Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o technickej normalizácii 60/2018 účinný od 01.04.2020


Platnosť od: 07.03.2018
Účinnosť od: 01.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 60/2018 s účinnosťou od 01.04.2020

Vládny návrh zákona o technickej normalizácii a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 60/2018, dátum vydania: 07.03.2018

Dôvodová správa

 

 

A. Všeobecná časť

 

 

Návrh zákona o technickej normalizácii a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov                      v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) do legislatívneho procesu predkladá predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej                   len „úrad“) na základe úlohy C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2016.

Cieľom novej právnej úpravy je ustanoviť samostatný a komplexný legislatívny rámec plne pokrývajúci oblasť technickej normalizácie, vychádzajúci z požiadaviek harmonizovanej európskej legislatívy a z požiadaviek aplikačnej praxe.

Predmetom návrhu zákona je úprava základných pojmov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým                   sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. ES L 316 14. 11. 2012) v platnom znení (ďalej                   len „nariadenie (EÚ) č. 1025/2012“), pôsobnosti, práv a povinností slovenského národného normalizačného orgánu, hlavných princípov a postupu pri tvorbe slovenských technických noriem, zapojenia zainteresovaných strán prostredníctvom technických komisií do tvorby slovenských technických noriem, nákladov na činnosť slovenského národného normalizačného orgánu, poskytovania technických noriem, ochrany technických noriem a s tým súvisiaci dohľad nad dodržiavaním zákona a ukladanie pokút.

Pojmy definované v návrhu zákona vychádzajú z prepracovanej definície technickej normy používanej v nariadení (EÚ) č. 1025/2012 a ďalšie pojmy sú uvádzané pre potreby technickej normalizácie na národnej úrovni.

V návrhu zákona sa ďalej ustanovujú požiadavky, ktoré musí zabezpečiť slovenský národný normalizačný orgán, ktorým je úrad. Na zabezpečenie nezávislosti slovenského normalizačného orgánu je pri úrade zriadená Rada pre technickú normalizáciu (ďalej len „Rada“), ktorej poslaním je najmä dohliadanie na dodržiavanie zakladajúcich zásad normalizačnej činnosti, ktorými                     sú koherencia, transparentnosť, otvorenosť, konsenzus, dobrovoľné uplatňovanie, nezávislosť               od osobitných záujmov a efektívnosť, uznaných Svetovou obchodnou organizáciou (WTO)                      v oblasti technickej normalizácie a citovaných v nariadení (EÚ) č. 1025/2012.

V návrhu zákona je uvedený postup slovenského národného normalizačného orgánu pri tvorbe, zmene, schvaľovaní, vydávaní a rušení slovenských technických noriem tak, aby bol chránený oprávnený záujem, zároveň upravuje oblasť poskytovania technických noriem.

Poskytovanie slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií za úhradu vyplýva z členstva úradu ako slovenského národného normalizačného orgánu v európskych normalizačných organizáciách (CEN, CENELEC, ETSI). Spravovanie sústavy slovenských technických noriem slovenským národným normalizačným orgánom zároveň zabezpečuje ochranu používateľov technických noriem, a tým aj ochranu spotrebiteľa s cieľom zabrániť šíreniu technických noriem, ktoré sú pozmenené alebo neaktuálne, ako aj ochranu práv tvorcov technických noriem, ktorými sú medzinárodné, európske a národné normalizačné orgány. Poskytovanie technických noriem nemôže byť „voľné“, ale je ho potrebné koordinovať, pričom musí byť dodržaný princíp poskytovania noriem za úhradu. Ustanovuje sa, že úrad je oprávnený poskytovať slovenské technické normy, a teda aj európske a medzinárodne normy prevzaté do sústavy slovenských technických noriem a samostatne vydané medzinárodné normy verejnosti za úhradu, pričom výška úhrady je podľa splnomocňujúceho ustanovenia určená vo všeobecne záväznom predpise, ktorý vydá úrad. Na úhradu za poskytovanie slovenských technických noriem sa nevzťahuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

V európskom normalizačnom ponímaní je používanie technických noriem vo všeobecnosti dobrovoľné. Z uvedených dôvodov sa pristúpilo k podrobnejšej úprave rozmnožovania alebo rozširovania slovenských technických noriem, ktoré je možné len so súhlasom slovenského národného normalizačného orgánu. Rozmnožovanie alebo rozširovanie sa týka nielen celého textu slovenských technických noriem, ale aj častí ich textov.

Návrh zákona naďalej predpokladá možnosť, aby orgány štátnej správy v rámci svojej pôsobnosti v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch mohli používať odkazy na slovenské technické normy priamo v texte právneho predpisu. Táto možnosť je však podmienená včasným oznámením takéhoto zámeru slovenskému národnému normalizačnému orgánu a uhradením, resp. refundáciou nákladov súvisiacich so spracovaním a poskytovaním slovenských technických noriem slovenskému národnému normalizačnému orgánu. Toto sa netýka odkazov na slovenské technické normy v právnych prepisoch uvedené v poznámkach pod čiarou, ktoré majú podľa Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky informatívny charakter.

Návrh zákona má pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie a nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 


 

Doložka vybraných vplyvov

 

1.      Základné údaje

Názov materiálu

Návrh zákona o technickej normalizácii a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov                      v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).

Charakter predkladaného materiálu

Materiál nelegislatívnej povahy

Materiál legislatívnej povahy

Transpozícia práva EÚ

 

 

Termín začiatku a ukončenia PPK

8. marec 2017 – 29. marec 2017

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

31. marec 2017 – 24. apríl 2017

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

október 2017

 

2.      Definovanie problému

V súčasnosti platný zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 264/1999 Z. z.“) upravuje okrem technickej normalizácie aj oblasť posudzovania zhody a vnútrokomunitárne pripomienkové konanie, teda je rámcovým zákonom pre tri oblasti pôsobnosti úradu, ktoré mu vyplývajú zo zákona č .575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. V období prijatia zákona č. 264/1999 Z. z. neexistovala európska legislatívna úprava, ktorá by zastrešovala oblasť európskej normalizácie, akou je v súčasnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. ES L 316 14. 11. 2012) v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 1025/2012), navyše,  pôvodný zákon č. 264/1999 Z. z. vznikal v období pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie, a preto nemohol v plnej miere pokryť požiadavky, kladené na činnosť národného normalizačného orgánu, požadované v súčasnosti.

 

3.      Ciele a výsledný stav

Cieľom novej právnej úpravy je ustanoviť komplexný legislatívny rámec plne pokrývajúci oblasť technickej normalizácie vychádzajúci z požiadaviek harmonizovanej európskej legislatívy a z požiadaviek aplikačnej praxe.

4.      Dotknuté subjekty

Podnikateľské subjekty, vrátane malých a stredných podnikov, ako aj širokej technickej verejnosti a spotrebitelia, ktorí pri svojej činnosti môžu využívať poznatky z technických noriem, v ktorých sú stanovené technické požiadavky, ktoré má výrobok a služba spĺňať. Vzhľadom nato, že technická norma obsahuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a kvalitu výrobku a služby, jej dodržanie predpokladá splnenie minimálnych požiadaviek na bezpečnosť a kvalitu výrobku alebo služby, pričom však je možné uplatniť iné spôsoby ako určuje technická norma na splnenie týchto požiadaviek, preto je použitie technickej normy a tým aj poskytovanie technickej normy dobrovoľné.

Ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy, ktoré môžu využívať poznatky z technických noriem na podporu legislatívy.

 

5.      Alternatívne riešenia

Alternatívne riešenia neboli zvažované.

6.      Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena  vykonávacích predpisov?

  Áno

  Nie

 

Vykonávacím predpisom budú upravené podrobnosti o poskytovaní slovenských technických noriem, ako aj výška poplatkov za ich poskytovanie.

7.      Transpozícia práva EÚ

 

 

8.      Preskúmanie účelnosti**

 

 

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu        legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** nepovinné

 

9.      Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

    z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

                   

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

 

 

 

 

 

 

    vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

    vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

10.  Poznámky

Prijatím návrhu zákona nedôjde k úbytku príjmov rozpočtu verejnej správy a všetky výdavky vyplývajúce z predloženého návrhu zákona sú zabezpečené v rámci schváleného limitu výdavkov kapitoly Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctva Slovenskej republiky na príslušný rozpočtový rok.

 

11.  Kontakt na spracovateľa

Ing. Mária Semanová, maria.semanova@normoff.gov.sk, 02/57 485 417.

12.  Zdroje

Výročné správy úradu.

13.  Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadrila k materiálu súhlasné stanovisko.

 

  

 

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

(vrátane testu MSP)

Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:

iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)

iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)

na všetky kategórie podnikov

 

3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty

 - z toho MSP

Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.

Aký je ich počet?

Návrh zákona o technickej normalizácii a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov                      v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) ucelene a samostatne rieši práva a povinnosti slovenského národného normalizačného orgánu, základné princípy tvorby slovenských technických noriem a iných normalizačných dokumentov,  financovanie činnosti slovenského normalizačného orgánu a tvorby slovenských technických noriem ako                           aj poskytovanie slovenských technických noriem za poplatok. V súčasnosti rieši otázku technickej normalizácie zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky                  a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nový návrh zákona nemení rozsah poskytovaných služieb pre podnikateľské prostredie.

Dotknutými subjektmi sú podnikateľské subjekty vrátane malých a stredných podnikov ako               aj široká technická verejnosť, spotrebitelia a orgány štátnej a verejnej správy, ktorí pri svojej činnosti môžu využívať poznatky z technických noriem, v ktorých sú stanovené technické požiadavky, ktoré má výrobok a služba spĺňať.

Výška poplatkov, ktorú je oprávnený vyberať Úrad pre normalizáciu, metrológiu                          a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) za poskytovanie slovenských technických noriem a za činnosti súvisiace s poskytovaním slovenských technických noriem, bude mať vplyv na špecifické odvetvie hospodárstva - výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov a distribútorov výrobkov a služieb. Výška poplatkov sa nemení v porovnaní                         s aktuálnou výškou poplatkov a bude ustanovená vyhláškou.

Približný počet dotknutých subjektov nie je možné určiť nakoľko nie je známy počet používateľov, ktorým úrad  poskytne služby v zmysle návrhu zákona. Približne sa môže určiť počet používateľov elektronickej služby, ktorým sa v minulosti poskytovali služby v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a sadzobníka a s ktorými je v súčasnosti uzatvorená zmluva. Takýchto zazmluvnených odberateľov je 43. Taktiež je možné určiť počet podnikateľských subjektov, ktorým sa v minulosti poskytli slovenské technické normy a normalizačné dokumenty. Takýchto odberateľov bolo 936.Vzhľadom na dobrovoľnosť slovenských technických noriem a normalizačných dokumentov sa počet podnikateľských subjektov, ktorým úrad poskytne slovenské technické normy a normalizačné dokumenty, môže meniť.

3.2 Vyhodnotenie konzultácií

       - z toho MSP

Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.

Ako dlho trvali konzultácie?

Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.

Zapojenie subjektov zainteresovaných do činnosti technickej normalizácie, používateľov slovenských technických noriem a ostatnej verejnosti bolo formou zasielania podnetov a návrhov. Cielene boli oslovení členovia Rady pre technickú normalizáciu ako poradného orgánu predsedu úradu. Výzva na zapojenie do prípravy návrhu zákona bola zverejnená                         na webovom sídle úradu:

http://www.unms.sk/?TS&sprava=priprava-zakona-o-technickej-normalizacii

Konalo sa jedno stretnutie s prihlásenými účastníkmi, ktorí priamo na stretnutí alebo neskôr e-mailom zaslali pripomienky k návrhu zákona.

Hlavné body konzultácií a výsledky (zapracovanie do návrhu zákona):

  1. Vymedzenie práv a povinností slovenského národného normalizačného orgánu (ďalej len „NNO“) a  právna forma NNO

Práva a povinnosti NNO sú v návrhu zákona ustanovené v súlade s nariadením č. 1025/2012 (EÚ) o európskej normalizácii (zakladajúce zásady - koherencia, transparentnosť, otvorenosť, konsenzus, dobrovoľné uplatňovanie, nezávislosť od osobitných záujmov a efektívnosť) a s vnútornými pokynmi európskych a medzinárodných normalizačných organizácií. Formulácia zákona zabezpečuje prístup zainteresovaných účastníkov a širokej verejnosti k normalizačnej činnosti a k vydaným normám a normalizačným dokumentom v súlade so záväzkami NNO vyplývajúcimi z povinností člena v uvedených normalizačných organizáciách. V návrhu zákona je explicitne stanovená zodpovednosť úradu za jazykovú a terminologickú správnosť vydanej slovenskej technickej normy a normalizačného dokumentu. Právna forma NNO vychádza zo súčasného stavu a zo skutočnosti, že úrad prešiel úspešne auditom CEN/CENELEC podľa Pokynu CEN/CENELEC č. 20 stanovujúceho kritériá členstva v CEN/CENELEC a bol valným zhromaždením prijatý za člena oboch organizácií, čím bolo preukázané, že spĺňa požadované kritériá. Právna nezávislosť je zabezpečená Radou pre technickú normalizáciu, ktorá je v návrhu zákona definovaná ako nezávislý orgán zriadený pri úrade. Na zabezpečenie finančnej samostatnosti sa zvažuje vyčlenenie rozpočtu pre odbor technickej normalizácie, ktorý zabezpečuje tvorbu slovesných technických noriem v rámci úradu.

  1. Vydávanie slovenských technických noriem v štátnom jazyku

Súčasne platný zákon č. 264/1999 Z. z. aj návrh zákona vymedzuje priority v súvislosti s prekladom technických noriem, ktoré sa zameriavajú na tie oblasti, ktoré súvisia s legislatívou alebo iným spôsobom zabezpečujú oprávnený záujem. Na základe splnomocnenia vyplývajúceho z návrhu zákona stanoví NNO kritériá, na základe ktorých budú určené jednotlivé položky, ktoré budú podmieňovať zavedenie technickej normy v štátnom jazyku (napr. harmonizované normy, normy na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov, bezpečnostné normy, normy súvisiace s ochranou oprávneného záujmu, normy na podporu legislatívy, priority stanovené technickými komisiami (TK), terminologické normy atď.). Kritériá zostaví NNO a schváli Rada pre technickú normalizáciu.

Počet noriem preberaných v štátnom jazyku je limitovaný personálnym a finančným zabezpečením NNO. Nie je možné zabezpečiť preklad všetkých vydávaných slovenských technických noriem do štátneho jazyka, keďže preklad sa v prevažnej miere hradí zo štátneho rozpočtu. Preto je potrebné stanovovať kritériá výberu na preklad. V zahraničí je bežnou praxou, že podnikateľské subjekty aj finančne prispievajú na tvorbu a preberanie technických noriem tam, kde ich tvorba, resp. prevzatie prispievajú k ich konkurencieschopnosti.

  1. Zozáväzňovanie noriem

Návrh nového zákona počíta aj naďalej v odôvodnených prípadoch s možnosťou uvádzania noriem z pozície ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v rámci ich pôsobnosti vymedzenej kompetenčným zákonom v texte právneho predpisu. V takomto prípade NNO navrhuje, aby príslušné rezorty hradili, resp. refundovali náklady NNO                      na spracovanie a poskytovanie takýchto noriem. Uvedené normy by v takom prípade boli  poskytované verejnosti za zvýhodnené poplatky, resp. bezplatne.

4.       Zodpovednosť za vecnú, jazykovú a terminologickú správnosť technických noriem,   neakceptovanie pripomienok k návrhom technických noriem od odborníkov

Zodpovednosť za jazykovú a terminologickú správnosť noriem má podľa zákona NNO. Predpokladá sa, že na norme bude uvedená technická komisia, čo umožní v prípade potreby vyhľadať kontakt na pracovníka NNO zodpovedného za danú oblasť ako tajomníka technickej komisie. V súvislosti s pripomienkou, že sa neakceptujú pripomienky odborníkov, je v návrhu zákona zavedený štatút rozporového konania k návrhu slovenskej technickej normy s pripomienkovateľom v prípade, že bude predložená zásadná pripomienka. Zásadnou pripomienkou je odôvodnený zásadný nesúhlas s technickým riešením. 

  1. Zabezpečenie efektívnejšieho a finančne menej náročného prístupu k normám

Tvorba poplatkov za slovenské technické normy vychádza zo skutočných nákladov vynaložených na tvorbu slovenských technických noriem a režijných a vecných nákladov                    na ich vydávanie.

Poplatok sa tvorí z alikvotných nákladov za preklad, za prácu zamestnanca NNO vykonávajúceho odborné práce na slovenskej technickej norme, z nákladov na grafické úpravy, na tlač a súvisiaci materiál.

Finančné zdroje získané za poskytovanie technických noriem sú príjmom štátneho rozpočtu.

 

3.3 Náklady regulácie

      - z toho MSP

3.3.1 Priame finančné náklady

Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

 

Nedochádza k zvýšeniu priamych nákladov

K zníženiu priamych finančných nákladov dochádza u spracovateľov pôvodných slovenských technických noriem, ktorým bude poskytnutá  pôvodná slovenská technická norma a pôvodný normalizačný dokument za zníženú cenu. Zníženie finančných nákladov závisí od množstva pôvodných slovenských technických noriem a pôvodných normalizačných dokumentov, na ktorých sa budú podielať.

 

3.3.2 Nepriame finančné náklady

Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

 

Nedochádza k zvýšeniu nepriamych nákladov

 

3.3.3 Administratívne náklady

Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

 

Nedochádza k zvýšeniu administratívnych nákladov

 

3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie

 

 

Náklady na 1 podnikateľa

Náklady na celé podnikateľské prostredie

Priame finančné náklady

0

0

Nepriame finančné náklady

0

0

Administratívne náklady

0

0

Celkové náklady regulácie

0

0

 

3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu

       - z toho MSP

Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.

Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.

Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?

Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?

Nemá vplyv.

3.5 Inovácie

       - z toho MSP

Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.

Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?

Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).

Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?

Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?

 

 

 


 

Doložka zlučiteľnosti

návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie

 

 

1.

Predkladateľ návrhu právneho predpisu: Úrad pre normalizáciu, metrológiu                                 a skúšobníctvo Slovenskej republiky

 

 

2.

Názov návrhu právneho predpisu:  Zákon o technickej normalizácii a o zmene zákona                    č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene                           a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

3.

Problematika návrhu právneho predpisu:

 

 

a)      je upravená v práve Európskej únie


- primárnom

článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

 

- sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení                         a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)

1. legislatívne akty:


- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012                           o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS                             a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012)

 

2. nelegislatívne akty:

-

 

- sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy)

-

 

 

 

b)      nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie

 

 

 

 

4.

Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

 

a)

lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia

   

do 1. januára 2013 pri nariadení (EÚ) č.1025 /2012

 

b)

lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc                a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov

   

nebola určená

 

c)

informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

   

konanie nebolo začaté

 

d)

informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu                 s uvedením rozsahu tohto prebratia

   

zákon č. 51/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

5.

Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:

   

Úplný

6.

Gestor a spolupracujúce rezorty:

   

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky


 

 

B. Osobitná časť

 

 

K Čl. I

K § 1

Ustanovuje sa predmet návrhu zákona.

K § 2

​Vymedzujú sa základné pojmy na účely návrhu zákona.

K § 3

Uvádzajú sa definície výsledkov normalizačnej činnosti, ako je technická norma, slovenská technická norma a technická normalizačná informácia, a zároveň aj pojmy úzko súvisiace s postupmi a činnosťami nevyhnutnými na tvorbu a spracovanie týchto dokumentov. Pri pojme „technická norma“ zákon v poznámke pod čiarou odkazuje na priamo účinné nariadenie (EÚ)              č. 1025/2012 z dôvodu, aby zákon necitoval definíciu technickej normy z nariadenia.

Deklaruje sa dobrovoľný charakter technickej normy podľa nariadenia (EÚ) č. 1025/2012. Zároveň sa striktne uvádza, že technická norma nie je technickým predpisom. Toto ustanovenie je dôležité pre pochopenie rozdielu medzi dobrovoľným používaním technických noriem a povinnosťou dodržiavať všeobecne záväzný právny predpis (technický predpis). Nerozlišovanie týchto pojmov často vedie technickú verejnosť, ale aj zástupcov orgánov verejnej moci k názoru, že technická norma je rovnocenná s technickým predpisom a na základe toho predpokladá, že je záväzná a prístupná bezodplatne. Návrh zákona má ambíciu riešiť tento pretrvávajúci problém jednoznačným stanovením, že technická norma nie je technickým predpisom.

Ustanovuje sa značka slovenskej technickej normy STN, predbežnej slovenskej technickej normy STN P a technickej normalizačnej informácie TNI.

Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia sa nesprístupňuje podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, keďže sa tieto dokumenty poskytujú za úhradu.

Zároveň sa ukladá povinnosť inému orgánu štátnej správy vopred písomne upozorniť slovenský národný normalizačný orgán, že v návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý pripravuje a predloží do legislatívneho procesu, bude vo vlastnom materiáli odkazovať v texte                  na slovenskú technickú normu.

K § 4

Vymedzuje sa pôsobnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredného orgánu štátnej správy v oblasti technickej normalizácie v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 505/2009 Z. z. Oproti platnej právnej úprave                     sa nerozširuje rozsah pôsobnosti úradu. Ďalej sa určuje povinnosť úradu hradiť členské poplatky v európskych normalizačných organizáciách CEN a CENELEC a medzinárodných normalizačných orgánoch ISO a IEC. Členovia CEN, CENELEC, ISO, IEC o poplatkoch a rozpočte organizácií a orgánov každoročne hlasujú na štatutárnych zasadnutiach/valných zhromaždeniach. Členské poplatky majú každoročne rastúcu tendenciu. Úrad spolupracuje s ETSI na základe Memoranda o porozumení, ktoré je uzatvorené s každou národnou normalizačnou organizáciou, ktorá pôsobí v členskom štáte Európskej únie. Úrad nie je členom ETSI. Ďalej je zakotvená povinnosť úradu uhrádzať náklady súvisiace s povinnosťami a činnosťami, ktoré musí plniť a zabezpečovať slovenský národný normalizačný orgán. Deklaruje sa, že úrad je slovenským národným normalizačným orgánom, keďže na základe výsledkov auditu a požiadaviek európskych a medzinárodných normalizačných organizácií CEN, CENELEC, ETSI, ISO a IEC splnil požiadavky na jeho medzinárodné a európske uznanie ako slovenského národného normalizačného orgánu.

Odôvodneným prípadom podľa odseku 1 písm. b) je situácia, ak európske normalizačné organizácie stanovia skrátené lehoty povinného prijatia európskych noriem do sústavy slovenských technických noriem. Tento postup môže byť použitý, ak napríklad je potrebné urýchlene vydať technickú normu podporujúcu legislatívu, napríklad technické normy harmonizované so smernicami alebo inými legislatívnymi aktmi EÚ. Keďže periodicita vydávania vestníka je jedenkrát za mesiac, nebolo by možné tieto skrátené lehoty dodržať, preto úrad pristúpil aj k možnosti oznamovania prostredníctvom webového sídla. Ide však len o výnimočné situácie. Následne bude informatívne oznámené prijatie slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácii aj vo vestníku, pričom platnosť takto informatívne oznámenej slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácii bude dňom jej oznámenia na webovom sídle úradu.

Zároveň sa vymedzujú práva a povinnosti úradu ako slovenského národného normalizačného orgánu. Návrh zákona bližšie špecifikuje povinnosti, ktoré je slovenský národný normalizačný orgán povinný plniť a zabezpečiť pri svojej činnosti, ktoré vyplývajú tak z nariadenia (EÚ)                   č. 1025/2012, ako aj z vnútorných pokynov medzinárodných a európskych normalizačných organizácií, ktorých je úrad riadnym členom. Slovenský národný normalizačný orgán zverejňuje na svojom webovom sídle kritériá na tvorbu slovenskej technickej normy v štátnom jazyku po ich schválení Radou pre technickú normalizáciu (ďalej len „rada“). Vzhľadom na vysoký počet každoročne prijímaných technických noriem na európskej úrovni (v roku 2016 vydali európske normalizačné organizácie CEN  a CENELEC spolu 1590 európskych noriem a dokumentov)                 a vzhľadom na personálne kapacity úradu a angažovanosť a záujem externých spolupracovníkov úradu, ale aj dostupné finančné prostriedky, nie je možné prijímať všetky tieto technické normy prekladom do štátneho jazyka, preto sa stanovujú kritériá na ich preklad. Podľa návrhu zákona zostaví tieto kritériá slovenský národný normalizačný orgán a schváli rada. Podľa navrhovaných kritérií budú mať prioritu harmonizované európske normy a harmonizačné dokumenty (ďalej len „EN a HD“), EN a HD vypracované na základe mandátu Európskej komisie alebo žiadosti Európskej komisie o normalizačnú prácu, bezpečnostné technické normy slúžiace na podporu legislatívy, terminologické normy, normy navrhnuté príslušnou technickou komisiou, technické normy navrhnuté radou, pričom sa bude vyhodnocovať rozsah používateľov a efektívnosť využitia prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Ďalej sa uvádzajú postupy stanovené slovenským národným normalizačným orgánom podľa pravidiel určených európskymi, medzinárodnými a národnými normalizačnými orgánmi. Tieto pravidlá vychádzajú zo zásad správnej praxe na prípravu, prijímanie a uplatňovanie technických noriem, ktoré prijala Svetová obchodná organizácia  (WTO) v oblasti technickej normalizácie a to: koherencii, transparentnosti, otvorenosti, konsenze, dobrovoľnom uplatňovaní, nezávislosti od osobitných záujmov a efektívnosti („zakladajúce zásady“).

Pravidlá európskych normalizačných organizácií sú Vnútorné predpisy CEN/CENELEC, Časť 2: Spoločné pravidlá na normalizačnú prácu; (Internal Regulation Part 2: Common Rules for Standardization Work), Vnútorné predpisy CEN/CENELEC, Časť 3: Pravidlá na stavbu a navrhovanie publikácií CEN/CENELEC; (Internal Regulation Part 3: Rules for the structure and drafting of CEN/CENELEC Publications).

Ďalej slovenský národný normalizačný orgán postupuje podľa pravidiel medzinárodných normalizačných organizácií, ktorými sú: Smernice ISO/IEC, Časť 1: Postupy na normalizačnú prácu (ISO/IEC Directives, Part 1: Procedures for the technical work), Smernice ISO/IEC, Časť 2: Princípy a pravidlá na stavbu a navrhovanie publikácií ISO a IEC.

Slovenský národný normalizačný orgán sa riadi aj metodickými postupmi, ktoré vydáva slovenský národný normalizačný orgán a sú zverejnené na webovom sídle úradu v časti technická normalizácia.

Dôležitou povinnosťou, ktorú musí slovenský národný normalizačný orgán zabezpečiť,                        je ochrana slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie a inej technickej normy a inej technickej normalizačnej informácie.

Slovenský národný normalizačný orgán prevádzkuje portál, ktorý slúži ako zoznam platných a zrušených slovenských technických noriem, technických normalizačných informácií a ich zmien a opráv (obsahujúci základné bibliografické údaje, spôsob prevzatia do sústavy slovenských technických noriem, referenčné dokumenty, úhradu za poskytnutie). Využíva                  sa na poskytovanie slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií a ich zmien a opráv v elektronickej podobe za úhradu. Prostredníctvom portálu je poskytovaná aj služba STN-online. Bližšie informácie o službe STN-online sú uvedené na webovom sídle slovenského národného normalizačného orgánu. STN-online je služba, ktorá poskytuje znenie slovenských technických noriem, technických normalizačných informácií a ich zmien na základe úhrady a znenie opráv slovenských technických noriem, technických normalizačných informácií a ich zmien, ktoré sa poskytujú bezodplatne.

K § 5 

Ustanovuje sa zriadenie rady ako odborného poradného orgánu predsedu úradu                              na zabezpečenie nezávislosti slovenského národného normalizačného orgánu. Členmi rady                     sú zástupcovia zainteresovaných strán, ktorými sa rozumejú zástupcovia podnikateľov, zástupcovia zamestnávateľov, organizácií zastupujúcich záujmy spotrebiteľov, profesijných zväzov, zástupcov vedy a výskumu a zástupcovia orgánov verejnej moci. Nezávislosť slovenského národného normalizačného orgánu sa zabezpečí tak, že počet zástupcov orgánov verejnej moci v rade je najviac jedna tretina z celkového počtu členov rady. Ustanovuje                         sa pôsobnosť rady. Ďalšie náležitosti upraví štatút rady a rokovací poriadok rady, ktorý vydá úrad.

K § 6

Dôležitú úlohu v činnosti technickej normalizácie má technická komisia, ktorá sa zúčastňuje pripomienkovania na európskej a medzinárodnej úrovni a na národnej úrovni. Technické komisie sú priamo zainteresované na tvorbe pôvodných slovenských technických noriem a pôvodných technických normalizačných informácií. Vyjadrujú sa k spôsobu zavedenia európskych noriem do sústavy STN a zaradenia do plánu medzinárodných noriem. Ďalšie náležitosti a spôsob rokovania je upravený v štatúte technických komisií, ktorý vydá úrad ako slovenský národný normalizačný orgán.

K § 7

Zákon predpokladá pri tvorbe slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie v zmysle čl. 3 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 zapojenie zainteresovaných subjektov, ktoré                      sa zúčastňujú na tvorbe slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie vrátane technickej komisie, orgánu verejnej moci a spracovateľa. Je ustanovená povinnosť postupovať podľa pravidiel európskych normalizačných organizácií, medzinárodných normalizačných orgánov a národného normalizačného orgánu. Ďalej sa uvádza, čo sa rozumie pod tvorbou slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie, ktorá je bližšie špecifikovaná v nasledujúcich paragrafoch.

K § 8

Ukladá sa povinnosť zverejnenia plánu technickej normalizácie na webovom sídle slovenského národného normalizačného orgánu. Ďalej sú explicitne uvedené formy prijatia európskych a medzinárodných noriem, európskych normalizačných produktov a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem. Uvedené spôsoby prijatia do sústavy slovenských technických noriem sú určené vo vnútorných predpisoch európskych normalizačných organizácií a medzinárodných normalizačných orgánov a metodických postupov slovenského národného normalizačného orgánu. Zároveň slovenský národný normalizačný orgán  určí, či prijme do plánu zámer na spracovanie pôvodnej slovenskej technickej normy a v prípade viacerých predložených zámerov na spracovanie pôvodnej slovenskej technickej normy určí, ktorú spracuje, resp. či je potrebné takúto normu spracovať. 

 

K § 9

Ustanovuje sa postup spracovania slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií.

Je ustanovená povinnosť úradu vybrať spracovateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“). Úrad financuje spracovanie slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií z prostriedkov štátneho rozpočtu, preto má povinnosť postupovať podľa zákona č. 343/2015 Z. z. Postup pri určení spracovateľa normy v súlade                   so zákonom č. 343/2015 Z. z. je závislý od výšky predpokladanej hodnoty zákazky. Znamená             to, že v prípadoch, keď predpokladaná hodnota zákazky neprevýši sumu 50 000,- eur, je v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 spôsob výberu spracovateľa určený, a to tak, že verejný obstarávateľ je povinný osloviť minimálne troch potenciálnych uchádzačov o spracovanie normy (napr. pôvodnej slovenskej technickej normy), z ktorých slovenský národný normalizačný orgán vyberie víťazného uchádzača v závislosti od nastavených podmienok a kritérií výberu (tzn. napr. kritériom môže byť cena za preklad a podmienkou účasti skúsenosti s prekladmi, prípadne iné).

V prípadoch, keď spracovanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie uhrádza externý subjekt (tzn., keď spracovanie slovenskej technickej normy, resp. technickej normalizačnej informácie nie je financované z rozpočtu kapitoly úradu),                           sa nepostupuje pri výbere spracovateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z., ale uplatňuje postup podľa programu rozvoja technickej normalizácie. Úrad v takýchto prípadoch vyberá spracovateľa normy zo žiadateľov, ktorí sa prihlásia na základe výzvy úradu na príslušnú úlohu. Aj týchto prípadoch je uplatňovaný princíp transparentnosti.

Ďalej sú osobitne uvedené postupy spracovania návrhu pôvodnej slovenskej technickej normy, pôvodnej technickej normalizačnej informácie a návrhu slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie prijímanej do sústavy prekladom alebo prevzatím originálu (t. j. v anglickom jazyku).

Slovenský národný normalizačný orgán zabezpečuje jazykovú a terminologickú korektúru prostredníctvom zmluvy so spracovateľom.

K § 10

Uvádza sa postup pri prijatí a oznámení slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie vo vestníku úradu (ďalej len „vestník“). Ďalej je stanovený postup oznamovania prijatia slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie na webovom sídle v odôvodnených prípadoch. Odôvodneným prípadom je situácia, ak európske normalizačné organizácie stanovia skrátené lehoty povinného prijatia európskych noriem do sústavy slovenských technických noriem. Tento postup môže byť použitý, ak napríklad je potrebné urýchlene vydať normu podporujúcu legislatívu, napríklad normy harmonizované so smernicami alebo inými legislatívnymi aktmi EÚ. Keďže periodicita vydávania vestníka je jedenkrát                      za mesiac, nebolo by možné tieto skrátené lehoty dodržať, preto úrad pristúpil                                        aj k možnosti oznamovania prostredníctvom webového sídla. Ide však len o výnimočné situácie. Následne bude informatívne oznámené prijatie slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácii aj vo vestníku, pričom platnosť takto informatívne oznámenej slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácii bude dňom jej oznámenia                na webovom sídle úradu.

K § 11

Ustanovuje sa primeraný postup pri tvorbe zmeny slovenskej technickej normy, opravy alebo zrušovaní slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie.

K § 12

Ustanovuje sa, že úrad uhrádza náklady na tvorbu slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie v štátnom jazyku za predpokladu, že technická norma alebo technická normalizačná informácia vyhovuje kritériám vysvetleným v osobitnej časti dôvodovej správy                k § 4. Ak prijatie technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie prekladom                      do štátneho jazyka nebude vyhovovať navrhovaným kritériám, úrad prijme technickú normu alebo technickú normalizačnú informáciu prekladom do štátneho jazyka, ak subjekt, ktorý takúto normu požaduje preložiť, uhradí náklady na spracovanie návrhu vrátane verejného prerokovania. Je bežnou praxou, že podnikateľské subjekty finančne prispievajú na spracovanie technických noriem alebo technických normalizačných informácií, ak ich spracovanie, resp. prijatie                        do sústavy slovenských technických noriem prispieva k ich konkurencieschopnosti. Avšak náklady na vydanie, ktoré uhrádza úrad, sú napr. grafické úpravy, náklady na tlač a súvisiaci materiál.

Ďalej je uvedené hradenie nákladov na spracovanie a poskytovanie slovenských technických noriem v štátnom jazyku priamo citovaných v právnom predpise, tým orgánom štátnej správy, ktorý je zodpovedným predkladateľom tohto právneho predpisu. Uvádzanie slovenskej technickej normy priamo v texte právneho predpisu mení jej dobrovoľný, nezáväzný charakter a technická norma sa stane záväznou, čo je v rozpore so zakladajúcimi zásadami podľa nariadenia (EÚ)                 č. 1025/2012, preto je potrebné vždy znenie právneho predpisu pripravovať tak, aby nebola ustanovená výslovná povinnosť postupovať podľa technickej normy alebo povinnosť spĺňať požiadavky technickej normy, napríklad s použitím slov „alebo iným obdobným spôsobom“. Návrh zákona ustanovuje, že príslušné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,                do ktorých kompetencie navrhovaný alebo schválený právny predpis patrí, uhradia slovenskému národnému normalizačnému orgánu náklady, ktoré mu vznikli alebo vniknú v súvislosti                       so spracovaním technickej normy, a uhradia každé poskytnutie takto uvedených slovenských technických noriem všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré normu na vykonanie právneho predpisu potrebujú. Uhrádzanie poskytovania takýchto technických noriem                            je podmienené dodržiavaním povinností vyplývajúcich z členstva slovenského národného normalizačného orgánu v európskych normalizačných organizáciách a medzinárodných normalizačných orgánoch. Úrad aj v takomto prípade uhrádza náklady, ktoré vznikli v súvislosti s vydaním slovenskej technickej normy: napr. odborné práce na norme, grafické úpravy, náklady na tlač a súvisiaci materiál.

K § 13

Uvádza sa odkaz na definíciu harmonizovanej technickej normy podľa nariadenia (EÚ)                  č. 1025/2012, ktorá sa v rámci tzv. Nového prístupu používa na podporu právnych aktov Európskej únie, ktoré sú právnymi predpismi s technickým obsahom. Použitie takejto technickej normy je predpokladom splnenia základných požiadaviek technického predpisu, norma si však zachováva dobrovoľný charakter a je len jedným z možných technických riešení. Ak neexistuje harmonizovaná technická norma, zákon ustanovuje určenie technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody. V  nasledujúcich odsekoch sa upravuje postup uplatnenia námietky proti harmonizovanej technickej norme a návrhu na zrušenie určenia slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody.

K § 14

​Ochrana slovenských technických noriem podľa § 5 Autorského zákona (č. 185/2015 Z. z.) nie je zabezpečená, pretože technická norma je vyňatá z jeho pôsobnosti. Technické normy sú preto chránené týmto zákonom. Pravidlá šírenia a rozmnožovania slovenských technických noriem, technických normalizačných informácií uvedené v  návrhu zákona sú v súlade s európskymi princípmi a s povinnosťami, ktoré Slovenskej republike vyplývajú z členstva v európskych normalizačných organizáciách (CEN, CENELEC, ETSI) hlavne z dôvodu zabezpečenia ochrany používateľov technických noriem, a tým aj ochrany spotrebiteľa s cieľom zabrániť šíreniu technických noriem, ktoré sú pozmenené alebo neaktuálne, ako aj ochrany práv tvorcov noriem, ktorými sú medzinárodné, európske a národné normalizačné orgány, keďže šírenie technických noriem nemôže byť „voľné“, ale je ho potrebné koordinovať, pričom musí byť dodržaný princíp poskytovania noriem za úhradu.

Ďalej sú presne vymedzené označenia jednotlivých dokumentov a povinnosť nepoužívať ich grafické vyobrazenie na iné dokumenty.

Ustanovuje sa povinnosť zabezpečenia slovenskej technickej normy, normalizačného dokumentu a inej technickej normy poskytovaných v listinnej alebo v elektronickej podobe ochrannými prvkami.

V  ďalších odsekoch je uvedené, čo sa rozumie pod pojmom neoprávnené rozmnoženie a neoprávnené rozšírenie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie alebo ich časti. Ďalej je podrobne definované, čo sa nepovažuje za neoprávnené rozmnoženie alebo rozšírenie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie.                 Za neoprávnené rozmnoženie alebo rozšírenie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie sa nepovažuje informácia o označení,  názve, triediacom znaku, dátume platnosti  slovenskej technickej norme, technickej normalizačnej informácie.

Upravuje sa postup pri udelení súhlasu na odplatné a bezodplatné citovanie časti slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie. Pod pojmom „rozsah“ sa má na mysli aj počet výtlačkov alebo použití citácie.

K § 15

Slovenská technická norma, technická normalizačná informácia, iná technická norma a jej zmena a vestník sa poskytujú za úhradu. Vzhľadom na to, že vestník sa poskytuje za úhradu, majú používatelia k dispozícii aj bezodplatný zoznam noriem vydaných v danom mesiaci na webovom sídle úradu, čo ustanovuje § 4 ods. 2 písm. j).

Ustanovujú sa rôzne formy poskytovania slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií. Pod sprístupnením slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie v elektronickej podobe sa rozumie sprístupnenie buď prostredníctvom portálu (stiahnutie .pdf súboru) alebo doručenie .pdf súboru na CD (záleží na type objednávky používateľa).

Normy v elektronickej podobe je možné objednať iba cez portál a sú k dispozícií v troch verziách:

– iba na čítanie bez možnosti tlače - umožňuje prezeranie obsahu,

– na čítanie s možnosťou elektronického kopírovania obsahu,

– na čítanie s možnosťou elektronického kopírovania obsahu a s možnosťou tlače (1 kus).

Každá z verzií je k dispozícií pre rôzny počet licencií (počítačov, resp. používateľov v danom čase). Podrobnosti o spôsobe objednania a doručenia sú zverejnené na webovom sídle slovenského národného normalizačného orgánu. 

 

Výška úhrady a zľavy z úhrady sú ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad. Úhrada za poskytnutie slovenskej technickej normy je tvorená z nákladov súvisiacich s ich tvorbou, vydávaním a poskytovaním. Tieto náklady však nie sú ani len reálnymi nákladmi, ktoré v súvislosti s uvedenými činnosťami vzniknú a sú spätne využívané na prípravu a tvorbu technických noriem. Používateľom slovenských technických noriem je umožnené pred spoplatneným poskytnutím technickej normy v listinnej podobe alebo na nosiči dát alebo formou on-line prístupu do nej nahliadnuť na týchto miestach:

Infocentrum Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Karloveská 63, Bratislava, Slovenská národná knižnica v Martine, Štátna vedecká knižnica              v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Košiciach.

Ustanovuje sa bezodplatné poskytnutie slovenskej technickej normy prostredníctvom portálu každému. Ide tu o bezodplatné poskytnutie, ktoré je hradené z prostriedkov orgánu verejnej moci, ktorý uviedol odkaz na normu priamo v texte právneho predpisu.  

Ďalej je navrhovaná možnosť pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá vypracuje návrh pôvodnej slovenskej technickej normy alebo pôvodnej technickej normalizačnej informácie a ktorý slovenský národný normalizačný orgán prijme do sústavy technických noriem, na bezodplatné poskytnutie jedného kusu pôvodnej slovenskej technickej normy alebo pôvodnej technickej normalizačnej informácie v listinnej podobe, na ktorých spracovaní  sa podieľal.

Ustanovuje sa bezodplatné poskytovanie opravy slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie.

Ustanovujú sa podmienky nároku na vrátenie úhrady, ak chýba text alebo strana, ide o zlú čitateľnosť textu, výpadok časti textu, zdeformované obrázky v poskytovanom dokumente, ktorý je spôsobený počas tlače predmetného dokumentu a pod pojmom „poškodená väzba“ sa rozumie mechanické poškodenie väzby, ktoré spôsobuje, že jednotlivé listy dokumentu nedržia pokope (chýbajúca spinka, nedostatočne ohnutá spinka, nedostatočne zalepená termoväzba). Tieto mechanické poškodenia vznikajú v ukončovacom zariadení po vytlačení dokumentu.

Pod pojmom „poškodené záznamové médium“ sa rozumie také mechanické poškodenie média (CD, DVD), ktoré znemožní používateľovi prístup k poskytnutému dokumentu. Tieto mechanické poškodenia média môžu vzniknúť pri výrobnom procese média, pri napaľovaní pdf. súboru na médium alebo pri manipulácii s médiom po napálení (napr. poškriabanie média).

Ustanovuje sa, že nárok na vrátenie úhrady je možné uplatniť pri prevzatí dokumentu, pričom slovenský národný normalizačný orgán môže namiesto vrátenia úhrady za poskytnutie slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie alebo inej technickej normy a jej zmeny vykonať výmenu za novú slovenskú technickú normu, technickú normalizačnú informáciu alebo inú technickú normu a jej zmenu v listinnej podobe alebo za novú slovenskú technickú normu alebo technickú normalizačnú informáciu v elektronickej podobe.

K § 16, 17 a 18

​Ustanovujú sa skutkové podstaty priestupkov a správnych deliktov a sankcie za porušenie zákona. Pre každý delikt je vymedzené tzv. pokutové pásmo, t. j. pokuta je určená hornou                aj dolnou hranicou.

K § 19

Ustanovuje sa splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu – vyhlášky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy, technickej normalizačnej informácie. Súčasťou vyhlášky je vzor žiadosti o udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie.

Výška úhrady a zľavy z úhrady sú ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad. Úhrada za poskytnutie slovenskej technickej normy je tvorená z nákladov súvisiacich s ich tvorbou, vydávaním a poskytovaním. Tieto náklady však nie sú ani len reálnymi nákladmi, ktoré v súvislosti s uvedenými činnosťami vzniknú a sú spätne využívané na prípravu a tvorbu technických noriem. Používateľom slovenských technických noriem je umožnené pred spoplatneným poskytnutím technickej normy v listinnej podobe alebo na nosiči dát alebo formou on-line prístupu do nej nahliadnuť na týchto miestach:

Infocentrum Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Karloveská 63, Bratislava, Slovenská národná knižnica v Martine, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Košiciach.

K § 20

​Ustanovujú sa prechodné ustanovenia vyplývajúce z potreby zosúladenia právnych vzťahov s navrhovanou právnou úpravou, napr. zosúladenie niektorých zmlúv, ktoré počas prechodného obdobia budú v súlade s právnymi predpismi účinnými pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

K Čl. II

​Ide o novelizáciu zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky                          a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vzhľadom na vyčlenenie časti „technickej normalizácie“ do samostatného návrhu zákona.

K Čl. III

Ustanovuje sa účinnosť návrhu zákona, ktorá sa navrhuje od 1. apríla 2018, čím sa zabezpečí dostatočne dlhá legisvakačná doba, okrem čl. I § 14 ods. 6 písm. a) vety za bodkočiarkou, ktorá nadobúda účinnosť 1. apríla 2020, z dôvodu, aby bol dostatočne dlhý časový priestor na vytvorenie a sprevádzkovanie automatizovaného systému, prostredníctvom ktorého budú subjekty žiadať slovenský národný normalizačný orgán o udelenie súhlasu na citáciu časti slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie.

K prílohe zákona č. .../2018 Z. z.

Ustanovuje sa vyobrazenie značky slovenskej technickej normy, predbežnej slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie.

Bratislava 8. novembra 2017

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

Pavol Pavlis v. r. 

predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu

 a skúšobníctvo Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore