Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 01.10.2020

Platnosť od: 24.10.2014
Účinnosť od: 01.10.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Finančné právo, Štátna správa, Rozpočtové právo, Kontrolný systém, Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST15JUDDS12EUPPČL1

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 01.10.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 292/2014 s účinnosťou od 01.10.2020 na základe 134/2020

Legislatívny proces k zákonu 134/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Všeobecné ustanovenia
§ 1 - Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní príspevku v programovom období 2014 - 2020, postup ...

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na pomoc a podporu poskytovanú podľa osobitných predpisov,1) ak § 49 ods. ...

§ 2 - Európske štrukturálne a investičné fondy
(1)

Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi,2) z ktorých je poskytovaný príspevok, sú Európsky fond ...

(2)

Pri poskytovaní príspevku je uplatňovaný princíp partnerstva,8) princíp nediskriminácie, princíp transparentnosti, ...

§ 3 - Základné ustanovenia
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
príspevkom finančné prostriedky poskytované z európskych štrukturálnych a investičných fondov a finančné ...
b)
projektom súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku, ktoré predkladá žiadateľ v žiadosti ...
c)
integrovaným projektom súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho ...
d)
kolektívnou investíciou súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho ...
e)
systémom riadenia a kontroly10) pravidlá, postupy a činnosti súvisiace s poskytovaním príspevku, financovaním ...
f)
systémom riadenia súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní príspevku, ...
g)
systémom finančného riadenia súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku, ktorý zahŕňa ...
h)
systémom ochrany finančných záujmov Európskej únie súhrn pravidiel, postupov a činností zameraných na ...
i)
platbou finančný prevod príspevku alebo jeho časti,
j)
pohľadávkou z príspevku pohľadávka štátu v správe poskytovateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti ...
k)
pohľadávkou z rozhodnutia pohľadávka štátu z právoplatného rozhodnutia správneho orgánu podľa § 41 ods. ...
l)
zlúčením operačných programov zmena operačných programov podľa osobitného predpisu,12a) v dôsledku ktorej ...
(2)

Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie

a)
spolupracujúcim orgánom auditujúci orgán podľa osobitného predpisu13) okrem Ministerstva financií Slovenskej ...
b)
prijímateľom osoba od nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 16 ods. ...
c)
partnerom osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a na realizácii projektu s ...
d)
užívateľom osoba, ktorej prijímateľ alebo partner poskytuje finančné prostriedky z príspevku za podmienok ...
e)
žiadateľom osoba, ktorá žiada o poskytnutie príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo právoplatnosti ...
f)
poskytovateľom riadiaci orgán alebo Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len "agentúra") pre poskytovanie ...
g)
cieľovou skupinou skupina osôb, v ktorých prospech sa realizuje projekt.
Pôsobnosť orgánov
§ 4 - Vláda Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda")

a)
zabezpečuje koordináciu poskytovania príspevku tým, že určuje
1.
riadiaci orgán18) okrem riadiaceho orgánu ustanoveného osobitným predpisom,19)
2.
na návrh riadiaceho orgánu sprostredkovateľský orgán,20)
3.
platobnú jednotku okrem agentúry,21)
4.
orgán auditu, ak nie je ustanovený v § 10 ods. 1,
b)
schvaľuje
1.
Partnerskú dohodu Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020 (ďalej len "partnerská dohoda") pred zaslaním ...
2.
operačný program23) a program rozvoja vidieka24) pred zaslaním Európskej komisii,
3.
systém riadenia, systém finančného riadenia a systém ochrany finančných záujmov Európskej únie,
c)
plní ďalšie úlohy v oblasti poskytovania príspevku.
§ 5 - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie
(1)

Orgánom zabezpečujúcim ochranu finančných záujmov Európskej únie je Úrad vlády Slovenskej republiky.25) ...

(2)

Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie koordinuje ochranu finančných záujmov ...

a)
koordinuje a usmerňuje činnosti subjektov verejnej správy,
b)
zhromažďuje údaje o nezrovnalostiach27) od subjektov verejnej správy,
c)
plní ďalšie úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie.28)
(3)

Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie je koordinačným útvarom pre boj proti ...

a)
poskytuje súčinnosť pri administratívnom vyšetrovaní,30)
b)
oznamuje nezrovnalosti Európskej komisii podľa osobitných predpisov,31)
c)
zabezpečuje, koordinuje a monitoruje výmenu informácií medzi subjektmi verejnej správy a vo vzťahu k ...
(4)

Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie plní úlohy styčného miesta podľa osobitného ...

(5)

Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie je pri plnení svojich úloh33) oprávnený ...

§ 6 - Centrálny koordinačný orgán
(1)

Centrálnym koordinačným orgánom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej ...

(2)

Centrálny koordinačný orgán v súvislosti s realizáciou partnerskej dohody, operačných programov a programu ...

a)
plní úlohy podľa osobitného predpisu,34)
b)
koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti systému riadenia okrem osobitných častí systému riadenia Európskeho ...
c)
vypracúva systém riadenia a jeho zmeny okrem systému riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre ...
d)
zabezpečuje tvorbu informačného monitorovacieho systému a plní úlohy súvisiace s prevádzkou informačného ...
e)
monitoruje a hodnotí výsledky implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov,
f)
zabezpečuje prípravu stanovísk a pozícií Slovenskej republiky k legislatívnym a strategickým dokumentom ...
g)
zriaďuje Radu centrálneho koordinačného orgánu; jej postavenie, zloženie a úlohy upraví štatút vydaný ...
h)
monitoruje dodržiavanie kritérií určenia riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu,36)
i)
schvaľuje pre operačný program záväzný plán vypracovaný riadiacim orgánom, ktorý obsahuje časový harmonogram ...
j)
schvaľuje výzvy podľa § 17 vrátane výziev v rámci operačných programov cezhraničnej spolupráce podľa ...
k)
je oprávnený vykonávať krízové riadenie operačného programu v prípade, ak záväzný plán podľa písmena ...
l)
plní ďalšie úlohy v oblasti systému riadenia.
(3)

Centrálny koordinačný orgán je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať od poskytovateľa, platobnej ...

(4)

Systém uplatňovania právomocí podľa odseku 2 písm. i) až k) upraví vláda Slovenskej republiky nariadením. ...

§ 7 - Riadiaci orgán
(1)

Riadiacim orgánom je orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy určený vládou na realizáciu ...

(2)

Riadiaci orgán plní úlohy podľa osobitného predpisu.18)

(3)

Riadiaci orgán môže písomne poveriť sprostredkovateľský orgán vykonávaním časti svojich úloh.38) Riadiaci ...

(4)

Zodpovednosť riadiaceho orgánu za realizáciu operačného programu nie je ustanovením odseku 3 dotknutá.40) ...

(5)

Riadiaci orgán zriadi monitorovací výbor.41) Členmi monitorovacieho výboru sú zástupcovia riadiaceho ...

(6)

Riadiaci orgán je oprávnený pozastaviť platby pre projekt alebo jeho časť, ak má podozrenie na nedostatky42) ...

(7)

Riadiaci orgán je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať od prijímateľa, partnera, užívateľa, dodávateľa ...

(8)

Riadiaci orgán, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej ...

(9)

Riadiaci orgán je povinný vypracovať a predložiť centrálnemu koordinačnému orgánu na schválenie záväzný ...

(10)

Ak dôjde k zlúčeniu operačných programov, realizácia zanikajúceho operačného programu podľa § 7 a riadenie ...

(11)

Ak po zlúčení operačných programov koná podľa odseku 12 alebo podľa § 54 riadiaci orgán zanikajúceho ...

(12)

Riadiaci orgán zanikajúceho operačného programu je zodpovedný voči riadiacemu orgánu nástupníckeho operačného ...

§ 8 - Sprostredkovateľský orgán
(1)

Sprostredkovateľským orgánom je ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, ...

(2)

Sprostredkovateľský orgán plní úlohy v súlade s písomnou zmluvou uzavretou s riadiacim orgánom alebo ...

(3)

Na sprostredkovateľský orgán sa vzťahujú práva a povinnosti riadiaceho orgánu ustanovené týmto zákonom ...

(4)

Sprostredkovateľský orgán poverený riadením časti operačného programu podľa osobitného predpisu,39) ...

(5)

Ak je v písomnej zmluve podľa odseku 2 dohodnuté, že sprostredkovateľský orgán je oprávnený zastupovať ...

(6)

Ak v súvislosti s plnením úloh alebo s riadením časti operačného programu sprostredkovateľským orgánom ...

(7)

Ak po zlúčení operačných programov koná podľa odseku 8 alebo podľa § 54 sprostredkovateľský orgán zanikajúceho ...

(8)

Sprostredkovateľský orgán zanikajúceho operačného programu je zodpovedný voči riadiacemu orgánu nástupníckeho ...

§ 9 - Certifikačný orgán
(1)

Certifikačným orgánom je ministerstvo financií45) okrem certifikačného orgánu pre Európsky poľnohospodársky ...

(2)

Certifikačný orgán

a)
plní úlohy podľa osobitného predpisu,46)
b)
koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti systému finančného riadenia,
c)
vykonáva certifikačné overovanie,
d)
usmerňuje platobnú jednotku v oblasti účtovania o skutočnostiach podľa § 38,
e)
prijíma prostriedky Európskej únie47) na osobitné účty zriadené v Štátnej pokladnici,
f)
zabezpečuje prevod prostriedkov Európskej únie z príslušného osobitného účtu
1.
na príjmový účet platobnej jednotky podľa osobitného predpisu,48) alebo
2.
pre operačný program spadajúci do cieľa Európska územná spolupráca49) na príjmový účet platobnej jednotky ...
g)
spolupracuje pri tvorbe informačného monitorovacieho systému za oblasť finančného riadenia,
h)
zabezpečuje vrátenie prostriedkov Európskej únie v prospech Európskej komisie,
i)
plní ďalšie úlohy v oblasti systému finančného riadenia.
(3)

Certifikačný orgán je oprávnený pozastaviť platby pre operačný program, projekt alebo ich časti, ak ...

§ 10 - Orgán auditu
(1)

Orgánom auditu je ministerstvo financií45) okrem orgánu auditu určeného vládou a orgánu auditu pre Európsky ...

(2)

Orgán auditu

a)
plní úlohy podľa osobitného predpisu,14)
b)
koordinuje a usmerňuje spolupracujúce orgány pri vykonávaní úloh podľa osobitného predpisu,14)
c)
vykonáva dohľad nad činnosťou spolupracujúcich orgánov,
d)
riadi vypracovanie plánov auditov orgánu auditu a spolupracujúcich orgánov,
e)
overuje účty a ročný súhrn konečných audítorských správ a kontrol podľa osobitného predpisu,51)
f)
vypracováva nezávislý posudok v súlade s medzinárodne uznávanými audítorskými štandardmi, ktorý predkladá ...
g)
plní ďalšie úlohy v oblasti vládneho auditu.
(3)

Orgán auditu pri plnení úloh postupuje podľa osobitného predpisu.52)

(4)

Orgán auditu je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať od riadiaceho orgánu, platobnej jednotky, ...

§ 11 - Platobná jednotka
(1)

Platobnou jednotkou je ústredný orgán štátnej správy určený vládou alebo agentúra21) pre operačný program ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje v § 8 ods. 4 alebo v § 9 ods. 2 písm. f) inak, platobná jednotka realizuje ...

§ 12 - Orgán finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

Orgánom finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na účely tohto zákona ...

a)
tvorí a koordinuje systém finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ...
b)
metodicky usmerňuje subjekty zapojené do implementácie programu rozvoja vidieka v oblasti finančného ...
c)
prijíma a vedie prostriedky Európskej únie v rozsahu dohodnutom s ministerstvom financií na osobitných ...
d)
zabezpečuje prevod prostriedkov Európskej únie na účty agentúry,
e)
vypracováva plány financovania a vykonávanie dozoru nad finančnými tokmi týkajúcimi sa prostriedkov ...
f)
pozastavuje poskytovanie príspevku, ak zistí nedostatky v postupe agentúry a prijímateľa pri poskytovaní ...
§ 13 - Miestna akčná skupina
(1)

Miestna akčná skupina54) je právnickou osobou podľa osobitného predpisu,55) ktorej je schválená stratégia ...

(2)

O schválení stratégie a udelení štatútu miestnej akčnej skupiny rozhoduje agentúra na základe hodnotiacej ...

(3)

Miestna akčná skupina plní úlohy podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.58)

§ 14 - Národná sieť rozvoja vidieka
(1)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka určí právnickú osobu, ktorá vykonáva úlohy národnej ...

(2)

O udelení štatútu regionálnej antény osobe rozhoduje agentúra. Ustanovenia § 16 až 25 sa použijú primerane. ...

(3)

Národná sieť rozvoja vidieka plní úlohy podľa osobitného predpisu.59)

§ 15 - Orgány v oblasti územného rozvoja
(1)

Riadiaci orgán, ktorým je ministerstvo investícií,

a)
koordinuje a metodicky usmerňuje prípravu a implementáciu regionálnej integrovanej územnej stratégie60) ...
b)
zriaďuje v súlade s princípom partnerstva8) radu partnerstva pre každú regionálnu integrovanú územnú ...
c)
schvaľuje stratégie na základe stanoviska rady partnerstva z hľadiska ich súladu s operačným programom. ...
(2)

Postavenie, zloženie a úlohy rady partnerstva podľa odseku 1 písm. b) upraví štatút vydaný ministerstvom ...

(3)

Samosprávny kraj zabezpečuje prípravu a implementáciu regionálnej integrovanej územnej stratégie v súlade ...

(4)

Obec v sídle kraja zabezpečuje prípravu a implementáciu integrovanej územnej stratégie mestskej oblasti ...

(5)

Samosprávny kraj a obec v sídle kraja môžu zabezpečiť spoločnú prípravu a implementáciu regionálnej ...

Postup pri poskytovaní príspevku
§ 16 - Všeobecné ustanovenia
(1)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzavretej so žiadateľom, ktorého žiadosť bola schválená ...

(2)

Ak je prijímateľ a poskytovateľ tá istá osoba alebo ak sa príspevok poskytuje z Európskeho poľnohospodárskeho ...

(3)

Príspevok sa poskytuje do výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve alebo vo vyzvaniach ...

(4)

Na poskytovanie príspevku okrem postupu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania podľa ...

(5)

Príspevok, ktorým môže byť poskytnutá štátna pomoc, možno poskytnúť, len ak sú splnené pravidlá v oblasti ...

(6)

Príspevok sa neposkytne žiadateľovi, ktorý má právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo ...

(7)

Príspevok sa neposkytne žiadateľovi, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného ...

§ 16a - Zjednodušené vykazovanie výdavkov
(1)

Ak poskytovateľ poskytuje príspevok alebo jeho časť prijímateľovi formou zjednodušeného vykazovania ...

a)
podmienky uplatnenia zjednodušeného vykazovania výdavkov vrátane ustanovenia podmienok oprávnenosti ...
b)
metodiku ustanovenia výšky oprávnených výdavkov a
c)
spôsob výkonu kontroly.
(2)

Poskytovateľ uvedie podmienky uplatnenia zjednodušeného vykazovania výdavkov podľa odseku 1 písm. a) ...

(3)

Poskytovateľ pri výkone kontroly splnenia podmienok oprávnenosti výdavkov overuje najmä dosiahnutie ...

(4)

Kontrola podľa odsekov 1 až 3 sa vykonáva postupom podľa osobitného predpisu.62f)

(5)

Odsekmi 1 až 3 nie sú dotknuté povinnosti prijímateľa vyplývajúce z osobitných predpisov.62g)

§ 17 - Výzva
(1)

Žiadosť podáva žiadateľ poskytovateľovi na základe vyhlásenej výzvy. Poskytovateľ vyhlási výzvu zverejnením ...

(2)

Výzva obsahuje formálne náležitosti, ktorými sú

a)
názov poskytovateľa, ktorý výzvu vyhlasuje,
b)
dátum vyhlásenia výzvy,
c)
dátum uzavretia výzvy alebo skutočnosť, na ktorej základe sa výzva uzavrie,
d)
kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom,
e)
časový harmonogram konania o žiadosti vrátane lehoty na vydanie rozhodnutia v konaní o žiadosti,
f)
indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve,
g)
miesto podania žiadosti,
h)
ďalšie formálne náležitosti.
(3)

Výzva obsahuje podmienky poskytnutia príspevku, ktorými sú

a)
oprávnenosť žiadateľa,
b)
oprávnenosť aktivít realizácie projektu,
c)
oprávnenosť miesta realizácie projektu,
d)
kritériá pre výber projektov,
e)
splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch,63)
f)
informácia o podmienkach vrátenia prostriedkov z príspevku podľa § 25 ods. 10, ak ide o podmienečne ...
(4)

Výzva môže obsahovať podmienky poskytovania príspevku, ktorými sú

a)
oprávnenosť partnera, ak sa partner spolupodieľa na príprave projektu a na realizácii projektu alebo ...
b)
oprávnenosť cieľovej skupiny, ak sa projekt realizuje v prospech cieľovej skupiny,
c)
oprávnenosť užívateľa, ak mu prijímateľ poskytuje finančné prostriedky,
d)
ďalšie podmienky poskytnutia príspevku.
(5)

Výzva môže obsahovať prílohy.

(6)

Poskytovateľ môže výzvu zmeniť, ak nie je v odseku 7 ustanovené inak, ak sa zmenou podstatným spôsobom ...

(7)

Poskytovateľ môže po zverejnení výzvy zmeniť formálne náležitosti výzvy. Informáciu o zmene formálnych ...

(8)

Poskytovateľ výzvu zruší, ak dôjde k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku alebo ak z objektívnych ...

§ 18 - Projektový zámer
(1)

Pred vyhlásením výzvy môže poskytovateľ vyhlásiť výzvu na predkladanie projektových zámerov. Poskytovateľ ...

(2)

Projektovým zámerom je súhrn informácií o projekte alebo viacerých projektoch požadovaných vo výzve ...

(3)

Z projektového zámeru musí byť zrejmé najmä kto predkladá projektový zámer, na realizáciu akého projektu ...

(4)

Vo výzve na predkladanie projektového zámeru poskytovateľ vymedzí rozsah informácií potrebných na posúdenie ...

(5)

Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti projektového zámeru alebo jeho príloh, poskytovateľ ...

(6)

Po zhodnotení projektového zámeru poskytovateľ vypracuje hodnotiacu správu o projektovom zámere, ktorá ...

(7)

Hodnotiaca správa môže obsahovať aj odporúčania pre zapojenie partnera, užívateľa alebo iných osôb do ...

(8)

Poskytovateľ doručí hodnotiacu správu žiadateľovi. Poskytovateľ je oprávnený určiť hodnotiacu správu ...

§ 19 - Konanie o žiadosti
(1)

Účastníkom konania o žiadosti je žiadateľ.

(2)

Konanie o žiadosti sa začína doručením žiadosti poskytovateľovi na základe vyhlásenej výzvy.

(3)

Žiadateľ môže podať žiadosť poskytovateľovi od vyhlásenia výzvy do uzavretia výzvy, ak poskytovateľ ...

(4)

Žiadosť musí byť predložená riadne, včas a vo forme určenej poskytovateľom vo výzve.

(5)

Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti alebo jej príloh, poskytovateľ oznámi tieto ...

(6)

Poskytovateľ v konaní o žiadosti zisťuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku.

(7)

Poskytovateľ koná o žiadosti podľa podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve platných ku dňu ...

(8)

Poskytovateľ rozhodne o schválení žiadosti, ktorá spĺňa podmienky poskytnutia príspevku.

(9)

Poskytovateľ rozhodne o neschválení žiadosti, ak

a)
žiadateľ nesplnil niektorú z podmienok poskytnutia príspevku alebo
b)
nie je možné žiadosť schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených vo výzve.
(10)

Písomné rozhodnutie o žiadosti obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. V písomnom ...

(11)

Písomné rozhodnutie o schválení žiadosti obsahuje vo výroku výšku schváleného príspevku. Písomné rozhodnutie ...

(12)

Poučenie o opravnom prostriedku obsahuje údaj, či možno proti rozhodnutiu o žiadosti podať opravný prostriedok, ...

§ 20 - Zastavenie konania
(1)

Poskytovateľ konanie zastaví, ak

a)
žiadateľ vzal späť žiadosť pred vydaním rozhodnutia,
b)
žiadateľ zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol bez právneho nástupcu,
c)
žiadateľ nepredložil žiadosť riadne, včas a vo forme určenej poskytovateľom,
d)
sú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti a žiadateľ tieto pochybnosti neodstránil v určenej ...
e)
tak ustanovuje tento zákon.
(2)

Rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 1 písm. b) sa nedoručuje; toto rozhodnutie sa vyznačí a ...

(3)

Na náležitosti rozhodnutia o zastavení konania sa vzťahuje § 19 ods. 10 a 12 primerane.

§ 21 - Konanie o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti
(1)

Poskytovateľ môže z vlastného podnetu zmeniť právoplatné rozhodnutie o neschválení žiadosti a rozhodnúť ...

a)
žiadosť nebolo možné schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo ...
b)
poskytovateľ disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na zabezpečenie financovania projektu, ...
c)
žiadateľ preukázateľne spĺňa podmienky poskytovania príspevku určené vo výzve a
d)
žiadateľ so zmenou rozhodnutia súhlasí.
(2)

Konanie o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti sa začína z vlastného podnetu poskytovateľa; o tejto ...

(3)

Pred zmenou rozhodnutia o neschválení žiadosti poskytovateľ, ak je to potrebné na účel overenia skutočností ...

(4)

Poskytovateľ je pri rozhodovaní o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti viazaný dodržaním poradia ...

(5)

Poskytovateľ rozhodne o zmene právoplatného rozhodnutia o nechválení žiadosti na rozhodnutie o schválení ...

(6)

Na náležitosti rozhodnutia o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti sa vzťahuje § 19 ods. 10 až 12. ...

§ 22 - Odvolanie
(1)

Proti rozhodnutiu podľa tohto zákona možno podať odvolanie, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak ...

(2)

Odvolanie môže podať žiadateľ písomne u poskytovateľa, ktorý rozhodnutie vydal, do desiatich pracovných ...

(3)

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, a dôvody odvolania môže žiadateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty ...

(4)

Ak žiadateľ v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok ...

(5)

Odvolanie obsahuje

a)
označenie žiadateľa,
b)
označenie poskytovateľa, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal,
c)
označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje,
d)
akej veci sa odvolanie týka a dôvody podania odvolania,
e)
čo odvolaním žiadateľ navrhuje,
f)
dátum podania a podpis osoby podávajúcej odvolanie.
(6)

Ak žiadateľ vezme odvolanie späť, nemôže podať v tej istej veci nové odvolanie. Oznámenie o späťvzatí ...

(7)

Odvolanie nie je prípustné proti

a)
rozhodnutiu o zastavení konania,
b)
rozhodnutiu o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti,
c)
rozhodnutiu o zrušení rozhodnutia a vrátení veci na nové konanie a rozhodnutie,
d)
rozhodnutiu o odvolaní štatutárneho orgánu poskytovateľa alebo riadiaceho orgánu podľa § 23 ods. 7,
e)
rozhodnutiu o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
(8)

Poskytovateľ odvolanie písomne odmietne, ak

a)
nie je podané oprávnenou osobou,
b)
sa žiadateľ práva na odvolanie vzdal,
c)
je podané po určenej lehote, ak odsek 4 neustanovuje inak,
d)
je podané po späťvzatí,
e)
nie je podané písomne,
f)
neobsahuje náležitosti podľa odseku 5 písm. d) až f),
g)
smeruje len proti odôvodneniu rozhodnutia,
h)
je podané proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.
§ 23 - Odvolacie konanie
(1)

Poskytovateľ môže rozhodnúť o odvolaní, ak mu v plnom rozsahu vyhovie.

(2)

Ak poskytovateľ v plnom rozsahu nevyhovie odvolaniu, predloží odvolanie na rozhodnutie o odvolaní štatutárnemu ...

(3)

Štatutárny orgán poskytovateľa rozhodnutie zruší a vec vráti poskytovateľovi, ktorý ho vydal, na nové ...

(4)

Rozhodnutie o odvolaní musí byť vydané do 30 pracovných dní od predloženia odvolania štatutárnemu orgánu, ...

(5)

Na odvolacie konanie sa primerane vzťahuje § 20.

(6)

Štatutárny orgán poskytovateľa rozhoduje na návrh osobitnej komisie, ktorá preskúma napadnuté rozhodnutie. ...

(7)

Ak poskytovateľ, ktorým je agentúra, o odvolaní podľa odseku 4 nerozhodne, rozhoduje o odvolaní riadiaci ...

(8)

Rozhodnutie o odvolaní nadobúda právoplatnosť doručením žiadateľovi.

§ 24 - Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
(1)

Rozhodnutie podľa tohto zákona, ktoré je právoplatné, môže štatutárny orgán poskytovateľa z vlastného ...

(2)

Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa podáva poskytovateľovi, ktorý toto rozhodnutie ...

(3)

Rozhodnutie o schválení žiadosti môže byť preskúmané mimo odvolacieho konania do zaslania návrhu na ...

(4)

Konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa začína doručením oznámenia štatutárneho ...

(5)

Ak sa v konaní o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania zistí, že preskúmavané rozhodnutie ...

(6)

Ak sa preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania začalo na podnet žiadateľa, štatutárny orgán ...

(7)

Štatutárny orgán poskytovateľa je povinný rozhodnúť mimo odvolacieho konania do 60 pracovných dní od ...

(8)

Pri preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania vychádza štatutárny orgán poskytovateľa z právneho ...

§ 25 - Zmluva
(1)

Príspevok sa poskytuje prijímateľovi na základe a v súlade so zmluvou uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného ...

(2)

Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy alebo nadobudnutím právoplatnosti ...

(3)

Zmluva upravuje práva a povinnosti prijímateľa a poskytovateľa pri realizácii projektu. Ak je účastníkom ...

(4)

Žiadateľ je povinný poskytnúť pred uzavretím zmluvy poskytovateľovi súčinnosť v rozsahu potrebnom na ...

(5)

Poskytovateľ zašle písomný návrh na uzavretie zmluvy a určí lehotu na prijatie návrhu žiadateľovi,

a)
ktorému rozhodnutie o schválení žiadosti nadobudlo právoplatnosť,
b)
ktorý splnil podmienky určené vo výroku rozhodnutia podľa § 19 ods. 11, ak boli podmienky vo výroku ...
c)
ktorý poskytol potrebnú súčinnosť.
(6)

Ak počas trvania zmluvy poskytovateľ a prijímateľ splynú v jednu osobu, zmluvou vymedzené práva a povinnosti ...

(7)

Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť alebo zmluvu vypovedať za podmienok dohodnutých v zmluve ...

(8)

V zmluve možno dohodnúť zmluvnú pokutu za porušenie tých zmluvných povinností, za ktoré sa

a)
neukladá sankcia podľa osobitného predpisu,64)
b)
nevykoná finančná oprava podľa § 40 alebo
c)
neuplatňuje postup podľa § 41, § 41a alebo § 45.
(9)

Na zabezpečenie pohľadávky poskytovateľa je poskytovateľ oprávnený prijať od prijímateľa zmenku ako ...

(10)

Ak ide o poskytnutie podmienečne vratného finančného príspevku, v ustanoveniach zmluvy podľa odseku ...

Osobitné postupy poskytovania príspevku
§ 26 - Národné projekty
(1)

Finančné prostriedky alebo ich časť určené pre operačný program možno použiť na realizáciu národného ...

a)
určený v operačnom programe,
b)
ktorého kompetencie vyplývajú z osobitných predpisov,65)
c)
schválený monitorovacím výborom alebo
d)
schválený komisiou podľa § 7 ods. 5.
(2)

Monitorovací výbor alebo komisia podľa § 7 ods. 5 schvaľuje pred vyzvaním podľa odseku 3 na návrh poskytovateľa ...

(3)

Poskytovateľ vyzve budúceho žiadateľa písomne alebo zverejnením na svojom webovom sídle na prípravu ...

(4)

Pri príprave národného projektu môže poskytovateľ usmerňovať budúceho žiadateľa; budúci žiadateľ je ...

(5)

Konanie o národnom projekte sa začína doručením žiadosti poskytovateľovi.

(6)

Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti alebo jej príloh, oznámi poskytovateľ tieto ...

(7)

Poskytovateľ overí, či navrhovaný národný projekt spĺňa podmienky poskytnutia príspevku; splnenie kritérií ...

(8)

Ak národný projekt spĺňa podmienky poskytnutia príspevku, poskytovateľ rozhodne o schválení žiadosti; ...

(9)

Ak národný projekt nespĺňa podmienky poskytnutia príspevku, poskytovateľ rozhodne o neschválení žiadosti; ...

§ 27 - Veľké projekty
(1)

Riadiaci orgán vyzve budúceho žiadateľa písomne alebo zverejnením na svojom webovom sídle na prípravu ...

(2)

Pri príprave veľkého projektu môže riadiaci orgán usmerňovať budúceho žiadateľa; budúci žiadateľ je ...

(3)

Žiadosť o poskytnutie príspevku pre veľký projekt obsahuje najmä náležitosti podľa osobitného predpisu.67) ...

(4)

Riadiaci orgán overí, či navrhovaný veľký projekt spĺňa podmienky poskytnutia príspevku určené vo vyzvaní. ...

(5)

Ak veľký projekt nespĺňa podmienky poskytnutia príspevku určené vo vyzvaní, riadiaci orgán rozhodne ...

(6)

Ak veľký projekt spĺňa podmienky poskytnutia príspevku určené vo vyzvaní, riadiaci orgán predloží žiadosť ...

(7)

Ak je príspevok schválený podľa odseku 6, riadiaci orgán uzavrie so žiadateľom zmluvu.

(8)

Riadiaci orgán môže uzavrieť zmluvu so žiadateľom po predložení žiadosti na nezávislé posúdenie kvality ...

§ 28 - Technická pomoc
(1)

Riadiaci orgán vyzve budúceho žiadateľa písomne alebo zverejnením na svojom webovom sídle na prípravu ...

(2)

Konanie o žiadosti na projekty technickej pomoci sa začína doručením žiadosti riadiacemu orgánu na základe ...

(3)

Pri príprave projektu technickej pomoci môže riadiaci orgán usmerňovať budúceho žiadateľa; budúci žiadateľ ...

(4)

Riadiaci orgán v konaní o žiadosti zisťuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku uvedených vo vyzvaní. ...

§ 29 - Technická pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
(1)

Riadiacim orgánom technickej pomoci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je ministerstvo ...

(2)

Technická pomoc Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa poskytuje pre zabezpečenie ...

(3)

Prijímateľom technickej pomoci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je

a)
ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
b)
agentúra,
c)
právnická osoba, ktorá plní úlohy národnej siete rozvoja vidieka.
(4)

Na projekty technickej pomoci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa vzťahuje § 28. ...

§ 30 - Miestny rozvoj LEADER a miestny rozvoj vedený komunitou
(1)

Miestna akčná skupina, ktorej bola schválená stratégia a udelený štatút, môže plniť úlohy poskytovateľa ...

(2)

Výzvu pre miestny rozvoj LEADER70) vyhlásenú miestnou akčnou skupinou, jej zmenu a zrušenie zverejňuje ...

(3)

Výzvu pre miestny rozvoj vedený komunitou70) vyhlásenú miestnou akčnou skupinou, jej zmenu a zrušenie ...

§ 31 - Operačný program Interact
(1)

Prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie vrátane prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedky ...

(2)

Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie operačného programu Interact sú príjmom ...

(3)

Prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie vrátane prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedky ...

(4)

Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje výdavky na financovanie operačného programu ...

(5)

Ak odsek 7 neustanovuje inak, príspevok z operačného programu Interact sa poskytuje na základe zmluvy ...

(6)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na poskytovanie príspevku z operačného programu Interact sa vzťahuje ...

(7)

Prijímateľovi so sídlom na území Slovenskej republiky sa príspevok z operačného programu Interact poskytuje ...

§ 32 - Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika a program cezhraničnej spolupráce ...
(1)

Poskytovateľ je pri rozhodovaní o žiadosti viazaný posúdením žiadosti spoločným monitorovacím výborom72) ...

(2)

Rozhodnutie o schválení žiadosti vydané podľa § 19 ods. 8 môže obsahovať podmienky, ktorých splnenie ...

(3)

O odvolaní rozhoduje štatutárny orgán poskytovateľa na základe posúdenia spoločným monitorovacím výborom ...

(4)

Štatutárny orgán poskytovateľa môže z vlastného podnetu alebo podnetu žiadateľa preskúmať právoplatné ...

(5)

Ak certifikačný orgán poskytuje prostriedky podľa § 9 ods. 2 písm. f) druhého bodu na účet prijímateľa ...

Finančné vzťahy pri poskytovaní príspevku
§ 33 - Pravidlá realizácie poskytnutia a vrátenia príspevku
(1)

Prijímateľ žiada o poskytnutie príspevku alebo jeho časti po uzatvorení zmluvy alebo nadobudnutí právoplatnosti ...

(2)

Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť, vysporiadanie finančných vzťahov sa vykoná ...

(3)

Prijímateľ, ktorý porušil zákaz nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín podľa ...

(4)

V rámci jedného projektu môže realizovať poskytnutie príspevku alebo jeho časti prijímateľovi iba jedna ...

(5)

Prostriedky Európskej únie sa zaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu;48) to ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 a 4 sa vzťahujú na partnera, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. ...

§ 34 - Záložné právo
(1)

Riadiaci orgán môže na účely zabezpečenia budúcej pohľadávky z príspevku alebo budúcej pohľadávky z ...

(2)

Ak prijímateľ porušil finančnú disciplínu,78) dňom právoplatnosti rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny ...

(3)

Ak subjekt, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich ...

(4)

Ak rozhodnutie Úradu vládneho auditu, rozhodnutie správneho orgánu podľa § 41 ods. 5 alebo § 41a ods. ...

a)
rovnaká ako výška finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov, riadiaci orgán uhradí ...
b)
nižšia ako výška finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov, riadiaci orgán uhradí ...
1.
vráti subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich ...
2.
môže použiť na uspokojenie inej pohľadávky v jeho správe voči prijímateľovi vymáhateľnej podľa osobitného ...
3.
prevedie na účet prijímateľa, ak pohľadávka riadiaceho orgánu podľa druhého bodu bola uspokojená v plnej ...
4.
prevedie do správy orgánu podľa osobitného predpisu,80) ak ich nie je možné vrátiť prijímateľovi, dedičovi ...
c)
vyššia ako výška finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov, riadiaci orgán uhradí ...
(5)

Ak rozhodnutie Úradu vládneho auditu, rozhodnutie správneho orgánu podľa § 41 ods. 5 alebo § 41a ods. ...

a)
na účet prijímateľa alebo
b)
do správy orgánu podľa osobitného predpisu,81) ak ich nie je možné vrátiť prijímateľovi, dedičovi alebo ...
(6)

Riadiaci orgán koná v prípadoch podľa odseku 4 v mene a na účet prijímateľa. Riadiaci orgán je povinný ...

(7)

Riadiaci orgán, prijímateľ, subjekt, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie ...

(8)

Výnosy vzniknuté na účte cudzích prostriedkov sa použijú v súlade s odsekmi 4 a 5.

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa vzťahujú na partnera, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ...

(10)

Postup a povinnosti podľa odsekov 4 a 5 sa použijú primerane aj na užívateľa, dodávateľa, partnera s ...

(11)

Ustanovenia tohto paragrafu sa nevzťahujú na poskytovanie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho ...

§ 35 - Certifikácia a certifikačné overovanie
(1)

Certifikáciou sa potvrdzuje správnosť, zákonnosť, oprávnenosť a overiteľnosť výdavkov vo vzťahu k systému ...

(2)

Certifikačným overovaním sa overuje správnosť, zákonnosť, oprávnenosť a overiteľnosť výdavkov a správnosť ...

(3)

Na účely certifikácie a certifikačného overovania riadiaci orgán a platobná jednotka

a)
sú povinní poskytnúť certifikačnému orgánu informácie o postupoch poskytovania príspevku a kontrolách ...
b)
sú povinní umožniť vykonávanie certifikačného overovania a poskytnúť na jeho vykonávanie súčinnosť,
c)
predkladajú certifikačnému orgánu správy o výsledkoch kontrol podľa osobitného predpisu,82) auditu podľa ...
(4)

Ustanovenia tohto paragrafu sa nevzťahujú na výdavky programu rozvoja vidieka.

§ 36 - Certifikácia výdavkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
(1)

Certifikáciou výdavkov programu financovaného z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka ...

a)
postupov a potvrdenie úplnosti, presnosti a vecnej správnosti ročnej účtovnej závierky agentúry,
b)
vnútorného kontrolného systému agentúry,
c)
zákonnosti a správnosti výdavkov predložených agentúrou na úhradu Európskej komisii.
(2)

Riadiaci orgán programu financovaného z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a agentúra ...

a)
umožnia výkon certifikácie,
b)
predkladajú certifikačnému orgánu správy o výsledkoch kontrol a operácií, správy z výsledku vnútorného ...
(3)

Orgán finančného riadenia programu financovaného z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka ...

§ 37 - Ochrana finančných záujmov Európskej únie
(1)

Ochrana finančných záujmov Európskej únie zahŕňa prevenciu, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie nezrovnalostí, ...

(2)

Poskytovateľ, platobná jednotka, certifikačný orgán, orgán auditu, spolupracujúci orgán, prijímateľ, ...

(3)

Ak riadiaci orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu, z podnetu certifikačného orgánu, platobnej ...

(4)

Ak certifikačný orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu a nedá podnet riadiacemu ...

(5)

Ak platobná jednotka zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu a nedá podnet riadiacemu ...

(6)

Ak orgán auditu alebo spolupracujúci orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu ...

(7)

Ak riadiaci orgán pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka zistí nezrovnalosť z vlastného ...

(8)

Ak prijímateľ zistí nezrovnalosť, je povinný to bezodkladne oznámiť poskytovateľovi; ak partner, užívateľ ...

(9)

Povinnosť predkladania správy o zistenej nezrovnalosti podľa odsekov 3 až 7 platí pre poskytovateľa, ...

(10)

V prípadoch hodných osobitného zreteľa sa správa o zistenej nezrovnalosti nepredkladá prijímateľovi ...

(11)

Správa o zistenej nezrovnalosti obsahuje najmä

a)
kód nezrovnalosti,
b)
popis nezrovnalosti,
c)
označenie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli porušené,
d)
obdobie alebo dátum vzniku nezrovnalosti,
e)
dátum zistenia nezrovnalosti,
f)
označenie subjektu, ktorý nezrovnalosť spôsobil,
g)
finančné vyčíslenie nezrovnalosti,
h)
označenie dlžníka.
(12)

Ak nastala zmena v údajoch uvedených v správe o zistenej nezrovnalosti, orgány uvedené v odsekoch 3, ...

(13)

Poskytovateľ sprístupní86) správu o zistenej nezrovnalosti, ktorá sa týka nezrovnalosti

a)
vysporiadanej prijímateľom podľa § 41 ods. 1 a ods. 4, § 41a ods. 1 alebo § 42,
b)
na účely vysporiadania ktorej uzavrel poskytovateľ s prijímateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o ...
c)
potvrdenej právoplatným rozhodnutím, na základe ktorého je prijímateľ povinný vrátiť príspevok alebo ...
(14)

Certifikačný orgán a agentúra sú povinné predkladať orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov ...

a)
súhrnný prehľad správ o zistenej nezrovnalosti štvrťročne, v ktorom sa uvádzajú správy o zistenej nezrovnalosti ...
b)
správu o zistenej nezrovnalosti do piatich pracovných dní od získania informácie o zistenej nezrovnalosti ...
(15)

Za riešenie nezrovnalostí v rámci príslušného operačného programu je zodpovedný poskytovateľ.

§ 38 - Účtovníctvo certifikačného orgánu, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a platobnej jednotky
(1)

Certifikačný orgán, agentúra a platobná jednotka účtujú o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva88) ...

(2)

Účtovná dokumentácia týkajúca sa operačného programu sa uchováva podľa osobitných predpisov.89)

§ 39 - Účtovníctvo a evidencia prijímateľa a partnera
(1)

Prijímateľ a partner, ktorí sú účtovnou jednotkou,90) účtujú o skutočnostiach týkajúcich sa projektu

a)
na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej ...
b)
v účtovných knihách92) so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtujú v sústave ...
(2)

Prijímateľ a partner, ktorí nie sú účtovnou jednotkou,90) vedú evidenciu majetku,93) záväzkov,94) príjmov95) ...

(3)

Prijímateľ a partner sú povinní uchovávať v origináli kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa realizácie ...

(4)

Ustanovenia tohto paragrafu sa vzťahujú aj na užívateľa, ak tak určil poskytovateľ vo výzve alebo vyzvaní ...

Vysporiadanie finančných vzťahov a správa pohľadávok štátu
§ 40 - Finančná oprava
(1)

Finančnú opravu98) môže vykonať poskytovateľ, certifikačný orgán alebo orgán auditu pred ukončením operačného ...

(2)

Vysporiadanie finančnej opravy voči prijímateľovi a partnerovi, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu ...

§ 41 - Postup pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania pri nadlimitných zákazkách a podlimitných ...
(1)

Ak poskytovateľ na základe vlastného podnetu alebo podnetu iného orgánu zistí porušenie pravidiel a ...

(2)

Ak prijímateľ nevráti poskytnutý príspevok alebo jeho časť na základe žiadosti o vrátenie podľa odseku ...

(3)

Ak bolo na základe podnetu101) podľa odseku 2 zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania100) ...

(4)

Ak bolo na základe podnetu101) zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania100) uvedené ...

(5)

Správny orgán na základe podnetu podľa odseku 3 alebo odseku 4 rozhodne o vrátení sumy uvedenej v žiadosti ...

(6)

Na konanie podľa odseku 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.62) Ak je viac správnych orgánov ...

a)
riadiaci orgán,
b)
agentúra alebo
c)
sprostredkovateľský orgán podľa § 8 ods. 6.
(7)

Úrad pre verejné obstarávanie je povinný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia102) informovať ...

(8)

Prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom vráti prijímateľ, ak ide o porušenie pravidiel ...

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 a odsekov 8 a 10 sa vzťahujú rovnako na partnera, ktorý je účastníkom zmluvného ...

(10)

Povinnosť poskytovateľa vyzvať prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti podľa odsekov 1 a ...

(11)

Rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu102a) je preskúmateľné súdom ...

§ 41a - Postup pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania pri zákazkách s nízkou hodnotou
(1)

Ak poskytovateľ na základe vlastného podnetu alebo podnetu iného orgánu zistí porušenie pravidiel a ...

(2)

Ak prijímateľ nevráti poskytnutý príspevok alebo jeho časť na základe žiadosti o vrátenie podľa odseku ...

(3)

Správny orgán na základe podnetu podľa odseku 2 rozhodne o vrátení sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie ...

(4)

Na konanie podľa odseku 3 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.62) Ak je viac správnych orgánov ...

a)
riadiaci orgán,
b)
agentúra alebo
c)
sprostredkovateľský orgán podľa § 8 ods. 6.
(5)

Prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom vráti prijímateľ, ak ide o porušenie pravidiel ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1, 2 a 5 sa vzťahujú rovnako na partnera, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa ...

(7)

Povinnosť poskytovateľa vyzvať prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti podľa odseku 1 môže ...

§ 42 - Vysporiadanie finančných vzťahov
(1)

Vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva

a)
vzájomným započítaním pohľadávky z príspevku voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo ...
b)
vzájomným započítaním pohľadávky z rozhodnutia voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku ...
c)
vrátením príspevku alebo jeho časti, ak sa nevykoná vzájomné započítanie pohľadávok.
(2)

Vzájomne započítať pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia alebo časti týchto pohľadávok ...

a)
so vzájomným započítaním pohľadávok súhlasí poskytovateľ po schválení certifikačným orgánom,
b)
príspevok poskytnutý prijímateľovi platobnou jednotkou bol schválený certifikačným orgánom,
c)
prijímateľ predložil žiadosť o platbu,
d)
prijímateľ v žiadosti o platbu alebo v dodatočnom oznámení navrhol vykonanie vzájomného započítania, ...
e)
vzájomne započítaná suma je nižšia alebo rovná sume schválenej poskytovateľom v žiadosti o platbu.
(3)

Vzájomne započítať pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia alebo časti týchto pohľadávok ...

a)
príjem z projektu,
b)
príspevok alebo jeho časť v súlade so zmluvou alebo z dôvodu porušenia alebo nesplnenia podmienok zmluvy, ...
c)
príspevok alebo jeho časť, ak porušil povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov63) alebo
d)
nezrovnalosť.
(4)

Poskytovateľ bezodkladne oznámi prijímateľovi pripravované vykonanie vzájomného započítania pohľadávky ...

(5)

Na vzájomné započítanie pohľadávok podľa odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú ustanovenia osobitných predpisov.103) ...

(6)

Vzájomné započítanie pohľadávok nie je možné vykonať, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia. ...

(7)

Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť a nevysporiadal ho z vlastnej iniciatívy ...

(8)

Osoba okrem užívateľa podľa odseku 9, ktorej bol uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny pri ...

(9)

Ak bol užívateľovi uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej ...

(10)

Vysporiadanie neoprávnene vyplatených prostriedkov Európskej únie do všeobecného rozpočtu Európskej ...

(11)

Ak Úrad vládneho auditu uloží penále za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami ...

(12)

Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa vzťahujú na partnera, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ...

(13)

Ustanovenia tohto paragrafu sa nevzťahujú na poskytovanie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho ...

§ 43 - Vysporiadanie finančných vzťahov v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
(1)

Vysporiadanie finančných vzťahov v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa vykonáva ...

(2)

Pohľadávku z príspevku je možné započítať voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo ...

(3)

Pohľadávku z príspevku v rámci pomoci z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je možné ...

(4)

Pohľadávku štátu z právoplatného rozhodnutia agentúry, ktorým je uložený odvod za porušenie finančnej ...

(5)

Vzájomné započítanie pohľadávok podľa odsekov 2 až 4 je možné, ak prijímateľ požiada o započítanie pohľadávky ...

(6)

Poskytovateľ bezodkladne oznámi prijímateľovi vykonanie vzájomného započítania pohľadávok.

(7)

Vzájomným započítaním pohľadávok podľa odsekov 2 až 4 zanikajú tieto pohľadávky vo výške, v ktorej sa ...

(8)

Na vzájomné započítanie pohľadávok podľa odsekov 2 až 5 sa nevzťahujú ustanovenia osobitných predpisov.103) ...

(9)

Vzájomné započítanie pohľadávok nie je možné vykonať, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia. ...

(10)

Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť a nevysporiadal ho z vlastnej iniciatívy ...

(11)

Prijímateľ, ktorému bol uložený odvod alebo penále za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení ...

(12)

Vysporiadanie neoprávnene vyplatených prostriedkov Európskej únie do všeobecného rozpočtu Európskej ...

§ 44 - Správa pohľadávok
(1)

Správca pohľadávky z príspevku alebo pohľadávky z rozhodnutia podľa § 41 alebo § 41a, ktorým je poskytovateľ, ...

a)
oznámiť dlžníkovi, že eviduje voči nemu pohľadávku, a upozorniť ho na následky neuhradenia pohľadávky, ...
b)
viesť osobitnú evidenciu všetkých pohľadávok.
(2)

Správcom pohľadávky z príspevku je poskytovateľ do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa ...

(3)

O pohľadávke z príspevku alebo pohľadávke z rozhodnutia týkajúcej sa prostriedkov štátneho rozpočtu ...

§ 45 - Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia
(1)

Poskytovateľ môže na písomné požiadanie prijímateľa, ktorý nemôže vrátiť príspevok alebo jeho časť podľa ...

(2)

Poskytovateľ môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach podľa odseku 1, ak

a)
prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice čo do dôvodu aj výšky a súčasťou notárskej ...
b)
by sa prijímateľovi zaplatením celého dlhu zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery,
c)
sa prijímateľ v dohode o splátkach zaviaže, že ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas, celý dlh ...
(3)

Poskytovateľ môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o odklade plnenia podľa odseku 1, ak

a)
prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice čo do dôvodu aj výšky a súčasťou notárskej ...
b)
by sa prijímateľovi neumožnením odkladu plnenia zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery.
(4)

Poskytovateľ môže dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia uzavrieť najneskôr do dňa určeného ...

(5)

Náklady na spísanie notárskej zápisnice podľa odsekov 2 a 3 znáša prijímateľ.

(6)

Ak prijímateľ dodržiava podmienky uvedené v dohode o splátkach alebo v dohode o odklade plnenia, poskytovateľ ...

(7)

Ak prijímateľ nezaplatí splátku v súlade s dohodou o splátkach alebo nevráti príspevok alebo jeho časť ...

(8)

Ak sa príspevok alebo jeho časť nevymôže v exekučnom konaní alebo ak poskytovateľ podľa odseku 7 nepodá ...

(9)

Ak má prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, uznanie dlhu podľa ...

(10)

Ustanovenia odsekov 1 až 9 sa vzťahujú na partnera, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ...

Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 46 - Konflikt záujmov
(1)

Konflikt záujmov je pri poskytovaní príspevku zakázaný; na účely tohto zákona sa konfliktom záujmov ...

(2)

Zainteresovanou osobou na strane žiadateľa alebo prijímateľa je najmä:

a)
partner,
b)
užívateľ,
c)
dodávateľ,
d)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu žiadateľa, ...
e)
spoločník právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, prijímateľom, užívateľom, dodávateľom alebo partnerom, ...
f)
osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, užívateľovi, dodávateľovi alebo ...
g)
osoba, ktorá sa podieľala na vypracovaní alebo realizácii projektu pre žiadateľa alebo prijímateľa alebo ...
h)
osoba, ktorá je osobou blízkou podľa § 116 Občianskeho zákonníka žiadateľovi, prijímateľovi alebo osobe ...
(3)

Obdobie, v ktorom sa posudzuje osoba podľa odseku 2 ako zainteresovaná osoba na strane žiadateľa alebo ...

(4)

Zainteresovanou osobou na strane poskytovateľa alebo miestnej akčnej skupiny je zamestnanec poskytovateľa ...

a)
príprave výzvy na predkladanie projektových zámerov, výzvy a vyzvaní podľa tohto zákona,
b)
konaní podľa tohto zákona,
c)
dohľade nad realizáciou projektu v súlade so zmluvou.
(5)

Zainteresovanou osobou nie je osoba, ktorá v rozsahu vykonávania úloh pre subjekt verejnej správy v ...

(6)

Z prípravy výzvy na predkladanie projektových zámerov, výzvy a vyzvaní podľa tohto zákona je vylúčený ...

(7)

Z rozhodovania v konaní podľa tohto zákona je vylúčený žiadateľ, prijímateľ, zainteresované osoby na ...

(8)

Z prípravy a realizácie projektu alebo projektového zámeru sú vylúčené zainteresované osoby na strane ...

(9)

Ak sa osoba podieľajúca sa na činnostiach podľa odsekov 6 až 8 alebo iná osoba dozvie o skutočnostiach ...

(10)

Poskytovateľ vylúči osobu, ktorá je v konflikte záujmov, na základe oznámenia podľa odseku 9 alebo z ...

(11)

Vylúčená osoba sa na činnostiach podľa odsekov 6 až 8 ďalej nezúčastňuje.

(12)

Ak poskytovateľ zistí, že žiadateľ, prijímateľ, partner, užívateľ alebo dodávateľ sú v konflikte záujmov, ...

a)
uznať výdavky v schválenom projekte z časti alebo úplne za neoprávnené,
b)
odstúpiť od zmluvy alebo zmluvu vypovedať,
c)
preskúmať rozhodnutie podľa § 16 ods. 2 alebo
d)
postúpiť vec na konanie podľa osobitného predpisu.114)
(13)

Na projekty technickej pomoci, projekty, pri ktorých je žiadateľ alebo prijímateľ a poskytovateľ tá ...

§ 47 - Spracúvanie osobných údajov
(1)

Orgány podľa tohto zákona pri poskytovaní príspevku, kontrole, plnení iných úloh alebo povinností podľa ...

(2)

Osobnými údajmi spracúvanými podľa tohto zákona sú: meno, priezvisko, rodné priezvisko, pri zmene mena ...

(3)

Orgány podľa tohto zákona sú oprávnené vyžadovať osobné údaje podľa odseku 2 z informačných systémov ...

(4)

Budúci žiadateľ a žiadateľ na účely získania príspevku, prijímateľ a partner na účely preukázania vynakladania ...

(5)

Poskytovateľ zverejňuje osobné údaje na účely plnenia povinností podľa § 48 alebo podľa osobitného predpisu.115ac) ...

(6)

Orgány podľa tohto zákona získavajú osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj kopírovaním, skenovaním ...

§ 47a - Žiadosť o výpis z registra trestov
(1)

Orgány podľa tohto zákona sú pri vykonávaní činností podľa § 5 až 10, § 12 a 13 na účel preukázania ...

(2)

Budúci žiadateľ, žiadateľ, prijímateľ, partner, ak je partner účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ...

§ 48 - Zverejňovanie
(1)

Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle do 60 pracovných dní od skončenia rozhodovania o žiadostiach ...

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá požiadala ...
b)
názov projektu,
c)
výšku schváleného príspevku,
d)
zoznam odborných hodnotiteľov, v rozsahu titul, meno, priezvisko.
(2)

Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle do 60 pracovných dní od skončenia rozhodovania o žiadostiach ...

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá požiadala ...
b)
názov projektu,
c)
dôvody neschválenia žiadosti,
d)
zoznam odborných hodnotiteľov, v rozsahu titul, meno, priezvisko.
(3)

Poskytovateľ zverejní do 60 pracovných dní od skončenia rozhodovania o žiadostiach alebo informovaní ...

(4)

Výzva, výzva na predkladanie projektového zámeru, vyzvania podľa tohto zákona, ich zmeny alebo zrušenie ...

(5)

Centrálny koordinačný orgán na základe údajov poskytnutých od poskytovateľa zverejňuje podľa osobitného ...

(6)

Na zverejňovanie pri poskytovaní príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka ...

(7)

Na zverejňovanie pri poskytovaní príspevku z operačného programu Interact sa nevzťahujú ustanovenia ...

(8)

Centrálny koordinačný orgán zverejňuje údaje evidované podľa § 49 ods. 2 a 3 automaticky prostredníctvom ...

(9)

Na zverejňovanie údajov evidovaných pri poskytovaní dotácií podľa osobitného predpisu117c) sa nevzťahujú ...

§ 49 - Informačný monitorovací systém
(1)

Informačný monitorovací systém zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. ...

(2)

Riadiaci orgán, certifikačný orgán, orgán auditu, platobná jednotka, spolupracujúci orgán a Úrad vládneho ...

(3)

Žiadateľ a prijímateľ evidujú a aktualizujú v informačnom monitorovacom systéme údaje podľa odseku 1; ...

(4)

Prostredníctvom informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných ...

(5)

Informačný systém pre riadenie, kontrolu a monitorovanie Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj ...

(6)

Informačný systém pre riadenie, kontrolu a monitorovanie operačného programu INTERACT spravuje a prevádzkuje ...

(7)

Agentúra zabezpečuje časť informačného monitorovacieho systému v rozsahu nevyhnutnom na účel konania ...

§ 50 - Informačný systém účtovníctva fondov Európskej únie
(1)

Certifikačný orgán zabezpečuje vývoj a prevádzku informačného systému účtovníctva fondov Európskej únie. ...

(2)

Certifikačný orgán, platobná jednotka a agentúra evidujú a aktualizujú údaje v informačnom systéme účtovníctva ...

§ 51 - Prechodné ustanovenie

Ustanovenia § 42 ods. 8 a 9 a § 44 ods. 3 sa vzťahujú na odvod za porušenie finančnej disciplíny, pre ...

§ 52 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2017
(1)

Ak poskytovateľ zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania,100) pri ktorom bolo oznámenie ...

(2)

Ak poskytovateľ zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania100) po 31. máji 2017, pri ...

(3)

Ak poskytovateľ zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania100) do 31. mája 2017, pri ...

§ 53 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2019
(1)

Posudzovanie projektových zámerov začaté a neukončené do 30. júna 2019 sa dokončí podľa predpisov účinných ...

(2)

Ak sa vo výzve podľa § 17 vyhlásenej do 30. júna 2019 určuje ako podmienka poskytnutia príspevku predloženie ...

(3)

Na ustanovenia výzvy podľa § 17 vyhlásenej do 30. júna 2019, podľa ktorých sa v konaní o žiadosti zohľadňujú ...

(4)

Ustanovenie § 32 ods. 2 v znení účinnom od 1. júla 2019 sa vzťahuje aj na rozhodnutia o schválení žiadosti ...

§ 54 - Spoločné ustanovenia týkajúce sa zlúčenia operačných programov
(1)

Právne účinky výzvy alebo vyzvania vyhlásené poskytovateľom zanikajúceho operačného programu zostávajú ...

(2)

Zhodnotenie projektových zámerov vykonané podľa § 18 v rámci zanikajúceho operačného programu neskončené ...

(3)

Právne účinky hodnotiacich správ vydaných podľa § 18 v rámci zanikajúceho operačného programu zostávajú ...

(4)

Konania začaté podľa § 19 alebo 21 v rámci zanikajúceho operačného programu, a právoplatne neskončené ...

(5)

Konania začaté podľa § 23 alebo 24 v rámci zanikajúceho operačného programu, právoplatne neskončené ...

(6)

Úkony týkajúce sa odvolania a odvolacieho konania, na ktoré je príslušný poskytovateľ podľa § 22 alebo ...

(7)

Právne účinky rozhodnutí vydaných podľa § 19 až 21, § 23, § 24, § 41 alebo 41a v rámci zanikajúceho ...

(8)

Zlúčením operačných programov prechádzajú práva a povinnosti pri realizácii projektu z rozhodnutia podľa ...

(9)

Podmienka podľa § 16 ods. 2 sa vo vzťahu ku konkrétnemu rozhodnutiu, ktoré je vydané pred zlúčením operačných ...

(10)

Návrh zmluvy podľa § 25 ods. 5 zasiela orgán, ktorý je oprávnený konať ako poskytovateľ v nástupníckom ...

(11)

Zlúčením operačných programov prechádzajú práva a povinnosti zo zmluvy podľa § 25 z poskytovateľa zanikajúceho ...

(12)

Pohľadávky a záväzky, ktoré mal v správe riadiaci orgán zanikajúceho operačného programu, prechádzajú ...

(13)

Informačný monitorovací systém podľa § 49 ods. 1 zabezpečí obsah informácii evidovaných v rámci zanikajúceho ...

§ 54a - Spoločné ustanovenia týkajúce sa zmeny riadiaceho orgánu
(1)

Ak dôjde postupom podľa § 4 k zmene určenia riadiaceho orgánu, novourčený riadiaci orgán je právnym ...

(2)

Práva a povinnosti zo zmluvy podľa § 7 ods. 3 a § 8 ods. 2 uzavretej medzi pôvodne určeným riadiacim ...

(3)

Právne účinky výziev, vyzvaní, rozhodnutí, hodnotiacich správ alebo iných úkonov pôvodného riadiaceho ...

(4)

Konanie alebo posudzovanie podľa tohto zákona začaté riadiacim orgánom, ktoré nebolo právoplatne skončené ...

(5)

Práva a povinnosti zo zmluvy podľa § 25 patriace poskytovateľovi, ktorým je riadiaci orgán, prechádzajú ...

(6)

Práva a povinnosti pri realizácii projektu z rozhodnutia podľa § 16 ods. 2 prechádzajú účinnosťou určenia ...

(7)

Pohľadávky a záväzky, ktoré mal v správe pôvodne určený riadiaci orgán, prechádzajú účinnosťou určenia ...

(8)

Výkon finančnej kontroly podľa osobitného predpisu,12) vybavovanie sťažností podľa osobitného predpisu119) ...

(9)

Ak dôjde postupom podľa § 4 spolu so zmenou určenia riadiaceho orgánu aj k zmene určenia platobnej jednotky, ...

(10)

Ak osobitný predpis120) neustanovuje inak, práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, ...

§ 55 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)

Tento zákon sa vzťahuje aj na zlúčenie operačných programov, ktoré nastalo pred nadobudnutím účinnosti ...

(2)

Ak došlo k zlúčeniu operačných programov pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zlúčenie operačných ...

Osobitné procesné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a v období na prekonanie ich následkov
§ 56
(1)

V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením ...

(2)

V čase krízovej situácie členovia kolektívneho orgánu môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia kolektívneho ...

(3)

Zmeškanie lehoty podľa § 17 ods. 6 tretej vety, § 18 ods. 5, § 19 ods. 5 a 11, § 21 ods. 3, § 22 ods. ...

(4)

V čase krízovej situácie môže poskytovateľ uviesť podmienky uplatnenia zjednodušeného vykazovania výdavkov ...

§ 57 - Postup pri poskytovaní príspevku v čase krízovej situácie
(1)

Poskytovateľ môže výzvu s určeným dátumom uzavretia zmeniť do vydania prvého rozhodnutia o žiadosti. ...

(2)

Poskytovateľ umožní žiadateľovi doplniť alebo zmeniť žiadosť podanú do termínu zmeny výzvy, ak ide o ...

(3)

Poskytovateľ môže výzvu zrušiť. Rozhodnutie podľa tohto zákona vydané na základe výzvy, ktorá bola zrušená, ...

(4)

Právo účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia podľa odseku 2 alebo odseku 3 postupom podľa § 22 ...

(5)

Ustanovenia § 17 ods. 6 a 8 sa nepoužijú.

(6)

Informáciu o zmene výzvy a zdôvodnenie tejto zmeny a informáciu o zrušení výzvy a zdôvodnenie jej zrušenia ...

(7)

Poskytovateľ rozhodne o schválení žiadosti, ak postupom podľa § 19 ods. 6 zistil splnenie podmienok ...

(8)

Poskytovateľ môže zastaviť konanie o žiadosti, ak sú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti ...

§ 58 - Osobitné postupy pri poskytovaní príspevku v čase krízovej situácie
(1)

Poskytovateľ môže vyzvanie pre národný projekt podľa § 26 ods. 3 zmeniť s výnimkou podmienky poskytnutia ...

(2)

Prijímateľ môže v súlade s vyzvaním podať poskytovateľovi návrh na zmenu právoplatného rozhodnutia o ...

(3)

Poskytovateľ môže v súlade s vyzvaním rozhodnúť o zmene právoplatného rozhodnutia o schválení žiadosti ...

(4)

Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 3 nie je prípustné.

(5)

Rozhodnutie o zmene právoplatného rozhodnutia môže byť preskúmané mimo odvolacieho konania do zaslania ...

(6)

Ustanovenia § 25 ods. 1 až 5 sa použijú primerane na zmenu zmluvy na základe rozhodnutia o zmene právoplatného ...

(7)

Na konanie o národnom projekte sa ustanovenia § 57 ods. 7 a 8 použijú primerane; ustanovenia § 26 ods. ...

(8)

Na vyzvanie pre veľký projekt podľa § 27 ods. 1 sa odsek 1 vzťahuje primerane.

(9)

Na zmenu rozhodnutia poskytovateľa podľa § 27 ods. 6 sa odseky 2 až 6 vzťahujú primerane. Rozhodnutie ...

(10)

Na konanie o veľkom projekte sa ustanovenia § 57 ods. 7 a 8 použijú primerane; ustanovenia § 27 ods. ...

(11)

Na vyzvanie na projekt technickej pomoci podľa § 28 ods. 1 sa odsek 1 vzťahuje primerane.

(12)

Na konanie o žiadosti na projekt technickej pomoci sa ustanovenia § 57 ods. 7 a 8 použijú primerane.

§ 59 - Zmena zmluvy v čase krízovej situácie
(1)

Zmluvu podľa § 25 možno zmeniť oznámením poskytovateľa zaslaným prijímateľovi v elektronickej podobe. ...

(2)

Ak prijímateľ so zmenou zmluvy podľa odseku 1 nesúhlasí, môže do desiatich pracovných dní od doručenia ...

(3)

Zmena zmluvy vykonaná spôsobom a v rozsahu podľa odseku 1 sa považuje za zverejnenú podľa osobitného ...

§ 60 - Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia v čase krízovej situácie
(1)

Poskytovateľ môže na písomné požiadanie prijímateľa uzavrieť s prijímateľom dohodu podľa § 45 a dohodnúť ...

a)
splátky na dobu najviac päť rokov,
b)
splátky na dobu najviac päť rokov s odkladom prvej splátky na dobu najviac dvoch rokov alebo
c)
odklad plnenia na dobu najviac troch rokov.
(2)

Ak o to prijímateľ písomne požiada poskytovateľa

a)
splátky v dohode o splátkach, uzatvorenej podľa § 45 pred účinnosťou tohto zákona, sa môžu v čase krízovej ...
b)
splátky v dohode o splátkach, uzatvorenej podľa § 45 pred účinnosťou tohto zákona, sa môžu v čase krízovej ...
c)
odklad plnenia v dohode o odklade plnenia, uzatvorenej podľa § 45 pred účinnosťou tohto zákona, sa môže ...
(3)

K zmene dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia postupom podľa odseku 2 môže dôjsť len raz. ...

(4)

Celková doba trvania dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia podľa odseku 2 plynie od začiatku ...

(5)

Ak sa prijímateľ dostal v čase krízovej situácie do omeškania so splátkou alebo plnením podľa dohody ...

(6)

Ak dôjde k uzatvoreniu novej dohody podľa odseku 5, poskytovateľ si neuplatní úroky z omeškania z dôvodu ...

(7)

Ustanovenia § 45 ods. 1 tretej vety a ods. 4 sa nepoužijú.

§ 61 - Prechodné ustanovenia v čase krízovej situácie
(1)

Právne účinky úkonov vykonaných v čase krízovej situácie zostávajú zachované v celom rozsahu aj po jej ...

(2)

Konanie podľa tohto zákona začaté a právoplatne neskončené v čase krízovej situácie sa dokončí podľa ...

Čl. II

Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripájajú tieto citácie:

„Dohoda medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom ...

2.

V § 1 ods. 2 druhá veta znie: "Tento zákon upravuje práva a povinnosti kontrolovanej osoby, kontrolovaného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) Napríklad § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ...

3.

V poznámkach pod čiarou k odkazom 5 a 6 sa na konci pripájajú tieto citácie: "zákon č. 528/2008 Z. z. ...

4.

V § 2 ods. 2 písm. a) piaty bod znie:

„5. napomáha hospodárnemu, efektívnemu, účinnému a účelnému vykonávaniu činností auditovaného subjektu,“. ...

5.

V § 2 ods. 2 písm. c) sa slová "prostriedky Európskej únie7c)" nahrádzajú slovami "verejné prostriedky". ...

6.

V § 2 ods. 2 písm. d) sa slová "efektívne a účinné" nahrádzajú slovami "efektívne, účinné a účelné".

7.

V § 2 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) kontrolovanou osobou orgán verejnej správy, právnická osoba, fyzická osoba okrem žiadateľa7c) a ...

Doterajšie písmená f) až t) sa označujú ako písmená g) až u).

Poznámky pod čiarou k odkazom 7c až 7e znejú:

„7c) § 3 ods. 2 písm. e) zákona č. 292/2014 Z. z. 7d) Čl. 67 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady ...

8.

V § 2 ods. 2 písm. k) sa za slovo "príjem" vkladá čiarka a slovo "poskytnutie".

9.

V § 2 ods. 2 písm. l) sa za slovo "služieb" vkladajú slová "v správnom čase7f)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 7f znie:

„7f)
Čl. 30 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.“.

10.

V § 3 písm. b) sa slová "ods. 3 až 5" nahrádzajú slovami "ods. 3 a 4".

11.

V § 3 písm. c) druhom bode sa slová "ods. 3" nahrádzajú slovami "ods. 4".

12.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12c sa na konci pripájajú tieto citácie: "čl. 23 ods. 1 písm. c) rozhodnutia ...

13.

V poznámke pod čiarou k odkazu 12d sa na konci pripája táto citácia: "Dohoda medzi Európskou úniou, ...

14.

V § 3 písm. h) sa slová "§ 36 ods. 1 a 2" nahrádzajú slovami "§ 36 ods. 1 až 3".

15.

V § 4 písm. a) sa slová "efektívny a účinný" nahrádzajú slovami "efektívny, účinný a účelný".

16.

V § 4 písm. b) sa za slovo "predpisov6)" vkladá čiarka a slová "kontrolovaným subjektom" sa nahrádzajú ...

17.

V § 4 písm. c) sa slová "efektívnosti a účinnosti" nahrádzajú slovami "efektívnosti, účinnosti a účelnosti". ...

18.

§ 4 sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam,9) f) správnosť a overiteľnosť vykonávania finančnej operácie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Čl. 2 bod 36 a 38 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.Čl. 3 písm. q) nariadenia (ES) č. 1198/2006 v platnom ...

19.

Doterajší text § 5 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Predbežná finančná kontrola sa vykonáva ako administratívna kontrola a kontrola na mieste. Administratívna ...

20.

V § 6 odsek 1 znie:

„(1) Predbežnou finančnou kontrolou vykonávanou ako administratívna kontrola orgán verejnej správy overuje ...

21.

V § 6 ods. 3 sa slová "kontrolného orgánu" nahrádzajú slovami "vykonávajúci následnú finančnú kontrolu". ...

22.

V § 9 ods. 1 úvodná veta znie: "Predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, ...

23.

V poznámke pod čiarou k odkazu 13ab sa na konci pripájajú tieto citácie: "zákon č. 71/1967 Zb. v znení ...

24.

V § 9 ods. 1 písm. f) sa spojka "a" nahrádza čiarkou.

25.

V § 9 ods. 1 písm. g) sa slovo "internými" nahrádza slovom "vnútornými" a na konci sa pripája spojka ...

26.

V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov.12c)“.

27.

V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "Na zamestnancov uvedených v prvej vete sa vzťahuje ustanovenie ...

28.

V § 9 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Na vykonanie predbežnej finančnej kontroly môže orgán verejnej správy prizvať zamestnancov iných ...

29.

§ 9 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Podozrenie z trestnej činnosti sú zamestnanci vykonávajúci predbežnú finančnú kontrolu povinní ...

30.

Za § 9 sa vkladajú § 9a až 9d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 9a Vnútorná administratívna kontrola Vykonanie vnútornej administratívnej kontroly potvrdzujú zamestnanci ...

31.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Priebežnou finančnou kontrolou sa overuje súlad vybranej finančnej operácie alebo jej časti s osobitnými ...

32.

V § 10 ods. 2 až 4 sa vypúšťa slovo "pripravovaná" vo všetkých tvaroch.

33.

V § 13 ods. 1 písm. e) sa slovo "dokladov" nahrádza slovami "originálov dokladov" a slovo "doklady" ...

34.

V § 13 ods. 2 písm. a) sa za slovo "subjektu" vkladajú slová "alebo tretej osobe".

35.

§ 14a znie:

„§ 14a (1) Tretia osoba je povinná poskytnúť kontrolnému orgánu súčinnosť v rozsahu podľa § 13 ods. ...

36.

V § 26 ods. 2 sa slovo "plnenie" nahrádza slovom "plneniu".

37.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18ab sa na konci pripája táto citácia: "čl. 123 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.". ...

38.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18af sa na konci pripája táto citácia: "čl. 125 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.". ...

39.

V § 35c ods. 3 sa za slová "a zamestnanec" vkladá slovo "inej".

40.

V § 35c ods. 5 sa slová "minister financií" nahrádzajú slovami " ministerstvo financií".

41.

V § 35c ods. 6 sa slová "ministrom financií" nahrádzajú slovami "ministerstvom financií".

42.

V § 35c ods. 9 sa slová "odseku 6" nahrádzajú slovami "odseku 7".

43.

V § 35c ods. 12 sa za slovo "zamestnancom" vkladajú slová "alebo zamestnancom" a slová "ministrovi financií" ...

44.

V § 35c ods. 16 sa slová "odseku 11" nahrádzajú slovami "odseku 12".

45.

V § 35d ods. 2 sa za slová "a k)" vkladajú slová "a § 15".

46.

V § 35e ods. 2 sa za slová "odsek 1" vkladajú slová "písm. a) až k) a m)".

47.

V § 35e ods. 3 písm. a) sa slovo "doručenia" nahrádza slovom "odovzdania".

48.

V § 35e ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: "okrem informácie o vypracovaní a obsahu čiastkovej ...

49.

V § 35g ods. 5 sa slová "ods. 4 a 5" nahrádzajú slovami "ods. 5 a 6".

50.

V § 36 ods. 1 úvodná veta znie: "Orgán verejnej správy, ktorý vykonáva predbežnú finančnú kontrolu, ...

51.

V § 36 ods. 1 písm. a) sa slová "kontrolovanému subjektu" nahrádzajú slovami "kontrolovanej osobe, kontrolovanému ...

52.

V § 36 ods. 1 písm. b) sa slová "zamestnancovi kontrolovaného subjektu," nahrádzajú slovami "zamestnancovi ...

53.

V § 36 odsek 3 znie:

„(3) Ak zamestnanci uvedení v § 9 ods. 2 vykonajú kontrolu v rozpore s postupom podľa § 9a alebo ich ...

54.

V § 36 ods. 6 sa za slová "odsekov 1 až 3" vkladajú slová "orgán verejnej správy, ktorý vykonáva predbežnú ...

55.

V § 36 ods. 7 sa za slovo "sa" vkladajú slová "orgán verejnej správy, ktorý vykonáva predbežnú finančnú ...

56.

V § 37 ods. 3 sa slová "ods. 2 až 6" nahrádzajú slovami "ods. 4 až 8".

57.

V § 38 ods. 1 sa za slovo "ktorý" vkladajú slová "orgán verejnej správy vykonávajúci predbežnú finančnú ...

58.

Za § 41c sa vkladá § 41d, ktorý znie:

„§ 41d (1) Finančná kontrola, vnútorný audit a vládny audit začaté pred 1. novembrom 2014 sa dokončia ...

59.

Slová "finančná operácia" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "finančná operácia ...

Čl. III

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 7 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: "o ktorom osobitný predpis ustanovuje inak12aa)". ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:

„12aa) Napríklad § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 42 a 43 zákona č. 292/2014 ...

2.

V § 8 ods. 4 piatej vete sa za slovom "zákona" vypúšťa čiarka a slová "bežné výdavky na trvanlivé tovary ...

3.

V § 19 ods. 12 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: "Subjekt verejnej správy zaradený ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22ac znie:

„22ac)
§ 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.“.

4.

V § 20 odsek 2 znie:

„(2) Z výdavkov podľa § 8 ods. 3 sa poskytujú prostriedky prostredníctvom príslušného orgánu štátnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) Napríklad § 12 a 15 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 16 a 25 zákona č. ...

5.

V § 20 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.

6.

V § 31 ods. 13 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak osobitný predpis vo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48b znie:

„48b)
Napríklad § 33 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z. z.“.

7.

V § 31 odsek 15 znie:

„(15) Na postup pri úhrade odvodu za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami ...

Čl. IV

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona ...

1.

V § 1 úvodnej vete sa za slová "(ďalej len "podpora")" vkladajú slová "pre programové obdobie 2007 - ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 z 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú ...

2.

§ 5 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov plní úlohy styčného miesta podľa osobitého predpisu.29a) (5) Orgán ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 29a a 29b znejú:

„29a) Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúčených ...

3.

V § 9 ods. 3 sa čiarka za slovom "orgánu" nahrádza slovom "a" a vypúšťajú sa slová "alebo prijímateľa". ...

4.

V § 24 ods. 1 sa vypúšťajú slová "a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 54a sa vypúšťa.

5.

V § 24 ods. 4 sa za slovo "zabezpečenia" vkladá slovo "budúcej".

6.

V § 24 ods. 5 prvá veta znie: "Ak prijímateľ porušil finančnú disciplínu,55) dňom právoplatnosti rozhodnutia ...

7.

V § 25 odsek 2 znie:

„(2) Certifikačným overovaním sa overuje oprávnenosť výdavkov a správnosť a zákonnosť postupu riadiaceho ...

8.

V § 25 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa bodkočiarka a slová "táto povinnosť sa vzťahuje aj na prijímateľa ...

9.

V § 25 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

10.

V § 26 odsek 9 znie:

„(9) Správa o zistenej nezrovnalosti sa nepredkladá prijímateľovi alebo riadiacemu orgánu podľa odsekov ...

11.

V § 27a ods. 1 sa vypúšťa bodkočiarka a slová "ustanovenie § 28 ods. 8 sa nepoužije".

12.

V § 27a ods. 3 a 5 sa slovo "dvojnásobku" nahrádza slovami "jeden a pol násobku".

13.

V § 28 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) prijímateľ predložil žiadosť o platbu a oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, v ktorom navrhne ...

14.

V § 28 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: "z dôvodu porušenia alebo nesplnenia podmienok ...

15.

V § 28 odsek 4 znie:

„(4) Riadiaci orgán bezodkladne oznámi prijímateľovi pripravované vykonanie vzájomného započítania pohľadávok ...

16.

V § 28 ods. 7 sa vypúšťa čiarka za slovom "organizácia" a slová "alebo v rámci operačného programu Cezhraničná ...

17.

V § 28 odsek 8 znie:

„(8) Ak riadiaci orgán zistí nesplnenie povinnosti prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť a nevykoná ...

18.

V § 28 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 11, ktoré znejú:

„(9) Osoba, ktorej bol uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami ...

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 68c znie:

„68c)
Čl. 72 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.“.

19.

§ 28a vrátane nadpisu znie:

„§ 28a Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia (1) Riadiaci orgán môže na písomné požiadanie prijímateľa, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 68d znie:

„68d) Napríklad § 61c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších ...

20.

Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28b Osobitné ustanovenia k správe pohľadávok (1) Správca pohľadávky z príspevku, ktorým je riadiaci ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 68e až 68h znejú:

„68e) Čl. 72 písm. d) a h), čl. 122 ods. 2 a čl. 126 písm. d), g) a h) nariadenia Európskeho parlamentu ...

21.

V § 30 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

22.

V § 42 odsek 2 znie:

„(2) Vzájomne započítať pohľadávky z podpory alebo jej časti je možné, ak a) má platobná agentúra pohľadávku ...

23.

V § 46ac ods. 4 a 6 sa slovo "dvojnásobku" nahrádza slovami "jeden a pol násobku".

24.

Za § 46ad sa vkladajú § 46ae a 46af, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 46ae Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2014 Konanie podľa § 27a ods. 3 a 5 a ...

Čl. V

Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Organizácia zriadená ministerstvom na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti celoživotného vzdelávania, ...

Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 12.

2.

V § 15 ods. 4 úvodnej vete sa slová "odseku 1 alebo odseku 2" nahrádzajú slovami "odseku 1, 2 alebo ...

3.

V § 15 ods. 5 sa slová "odseku 3" nahrádzajú slovami "odseku 4" a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

4.

V § 15 ods. 6 a 7 sa slová "odseku 3" nahrádzajú slovami "odseku 4".

5.

V § 15 ods. 8 sa slová "školy, vysokej školy, profesijnej organizácie alebo stavovskej organizácie" ...

6.

V § 17 ods. 3 sa slová "alebo profesijnej organizácii," nahrádzajú čiarkou a slovami "profesijnej organizácii ...

7.

V § 24 ods. 1 písm. b) a ods. 3 úvodnej vete sa slová "§ 15 ods. 3 alebo § 15 ods. 4" nahrádzajú slovami ...

8.

Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2014 Organizácia zriadená ministerstvom ...

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2014 okrem čl. I § 42 ods. 8 a 9 a § 44 ods. 3, čl. III bodov ...

Andrej Kiska v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory ...
 • 2)  Čl. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú ...
 • 3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho ...
 • 4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom ...
 • 5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým ...
 • 6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom ...
 • 7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka ...
 • 8)  Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 ...
 • 9)  Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.
 • 10)  Čl. 72 až 74 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 11)  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 12)  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 12a)  Čl. 30 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.
 • 13)  § 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Čl. 127 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 15)  Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach ...
 • 16)  Napríklad čl. 17, 24, 26 a 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.
 • 17)  § 7 zákona č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  Čl. 123 ods. 1 a čl. 125 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 19)  § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Čl. 123 ods. 6 a 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 21)  § 6 až 11 zákona č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Čl. 14 až 17 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 23)  Čl. 26 až 31 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 24)  Čl. 6 až 12 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.
 • 25)  § 24 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v ...
 • 26)  § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 27)  Čl. 2 ods. 36 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 28)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 29)  Čl. 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 ...
 • 30)  Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013.
 • 31)  Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013.
 • 32)  Čl. 7 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúčených ...
 • 33)  Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013. Nariadenie (EÚ) č. 1302/2008.
 • 34)  Čl. 123 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce ...
 • 36)  Čl. 124 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 37)  § 3 ods. 1 zákona č. 543/2007 Z. z.
 • 38)  Čl. 123 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 39)  Čl. 123 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 40)  Čl. 125 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 41)  Čl. 47 až 49 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.
 • 41a)  Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.
 • 42)  Napríklad § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. 2 body 36, 38 a 39 ...
 • 43)  Čl. 32 až 35 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 43a)  Čl. 125 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.
 • 44)  Čl. 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1301/2013.
 • 44a)  § 89 ods. 1 Civilného sporového poriadku.
 • 45)  § 3 písm. f) zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 46)  Čl. 126 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 47)  § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 323/2007 Z. z.
 • 48)  § 7 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 49)  Čl. 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.
 • 50)  Čl. 132 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 51)  Čl. 59 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o ...
 • 52)  Zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 53)  § 9 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 3 zákona č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších ...
 • 54)  Čl. 32 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 55)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 56)  Čl. 33 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 57)  Čl. 33 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 58)  Čl. 34 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 59)  Čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.
 • 60)  Čl. 36 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 61)  Čl. 7 nariadenia (EÚ) č. 1301/2013.
 • 61a)  Čl. 39b nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
 • 62)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 62a)  § 18 a 19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 62b)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 62c)  § 18 zákona č. 315/2016 Z. z.
 • 62d)  Napríklad čl. 67 ods. 1 písm. b), c) a d) a 68 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení, čl. 14 ...
 • 62e)  Napríklad čl. 75 ods. 2, čl. 125 ods. 4 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.
 • 62f)  § 6 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z.
 • 62g)  Napríklad zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 63)  Napríklad zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 63a)  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení ...
 • 64)  Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 65)  Napríklad zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb ...
 • 66)  Čl. 100 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 67)  Čl. 101 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 68)  Čl. 102 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 69)  Čl. 102 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 70)  Čl. 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 71)  Čl. 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.
 • 72)  Čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.
 • 73)  Čl. 122 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení. Čl. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) ...
 • 74)  Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, ...
 • 75)  § 2 ods. 2 písm. c) a § 2 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 76)  § 19 zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 77)  Napríklad § 7a ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...
 • 78)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 79)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 80)  § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 81)  § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 165/2008 Z. z.
 • 82)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
 • 83)  Napríklad zákon č. 357/2015 Z. z., čl. 75 a 148 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.
 • 84)  Čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.
 • 85)  Nariadenie Komisie (ES) č. 498/2007 z 26. marca 2007, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá ...
 • 86)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 87)  Čl. 122 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1970 z ...
 • 88)  § 2 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 89)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čl. 140 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 90)  § 1 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 91)  § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 92)  § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
 • 93)  § 2 ods. 4 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 94)  § 2 ods. 4 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
 • 95)  § 2 ods. 4 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 96)  § 2 ods. 4 písm. g) zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 97)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 98)  Čl. 143 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.Čl. 56 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.
 • 99)  § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 100)  Zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 101)  § 169 ods. 3 a § 179a zákona č. 343/2015 Z. z.
 • 102)  § 175 a § 177 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z.
 • 102a)  § 177 ods. 12, § 179 ods. 3 a § 179a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z.
 • 102b)  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
 • 103)  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 ...
 • 104)  § 20 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 584/2005 Z. z. Čl. 126 písm. d), g) a h) nariadenia ...
 • 105)  Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, Čl. 126 písm. d), g) a h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. ...
 • 106)  Napríklad § 31 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 123 Civilného sporového ...
 • 107)  Čl. 72 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 108)  § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2007 Z. z.
 • 109)  § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. Zákon č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 110)  Čl. 72 písm. d) a h), čl. 122 ods. 2 a čl. 126 písm. d), g) a h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 111)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 111a)  § 369 Obchodného zákonníka.
 • 112)  Napríklad § 29 až 192 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších ...
 • 114)  Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 114a)  Napríklad § 21 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z., § 18 zákona č. 39/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 115)  Príloha č. 1 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013.
 • 115a)  § 12 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 115aa)  Napríklad nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov ...
 • 115ab)  Napríklad zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 115ac)  Čl. 115 ods. 2 a čl. 48 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 115ad)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, zákon č. 39/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. ...
 • 115b)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 116)  Čl. 115 ods. 2 a bod 1 prílohy XII nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 117)  Čl. 111 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.
 • 117a)  § 4 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.
 • 117b)  Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka, § 40 zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v ...
 • 117c)  § 12 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a ...
 • 117d)  17a ods. 1 zákona č. 280/2017 Z. z. v znení zákona č. 154/2019 Z. z.
 • 118)  Čl. 125 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 119)  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
 • 120)  Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore