Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.09.2023 369/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.09.2023 do 31.10.2023 285/2023
ZMENY3DS
2 01.09.2023 377/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 377/1990 účinný od 01.09.2023 do 31.03.2024 205/2023
ZMENY5DS1
3 01.09.2023 401/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice 401/1990 účinný od 01.09.2023 do 31.03.2024 205/2023
ZMENY3DS1
4 01.09.2023 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.09.2023 do 30.09.2023 287/2023
ZMENY1DS
5 01.09.2023 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.09.2023 do 30.09.2023 182/2023
273/2023
ZMENY2DS1
6 01.09.2023 596/2003 Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.09.2023 do 22.12.2023 182/2023
415/2021
ZMENY14DS3
7 01.09.2023 597/2003 Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 597/2003 účinný od 01.09.2023 do 22.12.2023 182/2023
ZMENY4DS1
8 01.09.2023 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.09.2023 do 31.12.2023 310/2023
ZMENY1DS1
9 01.09.2023 579/2004 Zákon o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 579/2004 účinný od 01.09.2023 129/2023
285/2023
ZMENY7DS
10 01.09.2023 582/2004 Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 01.09.2023 do 30.09.2023 2/2023
ZMENY4DS2
11 01.09.2023 266/2005 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 266/2005 účinný od 01.09.2023 287/2023
ZMENY2DS2
12 01.09.2023 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 01.09.2023 do 22.12.2023 182/2023
276/2023
415/2021
263/2023
ZMENY47DS2
13 01.09.2023 307/2008 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním 307/2008 účinný od 01.09.2023 340/2023
ZMENY7DS
14 01.09.2023 322/2008 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o špeciálnych školách 322/2008 účinný od 01.09.2023 338/2023
ZMENY7DS
15 01.09.2023 447/2008 Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.09.2023 do 31.12.2023 263/2023
ZMENY1DS1
16 01.09.2023 528/2008 Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 528/2008 účinný od 01.09.2023 311/2023
ZMENY6DS2
17 01.09.2023 539/2008 Zákon o podpore regionálneho rozvoja 539/2008 účinný od 01.09.2023 do 31.03.2024 311/2023
ZMENY15DS2
18 01.09.2023 640/2008 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 640/2008 účinný od 01.09.2023 do 31.12.2023 347/2023
ZMENY1DS
19 01.09.2023 513/2009 Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 513/2009 účinný od 01.09.2023 do 31.12.2023 205/2023
ZMENY1DS2
20 01.09.2023 544/2010 Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 01.09.2023 280/2023
ZMENY3DS
21 01.09.2023 22/2011 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22/2011 účinný od 01.09.2023 334/2023
ZMENYDS
22 01.09.2023 82/2012 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov 82/2012 účinný od 01.09.2023 345/2023
ZMENY1DS
23 01.09.2023 402/2013 Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov 402/2013 účinný od 01.09.2023 288/2023
ZMENY10DS1
24 01.09.2023 465/2013 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia 465/2013 účinný od 01.09.2023 do 31.01.2024 80/2023
ZMENYDS
25 01.09.2023 292/2014 Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 01.09.2023 311/2023
ZMENY2DS2
26 01.09.2023 410/2015 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu 410/2015 účinný od 01.09.2023 336/2023
ZMENY26DS
27 01.09.2023 317/2016 Zákon o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon) 317/2016 účinný od 01.09.2023 129/2023
ZMENY10DS1
28 01.09.2023 60/2018 Zákon o technickej normalizácii 60/2018 účinný od 01.09.2023 297/2023
ZMENY21DS1
29 01.09.2023 103/2018 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 103/2018 účinný od 01.09.2023 do 31.10.2023 313/2023
ZMENY1DS
30 01.09.2023 362/2018 Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení 362/2018 účinný od 01.09.2023 264/2023
ZMENY22DS
31 01.09.2023 54/2019 Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 54/2019 účinný od 01.09.2023 189/2023
ZMENY4DS2
32 01.09.2023 138/2019 Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2019 účinný od 01.09.2023 do 31.08.2029 182/2023
136/2023
ZMENY17DS
33 01.09.2023 181/2019 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu 181/2019 účinný od 01.09.2023 337/2023
ZMENY7DS
34 01.09.2023 415/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 415/2021 účinný od 01.09.2023 do 31.08.2024
nový predpis
ZMENYDS1
35 01.09.2023 452/2021 Zákon o elektronických komunikáciách 452/2021 účinný od 01.09.2023 do 30.03.2024 205/2023
287/2023
ZMENY51DS1
36 01.09.2023 541/2021 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o materskej škole 541/2021 účinný od 01.09.2023 do 31.08.2029 341/2023
ZMENY5DS
37 01.09.2023 24/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zariadeniach poradenstva a prevencie 24/2022 účinný od 01.09.2023 342/2023
ZMENY3DS
38 01.09.2023 121/2022 Zákon o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 121/2022 účinný od 01.09.2023 311/2023
ZMENY7DS2
39 01.09.2023 223/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o základnej škole 223/2022 účinný od 01.09.2023 do 31.08.2025 344/2023
ZMENY9DS
40 01.09.2023 287/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 287/2022 účinný od 01.09.2023 do 30.09.2023 343/2023
ZMENY8DS
41 01.09.2023 295/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 295/2022 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENY1DS
42 01.09.2023 296/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 296/2022 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENY1DS
43 01.09.2023 465/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny 465/2022 účinný od 01.09.2023 do 14.09.2023 348/2023
ZMENY3DS
44 01.09.2023 483/2022 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 483/2022 účinný od 01.09.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENY1DS
45 01.09.2023 508/2022 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty 508/2022 účinný od 01.09.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENY1DS
46 01.09.2023 2/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS1
47 01.09.2023 15/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby 15/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENY1DS
48 01.09.2023 80/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov 80/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
49 01.09.2023 129/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon) 129/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
50 01.09.2023 136/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 136/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
51 01.09.2023 173/2023 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 173/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
52 01.09.2023 182/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 182/2023 účinný od 01.09.2023 do 31.08.2026
nový predpis
ZMENYDS
53 01.09.2023 189/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 189/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS1
54 01.09.2023 205/2023 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 205/2023 účinný od 01.09.2023 do 30.09.2023
nový predpis
ZMENYDS1
55 01.09.2023 263/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 263/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
56 01.09.2023 264/2023 Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení 264/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
57 01.09.2023 273/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 273/2023 účinný od 01.09.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
58 01.09.2023 276/2023 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 276/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
59 01.09.2023 280/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 280/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
60 01.09.2023 285/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 285/2023 účinný od 01.09.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
61 01.09.2023 287/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 287/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
62 01.09.2023 288/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 288/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
63 01.09.2023 297/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov 297/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
64 01.09.2023 310/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 310/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
65 01.09.2023 311/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 311/2023 účinný od 01.09.2023 do 31.03.2024
nový predpis
ZMENYDS1
66 01.09.2023 313/2023 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 313/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
67 01.09.2023 327/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vyššia suma základnej zložky mzdy profesionálneho náhradného rodiča 327/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
68 01.09.2023 334/2023 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 334/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
69 01.09.2023 335/2023 Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente 335/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
70 01.09.2023 336/2023 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení vyhlášky č. 49/2019 Z. z. 336/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
71 01.09.2023 337/2023 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení neskorších predpisov 337/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
72 01.09.2023 338/2023 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov 338/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
73 01.09.2023 339/2023 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii 339/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
74 01.09.2023 340/2023 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním 340/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
75 01.09.2023 341/2023 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole 341/2023 účinný od 01.09.2023 do 31.08.2029
nový predpis
ZMENYDS
76 01.09.2023 342/2023 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie 342/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
77 01.09.2023 343/2023 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 343/2023 účinný od 01.09.2023 do 30.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
78 01.09.2023 344/2023 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole 344/2023 účinný od 01.09.2023 do 31.08.2025
nový predpis
ZMENYDS
79 01.09.2023 345/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 82/2012 Z. z. o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov 345/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
80 01.09.2023 347/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 347/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
81 01.09.2023 348/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov 348/2023 účinný od 01.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
82 06.09.2023 636/2004 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch 636/2004 účinný od 06.09.2023 354/2023
ZMENY17DS
83 06.09.2023 354/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch 354/2023 účinný od 06.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
84 09.09.2023 356/2023 Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov 356/2023 účinný od 09.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
85 15.09.2023 93/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 93/2022 účinný od 15.09.2023 360/2023
ZMENY3DS
86 15.09.2023 465/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny 465/2022 účinný od 15.09.2023 do 30.09.2023 361/2023
ZMENY4DS
87 15.09.2023 357/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024 357/2023 účinný od 15.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
88 15.09.2023 358/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní obmedzovacích prostriedkov a vedení registra obmedzovacích prostriedkov 358/2023 účinný od 15.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
89 15.09.2023 359/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov 359/2023 účinný od 15.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
90 15.09.2023 360/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov 360/2023 účinný od 15.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
91 15.09.2023 361/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov 361/2023 účinný od 15.09.2023 do 30.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
92 16.09.2023 364/2023 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky 364/2023 účinný od 16.09.2023 do 29.11.2023
nový predpis
ZMENYDS
93 19.09.2023 365/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Chryzostoma Korca 365/2023 účinný od 19.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
94 25.09.2023 367/2023 Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu 367/2023 účinný od 25.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
95 27.09.2023 372/2023 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sume minimálnej mzdy na rok 2024 372/2023 účinný od 27.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
96 27.09.2023 373/2023 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2024 373/2023 účinný od 27.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
97 27.09.2023 374/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 26. septembra 2023 č. MF/010575/2023-119, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení opatrenia z 19. januára 2022 č. MF/004274/2022-119 374/2023 účinný od 27.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
98 28.09.2023 379/2023 Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2024/2025 379/2023 účinný od 28.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
99 29.09.2023 382/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky k Dodatkovému protokolu k Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúci sa trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov 382/2023 účinný od 29.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore