Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov 348/2023 účinný od 01.09.2023

Platnosť od: 26.08.2023
Účinnosť od: 01.09.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov 348/2023 účinný od 01.09.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 348/2023 s účinnosťou od 01.09.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 16/2023 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 37/2023 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/2023 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 225/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Koncovému odberateľovi elektriny, ktorý nebol do 30. apríla 2023 vybraným zraniteľným odberateľom elektriny podľa tohto nariadenia vlády a platil od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023 tarifu za straty pri distribúcii elektriny vo výške schválenej alebo určenej úradom, ktorá bola vyššia ako tarifa za straty pri distribúcii elektriny podľa odseku 1 ku dňu 1. mája 2023, sa v cene tarify zohľadní formou dobropisu náklad na tarifu za straty pri distribúcii elektriny vo výške súčinu objemu spotrebovanej elektriny v kalendárnom mesiaci v období od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023 a rozdielu tarify za straty pri distribúcii elektriny uhrádzanej v období od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023 a tarify za straty pri distribúcii elektriny podľa odseku 1. Dobropis podľa predchádzajúcej vety poskytne príslušný dodávateľ odberateľovi podľa predchádzajúcej vety do 30 dní od účinnosti tohto nariadenia vlády. Príslušným dodávateľom je ten, ktorý dodával elektrinu odberateľovi podľa predchádzajúcej vety v kalendárnom mesiaci v období od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023. Ak tento dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu, je príslušným dodávateľom dodávateľ poslednej inštancie na časti vymedzeného územia podľa odberného miesta. Ak koncový odberateľ elektriny nemal od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023 uzavretú zmluvu o združenej dodávke elektriny, považuje sa na účely tohto ustanovenia za príslušného dodávateľa prevádzkovateľ distribučnej sústavy na časti vymedzeného územia podľa odberného miesta. Kompenzáciu si dodávateľ uplatní na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a bude vysporiadaná do 30. novembra 2023.“.

2.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Koncovému odberateľovi elektriny, ktorý nebol do 30. apríla 2023 vybraným zraniteľným odberateľom elektriny podľa tohto nariadenia vlády a platil od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023 tarifu za systémové služby vo výške schválenej alebo určenej úradom, ktorá bola vyššia ako tarifa za systémové služby podľa odseku 1 ku dňu 1. mája 2023, sa v cene tarify zohľadní formou dobropisu náklad na tarifu za systémové služby vo výške súčinu objemu spotrebovanej elektriny v kalendárnom mesiaci v období od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023 a rozdielu tarify za systémové služby uhrádzanej v období od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023 a tarify za systémové služby podľa odseku 1. Dobropis podľa predchádzajúcej vety poskytne príslušný dodávateľ odberateľovi podľa predchádzajúcej vety do 30 dní od účinnosti tohto nariadenia vlády. Príslušným dodávateľom je ten, ktorý dodával elektrinu odberateľovi podľa predchádzajúcej vety v kalendárnom mesiaci v období od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023. Ak tento dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu, je príslušným dodávateľom dodávateľ poslednej inštancie na časti vymedzeného územia podľa odberného miesta. Ak koncový odberateľ elektriny nemal od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023 uzavretú zmluvu o združenej dodávke elektriny, považuje sa na účely tohto ustanovenia za príslušného dodávateľa organizátor krátkodobého trhu s elektrinou. Kompenzáciu si dodávateľ uplatní na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a bude vysporiadaná do 30. novembra 2023.“.

3.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Koncovému odberateľovi elektriny, ktorý nebol do 30. apríla 2023 vybraným zraniteľným odberateľom elektriny podľa tohto nariadenia vlády a platil od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023 tarifu za prevádzkovanie systému vo výške schválenej alebo určenej úradom, ktorá bola vyššia ako tarifa za prevádzkovanie systému podľa odseku 1 ku dňu 1. mája 2023, sa v cene tarify zohľadní formou dobropisu náklad na tarifu za prevádzkovanie systému vo výške súčinu objemu spotrebovanej elektriny v kalendárnom mesiaci v období od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023 a rozdielu tarify za prevádzkovanie systému uhrádzanej v období od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023 a tarify za prevádzkovanie systému podľa odseku 1. Dobropis podľa predchádzajúcej vety poskytne príslušný dodávateľ odberateľovi podľa predchádzajúcej vety do 30 dní od účinnosti tohto nariadenia vlády. Príslušným dodávateľom je ten, ktorý dodával elektrinu odberateľovi podľa predchádzajúcej vety v kalendárnom mesiaci v období od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023. Ak tento dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu, je príslušným dodávateľom dodávateľ poslednej inštancie na časti vymedzeného územia podľa odberného miesta. Ak koncový odberateľ elektriny nemal od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023 uzavretú zmluvu o združenej dodávke elektriny, považuje sa na účely tohto ustanovenia za príslušného dodávateľa organizátor krátkodobého trhu s elektrinou. Kompenzáciu si dodávateľ uplatní na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a bude vysporiadaná do 30. novembra 2023.“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.

Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore