriaďovateľom každoročne do 31. augusta.

(5)
V štátnom rozpočte na rok 2013 a v ďalších rokoch sa na financovanie regionálneho školstva podľa § 3 ods. 2 a 3 vyčlenia finančné prostriedky v objeme rovnajúcom sa najmenej súčinu počtu žiakov vo verejných školách, cirkevných školách a súkromných školách na začiatku bežného školského roka a priemerného ročného nákladu z predchádzajúceho kalendárneho roka zvýšeného o očakávanú priemernú ročnú mieru inflácie v nadchádzajúcom kalendárnom roku. Priemerným ročným nákladom je podiel celkového objemu bežných výdavkov rozpočtovaných v schválenom rozpočte kapitoly ministerstva a kapitoly ministerstva vnútra podľa § 3 ods. 2 a 3 a počtu žiakov vo verejných školách a neštátnych školách podľa stavu na začiatku bežného školského roka.“.

18.
V § 7 odsek 7 znie:

„(7)
Celkový objem finančných prostriedkov na bežné výdavky vyčlenený na účely podľa § 4a až 4e, § 6b a 8c v kalendárnom roku je najviac 6 % z objemu finančných prostriedkov na bežné výdavky rozpočtované v kapitole
a)
ministerstva podľa § 3 ods. 2,

b)
ministerstva vnútra podľa § 3 ods. 3.“.

19.
V § 7 odsek 10 znie:

„(10)
Ministerstvo môže prideliť z kapitoly
a)
ministerstva vnútra na žiadosť obvodného úradu v sídle kraja pre školy a školské zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky podľa naliehavosti riešenia potreby na
1.
nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov,

2.
výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov,

b)
ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa24c) školy1) finančné prostriedky na výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov podľa počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením a naliehavosti riešenia.“.

„24c)
§ 19 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 325/2012 Z. z.“.

20.
V § 7 odsek 15 znie:

„(15)
Ministerstvo alebo ministerstvo vnútra prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja poskytne z kapitoly ministerstva alebo z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa školy1) podanej obvodnému úradu v sídle kraja v priebehu kalendárneho roka finančné prostriedky
a)
na odchodné v sume dvojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku podľa osobitného predpisu,21)

b)
súvisiace so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na úhradu vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a B podľa osobitného predpisu.24f)“.

21.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:

„(16)
Obvodný úrad v sídle kraja predkladá ministerstvu údaje potrebné na účely rozpočtovania, financovania, rozhodovania, riadiacej činnosti a kontrolnej činnosti podľa tohto zákona v lehotách určených ministerstvom. Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo obvodnému úradu v sídle kraja.

(17)
Obvodný úrad v sídle kraja predkladá ministerstvu údaje zo žiadostí podľa § 4a, 4c, 4d, § 7 ods. 8, 10 a 15 a § 8c v lehotách určených ministerstvom. Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo obvodnému úradu v sídle kraja.“.

22.
V § 7a ods. 1 písmeno h) znie:

„h)
žiakov základných škôl podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka zriadených na území obce na účely financovania školských klubov detí,“.

23.
V § 7a ods. 5 sa vypúšťajú slová „dieťa školského klubu detí,“ a slová „a h)“.
24.
V § 8c ods. 1 prvá veta sa vypúšťa a druhá veta znie: „Ministerstvo môže v rámci dohodovacieho konania so zriaďovateľom na jeho žiadosť upraviť v rámci kapitoly ministerstva alebo v rámci kapitoly ministerstva vnútra objem pridelených finančných prostriedkov.“.
25.
V § 9 ods. 3 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladajú slová „a ministerstvo vnútra prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja“.
26.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6, 10 a 16 znejú:

„6)
§ 6 ods. 1, § 9 ods. 1 a § 10 ods. 1 písm. a) až c) a e) až h) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 325/2012 Z. z.

10)
§ 10 ods. 1 písm. h) a j) až m) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 325/2012 Z. z.

16)
§ 151 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.“.

27.
V § 1, § 4 ods. 7, 8, 10 a 11, § 4a ods. 5, § 4e ods. 5 a 6, § 5 ods. 4 a 5, § 6 ods. 2, § 6a ods. 2 a 6, § 6b ods. 3 a 4, § 7 ods. 11 až 14, § 7a ods. 1 písm. k) a ods. 7, § 8, 8b a § 8c ods. 2 sa slová „krajský školský úrad“ v príslušnom tvare nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XIX

Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 536/2004 Z. z., zákona č. 612/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 271/2008 Z. z., zákona č. 382/2008 Z. z. a zákona č. 265/2009 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),“.

2.
§ 3 sa vypúšťa.
3.
Slová „krajský stavebný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 6 nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XX

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z. a zákona č. 287/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 21 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie štátny orgán, ktorý je organizáciou podľa § 22 ods. 2, príjmy a výdavky ním zriadenej rozpočtovej organizácie sú zapojené na rozpočet rozpočtovej organizácie, ktorej vnútornou organizačnou jednotkou je tento štátny orgán.“.

Čl. XXI

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z. a zákona č. 313/2012 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 24 ods. 4 písm. a) sa slová „územnej vojenskej správy“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu v sídle kraja“.
2.
V § 46 ods. 1 písm. i) sa slová „príslušnej územnej vojenskej správy“ nahrádzajú slovami „príslušného obvodného úradu v sídle kraja“.

Čl. XXII

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z., zákona č. 310/2005 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z. a zákona č. 73/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 48a ods. 4 písm. b) sa slová „krajskému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie26a) (ďalej len „krajský úrad dopravy“)“ nahrádzajú slovami „obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja26a) (ďalej len „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“)“.
2.
V § 99 písm. q) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „v pôsobnostiach, ktoré sú zákonom ustanovené len obvodnému úradu dopravy v sídle kraja,“.
3.
Doterajší text § 100 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Obvodný úrad dopravy v sídle kraja zriaďuje na plnenie úloh podľa odseku 1 písm. a), c) a d) osobitný organizačný útvar.“.

4.
Slová „krajský úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XXIII

Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 81/2008 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z. a zákona č. 317/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 odsek 1 znie:

„(1)
Správnym orgánom príslušným na registráciu autoškoly je obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja, v ktorého územnom obvode je autoškola (ďalej len „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“).“.

2.
V § 8 ods. 5 sa slová „Obvodný úrad” nahrádzajú slovami „Obvodný úrad dopravy v sídle kraja“.
3.
§ 13 sa vypúšťa.
4.
§ 14 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhoduje v prvom stupni obvodný úrad dopravy v sídle kraja podľa tohto zákona; na tento účel zriaďuje osobitný organizačný útvar.“.

5.
V § 16 ods. 1 prvá veta znie: „Štátny odborný dozor nad autoškolami je vykonávanie kontrolnej činnosti v autoškolách poverenými zamestnancami ministerstva, obvodného úradu dopravy v sídle kraja, obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a prizvanými osobami (ďalej len „kontrolór“).“.
6.
Slová „obvodný úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XXIV

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 96/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 47 ods. 4 a v § 66 písm. l) sa slová „( § 57 ods. 9)“ nahrádzajú slovami „( § 57 ods. 8)“.
2.
V § 57 odsek 2 znie:

„(2)
Obvodný lesný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva na základe výsledkov výberového konania a odvoláva minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky.“.

3.
V § 57 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.

4.
V § 57 odsek 6 znie:

„(6)
Obvodné lesné úrady v sídlach krajov vykonávajú štátnu správu vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len obvodným lesným úradom v sídlach krajov, v územnom obvode kraja, v ktorom majú sídlo. Sídla obvodných lesných úradov a ich územná pôsobnosť sú uvedené v prílohe č. 2.“.

5.
V § 58 ods. 1 písmeno l) znie:

„l)
rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obvodného lesného úradu v sídle kraja vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len obvodnému lesnému úradu v sídle kraja,“.

6.
§ 60 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Obvodný lesný úrad v sídle kraja na rozhodovanie v správnom konaní v prvom stupni vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené obvodnému lesnému úradu, zriaďuje osobitný organizačný útvar.“.

7.
V prílohe č. 2 sa prvý stĺpec s názvom „Krajský lesný úrad“ vypúšťa, v stĺpci „Obvodný lesný úrad“ sa vypúšťa obvodný lesný úrad „Kysucké Nové mesto“ a v stĺpci „Pôsobnosť v okresoch“ sa okres „Kysucké Nové mesto“ presúva pod okres „Bytča“ v pôsobnosti Obvodného lesného úradu Žilina.
8.
Slová „krajský lesný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 68 ods. 6 nahrádzajú slovami „obvodný lesný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare“.

Čl. XXV

Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 483/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 315/2011 Z. z. a zákona č. 319/2012 Z. z. sa mení takto:

V § 177 ods. 7 sa slová „Riaditeľ územnej vojenskej správy príslušný podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa“ nahrádzajú slovom „Ministerstvo“.

Čl. XXVI

Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 473/2009 Z. z. a zákona č. 106/2011 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 4 ods. 4 sa slová „príslušnú územnú vojenskú správu podľa miesta trvalého pobytu (ďalej len „územná vojenská správa“)“ nahrádzajú slovami „príslušný obvodný úrad v sídle kraja podľa miesta trvalého pobytu (ďalej len „obvodný úrad v sídle kraja“)“.
2.
V § 13 ods. 2 a § 14 ods. 3 sa slová „príslušná územná vojenská správa, ktorá“ nahrádzajú slovami „príslušný obvodný úrad v sídle kraja, ktorý“.
3.
V § 14 ods. 4 sa slová „územná vojenská správa dozvedela“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja dozvedel“.
4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 znejú:

„15)
§ 10 ods. 4 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

16)
§ 10 ods. 20 písm. a) zákona č. 570/2005 Z. z.“.

5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:

„32)
§ 10 ods. 4 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6.
V prílohe vo vzore povolávacieho rozkazu sa slová „§ 16 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 4 písm. c)“ a slovo „Riaditeľ“ sa nahrádza slovom „Prednosta“.
7.
V prílohe v štvrtom bode sa slová „ktorá vás povolala“ nahrádzajú slovami „ktorý Vás povolal“.
8.
Slová „územná vojenská správa“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 16 ods. 2, 4 a 5 nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XXVII

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 473/2009 Z. z., zákona č. 106/2011 Z. z. a zákona č. 220/2011 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 10 ods. 2 sa slová „riaditeľ územnej vojenskej správy“ nahrádzajú slovami „prednosta obvodného úradu v sídle kraja“.
2.
V § 10 ods. 18 sa slová „podľa odseku 15“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 17“.
3.
V § 10 ods. 23 sa slová „odseku 18 písm. a)“ nahrádzajú slovami „odseku 20 písm. a)“.
4.
V § 10 ods. 24 sa slová „odseku 18“ nahrádzajú slovami „odseku 20“.
5.
V § 11 ods. 1 až 4 a § 17 ods. 8 a 9 sa slová „príslušnej územnej vojenskej správe“ nahrádzajú slovami „príslušnému obvodnému úradu v sídle kraja“.
6.
V § 11 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 10.

7.
V § 11 ods. 5 sa slová „v odseku 9 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „v odseku 7 písm. a) a b)“.
8.
V § 11 ods. 7 sa slová „odsekov 1 až 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 5“.
9.
V § 11 ods. 8, 9 a 10 sa slová „podľa odseku 8“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 7“.
10.
V § 11 ods. 8 a 9 sa slová „územnej vojenskej správe na základe jej žiadosti“ nahrádzajú slovami „obvodnému úradu v sídle kraja na základe jeho žiadosti“.
11.
V § 12 ods. 8 sa slová „riaditeľ územnej vojenskej správy“ nahrádzajú slovami „prednosta obvodného úradu v sídle kraja“.
12.
V § 15 ods. 10 sa slová „podľa odseku 4“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 3 a 5“.
13.
V § 15 ods. 16 sa slová „podľa odseku 13“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 15“.
14.
V § 20 ods. 4 sa slová „príslušná územná vojenská správa“ nahrádzajú slovami „príslušný obvodný úrad v sídle kraja“.
15.
V § 21 odsek 9 znie:

„(9)
Občanovi, ktorý bol v služobnom pomere podľa § 17 ods. 2 písm. a), b), d), e), g) a h) ministerstvo prizná vojenskú hodnosť dňom zaradenia do záloh ozbrojených síl. Podrobnosti o priznávaní vojenskej hodnosti upraví služobný predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

16.
V § 21 ods. 15 a 17 sa slová „príslušnú územnú vojenskú správu“ nahrádzajú slovami „príslušný obvodný úrad v sídle kraja“.
17.
V prílohe č. 1 vo vzore povolávacieho rozkazu sa slová „§ 16 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 4 písm. d)“ a slovo „riaditeľ“ sa nahrádza slovom „prednosta“.
18.
V prílohe č. 1 v štvrtom bode sa slová „územnej vojenskej správe, ktorá Vás povolala“ nahrádzajú slovami „obvodnému úradu v sídle kraja, ktorý Vás povolal“.
19.
V prílohe č. 2 vo vzore povolávacieho rozkazu sa slová „§ 16 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 4 písm. a)“ a slovo „riaditeľ“ sa nahrádza slovom „prednosta“.
20.
V prílohe č. 2 v štvrtom bode sa slová „územnej vojenskej správe, ktorá Vás povolala“ nahrádzajú slovami „obvodnému úradu v sídle kraja, ktorý Vás povolal“.
21.
Slová „územná vojenská správa“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 22 ods. 1 a 7 nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XXVIII

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z. a zákona č. 408/2011 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 3 písm. h) sa slová „krajský úrad životného prostredia (ďalej len „krajský úrad“)“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja“.
2.
Slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XXIX

Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z. a zákona č. 188/2009 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 4 odsek 1 znie:

„(1)
Kurzy základnej kvalifikácie vykonáva autoškola alebo iná osoba registrovaná na vykonávanie takýchto kurzov (ďalej len „prevádzkovateľ školiaceho strediska“) na obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja (ďalej len „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“).“.

2.
V § 7 ods. 1 písm. f) sa slovo „prednostu“ nahrádza slovom „riaditeľa“.
3.
§ 12a vrátane nadpisu znie:

㤠12a
Konanie
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,5b) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)
Obvodný úrad dopravy v sídle kraja je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje obvodný úrad dopravy v sídle kraja podľa tohto zákona; na tento účel zriaďuje osobitný organizačný útvar.“.

4.
Slová „krajský úrad dopravy“ a „obvodný úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XXX

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z. a zákona č. 220/2011 Z. z. sa mení takto:

V § 14 ods. 3 písm. j) sa slová „orgánu územnej vojenskej správy“ nahrádzajú slovami „obvodnému úradu v sídle kraja“ a vypúšťa sa odkaz 30.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 sa vypúšťa.

Čl. XXXI

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z. a zákona č. 252/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „zákon č. 515/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 6 ods. 3 sa písmeno b) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5.
prednostom obvodného úradu na návrh príslušného vedúceho ústredného orgánu štátnej správy.“.

3.
V § 6 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na prednostu obvodného úradu sa nevzťahujú aj ustanovenia § 65 ods. 3 tretej vety, § 83 ods. 4, § 104 a § 116 ods. 3 tretej vety. Na štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu sa nevzťahujú aj ustanovenia odseku 5 druhej vety, § 11 ods. 4, § 12 ods. 3, § 65 ods. 3 tretej vety, § 83 ods. 4, § 94 ods. 4, § 104, 108 a § 116 ods. 3 tretej vety.“.
4.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).

5.
V § 12 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii podľa § 6 ods. 3 písm. b) piateho bodu.“.
6.
V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Vedúci úradu môže v služobnom predpise poveriť konaním podľa prvej vety vedúceho zamestnanca.“.
7.
V § 13 ods. 4 sa slová „v § 9 ods. 1 písm. d) až g)“ nahrádzajú slovami „v § 9 ods. 1 písm. d) až f)“.
8.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, môže písomne poveriť vedúceho zamestnanca v služobnom úrade výkonom svojich oprávnení podľa § 12 ods. 2 v rozsahu určenom v poverení.“.

9.
V § 20 ods. 2 a § 22 ods. 11 sa slová „v § 9 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „v § 9 ods. 1 písm. e)“.

Čl. XXXII

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 40 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídlach krajov (ďalej len „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“),“.

2.
Slová „krajský úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XXXIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore