Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 288/2023 účinný od 01.09.2023

Platnosť od: 14.07.2023
Účinnosť od: 01.09.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava, Telekomunikácie a telekomunikačné služby, Pošta a telekomunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 288/2023 účinný od 01.09.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 288/2023 s účinnosťou od 01.09.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 2 a § 3 ods. 3 sa za slovom „dopravy“ vypúšťa čiarka a slová „výstavby a regionálneho rozvoja“.
2.
V § 3 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „a odvoláva“ a druhá veta znie: „Predsedu regulačného úradu odvoláva predseda národnej rady na návrh vlády.“.
3.
V § 3 ods. 5 sa slová „tri mesiace“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov“.
4.
V § 3 ods. 10 písm. c) sa slová „bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím súdu“ nahrádzajú slovami „bola jeho spôsobilosť na právne úkony“.
5.
V § 3 ods. 12 znie:

„(12)
Predseda národnej rady odvolá predsedu regulačného úradu a vláda odvolá podpredsedu regulačného úradu, ak prestane spĺňať podmienky na výkon funkcie ustanovené v tomto zákone alebo v osobitnom predpise.3aa) Rozhodnutie predsedu národnej rady o odvolaní predsedu regulačného úradu bezodkladne zverejní národná rada na svojom webovom sídle spolu s odôvodnením rozhodnutia a uznesenie o odvolaní podpredsedu regulačného úradu bezodkladne zverejní vláda na svojom webovom sídle spolu s odôvodnením uznesenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:

„3aa) Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.“.

6.
V § 4 ods. 1 písm. c) sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou.
7.
V § 4 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
disponuje aktívnou znalosťou anglického jazyka a“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

8.
V § 4 ods. 3 sa vypúšťajú písmená d) a e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

9.
V § 4 sa vypúšťajú odseky 4 až 10 a 13 až 19.

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 4 a 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.

10.
V § 4 ods. 5 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
11.
§ 5 až 7 sa vypúšťajú vrátane nadpisu nad paragrafom 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

12.
V nadpise § 10 sa vypúšťajú slová „a podpredseda Dopravného úradu“.
13.
V § 10 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 3 až 11.

14.
V § 10 odsek 3 znie:

„(3)
Ak funkcia predsedu Dopravného úradu nie je obsadená, predseda vlády na návrh ministra písomne poverí štátneho zamestnanca Dopravného úradu dočasným vykonávaním funkcie predsedu Dopravného úradu.“.

15.
V § 10 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo podpredsedu Dopravného úradu“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „na príslušnú funkciu“.
16.
V § 10 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a podpredsedu Dopravného úradu“, „alebo podpredsedu Dopravného úradu“, „a podpredseda Dopravného úradu“ a slovo „ostávajú“ sa nahrádza slovom „ostáva“.
17.
V § 10 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a podpredseda Dopravného úradu“ a slová „sú štátnymi zamestnancami“ sa nahrádzajú slovami „je štátnym zamestnancom“.
18.
V § 10 ods. 7 až 11 sa vypúšťajú slová „a podpredseda Dopravného úradu“ a „a podpredsedu Dopravného úradu“.
19.
V § 10 ods. 8 písm. a) sa slová „odsek 6“ nahrádzajú slovami „odsek 5“.
20.
V § 10 ods. 9 písm. c) sa slová „bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím súdu“ nahrádzajú slovami „bola jeho spôsobilosť na právne úkony“.
21.
V § 10 ods. 11 sa vypúšťa písmeno e).
22.
V nadpise § 11 sa vypúšťajú slová „a podpredsedu Dopravného úradu“.
23.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a podpredsedu Dopravného úradu“.
24.
V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a podpredseda Dopravného úradu“.
25.
V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú písmená d) a e).
26.
V § 11 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

27.
V § 11 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a podpredseda Dopravného úradu“ a slová „a podpredsedu Dopravného úradu“.
28.
V § 11 sa vypúšťajú odseky 5 až 7.
29.
V prílohe sa vypúšťajú druhý bod a tretí bod.

Doterajší štvrtý bod a piaty bod sa označujú ako druhý bod a tretí bod.

30.
Príloha sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 321, 17. 12. 2018).“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore