Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov 360/2023 účinný od 15.09.2023

Platnosť od: 15.09.2023
Účinnosť od: 15.09.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov 360/2023 účinný od 15.09.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 360/2023 s účinnosťou od 15.09.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 144/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2022 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 298/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.“.

2.
Za § 6b sa vkladajú § 6c a 6d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠6c
Prechodné ustanovenia účinné od 15. septembra 2023
(1)
Za obdobie od 15. septembra 2023 do 31. decembra 2023 sa za príjem na účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi nepovažuje suma zvýšenia
a)
dôchodkovej dávky v roku 2023 okrem sumy zvýšenia starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo po priznaní predčasného starobného dôchodku,

b)
dávky výsluhového zabezpečenia v roku 2023,

c)
sociálneho dôchodku, ktorý bol priznaný z dôvodu invalidity, v roku 2023,

d)
úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty v roku 2023,

e)
rodičovského príspevku v roku 2023.

(2)
Za príjem sa na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia nepovažuje tento príjem poskytnutý podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov:
a)
zvýšenie sumy opakovaného príspevku náhradnému rodičovi za máj 2022,

b)
opakovaný príspevok náhradnému rodičovi za máj 2022,

c)
zvýšenie sumy pomoci v hmotnej núdzi za máj 2022 a za október 2022,

d)
zvýšenie sumy peňažného príspevku na opatrovanie za máj 2022,

e)
zvýšenie sumy náhradného výživného za október 2022.


§ 6d
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 15/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 336/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 482/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 349/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 14/2023 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 114/2023 Z. z.“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2023.

Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore