Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 579/2004 účinný od 01.06.2019


Platnosť od: 01.11.2004
Účinnosť od: 01.06.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Pozemné komunikácie, Základné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16 JUD6 DS14 EU PP4 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 579/2004 s účinnosťou od 01.06.2019 na základe 139/2019


§ 2
Organizácia záchrannej zdravotnej služby

(1)
Záchrannú zdravotnú službu zabezpečujú
a)
operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby“),
b)
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby2) (ďalej len „poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby“).
(2)
Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby sú základnou záchrannou zložkou integrovaného záchranného systému,3) ktorá vykonáva záchrannú zdravotnú službu v zásahovom území podľa pokynov koordinačného strediska integrovaného záchranného systému5) (ďalej len „koordinačné stredisko“) alebo operačného strediska záchrannej zdravotnej služby [§ 5 ods. 1 písm. e)].
(3)
Stanica záchrannej zdravotnej služby je stacionárne pracovisko, na ktorom sa zdržiava zásahová skupina záchrannej zdravotnej služby a ambulancia záchrannej zdravotnej služby mimo času výjazdu; nie je vytvorená na príjem tiesňového volania a je vybavená komunikačnými prostriedkami v neprerušenej prevádzke na spojenie s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby.
(4)
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, stanica záchrannej zdravotnej služby a ambulancia záchrannej zdravotnej služby musia byť personálne zabezpečené a materiálno-technicky vybavené v súlade so svojím odborným zameraním.
(5)
Ak odsek 6 neustanovuje inak, zásahovým územím podľa odseku 2 je územie Slovenskej republiky.
(6)
Zásahovým územím na vykonávanie neodkladnej prepravy letúnom5a) je aj územie mimo územia Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 3
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby

(1)
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby zriaďuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) v rámci zásahového územia podľa § 2 ods. 5.
(2)
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby podľa odseku 1 sa riadi pokynmi koordinačného strediska.
(3)
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby okrem úloh podľa osobitného predpisu6) je povinné
a)
riadiť, koordinovať a vyhodnocovať činnosť záchrannej zdravotnej služby tak, aby sa zabezpečila jej plynulosť a nepretržitosť,
b)
zabezpečiť technické podmienky na telekomunikačné prepojenie a prenos informácií vrátane satelitného monitorovania vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej služby s poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby príslušnými zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti a s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému,
c)
zabezpečiť dokumentáciu príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie vrátane zvukového záznamu,
d)
uchovávať dokumentáciu príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie 20 rokov odo dňa jej vzniku a uchovávať zvukový záznam z príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie 20 rokov odo dňa jeho vzniku,
e)
podieľať sa v spolupráci s koordinačným strediskom na koordinovanom postupe na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti pri udalosti s hromadným postihnutím osôb,
f)
zabezpečiť odbornú prípravu svojich zamestnancov,
g)
poskytovať Národnému centru zdravotníckych informácií údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov,6b)
h)
bezodkladne po nahlásení úmrtia oznámiť úmrtie prehliadajúcemu lekárovi,6c) ktorý je uvedený v rozpise vykonávania prehliadok mŕtvych tiel6d) pre tú časť samosprávneho kraja, v ktorej nastalo úmrtie,
i)
zabezpečiť nepretržitý príjem tiesňového volania na linke tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky „155“, jeho spracovanie a vykonanie potrebnej odozvy.
(4)
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby vydá pokyn
a)
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti7) na vykonanie zásahu,8) ak je to nevyhnutné,
b)
poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby na neodkladnú prepravu osoby, ktorej zdravotný stav vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas takejto prepravy, na základe žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,7)
c)
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje ústavné zdravotnícke zariadenia, na zabezpečenie lekára a sestry zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré prevádzkuje a v ktorom má byť dieťa hospitalizované, pri preprave dieťaťa podľa osobitného predpisu,8a)
d)
poskytovateľovi ambulancie dopravnej zdravotnej služby na prepravu osoby, s prihliadnutím na jej zdravotný stav a okolnosti, do zdravotníckeho zariadenia určeného operačným strediskom, ak ide o udalosť s hromadným postihnutím osôb a takúto prepravu nie je možné vykonať ambulanciou záchrannej zdravotnej služby z dôvodu jej vyťaženosti.
(5)
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby je povinné zistené nedostatky podľa odseku 3 písm. a) neodkladne oznámiť ministerstvu zdravotníctva a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“) a na požiadanie vydať úradu pre dohľad zvukový záznam príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie.
zobraziť paragraf
§ 4
Odborná príprava

(1)
Zamestnanci operačného strediska záchrannej zdravotnej služby sú povinní absolvovať základnú odbornú prípravu a každých 12 mesiacov periodickú odbornú prípravu.
(2)
Odborná príprava podľa odseku 1 zahŕňa
a)
zásady riadenia, koordinácie a vyhodnocovania činnosti záchrannej zdravotnej služby,
b)
spôsob zabezpečovania príjmu, vyhodnocovania a realizácie odozvy na tiesňové volanie,
c)
spôsob zabezpečovania hlasového a dátového prenosu informácií,
d)
zásady koordinácie činností so záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému,9)
e)
zásady krízovej intervencie a psychosociálnej prvej pomoci.
(3)
Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby je povinný každému členovi zásahovej skupiny ambulancie záchrannej zdravotnej služby zabezpečiť v rámci sústavného vzdelávania aj vzdelávanie so zameraním na udalosti s hromadným postihnutím osôb.
zobraziť paragraf
§ 5
Povinnosti poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby

(1)
Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby je povinný
a)
vytvoriť a personálne zabezpečiť systém nepretržitej kontroly, riadenia a koordinácie síl a prostriedkov záchrannej zdravotnej služby tak, aby na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby alebo koordinačného strediska bol pripravený zabezpečiť plynulosť a nepretržitosť poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
b)
zabezpečiť prevádzkové podmienky stanice záchrannej zdravotnej služby a ambulancie záchrannej zdravotnej služby tak, aby bol zabezpečený výjazd ambulancie bezodkladne, najneskôr do dvoch minút od prijatia pokynu koordinačného strediska alebo operačného strediska záchrannej zdravotnej služby na zásah; to neplatí pre výjazd ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,2)
c)
zabezpečiť prevádzkové podmienky stanice vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby tak, aby od prijatia pokynu od koordinačného strediska alebo operačného strediska záchrannej zdravotnej služby bol vzlet ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby vykonaný ihneď, ako je to možné,
d)
zriadiť stanicu záchrannej zdravotnej služby v sídle uvedenom v povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby;2) sídlo stanice možno zmeniť len za podmienok ustanovených osobitným predpisom,9a)
e)
plniť pokyny koordinačného strediska a operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (§ 3),
f)
odborne prepraviť bez zbytočného odkladu osobu, ak si to vyžaduje jej zdravotný stav, do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti10) alebo do zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa pokynu operačného strediska záchrannej zdravotnej služby alebo koordinačného strediska, ktoré je schopné poskytnúť diagnostiku11) a liečbu12) nadväzujúcu na poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť,1) a zabezpečiť, aby posádka ambulancie záchrannej zdravotnej služby bez zbytočného odkladu nahlásila koordinačnému stredisku alebo operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby podľa § 3 ukončenie zásahu a stav pripravenosti (pohotovosti) na ďalší zásah,
g)
odborne prepraviť na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby osobu, ak si to vyžaduje jej zdravotný stav, z jedného zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti do iného zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti; ak ide o dieťa, ktoré si vyžaduje prepravu transportným inkubátorom, alebo ak ide o dieťa, ktorému zlyhávajú základné životné funkcie, ktoré bezprostredne ohrozujú jeho život, odborne prepraviť na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby takéto dieťa s lekárom a sestrou určenými poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti,12aa)
h)
používať jednotné označenie staníc záchrannej zdravotnej služby, ambulancií záchrannej zdravotnej služby a zabezpečiť používanie jednotne označených ochranných odevov zdravotníckymi pracovníkmi záchrannej zdravotnej služby,
i)
viesť evidenciu záznamov o zásahu a ich originál uchovávať 20 rokov od vykonania zásahu,
j)
používať vozidlo ambulancie záchrannej zdravotnej služby s platným osvedčením o technickej spôsobilosti na prevádzku,12a)
k)
uzatvoriť písomnú zmluvu s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby o telekomunikačnom prepojení a prenose informácií vrátane satelitného monitorovania vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
l)
na základe zmluvy uzatvorenej podľa písmena k) umožniť inštaláciu a používať zariadenie na telekomunikačné prepojenie a prenos informácií vrátane satelitného monitorovania vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 3 ods. 3 písm. b) medzi operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby a poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby,
m)
mať záložné vozidlo ambulancie záchrannej zdravotnej služby v počte rovnajúcom sa 0,3 násobku celkového počtu vozidiel ambulancie záchrannej zdravotnej služby zaokrúhleného na celé číslo smerom nahor,
n)
používať informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody podľa osobitného predpisu,6a)
o)
zaobstarať technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme,
p)
zabezpečiť zdravotníckemu pracovníkovi v záchrannej zdravotnej službe odbornú prípravu v radiačnej ochrane osobou, ktorá má povolenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,12ab) do šiestich mesiacov od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby, ak tento zdravotnícky pracovník odbornú prípravu v radiačnej ochrane neabsolvoval alebo odborná príprava v radiačnej ochrane nebola obsahom odbornej prípravy na výkon zdravotníckeho povolania alebo nebola obsahom špecializačného štúdia,
q)
začať prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v deň, ktorý je uvedený v rozhodnutí podľa osobitného predpisu,12ac)
r)
mať záložný vrtuľník, ak ide o poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,
s)
odborne prepraviť osobu, ktorej zdravotný stav vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas takejto prepravy, podľa pokynov operačného strediska,
t)
zabezpečiť vzlet letúna podľa pokynu operačného strediska záchrannej zdravotnej služby ihneď, ako je to z prevádzkových dôvodov poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, možné.
(2)
Ambulancia záchrannej zdravotnej služby
a)
prijíma pokyny koordinačného strediska alebo operačného strediska záchrannej zdravotnej služby
1.
na zásah,8)
2.
na zabezpečenie neodkladnej prepravy,1)
b)
zabezpečuje vykonanie zásahu a neodkladnej prepravy na základe zhodnotenia zdravotného stavu osoby,
c)
dodržiava pokyny veliteľov zdravotníckeho zásahu podľa § 1 ods. 3 na mieste udalosti s hromadným postihnutím osôb.
(3)
Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby, ktorý vykonal zásah8) alebo neodkladnú prepravu, je povinný vyhotoviť elektronický záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby podľa odseku 5 a jeho písomné vyhotovenie odovzdať
a)
lekárovi pri prevzatí osoby v zdravotníckom zariadení, ak ide o prevzatie osoby od lekára ambulancie rýchlej lekárskej pomoci alebo od lekára ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky alebo od lekára ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, alebo
b)
lekárovi, sestre alebo zdravotníckemu záchranárovi pri prevzatí osoby v zdravotníckom zariadení, ak ide o prevzatie osoby od zdravotníckeho záchranára alebo od sestry ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci, alebo
c)
osobe, ktorej poskytol neodkladnú zdravotnú starostlivosť, alebo jej zákonnému zástupcovi,13) ak osoba nebola prepravená do nemocnice.
(4)
Poskytovateľ, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, je povinný vyhotoviť elektronický záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby podľa odseku 5 bezodkladne po príchode na sídlo stanice vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
(5)
Záznam podľa odseku 3 musí obsahovať
a)
čas prijatia pokynu na zásah a čas výjazdu na zásah,
b)
miesto, čas prevzatia osoby v zdravotníckom zariadení a čas ukončenia zásahu,
c)
osobné údaje; ak identifikácia osoby nie je možná, potom tieto údaje:
1.
pohlavie,
2.
odhad veku,
3.
odhad výšky,
4.
odhad hmotnosti,
5.
popis postavy,
6.
farba vlasov,
7.
zvláštne znamenia, ak sú zjavné,
d)
zhodnotenie zdravotného stavu osoby,
e)
poskytnuté zdravotné výkony, lieky s uvedením názvu lieku, jeho dávky a spôsobu aplikácie,
f)
údaj o ďalšom postupe po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobe,
g)
identifikáciu stanice záchrannej zdravotnej služby,
h)
identifikáciu člena zásahovej skupiny záchrannej zdravotnej služby zodpovedného za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
(6)
Ak ide o udalosť s hromadným postihnutím osôb, môže nahradiť záznam podľa odseku 5 triediaca karta.
zobraziť paragraf
§ 6
Pokuty

(1)
Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 3 ods. 3 alebo ods. 5 do výšky 6 638 eur.
(2)
Úrad pre dohľad uloží pokutu poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby
a)
za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 5 ods. 1 písm. b), n), o) a t) a ods. 3 a 4 do výšky 663 eur,
b)
za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 5 ods. 1 písm. a), c) až m), r) a s) do výšky 16 596 eur.
(3)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zdravotníctva alebo úrad pre dohľad zistili porušenie povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(4)
V rozhodnutí o uložení pokuty ministerstvo zdravotníctva alebo úrad pre dohľad určí lehotu na odstránenie nedostatkov. Ak v tejto lehote nedostatky neboli odstránené, uloží pokutu opätovne do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty, a to najmenej vo výške pôvodne uloženej pokuty.
(5)
Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.14)
(6)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
§ 8

(1)
Ministerstvo zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
sídla staníc záchrannej zdravotnej služby,
b)
podrobnosti o označovaní operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, ambulancie záchrannej zdravotnej služby, stanice záchrannej zdravotnej služby a ochranných odevov zásahovej skupiny záchrannej zdravotnej služby,
c)
minimálne požiadavky na priestorové, materiálno-technické a personálne vybavenie operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, stanice záchrannej zdravotnej služby a ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
d)
určujúce znaky jednotlivých ambulancií záchrannej zdravotnej služby,
e)
metodiku hodnotenia činnosti záchrannej zdravotnej služby,
f)
záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby podľa § 5 ods. 5 písm. d),
g)
podrobnosti o udalosti s hromadným postihnutím osôb podľa § 1 ods. 2 a triediacej karte podľa § 5 ods. 6.
(2)
Podmienky prevádzky vrtuľníkov ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby a letúnov vykonávajúcich neodkladnú prepravu letúnom5a) ustanovujú osobitné predpisy.15)
zobraziť paragraf
§ 10a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2019


Na poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby do 31. mája 2019, sa povinnosť podľa § 5 ods. 1 písm. t) v znení účinnom od 1. júna 2019 nevzťahuje.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]2)  § 11 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 139/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]15)  Napríklad zákon č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 224, 21. 8. 2012) v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25. 10. 2012) v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 362, 17. 12. 2014) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore